15.07.2019 Views

6 februar 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ФЕБРУАР <strong>2019</strong>. ГОД.<br />

Датум<br />

Активности<br />

Одржане су седнице одељењских већа са дневним редом:<br />

1. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 2018/<strong>2019</strong>.<br />

године,<br />

2. Анализа реализације планова и програма свих видова образовноваспитног<br />

рада на крају првог полугодишта шк. 2018/<strong>2019</strong>. године и<br />

3. Анализа похађања наставе и изрицање васпитно- дисциплинских мера.<br />

1. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Истог дана одржана је и седница Наставничког већа, са следећим дневним редом:<br />

1. Усвајање записника са претходне седнице,<br />

2. Усвајање извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта шк.<br />

2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

3. Анализа реализације планова и програма свих видова образовноваспитног<br />

рада на крају првог полугодишта шк. 2018/<strong>2019</strong>. године и<br />

4. Анализа похађања наставе и изрицање васпитно- дисциплинских мера,<br />

5. Информација о увођењу електронског дневника.<br />

Успех ученика на крају првог полугодишта<br />

4.50<br />

4.00<br />

3.50<br />

3.00<br />

2.50<br />

2.00<br />

1.50<br />

1.00<br />

0.50<br />

0.00<br />

I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 II4 III1 III2 III3 III4 IV1 IV2 IV3 IV4<br />

1- 15. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

18- 22. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Други део зимског распуста<br />

Продужен зимски распуст због епидемије грипа<br />

Почело друго полугодиште шк. 2018/19. год<br />

25. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Пројекат "АктивНи" има за циљ промоцију активизма и волонтеризма. Пројекат<br />

реализује КОМ 018, а финансира Министарство омладине и спорта РС. Званични<br />

партнери на пројекту су: Машинска школа Ниш, Гимназија "Стеван Сремац"<br />

, Гимназија "Бора Станковић", Угоститељско-туристичка школа и Канцеларија за<br />

младе. Након тренинга за ученике и наставнике, који је одржан на Копаонику у<br />

периоду од 25.10. до 29.10. 2018. године, свака установа спроводила је локалну<br />

акцију. У Школи је отворен је Клуб волонтера, одигране су финалне утакмице<br />

првог школског стоно- тениског турнира и додељене су медаље најбољима.


Промоција Факултета заштите на раду<br />

Завршен пројекат АктивНи- централна манифестација у Официрском дому на<br />

којој су учесници у пројекту јавности приказати своје акције и резултате пројекта.<br />

27. 2.<br />

<strong>2019</strong>.


28. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

28. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

28. 2.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

У сали Нишавског управног округа у Нишу одржан је састанак директора са<br />

дневним редом:<br />

1. Пројекат мерења радона у школама и вртићима<br />

2. Мрежа основних школа и предшколских установа<br />

3. Завршни испит у школској 2018/<strong>2019</strong>. и план уписа ученика у средње<br />

школе у школској <strong>2019</strong>/20. години<br />

4. Пилот пројекат - Једносменски рад у основној школи<br />

5. Обука за самовредновање дигиталне зрелости установе<br />

6. Обавештење о матури на крају средње школе<br />

7. Литерарни конкурс „Војник – понос Србије“<br />

8. Подела материјала и сертификата<br />

9. Крос РТСа-<br />

10. Текућа питања.<br />

Састанку је присуствовала Весна Ристић, директор Школе.<br />

Одржан је први део наставе о систему одбране коју је, према добијеном упутству<br />

Министарства одбране, Регионалног центра Ниш, реализовао наставника Антић<br />

Игор, одељењски старешина IV-4.<br />

Теме које су обрађене су:<br />

1. Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране<br />

Републике Србије,<br />

2. Војна обавеза у Републици Србији,<br />

3. Радна и материјална обавеза у Републици Србији.<br />

Одржана 2. седница Школског одбора са следећим дневним редом:<br />

1. Усвајање записника са 1. седнице Школског одбора одржане 15. 1. <strong>2019</strong>.<br />

године,<br />

2. Верификација мандата нових чланова Школског одбора,<br />

3. Усвајање Извештаја о раду директора Машинске школе у Нишу у I<br />

полугодишту шк. 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

4. Усвајање Извештаја о раду и реализацији Годишњег плана рада Машинске<br />

школе у Нишу у I полугодишту шк. 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

5. Усвајање Извештаја о изведеној екскурзији за ученике трећег и четвртог<br />

разреда,<br />

6. Усвајање Извештаја о успеху и дисциплини ученика у I полугодишту шк.<br />

2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

7. Доношење Анекса II Годишњег плана рада Машинске школе у Нишу за шк.<br />

2018/<strong>2019</strong>. годину,<br />

8. Доношење Анекса II Школског програма Машинске школе у Нишу за<br />

период септембар 2017- август 2021. године,<br />

9. Разматрање Извештаја о попису и усклађивању књиговодственог стања са<br />

стварним стањем на дан 31. 12. 2018. године и доношење потребних одлука,<br />

10. Разматрање Финансијског извештаја по годишњем рачуну за 2018. годину,<br />

11. Разматрање Извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки у 2018.<br />

години,<br />

12. Разматрање захтева Одреда извиђача Поречана.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!