IO 194 PDF

ogledalo

• Broj 194

Veštaška inteligencija:

AI otkriva opasnosti na poslu

Sajber kriminal:

Povrede podataka

Kriptovalute:

Neprijatne činjenice o bitcoinima

– skoro niko ih ne koristi

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Uvodnik

Zoran Kovačević

glavni i odgovorni urednik

U ovom broju „Internet ogledala” donosimo zanimljiv intervju koji je

ujedno i najava za IBM Think konferenciju. Jedno od glavnih IBM-ovih

regionalnih dešavanja – IBM Think Summit ove godine se održava 10.

septembra u Beogradu. Kako se najavljuje, konferencija će se odvijati u tri

kampusa, od kojih je jedan posvećen pitanjima korporativne bezbednosti.

Nestrpljivi da saznamo IBM-ovu viziju bezbednosti i otpornosti, kao i načina

da se primenom njihovih inteligentnih rešenja preduzeća danas pripreme

za sutrašnje pretnje, odgovore smo potražili od Nataše Sekulić, kantri lidera

za SMMA u kompaniji IBM.

Na nedavno održanom Gartner Security and Risk Management Summitu,

Katell Thielemann, potpredsednica istraživanja u Gartneru, je objasnila

auditorijumu od više od 3.500 stručnjaka za bezbednost i upravljanje

rizicima da je kontinuum automatizacije koji se pojavljuje u pejzažu

bezbednosti i rizika mesto gde konvergiraju novi načini razmišljanja, prakse

i tehnologije kako bi se otvorile nove mogućnosti. Kao tri ključne oblasti

za bezbednost i rizik preduzeća identifikovane su upotrebe automatizacije

na području identiteta, podataka i razvoja novih proizvoda i usluga.

Pročitajte ovaj tekst koji je objavljen pod naslovom „Potencijal kontinuuma

automatizacije” i saznajte zašto je ovo najnoviji imperativ rukovodilaca

sektora za security i risk menadžment pri stvaranju i očuvanju vrednosti u

njihovim organizacijama.

Autor brojnih bestselera, glavni govornik na mnogim konferencijama i

poznati savetnik kompanija i vlada Bernard Mar (Bernard Marr) redovno

obrađuje teme vezane za primenu tehnologije u poslovanju. U jednom od

svojih nedavno objavljenih članaka on se bavi načinima na koje veštačka

inteligencija (AI) može da otkrije opasnosti na poslu i to na primeru

Autodeskovog alata Construction IQ koji se koristi u građevinskoj industriji

Zaista zanimljivo, pročitajte i uverite se i sami.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Impressum

Kompanija Check Point Software Technolo

gi es Ltd, svet ski li der u obez be đe nju na

in ter ne tu, obez be đu je kli jen ti ma bes kompromisnu

zaštitu protiv svih vrsta pretnji,

sma nju je kom plek snost bez bed no sti i sni ža va

ukupne troškove vlasništva. Check Point je

pi o nir in du stri je sa Fi re wall-1 i svo jom pa tentiranom

stateful inspection tehnologijom.

Danas, Check Point nastavlja da razvija inovacije

zasnovane na Software Blade arhitekturi,

pru ža ju ći ko ri sni ci ma flek si bil na i jed no stav na

rešenja koja se mogu u potpunosti prilagođa

va ti tač nim i bez be do no snim po tre ba ma

svake organizacije.

Internet ogledalo

Izdavač

Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga,

Beograd - Zemun, Gradski park 2,

t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.)

Adresa redakcije

Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")

Direktor, glavni i odgovorni urednik

Zoran Kovačević

zoran@internetogledalo.com

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika

Vesna Kovačević

vesna@internetogledalo.com

Video & Editing: Veljko Kovačević

veljko.kovacevic@internetogledalo.com

Naučni savet

Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović,

dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković

Saradnici

Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović,

Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan,

Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač,

Kristina Delač, Nina Kovačević

Kontakt

Redakcija: redakcija@internetogledalo.com

Marketing: marketing@internetogledalo.com

CIP - Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

004

INTERNET ogledalo : business &

technologies magazine / glavni i odgovorni

urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- .

- Beograd (Gradski park 2) : Internet

ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27

cm

Dostupno i na:

http://www.ogledalo.rs - Mesečno

COBISS.SR-ID 172229895

6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


SPECIJALNO

IZDANJE

DATA

ISSN 1821 - 4169


Sadržaj

Video-intervju

Nataša Sekulić, kantri lider za SMMA,IBM

Bezbednost i zaštita

Sajber kriminal

Povrede podataka

Tendencija povrede osetljivih podataka ne

predstavlja novinu. Najčešće su meta napada

velike kompanije i organizacije koje, logično,

poseduju veliki broj tajnih informacija. U

suštini, povreda tajnih podataka za rezultat

ima narušavanje poverenja između kompanija i

njihovih klijenata, što rezultira raskidom saradnje,

padom konkurentnosti na tržištu i lošim poslovnim

rezultatima istih. U nekim slučajevima

šteta može biti naneta i finansijama napadnute

kompanije, ukoliko je cilj napada bio dobavljanje

finansijskih informacija.

U susret IBM Think Summitu

Jedno od glavnih IBM-ovih regionalnih dešavanja

– IBM Think Summit ove godine se održava

10. septembra u Beogradu. Kako se najavljuje,

konferencija će se odvijati u tri kampusa, od

kojih je jedan posvećen pitanjima korporativne

bezbednosti. Nestrpljivi da saznamo IBM-ovu

viziju bezbednosti i otpornosti, kao i načina

da se primenom njihovih inteligentnih rešenja

preduzeća danas pripreme za sutrašnje pretnje,

odgovore smo potražili od Nataše Sekulić, kantri

lidera za SMMA u kompaniji IBM.

Automatizacija

Gartner

Potencijal kontinuuma automatizacije

Check Point

Koliko dobro

CloudGuard IaaS

podržava Azure

bezbednost?

Check Pointov Cloud-

Guard IaaS pruža

podršku za Microsoft

Azure i primene hibridnog

clouda, i

time poboljšava bezbednost

Azurea.

Ovo nije iznenađujuće kada se uzme u obzira da

je Azure vodeći vendor javnog clouda i da mu

poverenje poklanja 95% Fortune 500 kompanija,

od kojih su većina i Check Pointovi korisnici. Ali

koliko dobro CloudGuard IaaS podržava Azure?

Jedan od načina da se odgovori na ovo pitanje

jeste vratiti se na sâm Microsoft, smatra Jonathan

Maresky, menadžer za marketing proizvoda u

kompaniji Check Point Software Technologies.

XX6

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Predviđanja

IDC

Prihodi od cloud IT infrastrukture u 2019.

