15 августа 2019 года, №92 (19373)

PavlodarNews

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

15 августа 2019 года,

четверг

№ 92 (19373)

http://irstar.kz

ÍÀ ÓÁÎÐÊÓ _

ÐÎÂÍÎ ÌÅÑßÖ

×èòàéòå â íîìåðå:

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

тяготы строителей

ñòð.7

КАСАЕТСЯ МНОГИХ:

куда сдавать электронный мусор

ñòð.15

Фото Владимира БУГАЕВА

 íûíåøíåì ãîäó àãðàðèè îáëàñòè, åñëè íå ñëó÷èòñÿ ôîðñ-ìàæîð â âèäå ïëîõîé

ïîãîäû, âíåçàïíîé ìàññîâîé ïîëîìêè òåõíèêè è äðóãèõ íåïðèÿòíîñòåé, óáîðêó

óðîæàÿ ïëàíèðóþò çàâåðøèòü â òå÷åíèå 30 äíåé. Ïðè ýòîì íàäåþòñÿ íàìîëîòèòü

794 òûñÿ÷è òîíí çåðíîâûõ, ïîëó÷èòü 126,2 òûñÿ÷è òîíí ìàñëè÷íûõ, ñîáðàòü 587,4

òûñÿ÷è òîíí êàðòîôåëÿ, çàñûïàòü â õðàíèëèùà 222 òûñÿ÷è òîíí îâîùåé. Ýòî

áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, íî íå çà ñ÷¸ò óðîæàéíîñòè, êîòîðàÿ íèæå, à áëàãîäàðÿ

óâåëè÷èâøèìñÿ ïîñåâíûì ïëîùàäÿì. Áèòâà çà óðîæàé-2019 íàáèðàåò òåìïû.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå íà 3 ñòð.

МАРАФОН:

а все бегут, бегут, бегут...

Издается с 7 апреля 1918 года

ñòð.20

ÎÄÅÆÄÀ

ÈÇ ÊÎÍÎÏËÈ

В течение пяти следующих лет в

Павлодарской области планируется

реализация сразу трёх проектов по

переработке технической конопли. В

сорте Cannabis Sativa не содержится

наркотических веществ. Общая предварительная

стоимость проектов составляет

75 миллионов долларов.

Компания KazHemp специализируется

на производстве из технической конопли

целлюлозы, бумаги, текстиля. Выбор

Павлодарской области в качестве места

для выращивания травы и дальнейшей

её переработки инвестор объясняет развитием

сельского хозяйства в регионе. В

первую очередь большими площадями

орошаемых земель, которые намерены

вводить в эксплуатацию в ближайшие

годы. На данный момент пробную партию

семян уже посеяли в одном из павлодарских

крестьянских хозяйств – «Маяк» на

участке в семь гектаров.

В Доме инвесторов на встрече с акимом

области Булатом Бакауовым генеральный

директор KazHemp Максим Скрынник рассказал

об опыте компании. В Казахстане

предприятие запустило проект в 2015

году, в 2018 – первое производство. В настоящее

время у предприятия действует

собственное производство первичной

переработки конопли на территории Алматинской

области. Там же ее и сеют на

площади в тысячу гектаров.

– Ранее мы уже работали в Карагандинской,

Южно-Казахстанской и Алматинской

областях, – сообщил М. Скрынник. – В настоящее

время компания урегулировала

вопрос выращивания конопли с МВД РК,

потому как используем сорта, не содержащие

наркотических веществ. В Павлодарской

области мы видим потенциал

поливных земель, которые показывают

хорошую урожайность.

(Окончание на 2 стр.)

ÁÅÇ ÔÎÐÌÀËÈÇÌÀ

За семь месяцев нынешнего года в

государственной программе «Еңбек»

приняли участие 18658 жителей области,

из них трудоустроено 12022

человека, или 64,4 %, в том числе на

постоянную работу приняты 8457

человек. Остальным оказаны меры

государственной поддержки в виде

направления на краткосрочное профессиональное

обучение, молодёжную

практику, обеспечены социальные

рабочие места, общественная работа,

выданы гранты и кредиты. Об этом на

аппаратном совещании в областном

акимате рассказал руководитель регионального

управления координации

занятости и социальных программ

Кайрат Нурмагамбетов.

Павлодарская область считается трудодефицитной,

то есть отмечается нехватка

трудовых ресурсов. Тем не менее, проблема

безработицы есть и у нас. На борьбу с

ней и направлена государственная программа

«Еңбек», включающая несколько

важных направлений способствования

трудоустройству. По большинству направлений

достигнуты хорошие показатели,

по другим отмечается отставание. Но обо

всем по порядку.

(Окончание на 2 стр.)

ПОГОДА

По данным сайта gismeteo.ru, 16 августа в Павлодаре переменная облачность, небольшой

дождь, ночью температура воздуха 15-17 градусов выше ноля, ветер южный,

1-3 м/с. Днём температура воздуха 22-24 градуса выше ноля, ветер южный, 1-3 м/с.

17 августа в Павлодаре малооблачно, дождь, гроза, ночью температура воздуха

15-17 градусов выше ноля, ветер северо-восточный, 1-3 м/с, днём температура

воздуха 23-25 градусов выше ноля, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.


2 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года

http://irstar.kz Новости. События. Факты

Îäåæäà

èç êîíîïëè

(Начало на 1 стр.)

Для полноценного функционирования

текстильного производства

понадобится 4,5 тысячи гектаров

орошения. Оно будет представлять

собой три цеха первичной переработки

с общей мощностью в 15

тысяч тонн в год, а также комбинат

по производству пряжи. Подобный

экотекстиль используется в обивках,

постельном белье, спецодежде.

Для бумажно-целлюлозного

направления понадобится ещё

полторы тысячи гектаров орошаемых

земель. Само производство

мощностью 7500 тонн в год планируют

разместить в Павлодаре.

Преимущество его заключается в

том, что используются легко возобновляемые

ресурсы. Нет необходимости

рубить деревья.

Всего в случае запуска всех производств

в Павлодарской области

будет создано порядка 600 новых

рабочих мест. В данный момент

стоимость проектов оценивают в

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

75 миллионов долларов: 50 миллионов

на создание текстильного

производства, 25 – на производство

бумаги. В качестве источника

финансирования будут привлекаться

как отечественные, так и

зарубежные инвесторы. Готовую

продукцию руководитель компании

планирует экспортировать.

Со своей стороны аким области

Булат Бакауов пообещал оказать

проектам всю необходимую помощь,

начиная от орошаемых

полей и заканчивая местами для

строительства. Помимо этого если

выращивание конопли покажет маржинальность

на уровне картофеля

или свёклы, акимат поможет найти

крестьян. Что касается недвижимости,

то возможны варианты использования

долгостроев либо помощь

в выкупе находящихся в залоге у

банков зданий и земли.

Руслан ЛОГИНОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.

Íàçíà÷åíèÿ

Приказом председателя

Агентства Республики Казахстан

по делам государственной

службы Токтамыс Кадошевич

Жумагулов назначен руководителем

департамента по делам

государственной службы Павлодарской

области.

Токтамыс Кадошевич Жумагулов

– 1965 года рождения, уроженец

Восточно-Казахстанской области,

имеет три высших образования.

Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал

в 1990 году преподавателем кафедры

политэкономии Восточно-

Казахстанского государственного

университета, где проработал до

2000 года на должностях старшего

преподавателя, заведующего

кафедрой.

С 2000 по 2007 год занимал

должности начальника управления,

заместителя начальника

управления Агентства РК по делам

государственной службы по Восточно-Казахстанской

области.

 ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ ÂËÀÑÒÈ

С 2007 по 2011 год – начальник

управления – председатель дисциплинарного

совета Агентства РК

по делам государственной службы

по Акмолинской области.

С 2011 по 2013 год – начальник

управления Агентства РК по делам

государственной службы по Восточно-Казахстанской

области.

С марта по июль 2013 года

работал заведующим отделом

прохождения государственной

службы Агентства РК по делам

государственной службы.

С 2013 по 2016 год – руководитель

департамента – председатель

дисциплинарного совета, заместитель

руководителя Агентства РК по

делам государственной службы по

Восточно-Казахстанской области.

С 2016 года до назначения на

данную должность работал руководителем

департамента Агентства

РК по делам государственной

службы по Атырауской области.

* * *

Управление государственного

архитектурно-строительного

контроля и управление по

контролю за использованием и

охраной земель реорганизованы

путём передачи прав и обязанностей

в новое управление

градостроительного и земельного

контроля, руководителем

которого распоряжением

акима Павлодарской области

назначен Азамат Ныгматович

Ныгматов.

Азамат Ныгматович Ныгматов –

1979 года рождения, уроженец города

Аксу Павлодарской области.

В 2002 году окончил Павлодарский

государственный университет имени

С. Торайгырова по специальности

промышленное и гражданское

строительство.

Трудовую деятельность начал в

2003 году главным специалистом

управления благоустройства города

Павлодара.

С 2005 по 2011 год работал главным

специалистом, заведующим

отделом, заместителем руководителя

отдела жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных дорог

города Павлодара.

С 2012 по 2014 год – заместитель

руководителя управления

природных ресурсов и регулирования

природопользования области.

С 2015 по 2016 год – генеральный

директор ТОО «Строй

Астана».

С 2016 по 2017 год – заместитель

руководителя отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог города

Усть-Каменогорска.

С 2017 по 2019 год занимал

должности заместителя, руководителя

управления государственного

архитектурно-строительного

контроля Павлодарской области.

Пресс-служба

акима Павлодарской области.

(Начало на 1 стр.)

ÂÛÁÈÐÀÉ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÓÞ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

Наибольший дефицит в области

– по специалистам технических

профессий, что неудивительно,

учитывая количество в регионе

промышленных предприятий. Не

случайно подготовка кадров с техническим

и профессиональным образованием

идет в программе первым

направлением. По нему с 1 сентября

в колледжах запланирована подготовка

1035 специалистов. Кстати,

по прошлому потоку выпускников,

направленных на обучение в 2017

году, неплохой процент трудоустроенных:

из 191 человека работает

131. Не зря утверждают, что в наше

время востребованы именно специалисты

технических профессий.

– Причем половина выпускников

принята на постоянную работу, –

подчеркнул Кайрат Нурмагамбетов.

Впрочем, технических спецов

готовят не только колледжи, ряд

профессий можно освоить на краткосрочных

курсах.

– На краткосрочное профессиональное

обучение по востребованным

на рынке труда профессиям

при плане 1349 человек направлен

1361, – отметил докладчик.

Правда, такие специалисты востребованы

меньше. Завершили

обучение на курсах 680 человек,

трудоустроены 122, или 17,9 %.

Руководитель управления пытался

объяснить это тем, что с момента

завершения курсов не прошло и 10

дней, а для того, чтобы приняли на

работу, нужно пройти медкомиссию,

да и работодатели рассматривают

заявления не день и не два. Но аким

области Булат Бакауов резонно

заметил:

– Но ведь эти 17,9 процента

устроились, хотя окончили курсы

все одновременно. И потом, вы

ведь знали, что они заканчивают обучение,

знали их профессии, нужно

было принять меры по трудоустройству

заранее. Мы прекрасно знаем

ситуацию в каждом районе, какие

где нужны специалисты. Обеспечить

занятость населения – задача

номер один, это судьбы людей, – заявил

глава региона.

ÐÈÑÊÎÂ ÍÅ ÂÈÆÓ

Впрочем, краткосрочные курсы

остаются основным рычагом при

борьбе с безработицей. В прошлом

месяце республиканской бюджетной

комиссией были поддержаны дополнительные

расходы на обучение

на таких курсах 54 тысяч человек

(по стране, ясное дело), на что выделено

7,9 миллиарда тенге и плюс

на стипендии 5,7 миллиарда.

– Нашей области выделено 549,8

миллиона тенге на обучение и 150,3

миллиона тенге на стипендию.

На эти суммы до конца года требуется

обучить 2300 человек, что

на сегодняшний день достаточно

проблематично. Заявки работодателей

и претендентов обучиться

на краткосрочных курсах имеются

только в Павлодарском районе. В

Железинском, Иртышском районах

заявки от работодателей поступили,

но в этих районах отсутствуют претенденты

на краткосрочное обучение

в требуемых количествах. В городе

Экибастуз, Актогайском, Баянаульском,

Аккулы, Майском, Успенском

районах нет заявок от работодателей

и нет претендентов на краткосрочное

профессиональное обучение, – сообщил

руководитель управления.

По его словам, с начала года был

ÏÐÎÃÐÌÀÌÌÀ «ÅÍÁÅÊ»

Áåç ôîðìàëèçìà

план обучить на краткосрочных

курсах 1349 человек, но буквально

1 июля план был увеличен сразу на

2300 человек. Выполнение задания

под риском срыва.

– Но ведь это количество обучаемых

подтверждено финансово? – поинтересовался

Булат Жумабекович

и получил утвердительный ответ. –

Тогда не вижу никаких проблем и

рисков. Нужно работать настойчиво,

прорабатывать с каждым заинтересованным

человеком, при необходимости

ежедневно селекторы проводить.

По Аксу задание 210 человек,

это ведь мощнейший промышленный

город, есть малый и средний

бизнес, половина из которого в

сельской зоне. Вы разберитесь, кто

оформлен как положено, а кто просто

за пять тысяч тенге в день и нигде

не зарегистрирован. Это теневая

экономика, она есть. Поручаю взять

на персональный контроль, ежедневно

проводить совещания до тех пор,

пока не добьемся результата.

 ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÛ ÁÛ

ÏÎبË, ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß

ÍÀÓ×ÀÒ

Важный способ борьбы с безработицей

– помощь в организации

бизнеса. На поддержку предпринимательской

инициативы направлен

проект «Бастау-Бизнес», по которому

было задание обучить основам

бизнеса 900 человек. С начала

года направлено на обучение 965

человек, из них завершили курсы

900, защитили бизнес-проекты 819.

– Кроме того, выделены средства,

и до конца года будут дополнительно

обучены еще 1500 человек, –

сообщил Кайрат Нурмагамбетов. –

Здесь никаких проблем нет.

– Мало просто обучить людей

предпринимательству, нужно ещё

их сопровождать, – считает аким области.

– Вот они обучились, переобучились

– и чем будут заниматься?

Точного ответа у участников совещания

не нашлось.

С начала года выдано 448 грантов

на развитие бизнес-идей до 100

МРП, в том числе 32 – молодым

людям до 29 лет. В республике

объявлен Год молодёжи, и потому

этой категории населения уделяется

особое внимание.

– С начала года основам предпринимательства

обучены 247

молодых людей. Дополнительно с

22 июля этого года по проекту «Жас

Кəсіпкер» на обучение направлено

426 человек. Кроме того, по области

до конца года планируется выдать

ещё 506 грантов в размере 200

МРП (505 тысяч тенге). В связи с

тем, что нормативно-правовые акты

вступили в силу с 5 августа, выдача

грантов только начинается, – отметил

докладчик.

Помимо грантирования широко

применяется микрокредитование

для развития бизнеса. С начала

года выдано 299 микрокредитов

на общую сумму 1515,2 миллиона

тенге, или 65,1 % от планового задания.

Кроме того, из Нацфонда выделены

дополнительные средства

на микрокредитование в размере

680 миллионов тенге и направлены

оператору – АО «ФФПСХ» (Фонд

финансовой поддержки сельского

хозяйства).

– Были времена, когда мы просили

эти деньги, – заметил аким

области. – Теперь проблем с финансированием

нет, только осваивать.

Но при этом нужно проверять наши

ИП, которые получают средства.

Как они работают? Главный смысл

финансирования – создание новых

рабочих мест.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ

Последнее из важных направлений

программы «Еңбек» – направление

на социальные рабочие места.

С начала года таким видом трудоустройства

охвачено 1245 человек,

или 97,9 % от запланированного. По

истечении социального контракта

105 человек трудоустроены на постоянную

работу.

– Деятельность в данном направлении

считается результативной

и эффективной, если после

завершения участники программы

трудоустраиваются на постоянную

работу, – пояснил К. Нурмагамбетов.

Он отметил, что на молодёжную

практику направлены 379 человек,

или 51,1 % от планового показателя.

Согласно плану финансирования

молодёжная практика запланирована

на второе полугодие этого года.

– 44,4 процента участников молодежной

практики по истечении

социального контракта трудоустроились

на постоянную работу. И в этом

направлении акиматам городов и

районов также следует активизировать

свою работу, – подчеркнул

докладчик.

Подытоживая совещание, Булат

Жумабекович сказал:

– В социальном блоке очень много

задач, и все они важные. Поэтому

подходить к их реализации необходимо

со всей ответственностью, без

формализма.

Марат КАИРБЕКОВ.


Новости. События. Факты

http://irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

3

Расширить перечень загрязняющих

веществ, выбросы которых должны

оплачивать промышленники, предложили

в Павлодарской области. Инициативу

облуправления недропользования, окружающей

среды и водных ресурсов озвучил руководитель

ведомства Кадылжан Сатиев на

расширенном совещании, посвящённом обновлению

экологического законодательства.

В обсуждении приняли участие аким области

Булат Бакауов, представители госорганов,

учёные, экологи, члены областного общественного

совета, руководители промышленных

предприятий.

Как рассказал К. Сатиев, концепция поправок

в Экологический кодекс предусматривает

внедрение автоматизированных систем

онлайн-мониторинга за эмиссиями, внезапные

экологические проверки, переход природопользователей

на систему комплексных экологических

разрешений и использование ими

наилучших доступных технологий.

– Со стороны нашего управления было внесено

предложение расширить перечень загрязняющих

веществ, подлежащих плате за эмиссии

в окружающую среду. Этот вопрос мы не раз

поднимали в течение последних нескольких

лет. Вышеназванный перечень был сокращён

в 2009 году. Сегодня в Налоговом кодексе прописаны

ставки платы за выбросы загрязняющих

веществ от стационарных источников по 16 позициям,

за сбросы загрязняющих веществ – по

13. А десять лет назад плата осуществлялась

по 234 и 44 загрязняющим веществам, соответственно,

– отметил Кадылжан Сатиев.

Примечательно, что в перечне отсутствуют

токсичные вещества, сопутствующие производственному

процессу на промышленных

предприятиях Павлодарской области, – оксид

алюминия, гидрохлорид натрия, фтористые

газообразные соединения, хлор, серная,

азотная и соляная кислоты.

Чтобы стимулировать промышленников

перерабатывать отходы, управление недропользования,

окружающей среды и водных ресурсов

предлагает освободить их от повторных

экологических платежей за отходы, образуемые

ÝÊÎËÎÃÈß

×òî â âûáðîñå

òåáå ìî¸ì?

в результате переработки ранее размещённых

техногенных минеральных образований.

Помимо дополнительных пряников, ведомство

предлагает активнее использовать

кнуты – увеличить размеры штрафов за нарушение

экологического законодательства и

усовершенствовать механизм экологических

проверок.

Руководитель департамента экологии Данияр

Алиев напомнил собравшимся о том,

что за последние три года объём эмиссий в

окружающую среду в регионе вырос на 30

процентов.

– Объём выработки электроэнергии на

электростанции «Экибастузская ГРЭС-1» за

последние три года вырос с 9 до 19 миллиардов

киловатт-часов. Из-за чего объем эмиссий

предприятия в окружающую среду возрос в

два раза, на 104 тысячи тонн. Кроме того,

Павлодарский алюминиевый завод в связи

с истощением запасов руды на Тургайском

месторождении с прошлого года использует

руду Краснооктябрьского месторождения. Она

отличается меньшим содержанием оксида

алюминия и повышенным содержанием сопутствующих

примесей. Увеличение расхода

топлива на переработку руды привело к увеличению

эмиссий предприятия на 33 тысячи

тонн, – сообщил Д. Алиев.

По его словам, природоохранные мероприятия

промышленников не вносят существенного

вклада в снижение объемов эмиссий.

– Промпредприятия теплоэнергетической и

металлургической отраслей спроектированы и

построены в советские годы. Их очистные сооружения

устарели и не способны улавливать

такие газообразные вещества, как окислы серы,

азота, углерода, – добавил выступающий.

Ведомство предлагает внедрить автоматическую

систему контроля газовых фракций

непосредственно на источниках выбросов с

передачей данных в режиме онлайн.

Председатель комиссии по вопросам

охраны окружающей среды областного

общественного совета Владимир Берковский

попросил на встрече обратить внимание на

озеленение санитарно-защитных зон промышленных

предприятий.

– Санитарно-защитные зоны являются барьером,

уменьшающим вредное воздействие

загрязнения атмосферного воздуха, – отметил

В. Берковский.

Он также предложил передать облмаслихату

окончательное утверждение лимитов предприятий

на выбросы загрязняющих веществ.

– Ни одно промышленное предприятие региона

не превысило установленные лимиты.

Завышенные лимиты на выбросы загрязняющих

веществ не способствуют сокращению

негативного воздействия на окружающую

среду, – объяснил В. Берковский.

По итогам совещания аким Павлодарской

области Булат Бакауов поручил департаменту

экологии усилить государственный экологический

контроль.

– Управлению недропользования совместно

с управлением экономики и бюджетного

планирования нужно внести предложения по

переориентированию расходования средств,

поступающих от экологических платежей,

в сторону их целевого использования, на

улучшение состояния окружающей среды, –

добавил Б. Бакауов.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ÁÈÇÍÅÑÀ

Âñå äâåðè

îòêðûòû

 Äîìå èíâåñòîðîâ ïðîâåëè

äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ

áèçíåñìåíîâ. Êîíñóëüòàöèè

äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

ïëàíèðóþò ïðîâîäèòü

êàæäóþ íåäåëþ.

По словам руководителя областного

управления предпринимательства и

торговли Жайыка Хасанова, площадку

для консультаций организовали

впервые.

– Это для развития малого и

среднего бизнеса в Павлодарской

области очень актуально. Чтобы мы

все проблемные вопросы знали, как

их надо решать, в каком направлении

надо идти и какие нормативноправовые

акты менять, – говорит

Жайык Хасанов. – Здесь участвуют

все гос учреждения, банки второго

уровня, фонд «Даму». Любой предприниматель

может приехать и обсудить

свои проблемные вопросы.

Например, по земле, по кредитам,

программам «Экономика простых

вещей», «Сыбаға», обратиться к

банкам второго уровня по залогам,

это сейчас проблемный вопрос.

Первый день работы площадки

собрал около 20 предпринимателей.

Как сообщил начинающий предприниматель

Батырбек Искаков, на день

открытых дверей он пришёл за консультацией

фонда «Даму».

– Открыл ИП, хотел взять кредит по

программе «Еңбек» на развитие бизнеса,

– рассказывает павлодарец. – Мой

проект – это магазин автозапчастей

и, возможно, ещё автосервис. Меня

интересовало, какие документы надо

собрать, были кое-какие вопросы

по бизнес-плану. Мои контакты записали,

сказали, что будет полное

сопровождение по телефону – будут

консультировать до конца, пока мне

не выдадут кредит. В этом плане здесь

очень удобно: пришёл – и консультация

бесплатно.

День открытых дверей в Доме

инвесторов планируют проводить

каждую неделю, если организаторы

увидят заинтересованность предпринимателей.

Жайык Хасанов добавил,

что ведомства на своих официальных

страницах будут публиковать подборку

ответов на актуальные вопросы после

встреч с бизнесменами.

Ольга БУГАЕВА.

Íà óáîðêó – ðîâíî ìåñÿö

(Начало на 1 стр.)

ÐÀÑרÒÛ È ÏÐÎÃÍÎÇÛ

На сегодняшний день зерновые

убраны на площади около 8 тысяч

тонн из занимаемых 785,7 тысячи,

картофель собран на 870 гектарах

из 17,8 тысячи. То есть самое начало

пути. И на прошедшем селекторном

совещании в акимате области

представители управления сельского

хозяйства и акимы городов и

районов под руководством главы

региона прикидывали имеющиеся

возможности и предполагаемые

риски. Пока, по общему мнению,

всё ровно.

– В этом году общая уборочная

площадь по области составляет

1097,8 тысячи гектаров, что больше

уровня прошлого года на 87,3 тысячи,

– бодро доложил руководитель

управления сельского хозяйства

Нурлан Садыбеков. – Пока самая

высокая урожайность зерновых

в Щербактинском районе – 17,5

центнера с гектара, районе Теренколь

– 8,6 центнера.

Всего же, по его словам, ожидаемая

средняя урожайность зерновых

по области прогнозируется на

уровне 10,1 центнера с гектара. В

прошлом году она составила 10,6

центнера.

К уборке ранних сортов картофеля

приступили в сельской зоне

Аксу, валовой сбор пока весьма

скромный – 20,2 тысячи тонн при

средней урожайности 232 центнера

с гектара. К слову, потребность области

в картофеле составляет 115

тысяч тонн, а собрать ожидается

587,4 тысячи тонн. Будет заложено

на хранение 230 тысяч тонн второго

хлеба, на реализацию планируется

117 тысяч тонн.

ÒÅÕÍÈÊÀ È ÃÑÌ

Как сообщил Нурлан Садыбеков,

всего по области числится 48850

единиц сельскохозяйственной

техники. Из них тракторов всех

ÓÐÎÆÀÉ-2019

модификаций – 12362, комбайнов –

2052, жаток – 721 и другая техника

– 33715 единиц.

Важно, что аграрии постоянно

обновляют парк. В области приобретено

278 единиц сельскохозяйственной

техники на 6,6 миллиарда

тенге. Из них за счёт собственных

средств 169 единиц – 1,1 миллиарда

тенге, через лизинговые

компании – 109 единиц на сумму

5,5 миллиарда тенге.

На проведение уборочных работ

выделена 21 тысяча тонн удешевлённого

дизельного топлива.

Но, как это случается из года в год,

с выкупом и вывозом ГСМ не всё в

порядке. Из выделенного объёма

на июль и август подано заявок на

11278 тонн, оплачено 4851 тонна,

вывезено и того меньше – 3389

тонн (26 %). К слову, стоимость

тонны дизеля с учётом операторских

услуг – 206500 тенге, или

171 тенге за литр. И назвать эту

цену низкой никак нельзя, хотя

всё познаётся в сравнении. Так,

на АЗС Алматы дизтопливо сегодня

продаётся по 193 тенге за

литр, подорожало на два тенге за

сутки. Причины эксперты называют

самые разные: повышение

акцизных ставок, рост стоимости

горючего в соседних странах, в

частности в России, ну и, конечно,

начало уборки. Хотя я бы на

первое место поставил отсутствие

государственного регулирования

на рынке ГСМ.

Убранное нужно сохранить, для

чего в области имеются семь элеваторов

общей ёмкостью 316,3

тысячи тонн. Но элеваторы – удовольствие

не из дешёвых, а потому

у аграриев в наличии и готовы к

приёмке и хранению зерна нового

урожая 256 складских помещений

ёмкостью 888,1 тысячи тонн.

Для хранения картофеля и овощей

в наличии 124 овощехранилища

ёмкостью 302 тысячи тонн,

80 процентов из них оснащены

современным технологическим

оборудованием.

ÇÀÊÎÍ×ÈÒÜ ÄÎ ÄÎÆÄÅÉ

Настала очередь акимов городов

и районов отчитаться о проводимой

работе. Начал Булат Жумабекович

с зерносеющих Успенского и Иртышского

районов, поинтересовавшись,

почему так вяло вывозятся

удешевлённые ГСМ. Ответ был

невнятен. Глава региона поручил

своему заместителю взять ситуацию

под личный контроль и вывезти

солярку полностью.

Затем акимы всех регионов области

рассказали, как у них дела

с жатвой. Были они убедительны в

том смысле, что всё под контролем,

работы идут как надо, все меры

приняты. Но цыплят, как известно,

по осени считают, так что посмотрим.

Тем более ждать недолго.

– С учётом ранней уборки мы

должны в сентябре её закончить.

Надо выстраивать сейчас технологию

так, чтобы до обильных дождей

с уборкой разобрались, – поручил

аким области.

Марат КАИРБЕКОВ.


4 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года http://irstar.kz

Общество

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Помощь

к школе

В

Павлодаре

в рамках благотворительной

акции «Соберём

ребенка в школу» 17 многодетных

и малообеспеченных семей

получили денежные сертификаты

на приобретение товаров к школе

в канун нового учебного года.

В здании Павлодарского областного

филиала партии «Nur Otan» на

днях прошел большой праздник для

будущих школьников. Присутствующих

детей угощали сладостями,

развлекали аниматоры, переодетые в

мультипликационных героев Миньона

и Кунг-фу Панду. Основной и самой

важной частью мероприятия стало

вручение сертификатов на приобретение

школьной формы и канцелярских

товаров.

– Это хорошая традиция в преддверии

нового учебного года – проводить

такую акцию, – отметил депутат

Павлодарского городского маслихата

Айнар Оспанов. – Мы, как депутаты,

всегда стараемся принимать активное

участие в подобных мероприятиях. К

примеру, в прошлом году депутатами

городского маслихата в рамках этой

акции была оказана помощь в размере

более двух миллионов тенге.

По словам Айнара Оспанова, павлодарский

городской маслихат активно

взаимодействует с общеобразовательными

школами, откуда к ним

поступает информация, кому необходима

помощь. Кроме того, обращения

они принимают и во время личных

приемов.

– Акция проводится с участием

депутатов городского и областного

маслихатов, спонсоров, председателей

первичек и всех неравнодушных

людей. Ежедневно к нам в общественную

приемную обращаются

люди с просьбой помочь подготовить

ребенка в школу. Особенно детей,

которые идут в первый класс, – сообщила

заместитель председателя

ПОФ партии «Nur Otan» Жулдыз

Тайкебаева.

Как рассказала на встрече участница

благотворительной акции Роза Рудий,

она воспитывает шестерых детей,

двое из которых школьного возраста.

– Так получилось, что я одна их

воспитываю, – говорит многодетная

мама. – Конечно, это непросто, так как

мне никто не помогает. В этом году моя

дочь идет в первый класс, и еще сын

пойдет в четвертый класс. Остальные

дети маленькие – четыре, полтора

года и двойняшкам – по два месяца. В

приемную партии «Nur Otan» я обратилась

впервые, в помощи не отказали.

Для нас это ощутимая поддержка,

буду на эти деньги собирать своих

школьников к учебному году.

