اسید سولفوریک با توجه به بازار عرضه و تقاضا

akamco

اسید سولفوریک بهعنوان یک کالای شیمیایی جهانی، به دلیل کاربردهای گستردهای که بهعنوان مواد اولیه و یا واسطۀ فرآورش دارد، پادشاه مواد شیمیایی نامگذاری شده است. این ماده شیمیایی عمده ن در کلیۀ ص ایعی همانند صنایع ً ترین مادۀ شیمیایی مصرفی در جهان است و تقریبا زیر مصرف میشود و سهم فروش اسید سولفوریک را در میان فروش سایر مواد شیمیایی بالاتر میبرد:

فروش اسید سولفوریک با توجه به بازار عرضه و تقاضا:‏

اسید سولفوریک بهعنوان یک کاالی شیمیایی جهانی،‏ به دلیل کاربردهای گستردهای که بهعنوان

مواد اولیه و یا واسطۀ فرآورش دارد،‏ پادشاه مواد شیمیایی نامگذاری شده است.‏ این ماده

شیمیایی عمدهترین مادۀ شیمیایی مصرفی در جهان است و تقریباً‏ در کلیۀ صنایعی همانند صنایع

زیر مصرف میشود و سهم فروش اسید سولفوریک را در میان فروش سایر مواد شیمیایی باالتر

میبرد:‏

صنایع کودسازی

صنایع داروسازی

تولید بنزین

سفید کردن کاغذ

سفید کردن شکر

تصفیۀ آب و فاضالب

عامل سولفوردار کردن

الیاف سلولزی

تولید فوالد

واسطۀ رنگدهی

واسطههای اسیدهای آمینه
بازیابی رزینهای تبادل یونی:‏

نمودار عرضه و تقاضای فروش اسید سولفوریک در بازار جهانی تا سال وارد کنندگان عمدۀ

این ماده در جهان ‏)هند،‏ چین،‏ مراکش،‏ شیلی و آمریکا(‏ 53% واردات از بازار اسید های سولفوریک

جهانی را به خود اختصاص دادهاند،‏ و بقیۀ مناطق جهان دارای سهم %47 از واردات اسید

سولفوریک هستند.‏ عمدۀ صادر کنندگان اسید سولفوریک ‏)اروپا،‏ فیلیپین،‏ کانادا،‏ ژاپن و کرۀ جنوبی(‏

حجم صادرات این ماده را به خود اختصاص دادهاند،‏ و بقیۀ مناطق جهان تنها

نمیرسد که فروش اسید سولفوریک در جهان رشد قابل توجهی داشته باشد.‏ همانطور که

مشاهده میشود استعداد زیادی وجود دارد که ایران بتواند در فروش این ماده در بازار جهانی

بهعنوان صادرکننده نقش عمدهتری را ایفا نماید.‏

%30. بهنظر

2021

70%

فروش اسید سولفوریک در بازار ایران:‏

در حدود 710 هزار تن

میزان تقاضای این ماده شیمیایی در بازار ایران بهطور متوسط تا سال هزار تن بهطور متوسط فروش

در سال بوده است.‏ یعنی شرکتها بهطور متوسط در مجموع این ماده شیمیایی داشتهاند.که از این میان شرکتهای پتروشیمی بهمراتب سهم بیشتری نسبت

به شرکت ملی صنایع مس ایران ‏)در حدود ‎7‎‏%(از تولید و فروش این ماده شیمیایی داشتهاند.‏ ایران

تن فروش اسید سولفوریک به کشورهای عراق،‏

بهطور متوسط بهطور ساالنه تا سال واردات این ماده داشته

تن در سال تا سال آذربایجان و ارمنستان داشته است و کمتر از است.‏

2017

2017

710

13000

50

2017


چشمانداز فروش اسید سولفوریک در بازار ایران:‏

2021

چشمانداز فروش اسید سولفوریک در بازار ایران تا سال نشاندهندۀ امکان رشد آن در صورت

بهحرکت درآمدن بازار بهواسطۀ بخش کودها است.‏ بزرگترین مصرف کنندۀ این ماده شیمیایی در

بازار ایران تولید فلزات پایه است که پیشبینی میشود سهم مصرف آن %11 بهعلت رشد صنایع