Kriptovalute

Bitcoin

Neprijatne činjenice o bitcoinima

– skoro niko ih ne koristi

Olga Kharif, jedna od autora Bloomberg Newsa,

u tekstu objavljenom poslednjeg dana maja

ove godine ukazuje na činjenicu da bitcoin ima

dugotrajan problem o kome u ovom trenutku

malo ljudi priča zbog atmosfere obnovljenog

uzbuđenja, nastale usled nedavnog skoka

Prema IDC-jevom Worldwide Quarterly Cloud

IT Infrastructure Trackeru, prihod vendora od

prodaje IT infrastrukturnih proizvoda (server,

enterprise storage, ethernet switch) za cloud

okruženja, uključujući javni i privatni cloud,

porastao je u prvom kvartalu 2019. (1Q19),

11,4% u odnosu na isti period prošle godine,

dostižući 14,5 milijardi dolara. IDC je takođe

smanjio prognozu za ukupnu potrošnju na cloud

IT infrastrukturu u 2019. godini na 66,9 milijardi,

što je 4,5% manje od predviđanja za prošli

kvartal, uz sporiji godišnji rast od 1,6%.

njegove vrednosti. A to je da skoro niko ne

koristi najveću svetsku kriptovalutu za bilo šta

drugo osim za špekulacije.

Istraživanje

Kriptovalute

Strah od nepoznatog

Veštaška

inteligencija

Primeri upotrebe

AI otkriva opasnosti

na poslu

XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194

7


SPECIJALNO IZDANJE

ISSN 1821 - 4169

XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

XX


Video-intervju

Nataša Sekulić, kantri lider za SMMA, IBM

Razgovarala: Nina Kovačević

nina@internetogledalo.com

U susret IBM Think Summitu

Jedno od glavnih IBM-ovih regionalnih dešavanja – IBM Think Summit ove godine se održava

10. septembra u Beogradu. Kako se najavljuje, konferencija će se odvijati u tri kampusa, od kojih

je jedan posvećen pitanjima korporativne bezbednosti. Nestrpljivi da saznamo IBM-ovu viziju

bezbednosti i otpornosti, kao i načina da se primenom njihovih inteligentnih rešenja preduzeća

danas pripreme za sutrašnje pretnje, odgovore smo potražili od Nataše Sekulić, kantri lidera za

SMMA u kompaniji IBM.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Automatizacija

Gartner

Priprema: Redakcija

redakcija@internetogledalo.com

Potencijal

kontinuuma automatizacije

Prema Gartneru, iskorišćavanje kontinuuma automatizacije je najnoviji imperativ rukovodilaca

sektora za security i risk menadžment pri stvaranju i očuvanju vrednosti u njihovim

organizacijama.

Na nedavno održanom

Gartner Security and Risk

Management Summitu,

Katell Thielemann, potpredsednica

istraživanja u Gartneru, je objasnila

auditorijumu od više od 3.500

stručnjaka za bezbednost i upravljanje

rizicima da je kontinuum automatizacije

koji se pojavljuje u pejzažu

bezbednosti i rizika mesto gde konvergiraju

novi načini razmišljanja,

prakse i tehnologije kako bi se otvorile

nove mogućnosti. Kao tri ključne

oblasti za bezbednost i rizik preduzeća

identifikovane su upotrebe

automatizacije na području identiteta,

podataka i razvoja novih proizvoda

i usluga.

„ Mi više ne postavljamo pitanje kako

upravljamo rizicima i pružamo sigurnost

našoj organizaciji. Sada nas pitaju

kako pomažemo preduzeću da o-

stvari veću vrednost dok procenjujemo

i upravljamo rizicima, bezbednošću, pa

čak i zaštitom. Najbolji način da se danas

donese vrednost organizacijama je

da se iskoristi automatizacija”, rekla je

Katell Thielemann.

Automatizacija je svuda

oko nas

Automatizacija je već svuda oko nas

– i počinje da utiče na svet bezbednosti

i rizika na dva načina:

1. kao enabler same funkcije bezbednosti

i rizika

2. kao nova granica bezbednosti

koju treba priznati i razumeti

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


„Automatizacija prati kontinuum sofisticiranosti

i kompleksnosti, i može

koristiti brojne tehnike, bilo samostalno

ili u kombinaciji”, navodi David

Mahdi, viši rukovodilac istraživanja u

Gartneru. „Na primer, automatizacija

robotizovanih procesa trenutno najbolje

funkcioniše u okruženjima koja

su usredsređena na zadatke, ali automatizacija

procesa se razvija do sve

moćnijih botova, i na kraju do autonomne

orkestracije procesa.”

Gartner predviđa da će do 2021.

godine 17% prihoda prosečne organizacije

biti posvećeno inicijativama

digitalnog poslovanja, a do 2022. kreatori

sadržaja će proizvoditi više od

30% svog diitalnog sadržaja uz pomoć

AI tehnika za generisanje sadržaja.

„To za stručnjake za bezbednost

i upravljanje rizicima znači da organizacije

verovatno grade rešenja

i prave izbore koji se odnose na

tehnologiju često ne shvatajući

rizične posledice onoga što rade”,

rekao je Mahdi.

Balansiranje novih

tehnologija i ljudi

„Automatizacija je samo početak.

Nove tehnologije će sve promeniti

i direktno uticati na bezbednost i

rizik”, smatra Beth Schumaecker, direktorka

i savetnica u Garneru. „Naše

oslanjanje na podatke se stalno

povećava, mada ono predstavlja jedan

od najvećih rizika po privatnost za

organizacije. U naredne dve godine, polovina

velikih industrijskih kompanija će

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


koristiti neku novu formu digitalnih

blizanaca, koji će takođe morati da

budu obezbeđeni.”

Schumaecker, ističući da je već

nemoguće popuniti sva postojeća

radna mesta.

Zahtevi tih novih tehnologija i

digitalne transformacije uvode izazove

u pogledu novih talenata za

funkciju bezbednosti, menjajući to

kako organizacije očekuju da im

bezbednost bude isporučena.

„Digitalna transformacija zahteva

da osoblje zaduženo za bezbednost

igra širi spektar uloga, od strateških

konsultanata, preko profilera pretnji,

do produkt menadžera, što

povratno zahteva nove veštine

i kompetencije”, objasnila je Beth

Ključne oblasti automatizacije

Tri ključna područja u današnjim

preduzećima su automatizacija

identiteta, podataka i razvoja novih

proizvoda i usluga. Identitet je osnova

za sve druge bezbednosne kontrole,

posebno zato što se poslovanje

sve više seli u cloud okruženje.

Zato Gartner smatra da odluke o

i d e n t i t e t u t re ba u v e k d a o s t a n u u o -

kviru kontrole organizacije, bez obzira

da li se radi o ljudima ili mašinama.

Njegovi stručnjaci podsećaju da su

podaci ono od čega organizacije

sada zavise za skoro svaku transakciju,

te da oni treba da budu deljeni

isto kao što treba da budu zaštićeni.

Novi proizvodi i usluge, pak, su razvijani

kako su nove tehnologije sticale

uporište, navodeći organizacije

da se prilagode u većoj meri. Io

Više informacija o tome kako u-

pravljati sajber-bezbednosnim rizicima

u preduzeću možete pronaći na

Gartner Cybersecurity Insight Hubu.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Bezbednost i zaštita

Sajber kriminal

Aleksandar M. Anđić

redakcija@internetogledalo.com

Povrede podataka

Tendencija povrede osjetljivih podataka ne predstavlja novinu. Najčešće su meta napada velike

kompanije i organizacije koje, logično, poseduju veliki broj tajnih informacija. U suštini, povreda

tajnih podataka za rezultat ima narušavanje poverenja između kompanija i njihovih klijenata, što

rezultira raskidom saradnje, padom konkurentnosti na tržištu i lošim poslovnim rezultatima istih.