Участники благотворительной акции

«Соберем ребенка в школу» получили

денежные сертификаты на сумму 20

тысяч тенге и сертификаты в магазины

школьной одежды.

Отметим, что 1 августа в Павлодарской

области стартовала другая

ежегодная акция «Дорога в школу»,

которая продлится до 30 сентября.

Она направлена на оказание помощи

детям из малообеспеченных семей,

сиротам и тем, кто остался без попечения

родителей. По традиции в

рамках акции проводятся подворный

обход и рейды для выявления детей,

не охваченных обучением, составляются

списки детей из числа малообеспеченных

и многодетных семей,

нуждающихся в благотворительной

помощи для приобретения школьных

принадлежностей и школьной

формы.

Как сообщают в областном управлении

образования, разработан специальный

план мероприятий, согласно

которому будут проводиться благотворительные

акции. Во всех общеобразовательных

школах оформлены

информационные стенды.

Марина КИСЕНКО.

В Павлодарской области 13 многодетных и

малообеспеченных семей отдохнули в Баянауле.

По инициативе акима Павлодарской

области Булата Бакауова

региональным управлением образования

впервые реализован

проект «Семейный отдых» для

многодетных и социально незащищенных

семей. Из каждого

города и района области на отдых

поехали по одной нуждающейся

семье.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Путёвка в лето

Как рассказала руководитель

отдела воспитательной работы и

дополнительного образования областного

управления образования

Гульнара Ибраева, финансирование

поездки обеспечено за счет

спонсорских средств. Спонсорами

выступили предприниматели, руководители

крестьянских хозяйств

области.

– В проекте задействованы

малообеспеченные и многодетные

семьи, – сообщила Гульнара

Ибраева. – За пять дней отдыха

сумма на каждого человека составила

53500 тенге. На отдых

съездили 13 семей, в том числе

16 детей в возрасте от пяти до

15 лет в сопровождении одного

родителя. Конечно, многодетных

и нуждающихся семей в области

на самом деле гораздо больше.

Семьи отбирались на усмотрение

местных исполнительных органов,

которые предоставили нам данные

о тех, кто поедет на отдых.

По словам специалистов управления

образования, участники

проекта жили в доме отдыха

«Жан», расположенном вблизи

озера Жасыбай. В программе было

предусмотрено посещение культурных

и природных памятников

Баянаульского района, а это мавзолей

Машхура Жусупа Копеева,

памятник Жасыбай батыру, археологические

памятники бронзового

века и сакские курганы. А еще

семьи поучаствовали в спортивных,

культурно-познавательных и

интеллектуальных мероприятиях –

играх, викторинах, состязаниях.

Жительница Экибастуза Айым

Имангазинова, впервые приехавшая

на отдых в Баянаул с ребёнком,

поделилась со «Звездой Прииртышья»

своими впечатлениями.

– У меня четверо детей, – рассказывает

Айым Имангазинова. –

В Баянаул я приехала со своим

средним сыном Саятом. Здесь нас

прекрасно встретили, очень хорошо

кормят. Понравилась удивительная

природа Баянаула! Познавательными

как для детей, так и для

взрослых получились экскурсии.

Мы запечатлели много прекрасных

моментов – сделали красивые

фотографии и видео на телефон.

Хочется поблагодарить директора

нашей экибастузской школы №11

Назигуль Мусабекову и всех спонсоров.

Наш отдых прошел отлично!

Марина КИСЕНКО.

Фото предоставлено

управлением образования

Павлодарской области.

Признанный миром Абай

В Павлодарской областной научной универсальной

библиотеке имени С. Торайгырова презентованы

материалы передвижной выставки «Духовное

наследие в созвучии веков», посвящённой

174-летию Абая Кунанбаева.

В рамках празднования 174-летия

со дня рождения выдающегося

казахского поэта-мыслителя

Абая Кунанбаева Восточно-Казахстанская

областная универсальная

библиотека имени Абая

организовала библиокараван с

экспозиционной передвижной

выставкой «Духовное наследие в

созвучии веков». С материалами

познакомились посетители Павлодарской

областной библиотеки

имени С. Торайгырова, а после

этого выставку повезли в Национальную

академическую библиотеку,

что в Нур-Султане.

В Павлодаре во время презентации

передвижной экспозиции

читатели и работники библиотек

нашего региона смогли увидеть

уникальные труды XIX – начала

XX веков о Восточно-Казахстанской

области, трудах исследователей

степного края начала XX века

и произведения Абая Кунанбаева.

Работы политических ссыльных,

отбывавших свой срок в ВКО,

были представлены в разделе

«Семей – в созвучии веков», а в

разделе «Книги, которые читал

Абай» посетители нашли произведения

западных мыслителей и

философов, известных русских и

европейских классиков, ставших

ступенью познания для Абая

Кунанбаева.

Особое место на выставке заняли

сборники произведений Абая

1936 и 1939 годов, издания на

латинской графике и новый двухтомник

на казахском и русском

языках, изданный в книжной серии

«Абай әлемі». Дополнили выставку

уникальные фотографии Абая,

портреты исследователей края.

Организаторы выставки продолжили

знакомить казахстанцев

с духовным наследием Абая

Кунанбаева, представленным на

экспозиционной передвижной

АГРОСЕКТОР

Молочный бизнес

До конца этого года в Прииртышье

завершится строительство

сразу шести

молочно-товарных ферм. Ещё

одна действует в ТОО «Астык

ПВ» в районе Теренколь. Туда

весной этого года завезли около

700 голов скота симментальской

породы из Чехии.

По информации управления

сельского хозяйства, на сегодняшний

день в области действует

28 крупных и средних молочнотоварных

ферм, где содержится

порядка десяти тысяч голов скота.

По итогам прошлого года здесь

произведено свыше 38,5 тысячи

тонн молока. В перспективе

планируют создать МТФ по 600

голов каждое – ТОО «Уразбаев»

Иртышского района, «Крон Агро»

сельской зоны Аксу, «Жана-кала»

Павлодарского района, «Актогай

Агро», КХ «Агаин» Майского района,

«Шаров» района Теренколь и

«БИК» Успенского района.

Если говорить о строящихся

фермах, то с их введением маточное

поголовье скота увеличится

еще на 3200 голов. Новую МТФ

на 300 голов уже осенью этого

года готовится запустить ПК

«Луганск».

Строительство новой базы обошлось

главе ПК «Луганск» Петру

Кузьменко в 230 миллионов тенге,

еще 100 миллионов пошло на закупку

доильного оборудования.

Все работы и содержание поголовья

осуществляются за счет

собственных средств. В прошлом

году здесь презентовали комплекс

на 600 голов.

Сегодня в хозяйстве Петра

Кузьменко трудятся 248 человек,

с открытием нового комплекса

будет создано еще более десятка

новых рабочих мест. Среднемесячная

зарплата рабочих – 80

тысяч тенге, от 150 до 170 тысяч

получают доярки. На сегодняшний

день в кооператив требуются

как специалисты-сельхозники,

ВЫСТАВКА

так и простые рабочие. При необходимости

хозяйство готово

использовать вахтовый метод

работы, чтобы трудоустроить

жителей соседних сёл. Но даже

при наличии полного социального

пакета и вполне приличных

условий работы дефицит кадров

ощущается остро.

– Сегодня все кинулись в АСП и

не хотят работать, – сетует Петр

Кузьменко. – Имеют троих, четверых

детей, получают соцпомощь,

и их это устраивает. Я считаю это

неправильным. И что интересно,

эти семьи – неблагополучные.

Идет своеобразная спекуляция

с этой АСП. Сейчас нам нужны

четыре скотника, столько же

доярок, пять механизаторов,

электрик, десять строителей, два

сварщика. В городе зарплата,

может быть, на 10 тысяч больше,

чем у нас. Но мы даем постоянную

работу. Возможно, людей

пугает то, что надо рано вставать,

допоздна работать.

выставке, в Национальной академической

библиотеке РК.

Марина АВЕРИНА.

Фото предоставлено

Павлодарской областной

библиотекой

имени С. Торайгырова.

Недовольны фермеры и низкой

закупочной ценой молока. По

информации Петра Кузьменко,

литр молока стоит чуть больше

ста тенге.

– Сегодня литр минералки

стоит 120 тенге, а литр молока

жирностью более 3,5 процента

– 114, – говорит П. Кузьменко. –

Хотя себестоимость производства

молока значительно выше.

Конечно, обидно, столько труда

и сил вкладывается. Это очень

низкая цена. Цены должны быть

адекватными.

К слову, низкими закупочными

ценами на молоко недовольны

не только владельцы молочных

крестьянских хозяйств, но

и сельчане, сдающие молоко

с личных подворий. Заготовители

молока скупают его у

населения всего по 70 тенге за

литр, тогда как, по данным областного

управления сельского

хозяйства, закупочная цена молокоперерабатывающих

предприятий

составляет 117 тенге

за литр с учетом НДС.

Анна УРАЛОВА.


Города и районы

Ðàñøèðèòü ñôåðó

äîñòóïíîñòè

В

Железинском

районе продолжается

работа по адаптации

объектов социальной

сферы для маломобильных

групп населения.

По данным на 1 августа, в районе

сегодня насчитывается более

680 человек с инвалидностью, из

которых 50 – несовершеннолетние

в возрасте до 18 лет. В районе 124

объекта социальной инфраструктуры

адаптированы к нуждам людей

http://irstar.kz

Ïîðàáîòàëè ó îçåðà

В

Щербактинском

районе с

самого начала поддержали

республиканскую экологическую

акцию, инициированную

в столице. На этот раз щербактинцы

поработали у пресного

озера Кольбулак, расположенного

впритык к знаменитому целебному

соленому озеру Маралды.

Àêñàêàëû èäóò

ñïàñàòü øêîëû

В

Иртышском

районе провели

акцию «День медиации».

Это республиканское мероприятие,

которое состоялось

в один день во всех районах

нашей страны.

Сейчас в регионе рассматривают

возможность внедрения в средних

учебных заведениях так называемой

школьной медиации. В областной

павлодарский совет биев

от Иртышского района на данный

момент вошли пятеро аксакалов.

Старики, по мнению организаторов,

смогут помочь в решении

многих конфликтных ситуаций, в

том числе и в школах. Каждый из

совета биев может стать наставником

в той или иной школе, помогая

решить спорные вопросы мирным

путем, не доводя их до суда либо

до комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав.

– Медиация как способ решения

споров становится всё более и

более востребованной, – говорит

профессиональный медиатор У.

Ìèññèÿ ìîëîä¸æè

В

Актогайском

районе состоялась

встреча с молодёжью в

неформальной обстановке.

Аким района Каршыга Арынов

встретился с начинающими

предпринимателями и молодыми

людьми, отличившимися

успехами в учёбе, творчестве и

спорте.

Встреча прошла на базе молодежного

ресурсного центра «Жас

канат». В рамках мероприятия

Каршыга Арынов ознакомился с

выставкой достижений молодых

людей, а затем участники встречи

приступили к открытому диалогу.

Глава района рассказал молодежи

о том, какие существуют государственные

программы и меры поддержки.

Он подчеркнул, что большое

внимание в настоящее время

Елбасы Нурсултан Назарбаев и

Президент Казахстана Касым-Жомарт

Токаев уделяют реализации

молодёжной политики. Кроме того,

Каршыга Арынов отметил, что

сегодня молодежь имеет хорошие

возможности для развития предпринимательства,

и призвал трудиться

во благо района и в целом

области, ответственно относиться к

окружающей среде, особенно к чистоте

своих сел, уделять внимание

вопросам благоустройства.

Со стороны представителей

молодёжи на встрече выступили

победитель республиканского конкурса

«Лучший государственный

служащий» Самал Кудайберген и

учитель казахского языка и литературы

Караобинской школы Ерболат

Нук. Своими достижениями подделились

молодые предприниматели

с ограниченными возможностями.

Работы по адаптации четырёх объектов

были проведены в нынешнем

году. Все объекты занесены в интерактивную

«Карту доступности»,

в том числе 36 избирательных

участков.

Наиболее посещаемое учреждение

района – центр обслуживания

населения, там есть пандус

для инвалидов, кнопка вызова,

тактильная табличка, стол для

обслуживания людей с инвалидностью

по отдельной электронной

очереди; работают сурдопереводчики.

В некоторых учреждениях образования

и культуры имеющиеся

пандусы не соответствуют требованиям.

В районной больнице

пандус также требует доработки.

Кроме того, часть помещений

необходимо адаптировать для

инвалидов.

В ряде зданий (аппарата акима

района, отдела образования и райбольницы)

планируется установка

направляющей тактильной полосы

и информационной мнемосхемы

движения.

Галина АЛЕКСАНДРОВА.

Железинский район.

Муканова. – В школе в последнее

время часто встречаются конфликтные

ситуации. Конфликты

происходят между учащимися,

между учениками и учителями,

учителями и родителями. Медиация

позволяет не доводить такие

споры до суда, а решать их мирно,

методом уговоров и убеждения.

Как правило, после медиативного

улаживания споров все

стороны остаются довольны. Сейчас

в школе села Северное уже

действует школьная медиация.

Теперь этот опыт хотят перенять

и внедрить во всех школах Иртышского

района.

Руслан ЛОГИНОВ.

Иртышский район.

Данияр Аубакиров и Адлет Байимбетов,

работник районного отдела

полиции Куаныш Альжанов. Главе

Актогайского района были заданы

вопросы, на которые он дал ответы

и пояснения.

Марина КИСЕНКО.

Фото предоставлено молодёжным

ресурсным центром «Жас

канат» Актогайского района.

В акции приняли участие работники

многих районных организаций,

нуротановцы, ребята из

отряда «Жасыл ел», просто неравнодушные

люди, организованно

выехавшие к озеру. Это, кстати,

был не единственный десант, подобные

акции прошли практически

во всех сельских округах района.

А вот работники из райцентра облагораживали

берег Кольбулака.

Здесь много чего накопилось в

результате безответственного подхода

к сохранению порядка у озера

со стороны отдыхающих и рыбаков.

Во время уборки территории

нашли даже припрятанную кем-то

стометровую браконьерскую рыболовную

сеть. Куда уж дальше!

Те, кто в этот день работали

у озера, сгребли для вывозки

громадные кучи мусора и хлама,

чаще всего это были пластиковая

и стеклянная тара, бытовые отходы,

окурки, порванная одежда

и многое другое. Всё это результат

отдыха приезжих, готовых

мусорить где угодно. После двух

часов работы с побережья было

вывезено около трёх тонн различных

отходов и мусора. А что

будет на побережье завтра, через

неделю, через месяц? С нашими

либеральными законами, мало

карающими безответственных отдыхающих,

можно предположить,

что понадобится еще не один

десант на берег.

Владимир ГЕГЕР.

Щербактинский район.

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Ïåðñïåêòèâà –

íà ñåëå

Только в одной школе Павлодарского

района 15 из

50 учителей – участники

государственной программы «С

дипломом – в село».

С ними встретилась первый заместитель

председателя ПРФ партии

«Nur Otan» Вера Гейнц. К слову, в

этом году программе «С дипломом

– в село» исполняется десять лет.

Как выяснилось в ходе знакомства,

свою карьеру с программы

начал сам глава округа Вадим

Щеглов. В 2011 году он приехал в

местную школу работать учителем

истории.

Одной из первых из присутствующих

педагогов в Луганск приехала

Умут Тусуппаева. В 2010 году они

с мужем решили переехать подальше

от города из-за сильной

аллергии, которая развилась у

их маленького сына. В Луганске

женщина устроилась в местную

школу учителем химии и биологии.

На свежем деревенском воздухе

мальчик окреп и забыл об аллергии.

В школе отличные физические

Ôåñòèâàëü

íà áåðåãó

Âåñ¸ëîå ëåòî

140

детей бесплатно отдохнули

в летнем лагере

«Балдаурен» в селе

Торайгыр Баянульского района.

Лагерь действовал с 10 июня

по 31 июля, в четыре потока по

две недели здесь отдохнули дети

со всего района. Почти каждый

день воспитатели организовывали

для них развлекательные

и познавательные мероприятия,

конкурсы и смотры талантов: «Я

певец и танцор», «Лучший макет»,

«Пародия», «Интересная химия»,

«Нет коррупции!» и другие. Ребята

смогли проявить себя в спортивных

состязаниях по футболу,

5

Больше двух тысяч человек побывали на этнофестивале «Ауылым

– алтын бесігім», который проходил в 40 километрах

от Успенки – на берегу озера рядом с селом Лозовое. Здесь

можно было попробовать блюда разных народов, станцевать

кара жорга, постричь барана на скорость или попробовать себя в

силовых видах спорта.

По словам руководителя местного

отдела культуры Медета

Таускана, всё прошло точно по

плану. Фестиваль получился

зрелищным и атмосферным, а

среди зрителей были даже гости

из Канады. Те самые канадцы

– бывшие жители Успенского

района, уехавшие отсюда около

20 лет назад. На малую родину

приехали погостить и, пользуясь

случаем, вместе с детьми побывали

на этнофестивале.

Начался фестиваль с конного

шествия, а прямо на берегу озера

расположились мастера-прикладники.

Переселенцы из Китая,

обосновавшиеся в селе Ольгино,

станцевали кара жорга. Причем

танцевали одновременно 80 человек.

Были и спортивные состязания:

аударыспак, казак куресы, тас

котеру, армрестлинг. Сильнейшим

из спортсменов стал баянаулец

Мухтар Далелханулы – он получил

в награду 50 тысяч тенге. Кроме

того, он же увез с собой в качестве

приза барашка. До этого Мухтар

данные привели его в секцию по

вольной борьбе. Сегодня юный

борец Темиржан Тусуппаев завоевывает

призовые места на областных

и республиканских турнирах.

А недавно Умут Тусуппаева стала

дважды мамой, родив дочь.

Учитель математики Джанабай

Чинпулатов приехал в Луганск по

программе «С дипломом – в село»

в 2013 году. Как и другие участники,

он рассказал об огромном

плюсе – предоставлении жилья

молодым специалистам. Здесь,

в селе, он создал семью, у него

родились двое сыновей. Обрела

семейное благополучие и другая

участница программы, учитель

математики Марина Неженская.

– В городе у нас были проблемы

с жильём и устройством ребёнка

в садик. Когда приехали в Луганск,

все они разрешились. Сейчас мы

всем довольны, – подчеркнула

Марина Неженская.

Дарина БОРИСОВА

по материалам

audan.pavlodar.gov.kz.

доказал свою силу, подняв барана

на своих плечах больше раз, чем

его соперники.

Чего только не было на конкурсе

национальных блюд: и настоящий

украинский борщ, и куырдак, и

мясные пироги. Первое место

жюри в итоге присудило участникам,

приготовившим блюда

русской кухни, второе – команде,

представившей на конкурс казахские

национальные блюда. Оценивали

не только вкус, но и подачу.

Еще на празднике можно было

бесплатно угоститься пловом и

баурсаками.

Завершился фестиваль красочным

фейрверком. К слову,

сам праздник провели на деньги

из фонда «Рухани жаңғыру». В

следующем году хотят провести

этнофестиваль снова, но теперь

уже не в Лозовом, а в Козыкеткене.

Спонсировать мероприятие

вызвались успенские предприниматели.

Наталья ЗИНЧЕНКО.

Успенский район.

волейболу, шахматам, шашкам,

тогыз кумалаку.

Вместе с воспитателями отдыхающие

посетили сакральные места

Баянаульского района, такие как

скала Кемпиртас, пещера Коныр

аулие и другие. Детям рассказали

мифы и легенды, которыми овеяны

святые места.

Особое внимание уделили безопасности

подопечных лагеря.

Каждый день с ними проводились

беседы о правилах безопасности,

с детьми работали психологи и

врачи.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

Баянаульский район.


6 Звезда Прииртышья l 15 апреля 2019 года http://irstar.kz

Общество

На днях чиновники решили объясниться.

Как сообщила заместитель

руководителя отдела образования

Айгуль Маликова, полностью стадион

у школы никто не отбирает:

общежитие построят на излишках

территории. Более того, этот участок

официально не считается

школьной территорией еще с ноября

прошлого года.

Но обо всем по порядку. Сначала

разберемся, почему часть стадиона

вдруг стала лишней.

– Стадион сохранится, и на учебный

процесс изменения в плансхеме

не повлияют. Эта территория

не была спортивной площадкой, –

подчеркнула Айгуль Маликова. – По

правилам, если проектная мощность

школы составляет от 900

до 1200 учеников, то на одного

учащегося должно приходиться по

19 квадратных метров. Проектная

мощность школы №34 – 1030.

Следовательно, 0,127 гектара – излишки

территории.

Затем представитель отдела

образования отметила, что сейчас

в школе учатся около 1200 ребят.

Однако учатся в разные смены.

Соответственно, в одну смену на

школу приходится примерно по 600

детей, а значит, теперь все строго

по правилам.

Излишки территории во время

мониторинга выявили сотрудники

отдела земельных отношений и

затем передали их в госфонд. Это

произошло еще 27 ноября 2018

года. В результате территория

школы уменьшилась с 2,26 до 2,13

гектара.

Нашли ли излишки на территориях

других павлодарских школ, пока

неизвестно. Руководитель отдела

земельных отношений Канат Калиев

на этот вопрос отвечать отказался,

СИТУАЦИЯ

Война за стадион

Часть территории школы №34 отдали под

строительство общежития для будущих

педагогов. Пятиэтажное здание будет

построено прямо на школьном стадионе.

Участок уже огородили железным забором,

предварительно вырубив там около двух

десятков деревьев, что, разумеется,

порядком возмутило павлодарцев.

сообщив, что не владеет такой информацией,

потому как занимает

эту должность недавно.

Что касается школы №34, Канат

Калиев пояснил: 7 марта 2019 года

«лишний» участок реализовали через

аукцион с целевым назначением

– под строительство общежития.

За 820 с половиной тысяч тенге он

достался ТОО «Заман-альянс». Про

эту фирму некоторые горожане уже

слышали – тот же подрядчик занимается

реконструкцией бывшего

«Стикса».

Важно, что сроки строительства

сжатые. По договору подрядчик

должен сдать готовое общежитие в

марте 2020 года. Соответственно,

в начале учебного года стройка

будет в самом разгаре. В полной

мере это смогут оценить не только

школьники, которым предстоит

учиться под шум тяжелой техники,

но и малыши из детского сада,

который находится впритык к стройплощадке.

Почему стройку нельзя

было начать раньше – до начала

учебного года, раз уж аукцион прошел

еще в марте, решил объяснить

сам подрядчик.

– Общежитие мы строим на

собственные средства, поэтому

должны были быть уверены, что

университет точно выкупит здание.

Договор с ним был заключён в

конце июля, поэтому подготовку к

строительным работам мы начали

только сейчас. Проект на данный

момент на согласовании в ГАСКе.

Пока мы установили ограждения

и вырубили 17 деревьев, потом

мы это компенсируем, – сказал заместитель

директора ТОО «Заманальянс»

Канат Каймульдин.

Для подрядчика оказалось сюрпризом,

что высаживать нужно будет

в десять, а не в пять раз больше

деревьев, чем было срублено. Об

этом он узнал только на встрече

с журналистами. Заверил, что раз

нужно в десять, будет в десять.

Кстати, малые формы, которые

раньше находились на ныне огороженной

территории школьного

стадиона, попросту демонтируют.

По словам представителя отдела

образования, они изношены и не

соответствуют правилам техники

безопасности. Их стоимость сейчас

нулевая, поэтому ставить вместо

них новые никто не будет.

Место для строительства, по

словам подрядчика, он выбирал не

сами. Его им предоставил акимат.

– Общежитие должно находиться

в черте города. А уже конкретное

место определяют местные исполнительные

органы. Не мы. Был

вариант построить в одном из новых

микрорайонов – в Сарыарке или

Достыке, но в итоге был выбран участок

на школе №34, – рассказывает

Канат Каймульдин.

Подрядчик инвестирует в строительство

960 миллионов тенге.

В течение следующего года ПГПУ

должен выкупить здание за 1,2

миллиарда тенге. Часть суммы по

договору госзаказа на обеспечение

местами в общежитиях студентов,

магистрантов и докторантов будет

возмещать АО «Финансовый центр».

Сейчас в ПГПУ утверждают: ситуация

с общежитиями катастрофическая.

Мест на всех не хватает.

– У нас есть два общежития,

общая вместимость которых – 850

человек. Это при том, что очно у нас

учатся 2000 студентов, 92 процента

из которых – сельские. В общежитии

также нуждаются участники программы

«Серпiн», – сообщил директор

хозяйственного департамента

ПГПУ Адлет Кульбеков.

К слову, если раньше будущие

педагоги платили за место в общежитии

по 3700 тенге в месяц, или же

15 процентов от стипендии, теперь

эта сумма вырастет вдвое, а то и

больше. Плата за проживание будет

составлять от шести до восьми

тысяч тенге ежемесячно.

Но это будет потом, сейчас стройка

разделила горожан на два

лагеря: одни считают, что новое

общежитие – это хорошо, другие

уверены, что студенты – не лучшие

соседи для малышей и подростков.

Вот что павлодарцы пишут в

соцсетях.

Павлодарка под ником bykova6079

считает, что на этом участке стоило

бы построить новый корпус школы:

«34 школа переполнена. Каждый

год трехсменка. Лучше бы школу

достроили». Другую жительницу

Павлодара больше волнует судьба

деревьев. В своём комментарии она

пишет: «Общежитие – это не плохо.

Но деревья вырубать ради него –

очень плохо. Как бы Павлодар не

превратился в степь!». В то же время

некоторые горожане называют

происходящее беспределом, другие

же – радуются тому, что студенты

наконец смогут жить в нормальных

условиях. К примеру, одна из

комментаторов пишет: «Студентам

тоже надо где-то жить. Это хорошо,

что им создают условия».

Между тем отдел образования

беспокоит в первую очередь безопасность

детей.

– К этой школе дети подходят

со всех сторон. Сейчас вход со

стороны Каирбаева закрыли, и им

придется обходить вокруг здания, –

говорит Айгуль Маликова.

Действительно, между безопасной

и короткой дорогой дети обычно

выбирают вторую. Поэтому сейчас

подрядчик пообещал сдвинуть

ограждения, открыв детям проход

к школе. Полномасштабные строительные

работы начнутся, как только

подрядчик получит одобрение

от ГАСКа.

Наталья ЗИНЧЕНКО.

Фото автора.

Самым резонансным стало видеообращение

музыканта Руслана Кузьгова, который,

к слову, в 2017 году попал в сотню новых

лиц Казахстана проекта программы «Рухани

жаңғыру». Пост опубликовали на популярной

странице @tipav1o в соцсети Инстаграм, где

он за три дня набрал почти 40 тысяч просмотров

и 900 комментариев.

– Давайте порекомендуем цирку научиться

делать номера без животных, чтобы люди

приходили посмотреть на цирковых артистов,

трюки, клоунов, – предложил Руслан

Кузьгов. – Цирк превратился в зоопарк, вытягивают

программу за счёт животных. Я

предлагаю попрощаться с цирком, пожелать

им удачи и отпустить животных в естественную

среду обитания. Когда артисты подготовятся,

мы пойдем на их представление, но

без животных.

Несмотря на то, что большая часть комментаторов

встала на сторону Руслана Кузьгова,

были и те, кто не видел в цирках и зоопарках

ничего страшного.

«Не, ну нормально! Кто-то сходил, ему

не понравилось – давайте выгонять будем!

Не нравится – обходи стороной цирки и

ОНЛАЙН ПАВЛОДАР

Зверей жалко

Павлодарцы в социальных сетях призывают соотечественников

игнорировать цирки и зоопарки. Волну возмущения вызвали

выступления российского цирка со слонами с дрессировщиком

Андреем Дементьевым-Корниловым, как и приезд зоопарка из

Темиртау с 40 животными.

зоопарки!» – написал @gennadiy_ilkaev.

«А я – против. У них там есть должное

питание, для них поддерживают нужную

температуру, если они болеют, за ними ухаживают.

Цирку невыгодно, когда животные

умирают. Да их уже и не выпустишь на волю,

они не приспособлены жить в дикой природе.

Какие люди нравственные пошли, а билеты

в цирк выкупают пачками», – отметила

@_ghost_casper_.

«Давайте и людей посадим в клетку метр

на метр, будем оказывать им должный

уход, кормить, врачи будут рядом! Все

будут в восторге!» – вступила в полемику

@dariyaelikbaeva.

«Раньше и людей-калек, карликов показывали

в цирках. Сегодня это уже звучит дико, а

раньше было нормой. Так давайте добьёмся

того, чтобы и цирки с животными остались в

прошлом», – заявила @nargiz_ast.

Некоторые обвинили автора видео в желании

прославиться, мол, ситуацию такие

видеоролики всё равно не изменят. А зря.

После волны возмущений в городах России

из-за жестокого обращения с животными в

цирках, передвижных и контактных зоопарках

защитников братьев меньших наконец

услышали. В конце 2018 года президент

РФ Путин подписал закон об ответственном

обращении с животными. Документ призван

обеспечить гуманное отношение к зверям,

попавшим в зависимость от человека. Закон

распространяется на домашних питомцев,

служебных животных, зверей, которые используются

человеком в культурно-зрелищных

целях, и животных, содержащихся в

специальных приютах. С 2020 года работа

цирков и зоопарков подлежит обязательному

лицензированию. С этого же времени должна

вступить в силу 15-я статья закона, согласно

которой перестанут работать и контактные

зоопарки. Это своеобразные «конвейеры

смерти» для животных, которые вынуждены

часами контактировать с посетителями, изза

чего испытывают постоянные стрессы.

К слову, такой сейчас работает в Горсаду и

возле «Шанырака». Там под палящим солнцем,

дождём «работают» детям на потеху

несколько декоративных кроликов.

Своё мнение по этому вопросу выразил и

павлодарский фонд «Сердца Павлодара».

На своей странице его члены опубликовали

пост, в котором призвали горожан не ходить

в передвижные цирки и зоопарки: «В Павлодаре

приветствуют очередную живодерню.

Вам не кажется, что в последнее время к

нам зачастили шапито? Это значит, что наше

общество поддерживает жестокое обращение

с животными и спонсирует этот бизнес. Уже

45 стран мира отказались от цирков с животными.

