15.07.2019 Views

10 JUN 2019

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ЈУН <strong>2019</strong>. ГОД.<br />

Датум<br />

3- 7. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

6 - 8. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

<strong>10</strong>. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

11. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Активност<br />

Реализовани матурски и први пут завршни испит за образовни профил<br />

Индустријски механичар<br />

На Копаонику је одржана 28. седница Скупштине Заједнице машинских школа.<br />

У оквиру седнице одржана је и 9. седница Управног одбора, а радиле су и<br />

Комисија за такмичења и Комисија за образовне профиле. На седници Скупштине<br />

презентован је и пројекат "Државна матура <strong>2019</strong>- 2021". Седници је присуствовала<br />

директорка Школе Весна Ристић.<br />

На седници Испитног одбора усвојени су резултати завршних и матурских испита<br />

редовних ученика у јунском испитном року шк. 2018/19. год.<br />

Представници Johnson Electric- а обавили су селекцију ученика образовног<br />

профила Оператер машинске обраде.<br />

11. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Одржано је матурско вече<br />

13. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом:<br />

1. Усвајање записника са претходне седнице,<br />

2. Доношење одлуке о изрицању похвале "Ученик генерације" за шк.<br />

2018/<strong>2019</strong>. годину,<br />

3. Дежурства наставника Машинске школе у Нишу на завршном испиту.<br />

14. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Обављена је додела диплома ученицима завршних разреда.


Одељење IV-1<br />

Образовни профил Техничар оптике<br />

Одељење IV-2<br />

Образовни профил Саобраћајно- транспортни техничар<br />

Одељење IV-3<br />

Образовни профил Техничар за компјутерско управљање


Одељење IV-4<br />

Образовни профил Машински техничар за репаратуру- оглед<br />

17 – 20. 6.<br />

<strong>2019</strong><br />

Реализован је завршни испит за ученике основног образовања. У својству<br />

дежурних наставника, прегледача и супервизора ангажована су 42 наставника<br />

Школе.<br />

Селекцију ученика образовног профила Техничар за компјутерско управљање<br />

(CNC) машина извршили су представници Johnson Electric- а, Јована Јовановић,<br />

Корана Шормаз и Бојан Андрејић.<br />

18- 19. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

21. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

„Током школовања сам врло помно пратила градиво и надала се да ће, макар иоле,<br />

да ми се то исплати. И дочекала сам! Захваљујући наставничком кадру и<br />

директорки сам понела титулу ђака генерације, нимало наивну и веома ласкаву<br />

титулу. Дана 21. 6. <strong>2019</strong>. год. смо разредна, моја другарица Јелена и ја отишле у<br />

Београд како бих добила награду. Шетале смо се Београдом, виделе доста лепих<br />

места и уживале. Када је дошло време запутиле смо се ка Белом двору. Чим смо<br />

стигле, морале смо да се раздвојимо. Пратња је отишла на леву страну, а ми ђаци<br />

генерације на десну. Тамо су нас чекали бели свечани шатори са освежењем.


Церемонија је почела у 17 00 , представљањем краљевске породице, након чега је и<br />

хор запевао и на крају је почела додела награда. Цела церемонија је била веома<br />

исрцпљујућа јер смо стајали на сунцу, чекали свој ред али се исплатило. Упознала<br />

сам Њ.К.В. Александра и Катарину Карађорђевић, стекла нове пријатеље, а<br />

притом добила и похвалницу и поклон. Све у свему, једно предивно искуство које<br />

ћу сигурно заувек памтити!“<br />

Извештај писала Стојковић Катарина,<br />

Ученик генерације за шк. 2018/<strong>2019</strong>. год.


21. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

24. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

27. 6.<br />

<strong>2019</strong>.<br />

Крај наставне 2018/ 19. год.<br />

Одржане су седнице одељењских већа са следећим дневним редом:<br />

1.Утврђивање успеха ученика на крају наставне 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

2.Анализа реализације планова и програма свих видова образовно- васпитног рада<br />

на крају наставне 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

3.Анализа похађања наставе и изрицање васпитно- дисциплинских мера.<br />

Одржана је седница Наставничког већа са следећим дневним редом:<br />

1.Усвајање записника са претходне седнице,<br />

2.Усвајање извештаја о успеху ученика на крају наставне 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

3. Анализа реализације планова и програма свих видова образовно- васпитног<br />

рада на крају наставне 2018/<strong>2019</strong>. године,<br />

4. Календар активности јун- август <strong>2019</strong>. године.<br />

Одржана је 3. седница Школског одбора са следећим дневним редом:<br />

1.Усвајање записника са 2. седнице Школског одбора одржане 28. 2. <strong>2019</strong>. године,<br />

2.Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Машинске школе у Нишу,<br />

3.Доношење Анекса III Школског програма Машинске школе у Нишу за период<br />

септембар 2017- август 2021. године,<br />

4.Упознавање са записницима Одсека за просветну и спортску инспекцију.<br />

28. 6.<br />

<strong>2019</strong>. Поводом краја школске 2018/ 19. год. одржани су родитељски састанци.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!