U nekim slučajevima šteta može biti naneta i finansijama napadnute kompanije, ukoliko je cilj

napada bio dobavljanje finansijskih informacija.

Povreda podataka (data breaches)

predstavlja bezbednosni

incident prilikom koga

osetljivi, zaštićeni ili tajni podaci

bivaju kopirani, pregledani, preneseni,

ukradeni ili korišćeni od strane

osobe koja nije ovlašćena za to.

Najkraće rečeno, povreda podataka

predstavlja namernu ili nenamernu

distribuciju tajnih podataka nepouzdanom

okruženju.

Najinteresantnija vrsta podataka koja

je podložna povredi tajnosti se odnosi

na finansijske informacije (informacije

o kreditnim karticama ili bankarskim

transakcijama), lične zdravstvene informacije,

identifikacione informacije, korporativne

trgovinske tajne ili intelektualnu

svojinu.

Prema podacima koje je predstavila

kompanija Gemalto na svom

Breach Level Indexu, broj izgubljenih

ili otuđenih podataka od 2013. godine

do današnjeg dana prelazi neverovatnih

14,7 milijardi zapisa. Od ukupnog

broja, samo 4% otuđenih podataka su

bili kriptovani i kao takvi beskorisni za

počinioce. Kada govorimo o frekvenciji

otuđenja ili gubljenja podataka, svakog

dana se otuđi preko 6,3 miliona

zapisa, odnosno preko 260.000 svakog

sata, 4.300 svakog minuta ili 73 zapisa

svake sekunde.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Tri najčešća izvora povreda podataka

predstavljaju: zlonamerni

spoljni korisnici (prosečno preko

63%), slučajni gubitak (prosečno u

preko 23% slučajeva) i zlonamerni

insajderi (prosečno oko 10%). U

ostalim slučajevima obično se radi

o napadima haktivista, pojedinaca

sponzorisanih od strane drugih

država, izgubljenim ili ukradenim

uređajima, napadima ransomwareom

i sl.

Ako posmatramo period između

2013. i 2018. godine, u najvećem

broju slučajeva povrede podataka su

izvršene u sektoru razvoja tehnologija,

maloprodaje, državnom, finansijskom

i zdravstvenom sektoru.

Međutim, važno je napomenuti da

je u toku 2018. godine primećen rapidan

porast zloupotrebe podataka

putem drušvenih mreža, čak u preko

56% slučajeva.

Kako dolazi do povrede

podataka?

Kako smo prethodno naveli, povreda

tajnosti podataka može biti rezultat

sajber kriminalnih aktivnosti, ukoliko

se radi o ciljanim napadima, ili nesrećni

slučaj (ljudska greška) gubitka uređaja

na kojem su se nalazili korporativni

podaci.

U suštini, tipična povreda tajnosti

podataka se sprovodi u tri glavne faze.

Tipičan primer realizacije povrede podataka

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


U prvom koraku napadač istražuje

sistem koji napada i traži njegove

slabosti, pomoću kojih će doći

do željenih podataka. Uglavnom,

potrebno je da prođe dosta vremena

da bi napadač prešao na naredni

korak. Procedura može obuhvatiti

i „uhođenje“ profila zaposlenih

na društvenim mrežama, sa

ciljem pribavljanja informacija o infrastrukturi

kompanije.

Kada napadač uoči slabosti sistema,

prelazi na drugi korak. U ovom

koraku se organizuje napad ili kroz

računarsku mrežu ili putem socijalnog

inženjeringa. U prvom slučaju

napad se odvija kroz mrežnu infrastrukturu,

putem mehanizama kao

što su: SQL injection, eksploatacija

ranjivosti, otmica sesija i dr. Napad

putem socijalnog inženjeringa može

uključiti zlonamjerne e-mailove

prosleđene zaposlenima, a koji su

koncipirani tako da na sebe skreću

veliku pažnju. Takvi e-mailovi mogu

biti phishing karaktera, gde osoba

koja čita može biti navedena da

unese lične podatke pošiljaocu ili

sadržati prilog koji je u stvari prikriveni

malware. Može se desiti da

je napadač u ovom koraku prinuđen

da trenutno obustavi aktivnosti napada,

sve do momenta dobijanja

povratne informacije ili postizanja

željenog pristupa mreži.

Ukoliko napadač ima sreću da u

prethodna dva koraka ostvari željeni

cilj, bez problema može preći na

treći korak. S obzirom na činjenicu

da je sebi omogućio pristup mreži,

napadač može doći do željenih podataka

i preuzeti ih. Kasnije te podatke

može zloupotrebiti kroz ucenu

ili negativnu propagandu.

Slični primeri su se dešavali u realnom

svetu. Naime, svetski poznata

kompanija Adobe je oktobra 2013.

godine pretrpela veliku štetu nakon

što je grupa hakera uspela da

pristupi njihovoj mreži i ukrade

source code velikog broja softverskih

rešenja. Tom prilikom su pristupili

i bazi od oko tri miliona korisnika,

gde su eksploatisali podatke o

njihovim kreditnim karticama i podatke

za pristup sistemu.

Ipak, do današnjeg dana rekord

u broju zloupotrebljenih korisničkih

naloga drži kompanija Yahoo, kojoj

je u avgustu 2013. godine hakovano

oko tri milijarde korisničkih naloga.

Prevencija

Adekvatna zaštita od zloupotrebe

tajnih podataka je uslovljena brojnim

faktorima. Sa napretkom tehnologije

napreduju i procedure za neovlašćeni

pristup sistemima i čini se da su hakeri,

na žalost, još uvek bar za korak

ispred organizacija i pojedinaca koji

se bave problemom prevencije i odbrane.

Uvek treba imati na umu da

nijedan sistem na planeti nije u potpunosti

bezbedan.

U cilju proaktivnog delovanja potrebno

je (ali ne i dovoljno) ispoštovati

neke od preporuka koje se

odnose na svaki sistem koji sadrži

određene osetljive informacije.

Kada govorimo o samim kompanijama,

osnovne preporuke su:

- redovno ažuriranje softvera i

mrežnih uređaja i instalacija zakrpa

(jedan računar na kojem nije softver

redovno ažuriran može prouzrokovati

katastrofu),

- edukacija i primena (redovno

organizovanje treninga i informisanje

zaposlenih o novim pretnajma

i pojedinačnim zaduženjima),

- implementacija bezbednosnih

mera (kreiranje algoritama za rano

otkrivanje nedostataka u sistemu i

potencijalnih pretnji, procedure za

analiziranje saobraćaja i dr.)

- biti spreman na nepredviđeno

(kreirati efektni plan oporavka u

slučaju da do napada dođe i voditi

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


ačuna da se svi zaposleni upravljaju

prema tom planu).