Невозможно создать условия для нормальной

физической активности животных, а

трюки для них – противоестественны. Зверей

«учат» с помощью электрошокеров, кнутов,

палок и крюков. Животные живут в тесных и

тёмных вагончиках. При переезде их морят

голодом, чтобы не испражнялись. Отсутствует

постоянный ветеринарный контроль. Если

животное болеет, то оно все равно выходит

на сцену. Животным удаляют когти, зубы, накачивают

психотропами. Из-за хронического

стресса они мечутся, бьются о клетки, кусают

сами себя».

Кроме этого, зоозащитники подчёркивают,

что цирки и зоопарки опасны для людей.

Обезумевшие животные иногда вырываются

в толпу, калечат и убивают зрителей.

Сегодня в передовых странах Европы уже

отказываются от выступлений с животными.

К примеру, немецкий цирк Ронкалли после

активной пропаганды зоозащитников решил

заменить зверей их трехмерными голограммами

шириной 33 метра и высотой шесть

метров. По словам зрителей, выступление

выглядит не менее захватывающе, чем номера

с реальными животными. Известно,

что в проект инвестировано 500 тысяч евро.

Выступления голографических артистов уже

посетили более 600 тысяч зрителей.

Кристина КОХНО.


Есть проблема 7

http://irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Второе дыхание

Союза строителей

В канун Дня строителя, отмечавшегося в минувшее воскресенье, 11 августа,

в Павлодаре прошло знаменательное событие: возрождение областного

филиала Союза строителей Казахстана. Однако событие получилось совсем не

паркетным, абсолютно не праздничным и сугубо рабочим. В некотором роде

даже с горьковатым вкусом. Сегодня мы расскажем, о чём же думают наши

строители, за что переживают, и чем вообще живёт отрасль в Прииртышье.

МЫ СИЛЬНЫ,

КОГДА ВМЕСТЕ

Возникло стойкое ощущение,

что возрождение Союза строителей

Казахстана – личная инициатива

одного неравнодушного

человека, строителя и бывшего

мажилисмена созыва 2012-2016

годов Талгата Ергалиева. Он буквально

горит идеей объединения

представителей отрасли, а обладая

несомненной харизмой, умеет

зажечь идеей и других.

– Союз строителей Казахстана

– самое крупное общественное

объединение в республике, у нас

более 500 членов. Во всех регионах

страны есть наши филиалы, –

сообщил Талгат Файзуллаевич,

открывая совещание компаний

строительной отрасли Павлодарской

области.

Он много говорил о целях и

задачах союза. Иной раз резал

правду-матку:

– По большому счёту, нам хвастаться

нечем. Перед нами стоит

задача, обозначенная Елбасы, об

обеспечении населения жильём.

Сегодня два миллиона наших сограждан

нуждаются в нём, и если

мы будем строить теми же темпами,

что и сейчас, мы и за десять

лет не обеспечим казахстанцев

собственным углом.

Главную задачу объединения он

обозначил так:

– Союз строителей – это не

волшебная организация, которая

взмахнёт палочкой – и будут у

вас молочные реки да кисельные

берега. Нужно объединиться и

вместе решать вопросы, вместе

думать, вместе добиваться результата.

Повестку дня он обозначил

пятью вопросами, три из них интересны

только самим участникам

союза. А вот первый и пятый –

обсуждение острых вопросов

отрасли и избрание директора

филиала союза в области – важны

для более широкого круга лиц. Об

этом и расскажем.

НЕ МОЛЧИТЕ,

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ!

Острых вопросов оказалось намного

больше, чем можно было

себе представить.

– Я объехал регионы, везде

проблемы примерно одинаковые.

Первая – нехватка рабочих рук.

Даже неквалифицированных, типа

«бери больше – кидай дальше».

Вчера был в ВКО – просто беда,

некому работать, – задал тон

обсуждению Т. Ергалиев. – Инженерные

сети – проблема. Закупки

и ценообразование – страшный

бич. И так далее. Немало вопросов

мешают развитию отрасли – и

выделение земельных участков,

и другие. Нам нужно говорить об

этом, не молчать. За нас наши

вопросы никто не решит.

Посеешь ветер – пожнёшь бурю.

До того тихое и спокойное мероприятие

стало постепенно накаляться,

и страсти закипели не

на шутку. Невозможно рассказать

обо всех поднятых строителями

проблемах, к тому же многие того

и не стоят. Поэтому попробуем

протянуть пресловутую «красную

ниточку», которая объединит ряд

проблем в одну большую.

СВОИ ИНВЕСТОРЫ

НЕ В СЧЁТ?

Первым за «красную ниточку»

дёрнул Руслан Калымкулов,

директор ТОО «Фирма Алуа»,

представившийся частным инвестором.

– Я с 2008 года занимаюсь

строительством. В 2017 году летом

начал строительство за свой

счёт. Ни копейки у государства

не просил, построил девятиквартирный

жилой дом. И до сих пор

не могу получить техусловие на

тепло. Где только не был, какие

пороги не обивал – вплоть до

Администрации Президента. Но

дело стоит на месте – не могу

добиться подключения тепла. Тем

временем другим дают разрешение.

Вот я не могу понять – это

личное отношение ко мне или

что? Я готов работать дальше,

увеличивая количество вводимого

жилья. Но почему-то в отношении

меня какое-то предубеждение.

Разъяснить ситуацию взялся

руководитель управления строительства

Рустем Раисов:

– У нас в областном центре есть

проблема по теплу. В настоящее

время разрабатывается ТЭУ,

согласно которому планируется

строительство небольшой котельной.

Просто выхода другого нет.

Дополнительные мощности распределены

на новый микрорайон

Достык. В основную магистраль

он не включается, потому что

будут огромные теплопотери. Для

Усольского микрорайона, где как

раз находится дом Руслана, на

сегодняшний день разработан

проект где-то на четыре миллиарда

тенге, который обеспечит

теплоснабжением тот участок. И

начнём массово застраивать. ГСУ

«Курылыс» построило там большой

шестиподъездный многоэтажный

дом, мы не можем и его

запустить, потому что тоже нет

тепла. Более того, по поручению

Елбасы разрабатывается ПСД на

два общежития – и мы не можем

их запустить, потому что нет тепла.

Собственником тепловых сетей

является монополист, частная

компания, на которую нет никакой

возможности воздействовать.

Дом Руслана мы рассматривали

на уровне акима области, звонили

в республику. Мы ему не отказываемся

помогать, но сказали –

ищи альтернативный источник

тепла. Это проблема года на два.

Талгат Ергалиев озвучил мысль,

которая, очевидно, посетила в

этот момент многих.

– Интересная ситуация: любого

инвестора, который приезжает к

нам из-за границы, встречают у

трапа самолёта и создают ему

все условия. А наши местные инвесторы,

которые готовы работать

в стране и не вывозят деньги за

границу, вкладывают их в дальнейшее

производство здесь же,

никак не могут добиться понимания.

Это ведь неправильно. Такое

положение нужно менять.

ВЗЯТЬ ЗА ПИДЖАК

И ХОРОШЕНЬКО

ВСТРЯХНУТЬ!

Пропускаем несколько выступлений,

каждое из которых было

всё горячей, и переходим к реплике,

как он это назвал, Глеба Кущенко,

заместителя генерального

директора по производству ТОО

«СтеклоМир»:

– Тридцать лет прошло с момента

обретения Казахстаном независимости.

Что сделали за это время

монополисты, чтобы улучшить качество

продаваемого ими продукта?

Ничего! Вот мы сейчас будем

честно в глаза друг другу смотреть,

перечислять свои проблемы, но,

на мой взгляд имеющего большой

опыт предпринимателя, Казахстан

должен просто-напросто поставить

вопрос ребром и сказать монополистам:

что вы сделали, чтобы

улучшить жизнь людей? Монополисты

выкатывают огромные счета

за якобы модернизацию станций.

Давайте на ТЭЦ-3 посмотрим –

какая там модернизация? Сходим

на ТЭЦ-1. Зайдём на ТЭЦ-2. Где

вы там найдёте модернизацию?

Я вас умоляю! Считаю, что пришло

время ставить вопрос так,

чтобы монополистам уже мало

не показалось. Чтобы при каждом

таком случае они подпрыгивали.

И сами бежали, чтобы дать тепло.

Павлодарская область была одной

из самых мощных в Казахстане с

точки зрения промышленности, но

90 процентов предприятий просто

исчезли. А куда делись мощности,

которые их питали? И ведь все

абсолютно предприятия были

запитаны на центральное отопление.

И какие предприятия! Один

тракторный завод чего стоил. Его

нет. А куда делись тепловые мощности,

которые предназначались

тракторному?

Сложившуюся ситуацию в нескольких

словах объяснил руководитель

управления архитектуры

и строительства Нурлан Какамбетов:

– Это результат того, к чему мы

пришли. Мы сегодня из трёх ТЭЦ

реально имеем всего одну. Для

крупных монополистов Павлодар –

это просто бизнес-среда.

И тогда Глеб Кущенко озвучил

мысль, которую давно пора бы

озвучить кому-то в высоких кабинетах:

– Предлагаю выход простой, но

он же и сложный. Сообща Союз

строителей, Палата предпринимателей

и другие заинтересованные

стороны должны выйти на Правительство

и Парламент и убедить их

на законодательном уровне принять

закон. Очень простой. Если

ничего в ведомстве монополиста

реально не меняется в лучшую

сторону – отменить приватизацию

объектов, владельцем которых он

стал. Почему нет? Да, это жёстко,

но справедливо.

Действительно просто, жёстко,

но, скорее всего, действенно.

У НАС НЕТ РЫНКА

ЖИЛЬЯ

Глеб Кущенко был в тот день в

ударе. Мы снова пропускаем несколько

выступлений, чтобы привести

его слова:

– Здесь присутствуют строители,

и хочу сказать, что я вообще не

вижу в Павлодаре рынка жилья.

Его просто нет. Строители элементарно

бьются за государственные

тендеры. Что в итоге? Им дают

корявый проект, они по нему делают

корявое строение. Посмотрим,

как это делается в мире. Да в том

же Нур-Султане. Есть участок, его

строительная компания выкупила,

выиграла – да как угодно. Акимат

подводит туда коммуникации –

тепло, воду, канализацию. А потом

строительная компания за свой

счет, взяв кредит или ещё какие-то

средства, сама строит там жилой

комплекс. И строит хорошо, потому

что ей потом нужно продать

эти жилые метры. Будет строить

плохо – никто не купит.

Причину этого объяснил Рустем

Раисов.

– На рынок Павлодарской области

частные застройщики заходят

очень трудно. Мы многих

инвесторов сюда приглашали – из

Актау, из Кореи, китайцы приезжали,

турки, но всех интересует

квадратный метр, его реализация.

В Нур-Султане понятно, там рынок

такой, что квадратный метр стоит

дорого, большой спрос на жильё.

А у нас? Мы в Экибастузе и Аксу

построили кредитное жильё по

140 тысяч за квадратный метр,

цена вполне приемлемая по тем

же столичным меркам. Не продали.

Потом продавали уже по 100

тысяч. И всё равно не продали.

Теперь туда заселяем переселенцев,

перевели это жильё из одной

категории – кредитной – в другую.

Чтобы заполнить, потому что люди

даже за 100 тысяч не берут.

МЫ ВСЁ ЕЩЁ

ЖИВЁМ В 90-х

Потом участники совещания

обсудили бестолковые проекты,

которые рисуют безграмотные

проектировщики. Отсутствие

единых требований к качеству

жилья. Поголовное нарушение

Закона «Об энергосбережении»,

который категорично требует

применять энергосберегающие

технологии и материалы, но никто

не применяет, потому что дорого.

В конце концов некий безрадостный

итог прениям подвела

Любовь Кузьменко, директор ТОО

«Риф».

– Наш строительный бизнес

сильно напоминает 90-е годы. Начиная

от неквалифицированных

проектов до откатов и так далее.

Выигрывается тендер, строится

здание, и главное – не качество,

а цена. И мы с этим постоянно

сталкиваемся. И миримся. И ещё:

поскольку мы об этом заговорили,

Союзу строителей нужно делить

компании на профессиональные

и непрофессиональные. Потому

что непрофессионалы демпингуют

цены, и профи остаются

без работы, потому что не могут

предложить низкую цену за своё

качество. И проигрывают.

ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА

ФИЛИАЛА

И всё-таки это было как свежего

воздуха глоток. Люди, профессионалы

своего дела, открыто говорили

о наболевшем. А значит – есть

надежда.

Последним на совещании был

вопрос избрания директора филиала

союза в Павлодарской области.

Предложения были самые

разные: от того, что на эту должность

нужен активный общественник,

пусть не строитель, и до того,

чтобы поручить это дело руководителю

крупного предприятия, а

он впряжёт своих подчинённых. Но

Талгат Ергалиев включил харизму

и ловко повернул дело так, что

строители как бы сами так решили,

но выбрали директора из числа

участников совещания. Что значит

парламентский опыт!

В итоге директором филиала

сроком на полгода стал Виталий

Михеев, человек с опытом в строительной

отрасли, имеющий навыки

в общественной деятельности и

обладающий желанием работать на

объединение. Т. Ергалиев даже выжал

из него нечто похожее на программное

заявление, хотя видно

было, что человек и сам ошарашен,

что возглавил филиал, и никаких

речей не готовил.

…Совещание закончилось, но

его участники группками по нескольку

человек ещё долго что-то

горячо обсуждали. Наверное, накипело.

И, видимо, есть желание

от накипи избавиться.

Марат КАИРБЕКОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.


8 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года http://irstar.kz

Увлечения

Что такое кукла? Наверное,

нет человека,

который с лёгкостью

не ответил бы на этот вопрос.

Для большинства это

просто детская игрушка. А

ведь когда-то куклы выполняли

самые разные функции:

им отводились роли

в различных ритуалах, они

служили талисманами и

оберегами, их делали для

детей. Но сегодня они всё

чаще становятся увлечением

взрослых. Не избежала

такой участи и павлодарка

Ольга Шмалюк.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

ВЗГЛЯДА

Она говорит, что влюбилась

в куклу Снежку с первого

взгляда и довольно быстро

овладела секретами ее изготовления.

И даже стала автором

некоторых собственных

«секретов». Хотя, если бы

кто-то взглянул на традиционное

резюме мастерицы,

где принято указывать образование,

наверное, трудно

было бы предугадать её на

первый взгляд невзрослое

увлечение. У Ольги Шмалюк

несколько образований – металлургия,

юриспруденция,

преподавание английского

языка. В общем, довольно

нестандартный набор.

Говорит, в школе очень увлекалась

физикой, а в семье

стало традицией обязательно

получать техническое,

инженерное образование.

Это и повлияло на первый

выбор профессии. Некоторое

время она даже работала на

электролизном заводе, пока

её не «качнуло» в другую

строну – юрис пруденцию. К

получению второго диплома

она решила, что, пожалуй,

английский привлекает её

больше, и поступила в магистратуру

именно по этой

специальности. Английским

Ольга тоже увлекалась со

школьной скамьи, и по большому

счёту не оставила его и

сегодня – даёт индивидуальные

уроки языка.

Но и рукоделием девушка

занимается с детства, всегда

любила шить, мечтала зарабатывать

своими руками.

Даже вроде выбрала направление

по душе – стала шить

мягкие бортики для детских

кроваток, которые сегодня

пользуются большим спросом,

но потом обнаружила,

что в Павлодаре это довольно

раскрученное направление,

в котором работает немало

опытных и, главное, успешных

мастериц. Желание делать

что-то своими руками и

делиться своими изделиями с

людьми не оставляло Ольгу,

она не прекращала поисков,

шарилась в интернете на

различных сайтах, пока не

наткнулась на Снежку. Тутто

её и поразила любовь с

первого взгляда.

РАЗДЕЛИТ РАДОСТЬ

И ПЕЧАЛЬ

ПОДВИНЬСЯ,

ТИЛЬДА!

Текстильные интерьерные

куклы сегодня очень

популярны, их существует

множество разных видов.

Самая известная – Тильда,

которую придумала норвежка

Тоне Финнангер. Сейчас это

настоящий бренд. История

Снежки связана с этой куклой,

которой насчитывается не

один десяток лет.

Как и у Тильды, у Снежки

есть собственный автор –

это российский дизайнер

Татьяна Коннэ. Когда-то она

сама запала на Тильду, увлеклась

изготовлением этих

уютных домашних кукол, но

со временем поняла, что у

заграничной тряпичной девушки

есть несколько недостатков.

Ну, например, «бесхребетная»

Тильда абсолютно

не способна держаться

на ногах. Вся она какая-то

длинная, мягкая, расслабленная.

Да и наряды у неё

простоваты. Дизайнер стала

разрабатывать свою куклу,

и вскоре появилась Снежка.

Первые свои изделия

Татьяна Коннэ представила

в 2007 году. Успех Снежки

был просто ошеломительным.

Хотя кое-что общее

с Тильдой у неё осталось.

Например, как и ее старшая

подруга, Снежка имеет на

своем мягком личике только

глазки. Как и у Тильды, у этой

куклы мягкое тело, но более

плотное и упругое благодаря

основательной набивке современными

синтетическими

материалами. Но у Снежки

совсем другой силуэт, форма

головы, рук и ног, более

изысканные наряды и аксессуары.

Но главное – Снежка

твёрдо стоит на ногах.

Вообще ноги Снежки и сделали

её знаменитой. Часто

эту куклу называют «большеножкой»

или «толстоножкой».

Но второе неверно. Ножки

совсем не толстые, просто

у неё достаточно большие

и широкие ступни, благодаря

которым она и получила

устойчивость.

Между прочим, большинство

мнений по поводу происхождения

имени куклы

сходится на том, что оно

появилось благодаря ногам.

Бигфут, или «большая

нога», – одно из названий

снежного человека. А кукла –

снежная девочка, или Снежка.

Некоторые считают, что,

возможно, девочку когда-то

называли Снежаной. А кто-то

объясняет её имя снежными

российскими зимами с морозами,

который подарил кукле

красивый розовый румянец,

считающийся одним из обязательных

атрибутов Снежки.

В общем, версий много. И все

они являются вполне неплохим

объяснением появления

такого нежного имени.

Как бы то ни было, новая

кукла быстро приобрела популярность

в самых разных

странах мира и уверенно

потеснила в списке первых

кукольных красавиц свою

соперницу Тильду, хотя, наверное,

и не опередила её.

По крайней мере, на сегодняшний

день. Ольга Шмалюк

убеждена, что Снежка куда

симпатичнее конкурентки,

которая чем-то напоминает

мастерице тряпичную бабу

для чайника.

ВЫКРОЙКА

ВЫКРОЙКЕ РОЗНЬ

Когда Ольга просмотрела

множество материалов об

этой кукле, она скачала из

сети одну из выкроек и взялась

за дело. И хотя кукла

вышла достаточно аккуратной

и без каких-либо видимых

недостатков, швея не была

удовлетворена результатом.

Позднее купила по интернету

более подробную и точную

выкройку куклы, и всё равно

внесла в неё свои коррективы.

Она считает, что такие

коррективы неизбежно вносит

каждая мастерица. Не меняя

ничего кардинально, делает

покрой и сборку деталей

более точными и удобными,

возможно, немного меняет

форму. Например, Ольга

кроит голову для Снежки по

собственным лекалам. Говорит,

что со стороны это незаметно,

но форму головы она

немножко изменила. Сегодня

девушка уже набила руку и с

шитьем куклы управляется

более ловко и быстро, чем

прежде.

На одну куклу у неё может

уйти от нескольких дней до

пары недель – все зависит

от сложности работы и от

наличия необходимых материалов.

Ольга научилась

распределять работу. Если

раньше могла сшить куклу за

сутки, посвящая всё время

и силы только ей, то теперь

она разбила весь процесс на

несколько этапов. Говорит,

что сначала возмутился её

полным погружением в шитьё

муж, который считал, что

она совершенно забывает о

себе – обычной повседневной

жизни, отдыхе и здоровье.

Вскоре Ольга поняла, что он

прав. Вообще она рада, что

супруг поддерживает её увлечение.

Она прислушивается к

Страницу ведёт Галина ЕГОРОВА. Тел. 66-15-86.

его мнению, его советам, считая,

что со стороны какие-то

недостатки в создаваемом образе

заметнее. А если надо,

то он может отправиться по

магазинам в поисках синтетического

пуха – материала

для набивки.

Первую куклу Ольга так

и оставила у себя. Никаких

имен она своим малышкам не

дает. Во-первых, ей это както

и не приходило в голову.

А во-вторых, она убеждена,

что имя кукле должен дать

ее владелец. С момента изготовления

первой Снежки

прошел год, за этот срок она

создала больше двадцати кукол.

В среднем получается по

две куклы в месяц. На самом

деле всё не так однозначно.

Бывает, в месяц поступает несколько

заказов, а бывает, что

и ни одного. Наплыв заказов

отмечается перед праздниками

– перед Новым годом

и 8 Марта прежде всего.

Говорит, что и одевает своих

кукол она обычно соответственно

– зимой пользуется

тканями холодных оттенков

с соответствующим рисунком

– снежинками, допустим.

А весной это цветочный принт

с преобладанием пастельных

или, наоборот, ярких, праздничных

красок. В шубы она

своих красавиц не наряжает,

но часто Снежек одевают в

пальтишки, куртки, плащики.

Кто-то вообще считает пальто

обязательным атрибутом.

Хотя на самом деле это не

так.

ШИК, БЛЕСК,

КРАСОТА!

Вообще Снежку можно

назвать законодательницей

кукольной моды. Одежда –

одна из фишек этой куклы.

Роскошь и изящество, тонкий

вкус – вот основные составляющие

её стиля. Используется

множество красивых аксессуаров,

на что идут кружева,

бусины, искусственные цветы-украшения

и многое другое.

Это для особых нарядов.

Снежка может быть одета и

в простую, но обязательно

стильную одежду.

Чтобы обеспечить своих

кукол достойным гардеробом,

Ольга заказывает лучшие

ткани и фурнитуру в

специальных магазинах. Там

же она приобретает обувь и

сумочки, если необходимо.

Кстати, обувь – тоже особый

атрибут. Это могут быть

кеды, туфельки, ботинки или

полусапожки – что угодно,

лишь бы сочеталось с нарядом.

Иногда мастерица и

сама становится обувщиком.

Она вообще старается

сделать практически всё собственными

руками – от самой

куклы, для шитья которой

приобретает лучший трикотаж

производства Нидерландов,

до разных деталей

её туалета. Например, сама

вяжет своим куклам шапочки

и шарфы. Говорит, азам

вязания когда-то её научила

мама, но настоящим увлечением

оно не стало. А Снежка

заставила её заняться этим

видом рукоделия вплотную.

Многое девушка опять почерпнула

из интернета. Вяжет

своим «девочкам» она и

игрушки – зайчат, медвежат и

прочее. Например, недавно

отправила в Санкт-Петербург

сделанную на заказ куклу,

которая стала ее любимицей,

потому что чем-то напоминает

старинную фарфоровую

английскую куклу – изящную,

с локонами, с игрушечным

медвежонком в руках.

КОМУ ЭТО НАДО?

Сегодня Ольга не решается

назвать это дело своим

бизнесом, хотя и реализуются

куклы через ИП её родителей,

обязательно снабжаются

чеком, всё как положено,

но масштабы производства

пока остаются скромными.

Некоторые считают, что самодельная

кукла не может

стоить таких денег (до 10

тысяч тенге, в зависимости

от размеров и материалов,

которые составляют основную

часть стоимости), но

многим такие куклы нравятся.

Часто их берут на подарок

для близких людей. Нередко

заказывают «портретную»

куклу, которая изображала

бы конкретного человека. Конечно,

сходство получается

условным – цвет и длина волос,

стиль одежды, но сама

мастерица любит, чтобы её

фантазию ничто не ограничивало.

Между прочим, есть

куклы-мальчики, хотя их заказывают

реже. Ольга сшила

только четыре такие куклы.

Последний составлял пару

девочке – кукол дарили молодым

супругам, отмечающим

первую годовщину свадьбы.

Сегодня в стиле «большеножек»

делают и зверушек –

зайцев, мишек, лошадок.

Ольга собирается взяться

и за них. Большая часть её

кукол остаётся в Павлодаре,

но некоторых заказывают и в

других странах: куклы павлодарской

мастерицы есть и в

России, и в Германии.

…Тильду и Снежку объединяет

одна общая черта – у

обеих на лицах обозначены

только глаза. Между прочим,

в старину часто кукол, предназначенных

для детей, делали

без лиц. Это уберегало

игрушку от опасности, что в

неё вселится злой дух и начнёт

вредить людям. Мастера

говорят, что кукла без лица

не выражает эмоций. Она

как бы принимает те эмоции,

которые испытывает сама хозяйка.

Если ей грустно – кукла

печалится вместе с ней, если

хозяйке весело, радуется и

кукла. Ольга тоже придерживается

этой теории. А ещё она

садится за шитьё обязательно

в хорошем настроении,

чтобы кукла была заряжена

положительной энергетикой

и несла только добро.


Программа телепередач

19 августа, понедельник

20 августа, вторник

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.00, 23.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 Фильм «Счастливое число Слевина»

12.10 «Тарих. Тағдыр. Тұлға»

13.10 Телесериал. «Дурная кровь»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.50, 00.30 Телехикая. «Ақылдың кілті.

Өмірдастан»

17.30 «Менің тағдырым»

18.00, 21.30 Телехикая. «Қарлығаш ұя

салғанда»

18.45 Телехикая. «Аға»

19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Үздік әндер топтамасы

21.00 Итоги дня

22.15 Телесериал «Время»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Końil tolqyny»

06.25, 02.25 «Masele».

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Мен және менің роботым».

Мультхикая.

10.00 «Qyzyq eken…»

10.45, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.25 «Армандай біл». К/ф)

14.10, 20.30 «47 баланың анасы».

Телехикая

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 00.45 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.00, 20.00, 00.10, 03.00 AQPARAT

17.15, 22.30 «Bizben birge…»

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

01.35 «Qareket»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Мөлдір махаббат» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «АМАНАТ»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Қазақ даласының

құпиялары» Д/ф

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.00, 23.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Тайны. Судьбы. Имена»

13.10 Телесериал. «Дурная кровь»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.50, 00.30 Телехикая. «Ақылдың

кілті. Өмірдастан»

17.30 «Менің тағдырым»

18.00, 21.30 Телехикая. «Қарлығаш

ұя салғанда»

20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Үздік әндер топтамасы

21.00 Итоги дня

22.15 Телесериал «Время»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 13.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 00.10, 02.35

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая.

і

12.35 «Қайсар». Д/ф

14.00, 20.30 «47 баланың анасы».

Телехика

15.00, 21.30 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 00.45 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.00, 20.00, 00.10, 02.35 AQPARAT

17.15, 22.30 «Bizben birge…»

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

01.35 «Qareket»

02.25 «100 бизнес бастауы»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Қазақ даласының

құпиялары» Д/ф

13.00 «Тар заман» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА

19.45 «Іздедім сені» Т/х

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.40 «Қорғансыз» телехикая

08.40, 12.30 М/ф «Маша и Медведь»

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.30 Сериал «След»

13.05 Х/ф «Папина дочка»

15.20, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

18.00 «Бір болайық» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.10 «ТАМАДА BATTLE» бағдарламасы

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Фильм «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ»

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

18.45, 02.45 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

10». Фильм

22.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

00.45 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 14.00 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 Т/с «Красавчик»

13.00, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Наше счастливое завтра»

13.00 «Тар заман» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «SPORT SPRINT»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

07.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.40 «Әзілстан» жасырын камера

08.40, 12.45 М/ф «Маша и Медведь»

10.00, 22.00 «Абысындар» телехикая

11.30 Сериал «След»

12.30 Программа «ТенгеманияNEXT»

13.05 Х/ ф «Статья на двоих»

15.20, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

18.00 «Бір болайық» Телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Фильм «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

10». Фильм

22.00, 02.00 «П@УТINA»

бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 14.00 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/ф «Даша и друзья: приключения

в городе»

10.45 Т/с «Учителя»

13.00, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Наше счастливое завтра»

http://irstar.kz

17.00 Х/ф «Эспен в королевстве Троллей»

19.00 Х/ф «Терминатор»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

00.20 Х/ф «Вспомнить всё»

02.40 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00 Дайджесты тематические

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 Фильм «Тачки 3»

16.40 Сериал «Сваты»

23.00 «Әзілдер жинағы»

00.00 Сериал «Реальные пацаны»

01.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.40 Кино «Пришельцы в Америке»

03.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 04.20 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

ойын-сауық бағдарламасы

07.20, 02.10 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ ЖАСЫ».

Телехикая

08.40 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.30 «ЮРМАЛА»

10.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»,

мелодрама

14.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК», мелодрама

16.35, 01.20 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.35, 03.55 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.30 «ПЁС-3», остросюжетный детектив.

23.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», мелодрама.

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Астропрогноз» (каз/рус)

07.10 «Разминка» (каз/рус)

17.00 Т/с «Роковая песня»

19.00, 00.20 Х/ф «Робокоп»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

02.20 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

15.30 Сериал «Сваты»

00.00 Сериал «Реальные пацаны»

01.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.40 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 02.10 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.20, 21.30 «ПЁС-3», детектив

12.20, 23.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»,

мелодрама

14.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК»,

мелодрама

16.35, 01.20 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.35, 03.55 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

04.20-05.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00 «Астропрогноз» (каз/рус)

07.10 «Разминка» (каз/рус)

07.30, 14.45 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.50, 15.30 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.10, 03.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.40, 18.05, 02.50 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.30 «Байқа, балақай!»

09.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

07.30, 14.40 Мультхикая «Джеки Чанның

оқиғасы» (каз.)

07.50 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.10, 03.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.40, 16.40, 02.50 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.30 «Байқа, балақай!»

09.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ»

11.10 «COMEDY WOMAN»

12.10 «БРОСОК КОБРЫ 2». Боевик

16.00 «INSTATV.KZ» (каз.)

17.10 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

18.30 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ». Фэнтэзи

22.30 «БЛЭЙД». Боевик

00.50 Телехикая «Ауылдастар»

01.50 Телехикая «Қағаз кеме»

СТВ

06.00 Заттыбек Көпбосынұлының жаңа

ән бағдарламасы

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.00, 13.40, 15.20 «Ән шашу»

11.20 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь

я придумала сама».