کود سازی کاهش یابد.‏

در چشمانداز پروژههای توسعه،‏ شرکت ملی صنایع مس سرچشمه در مجموع در واحد مس

سرچشمه با روشهای براونفیلد و گرینفیلد 900 هزار تن در سال و واحد مس خاتون آباد بهروش

گرینفیلد 600 هزار تن در سال اسید سولفوریک تولید خواهند کرد.‏ پتروشیمی ایران در نظر دارد

طی سالهای پیشرو میزان تولید اسید سولفوریک را در کارخانههای پتروشیمی خود به دو برابر

ارتقا دهد.‏

TechSci

در تحقیق مستقل دیگری که توسط در گزارش ‏»بازار فروش اسید سولفوریک در سراسر

جهان«‏ انجام شده است،‏ نشان داده شده است که بازار فروش اسید سولفوریک تا سال به

میلیارد دالر در جهان میرسد.‏ همانطور که عنوان شد این افزایش فروش این ماده شیمیایی

تا سال مدیون افزایش تقاضا برای کودهای فسفاتی نظیر ‏)دیآمونیوم فسفات(‏ و

‏)مونو آمونیوم فسفات(‏ و ‏)تریپل سوپرفسفات(‏ است که پیشبینی شده است که از

میلیون تن در سال در به میلیون تن در سال در برسد.‏ بنابراین،‏ افزایش ظرفیت

تولید کودهای فسفاتی بههمراه کاربرد رو به رشد این ماده بهعنوان مادۀ اولیۀ فرآیندهای تولیدی

شیمیایی و اسید شویی فلزات چشمانداز روشنی را برای افزایش فروش اسید سولفوریک در بازار

جهانی نوید میدهد.‏

MAP

42.1

2020

DAP

2019

45.6

TSP

2015

۲۰۲۰

18

نمودار تولید

:

برای ارتقای فروش اسید سولفوریک

شیمیایی این ماده داشت:‏

باید شناخت خوب و کافی نسبت به خواص فیزیکی و

خواص فیزیکی

:

مایعی لزج و روغنی شکل روشن و بدون رنگ است

خورندگی باالیی دارد

عامل واسطۀ خشک کننده است

نقطۀ ذوب:‏ درجۀ سانتیگراد

نقطۀ جوش:‏ درجۀ سانتیگراد

چگالی در حالت بخار:‏

چگالی مخصوص:‏

10.35

315-338

3.4

1.84


خواص شیمیایی عبارتند از:‏

از آنجا که انرژی هیدراسیون بسیار گرمازا است،‏ همواره رقیقسازی این ماده باید توسط اضافه

کردن اسید به آب و نه اضافه کردن آب به اسید انجام شود.‏ از آنجا که واکنش در حال تعادل

مطلوب پروتوناسیون سریع آب است،‏ افزایش اسید به آب نشان دهنۀ آن است که اسید عامل

واسطۀ محدود کننده است.‏


H 2 SO 4 + H 2 O → H 3 O + + HSO 4


C 12 H 22 O 11 + H 2 SO 4 → 12 C + 11 H 2 O + H 2 SO 4

این ماده با بیشتر بازها واکنش انجام داده و سولفات فلز باز مربوطه را بهدست میدهد:‏

این ماده با انجام واکنش با نمکهای اسیدی ضعیفتر از خود اسید ضعیف را تولید میکند.‏

این ماده رقیق با فلزات واکنش انجام میدهد و نمک سولفات رقیق فلز مربوطه را تولید میکند.‏

این ماده غلیظ عامل واسطۀ اکسید کنندۀ قوی است.‏

این ماده قادر به اکسیداسیون فلزات غیر فعالی مانند مس و قلع بسته به دمای آن مانند اسید

نیتریک است.‏

این ماده با غیر فلزات نیز واکنش انجام میدهد.‏

این ماده غلیظ و داغ غیر فلزاتی نظیر کربن و گوگرد را اکسید میکند.‏

این ماده با کلرور سدیم واکنش انجام داده و اسید کلریدریک تولید میکند.‏

بنزن به کمک این ماده جابجایی آروماتیک الکترون دوست را برای تولید نمک سولفونیک اسید

معادل آن انجام میدهد.‏


همگی اینها از دالیل محبوبیت و افزایش فروش اسید سولفوریک می باشد.‏

More magazines by this user
Similar magazines