Pojedinačna odgovornost je

takođe veoma značajan faktor

zaštite. Neke najosnovnije preporuke

su:

- redovno praćenje bankovnih

transakcija (ovim postupkom se mogu

uočiti eventualne transakcije koje

sam vlasnik računa nije pokretao),

- ne verovati svemu što se vidi (socijalni

inženjering cilja na lakoverne

osobe; biti na oprezu),

- ne deliti previše ličnih infor-

macija putem društvenih mreža,

- zaštititi sve svoje uređaje (voditi

računa da na svim uređajima postoji

adekvatna zaštita; redovno ažurirati

antivirus programe),

- zaštititi sve korisničke naloge

(koristiti različita korisnička imena,

e-mail adrese i pasvorde za svaki

korisnički nalog),

- ne otvarati e-mail poruke prispele

od strane nepoznatih pošiljalaca

(ovakve poruke je poželjno

automatski izbrisati).

Uz sve prethodno navedeno,

potrebno je razviti procedure zaštite

podataka u okviru same kompanije i

striktno se pridržavati pravila. IT osoblje

mora obezbediti konstantnu enkripciju

podataka, konstantno analizirati

ponašanje zaposlenih prilikom

rada na sistemu, u cilju sprečavanja

mogućnosti unutrašnje povrede podataka.

Konačno, neophodno je redovno

pokretati backup procedure

kako bi se obezbedio oporavak

sistema ukoliko do gubitka podataka

ipak dođe. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Bezbednost i zaštita

Check Point

Pripremila: Vesna Kovačević

vesna@internetogledalo.com

Koliko dobro CloudGuard IaaS

podržava Azure bezbednost?

Check Pointov CloudGuard IaaS pruža podršku za Microsoft Azure i primene hibridnog clouda,

i time poboljšava bezbednost Azurea. Ovo nije iznenađujuće kada se uzme u obzira da je Azure

vodeći vendor javnog clouda i da mu poverenje poklanja 95% Fortune 500 kompanija, od kojih

su većina i Check Pointovi korisnici. Ali koliko dobro CloudGuard IaaS podržava Azure? Jedan od

načina da se odgovori na ovo pitanje jeste vratiti se na sâm Microsoft, smatra Jonathan Maresky,

menadžer za marketing proizvoda u kompaniji Check Point Software Technologies.

On upravo to i radi u postu

objavljenom 12. juna

2019. na kompanijskom

blogu, u kojem se poziva

na tekst koji je Reshmi Yandapalli,

glavni programski menadžer Azure

Networkinga, objavila u februaru, a

u kojem je u glavnim crtama razmotrila

kada graditi ili odabrati bezbednosne

i mrežne servise Azurea.

U tekstu pod naslovom „Najbolje

prakse koje treba razmotriti pre

implementacije mrežnog virtuelnog

uređaja” dr Yandapalli definiše

mrežni virtuelni uređaj (network virtual

appliance - NVA) i navodi četiri

najbolje prakse za umrežavanje i

bezbednost nezavisnih softverskih

vendora (ISVs) kakav je Check Point,

kako bi se poboljšalo cloud iskustvo

za korisnike Microsoft Azurea.

Jonathan Maresky je, kako kaže,

zajedno sa Check Pointovim timom

za istraživanje i razvoj, koji je

odgovoran za razvoj CloudGuard

IaaS-a i buduću mapu puta, pažljivo

pregledao četiri najbolje prakse navedene

u ovom tekstu, a sa čitaocima

svog posta deli ono što je

naučio.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Azure je ubrzao

mrežnu podršku

Blog dr Yandapalli preporučuje

da Azure bezbednosno rešenje ISVova

bude dostupno na jednom ili

više tipova Azure VM-ova koji podržavaju

Azureovu sposobnost

ubrzanog umrežavanja, kako bi se

poboljšale netvorking performanse.

Sledeća slika pokazuje komunikaciju

između dve virtuelne mašine

sa i bez ubrzanog umrežavanja:

Slika 1. Ubrzano umrežavanje radi unapređenja održavanja

Azure bezbednosti (izvor: Microsoft)

Prema rečima Amira Kaushanskog,

produkt menadžera za CloudGuard

IaaS, Check Point je bio prvi vendor

sertifikovan kao usaglašen sa Azure

ubrzanim umrežavanjem. Ubrzano

umrežavanje se može koristiti za

značajno poboljšanje performansi

i smanjenje kašnjenja, odstupanja i

korišćenje CPU-a.

„U zavisnosti od opterećenja

i veličine VM-a, primetili smo ~2-

3X povećanu propusnost kao direktan

rezultat Azure ubrzanog

umrežavanja”, navodi Jonathan

Maresky.

Multi-NIC podrška

Svaki tip Azure VM-a ima jedan

ili više NIC-ova (Network Interface

Controllers). U članku dr Yandapalli

se objašnjava da korišćenje VM-ova

sa više NIC-ova poboljšava upravljanje

mrežnim saobraćajem putem

izolacije saobraćaja. Na primer, možete

koristiti jedan NIC za plani-

rani saobraćaj podataka, a jedan za

upravljanje planom prenosa podataka.

CloudGuard IaaS podržava multi-

NIC VM-ove, bez obzira na broj

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


HA Port sa Azure

balanserom opterećenja

Slika 2. Azure VM-ovi H-serije sa NIC-ovima po veličini

(izvor: Microsoft, jun 2019.)

Ne iznenađuje da se u članku

dr Yandapalli navodi da Azure sigurnosni

i mrežni servisi treba da

budu pouzdani i visokodostupni.

Ona preporučuje korišćenje pravila

o uravnoteženju opterećenja High

Availability (HA) porta.

wwKaushansky dodaje nove informacije

da CloudGuard IaaS podržava

ovu funkcionalnost sa standardnim

balanserom opterećenja preko

templejta za implementaciju Azure

Resource Managera, koje korisnici

mogu da koriste da bi lako implementirali

CloudGuard u High

Availability modu.

NIC-ova. Check Point preporučuje

korišćenje VM-ova sa najmanje dva

NIC-a. VM-ovi sa jednim NIC-om

jesu podržani, ali se ne preporučuju.

U zavisnosti od korisnikove implementacione

arhitekture, jedan

NIC može biti korišćen za unutrašnji

(„istok-zapad”) saobraćaj, dok drugi

može biti korišćen za izlazni/ulazni

(„sever-jug”) saobraćaj, objašnjava

Jonathan Maresky.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Slika 3. Primer dijagrama protoka HA porta sa Azure Load Balanserom (izvor: Microsoft blog)

Podrška za podešavanja

VMSS-a (Virtual Machine

Scale Sets)

Poslednja best-practice preporuka

ovog članka je da se koristi

Azure Virtual Machine Scale Sets za

obezbeđivanje visoke dostupnosti, kao

i lejera za upravljanje i automatizaciju

za Azure bezbednost, umrežavanje

i druge aplikacije. Ova cloud-native

funkcionalnost pruža pravu količinu

IaaS resursa u zavisnosti od potreba

aplikacija u datom trenutku.

Slično prethodnoj najboljoj praksi,

korisnici mogu koristiti templejt za implemetaciju

Azure Resource Managera

da bi implementirali CloudGuard u

VMSS mod. Check Point preporučuje

upotrebu VMSS-a za inspekciju saobraćaja

u ulaznom/izlaznom i istok/

zapad saobraćaju.