12.10 ҚР еңбек сіңірген әртісі Айгүл

Үлкенбаеваның ән кеші

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.20 «Леонид Агутин. От своего Я не

отказываюсь»

19.20 «Тайны нашего кино»

20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

20.20 «Территория происшествий»

20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

21.55 «Егізім» Әділ мен Дананың ән

кеші

00.00 «Хроники московского быта»

00.40 «Мой герой»

01.20 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30 «Бала тілі бал»

08.00, 16.00, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00 Фильм «Жандарм на отдыхе»

12.00 Фильм «Вальмон»

15.00, 23.10 «Болашақ»

17.40 «Иман нұры»

18.00, 22.30 Новости (каз.)

18.40 «Айтарым бар»

19.30, 00.00 Новости (рус.)

20.10 Фильм «Искренне ваш…»

00.40 Фильм «Секретный фарватер»

СЛЕДОВАНИЕ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-

ШИХ»

11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ. Фэнтэзи

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

18.30, 00.50 Телехикая «Ауылдастар»

(каз.)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА». Фэнтэзи

22.30 «БЛЭЙД 2». Боевик

01.50 Телехикая «Қағаз кеме»

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Прощание. И.Кобзон».

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.30 «Игорь Старыгин. Последняя

дуэль»

19.25 «Тайны нашего кино»

21.55 «Айналайын» Ескендір

Хасанғалиевтің шығармашылық кеші

00.00 «Знак качества»

00.40 «Мой герой»

01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 15.40, 18.00 Новости (каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Шэрлок Холмс и доктор Ватсон:

Кровавая надпись»

12.00, 22.30 Новости (каз.)

12.40 Фильм «Искренне ваш...»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Выпускник»

00.40 Фильм «Секретный фарватер»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы

жаттығу

07.45 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы жаттығу

07.45, 11.55 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Сиқырлы әткеншек»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00 «Үйдеміз – үйренеміз» бағдарлама

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Майя» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55, 17.55 «Чемпион» спорт

бағдарламасы

11.00 «Ертегілер елінде» анимациясы

11.35 «Ауырма, балақай» бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және оның

достары» анимациясы

12.55 «Қоңыр қаз»анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарламасы

14.00 «Хайди» М/х

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

16.35 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

16.55, 20.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

18.20 «АВС+» бағдарламасы

19.00 «Құрастырушы Лева» М/х

20.00 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.15 «Сезім қаласы» жобасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Жиһанкез Кеми»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарлама

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Элвин және

алақоржындар» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Майя» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45 «Данышпан қарға»анимациясы

10.55 «Шахмат патшалығы» танымдық

анимациясы

11.00 «Ертегілер елінде» анимациясы

11.35, 16.35 «Баламен сұхбат» ойынсауық

бағдарламасы

11.55, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

12.55 «Қоңыр қаз»анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

13.25 Үйдеміз – үйренеміз

бағдарламасы

14.00 «Хайди» М/х

14.30 «Тентек» телехикаясы

15.50, 20.45 «Шексіздік» танымдық

бағдарламасы

16.55, 20.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

17.55 «Жұмбақ жер» бағдарламасының

күнделігі

18.20 «АВС+» бағдарламасы

19.00 «Әмиян» бағдарламасы

20.00 «Сарайшыққа саяхат» анимациясы

20.15 «Бауырлар додасы»

бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»


10 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

21 августа, среда

22 августа, четверг

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.00, 23.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Біздің назарда»

12.30 «Алтын бесік»

13.10 Телесериал. «Дурная кровь»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.50, 00.30 Телехикая. «Ақылдың

кілті. Өмірдастан»

17.30 «Сені іздедім»

18.00, 21.30 Телехикая. «Қарлығаш

ұя салғанда»

20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Үздік әндер топтамасы

21.00 Итоги дня

22.15 Телесериал «Время»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 13.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 00.45, 03.05

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.35 «ТҰЛҒА». Д/ф

14.00, 20.30 «47 баланың анасы».

Телехикая

15.00 «Гүлпері». Телехикая

16.00, 01.15 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 23.05 «Bizben birge…»

21.30 «ЖАТ МЕКЕН». Телехикая

23.55 «Құбылай хан». Телехикая

02.05 «Qareket»

02.55 «100 бизнес бастауы»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «SPORT SPRINT»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Қазақ даласының

құпиялары» Д/ф

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.00, 23.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 Мультсериал. «Юху и

его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Народный контроль»

12.30 «Бабалар ізімен»

13.10 Телесериал. «Немного не в

себе»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.40, 00.30 Телехикая. «Ақылдың

кілті. Өмірдастан»

17.10 «Қарақатпен шай»

18.00, 21.30 Телехикая. «Қарлығаш

ұя салғанда»

20.00, 00.00 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Үздік әндер топтамасы

20.50 Открытый диалог

21.00 Итоги дня

22.15 Телехикая «Бөрі»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00, 03.40 Әнұран

06.05, 13.00 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 00.10, 03.10

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.35, 02.20 «Serpin»

13.25, 20.30 «47 баланың анасы».

Телехикая

14.25, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00, 00.40 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge…».

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

01.30 «Qareket»

02.45 «Aqsayyt»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15 «1 СТУДИЯ»

12.00 «АМАНАТ»

13.00 «Тар заман» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «АМАНАТ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

07.00, 13.45 «KazNet» ғаламторға

шолу

07.40 «Әзілстан» жасырын камера

08.40, 14.15 М/ф «Маша и Медведь»

10.00, 22.00 «Абысындар» телехикая

11.30 Сериал «След»

13.30 Программа «ТенгеманияNEXT»

15.20, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

18.00 «Бір болайық» Телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Фильм «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

11». Фильм

22.00, 02.00 «П@УТINA»

бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»

7 КАНАЛ

06.00, 14.00 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/ф «Даша и друзья: приключения

в городе»

10.45 Т/с «Учителя»

13.00, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Наше счастливое завтра»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

12.30, 20.35 «Қазақ даласының

құпиялары» Д/ф

13.00 «Туған елдің түтіні» Т/х

14.20, 21.00 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

19.00 «ӘКІМ САҒАТЫ» тікелей эфир

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

07.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.40 «Әзілстан» жасырын камера

08.40, 13.45 М/ф «Маша и Медведь»

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.30 Сериал «Идеальная жертва»

13.30 «ТенгеманияNEXT»

бағдарламасы

15.20, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

18.00 «Бір болайық» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» Телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

Фильм

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Фильм «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ».

16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18.45, 02.45 «БІР СҰРАҚ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ

11». Фильм

22.00, 02.00 «П@УТINA»

бағдарламасы

00.45 Фильм «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».

7 КАНАЛ

06.00, 14.00 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

17.00 Т/с «Роковая песня»

19.00, 00.20 Х/ф «Робокоп 2»

21.00 Лотерея LOTO 6/49 / 777 / KENO

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

02.40 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

15.30 Сериал «Сваты»

00.00 Сериал «Реальные пацаны»

01.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.40 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 02.10 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.20, 21.30 «ПЁС-3», детектив

12.20, 23.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»,

мелодрама

14.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК»,

мелодрама

16.35, 01.20 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.35, 03.55 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

04.20-05.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00 «Астропрогноз» (каз/рус)

07.10 «Разминка» (каз/рус)

07.30, 14.45 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.50 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.10, 03.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.40, 18.05, 02.50 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.30 «Байқа, балақай!»

09.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

09.00 М/ф «Даша и друзья: приключения

в городе»

10.45 Т/с «Учителя»

13.00, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Наше счастливое завтра»

18.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

19.00, 00.20 Х/ф «Робокоп 3»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

02.30 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

15.30 Сериал «Сваты»

00.00 Сериал «Реальные пацаны»

01.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.40 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 02.10 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.20, 21.30 «ПЁС-3», детектив

12.20, 23.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»,

мелодрама

14.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК»,

мелодрама

16.35, 01.20 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.35, 03.55 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

03.10 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»

04.20-05.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00 «Астропрогноз» (каз/рус)

07.10 «Разминка» (каз/рус)

07.30, 14.20 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.50 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.10, 03.00 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.40, 18.05, 02.40 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.30 «Байқа, балақай!»

09.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-

ШИХ»

11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА». Фэнтэзи

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

18.30, 00.40 Телехикая «Ауылдастар»

(каз.)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ». Фэнтэзи

22.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Боевик

01.40 Телехикая «Қағаз кеме»

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Хроники московского быта».

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Осторожно, мошенники!»

18.25 «Неизведанный Казахстан».

19.05 «Семен Фарада. Непутевый

кумир».

21.55 «Өнер-бағым» Бағдат

Сәмединованың ән кеші

00.00 «Хроники московского быта».

00.40 «Мой герой»

01.20-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Приключения Шэрлока Холмса

и доктора Ватсона»

12.40 Фильм «Сошедшие с небес»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Голубая лагуна»

00.40 Фильм «Секретный фарватер»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

СЛЕДОВАНИЕ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-

ШИХ»

11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА». Фэнтэзи

16.20 «Talqylaiyq» (каз.)

16.45 «Тек күлкі үшін» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

18.30 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА». Фэнтэзи

22.10 «БЛЭЙД 3:ТРОИЦА». Боевик

00.50 Телехикая «Ауылдастар»

01.50 Телехикая «Қағаз кеме»

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Из-под полы. Тайная империя

дефицита». Д/ф

12.40, 20.30 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан».

18.20 «Вия Артмане. Гениальная притворщица»

Д/ф

19.20 «Тайны нашего кино»

21.55 Бақытжан Мұстафаевтың «Ана

жүрегі» атты ән кеші

00.00 10 самых»

00.30 «Мой герой»

01.10-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Шэрлок Холмс и доктор Ватсон:

Кровавая надпись»

12.40 Фильм «Выпускник»

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Сошедшие с небес»

00.40 Фильм «Секретный фарватер»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы

жаттығу

07.45, 11.55 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00 «Ғажайыпстанға

саяхат»анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Жиһанкез Кеми»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарлама

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Айдаһар Дигби» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Майя» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00 «Үйрен де жирен» танымдық

бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55, 12.55 «Қоңыр қаз»анимациясы

11.00 «Ертегілер елінде» анимациясы

11.35 «Ауырма, балақай!»

бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Хайди» М/х

14.30 «Томпақ» телехикаясы

15.50, 20.45 «Қос алқа» бағдарламасы

16.35 «Дос болайық» бағдарламасы

16.55 «Дара бала» бағдарламасының

күнделігі

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.20 «Ғажайыпстанға саяхат» анимациясы

17.55 «Чемпион» спорт бағдарламасы

18.20 «АВС+» бағдарламасы

18.40 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Көке» телехикаясы

20.00 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

20.15 «Бауырлар додасы»

бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы

жаттығу

07.45 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Жиһанкез Кеми»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 12.45, 16.00 «Әли мен Айя»

анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарлама

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Айдаһар Дигби» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Майя» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 17.45 «Данышпан қарға» анимациясы

10.55 «Чемпион» спорт бағдарламасы

11.00 «Ертегілер елінде» анимациясы

11.35 «Ауырма, балақай» танымдық

бағдарламасы

11.55, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» т/х

12.25, 15.00, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 16.25, 21.25 «Балапан және

оның достары» анимациясы

12.55 «Қоңыр қаз»анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Хайди» М/х

14.30 «Томпақ» телехикаясы

15.50, 20.45 «Шексіздік» танымдық

бағдарламасы

16.35 «Бала time» бағдарламасы LIVE

16.55, 20.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

17.55 «Жұмбақ жер» бағдарламасының

күнделігі

18.20 «АВС+» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Қуыр, қуыр қумырмаш!» т/х

20.00 «Сарайшыққа саяхат» анимациясы

20.15 «Сезім қаласы» жобасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»


Программа телепередач

http://irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

11

23 августа, пятница

24 августа, суббота

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.00 «Қызық times»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

08.10, 09.10 М/с «Юху и его друзья»

09.00, 13.00 Новости

10.15 «ХабарLine»

10.45, 18.45 Телехикая. «Аға»

11.30, 19.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

12.10 «Біздің назарда»

12.30 «Бабалар ізімен»

13.10 Телесериал. «Немного не в

себе»

14.50 Телехикая. «Шашу»

15.20 Телехикая. «Ақылдың кілті.

Өмірдастан»

16.50 «Ережесіз әңгіме»

17.40 «Религия. Сегодня»

18.00 Телехикая. «Қарлығаш ұя

салғанда»

20.00, 01.30 Қорытынды жаңалықтар

20.30 Үздік әндер топтамасы

21.00 Итоги дня

21.30 Фильм «Робот по имени Чаппи»

23.30 «Khabar boxing»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 13.10 «Końil tolqyny»

06.30, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

09.30 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

10.00 «Qyzyq eken…»

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.35 «ҰЛЫ ДАЛА ҰЛАҒАТЫ». Д/ф

13.00. 02.05 «100 бизнес бастауы»

14.00, 20.30 «47 баланың анасы».

Телехикая

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая

16.00, 01.15 «Shańyraq». Ток-шоу.

17.15, 22.30 «Bizben birge…».

23.20 «Құбылай хан». Телехикая

00.40 «Parasat maidany»

02.15 «Minber». Cаяси ток-шоу.

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

08.50 «Жиһанкез Кемми» М/х

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30, 19.45 «Іздедім сені» Т/х

11.15 «ӘКІМ САҒАТЫ»

12.00 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

12.10 «Дэйзи мен Олли» М/х

ХАБАР

06.00 «Ұят болмасын»

06.45 «Cәт» тобының «Өмірге

ғашықпын» атты концерті

08.15, 02.40 «Әсем әуен»

08.30 «Я – чемпион»

09.00 М/с «Нильс Хольгерсон»

10.00 Сказка. «Земля изобилия»

11.00 Программа «Джио научит»

11.30 «Бір туынды тарихы». Д/ф

12.00 «Сені іздедім»

12.45 Концерт. Қанат Үмбетов

«Сезімді қайтейін»

14.45 Фильм «Робот по имени

Чаппи»

16.45 Телехикая «Бәсеке 2»

19.15 «Жұлдызды жекпе-жек»

21.00 Ақпарат арнасы – «7 күн»

сараптамалық бағдарламасы

22.00 Фильм «Александр»

00.40 Телехикая «Шашу»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

07.00 AQPARAT

07.30 «КӨҢІЛІҢНЕН ГҮЛ ТЕР-

ГЕМ…». Композитор Алтын

Маханбетованың ән кеші.

09.05 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

09.35 «Қос батырдың хикаясы». М/ф

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.40 «Жаңа қоныс». Телехикая

14.25 «БӘРІНЕН ДЕ СЕН СҰЛУ».

Концерт

16.45 Фильм «Үмітіңді үзбе»

20.00 «Masele».

20.35 «Azil alemi»

22.25 «Jaidarman». Үздік әзілдер

00.05 Фильм «Сүйе біл»

02.25 «Dara jol»

03.20 «Достар». Телехикая.

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Сиқырлы әткеншек» М/ф

08.30 «Көшпенділер» Д/ф

09.00 «Секер» К/ф

10.10 «АМАНАТ»

10.20 «Ел үшін туған ер болсан» Ө.

Айниязовтың концерті

12.25 «Шарайна» Д/ф

13.00 «Үй болу қиын» Т/х

16.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»

16.40 «РУХАНИЯТ»

17.00 «Айналайын» Т/х

12.30, 20.35 «Қазақ даласының

құпиялары» Д/ф

13.00 «Туған елдің түтіні» Т/х

14.20 «Әйел тағдыры» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.20 «РУХАНИЯТ»

18.30, 22.00, 22.20, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

19.00 «1 СТУДИЯ»

21.00 «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ АО

ЕЭК. КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВА»

21.10 «Таңдау» Т/х

22.40 «Тігіншілер» Т/х

09.00, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 03.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

07.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.40 «Әзілстан» жасырын камера

08.40, 13.45 М/ф «Маша и Медведь»

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.30 Сериал «Идеальная жертва»

13.30 «ТенгеманияNEXT» бағдарламасы

15.20, 00.30 «Кешіккен хат» телехикая

18.00 «Бір болайық» телехикая

20.00, 02.30 Жаңалықтар

20.30, 03.00 Новости «20.30»

21.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 «Бір туған» телехикая

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 «ТОЙ БАЗАР»

бағдарламасы

06.45, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

07.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕРЕДИ».

12.00 «ҚАЛАУЛЫМ» бағдарламасы

15.00 Мелодрама «ТЕТЯ КЛАВА ФОН

ГЕТТЕН»

16.50 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН»

18.45, 02.45 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.55, 00.00 Фильм «ДРУГАЯ Я»

23.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00, 14.00 Т/х «Жаңа келін»

06.50, 21.05, 03.00 Т/х «Элиф»

09.00 М/ф «Даша и друзья: приключения

в городе»

10.45 Т/с «Учителя»

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

18.30 «ERTIS AQPARAT» ИТОГИ

НЕДЕЛИ

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.30 «Күнделік» К/ф

21.00 «Я ВНОВЬ НАЗНАЧАЮ ВАМ

СВИДАНИЕ»

21.30 «Философия джаза» джазовый

оркестр под руководством В.

Шейкина

23.05 «Жиһанкез» Д/ф

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 23.55

«Жарнама»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30, 11.30, 02.00 «KazNet»

ғаламторға шолу

07.00, 03.00 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.30 «Әзілстан» жасырын камера

08.00 Мультфильм

09.45 «ТенгеманияNEXT» бағдарламасы

10.00, 22.00 «Абысындар» Т/х

11.45 Программа «ТенгеманияNEXT»

12.00 Жүректен жүрекке

13.30 М/ф «Маленький вампир»

14.50 Х/ф «Той любой ценой»

17.00 «Ел аузында» бағдарламасы

18.00 «Бір болайық» Телехикая

20.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 Х/ф «Каракоз»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ОА» ТЕЛЕХИКАЯ

06.50, 02.50 «ТАМАША CITY»

бағдарламасы

07.45, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.30 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

09.00 Фильм «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ»

12.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

13.15, 22.00, 02.05 «П@УТINA+»

бағдарламасы

13.55 «ТРИ АККОРДА»

15.55 Фильм «СВАДЬБА»

18.35, 03.35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.30, 23.00 «БЕРЕЗКА». Фильм

00.10 Триллер «ГРАВИТАЦИЯ»

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

07.00 Т/п «Куырдак»

13.00, 03.45 Т/х «Жазмыш»

15.00 Т/с «Наше счастливое завтра»

18.00 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

19.00 Х/ф «Робокоп»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Әкесінің баласы»

00.20 Х/ф «Баллистика: экс против

сивер»

02.10 Т/п «Кзландия»

04.30 Т/п «Жеңіп көр»

05.15 Т/п «Куырдак»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 04.40 Ризамын

07.00, 20.00 Информбюро

08.00 What’s App

09.00 М/с «Маша и Медведь»

10.00, 23.00 «Әзілдер жинағы»

10.30, 21.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»

12.30 Сериал «Мехектің өмірі»

14.30 М/с «Тимон и Пумба»

15.00 М/с «Стич»

15.30 Сериал «Сваты» 51,51,48,51

00.00 Сериал «Реальные пацаны»

01.00 Cериал «Үш қыздың құпиясы»

01.40 КИНО «Два ствола»

03.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

04.00 «Келіндер бәйгесі»

05.30 Әзіл студио

КТК

07.05, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.30, 01.40 «ЖЕННЕТТІҢ КӨЗ

ЖАСЫ». Телехикая

08.50 «ҚАЙСАР ЖЕСІР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.20 «ПЁС-3», детектив

12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА», мелодрама

14.30 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ», мелодрама

16.35, 01.00 «АТАЛАР СӨЗІ». Телехикая

17.35, 03.55 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

18.00 «СҮЙІКТІ ДЕНИЗ-2». Телехикая

20.00, 02.40 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ-2»

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.30 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА

НЕБА», мелодрама

04.20-05.00 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

НТК

07.00 «Астропрогноз» (каз/рус)

07.10 «Разминка» (каз/рус)

07.30, 14.45 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.30, 03.30 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00 Т/п «Айнаонлайн»

08.30 М/с «Әуежай»

09.00 М/ф «Леди-баг и Суперкот»

11.00 Т/п «Вокруг света за монетой»

12.10 Х/ф «Робокоп»

14.40 Т/п «Саяхаттандырылмағанд

ықтарыныздан»

15.30, 03.00, 03.45 Скетчком «Q-елі»

16.00, 20.25 Т/п «Salem Show»

16.30 Т/х «Әкесінің баласы»

17.45, 21.05 Х/ф «Широко шагая-2:

Расплата»

20.00 Т/п «TELE Bingo»

21.00 Лотерея 777

23.10 Х/ф «22 мили»

01.20 Х/ф «Лифт»

05.00 Т/п «Жеңіп көр»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ

06.00, 02.00 Ризамын

07.00, 03.00 Әзіл студио

08.00, 04.30 Алдараспан, Нысана,

Шаншар әзілдері

09.00 М/с «Маша и Медведь»

09.20 Программа «Готовим с Адель»

10.40 «Анашым, біз үйдеміз!»

12.00 Дайджесты тематические

14.20 Фильм «Алладин»

16.20, 18.20, 20.10 Кино «Такси»

22.00 Дайджесты тематические

00.30 Алдараспан, Нысана, Шаншар

әзілдері

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КТК

07.05, 03.50 «ҚҰДАЛАР-2», телехикая

07.50 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

08.20, 04.35 «БІЗДІҢ КОНЦЕРТ»

09.30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

11.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-

ТА НЕБА», мелодрама

15.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»,

мелодрама

18.50 «ЖАН АНА», Мақпал

Жүнісованың ән-шашуы

21.00 «МАМА ЛЮБА», мелодрама

01.00 «СПАСИТЕ НАШУ СЕМЬЮ»

02.20 «АҢҒАЛ ПЕРІШТЕ», фильм

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки

Чанның оқиғасы» (каз.)

07.45 «Бүлдір-күлдір» (каз)

08.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

07.50 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

08.40, 17.40 «Екі езу» (каз.)

09.00, 15.30 «Байқа, балақай!»

09.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-

ШИХ»

11.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

ОГНЯ». Фэнтэзи

16.20 «ЕҢ КҮЛКІЛІ ӘРТІСТЕР» (каз.)

17.20 «INSTATV.KZ» (каз.)

18.10 Жұлдызды жаңалықтар

бағдарламасы «Опмай-Опмай»

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА». Фэнтэзи

22.10 «ТРОЯ». Драма

01.20 К/ф «Стартрек.Жұлдызды жол»

(каз.)

03.20-04.00 Телехикая «Қағаз кеме»

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «90-е. Сумашедший бизнес».

12.40 «АЯУЛЫ АРМАН» Телехикая

14.35 «Қазақстан байтақ өлке»

17.45 «Неизведанный Казахстан»

18.25 «Елена Сафонова. В поисках

любви».

19.10 «Увидеть Америку и умереть».

Документальный фильм

20.30 «Қазақстан байтақ өлке»

21.55 «Сағындым жылы даусыңды»

Сейфуллин Жолбарыстың шығармашылық

кеші

00.00 «Приют комедиантов»

01.30-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Болашақ»

08.00, 18.30, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Приключения Шэрлока Холмса

и доктора Ватсона»

12.40 Фильм «Голубая лагуна»

17.00 Документальный фильм

20.10 Фильм «В четверг и больше

никогда»

00.40 Фильм «Обыкновенное чудо»

09.05, 17.20, 01.30 «Екі езу» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

09.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с

10.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА». Фэнтэзи

13.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД».

Фильм

14.50 «PRO – КИНО»

15.25 «Байқа, балақай!»

16.20 «ЕҢ КҮЛКІЛІ ӘРТІСТЕР» (каз.)

17.50 Телехикая «ОРЫSTAR в Шымкенте»

(каз.)

18.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».

Боевик

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

Боевик

23.30 К/ф «Экипаж» (каз.)

02.00-04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

СТВ

06.00, 08.40, 09.15, 10.55, 13.15,

16.30 «Ән шашу»

07.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20 «Территория происшествий»

07.30 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Семен Фарада. Непутевый

кумир».

08.40 «Тайны нашего кино»

10.00, 20.30 «ҚЫЗЫЛ АЛМА» Телехикая

12.10 «Жігіт жасы 25+25» Аллаберген

Жақсыбаевтың кеші

14.15 «Айдыны шалқар аққумын»

Айгүл Қосанованың шығармашылық

кеші

15.40 «Из-под полы. Тайная империя

дефицита». Д/ф

17.15 «Время Шелкового пути»

17.55 «Неизведанный Казахстан»

18.30 «Ну и ню! Эротика посоветски».

Д/ф

19.15 «Смех с доставкой на дом»

21.30 «Қазақтың жігіттері» Ернар

Айдардың концерті

00.00 «Список Берии. Железная

хватка наркома».

01.00 –06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.30, 12.00, 15.40 Новости (каз.)

08.10, 23.00 «Болашақ»

09.00, 15.00 Новости (рус.)

09.40 Фильм «В четверг и больше

никогда»

12.40 Фильм «Обыкновенное чудо»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

18.00 «Бала тілі бал»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы

жаттығу

07.45, 11.55, 15.05 «Кел, шырқайық»

ойын-сауықтық анимациясы

07.50, 11.10 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 17.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 11.20, 13.45 «Жиһанкез Кеми»

М/х

08.30, 15.25, 21.10 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 16.00 «Әли мен Айя» анимациясы

09.00, 13.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарлама

09.05, 22.00 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

09.15, 15.40 «Айдаһар Дигби» М/х

09.30, 16.10, 17.35, 20.55 «Майя» М/х

09.45 «Еркелер» анимациясы

09.55, 12.55, 16.55 «Қоңыр қаз» анимациясы

10.00 «Үйрен де жирен» танымдық

бағдарламасы

10.15, 13.30, 17.05 «Мен және менің

роботым» М/х

10.30, 15.10 «Бобби мен Билл» М/х

10.45, 12.45, 17.45 «Данышпан қарға»

анимациясы

10.55 «Шахмат патшалығы» танымдық

анимациясы

11.00 «Ертегілер елінде» анимациясы

11.35 «Дос болайық» бағдарламасы

12.00, 18.00 «Күлдір-бүлдір» телехикая

12.25, 19.50 «Көжектер» анимациясы

12.35, 21.25 «Дала ойындары» анимациясы

13.00, 21.35 «Зак дауыл» М/х

14.00 «Хайди» М/х

14.30 «Әмиян» бағдарламасы

15.50, 20.45 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

16.25 «Балапан және оның достары»

анимациясы

16.35 «Бала time» бағдарламасы LIVE

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.55 «Алтын қазық» этно-танымдық

бағдарламасының күнделігі

18.20 «АВС+» бағдарламасы

18.40 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

19.00 «Balaland» бағдарламасы

19.15 «Қуыр, қуыр қумырмаш!» т/х

20.00 «168 сағат» жаңалықтар

20.10 «Дара бала» ойын-сауықтық

бағдарламасы

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

20.00 Фильм «Охотники за привидениями»

22.00 «Графиня де Монсоро»

00.00 Фильм «Далеко-далёко»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы

жаттығу

07.45, 11.45 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.50, 11.15 «Роботкөлік Поли. Жол

жүру ережелері» М/х

08.00, 16.20 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.15, 13.10, 16.30 «Жиһанкез Кеми»

М/х

08.30, 14.45, 17.50 «Желден жүйрік

көліктер» М/х

08.45, 15.00 «Алан мен Қозықа»

анимациясы

08.55 «Viva, classica» концерті

09.45, 17.40 «Көжектер» анимациясы

10.00, 13.25 «Зак дауыл» М/х

10.30, 17.25 «Балапан және оның

достары» анимациясы

10.45, 16.05, 18.05, 20.10 «Майя» М/х

11.00, 15.10, 19.30 «Бобби мен

Билл» М/х

11.30, 16.45, 18.30, 20.00 «Мен және

менің роботым» М/х

11.50, 17.05 «Сарайшыққа саяхат»

анимациясы

12.00 «Дуда мен Дада»

13.00, 19.45 «Айдар» анимациясы

13.50 «Кемеңгер клубы»

бағдарламасы

14.10 «Биле, балапан»

бағдарламасы

15.25, 20.50 «Айдаһар Дигби» М/х

15.40, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.55 «Данышпан қарға» анимациясы

17.00, 22.20 «Дара тұлға» танымдық

анимациясы

17.15, 20.40 «Ертегілер еліне саяхат»

анимациясы

17.35 «Чемпион» бағдарламасы

18.20 «Еркелер» анимациясы

18.55 «Сезім қаласы» жобасы

20.20 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.35 «Шахмат патшалығы» анимациясы

21.05 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.


12 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

25 августа, воскресенье

ХАБАР

06.00 «Ұят болмасын»

06.45 Концерт. Қанат Үмбетов «Сезімді

қайтейін»

08.45 «Я – чемпион»

09.15 М/с «Нильс Хольгерсон»

10.15 Сказка. «Живая вода»

11.15 «Қызық times»

12.20 «Қарақатпен шай»

13.15 Фильм «Александр»

16.15 Телехикая «Қарлығаш ұя салғанда»

19.15 Музыкальное шоу вокалистов

«Topjarǵan»

21.00 Информационный канал – аналитическая

программа «7 күн»

22.00 Фильм «Скорость: Автобус 657»

23.30 Телехикая «Шашу»

02.00 «Әсем әуен»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

06.50 «Қазақ даласының құпиялары».

Д/ф

07.20 «Сәлем, Қазақстан!»

08.25, 01.55 «Dara jol»

09.30 «AQSAYYT».

09.50 «Мен және менің роботым».

Мультхикая

10.50, 18.10 «Қайран күндер». Телехикая

12.40 «BAQYTTY BALA – 2019». Галаконцерт

13.50 «Жанайқай-2». К/ф

15.25 «Ұлттық арнада – ұмытылмас

әндер»

16.35 «Końildi tapqyrlar alańy». «Б» тобы

20.00, 00.10 «АУЫЛДАСТАР»

20.35 «Azil alemi»

22.35 «ТОЙ ЖЫРЫ». Фильм

00.40 «Bey». Ток-шоу.