Kao što možete videti, CloudGuard

IaaS je usaglašen sa sve četiri Microsoftove

preporuke o najboljim praksama

što se tiče toga kako izgraditi i primeniti

Azure rešenja za bezbednost mreže.

„Dakle, ako ste u procesu evaluacije

Azure bezbednosnih rešenja,

zašto ne iskoristite prednosti vremenski

ograničene specijalne ponude

Microsofta i Check Pointa?”,

preporučuje na kraju autor i zainteresovanima

predlaže da odu na

Azure Marketplace i preuzmu: tridesetodnevnu

besplatnu licencu za

evaluaciju CloudGuard IaaS-a, tridesetominutnu

Q&A sesiju sa Check

Pointovim Cloud Security arhitektom,

Microsoft Azure Compute Credit od

1.000 dolara (koji će biti obezbeđen

tokom Q&A sesije). Io

Da biste naučili više o tome kako

vam CloudGuard IaaS može pomoći

da zaštitite svoje podatke i infrastrukturu

u Microsoft Azureu i hibridnom

cloudu i da unapredite

bezbednost Azure mreže, posetite

http://www.checkpoint.com

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Predviđanja

IDC

Prihodi od

cloud IT infrastrukture

u 2019.

Prema IDC-jevom Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Trackeru, prihod vendora od

prodaje IT infrastrukturnih proizvoda (server, enterprise storage, ethernet switch) za cloud

okruženja, uključujući javni i privatni cloud, porastao je u prvom kvartalu 2019. (1Q19), 11,4%

u odnosu na istI period prošle godine, dostižući 14,5 milijardi dolara. IDC je takođe smanjio

prognozu za ukupnu potrošnju na cloud IT infrastrukturu u 2019. godini na 66,9 milijardi, što je

4,5% manje od predviđanja za prošli kvartal, uz sporiji godišnji rast od 1,6%.

Prihodi vendora od prodaje

hardverske infrastrukture za

okruženja javnog clouda u

1Q19 smanjeni su za 13,4% u odnosu

na prethodni kvartal (4Q18), ali su

porasli 8,9% u odnosu na isti period

prošle godine, na 9,8 milijardi dolara.

Ovaj segment tržišta i dalje je

pod snažnim uticajem potražnje od

nekolicine hyper-scale pružalaca

za cloud IT okruženja, njegov udeo

će pasti sa 69,1% u 2018. na 66,5%

u 2019. Nasuprot tome, potrošnja

na IT infrastrukturu za privatni

cloud je pokazala stabilniji rast otkad

je IDC počeo da prati prodaju

IT infrastrukturnih proizvoda u različitim

okruženjima implementacije.

U prvom kvartalu 2019. godine,

prihodi vendora iz okruženja privausluga,

čija potrošnja na IT infrastrukturu

ima tendenciju da ima vidljive

oscilacije podizanja i spuštanja. Nakon

ubedljivih dostignuća u 2018. godini,

IDC očekuje da se segment IT infrastrukture

za javni cloud smiri 2019. uz

pad prihoda vendora na 44,5 milijardi

dolara, što je smanjenje 2,2% u odnosu

na 2018. Iako će on nastaviti da

obračunava najveći deo potrošnje

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


tnog clouda je porastao za 16,9%

u odnosu na isti period prethodne

godine, dostižući 4,7 milijardi dolara.

IDC očekuje da će 2019. godine

p o t r o š n j a u o v o m s e g m e n t u p o r a -

sti 10,1% u odnosu na isti period

prethodne godine.

Sve u svemu, industrija IT infrastrukture

je na raskrsnici u pogledu

prodaje proizvoda za cloud u odnosu

na tradicionalna IT okruženja.

U 3Q18, prihodi vendora od cloud

IT okruženja prvi put su se popeli

iznad 50%, ali su od tada pali ispod

ove značajne tačke. U 1Q19,

cloud IT okruženja su činila 48,8%

prihoda vendora. Za celu 2019. godinu

potrošnja na cloud IT infrastrukturu

će se zadržati malo ispod

50%, beležeći 49,4%. Međutim,

dugoročno gledano, IDC očekuje da

ć e p o t r o š n j a n a c l o u d I T i n f r a s t r u k-

turu stalno rasti i održivo premašivati

nivo potrošnje na tradicionalnu IT

infrastrukturu 2020. godine i kasnije.

Kada je reč o tri tehnološka segmenta

u cloud IT okruženjima, predviđa

se da će porasti potrošnja za iternet

svičeve i storidž platforme, dok se

očekuje da kompjuterske platforme

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


zabeleže smanjenje u 2019. Iternet

svičevi će najbrže rasti, do 20,9%,

dok će potrošnja na storidž platforme

rasti blago 1,9%. Komjuterske

platforme će dotle pasti za 2,8% u

2019. godini, ali će ostati najveća

kategorija potrošnje na cloud IT infrastrukturu

od 34,2 milijarde dolara.

Stanje u non-cloud IT

okruženjima

manji u odnosu na prošlu godinu u regionu

Azija/Pacifik, bez Japana (APeJ),

za 1,2%, a u Latinskoj Americi za 0,2%.

petogodišnjoj stopi rasta (CAGR) od

7,5%, dostižući 94,5 milijardi dolara u

2023. i čineći 57,6% ukupne potrošnje

za IT infrastrukturu. Infrastruktura

Prodaja proizvoda IT infrastrukture

unutar tradicionalnih (noncloud)

IT okruženja ostala je na i-

stom nivou u odnosu na 1Q18. Za

celu 2019. godinu se očekuje da se

svetska potrošnja na tradicionalnu

non-cloud IT infrastrukturu smanji

za 3,5%, pošto se ciklus osvežavanja

tehnologije koji je doveo do rasta

u 2018. smanjio. IDC očekuje

da će do 2023. godine tradicionalna

non-cloud IT infrastruktura predstavljati

samo 42,4% ukupne svetske

potrošnje na IT infrastrukturu (što je

pad sa 51,9% u 2018.). Ovo smanjenje

udela i rastući udeo cloud okruženja u

ukupnoj potrošnji na IT infrastrukturu

je zajedničko svim regionima.

Stanje po regionima

Većina regiona je u 1Q19 povećala

svoje prihode od cloud IT infrastrukture.

Region Bliski istok i Afrika

je najbrže rastao, 35,3% u odnosu

na isti period prošle godine, praćen

Zapadnom Evropom sa 25,4%. Drugi

regioni koji su rasli u 1Q19 uključuju

Centralnu i istočnu Evropu (18,3%),

Kanadu i Japan (po 14,6%), Sjedinjene

Države (10,7%) i Kinu (5,4%). Prihodi

od cloud IT infrastrukture su bili nešto

Dugoročna prognoza

IDC očekuje da će dogoročno potrošnja

na cloud IT infrastrukturu rasti po

javnog clouda će iznositi 66,2%

ovog iznosa, rastući na 6,6% CAGR.

Potrošnja na infrastrukturu privatnog

clouda će rasti po CAGR od 9,4%. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Istraživanje

Kriptovalute

Preuzeto sa IT Exclusive Newsa

Internet ogledala

Strah od nepoznatog

Novo istraživanje kompanije Kaspersky otkrilo je da nedostatak razumevanja i poverenja sprečava

potrošače da koriste kriptovalute. Naime, izveštaj ove kompanije pod naslovom „Neistražena

teritorija: zašto su potrošači još uvek oprezni da usvoje kriptovalute” pokazuje da, mada 29%

ljudi ima određeno znanje o kriptovalutama i iako postoji određena potražnja za njima, tek svaka

deseta osoba (10%) u potpunosti razume kako kriptovalute funkcionišu.

Stopa kojom globalni potrošači

usvajaju kriptovalute se u-

sporava, uprkos tome što

poznate ličnosti kao što je Džoni

Dep i YouTube influenseri poput

Pjudipaja (PewDiePie) prihvataju

ovu tehnologiju. Mnogi potrošači

još uvek nemaju dovoljno znanja o

tome kako kriptovalute funkcionišu

i to usporava mejnstrim usvajanje.

Do danas, četiri od pet ljudi (81%)

nikada nije trgovalo kriptovalutama,

čime se ističe koliko smo daleko od

toga da ih prihvatimo kao uobičajeni

oblik plaćanja ili ulaganja.

Istraživanje kompanije Kaspersky

je pokazalo da među mnogim potrošačima

postoji želja da koriste

kriptovalute, ali da ih sprečava jaz u

znanju. Pored toga, mnogi ispitanici

koji su mislili da poseduju određeno

znanje o kriptovalutama kasnije su

odlučili da ih ne koriste. Skoro petina

(18%) je prestala da ih koristi jer

im je to postalo previše tehnički

komplikovano.

Ovaj nedostatak razumevanja

mogao bi dovesti do nepoverenja

u sposobnost kriptovaluta da čuvaju

novac potrošača bezbednim. Na primer,

skoro trećina (31%) ispitanika je

izjavila da veruje da su kriptovalute

prilično nestabilne i da moraju biti

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


stabilne da bi ih koristili. Takođe

postoji uobičajena percepcija među

potrošačima da kriptovalute neće

uvek postojati. Trećina (35%) smatra

da su kriptovalute privremene i da

nisu vredne truda.

Realna bojazan

Iako je široko rasprostranjeno interesovanje

za kriptovalute možda

već dostiglo vrhunac, još uvek postoji

potražnja za tom tehnologijom.

Petina (20%) ispitanika je izjavila

da bi, iako trenutno ne koriste

kriptovalute, želela da ih koristi u

budućnosti. Ipak, još uvek postoji

sumnja među potrošačima – često

vođena strahom da postoji realan

rizik za njihove finansije. Prevaranti

mogu da koriste kriptovalute za svoju

korist, a oko petine (19%) ispitanika

reklo je da su iskusili hakerske

napade na berzi. Kriminalci takođe

stvaraju lažne e-novčanike kako bi

privukli ljude da neopravdano ulažu

svoj novac, a 15% potrošača su bili

žrtve prevare koja uključuje kriptovalute.

(Kako biste saznali nešto više

o tome šta potrošači misle o kriptovalutama,

posetite https://www.

kaspersky.com/blog/cryptocurrency-report-2019/)

Preporuka

Nakon nekoliko godina sajberbezbednosnih

istraživanja u kripto

startapovima, kompanija Kaspersky

preporučuje kripto preduzećima da

usvoje najbolje bezbednosne prakse

za pametne programere, koriste dokazane

okvire za pametne ugovore

(kao što je https://openzeppelin.org/)

i unajme treću stranu da sprovede

procenu pametnog ugovora kako ne

bi propustili potencijalne ranjivosti.

„Jasno je da je mejnstrim usvajanje

i uspon kriptovaluta usporeno zbog

ranjive prirode tehnologije. Iako

postoji izražena želja za korišćenjem,

ulaganje teško zarađenog novca u

nešto u šta se ne razumete u potpunosti,

ili čemu ne verujete, predstavlja

prepreku. S obzirom na to da je

bezbednost investicija potrošačima

od najveće važnosti, od vitalnog je

značaja da preduzmu sopstvene korake

da je zaštite. Kao i sa bilo kojom

sajber pretnjom, nema zamene

za opreznost – ako nešto izgleda

previše dobro da bi bilo istinito,

onda verovatno i nije. Ukoliko

želite trgovati kripto-sredstvima u

bilo kojoj razmeni, obratite pažnju

na bezbednost informacija svog

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


ačuna. Ako je vaš cilj dugoročna investicija

ili korišćenje kriptovalute

za plaćanje, onda ih čuvajte u bezbednom

okruženju i koristite

više novčanika, ili ih distribuirajte

i na softver i na hardver. Takođe

podstičemo kripto-preduzeća da se

efikasno organizuju kako bi pokazala

da su u stanju da zaštite investicije

svojih klijenata”, kaže Vitalij Mzokov,

šef odeljenja za komercijalizaciju u

kompaniji Kaspersky.

Odgovor na rizike

Kako bi unapredili stabilnost i

podstakli poverenje u kriptovalute,

partneri kompanije Kaspersky, kao

što je kompanija Merkeleon, razvili

su legitimne platforme na tržištu,

platforme za onlajn aukciju, razmenu

kriptovaluta i kripto platne sisteme.

„Kriptovalute svakako imaju svoje

prednosti, ali kao što možemo videti,

mnogi potrošači još uvek nisu

svesni šta su one, jer brinu o bezbednosti

i načinu na koji tehnologija

funkcioniše. To je uzbudljiva industrija,

ali je i izgrađena na poverenju.

Stoga je imperativ da preduzeća koja

rade sa kriptovalutama urade sve što

mogu kako bi zaštitila svoje mreže i

osigurala bezbednost svojih klijenata“,

objašnjava Aleksej Sidorovič, šef

prodaje i poslovnog razvoja u kompaniji

Merkeleon. Io

Više informacija o tome kako

Kaspersky pruža transparentnu i

snažnu zaštitu za platforme kriptotrgovine

i projekte koji nude tokene,

kao i o zaštiti potrošača možete

dobiti na sajtu kompanije.

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Generalni pokrovitelj Servisa

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Kriptovalute

Bitcoin

Pri pre ma: Re dak ci ja

redakcija@internetogledalo.com

Neprijatne činjenice

o bitcoinima – skoro niko

ih ne koristi

Olga Kharif, jedna od autora Bloomberg Newsa, u tekstu objavljenom poslednjeg dana maja

ove godine ukazuje na činjenicu da bitcoin ima dugotrajan problem o kome u ovom trenutku

malo ljudi priča zbog atmosfere obnovljenog uzbuđenja, nastale usled nedavnog skoka njegove

vrednosti. A to je da skoro niko ne koristi najveću svetsku kriptovalutu za bilo šta drugo osim za

špekulacije.

Podaci njujorške kompanije

Chainalysis Inc., koja se bavi

istraživanjem blockchaina,

pokazuju da je u prva četiri meseca

2019. godine samo 1,3% ekonomskih

transakcija dolazilo od trgova-

ca, što je malo promenjeno tokom

ciklusa buma i pada u prethodne

dve godine.