02.55 «Достар». Телехикая

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Сиқырлы әткеншек» М/ф

08.30, 12.30, 23.30 «Көшпенділер» Д/ф

09.00 «Біз осында тұрамыз» К/ф

10.15 «SPORT SPRINT»

10.25 «Көршінің қызы» Б. Аширбаевтың

концерті

12.00, 23.00 «Жиһанкез» Д/ф

13.00 «Үй болу қиын» Т/х

16.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»

16.40 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

17.00 «Айналайын» Т/х

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

18.30 «ERTIS AQPARAT» ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.30 «РАЗРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ АО ЕЭК.

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВА»

19.40 «Жанайқай» К/ф

21.10 «Астана ән қала» Ж. Кенесұлының

концерті

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 18.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.20, 23.55 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 01.50 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30, 11.00 «KazNet» ғаламторға шолу

07.00 «Қаламгер». Д/ф

07.30 «Әзілстан» жасырын камера

08.00, 11.25 Мультфильм

09.45 «ТенгеманияNEXT» бағдарламасы

10.00, 22.00 «Абысындар» Телехикая

11.45 Программа «ТенгеманияNEXT»

12.00 Жүректен жүрекке

13.30 М/ф «Пришельцы в доме»

14.50 «Менің ағам бойдақ». К/ф

17.00 «Той жыры» бағдарламасы

18.00 «Бір болайық» Телехикая

20.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

23.30 Х/ф «Путешественник

02.50 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ОА» ТЕЛЕХИКАЯ

07.00, 02.35 «ТАМАША CITY»

бағдарламасы

07.55 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.30 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

08.40 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»

09.00 Фильм «ЗЛАЯ СУДЬБА»

12.50 «CONTENT» бағдарламасы

13.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»

16.00 Фильм «РЕСТАВРАТОР»

18.00 «BASTY BAGDARLAMA»

18.35, 03.15 «КЕШ ҚАЛМАЙЫҚ»

бағдарламасы

20.00 «АНАЛИТИКА»

20.55, 23.00 «БЕРЕЗКА». Фильм

22.00, 01.55 «П@УТINA+» бағдарламасы

00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ПИЩЕВЫЕ

КОНЦЕРНЫ»

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

07.00 Т/п «Куырдак»

07.30, 16.00 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00, 03.30 Т/п «Айнаонлайн»

08.30 М/с «Әуежай»

09.00 М/ф «Тайна Сухаревой башни»

10.00 Т/с «Белая ворона»

14.00 Т/п «Человек-невидимка»

15.00, 03.45 Скетчком «Q-елі»

15.30, 03.15 Т/п «Япырай»

16.30 Т/п «Саяхаттандырылмағандықт

арыныздан»

17.00 Т/х «Әкесінің баласы»

21.00 Лотерея 777

21.05 Х/ф «Геракл»

23.20 Х/ф «Самоволка»

01.40 Х/ф «Баллистика:экс против

сивер»

05.00 Т/п «Жеңіп көр»

КТК-7 +

31 КАНАЛ

06.00 Алдараспан, Нысана, Шаншар

08.00 Фильм «Алладин»

10.00 «БОЛЬШОЙ ЗАКУП»

10.30, 22.30 Дайджесты тематические

13.10, 15.10, 17.10 Кино «Такси»

19.00 Кино «Трезвый водитель»

21.00 «Анашым, біз үйдеміз!»

00.00, 04.30 Ризамын

03.00 Әзіл студио

КТК

07.05 «ЖАН АНА»

09.00, 03.30 «БАСТЫ РӨЛДЕ»

09.30 «ЮРМАЛА»

11.20 «МАМА ЛЮБА», мелодрама

15.30, 04.30 «КӨРІПКЕЛ»

16.10,02.10 «АСЫЛЫМ», фильм

18.00 «ШАНШАР»

18.40 «ТАБИҒАТЫМ МАХАББАТЫМ»

21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ», мелодрама.

00.40 «Я СТЕСНЯЮСЬ СВОЕГО ТЕЛА»,

шоу

НТК

07.00, 15.00 Мультхикая «Джеки Чанның

оқиғасы» (каз.)

07.45«Бүлдір-күлдір» (каз)

08.10 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

09.05, 01.00 «Екі езу» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

09.50 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с

10.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». Фильм

11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Боевик

14.50 «PRO – КИНО»

15.25 «Байқа, балақай!»

16.00 Телехикая «ОРЫSTAR в Шымкенте»

17.00 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

18.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». Драма

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2».

Боевик

23.30 К/ф «Құлдыққа сату» (каз.)

01.40 – 04.00 «Тематик-шоу» (каз.)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

с 19 по 25 августа

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00 Открытие радио станции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

15.15 «Дневной обход»

16.15 «Маман кеңесі»

18.10 «Көзқарас»

22.15 «Поэзия минуттары»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

20 АВГУСТА, ВТОРНИК

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

10.00 Қазақша концерт

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

15.15 «На тему дня»

16.15 «Жыр жауһарлары»

17.15 «Салт сыры»

19.15 «Қалқан»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

21 АВГУСТА, СРЕДА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «О главном» (ор) –

прямой эфир

12.10-14.00 «ТілекТime» –

поздравительный концерт

14.15 «Классикалық саз

әлемі»

15.15 «Тұғыры биік тұлғалар»

повтор

16.15 «В гостях у Фемиды»

17.15 «Тарих тағылымы»

18.10 «Қоржын шоу»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

СТВ

06.00 «Құс жолы» Құдайберген Бекіштің

шығармашылық кеші

08.00 «Страницы памяти моей страны»

08.30 «Вия Артмане. Гениальная притворщица»

Д/ф

09.25 «Тайны нашего кино».

10.00, 20.30 «ҚЫЗЫЛ АЛМА» Телехикая

10.55, 16.30 «Ән шашу»

12.20 «Өмір тынысы»

13.00 Марат Омаров. «Халқым сүйген

әндер-ай»

15.40 «Елена Сафонова. В поисках

любви».

17.20 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова

и Владимир Толоконников».

18.00 «Ана жүрегінде мәңгілік ел»

концерті

19.30 «Неизведанный Казахстан».

19.55 «Дорога людей. Времён связующие

звуки».

21.30 «Уақыт» Тоқтар мен Бейбіттің

шығармашылық кеші

00.00 «Хроники московского быта».

01.00 –06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.30, 18.00 «Бала тілі бал»

09.00 Фильм «Охотники за привидениями»

11.00, 22.00 «Графиня де Монсоро»

12.00 Фильм «Далеко-далёко»

15.00, 23.00 «Болашақ»

16.00, 03.00 «Ән қанатында» музыкалық

бағдарламасы

20.00 Фильм «Охотники за привидениями


00.00 Фильм «Багси»

БАЛАПАН

07.30 Әнұран

07.35 «Алақай, балақай!» Таңғы жаттығу

07.45 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.50, 11.15 «Күн сәулелі көжектер» М/х

08.00 «Ғажайыпстанға саяхат» анимациясы

08.15, 13.10, 16.30 «Жиһанкез Кеми» М/х

08.30, 14.45 «Желден жүйрік көліктер»

М/х

08.45, 15.00 «Алан мен Қозықа» анимациясы

08.55 «Viva, classica» концерті

09.45 «Көжектер» анимациясы

10.00, 13.25 «Зак дауыл» М/х

10.30, 17.25 «Балапан және оның достары»

анимациясы

10.45, 16.05, 20.10 «Майя» М/х

11.00, 15.10, 19.30 «Бобби мен Билл»

М/х

11.30, 16.45, 18.35, 20.00 «Мен және

менің роботым» М/х

11.45, 17.00, 22.20 «Дара тұлға»

танымдық анимациясы

11.50, 17.05 «Сарайшыққа саяхат»

анимациясы

12.00 «Дуда мен Дада»

13.00, 19.45 «Ертемір» анимациясы

13.50 «Ауырма, балақай» танымдық

бағдарламасы

14.10 «Биле, балапан» бағдарламасы

15.25, 20.45 «Айдаһар Дигби» М/х

15.40, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.55 «Данышпан қарға» анимациясы

16.20 «Ғажайыпстанға саяхат» анимациясы

17.15 «Ертегілер еліне саяхат» анимациясы

17.35 «Баламен сұхбат» ойын-сауық

бағдарламасы

17.50 «Алтын қазық» этно-танымдық

бағдарламасы

18.55 «Сезім қаласы» жобасы

20.20 «Жұлдызым» бағдарламасы

20.30 «Жұмбақ жер» бағдарламасы

21.05 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.10 «Сиқырлы бөлме»

22.25 «Бесік жыры»

15.15 «Путь к успеху»

16.15 «Айқын»

17.10 «Ашық студия» – прямой

эфир

18.15 «Поэзия минуттары»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.15 «Әсем әуендер» –

концерт

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Таным»

15.15 «Ауыл тынысы»

16.15 «Жастар жалыны»

17.15 «Руханият»

18.15 «Классикалық саз

әлемі»

20.15 «Акцент»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

24 АВГУСТА, СУББОТА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время, погода

11.30 «Таным» (повтор)

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.00 «Ұлы дала әуендері»

16.00 Концерт

17.00 «Ұлы дала мәдениеті

мен тарихынан»

20.00 «Жастар жалыны»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан,

время

11.00 «Тұғыры биік тұлғалар»

12.00-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

15.00 «Сөзсандық»

15.25 «Айқын»

21.30 «Ұлы дала әуендері»

(повтор)

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

Новости – с 07.05

до 21.45 каждый час

на 45-й минуте.

В программе возможны

изменения.

ОВЕН. Прекрасная неделя

для поездок, отдыха, романтических

мероприятий.

Выделяйте достаточно времени

для своих увлечений

и хобби. Планеты сосредоточились в

секторе любви и творчества вашего

гороскопа. Вы преисполнены сил,

энтузиазма и решимости. Но не

думайте, что вы найдете поддержку

всех своих планов. Со вторника по

четверг стремитесь только вперёд,

используя неожиданные обстоятельства.

В пятницу сделайте передышку.

Повышается аварийность в быту и

на транспорте. В выходные снизьте

нагрузки. Отдохните в спокойной

обстановке.

ТЕЛЕЦ. Ваше обаяние

и сексуальная привлекательность

усилятся. Это

удачная неделя для знакомств

или новой фазы в

личных отношениях. Но вы должны

быть осторожны в среду и пятницу,

когда намерения других людей могут

восприниматься вами ошибочно.

Ваши расходы в ближайшее время

будут внушительными. Стоит распланировать

покупки и подумать,

каким образом вы можете пополнить

свой бюджет. Для многих Тельцов

актуальна тема приобретения жилья,

переезда. Важные решения отложите

на пару недель.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы совладать

с суматохой на

работе, не берите дополнительную

нагрузку и

соблюдайте дисциплину.

Ваши планы получат энергетическую

подпитку. В понедельник

и вторник можно заключать финансовые

сделки и вести переговоры о

трудоустройстве. В среду и четверг

хорошо пройдут выступления, презентации.

Вас могут посетить неожиданные

идеи, но над ними ещё

стоит подумать. К пятнице перемены,

не зависящие от вас, набирают

скорость. Не позволяйте эмоциям

влиять на ваши поступки.

РАК. Главная тема

недели – финансовая.

Если планируете

вложить деньги в новый

проект или сделать крупную

покупку, подождите до середины

следующей недели. А пока приценивайтесь

и ведите переговоры. В

среду и пятницу настроение будет

подвержено резким колебаниям.

Споры и повышенная активность

уместны только при решении проблем.

В выходные уступите инициативу

партнеру. Роль второй скрипки

даст возможность выбирать занятия

по своему вкусу. Полезен отдых

на природе, у воды.

ЛЕВ. Вдохновение и интерес

сразу ко многим

вещам будут способствовать

росту вашей

популярности. Совершенно

неожиданно может

вспыхнуть служебный роман.

Спокойно соглашайтесь на условия,

которые диктует деловой партнер

или супруг – вы тут же найдёте

способ повернуть ситуацию к своей

выгоде. В понедельник и вторник вы

сделаете много в уединённой обстановке.

Со среды по пятницу придется

работать быстро и справляться с

неожиданными трудностями. Выходные

посвятите целиком себе.

Главное – никуда не торопиться,

ничего не усложнять.

ДЕВА. На этой неделе

у вас получится всё, за

что вы ни возьметесь.

Но вероятнее всего, придётся

заниматься не тем,

чем планировалось. Есть

два дня, когда не следует верить

обещаниям, какими бы приятными

они ни были, – утро среды и

пятница. Держите под контролем

важную информацию, чтобы не

увели конкуренты, а также средства

связи, кошельки, проверяйте замки,

когда уходите из дома. Со вторника

по четверг вы с ясной и холодной

головой сделаете то, что другим

не под силу. В выходные приятная

обстановка для отдыха и общения

в узком кругу.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ВЕСЫ. Весам хорошо иметь

дело со Львами. Последние

введут вас в новый круг,

составят протекцию или позаботятся

о вашем отдыхе,

если вы в отпуске. С вами происходят

удивительные метаморфозы. Внимательно

смотрите вокруг. Возможно

романтическое знакомство в самый

неожиданный момент. В финансовых

делах можно рассчитывать на помощь

друзей. Со вторника по четверг вам

пригодится умение произвести впечатление.

Но и в интеллектуальной

деятельности вы окажетесь на высоте.

Всю неделю удача будет с вами.

СКОРПИОН. Достижений

в карьере придется добиваться

потом и кровью, но и

отсидеться в стороне не получится.

Партнеров будет

трудно увлечь и заставить

сделать хоть самую малость. Если

получите предложение – соглашайтесь.

Улучшая качество своей

жизни, вы и других вдохновите своим

примером. В среду возможны потери,

но жизнь чем-то вознаградит,

и весьма неожиданно. В пятницу

будьте внимательны в поездках. Не

мешает проверить автомобиль и

туристическое снаряжение. В воскресенье

делайте то, что добавит

уверенности или снимет груз с плеч.

Не отказывайте в помощи друзьям.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели

вы с рвением окунётесь

в любую деятельность,

если это даст возможность

быть на виду.

Вам как воздух нужны яркие впечатления

и комплименты. Тема дальних

поездок не даст вам покоя. Вы либо

отправитесь в путь в ближайшее

время, либо займетесь подготовкой

к поездке в перспективе. Есть вероятность

интересного знакомства в

сети. Экспериментируйте. Необходимы

новые нестандартные решения,

и проверяйте их не интуицией, а

логикой. Не давите на близких требованиями,

лучше предоставьте их

самим себе. У каждого в это время

свои интересы.

КОЗЕРОГ. В понедельник

и вторник вы будете

располагать к себе людей.

Возрастает расчётливость,

умение достичь

цели меньшими усилиями. В эти дни

Козерогам будет везти в деньгах, а

кому-то и в любви. Может встать

вопрос переезда, приобретения собственности.

В среду не торопитесь с

утра затевать важные дела. Кто-то

может помешать вам. Кроме того,

повышается аварийность. В пятницу

опасайтесь внезапных проверок

и ревизий. Выходные желательно

провести спокойно. В личных отношениях

полезно помнить, что нет

секретов там, где есть любовь.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит делать

ставку на протекцию

влиятельных знакомых.

Вас могут подвести деловые

партнеры. Критические

дни, когда ваши ожидания могут быть

нарушены или результат мероприятия,

консультации окажется далёк

от ожидаемого, – среда и пятница.

Возможно, вам придется принять

точку зрения того, кто более осведомлён

в актуальной теме. Умение

договариваться, заводить полезные

связи имеет значение не только в

текущих ситуациях, но и в перспективе.

Личные вопросы хорошо решать

в четверг. В воскресенье порадуйте

себя покупками.

РЫБЫ. В понедельник

и вторник все вопросы

будет легче решить с

коллегами или близкими.

Не взваливайте на себя ношу, если

можно разделить её с кем-то ещё.

Хорошо провести эти дни в разъездах,

контактах с самыми разными

людьми. В среду и пятницу люди

могут повести себя не так, как вы рассчитывали

или как вам обещали. У

вас могут появиться тайные недоброжелатели.

В личных отношениях не

приветствуется легкомысленность.

Оступиться легко, а исправлять придётся

долго. В воскресенье вы удивитесь

обилию звонков и приглашений.


Программа кабельного телевидения

http://irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ-МИР

РТР ПЛАНЕТА

РЕН-ТВ

QAZSPORT

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.25 «Поле

чудес» 10.15 «Модный приговор» 6+

11.05 «Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.05,

18.25, 00.40, 03.05 «Время покажет»

16+ 15.30 «Давай поженимся!» 16+

16.15 «Мужское / Женское» 16+ 18.00

Вечерние Новости 18.50 «На самом

деле» 16+ 20.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 21.30 Карина Андоленко

в многосерийном фильме «Сучья война»

16+ 23.15 «Эксклюзив» с Дмитрием

Борисовым 16+ 04.20 «Играй, гармонь

любимая!» 12+

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 18.25, 00.40, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 21.00

«Время» 21.30 Карина Андоленко в

многосерийном фильме «Сучья война»

16+ 23.15 «Семейные тайны» с Тимуром

Еремеевым 16+ 04.20 «Играй, гармонь

любимая!» 12+

СРЕДА, 21 АВГУСТА

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!» 16+

12.25, 17.05, 18.25, 00.00, 03.05 «Время

покажет» 16+ 15.30 «Давай поженимся!»

16+ 16.15, 03.55 «Мужское / Женское»

16+ 18.00 Вечерние Новости 18.50 «На

самом деле» 16+ 21.00 «Время» 21.30

Карина Андоленко в многосерийном

фильме «Сучья война» 16+ 23.10

«Про любовь» 16+ 03.15 «Наедине со

всеми» 16+

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20, 20.00

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 18.25, 00.45, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 21.00 «Время»

21.30 Карина Андоленко в многосерийном

фильме «Сучья война» 16+

23.10 «Вечерний Ургант» 16+ 23.55 «На

ночь глядя» 16+ 04.20 «Играй, гармонь

любимая!» 12+

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00 Новости 09.20 «Пусть говорят»

16+ 10.15 «Модный приговор» 6+

11.05 «Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.05,

18.25 «Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.50 «На самом деле» 16+ 20.00 «Поле

чудес» 21.00 «Время» 21.30 Международный

музыкальный фестиваль

«Жара» 12+ 23.35 «Вечерний Ургант»

16+ 00.20 «Стинг. Концерт в «Олимпии»

12+ 02.10 Андрей Мерзликин, Алёна Чехова,

Артур Ваха в фильме»Прощаться

не будем» 16+ 04.05 «Про любовь» 16+

04.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

СУББОТА, 24 АВГУСТА

05.45 «Научи меня жить» Многосерийный

фильм 16+ 06.00, 10.00, 12.00

Новости 06.10 «Научи меня жить» 16+

07.40 Александр Абдулов в фильме

«Официант с золотым подносом» 12+

09.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+

09.45 «Слово пастыря» 6+ 10.30 «Вия

Артмане. Королева в изгнании» 12+

11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым

12+ 12.15 «Любовь Успенская.

Почти любовь, почти падение» 12+

16.45 «Три богатыря и Морской Царь»

Анимационный фильм 6+ 18.00 «Кто хочет

стать миллионером?» 19.15 Творческий

вечер Любови Успенской 16+ 21.00

«Время» 21.25 «Сегодня вечером» 16+

22.50 Дэни Бун в комедии «Жмот» 16+

00.15 Дун Чан, Елизавета Кононова в

комедии «Как я стал русским» 16+ 01.50

Английская комедия по мотивам рассказа

Стивена Фрая «Гиппопотам» 18+

03.15 Фильм «Поединок» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

05.00, 04.25 «Про любовь» 16+ 06.00,

10.00, 12.00 Новости 06.10 «Анна Герман.

Дом любви и солнца» 12+ 07.00

Фильм «Котёнок» 6+ 08.25 «Часовой»

12+ 08.50 «Здоровье» 16+ 09.45 «Непутёвые

заметки» 12+ 10.25 Жанна

Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь

других» 12+ 11.20, 12.15 «Видели

видео?» 6+ 13.45 «Чудо-Юдо» Анимационный

фильм 6+ 15.00 «Надежда

Румянцева. Одна из девчат» 12+ 15.50

Надежда Румянцева в комедии «Королева

бензоколонки» 6+ 17.10 «КВН»

Премьер-лига 16+ 18.25 «Точь-в-точь»

16+ 21.00 «Время» 21.50 От создателей

сериала «Поместье в Индии» Фильм

«Дом вице-короля» 16+ 23.35 Ромен

Дюрис в фильме «Киллер поневоле»

16+ 01.15 Фильм «Морской пехотинец:

Тыл» 16+ 02.45 Фильм Сергея Соловьёва

«Одноклассники» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Утро. Самое

лучшее» 11.10 Т/с «Мухтар. Новый

след» 13.20 Т/с «Дознаватель»

16.25, 21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00, 03.55 Т/с «Лесник»

19.30 Т/с «Шериф-2» 22.50 Т/с

«Инспектор Купер. Невидимый враг»

00.55 Т/с «Учитель в законе. Возвращение»

02.50 «ДНК». «Родила

дочь от Сергея Лазарева?» 05.55 Т/с

«Охота на гения» 07.35 Квартирный

вопрос 08.30 «Кто в доме хозяин?»

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Утро. Самое

лучшее» 11.10 Т/с «Мухтар. Новый

след» 13.20 Т/с «Дознаватель»

16.25, 21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00, 03.45 Т/с «Лесник»

19.30 Т/с «Шериф-2» 22.50 Т/с

«Инспектор Купер. Невидимый враг»

00.50 Т/с «Учитель в законе. Возвращение»

02.45 «ДНК». «Брат ты

мне или не брат?» 05.40 Т/с «Охота

на гения» 07.25 Дачный ответ 08.20

«Поедем, поедим!»

СРЕДА, 21 АВГУСТА

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Утро. Самое

лучшее» 11.10 Т/с «Мухтар. Новый

след» 13.20 Т/с «Дознаватель»

16.25, 21.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00, 03.45 Т/с «Лесник»

19.30 Х/ф «Наставник» 22.50

Т/с «Инспектор Купер. Невидимый

враг» 00.50 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение» 02.45 «ДНК». «От

кого родила 15-тилетняя» 05.35 Т/с

«Охота на гения» 07.25 Нашпотребнадзор

08.20 Их нравы

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

09.05, 09.35, 10.05, 10.35

«Утро. Самое лучшее» 11.10 Т/с

«Мухтар. Новый след» 13.20 Т/с

«Дознаватель» 16.25, 21.25 Обзор.

Чрезвычайное происшествие

17.00, 03.55 Т/с «Лесник» 19.30 Х/ф

«Наставник» 22.50 Т/с «Инспектор

Купер. Невидимый враг» 00.55 Т/с

«Учитель в законе. Возвращение»

02.50 «ДНК». «Суррогатная мать

Стриженова Александра» 05.50 Т/с

«Охота на гения» 08.15 «Еда живая

и мёртвая»

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня»

09.05, 09.35, 10.05, 10.35

«Утро. Самое лучшее» 11.10 Т/с

«Мухтар. Новый след» 13.20 Т/с

«Дознаватель-2» 16.25, 21.25 Обзор.

Чрезвычайное происшествие 17.00,

03.50 Т/с «Лесник» 19.30 Х/ф «Холодное

блюдо» 22.50 Т/с «Инспектор

Купер. Невидимый враг» 00.50 Т/с

«Учитель в законе. Возвращение»

02.45 «ДНК». «Сын Папы Римского»

05.45 Т/с «Охота на гения» 08.10

«Научная среда»

СУББОТА, 24 АВГУСТА

09.05 Х/ф «Отдельное поручение»

11.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

11.25 Авиаторы 12.00 Их нравы

12.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»

13.25 «Хрустальный мир»

13.35 Главная дорога 14.25 «Поедем,

поедим!» 15.20 «Еда живая и

мёртвая» 16.15 Квартирный вопрос

17.20 «Своя игра» 19.25 Следствие

вели 22.00 «Центральное телевидение»

00.00 Х/ф «Один день лета»

02.05 Т/с «Объявлен в розыск» 06.00

«Квартирник НТВ у Маргулиса» Валерия

07.25 «Фоменко фейк» 07.45

Т/с «Охота на гения»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

09.20 Х/ф «Сын за отца…» 11.00,

13.00, 19.00 «Сегодня» 11.25 И снова

здравствуйте! 11.45 «Кто в доме

хозяин?» 12.30 Едим дома! 13.25

«Первая передача» 14.00 «Чудо

техники» 14.55 Дачный ответ 16.00

Нашпотребнадзор 17.00 «Секрет

на миллион» 19.25 Следствие вели

21.58 Итоги недели 23.15 Х/ф «Пес-

2» 03.15 «Ты супер!» Суперсезон

06.00 Х/ф «Отцы и деды» 07.30 Т/с

«Охота на гения»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45, 03.40

«Андрей Малахов. Прямой эфир»

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»

23.20 Т/с «Фальшивая нота» 01.00

Т/с «Батюшка» 02.35 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 02.50 Т/с

«Семейный детектив»

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45, 03.40

«Андрей Малахов. Прямой эфир»

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»

23.20 Т/с «Фальшивая нота» 01.00

Т/с «Батюшка» 02.35 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 02.50 Т/с

«Семейный детектив»

СРЕДА, 21 АВГУСТА

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45, 03.40

«Андрей Малахов. Прямой эфир»

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»

23.20 Т/с «Фальшивая нота» 01.00

Т/с «Батюшка» 02.35 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 02.50 Т/с

«Семейный детектив»

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45, 03.40

«Андрей Малахов. Прямой эфир»

21.00 Т/с «Погоня за прошлым»

23.20 Т/с «Фальшивая нота» 01.00

Т/с «Батюшка» 02.35 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 02.50 Т/с

«Семейный детектив»

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека

с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут» с Ольгой

Скабеевой и Евгением Поповым

14.45 «Кто против?» 17.45,

03.20 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 21.00 Т/с «Погоня за прошлым»

00.05 Фильм «Пираты ХХ

века» 01.40 Фильм «Уйти, чтобы

остаться»

СУББОТА, 24 АВГУСТА

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА 09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному» 11.00, 20.00

ВЕСТИ 11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.40, 05.05 «Моя любовь

– Россия!» 12.05 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом

Эфировым» 12.35 «Юмор! Юмор!

Юмор!!!» 14.30 Фильм «Смягчающие

обстоятельства» 18.05

«Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова 21.00 Фильм

«Подсадная утка» 00.20 Фильм

«Зимняя вишня» 01.55 Фильм

«Цветы от Лизы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

05.35 Фильм «Смягчающие

обстоятельства» 08.50 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.30

«Утренняя почта» 10.10 «Сто

к одному» 11.00, 20.00 ВЕСТИ

11.20 «Смехопанорама» 11.45,

04.15 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» 12.35 «Смеяться

разрешается» 14.45, 02.40 Фильм

«Человек-амфибия» 16.30 Фильм

«Рыжик» 21.00 Торжественное открытие

Международного конкурса

молодых 23.10 Фильм «Провинциальная

муза»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

06.00 «Территория заблуждений»

16+ 07.00, 12.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00

«С бодрым утром!» 16+ 09.30,

13.30, 17.30, 20.30 «Новости»

16+ 10.00 «Военная тайна» 16+

13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+ 14.00

«Загадки человечества» 16+

15.00 «Невероятно интересные

истории» 16+ 16.00 Документальный

спецпроект. 16+ 18.00,

05.00 «Тайны Чапман» 16+ 19.00

«Самые шокирующие гипотезы»

16+ 21.00 Т/с «Игра престолов»

00.50 Х/ф «Форрест Гамп» 03.20

Х/ф «В активном поиске»

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

06.00 «Засекреченные списки»

16+ 07.00, 12.00, 16.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00 «С

бодрым утром!» 16+ 09.30, 13.30,

17.30, 20.30 «Новости» 16+ 10.00

«Военная тайна» 16+ 13.00, 17.00,

20.00 «Информационная программа

112» 16+ 14.00 «Загадки

человечества» 16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 16+

19.00, 03.40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00 Т/с «Игра

престолов» 01.45 Х/ф «Скалолаз»

СРЕДА, 21 АВГУСТА

06.00 «Засекреченные списки»

16+ 07.00, 12.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00 «С бодрым

утром!» 16+ 09.30, 13.30,

17.30, 20.30, 00.00 «Новости» 16+

10.00, 05.45 «Территория заблуждений»

16+ 13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа

112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки

человечества» 16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

16.00 «Неизвестная история» 16+

18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+

19.00, 03.20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Побег

из Шоушенка» 01.30 Х/ф «Война

Богов: Бессмертные»

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

06.00, 05.40 «Территория заблуждений»

16+ 07.00, 10.00,

16.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым утром!» 16+

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

«Новости» 16+ 13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа

112» 16+ 14.00, 00.25 «Загадки

человечества» 16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+

18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+

19.00, 03.10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00 Х/ф «Крутые

меры» 22.50 «Смотреть всем!»

16+ 01.30 Х/ф «Лузеры»

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

06.00, 05.30 «Территория заблуждений»

16+ 07.00, 10.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00

«С бодрым утром!» 16+ 09.30,

13.30, 17.30, 20.30 «Новости» 16+

13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+ 14.00

«Загадки человечества» 16+

15.00 «Засекреченные списки»

16+ 18.00, 04.45 «Тайны Чапман»

16+ 19.00, 04.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00, 22.00

Документальный спецпроект. 16+

00.00 Х/ф «Снеговик» 02.30 Х/ф

«Циклоп»

СУББОТА, 24 АВГУСТА

06.00, 16.20, 05.00 «Территория

заблуждений» 16+ 08.10

Х/ф «Отпетые мошенники» 10.15

«Минтранс» 16+ 11.15 «Самая

полезная программа» 16+ 12.15

«Военная тайна» 16+ 18.20 «Неизвестная

история» 16+ 19.20

Документальный спецпроект. 16+

21.30 Т/с «Спецназ» 04.10 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

06.00 «Территория заблуждений»

16+ 09.40 Т/с «Дружина»

16.45 Т/с «Спецназ» 00.00 Т/с

«Кремень» 03.40 Т/с «Кремень.

Освобождение»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «АКТОБЕ» – «КУ-

ЛАГЕР» 10.25 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Меруерт Рыспек 10.40,

18.40, 01.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.50 «КӨКПАР». Ұлттық ойын

11.30 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

11.35 В гостях у «QAZSPORT». Михаил Гурман 11.55

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. «ХАЛЫҚ БАРЫСЫ». Республикалық

турнир 14.40, 17.35, 21.35 НОВОСТИ 14.50 ХОККЕЙ. Кубок

Казахстана. «ЕРТІС» – «ГОРНЯК». 17.45 «Мюнхен,

Монреаль, Москва. Золотая поступь Валерия Резанцева».

Д/ф 18.20 «QAZSPORT» қонағы». Асқар Салықбаев,

Жанқош Тұраров 18.50 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана.

«АКТОБЕ» – «ТЕМИРТАУ». 21.45 «Ironman 70.3 Astana».

Специальный репортаж 22.05 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 22.10 «SPORT.KZ». Ақпараттық

сараптамалық бағдарлама 22.30 КӘСІПҚОЙ БОКС.

Жәнібек ӘЛІМХАНҰЛЫ (Қазақстан) – Стюарт МАКЛИЛЛАН

(Канада) 01.10 І АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ. ТЕҢГЕ ІЛУ. Іріктеу

кезеңі, финал

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

08.05 SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық

бағдарлама 08.25 ФУТБОЛ. Третий квалификационный

раунд ЛЕ УЕФА. «АСТАНА» (Казахстан) – «ВАЛЛЕТТА»

(Мальта) 10.35, 18.35, 21.30, 00.35 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.45

«РАЛЛИ КАЗАХСТАН-2019». Специальный проект 10.55

«КӨКПАР». Ұлттық ойын 11.35 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 11.40 «Теңізден талай медаль

теріп алдық». Арнайы репортаж 12.00 ХОККЕЙ. Кубок

Президента. «БАРЫС» (Нур-Султан) – «АК БАРС» (Казань)

14.15 В гостях у «QAZSPORT». Михаил Гурман 14.35,

17.25, 22.10 НОВОСТИ 14.45 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана.

«БЕЙБАРЫС» – «АСТАНА». 17.35 І АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ.

КӨКПАР. 3 орын үшін кездесу 18.45 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана.

«АЛМАТЫ» – «КУЛАГЕР» 21.40 «ТОПЖАРҒАНДАР».

Д/ф 22.20 ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА. «ЛИВЕРПУЛЬ»

(Англия) – «ЧЕЛСИ» (Англия) 00.30 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 00.45 ФУТБОЛ. Лига чемпионов

УЕФА. Плей-офф.

СРЕДА, 21 АВГУСТА

08.05 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 08.45 ХОККЕЙ. Кубок

Казахстана. «БЕЙБАРЫС» – «АСТАНА» 11.05 «ЛИЧНЫЙ

ТРЕНЕР». Никита Михайлис 11.25, 14.40, 18.40, 00.40, 21.35

ЖАҢАЛЫҚТАР 11.30 «ТОПЖАРҒАНДАР». Д/ф 12.00 «ӨЗ

БИІГІМ». Райымбек Жақыпбек 12.15 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 12.20, 17.30, 22.20 НОВОСТИ

12.30 ФУТБОЛ. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф 14.50

ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «ГОРНЯК» – «АЛТАЙ-ТОРПЕ-

ДО» 17.40 І АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ. КӨКПАР. Финал 18.50

ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «АКТОБЕ» – «АРЛАН» 21.45

«СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 22.15 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 22.30, 00.50 ФУТБОЛ. Лига

чемпионов УЕФА. Плей-офф

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

08.05 ФУТБОЛ. Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф 10.15,

13.30, 18.25, 22.05 НОВОСТИ 10.25 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.30, 18.05 «ЖЕКЕ БАПКЕР».

Әлия Юсупова 10.50, 14.10, 17.35, 00.30 ЖАҢАЛЫҚТАР

11.00 ҚАЗАҚ КҮРЕСІНЕН ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ 13.40

«СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 14.20 «БОЛЬШАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ СТУДИЯ» 14.50 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана.

«БЕЙБАРЫС» – «ЕРТІС». 17.45 «Говорящие с ветром».

Специальный репортаж 18.35 «СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ».

Д/ф 19.05 В гостях у «QAZSPORT». Михаил Гурман 19.30

ФУТБОЛ. Превью к матчу. Прямой эфир 19.50 ФУТБОЛ.

Лига Европы УЕФА. Плей-офф. 1 матч. «АСТАНА» (Казахстан)

– БАТЭ (Беларусь) 22.00 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 22.15 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана.

«АЛМАТЫ» – «АКТОБЕ» 00.45 ФУТБОЛ. Второй квалификационный

раунд ЛЕ УЕФА. Ответный матч. «ОРДАБАСЫ»

(Казахстан) – «МЛАДА БОЛЕСЛАВ»

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТА

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «БЕЙБАРЫС» –

«ЕРТІС» 10.25, 14.30, 17.25, 21.25, 00.25 ЖАҢАЛЫҚТАР

10.35 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Әлия Юсупова 10.55 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 11.00 «МОЯ ВЫ-

СОТА». Гузаль Ергешева 11.20, 18.30, 22.05 НОВОСТИ

11.30 ФУТБОЛ. Лига Европы УЕФА. Плей-офф. 1 матч.

«АСТАНА» (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь) 13.40 «СПОРТ

ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 14.10 В гостях у «QAZSPORT». Асхат

Сейсембеков 14.40 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «АРЛАН» –

«КУЛАГЕР» 17.35 «Су ханшайымының тағдыры». Д/ф 18.05

«ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР». Татьяна Фендрикова 18.25 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 18.40 ХОККЕЙ.

Кубок Казахстана. «АЛМАТЫ» – «ТЕМИРТАУ». Прямой

эфир 21.35 «ТОПЖАРҒАНДАР». Деректі топтама. 2 бөлім

22.15 ФУТБОЛ. Лига Европы УЕФА. Плей-офф. 1 матч.

«АСТАНА» (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь) 00.35 ДЗЮДО.

Этап Мирового Гран-При. Будапешт (Венгрия). 1 день

СУББОТА, 24 АВГУСТА

08.05 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. «АРЛАН» – «КУ-

ЛАГЕР» 10.15, 12.40, 15.30 НОВОСТИ 10.25 «ЛИЧНЫЙ

ТРЕНЕР». Татьяна Фендрикова 10.40, 21.45 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.45 «Сом білекті,

кең жүректі. Ислам балуан». Д/ф 11.20 «ӨЗ БИІГІМ». Шахан

Жолдасбаев 11.40, 17.50, 21.35, 00.00 ЖАҢАЛЫҚТАР

11.50 В гостях у «QAZSPORT». Асхат Сейсембеков 12.10

«ТОПЖАРҒАНДАР». Деректі топтама. 2 бөлім 12.50 ХОК-

КЕЙ. Кубок Казахстана. Матч за 3 место. 15.40 ДЗЮДО.

Этап Мирового Гран-При. Загреб (Хорватия). 1 день

18.00 «QAZSPORT» қонағы». Асқар Салықбаев, Жанқош

Тұраров 18.20 «БОЛЬШАЯ ХОККЕЙНАЯ СТУДИЯ» 18.50

ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. Финал. Прямой эфир (в перерыве

– НОВОСТИ) 21.50 ФУТБОЛ. Суперкубок УЕФА. «ЛИ-

ВЕРПУЛЬ» (Англия) – «ЧЕЛСИ» (Англия) 00.10 ФУТБОЛ.

Первый квалификационный раунд ЛЧ УЕФА. «АСТАНА»

(Казахстан) – ЧФР Клуж (Румыния)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

08.05 QAZSPORT» қонағы». Асқар Салықбаев, Жанқош

Тұраров 08.25 «МОЯ ВЫСОТА». Ахат Ауданбеков 08.40,

21.10 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

08.45, 15.35, 23.15, 01.45 НОВОСТИ 08.55 ДЗЮДО.

Чемпионат мира (Токио). Женщины, мужчины. Предварительные

поединки. Прямой эфир 13.30, 18.30,

21.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 13.40 КӘСІПҚОЙ БОКС. Жәнібек

ӘЛІМХАНҰЛЫ (Қазақстан) – Стюарт МАКЛИЛЛАН (Канада)

15.45 «Жеңімпаз». Арнайы жоба 15.55 ДЗЮДО. Чемпионат

мира (Токио). Женщины (-45 кг), мужчины (-60 кг). Финалы.

18.40 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. Матч за 3 место (в

перерыве – НОВОСТИ) 21.15 ФУТБОЛ. Третий квалификационный

раунд ЛЕ УЕФА. «АСТАНА» (Казахстан) – «ВАЛ-

ЛЕТТА» (Мальта) 23.25 ХОККЕЙ. Кубок Казахстана. Финал

(үзілісте – ЖАҢАЛЫҚТАР) 01.55 ФУТБОЛ. Лига Европы

УЕФА. Плей-офф. 1 матч. «АСТАНА» (Казахстан) – БАТЭ

(Беларусь)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.


14 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года http://irstar.kz

ЗАПИСКИ

РЕДАКТОРА

2002 год

Февраль

В Мажилисе готовятся слушания

о результатах «ПИКовой» приватизации,

по которой все казахстанцы

должны были стать собственниками

казахстанских предприятий и даже

получать дивиденды от их деятельности,

а в результате вышел полный

пшик. Считалось, что Казахстан

учёл печальные итоги ваучерной

приватизации в России, но получилось,

в общем, то же самое.

Собрав у нас ПИКи (приватизационные

инвестиционные купоны),

169 инвестиционных приватизационных

фондов приобрели на них

акции 1707 предприятий на общую

сумму свыше четырёх миллиардов

тенге (около 245 миллионов

долларов). Сумма, особенно для

1995-1996 годов, когда это происходило,

достаточно солидная,

чтобы исчезнуть незаметно. И тем

не менее это случилось. Никаких

данных о судьбе этих акций и самих

фондов нет ни в Правительстве, ни

в регионах.

По просьбе депутатов что-то

«накопала» Генеральная прокуратура…

И оказалось, что после

аукционов по приобретению акций

12 фондов самораспустились, 18

исчезли бесследно, 104 преобразовались

в акционерные общества,

но зарегистрировались в Минюсте

лишь 36.

Около десятка ИПФ существуют

до сих пор и даже выплачивают

своим акционерам символические

дивиденды… Но вообще-то историю

с «народной приватизацией»

можно считать ушедшей в прошлое.

Оказывается, мы сами во всём виноваты:

не интересовались судьбой

наших ПИКов, отданных фондам,

не требовали от них отчёта, и т.д.,

и т.п.

* * *

Готовится первая энциклопедия

Павлодарской области. В ней

должно быть примерно 1500 статей

(сведений о людях, событиях,

фактах, местностях и т.д.). Работа

над энциклопедией близится к завершению.

Надо будет обязательно

её заполучить.

* * *

Наибольшие людские потери

Россия понесла начиная с 1991

года, а максимальные – в 1990 и

2000 годах, когда численность её

постоянного населения уменьшилась,

соответственно, на 768 и 740

тысяч человек. Это при том, что

в Россию ежегодно перебирается

на постоянное место жительства

огромное число жителей из других

стран СНГ.

В Казахстане пик оттока населения

пришёлся на годы 1994 (378

тысяч), 1995 (281 тысяча), 1996 (195

тысяч), 1997 (293 тысячи), 1998 (230

тысяч человек).

* * *

На Аксуском заводе ферросплавов

введён в эксплуатацию

комплекс по переработке шлака

и других отходов производства.

Раньше они захламляли заводскую

территорию, а теперь из шлака (его

накопилось более пяти миллионов

тонн) извлекают углеродистый

феррохром.

Налажена также переработка некондиционного

щебня, используемого

в основном производстве. Теперь

он доводится до нужных параметров

и вполне годится для дорожного

строительства и других нужд.

* * *

Что-то не связалось на зимней

Олимпиаде у нашей Людмилы

Прокашевой, которая не смогла

закончить дистанцию в пять тысяч

метров. Её соперница из Голландии

закончила бег в одиночестве и

установила новый мировой рекорд.

Павлодарец А. Невзоров стал

тринадцатым в марафоне на 50

километров и восемнадцатым на

30-километровой дистанции. Я бы

вообще награждал всех, кто проходит

первую дистанцию…

А. Головко в эстафетном беге

(четыре участника по десять километров

каждый) пришёл на первом

этапе третьим, но его партнёры не

смогли закрепить успех, и в итоге

наша команда была лишь четырнадцатой.

А. Головко на дистанции в 15

километров стал шестнадцатым,

в гонке преследования – 22-м, на

дистанции в 50 километров – также

22-м.

Д. Кривушкин был 37-м на дистанции

в 15 километров и 59-м – в

гонке преследования.

* * *

А.С. Саркыншаков, который уже

почти полвека ведёт личный дневник

отгрузки угля из Экибастуза

по железной дороге, сообщил, что

сегодня отгружена стомиллионная

тонна угля в счёт третьего миллиарда

тонн, добытого на этом угольном

месторождении.

* * *

Всё же, наверное, нет и никогда не

будет ни у кого из наших конкурентов

читателей лучше, чем наши. Пришла

какая-то старушка, чья внучка

зачитывается «Домовёнком», и в

качестве благодарности оставила

ведущей Ольге Григорьевой (её на

работе не было) носочки-«следы», а

в них ещё и клубочек шерсти (вдруг

надо будет подштопать)…

Март

В Павлодаре прошёл отчётный

концерт детского фольклорного ансамбля

«Русские узоры», которому

присвоено звание народного. Ансамбль

этот – явление уникальное,

подтверждающее тот факт, что неталантливых

детей не бывает. А иначе

откуда бы в небольшом городке Аксу

набралось около ста прекрасных

юных певцов и танцоров.

Секрет в том, что руководитель

«Русских узоров» Вячеслав Владимирович

Кузнецов не отбирает

детей в ансамбль, а берёт всех

желающих и уже потом помогает им

раскрыть свои таланты.

В каких только международных

фестивалях не участвовали юные

артисты из Аксу и всюду производили

фурор. Ещё и потому, что каждая

их песня – маленький спектакль.

Две воспитанницы Кузнецова учатся

в Москве, в знаменитой Гнесинке,

– это Даша Винокурова и Лариса

Семенюк, хотя он никогда не ставит

перед собой цели сделать детей

профессиональными артистами. А

одно из его твёрдых правил, которое

неукоснительно соблюдается воспитанниками,

– хорошая успеваемость

в школе: все знают, что троечникам

в ансамбле не место.

За 13 лет в «Русских узорах»

сменилось шесть поколений, и

нынешние новички, выступая с «ветеранами»,

блестяще выдержали

испытание.

Хорошо, что у нас есть такие

люди, как Кузнецов!

* * *

Около двух тысяч документов составляет

личный фонд Д.П. Приймака,

краеведа и литератора, давнего

автора «ЗП», в областном государственном

архиве. Среди наиболее

ценных документов – фотографии

организаторов советской власти в

Павлодаре, в том числе первого

редактора предшественницы «ЗП»

– газеты «Объединение» П.З. Ермакова,

другие исторические снимки,

почтовые открытки с фотографиями

Д.П. Багаева, представляющими

старый Павлодар, разного рода произведения

Д.П. Приймака.

Юрий ПОМИНОВ.

(Продолжение следует).

ПРЕОБЛАДАЮТ

ШКОЛЫ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В нашей области действуют 470

школ, в том числе 127 – с казахским

языком обучения. Всего во

всех школах учатся 156,6 тысячи

детей, в том числе 12,2 тысячи – на

казахском языке.

Кроме того, у нас 25 профессиональных

школ и лицеев, 13 колледжей,

15 интернатов и детских домов.

29 сентября 2000 года.

ТОРТ-КУДУКУ –

60 ЛЕТ

Рудник Турт-Кудук ведёт свою

историю с 1940 года, когда он ещё

входил в рудоуправление «Майкаинзолото».

В 1962 году здесь была

открыта обогатительная фабрика,

которая стала поставлять на медеплавильные

предприятия рудный

концентрат.

Минувшее десятилетие для

Торт-Кудука было критическим:

производство остановилось, и посёлок

оказался на грани умирания.

Но три года назад предприятие

было передано в управление

научно-производственной корпорации

«Ремас», которая вложила

в реанимацию рудника более 50

миллионов тенге. Теперь здесь

работает золотоизвлекательная

фабрика, сориентированная на

глубокую переработку хвостов

(то есть отходов) прежнего производства.

А их накопилось свыше

миллиона тонн.

С начала года предприятием

реализовано более 21 килограмма

золота и 138 килограммов серебра

на общую сумму 27 миллионов

тенге. Но это не чистое золото и

серебро, а концентраты, их содержащие.

3 октября 2000 года.

ОТРЫЛИ ПОСЛАНИЕ

ПОТОМКАМ

В Железинке извлечена из-под

земли капсула с посланием, которое

комсомольцы 1968 года адресовали

комсомольцам 2018 года к

столетию создания комсомольской

организации. Но поскольку комсомола

уже нет, капсулу решили

извлечь досрочно.

Инициативу проявили руководитель

фонда имени К.И. Сатпаева

О.К. Кожанов и бывший первый

секретарь Железинского райкома

комсомола А.П. Звягин – участники

митинга 1968 года, когда закладывалась

капсула.

Металлический сосуд с посланием

был после недолгих поисков

найден и извлечён. Письмо

потомкам, заложенное в него,

неплохо сохранилось. Это обращение

участников юбилейного

(полувекового) пленума райкома

комсомола к молодёжи 2018 года,

выдержанное в идеологических

тонах советских времён.

7 октября 2000 года.

БОЛЬШАЯ

МЕДЬ БОЩЕКУЛЯ

Ещё в бытность СССР было разведано

крупнейшее в Союзе Бощекульское

медно-молибденовое

месторождение,

расположенное в Экибастузском

районе (ныне

сельская зона Аксу). По

оценкам геологов, залежи

меди Бощекуля составляют

примерно девять

миллионов тонн, золота –

более 26 тонн. Есть в руде

также молибден, серебро,

кобальт и селен.

И хотя концентрация

меди в здешней руде небольшая

– около 0,7 процента,

это достаточно

для обогащения. Кроме

рудника, предполагается

построить завод по переработке

семи миллионов

тонн руды в стандартные

концентраты – медные,

серебряные, золотые и молибденовые.

Интерес к финансированию проекта

уже проявили Европейский

банк реконструкции и развития,

банки Голландии, ЮАР и других

стран.

4 октября 2000 года.

ЭНЕРГЕТИКИ ПИШУТ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ

«…За 1997-2000 годы на территории

области зарегистрировано

30 несчастных случаев, произошедших

при хищении цветного

металла из электроустановок и на

линиях электропередач, в том числе

26 – со смертельным исходом…

Пик подобных грабежей пришёлся

на прошлый год, когда было

похищено почти 900 километров

электропроводов, разукомплектовано

оборудование 34 подстанций,

при этом погибли 15 человек…

Предлагаем полностью запретить

приём цветного металла в

пунктах приёма металлолома…»

8 октября 2000 года.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

СТАТИСТИКА

В Казахстане 38 процентов населения

официально работает и

получает зарплату. Её средний

уровень составляет 13 тысяч тенге

в месяц. В финансовой сфере зарплата

38 тысяч тенге, в здравоохранении

– 6,5 тысячи, а в сельском

хозяйстве – 4,5 тысячи тенге.

Число безработных, по данным

статистики, – 13 процентов. Много

в Казахстане и так называемых

самозанятых: «челноки», торговцы

на рынках, сельчане, живущие за

счёт подворья.

14 октября 2000 года.

У КАТОЛИКОВ

ЕСТЬ СВОЙ ХРАМ

В Павлодаре при большом

стечении народа освящён новый

храм – Римско-католической

церкви. Это красивое готическое

здание, выстроенное в Восточном

микрорайоне, с большим обустроенным

участком земли.

17 октября 2000 года.

ДАЧИ БУДУТ

ОХРАНЯТЬ?

Из бюджета Павлодара выделено

на охрану дачных массивов

пять миллионов тенге. Будет нанято

300 сторожей – из расчёта

один на 150 участков. Может быть,

хоть теперь приутихнут дачные воришки

и дачные вандалы?

22 октября 2000 года.

В «КРАСИЛОВСКОМ»

НЕ БЕДСТВУЮТ

ТОО «Красиловское» создано на

базе бывшего колхоза имени XXII

партсъезда Щербактинского района.

Его руководителю Владимиру

Николаевичу Водолазову удалось

сохранить основной производственный

потенциал прежнего

хозяйства, в котором постоянную

Строительство ГОКа на Бощекуле

и сезонную работу имеют более

200 человек – все, кто хотят и могут

работать.

Действуют МТМ, стройчасть,

мельница, цех по переработке подсолнечника

в масло. Сохранены

социальные объекты: детский сад,

медпункт, сельский клуб, которые

содержатся хозяйством. Помогает

оно и здешней школе.

Остались прежние посевные

площади и частично животноводство.

Зарплату в «Красиловском»

платят тоже, правда, небольшую,

восполняя её кормами для подворий

сельчан и другими благами и

льготами.

Н. Марчевский.

25 октября 2000 года.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Больше двух лет жили без света

в селе Кырыкуй Актогайского района,

которое расположено в 140

километрах от областного центра.

Бывший совхоз обанкротился,

а это овцеводческое отделение

осталось без овец (было их 12

тысяч). Неизвестные сняли провода

с линии протяжённостью почти

24 километра, которая питала

электроэнергией аул. И поскольку

не было ни денег, ни технических

ресурсов, аул больше двух лет

оставался без света.

Общими усилиями районных,

областных властей и энергетиков

проблему решили. И накануне десятилетия

суверенитета республики

в Кырыкуй снова пришёл свет.

25 октября 2000 года.

ТРАКТОРНЫЙ

ВНОВЬ ОЖИЛ?

С начала года Павлодарским

тракторным заводом выпущено

670 тракторов – наполовину больше,

чем за то же время прошлого

года. Совместно с минскими тракторостроителями

реконструирован

конвейер для сборки колёсных

тракторов МТЗ.

На заводе сегодня занято 3800

человек. Средняя зарплата – семь

тысяч тенге.

31 октября 2000 года.

Комментарий

Живётся большинству казахстанцев

всё ещё нелегко, но есть

и обнадёживающие новости: красиловцы

сохранили производственный

потенциал бывшего

колхоза; наконец снова появился

свет в дальнем ауле, где его не

было больше двух лет; освящён

новый – католический – храм…

Планируется освоение крупного

месторождения меди в Бощекуле.

А теперь там уже ведутся активные

работы по сооружению горно-обогатительного

комбината, который

набирает обороты.

Но очень разнятся зарплаты в

разных сферах, и в обиженных,

как всегда, бюджетники и сельчане.

Теперь же государство более

активно поддерживает бюджетную

сферу и всех, кто в ней занят. Да

и село сегодня не то, что было в

нулевых…

Юрий ПОМИНОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.


Утилизация 15

http://irstar.kz 15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Íîâàÿ æèçíü

ýëåêòðîõëàìà

Ó ïàâëîäàðöåâ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî, çàêîííî è áåç

âðåäà äëÿ ïðèðîäû èçáàâèòüñÿ îò íàêîïèâøåãîñÿ ýëåêòðîííîãî

ìóñîðà: ñòàðûõ òåëåôîíîâ, âûøåäøèõ èç ñòðîÿ òåëåâèçîðîâ,

õîëîäèëüíèêîâ è òîñòåðîâ.

Начнем с того, что старые стиральные

машинки, телефоны и телевизоры – это

электронные отходы. По закону в Казахстане

их нельзя отвозить на свалки, нужно перерабатывать.

И если делать всё правильно,

в почву не попадут опасные соединения, а

из разобранной техники получат сырье для

нового производства.

ÄÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

Начиная с прошлого года, в Павлодаре

действует бесплатное «clean taxi» для вывоза

изношенной бытовой техники. Работники экотакси

забирают у горожан отслужившую своё

крупногабаритную технику и отправляют её на

переработку. Для электроприборов поменьше

в разных частях города установлены 20 спецконтейнеров

синего цвета. Все устройства,

которые вы оставите там, тоже переработают:

разберут на составляющие и снова пустят в

производство.

За оба проекта отвечает павлодарская компания

ТОО «КазЭкоПвл» – представители алматинского

завода ТОО «Промтехноресурс».

– Мы занимаемся сбором и вывозом неопасных

отходов, которые идут на вторичную

переработку. Всё, что включается в розетку, –

это к нам, – говорит директор фирмы ТОО

«КазЭкоПвл» Кирилл Майоров. – Кроме того,

собираем картон, бумагу, полиэтиленовую

упаковку и пластмассу.

ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ È ÌÈÊÑÅÐÎÂ

Спецконтейнеры для электронного мусора

установили в Павлодаре осенью прошлого

года. Заметить их несложно: это высокие

железные ящики синего цвета, обклеенные

картинками с информацией о том, как их использовать.

– Где устанавливать контейнеры для электронных

отходов, выбирал акимат совместно

с ТОО «Промтехноресурс», – говорит Кирилл

Майоров. – Сначала я думал, вообще никто

не будет туда выбрасывать технику. На Толстого

стоял ящик, один человек принес туда

принтер, сверху его закидали обычным мусором.

Другой ящик украли, и потом мы своими

силами его восстановили. Где-то этикетки с

информацией отдирают, где-то роняют. Но

прогресс пошёл: сейчас в ящики регулярно

выбрасывают технику. Чего там только нет:

тостеры, чайники, утюги, миксеры.

Технику из контейнеров регулярно вывозят:

обычно раз в неделю. Кстати, если внутри выброшенной

вами техники остались батарейки,

их отсортируют и положат в другой контейнер.

Батарейки нужно перерабатывать отдельно.

К СВЕДЕНИЮ:

Контейнеры для сбора электронных отходов

установлены по адресам: Ак. Сатпаева,

316 (возле магазинов «Small» и

«Стройарсенал»), Набережная, 3/2 (ДК

имени Естая), Ак. Сатпаева, 245 (ТД

«Атриум»), Торайгырова, 1/3 (гостиница

«Сарыарка» и «Small»), Каирбаева, 72

(кинотеатр «Иртыш»), Лермонтова, 4

(ресторан «Терасса», банк), Пахомова,

46/1 (ТД «Квазар»), Ткачёва, 18 и 17/1,

Майры, 15 и 47, Ак. Сатпаева, 57 и 35,

Лермонтова, 93/2 (школа №34), Торайгырова,

83 (ПГПУ), 1 Мая, 30 (Дом дружбы),

Толстого, 8, Катаева, 9а, Ломова, 135,

пр. Назарбаева, 42.

ÇÀÁÅÐÈÒÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

Холодильник или телевизор в спецконтейнер,

конечно, не поместятся. Поэтому и существует

специальная служба – экологический

проект «Сlean taxi».

Ненужную технику сотрудники ТОО «Каз-

ЭкоПвл» забирают от подъезда или при необходимости

могут предоставить грузчиков,

которые вынесут крупногабаритные предметы

из квартиры. Только об этом лучше предупреждать

заранее.

– На контейнерах указан наш телефон.

Вы звоните, мы приезжаем, за рабочую

неделю забираем. Системные блоки сами

разбираем, все остальное отправляем в

Алматы на переработку. Чаще всего люди

просят забрать холодильники и стиральные

машинки, – рассказывает Кирилл Майоров.

К слову, благодаря экотакси только за прошлый

год из Павлодара в Алматы отправили

19 машин, или 180 тонн крупногабаритного

электрохлама. И это только то, что сдали

обычные павлодарцы.

Сейчас от горожан каждую неделю поступает

около 20 заявок. Для физических

лиц услуга бесплатная, для юридических –

платная. К юридическим лицам относятся те

же госорганизации. Списывая технику, они

должны показать, куда её отправляют. Для

этого формируется заявка, выставляется на

тендер, потом с фирмой-победителем заключают

договор.

Обычные горожане могут оставить заявку

на вывоз ненужной электробытовой техники,

позвонив по телефону: 87028738027.

ÄÅÍÜÃÈ ÇÀ ÑÒÀÐܨ

До 15 августа в Павлодаре действовала

акция: сдав старую технику – а именно холодильник,

морозильную камеру, посудомоечную,

стиральную или сушильную машину,

газовую или электрическую плиту, можно

было получить скидочный сертификат на

покупку нового холодильника. Скидка 16,5 тысячи

тенге. Воспользоваться ей можно было

в магазинах «Технодом» и «Мечта».

И все же радоваться возможности сэкономить

рано.

– Если вы сдаете нам машинку, плиту или

холодильник, взамен мы выдаем сертификат

на скидку. Инициатор акции – столичный оператор

РОП, они выделяют деньги, – уточняет

Кирилл Майоров. – Правда, есть нюанс. Цены

на холодильники, при покупке которых можно

использовать эту скидку, начинаются от 200

тысяч тенге. То есть бюджетный вариант за

60 тысяч так не купишь.

В магазине нам это подтвердили. Сертификат

принимали, только если вы купите новый

энергоэффективный холодильник класса

А2+. Цены на них начинались от 192 тысяч

тенге. К слову, акции вроде «Принеси старый

телевизор и получи взамен скидку на новый»

в павлодарских магазинах не редкость. Но

везти технику в магазин в таких случаях

нужно самим.

ÅÑÒÜ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

С электроприборами понятно, но что делать

со всем остальным? Сегодня у павлодарцев

есть несколько вариантов, как избавиться от

старых вещей.

Во-первых, можно просто выбросить их

в мусорный бак. По закону имеете полное

право. На мусорном полигоне вручную рассортируют.

Но знайте: только десять процентов

от всего мусора, который попадет на

свалку, будет в конечном счете переработано.

Все остальное захоронят.

Сейчас по-другому не получится: чтобы рассортировать

вручную вообще всё, придется

буквально размазать отходы по огромной

территории. Это долго и сложно. Тем более

что сюда ежегодно попадает около 300 тысяч

тонн твердых бытовых отходов. Неудивительно,

что из всей этой груды выбирают только

то, что заметно сразу.

Помочь может современная техника.