Iako kompanije kao što je AT&T

Inc sada dozvoljavaju klijentima da

plaćaju kriptovalutama, problem je

što mali broj špekulanata želi da koristi

coin za plaćanje bežičnih usluga,

kada cena ove digitalne aktive

može porasti još 50% za nekoliko

nedelja. To je postalo glavna

dilema sa kriptovalutom: bitcoiunu

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Aktivnost bitcoina po kategorijama (u procentima)

Izvor: Chainalysis

Ovogodišnji podaci su za period od januara do aprila

je potreban hip da bi stekao masovnu

privlačnost, kako bi bio smatran

održivom elektronskom alternativom

novcu, a razvio je kulturu

„holdersa”, koja zagovara akumulaciju

umesto trošenja.

Tvrdnju o ograničenoj upotrebi bitcoina

autorka potkrepljuje navodima

Kimberly Grauer, rukovodećeg

ekonomiste u Chainalysisu, koja

kaže da „berzanska trgovina nastavlja

da bude dominantna ekonomska

aktivnost bitcoina, što

ukazuje da je najbolji slučaj njihovog

korišćenja i dalje špekulativan,

a glavna upotreba za svakodnevnu

kupovinu još uvek daleko od realnosti".

Chainalysis prati provajdere servisa,

uključujući BitPay Inc. koji pruža

trgovcima usluge obrade plaćanja.

BitPay, koji je nedavno izabran za

provajdera platnih usluga za AT&T,

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


procesirao je milijardu dolara u

2017. i 2018. godini.

Evo kako to radi. Korisnik plaća u

bitcoinima, a BitPay verifikuje sredstva

i prihvata bitcoin u ime preduzeća.

Preduzeće ima opciju da uzme bitcoin

ili zvaničnu valutu, ili delimično jedno

i drugo. Ako izabere da uzme 100%

zvaničnu valutu, dolari se deponuju na

račun poslovne banke sledećeg radnog

dana, uz umanjenje od 1% na ime

naknade koju BitPay naplaćuje za celi

ovaj proces. Preduzeće je zaštićeno

od bilo kakve nestabilnosti cena bitcoina,

objašnjava Olga Kharif.

Bitcoin se od januara više nego

udvostručio. U 2017. godini, originalna

kriptovaluta je porasla za

1.400%, na skoro 20.000 dolara, a

onda je prošle godine pala za više

od 70%. Krajem maja ove godine

ona je pala oko 3%, na oko 8.200

dolara.

„Mi još uvek donekle širimo prošlogodišnje

prljave tragove", kaže

Sonny Singh, glavni komercijalni direktor

u Bit-Payu, i iznosi zapažanje da

korisnici u Americi generalno troše više

kada vrednost bitcoina raste. Kada

je obrnuto žele nešto da prodaju.

Sve je relativno

Mada se obim transakcija BitPaya

može u prvi mah činiti ogromnim,

da bi se dobila realnija slika treba

znati da je Visa prošle godine procesirala

skoro pola milijarde transakcija

svaki dan, a u 2018. godini obradila

je 11,2 triliona dolara.

Prema navodima Chainalysisa, ukupna

trgovinska aktivnost još uvek pada

od pika koji se desio krajem 2017. godine,

kada su trgovačke usluge činile

1,5% ukupne bitcoin aktivnosti.

Korišćenje na lokacijama trgovaca je

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


palo na 0,9% prošle godine, kada je

cena bitcoina pala pre nego što je

hipoteza o čuvanju vrednosti (digitalnom

zlatu) na kraju pobediti”.

Bitcoin poslat u trgovinske usluge (mesečni podaci)

Izvor: Chainalysis

počela da se oporavlja 2019.

Transakcije vezane za trgovanje i

dalje su činile 89,7% bitcoin aktivnosti

u periodu između januara i aprila

ove godine, što je neznatno niže od

91,9% za celu prošlu godinu, otkriva

Chainalysis.

Olga Kharif smatra da bi ovakav

trend mogao da bude znak problematične

dugovečnosti bitcoina. Njegov

nepoznati kreator Satoshi Nakamoto

zamislio je da se bitcoin koristi

u svakodnevnim transakcijama, od

kupovine kafe do plaćanja iznajmljivanja

automobila. Umesto toga ulagači

su donedavno naglašavali da je bitcoin

pretvoren u digitalnu verziju zlata – a-

ktivu koja zadržava vrednost u vreme

ekonomske neizvesnosti, pošto bitcoin

nije povezan sa akcijama ili obveznicama.

Mada, to bi moglo biti razmišljanje

tipa „što je babi milo...”.

„Ne očekujem da će bitcoin biti korišćen

u bilo kojoj trgovini u skorije vreme”,

naveo je Kyle Samani, suosnivač

teksaškog Multicoin Capital Managementa,

dodajući da „nije verovatno da će

„Borba” se nastavlja

Napori da se naglo poveća trgovačka

aktivnost se nastavljaju. Startap pod

imenom Flexa je nedavno saopštio

da će omogućiti korišćenje određenih

kriptovaluta prilikom plaćanja kod

trgovaca kao što su Nordstrom Inc.

i Whole Foods Market Inc. Flexa već

omogućava ljudima da upotrebljavaju

bitcoin, ether, bitcoin cash i gemini

dolar na više od 30.000 lokacija u

SAD-u.

Ipak, malo je onih koji veruju da

će bitcoin postati opšteprihvaćeno

platežno sredstvo.

„Bitcoin je danas lider, a možda će

to biti i dalje zbog toga što ima najveći

mrežni efekat i ‘brend’, ali ne mislim da

će bitcoin sam po sebi ikada biti ‘novac’”,

smatra i Jeff Dorman, glavni rukovodilac

investicija kompanije Arca.

No, on kaže da „bitcoin ne mora da

bude novac da bi bio uspešan” i podseća

da mnoge sjajne tehnologije završe kao

strateški važne a da nisu ispunile svoju

inicijalnu mapu puta. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Veštaška inteligencija

Primeri upotrebe

Pripremio: Ivan Gojković

redakcija@internetogledalo.com

AI otkriva

opasnosti na poslu

Autor brojnih bestselera, glavni govornik na mnogim konferencijama i poznati savetnik

kompanija i vlada Bernard Mar (Bernard Marr) redovno obrađuje teme vezane za primenu

tehnologije u poslovanju. U jednom od svojih nedavno objavljenih članaka on se bavi načinima

na koje veštačka inteligencija (AI) može da otkrije opasnosti na poslu, objašnjavajući to na

primeru Autodeskovog alata Construction IQ koji se koristi u građevinskoj industriji.

Činjenica je da u građevinarstvu

gine više ljudi

nego u bilo kojoj drugoj

industriji, a uzrok broj jedan smrti

na poslu je pad. Zato Autodeskov

poslednji dodatak njegovom BIM

360 paketu industrijskih alata koji

se temelji na veštačkoj inteligenciji

– Construction IQ – ima za cilj da

smanji ove tragične pojave. To čini

tako što predviđa kada je najverova-

tnije da se dogode padovi, kao i bilo

koja druga opasnost po život, deo

tela ili čak samo kvalitet posla.