Чтобы отсортировать большую часть того,

что привозят на свалку, нужно специальное

оборудование. Мощности существующей сортировочной

линии недостаточно, новая ещё

не достроена. Но есть и плюсы.

Прямо на полигоне находится цех, где

сор тируют и перерабатывают пластик. В процессе

сортировки пластик делится по цветам.

Опять же – вручную. К примеру, из нашего с

вами пластика делают бутылки для белизны,

пакеты и полимерпесчаную тротуарную

плитку.

Стекло и картон прямо на свалке складируют,

но сами не перерабатывают. Продают

другим организациям. Заводы по переработке

стекла есть в Шымкенте и в России. Шины отправляют

в Талдыкорган. Алюминиевые банки

уезжают в Россию. Бумагу отправляют на

павлодарский картонно-рубероидный завод.

Чтобы удобнее было перевозить, бумагу и металлические

банки прессуют. Стекло дробят.

ÑÓÄÜÁÀ ÏËÀÑÒÈÊÀ

Если вы хотите точно знать, что выброшенная

вами пластиковая бутылка не останется

под землей на сотни лет, а всё-таки попадет

на переработку, выбрасывайте пластиковые

отходы отдельно. Для этого в Павлодаре

установлены более 300 ярко-желтых сетчатых

спецконтейнеров. Туда можно выбрасывать

все виды пластиковых отходов, в том числе

бутылки из-под воды, газированных напитков,

молочной продукции, из-под шампуней, бальзамов,

жидкого мыла и чистящих средств, а

также предметы домашнего обихода вроде

ведер и тазиков. Полиэтиленовые пакеты

смело бросайте туда же. А вот коробкам изпод

пиццы и старым джинсам там не место.

ØÈÍÛ Â ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÓ

Сегодня в Павлодаре работает завод по

утилизации автомобильных шин – ТОО «Inter

Rubber Recycling». Горожане могут бесплатно

сдать туда старые нешипованные шины. Для

этого их нужно привезти в пункт приема. На

заводе из уже потрепанных шин сделают

сначала резиновую крошку, а потом из этой

крошки изготовят специальную травмобезопасную

плитку, которую сейчас можно увидеть

на многих детских и спортивных площадках

города.

Как отмечают в ТОО «Inter Rubber

Recycling», они готовы принять шины в любой

день, но обычные горожане к ним практически

не приезжают.

– Нам сдают предприятия, которые обязаны

это делать по закону. У горожан мы принимаем

шины бесплатно, но не ездим и не забираем

с адреса. Соответственно, людям нужно привозить

их самим. Практически никто этого

не делает: не хотят далеко ехать, хотя пункт

приема находится за вокзалом.

ÍÅÍÓÆÍÀß ÎÄÅÆÄÀ

Другой вид отходов – текстиль. Если ваша

вещь в хорошем состоянии, ей вполне можно

найти новых хозяев. Волонтеры из Клуба

добряков передадут одежду и обувь нуждающимся.

Вещи обязательно должны быть в

хорошем состоянии и чистыми. Традиционно

не хватает мужской одежды и одежды на

мальчиков-подростков, постельного белья

и подушек. Одежду можно оставить в «добробоксах»

– специальных ящиках зеленого

цвета, установленных в крупных павлодарских

супермаркетах. Изорванные, грязные вещи

лучше выкинуть.

ÌÅÁÅËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Мебель, которая становится ненужной, у

нас обычно перепродают, пускают на дрова

либо выбрасывают под покровом ночи,

хотя по закону положено нанимать машину,

которая увезет крупногабаритный мусор на

свалку. Если мебель в хорошем состоянии, и

выбрасывать её жалко, один из вариантов –

попытаться пристроить её через волонтеров:

передать нуждающимся или предложить

павлодарскому приюту для животных – там

зоозащитники сейчас своими силами делают

ремонт.

ÊÓÄÀ ÄÅÒÜ ÃÐÀÄÓÑÍÈÊ

Сложнее всего с ртутными лампами и старыми

градусниками. Хотя контейнеры для

них есть – они оранжевые, сейчас их никто

не обслуживает. Выкидывать туда ничего не

стоит. Это при том, что завод по переработке

тех самых опасных отходов расположен в

Экибастузе.

– В области ситуация плачевная. Завод

находится здесь, а я обслуживаю Костанай,

Петропавловск, Уральск. Оттуда привозим,

здесь перерабатываем. Вот на днях пришло

33 тысячи ртутных ламп из Костаная, – говорит

Владимир Колесников, директор компании

«ЭлектроТрансРеелто». – Конкурс на обслуживание

Павлодарской области выиграла

Караганда. Но они ничего не делают, и мы

подали на них в суд. По Аксу уже выиграли,

решение вступит в силу с 15 августа. Экибастуз

мы официально тоже не обслуживаем, но

находимся здесь, поэтому на добровольной

основе составляем акты и вывозим опасные

отходы из контейнеров.

А что делать павлодарцам? Куда нести

лампы и градусники?

– Пусть несут и складывают возле городского

акимата. Возможно, тогда на эту проблему

обратят больше внимания, – резко ответил

предприниматель.

Кстати, к вопросу о сохранности оранжевых

контейнеров. По опыту других областей предприниматель

сделал вывод: когда люди видят,

что за контейнерами ухаживают, их реже ломают

и действительно приносят туда старые

градусники, лампы и батарейки.

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÄËß ÁÀÒÀÐÅÅÊ

На данный момент «пустые» батарейки

сознательные павлодарцы могут оставить в

специальных экобоксах в магазине «Технодом»

по пр. Назарбаева, 202. Там же можно

оставить старые аккумуляторы и кабели. Все

это потом отправят на переработку. К сожалению,

сейчас магазин на реконструкции, и доступа

к экобоксам нет. В этом месяце ремонт

должны завершить, и туда снова можно будет

приносить батарейки. В другом филиале таких

экобоксов нет.

Напомним, что батарейки содержат в себе

много различных химических веществ, в

том числе опасных. Другими словами, одна

бездумно выброшенная батарейка может

серьезно навредить природе.

ÑÊÈÄÊÀ ÇÀ ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐ

Автомобильные аккумуляторы перерабатывают

прямо в Павлодаре. Этим занимается

предприятие ТОО «Тандем-ПВ». Здесь, сдав

старый аккумулятор, автолюбители могут

получить скидку на новый – от трёх до 12

тысяч тенге.

ÁÓÌÀÃÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ

Макулатуру в Павлодаре принимают несколько

разных организаций. Найти их несложно.

Кроме того, скоро здесь появятся специальные

ящики для сбора макулатуры. Идея

принадлежит Клубу добряков, а собранные

от сдачи бумаги средства будут перечислять

на счета больных детей. Экобоксы для сбора

бумаги установят в госучреждениях, офисах

и крупных супермаркетах.

Кроме того, напомним, что, сдав макулатуру,

можно помочь еще и павлодарскому приюту

для бездомных животных. Такую акцию

зоозащитники проводят уже несколько лет

подряд: свой сбор они организовывают раз

в несколько месяцев. Следующий пройдет

в сентябре. В общем, хотите – пожертвуйте

макулатуру на благотворительность, хотите –

попытайтесь сдать частникам за деньги.

Если подытожить, с раздельным сбором

мусора в Павлодаре пока все не очень гладко,

но возможности цивилизованно избавляться

от отходов есть. Как говорится, было бы

желание.

Наталья ЗИНЧЕНКО.

Фото автора.


16 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года http://irstar.kz

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà

ÄÎÌΨÍÎÊ

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ

Елена

ÂÛÏÓÑÊ ¹32 (1034)

ИГНАТОВСКАЯ

E-mail: kuzya-pvl@mail.ru

Íåâûäóìàííûå

ñóïåðãåðîè

Все в нашем классе любят читать

книги, смотреть остросюжетные

фильмы. Особенно те, что с

супергероями. Захватывает

дух, когда капитан Америка

бьёт врагов своим щитом, а

Железный Человек спасает мир,

взлетая выше птиц. И думаете,

нам завидно, что нет капитана

Казахстана, или Темир адам

не пролетает над простором

степей? Эти герои выдуманные и

ненастоящие. А у нас есть самые

настоящие супергерои: семьдесят

четыре года тому назад наши

дедушки и бабушки спасли мир!

Нам дома и на уроках рассказывают о Великой

Отечественной войне. Фашисты хотели не

просто завладеть богатствами нашей страны,

а истребить всех людей. Четыре года длилась

война. Четыре долгих года лились кровь и

пот. Бойцы голодали, мёрзли в окопах, сотнями

и тысячами не возвращались из атак и

умирали в госпиталях от полученных на поле

боя тяжёлых ран. А в это время в тылу те, кто

не мог воевать, от мала до велика, круглосуточно,

сменяя друг друга, стояли у станков,

чтобы обеспечить фронт боевой техникой,

боеприпасами, оружием. Они часто падали

от холода, голода и усталости, но никогда не

жаловались, потому что в глубине души их

грело, кормило и придавало сил неистребимое

желание победить врага, жить мирно и

свободно на своей родной земле. Теперь в

память об этом великом подвиге мы каждый

год отмечаем День Победы. Мы очень любим

этот праздник, когда утром всей семьёй нарядные

идём на главную улицу города и гордо

несём в руках фотографии своих супергероев

так же, как много лет назад они в своих руках

принесли нам мир и свободу. Возлагая цветы

к Вечному огню, мы возлагаем нашу гордость,

уважение, безмерную благодарность, обещаем

вечно хранить в памяти события тех дней.

Для меня супергерой – прадедушка Матым

Джуманович Атеев, участник финской войны,

Великой Отечественной войны, вой ны

с Японией. Он участвовал в освобождении

правобережной Украины, Молдавской ССР,

Румынии, восточных районов Австрии с её

столицей Веной, а в мае 1945-го года участвовал

в освобождении Чехословакии. За отвагу

в боях он был награждён орденом Красной

Звезды, орденом Отечественной войны первой

степени, медалью «За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,

медалью «За победу над Японией», юбилейными

медалями.

В нас течёт кровь наших супергероев, поэтому

мы тоже имеем суперсилу. И самое

прекрасное – что сейчас, когда

нет войны, мы можем её

использовать в спорте,

науке, искусстве, на работе.

В наших суперсилах

сделать так, чтобы

народ Казахстана жил

в

сильной, умной, красивой

и процветающей

стране!

Дария ШАРИПОВА,

5 класс,

школа-гимназия №24,

г. Экибастуз.

o!%K= Cе!=

Мой

дом

любимый!

Экибастуз – мой дом любимый!

Здесь ночью крепко спится мне,

Здесь хорошо, неповторимо,

Как будто в сказочной стране!

Не зря мне тут дано родиться,

Люблю свой город с ранних лет,

Я в нём свободна, словно птица,

И лучше места в мире нет!

От ГРЭСа часто веет смогом,

Наш «Богатырь» богат углем.

Как я горжусь родимым домом,

Мне так тепло, уютно в нём!

Стоит гимназия родная,

Я и на жизненном пути

В ней много знаний добываю,

Чтобы к своей мечте идти!

Мой город – это мастерская,

Талантов много он взрастил.

И я рисую, сочиняю,

Свой мир фантазий воплотив!

Валерия НЕФЁДОВА,

7 класс,

школа-гимназия №7,

г. Экибастуз.

Мавзолей

Машхура Жусупа Копеева

ËÅÒÎ Â ÍÀØÅÉ «ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»

Лето – прекраснейшее время

года, поскольку на улице очень

тепло, вокруг всё красиво,

и у нас имеется отличная

возможность отдохнуть. Я

хочу поделиться с читателями

«Домовёнка» своими

впечатлениями о самых ярких

днях уходящего лета.

ÏÎÒÐßÑÀÞÙÀß

ÏÎÅÇÄÊÀ!

Здравствуй, Кузя! Вот и я наконец-

то решилась написать тебе письмо.

Хочу рассказать всем читателям

страницы «Домовёнок» о своём

успехе. Я вокалистка ансамбля

«Айналайын». Этим летом

мы совершили потрясающую

поездку в Грузию, город Батуми,

на международный фестиваль

искусств «Batumi Black Sea Festival»

и конкурс «Источник надежд».

В июле мы семьёй решили провести несколько

дней на курорте Боровое, а попали

в самую настоящую сказку! Иначе нельзя

назвать ту красоту, которая открылась

перед нашими глазами. «Жемчужина Казахстана»

и «казахстанская Швейцария» –

так называют этот живописный уголок

Северного Казахстана.

Всё красиво в Боровом, но одно из

лучших мест, как мне кажется, это поляна

Абылай хана, которая уютно разместилась

у подножья горы Кокше. Местное

население считает её священным местом.

О хане Абылае сложено немало легенд,

написано множество поэм. За поляной

среди сосен стоит его гранитный трон,

созданный самой природой. Если загадать

желание и обойти вокруг трона восемь раз

по часовой стрелке, желание непременно

исполнится. Мы с сестрёнкой обошли его

шестнадцать раз, так как одного желания

нам показалось мало. Наши желания пока

не исполнились, но так как сроки исполнения

экскурсоводом не были назначены,

мы решили не отчаиваться и обязательно

дождаться их исполнения.

Летнее время летит очень быстро.

Жаль, что невозможно повторить те счастливые

моменты и испытать волшебные

ощущения, которые за это время были

пережиты, но я верю, что и следующее

лето будет таким же незабываемым!

Екатерина ГНУСКИНА,

7 класс, СОШ №39, г. Павлодар.

j3ƒ,…= C%ч2=

Грузия хоть и маленькая, но очень гостеприимная

страна. Люди здесь улыбчивые

и дружелюбные. А природа поражает разнообразием

зелени, красотой гор и морем,

берег которого усыпан необычными ракушками

и камнями разных размеров. Я заметила,

что в пасмурную погоду вода в море

тёплая, а когда солнечно – прохладная. Для

нас организовали интересную экскурсию по

городу, мы съездили на водопад Махунцети,

в Мартвильский каньон, побывали в монастыре

XII века. Каждый день был полон

впечатлений. Когда мы катались по канатной

дороге, я сверху смотрела на город, и

казалось, что дома расположены в горах так,

будто кто-то их рассыпал среди деревьев,

как бусинки. В Мартвильском каньоне мы

плавали на лодках. Вода там бирюзовая,

прохладная и чистая. Можно было полюбоваться

красивыми рыбами, издали заглянуть

в пещеры среди скал и восхититься красотой

небольших водопадов.

На фестивале мы познакомились с участниками

со всех концов света. Вместе с нами

на одной сцене выступали талантливые

представители таких стран, как США, Индия,

Армения, Турция, Украина и многие другие.

По итогам конкурса мы выиграли гран-при

в номинации «Самый лучший вокальный

ансамбль»! А потом мы приняли участие в

конкурсе «SUPERSTAR-2019» в городе Кобулети.

Я привезла домой первые места за

сольные выступления на двух фестивалях!

Мне очень понравилось в Грузии. Я

никогда не забуду эту поездку, полную

впечатлений, улыбок и радости. Спасибо

моим родителям, сестре и руководителю

Ольге Валерьевне Карабут за поддержку

и возможность представлять наш город и

страну на международной сцене!

Дария АБСАЛЯМОВА, 6 класс,

школа-лицей г. Аксу.

..

c=ле!е d%м%"е…*=

Баба Яга

Ответы на КВАссворд, опубликованный

в предыдущем номере: 1. Квас. 2. Тыква.

3. Клюква. 4. Буква. 5. Квадрат. 6. Квартира.

7. Квакушка. 8. Москва.

Мирон ЕРМОЛАЕВ,

школа-гимназия №24, г. Экибастуз.

Даниил ГОЛОВЧЕНКО,

Павловская СОШ, с. Конырозек, Успенский район.


Общество

http.//irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья17

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Погода ведомственного значения?

Предлагаемые населению метеосводки «на любой вкус» –

это не так безобидно для экономики и граждан

Ситуация – парадоксальная.

В областном центре

работает региональный филиал

РГП «Казгидромет».

Замечу – одно из ведущих

подразделений ведомства, а

население пользуется прогнозами

погоды из интернета.

В этом не было бы ничего

пагубного, если бы эти данные

были бы точными для

Павлодарского Прииртышья,

а главное, единообразными.

Вспомните вторую половину

июля: сводки погоды обещали

затяжные дожди. Но этого не

случилось. Прогнозы ежедневно

разнятся на местных

телеканалах, в печатных изданиях

и в интернете. Но

ведь такого не должно быть!

Погода едина для всех. К тому

же, это не только «глубокомысленный»

вопрос: брать с

собой зонтик, выходя из дому,

или нет? Это экономический и

стратегический подход. Понадеялся,

к примеру, сельский

земледелец на обещаемые

дожди, не полил, экономя

деньги, овощные плантации и

снизил урожай. В другом случае

залил свой огород, а следом

пришли тучи и повторно

увлажнили почву. Это вроде

бы хорошо, но себестоимость

продукции возросла за счет

искусственного орошения.

То же самое с экономикой

и стратегией в энергетике,

автомобильном и железнодорожном

транспорте, коммунальном

хозяйстве, да и

в других отраслях производства.

Коллективы этих сфер

должны точно знать: сколько

угля нужно запасти на зиму

для ТЭЦ и котельных, какую

технику и сколько персонала

готовить в случае сильных

морозов и буранов, весенних

паводков, а также других ЧП.

И как тут быть, когда по одним

сводкам погоды – яркое

солнышко, а по другим – ненастье?

Эти вопросы я задал

директору Павлодарского филиала

«Казгидромета» Маржан

Кусаиновой и начальнику

лаборатории наблюдения за

состоянием окружающей среды

Павлодара Алле Левиной.

– Наше подразделение

предназначено для гидрометеорологического

мониторинга

и отслеживания состояния

окружающей среды. Данные

собираются в течение суток.

Они оперативно отправляются

в Нур-Султан, там делается

сводный анализ по всей республике,

– ответила Маржан

Тлеулиевна.

– Рассылает ли эти сводки

о погоде павлодарский

филиал по области, то есть

ее предприятиям и жителям?

– Эта информация – наш

госзаказ. Государство платит

нам за то, что мы ведем

мониторинг, и конечный продукт

– прогноз погоды.

– Для Нур-Султана?

– Не только. Свои прогнозы

мы бесплатно отправляем

в областной акимат, а он –

акимам районов. Также отсылаем

в «Павлодарэнерго»

и в ЖКХ. По договоренности,

в качестве услуги, то есть за

счет нашей рекламы в «бегущей

строке», даем свою

сводку телеканалу «Ирбис».

А остальное партнерство идёт

на платной основе, так как мы

на хозрасчете и должны зарабатывать

деньги. Вот сейчас

делаем ремонт помещений и

на это нужны средства, так же

как и на обновление оборудования.

В частности, нам для

точности прогнозов требуется

заменить газоанализаторы.

– Хорошо. А как быть,

скажем, мелкому фермеру

или главе сельского

товарищества, у которых

едва хватает оборотных

капиталов на производство

сельхозпродукции и сложно

оплатить ваши услуги?

– Согласна с тем, что здесь

надо искать решения. Но

я вам скажу: сегодня в интернете

много программ со

сводками погоды, у людей

есть выбор, какой из них

пользоваться и даже сопоставлять

и анализировать эти

данные, находя оптимальные

варианты. И это широко применяется.

Но для большинства населения

и немалого числа

производственников – это

дополнительные хлопоты

вместо простого решения. Не

лучше ли взять и начать массово

распространять прогноз

погоды павлодарского филиала,

а не заставлять людей

домысливать за сотрудников

«Казгидромета» прогнозы. И

это вполне оправданно. Возьмем,

к примеру, государственные

службы полиции, ЧС и

медицины, которые работают

для населения бесплатно.

Вы можете представить себе

пожарного, спасателя или полицейского,

которые вначале

требуют оплатить тушение

пламени, ликвидацию последствий

стихийного бедствия и

обезвреживание преступника,

а лишь потом приступают к

работе? Так почему бы региональные

метеослужбы не

сделать тоже бесплатными

и широкодоступными? Ведь

они фактически находятся

в сфере экстремальной деятельности

чрезвычайных

ситуаций. Предупреждают же

нас без оплаты по сотовым

телефонам об аномальных

явлениях природы – ураганном

ветре, низких или высоких

температурах погоды,

обильных осадках. И как здесь

вести речь об оплате услуг

гидрометобсерваторий? Это

во-первых. Во-вторых, незнание

погоды населением даже

на ближайшую перспективу

чревато возможным уроном

не только для конкретных

людей, но и для государства,

так как потери этих субъектов

нередко превышают выручку

от хозяйственной деятельности

филиалов «Казгидромета».

Поэтому хотелось бы

обратиться к руководству области

и депутатам-мажилисменам

для законодательного

решения этой проблемы в

Парламенте и Правительстве

РК: наверное, было бы предпочтительней,

если бы оценку

работы филиалов делали не

столько по количеству заработанных

ими денег, сколько

по качеству (достоверности)

прогнозов. Особенно на перспективу.

При этом госзаказ

остается госзаказом, а финансирование

на модернизацию и

хознужды может идти отдельной

статьей.

Но вернусь к прогнозам

погоды. Возьмем, к примеру,

сводки, звучащие по местным

ТВ и радио, опубликованные

в печатной прессе. Зачем,

хотя и бесплатно, тиражировать

интернетовские прогнозы

погоды и вводить людей в

заблуждение, когда по договоренности

можно обнародовать

данные павлодарского

филиала «Казгидромета»?

Более того, Маржан Тлеулиевна

привела пример, как в

Таразе на местном ТВ практикуют

еженедельное выступление

метеорологов, которые

наглядно демонстрируют погоду

региона на семь дней.

Согласилась она и с тем, что

можно делать прогноз не «вообще»

по области, а более

конкретный. Скажем, сообщать,

что дождь ожидается в

Железинском, Павлодарском

и Баянаульском районе, а на

остальной территории будет

без осадков. По её словам,

павлодарские метеорологи

готовы (были бы выделены

деньги) разработать приложения

прогнозов погоды региона,

которые люди могут скачивать

за минимальную плату. То

есть имеются варианты массового

тиражирования прогнозов

«Казгидромета». Тогда эти

данные станут не «кабинетного»,

ведомственного значения,

а достоянием всего населения

региона и его производств.

Что и должно быть.

В продолжение этого посыла

заострю внимание на

другом моменте. По логике исполнительная

власть региона

как никто иной должна быть

заинтересована в надежной

и хорошо оснащенной метеослужбе.

Вот сегодня павлодарский

филиал нуждается в

газоанализаторах, то есть необходимо

обновить действующие

для более качественных

измерений. Бесспорно, РГП

«Казгидромет» деньги на

это выделит. Но вот когда и в

каком количестве – вопрос. А

ведь в практике акимата области

есть масса примеров,

когда он изыскивал средства

на проведение различных

массовых мероприятий, решение

социальных программ,

строительство новых медучреждений

и еще на другие

нужные людям и региону проекты.

А почему бы этот список

не пополнить обустройством

филиала республиканской

метеослужбы и оснащением

ее необходимым оборудованием

и приборами? Это же

пойдет на пользу области – ее

экономике и людям.

Есть и иной вариант. Ежегодно

ряд предприятий области

подвергается штрафам

за загрязнение окружающей

среды. Выявлять эти факты

помогают и работники «Казгидромета».

Так почему бы

часть этих немалых штрафов

не передать на укрепление

гидрометеослужбы Павлодарского

Прииртышья?

И еще. В сентябре прошлого

года в «Звезде Прииртышья»

было опубликовано

интервью с Маржан Кусаиновой.

Тогда же речь велась о

том, что радарная установка

«Казаэронавигации», расположенная

в районе аэропорта

областного центра, может при

соответствующем оснащении

на расстоянии 250-400

километров вести радарный

просмотр облачности и с

большой точностью видеть,

где и какие выпадут осадки

и какой интенсивности. Тогда

было сказано, что работы по

этой чудо-технике завершатся

в ближайшие месяцы. Спустя

почти год о сроках пуска этого

устройства уже не говорят. Как

рассказала руководитель павлодарского

«Казгидромета»,

возведение этой станции слежения

в «верхах» разбили на

этапы тендеров и госзакупок:

один год – возведение здания,

другой – закупка оборудования,

третий – его монтаж и так

далее. В прошлом году радар

и его узлы были приобретены.

Теперь должен пройти тендер

на его монтаж. И вот здесь,

думается, необходимо вмешательство

властей, которые

смогут ускорить появление в

регионе новой службы мониторинга

погоды.

…По сравнению с предками

мы значительно защищены от

влияния природы техническими

и бытовыми достижениями

человечества. Тем не менее

мы постоянно нуждаемся в

прогнозах погоды, так как она

изменчива, живет по своим

законам и не всегда благосклонна

к людям. А еще есть

правило: кто проинформирован

– тот вооружен. И к этому

надо стремиться.

Фото предоставлено

Региональной службой

коммуникаций.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Мусор убрали, мусор остался

Нередко во дворах областного центра и в садоводствах у бачков остаётся «ничейный» хлам

Есть такая категория людей, которые, чистя кремом

свою обувь, ограничиваются тем, что наводят лоск

лишь на её носках, считая, что процесс обновления

внешнего вида туфель или ботинок завершён. Это напоминает

мне вывоз бытового мусора со дворов домов и от

дачных участков. При этом не хочу сказать, что автобаза

спецмашин, спасающая горожан от пищевых отходов и

бытового хлама, работает плохо. И в том, что Павлодар

по праву считается одним из самых чистых городов Казахстана,

есть немалая заслуга и этого коллектива. Но,

как говорится, и на солнце есть пятна.

В данном случае речь идет

о нестыковке в процессе опорожнения

контейнеров. Как

правило, по графику спецмашины

приезжают во дворы

и на дачные участки, где

есть контейнеры-накопители

мусора и договоры с этой

организацией об утилизации

отходов. Зачастую бывает так,

что бачки уже переполнены, и

люди ставят пакеты с мусором

рядом. Хотя есть павлодарцы,

которым просто лень положить

свой мусор в бак, они его бросают

на землю. Так вот, экипаж

спецмашины загружает в нее

содержимое баков, подбирает

с земли часть пакетов,

тоже отправляет их в бункер

своего авто и уезжает дальше

по маршруту. Затем дворник

(когда найдет время) соберет

с земли невывезенный мусор

в баки, и на следующий день

все повторяется сначала.

То есть мусор вывезен, или,

говоря образно, носки обуви

почищены, а что еще надо?

А то, что дворовые площадки

для сбора мусора не только

имеют неприглядный вид, но

и становятся источником антисанитарии.

Гораздо хуже в садоводствах.

В моем (не стану называть

его, так как оно и так часто

мелькает в прессе по поводу

различных конфликтов) установлены

всего три контейнера.

Два у конторы товарищества

и еще – на одной из улиц. Это

на 400 дачных участков, которыми

числятся и капитальные

дома, где круглый год живут

люди! В прошлом году в садоводстве

в период летнего сезона

вводили плату за то, что

автобаза спецмашин вывозит

мусор. И было чисто и удобно

дачникам. Тогда, к слову, и

контейнеров стояло больше.

А в этом году никто в садоводстве

за утилизацию мусора

не собирает оплату. Хотя машина

регулярно опорожняет

переполненные контейнеры, а

остальное, что лежит рядом с

ними, так и остается на земле.

Такая ситуация, похоже, устраивает

правление сада, так как

с весны не сделано попыток

ни добавить контейнеров,

ни ликвидировать этот хлам,

ни внедрить плату за услуги

автобазы.

Дождавшись, когда в очередной

раз приехала спецмашина,

спрашиваю у водителя

и его помощника: почему они

не загрузили весь мусор? Они

ответили, что и так, опорожнив

бачки в несколько приемов,

заполняют их второй и третий

разы тем, что валяется вокруг,

и отправляют в бункер. А полностью

ликвидировать свалку

не входит в их обязанности.

Задаю второй вопрос: а

если бы за эту работу им дополнительно

доплачивали,

они могли бы убрать весь

мусор? Ответ был положительным.

Выходит, нужно специальное

постановление акимата

или санкции санитарных врачей,

чтобы было четко определено:

кто и что делает и кто за

что отвечает в мусоросборочном

конвейере. Ну нельзя же

из-за мелочной недоработки

и нестыковки в договорах сторон

плодить антисанитарию!

От автора. Снимок сделан

после того, как, выгрузив содержимое

баков, мусоровозка

уехала дальше по маршруту.

Фото Татьяны КОКАРЕВОЙ.

Страницу подготовил Сергей ГОРБУНОВ.


18 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года

Как известно, согласно «Уставу

о сибирских киргизах» от 1822 года

была упразднена ханская власть

в Среднем жузе, и его территория

административно вошла в состав

общероссийской системы управления.

На левобережье Иртыша,

основной территории казахов

Среднего жуза, были образованы

8 внешних округов, в том числе в

1833 году – Баянаульский внешний

округ во главе со старшим султаном

Шоном Едыгеулы, на правом же берегу

Иртыша созданы 4 внутренних

округа.

Казангап Сатыбалдыулы, как

влиятельный бий, которому доверяла

сибирская администрация,

еще в 1820 годы проводил работу

по организации самостоятельного

Баянаульского внешнего округа и

уговорил войти в его состав не только

подвластных ему басентиинцев,

но и казахов соседнего рода буранайман.

Хотя сам Казангап Сатыбалдыулы

остался без должности,

однако, чтобы угодить 5 волостям

подвластного ему рода басентиин,

его сына Бердалы избрали заседателем

Баянаульского окружного

приказа. В 1841 году Бердалы Казангапулы

уже избирается старшим

султаном этого округа, а через год

после его смерти на эту должность

вступает сам Казангап Сатыбалдыулы,

который 5 лет потом управлял

Баянаульским окружным приказом.

ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ

http://irstar.kz

Êàçàíãàï áèé

è åãî ïîòîìêè

Êàçàíãàï Ñàòûáàëäûóëû (1771-1856 ãã.) –

ãîñóäàðñòâåííûé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ñòàðøèé

áèé ðîäà áаñåíòèèí-áоðû, ïðàâíóê Áàéäàóëåòà

áàòûðà, ñòàâøåãî äðóãîì è ñîðàòíèêîì èçâåñòíîãî

êàçàõñêîãî áàòûðà Ìàëàéñàðû.