Autor objašnjava da su Autodeskovi

stručnjaci za podatke naišli na

rešenje dok su tražili aplikacije gde bi

se mogla iskoristiti ogromna količina

podataka prikupljenih na gradilištima

zahvaljujući entuzijastičnom usvajanju

mobilnih alata i senzorskih uređaja

u ovoj industriji.

„Zamislite da ste menadžer za

gradnju i da morate da se borite sa

činjenicom da će svakih x meseci

neko umreti na poslu! To je nepojmljivo

za većinu nas na poslovima

belih okovratnika”, citira on reči kojima

je Pat Keaney, Autodeskov vođa

Construction IQ projekta, opisao o-

zbiljnost problema sa kojima se sreće

građevinska industrija.

Construction IQ koristi tehnike za

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


obradu prirodnog jezika (natural

language processing - NLP) – algoritme

koji raščlanjuju ljudski jezik

(u ovom slučaju, tekstualne napomene

o građevinskim poslovima

koje su na licu mesta kreirali izvođači

i podizvođači radova) radi procene

rizika i upozoravanja na opasnostima

koje mogu proći nezapaženo

od strane onih koji upravljaju bezbednošću

ljudi.

U razgovoru sa Bernardom Marom,

Keaney je rekao da se oni u

Autodesku trenutno „fokusiraju na

primenu NLP-a”, da imaju “partnere

koji koriste prepoznavanje slika;

postoje kamere od 360 stepeni, internet

stvari (IoT) koji može da detektuje

gasove u vazduhu...”, te da

po njegovom mišljenju nema sumnje

da će u narednih pet godina ova

tehnologija spašavati živote.

Budućnost je stigla

Mar, međutim, primećuje da ova

t e h n o l o g i j a t o v e ć r a d i . O n j e r a z g o -

varao sa građevinskom kompanijom

BAM Ireland koja je korišćenjem

Autodeskove BIM 360 platforme

postigla 20% smanjenja problema

u pogledu kvaliteta i bezbednosti

na radnom mestu. Takođe su povećali

za 25% količinu vremena koje

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


osoblje ima na raspolaganju za

sprovođenje sanacije visokorizičnih

opasnosti na mestu rada. A sve to

je postalo moguće zahvaljujući eksploziji

količine podataka generisanah

i prikupljenih na licu mesta.

„Shvatili smo da se ove ogromne

promene dešavaju u industriji kao

rezutat stvari kao što su pametni

telefoni i tableti”, objasnio je Keaney.

„Prošlo je samo oko jedanaest godina,

ali su one promenile pejzaž...

Umesto da okolo nosite gomile papira,

možete pogledati planove na

iPodu, a kada to uradite, ne samo

što štedite vreme, nego generišete

i prikupljate podatke. Svako ima

telefon i kameru visoke rezolucije u

svom džepu... Proširite tu ideju na

IoT i senzore i većina pametnih ljudi

neće sedeti naokolo pokušavajući da

shvati kada je beton suv; oni postave

senzor u njega i senzor im kaže kada

je beton spreman.

Sledeća faza je bila prirodni skok.

Uzimanje ovih podataka i njihovo

stavljanje na raspolaganje AI alatima

koje je Autodesk razvio za svoju

BIM 360 platformu značilo je pomak

ka prediktivnom modelu upravljanja

gradnjom, koji se temelji na podacima.

Naša jednostavna hipoteza je bila

da mora da postoji vrednost u

tim podacima koja će pomoći našim

klijentima da urade efikasniji

posao upravljanja njihovim ludim,

haotičnim građevinskim projektima

koji se stalno povećavaju. To nas je

dovelo do toga da započnemo ovo

istraživanje.”

Po Maru, ovo je savršen primer sve

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


češćeg i produktivnijeg trenda u svim

industrijama koje se bave digitalnom

transformacijom. Digitalizacija rezultira

bogatstvom informacija koje se često

mogu pokazati korisnim daleko izvan

inicijalnih slučajeva korišćenja za koje

su prikupljane.

Ne(spremnost) za deljenje

podataka

Pošto je projekat tek započinjao,

postojale su početne zabrinutosti u

pogledu toga koliko će kompanije

biti voljne da dele podatke. To se,

kako je Keaney objasnio Maru, pokazalo

neosnovanim.

„Generalno, naši klijenti su daleko

premašili moja očekivanja u pogledu

spremnosti i žara da nam dozvole

da im pomognemo da pronađu

vrednost u svojim podacima. Mi smo

im rekli da želimo da idemo u istraživanje

i partnerstvo sa njima, pa

ukoliko su zainteresovani, potrebno

je da nam daju pristup svojim podacima...

Kada su to uradili, mogli

smo da im pokažemo stvari u njihovim

podacima koje nikada pre

nisu videli”, ispričao je Keaney.

Construction IQ

u BAM Irelandu

Ipak, ispostavilo se da su kompanije

u SAD-u bile spremnije da preuzmu

rizik, dok su evropske bile malo opreznije.

Zato je za Autodesk, kako kažu,

bilo vrlo uzbudljivo da vide da je BAM

Ireland prigrlio njihovo rešenje.

Ovde podaci pokrivaju više od

150 miliona građevinskih problema

prikupljenih od 30.000 projekata,

koji su korišćeni za obuku algoritama,

koje je BAM koristio za pokretanje

svojih impresivnih rezultata na

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


polju sigurnosti gradilišta.

Njihov menadžer za digitalne operacije

konstrukcije Michael Murphy

poverio je Maru da mu je platforma

omogućila da se udalji od silosnog

pristupa podacima koji je ova firma

za građevinarstvo i civilni inženjering

tradicionalno zauzimala.

„Kada smo počeli, otkrili smo da je

naš najveći problem to što su nam podaci

veoma nekonzistentni, pa smo

i mi, kada smo postavljali projekte,

bili nekonzistentni u pogledu načina

kako prikupljamo podatke ili vrste problema

koje smo snimilili. Kada smo

se povezali sa Construction IQ-om,

prva stvar koju smo morali da uradimo

je bilo da se pozabavimo ovom

nekonzistentnošću – to je bila velika

naučena lekcija. To je značilo da smo

bili u mogućnosti da dobijemo bolje

uvide u probleme i izazove u našim

projektima... Ranije, dok smo možda

radili nešto na mobilnom telefonu ili

na iPodu čisto da bismo radili na iPodu...

nismo stvarno dobijali benefite

od standardizovanih skupova podataka

za koje smo mogli napraviti

upit i iz njih dobiti bolje uvide”, naveo

je on.

Višestruka korist

Pošto tehnologije kao što su mašinsko

učenje, NLP i dubinsko učenje nastavljaju

da dokazuju svoju vrednost, čini

se neizbežnim da rešenja izgrađena

na njima budu sve prihvaćenija u građevinarstvu,

kao i u bilo kojoj drugoj industriji

koja može imati korist od konsolidovanog

pristupa prikupljanju i analitici

podataka, smatra Mar.

Po njemu, ovo će kratkoročno verovatno

spašavati živote, dok će dugoročno

doprineti razvoju bezbednijih radnih

praksi i standarda. Io

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 194


SPECIJALNO IZDANJE

Business

Security

XX

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

ISSN 1821 - 4169

www.internetogledalo.com

www.ogledalo.rs

More magazines by this user
Similar magazines