Так как Казангап Сатыбалдыулы

хорошо владел русским языком, Западно-Сибирский

генерал-губернатор,

Омская областная администрация,

знавшие его как компромиссного,

грамотного и влиятельного

среди казахов Среднего жуза бия,

использовали его в качестве посредника

между местным казахским

населением и властью. Например,

большую помощь и содействие сибирской

администрации он оказал

при транспортировке добываемой

из озера Калкаман соли в город

Павлодар. Казангап Сатыбалдыулы,

выступая от имени степных биев

Среднего жуза как доверенное

лицо Западно-Сибирского генералгубернатора,

всю ответственность

в решении проблем казахского населения

брал на себя.

Он был близок народу, помогал

людям не только советами, но и

конкретными делами. К примеру, добился

у Омской администрации положительного

решения конфликта

из-за пастбищ между представителями

рода басентиин и сибирскими

казаками в пользу своих сородичей,

и тем самым уберег их от уплаты

крупного штрафа. Следует отметить,

что добиться такого решения

в споре с всесильными сибирскими

казаками, особенно в отношении

болезненного для казахов-кочевников

вопроса пастбищ, было почти

невозможно, что свидетельствует о

большом влиянии Казангапа Сатыбалдыулы

на чиновников сибирской

администрации. Как справедливо

отмечает исследователь Ж. Артыкбаев,

становлению Казангапа

Сатыбалдыулы старшим султаном

Баянаульского внешнего округа во

многом способствовало одинаково

хорошее расположение к нему как

местного казахского населения,

так и сибирских властей. Русские

источники, характеризуя личность

Казангапа, используют эпитеты

«умен, честен, откровенен».

О компромиссной натуре и мудрости

Казангапа бия могут свидетельствовать

его слова напутствия

отцу выдающегося казахского акына-просветителя

Абая – Кунанбаю

Оскенбайулы, с которым он был в

дружеских отношениях. Так, будучи

старшим султаном Каркаралинского

внешнего округа, Кунанбай

нередко посещал своего друга по

пути в Омскую областную администрацию,

советовался с ним как со

старшим товарищем. Например,

когда Кунанбай был вызван в Омск

по следственному делу из-за конфликта

с Божеем, то по пути навестил

Казангапа Сатыбалдыулы. Тот

дает ему дружеский совет уладить

конфликт мирным путем, «если победишь,

то только себя, а вот если

проиграешь, то навлечешь на себя

проклятие и беду», – напутствовал

гостя Казангап бий.

Источники свидетельствуют не

только о политической, но и о

предпринимательской деятельности

бия, который был известен

в Прииртышье и за его пределами

огромными капиталами и торговыми

операциями в скотоводческой и

земледельческой отраслях, активной

благотворительной деятельностью.

Так, работу на посту главы

Баянаульского окружного приказа

Казангап Сатыбалдыулы начал

со строительства на собственные

средства мечети в Баянауле, а

муллой назначил специально приехавшего

из Казани татарина Габдулгафара.

Прибывшего вместе с

муллой молодого татарина по имени

Рамазан Казангап Сатыбалдыулы

взял на своё попечение и сделал

помощником в торговых делах. По

рассказам Каратая Жукенова из п.

Кызылжар, Казангап Сатыбалдыулы

построил медресе в нынешнем поселке

Ленинский, впоследствии там

располагалась школа.

После смерти бия Рамазан из

жженого красного кирпича и белого

мрамора построил на его могиле

мавзолей с белым куполом. Внутри

был установлен монумент из белого

мрамора с надписью о его трудах.

При советской власти мавзолей

разрушили, а кирпичи использовали

для строительства животноводческой

фермы.

В 1905 году внук Рамазана Абдулфаттах

Рамазанов в честь Казангапа

Сатыбалдыулы построил в

Павлодаре мечеть с белым куполом,

местные казахи и татары назвали ее

Акмечеть. Она находится на улице

Академика Маргулана и по сей день

служит местом молитв для мусульман

города и области.

ÓÑÒÀÌÈ ÍÀÐÎÄÀ

В источниках известного собирателя

казахского шежире и

фольклориста Машхура Жусупа

Копейулы говорится о красноречии

и ораторском искусстве Казангапа

Сатыбалдыулы. По его сведениям,

однажды Малайсары батыр якобы

спросил у своего товарища и соратника,

военачальника Байдаулета,

кому тот оставил свой «бата-кұт» (в

переводе с казахского языка означает

«пожелание – особая духовная

сила», дающая человеку счастье

и духовную энергию). В ответ Байдаулет

батыр сказал: «Мой «кұт»

передастся старшему сыну моего

сына Сатыбалды, а если ему не

передастся, то останется в стволе

моего ружья» (образное сравнение).

Как говорили знающие люди,

сбылись слова Байдаулета батыра:

«бата-кұт» передался в наследство

старшему сыну Сатыбалды Казангапу,

и от людей того времени,

спрашивающих о Казангапе якобы

сохранились такие слова: «Когда

говорит Шон (Едыгеулы – прим.

авт.), он черного аргымака-скакуна

утопает (своими словами – прим.

авт.) на дно реки, а когда говорит

Казангап, он вытаскивает (своими

словами – прим. авт.) этого аргымака

со дна реки».

Знаменитый казахский акын

Шоже, путешествуя вдоль Иртыша

по аулам рода басентиин, в своих

поэмах-песнях восхвалял деяния

Казангапа Сатыбалдыулы бия.

Другой известный акын Биржан в

айтысе с известным акыном Сарой,

восхваляя гражданские и личностные

качества Казангапа, показывает

его как жемчужину всего племени

аргынов Среднего жуза. М.Ж. Копейулы

в одном из записанных из

уст народных масс рассказов называет

его «вышедший из боры и

своим именем содрогнувший землю

Казангап» и показывает его как одно

из удивительных явлений того сложного

времени.

Казангап Сатыбалдыулы бий за

многолетнюю трудовую деятельность

удостоен различных званий.

Так, он первым из сибирских казахов

приглашён на личную аудиенцию

царя в Санкт-Петербург,

награждён званием старшины и

ежегодным денежным довольствием

в 50 рублей. В 1810 году

Казангап Сатыбалдыулы получил

звание капитана, а с 1817 года

звание штаб-офицера и награжден

халатом с головным убором и 500

рублями серебром. В 1825 году

он получил халат из рук Западно-

Сибирского генерал-губернатора,

в 1833 году – звание майора, в

1838 году – 300 рублей серебром,

в 1842 году – золотую медаль на

Владимирской ленте, а в 1844

году – покрытый позолотой серебряный

бокал.

Сегодня сохранились географические

названия, связанные с

именем Казангапа Сатыбалдыулы:

«Қазанғаптың асуы» («перевал

Казангапа») в Баянаульских горах,

«Қазанғаптың қоралары» («сараи

Казангапа») возле родника Толеу

при въезде в Баянаул. Его летние

пастбища и зимовки-стоянки находились

на левобережье Иртыша,

на территории сельской зоны г. Аксу.

Его родовое кладбище расположено

недалеко от Павлодара, вблизи

села Жолкудук, где в 2008 году в его

честь был воздвигнут монумент из

камня, а весной 2016 года открыта

новая мечеть его имени.

ÏÐÅÄÊÈ È ÏÎÒÎÌÊÈ

Теперь кратко остановимся на

известных предках и потомках Казангапа

Сатыбалдыулы. Так, по нашим

предположениям, прибывший

13 сентября 1716 года в Тобольск

в составе посольства хана Каипа

вместе с Бекболатом Екешевым

Байдаулет Бориев и есть вышеупомянутый

прадед Казангапа бия

Байдаулет батыр. Они вели переговоры

с сибирским губернатором

М. Гагариным о создании совместного

с Россией военного союза

против джунгар, о возможности

создания благоприятных условий

для свободной торговли казаховскотоводов

на близлежащих рынках

Сибири и заключении с Россией

«вечного мира». Однако сибирский

губернатор отказался от предложения

казахских послов создать

военный союз против Джунгарского

ханства.

Сын Казангапа Сатыбалдыулы

Бердалы Казангапулы (1802-1842

гг.) был бием Басентиинской волости,

заседателем Баянаульского

окружного приказа, в 1840 году –

кандидатом на должность старшего

султана Баянаульского внешнего

округа, а в 1841-1842 годах возглавлял

этот округ. В источниках про него

говорится, что он был «честолюбив,

честен, скромен и довольно образован,

зажиточен».

Внук Казангапа Сатыбалдыулы

Иса Бердалыулы (1825-1899 гг.)

Наша история

был старшиной аула, управителем

Алтыбаевской волости, бием. По

сведениям павлодарского исследователя

Веры Болтиной, Иса Бердалыулы,

как имеющий звание почётного

киргиза, был избран в состав

первой Всероссийской переписной

комиссии по Павлодарскому уезду и

утвержден приказом Семипалатинского

областного военного губернатора

от 14 октября 1896 года. 26

марта 1894 года Иса Бердалыулы

был представлен к золотой медали

на Станиславской ленте. Согласно

приказу Степного генерал-губернатора

от 10 июля 1890 года «за

усердную службу и особые заслуги»

управитель Алтыбаевской волости

Иса Бердалыулы награжден халатом

2 разряда. Он «участвовал

в коронации последнего царя Николая

II в Санкт-Петербурге». В

газете «Дала уалаяты» в номере от

14 ноября 1899 года был помещен

некролог, где говорилось, что Иса

Бердалыулы всегда думал об интересах

народа.

Имя правнука Казангапа Сатыбалдыулы

и сына Исы Бердалыулы

Кабыша (настоящее имя – Абдужапар,

приблизительно 1873 г.р.,

умер в 1935 г.) Исаулы Бердалина,

активного деятеля национально-освободительного

движения «Алаш»,

председателя Павлодарского уездного

Совета Алашорды, делегата

II Всеказахского съезда в декабре

1917 года в городе Оренбурге,

было известно по всей Семипалатинской

области. Так, в фондах

городского отдела государственного

архива Павлодарской области

о нем написано, что он «потомок

потомственных граждан… Пользовался

громадным влиянием…

Представителем Центрального

Духовного Управления выдвигался

на должность мухтасиба, как наиболее

религиозный и авторитетный

человек в округе». Павлодарский

уездный Совет Алашорды во главе

с Кабышем Исаулы проводил большую

работу по строительству основ

казахской государственности. В

частности, под руководством совета

был организован алашский отряд в

150 джигитов для борьбы с большевиками.

Как известно, члены партии

«Алаш» и правительства Алашорды

тесно сотрудничали с Сибирским

и Всероссийским правительством.

Например, 7 июля 1919 года члены

Семипалатинского областного

Земства в составе Раимжана Марсекова,

Кабыша Бердалина и Турагула

Кунанбаева провели встречу с

председателем Совета Министров

П. Вологодским по вопросам деятельности

казахского суда, административного

устройства казахских

земель, регулирования земельных

отношений, содействия в обеспечении

населения продовольствием и

«прекращения гонений на местах на

казахскую интеллигенцию».

Кабыш Исаулы был известен среди

народа и как акын-импровизатор.

Есть сведения, что его поэтическое

наследие хранится в фондах научной

библиотеки Академии наук

Казахстана под чужим именем. В

1928 году по указу «О конфискации

байских хозяйств» он был репрессирован,

а его родственники высланы

в Актюбинский округ, его супруга

Бибиханым Оспанкызы умерла по

пути в Актобе от голода и болезней.

7 января 1934 года по доносам шпионов

он был выслежен и арестован

органами ОГПУ и сначала содержался

в Омской городской тюрьме,

затем – в Тайгинском отделении

Сибирского лагеря, где и скончался

9 апреля 1935 года.

В заключение необходимо отметить,

что на сегодняшний день

мало источников о Казангапе Сатыбалдыулы

и его потомках, поэтому

задача ближайших лет – найти и

исследовать устные и письменные

источники, касающиеся жизни и

деятельности этого влиятельного

казахского бия.

К. НУРБАЙ,

доктор исторических наук,

профессор,

г. Павлодар.

Фото с сайта ult.kz.


Информационный вестник

ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ ÌÅÑÒÀ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Õðàìîâûé êîìïëåêñ

Áàéêàðà (Ñåâåðî-

Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü)

Раскопки этого объекта принесли

совершенно неожиданные результаты –

курган был не погребальным, а культовым

сооружением скифского времени,

святилищем, своеобразным храмом.

Это было сложное архитектурное

сооружение, возведенное в V веке до

нашей эры из различных материалов:

камня, кусков дерна, дерева и глины.

Памятник характеризует материальную

и духовную культуру племен Северного

Казахстана в эпоху бронзы, раннего

железного века, раннего и позднего

средневековья.

ÃËÓØÈÒÅËÈ

Ремонт,

продажа гофр,

катализаторов,

резонаторов.

Тел.: 7014356368,

62-64-65, 78-19-64,

Александр. (99)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В управлении по охране окружающей

среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

действует телефон доверия 8 (7182)

399-707, по которому население и общественные

организации могут сообщать

о нарушениях экологической безопасности

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». (10279)

http://irstar.kz

15 августа 2019 года l Звезда Прииртышья

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé è æèòåëåé ã. Ïàâëîäàðà!

ТОО «Павлодарские тепловые сети» будет проводить гидравлические

испытания тепловых сетей на плотность после ремонта, запитанных от

ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», с 19 по 25 августа 2019 г.

В связи с этим с 19 по 25 августа 2019 г. в жилых домах г. Павлодара

будет отсутствовать горячее водоснабжение в границах улиц:

Южная часть: 29 Ноября – Естая – Абая – Кривенко – Суворова – Камзина,

2 Павлодар, Восточный микрорайон, пос. Зеленстрой,

Дачный микрорайон, Усольский микрорайон.

Приносим свои извинения по поводу принесенных неудобств.

Просьба в указанный период проявлять осторожность в местах прохождения

тепловых сетей.

По всем выявленным замечаниям и нарушениям звонить по тел. 57-07-51

(диспетчерская служба ТОО «ПТС»); тел. 57-01-13 (эксплуатационный район).

(10281)

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

тел. 65•12•75, 66•15•40

* Врезка замков в металлические

двери. Выбор замков.

Кодовые. Аварийное вскрытие

дверей, сейфов. Тел.: 78-11-27,

8-777-795-94-77.

* Продам 3-комн. квартиру, 2/5,

панельный дом, по ул. Ак. Бектурова,

18. Телефон, домофон,

балкон застеклен, дверь железная.

Цена: 9 000 000 тг. Тел.

55-32-97, сот.8705 3426340. (793)

* Продам дом в п. Баянаул,

3-комн. Центр. Хозпостройки.

11 млн. тенге. Торг. Варианты.

Тел.: 8777 435 43 60, 8747 373

83 26. (840)

* Утерянный кассовый аппарат

марки Меркурий 130ФКZ

(версия 130КZ037), заводской

№00419791, (№00419791 паспорт),

год выпуска 2010, выданный

на ТОО «Сибирские блины

– Павлодар Плюс», считать

недействительным. (839)

* Нотариус Дина Салемхатовна

Асанова просит наследников гр.

Серика Ковлановича Куспекова,

умершего 26 июля 2019 г., подать

соответствующее заявление о

своих намерениях в отношении

наследственного имущества по

адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева,

97, каб. 1, тел. 78-10-68, а

также лиц, которые имеют какиелибо

сведения о наследниках,

сообщить о них по вышеуказанному

адресу или телефону. (841)

* Нотариус Сейтжан Кабдылович

Калин просит наследников гр.

Сартай Шарипбаевой, умершей

18 февраля 2019 года, подать

соответствующее заявление о

своих намерениях в отношении

наследственного имущества по

адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова,

109, офис 30, тел.

66-55-30, а также лиц, которые

имеют какие-либо сведения о

наследниках, сообщить о них

по вышеуказанному адресу или

телефону. (837)

* Нотариус Татьяна Юрьевна

Плотникова просит наследников

гр. Аштай Мукановны Абулгазиновой,

умершей 24 апреля

2007 г., подать соответствующее

заявление о своих намерениях

в отношении наследственного

имущества по адресу: г. Павлодар,

ул. Лермонтова, 110, офис

23, тел. 55-71-32, а также лиц,

которые имеют какие-либо сведения

о наследниках, сообщить

о них по вышеуказанному адресу

или телефону. (842)

Èíôîðìàöèÿ êàñàòåëüíî ïðîäàæè ìîíåòíîé ïðîäóêöèè

Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí

Павлодарский филиал

республиканского государственного

учреждения

«Национальный Банк

Республики Казахстан»

доводит до сведения физических

и юридических лиц

информацию о наличии к

реализации коллекционной

монеты «Евразийский

экономический союз. 5

лет» из золота номиналом

500 тенге.

Ëèòåðàòóðíî-

ìåìîðèàëüíûé äîì-ìóçåé

Ñàáèòà Ìóêàíîâà (Ñåâåðî-

Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü)

Музей Сабита Муканова находится

на родине писателя, открыт в 1990 году

в доме брата.

Деревянный дом бывшего сельского

купца в селе Благовещенка был куплен

С. Мукановым и перевезён в аул Сабит

в 1958 г. В 1959 г. сборка дома произведена

самим С. Мукановым и его

двоюродным братом Ш. Мустафиным.

В 1990 г. в доме открыт мемориальный

музей писателя. Экспозиция музея отражает

основные вехи жизни, включает

общую экспозицию по быту казахского

народа. В комнатах размещены личные

вещи писателя, рукописи и книги. В фондах

хранятся уникальные документы,

касающиеся литературной деятельности

С. Муканова. Перед зданием установлен

бюст писателя.

ПАВЛОДАРЦЫ НАКОПИЛИ 9 МЛРД. ТЕНГЕ

В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В Фонде социального медицинского объем бесплатной медицинской помощи

страхования озвучили цифры поступлений

за последний месяц. Работодатели директор Павлодарского филиала НАО

на средства из бюджета, – рассказал

и индивидуальные предприниматели «Фонд социального медицинского страхования»

Айдар Ситказинов.

Павлодарской области внесли 9 млрд.

тенге за обязательное социальное За обязательное социальное медицинское

страхование в июле 2019 года

медицинское страхование. В нашем

регионе лидерами по платежам среди перечислено 9,5 млрд. тенге. Всего же

городов является Павлодар, среди районов

– Баянаульский, Щербактинский и С 1 января 2020 года оплату взносов

в фонде накоплено 195,7 млрд. тенге.

Павлодарский.

и отчислений начнут индивидуальные

– С 1 июля 2017 года продолжается предприниматели, главы крестьянских

поступление платежей в виде отчислений хозяйств, лица, занимающиеся частной

работодателей за наёмных работников. практикой, наемные работники, самостоятельные

плательщики и государство

Все поступившие средства хранятся в Национальном

банке, с которым заключен за льготные категории граждан.

договор доверительного управления, и в Больше информации об обязательном

последующем будут направлены на оплату

услуг, оказываемых в рамках ОСМС. вы найдете на сайте фонда fms.kz.

социальном медицинском страховании

До старта медпомощи по ОСМС Фонд Филиал по Павлодарской области

социального медицинского страхования

НАО «Фонд социального

также финансирует гарантированный

медицинского страхования».

Данная монета приурочена

к пятилетию со дня создания

Евразийского экономического

союза.

На лицевой стороне (аверсе)

монеты в центральной

части изображен Герб Республики

Казахстан. По окружности

монеты размещен номинал,

надпись «QAZAQSTAN

RESPÝ BLIKASY» и «REPUBLIC

OF KAZAKHSTAN» и надписи,

обозначающие металл, из

которого изготовлена монета,

пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе)

монеты в центральной

части изображены официальная

эмблема Евразийского

экономического союза и цифры

«2019», обозначающие

год чеканки. Вокруг эмблемы

композиция из ленточных

орнаментов и государственных

флагов стран-участниц

Евразийского экономического

союза, выполненных с применением

технологии интерференционного

радужного изображения

и цветной печати.

В верхней части монеты – товарный

знак (логотип) Национального

Банка Республики

Казахстан. По окружности монеты

надписи «EÝ RAZIALYQ

EKONOMIKALYQ ODAQ. 5

JYL» и «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5

ЛЕТ».

Монета изготовлена из

золота 999 пробы, номиналом

500 тенге, массой 31,1

грамма, диаметром 32 мм,

тиражом 500 (пятьсот) штук.

Коллекционная монета

обязательна к приему по её

нарицательной стоимости

на всей территории Республики

Казахстан по всем

видам платежей, а также для

зачисления на банковские

счета и для перевода, без

ограничения разменивается и

обменивается во всех банках

Республики Казахстан.

Коллекционная монета

изготовлена на Республиканском

государственном

предприятии на праве хозяйственного

ведения

«Казахстанский монетный

двор Национального Банка

Республики Казахстан».

Монеты предназначены

для продажи по коллекционной

стоимости, выпускаются

в сувенирной упаковке и

снабжены номерным сертификатом

качества Национального

Банка Республики

Казахстан на государственном,

русском и английском

языках.

По вопросам приобретения

монетной продукции просим

обращаться в Павлодарский

филиал республиканского

государственного учреждения

«Национальный Банк

Республики Казахстан», отдел

по работе с наличными

деньгами и кассовых операций

по адресу: г. Павлодар,

ул. Ак. Сатпаева, 44, каб. 311,

тел.: 70-44-26, 70-44-28.

«Национальный Банк

Республики Казахстан».

(10280)

19

Собственник:

ГУ «Аппарат акима

Павлодарской области»

(г. Павлодар)

ТОО «Ертіс Медиа»,

Павлодарская

областная

газета «Звезда

Прииртышья».

Директор

А.С. ШОМШЕКОВ

Главный

редактор

В.В. ДОЛГУШЕВ

Регистрационное свидетельство

№14560-Г. Выдано Министерством

по инвестициям и

развитию РК 30.09.2014 г.

Редакция газеты «Звезда

Прииртышья» награждена

орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар,

ул. Сураганова, 21.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Е-mail:

zvezda-pvl@mail.ru

Для рекламы:

zvezdareklama14@gmail.com

Адрес в интернете:

http://irstar.kz

Газета набрана

и сверстана

в компьютерном центре

«Звезды Прииртышья».

Газета отпечатана

в ТОО «Дом печати»,

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Газета выходит

три раза в неделю:

во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор

66-15-51,

приемная редактора

66-15-45 (т./факс),

зам. редактора

66-15-46,

ответственный секретарь

66-15-83,

экономика,

промышленность

66-15-47,

право, ЧС

66-15-86, 66-15-48

культура, образование

66-15-84,

социальная политика,

медицина, экология

66-15-87,

фотокорреспондент,

спорт

66-15-85,

молодёжная политика

66-15-43,

реклама

и объявления

65-12-75, 66-15-40,

отдел подписки

66-15-41,

претензии

по качеству печати

(7182) 61-80-31.

Письма, рукописи,

фотографии и рисунки

не рецензируются

и не возвращаются.

Редакция не берет

на себя обязательство

отвечать на все письма

читателей.

Ответственность

за содержание

рекламных материалов

несет рекламодатель.

Мнение авторов может

не совпадать

с позицией редакции.

При перепечатке ссылка

на “Звезду Прииртышья”

обязательна.

Индекс 65440

Общий недельный

тираж 12778 экз.

Заказ №1608

Объем в п/л – 5


20 Звезда Прииртышья l 15 августа 2019 года

http://irstar.kz

Спортивная арена

«ERTIS HALF MARATHON»

Áåãóùèé Ïàâëîäàð

Павлодарцев, независимо от их возраста и физической

подготовки, призывают поучаствовать в городских

соревнованиях по бегу «Ertis half marathon»,

который пройдёт 18 августа. Ради этого события в Павлодар

специально приедут всемирно известные спортсмены:

наш земляк Марат Жыланбаев – единственный

в мире человек, в одиночку пробежавший крупнейшие

пустыни планеты, и российский рекордсмен Александр

Алексеев, чей забег занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Ещё среди гостей соревнований

зарегистрировались

марафонец на инвалидной

коляске из Нур-Султана Аркадий

Губарев и чемпион

мира по зимнему плаванию

омич Евгений Житнов

и Юрий Кудышев, которые

в свои 80 лет продолжают

участвовать в марафонах.

Состав участников не может

не радовать. Организаторы

предусмотрели дистанции

разного уровня сложности,

чтобы испытать свои силы

могли даже далёкие от

профессио нального спорта

люди.

Отметим, что организуют

«Ertis half marathon» любители

бега, объединившиеся в

спортивное движение под названием

«Running Pavlodar».

– Мероприятие рассчитано

на два дня: 17 августа

знаменитые спортсмены

проведут для участников мастер-классы,

а 18 августа состоится

сам забег, – говорит

координатор соревнований

Сапаргельды Абдрашев.

Участие в «Ertis half

marathon» бесплатное, нет

никаких стартовых взносов.

Однако организаторы приготовили

памятные медали

для всех участников забега

на 21 километр. И не важно,

придёшь ты первым или последним.

Главной фишкой «Ertis half

marathon» станут командные

забеги.

– Не каждый человек может

пробежать полумарафон

– 21 километр, поэтому

собираются несколько бегунов

и делят дистанцию

на части. Бегут и передают

эстафету. Другими словами,

дистанция «экиден» – это

командный дух и спортивное

единство, – уверен Сапаргельды

Абдрашев. – К тому

же сейчас бег становится

модным, люди объединяются

в клубы и могут вместе

участвовать в командных

забегах.

Те, кто не хочет бежать

в составе команды, смогут

сделать это в одиночку. Согласно

положению соревнований,

на выбор у них есть

шесть видов дистанций: полумарафон

на 21 километр,

дистанция на пять километров

для мужчин и на три для

женщин, семейный забег на

один километр, детский забег

и VIP-забег.

Нельзя не отметить необычное

название – VIPдистанция.

По словам координатора,

она представляет

собой забег на сто метров,

в котором будут участвовать

люди старше 80 лет,

знаменитые люди – артисты

и художники, семьи с малышами-детсадовцами

и люди

с инвалидностью. По инициативе

Павлодарского центра

активного долголетия,

где могут найти занятие по

душе люди преклонных лет,

в список дистанций добавили

скандинавскую ходьбу. Длина

этой дистанции – 1,6 километра.

А ещё здесь устроят

гонку для лыжероллеров.

В общем, каждый сможет

найти что-то для себя.

Со временем организаторы

надеются объединить под

эгидой «Ertis half marathon»

все спортивные команды и

клубы, в названии которых

есть слово «Ертic» или «Иртыш».

Привлечь хотят не

только жителей Павлодарской

области, но и соседних

областей, и даже России –

всех регионов, по территории

которых протекает река

Иртыш.

Ещё один интересный

момент. Марафон решили

посвятить сохранению уникального

палеонтологического

памятника – знаменитой

павлодарской «Гусинки».

Маршрут марафонцев будет

пролегать как раз мимо этого

памятника природы.

– Цель нашего марафона –

не только развитие бегового

движения, так мы хотим напомнить

людям о сохранении

вечных ценностей, преемственности

поколений. А

ещё это площадка для новых

знакомств и встреч со старыми

друзьями, – добавляет координатор

соревнований. –

Признаюсь, у меня есть ещё

одна мечта – восстановить

памятник спортсменам, который

когда-то стоял на набережной.

Старшее поколение

его помнит.

Благодаря «Ertis half

marathon» его организаторы

хотят возродить былую славу

марафонского движения в

Павлодаре, Аксу и Экибастузе.

– А вы знаете о павлодарских

марафонцах и их роли в

истории бегового движения?

В 70-80-е годы павлодарцев

радовали своими победами

Андрей Кенц и Алексей

Жабцев – кстати, один из

старейших наших марафонцев,

– начинает перечислять

С. Абдрашев. – У

нас в области много талантливых

марафонцев. Есть

Виктор Мартусин, Леонид

Седлецкий, Н. Сорокин, Сергей

Бутин, Леонид Муляр,

Рахметулла Каскырбаев,

Владимир Кривушкин, Анна

Сорокина, Нина Шилова,

Светлана Волчуга, Ольга

Корева, Альфия Халимова,

Ольга Богомольская. Есть

даже целые семейные династии

марафонцев.

Действительно, в нашей

области тоже есть свои

звёзды: известные марафонцы,

легенды Казахстана

и Советского Союза. Некоторые

дистанции предстоящего

марафона получат

их имена.

Женской дистанции длиной

в три километра дали

имя известной спортсменки,

олимпийской чемпионки

Людмилы Прокашевой.

Пятикилометровая дистанция

будет названа именем

павлодарца Александра

Кузнецова. Александр Петрович

– легенда советского и казахстанского

спорта, мастер

спорта по легкой атлетике.

Установленные им рекорды

казахстанские спорт смены

не могут побить уже 43 года.

Даже сейчас Александр Кузнецов

тренируется каждый

день и регулярно участвует в

соревнованиях.

Отметим, что сами соревнования

начнутся 18 августа

в 8.50. Место сбора – центральная

набережная, возле

«Ак Отау». Участвовать

может любой желающий. Для

этого нужно отнести заявку

в городской отдел спорта по

адресу: ул. Кривенко, 25 или

зарегистрироваться онлайн.

Организаторы рассчитывают,

что поучаствовать в забегах

придут около 500 человек.

К слову, награждение победителей

состоится в тот

же день в 18.00 на главной

павлодарской сцене Ertis

Promenade.

Фото предоставлены

Сапаргельды Абдрашевым.

 ïîìîùü

ðåá¸íêó

В

ÀÊÖÈß

рамках «Ertis half marathon»

пройдёт благотворительная

ярмарка. На

продажу выставят сто ярких

футболок. Собранные деньги

пойдут на лечение полуторагодовалой

Мариям Даулетбек.

В начале года малышке диагностировали

рак головного

мозга. Четыре месяца назад в

Национальном научном центре

материнства и детства в городе

Нур-Султан Мариям прошла

первый курс химиотерапии. Сейчас

девочка находится в Корее.

Сеульские медики предложили

более эффективное лечение,

и родители решили рискнуть.

Следующий год им предстоит

провести в заграничной клинике.

Врачи уже озвучили предварительную

стоимость лечения –

162 тысячи долларов без учета

расходов на текущую химиотерапию,

возможную иммунную

либо таргетную терапию и на стоимость

нахождения в палате. На

сегодняшний день девочке уже

провели полный курс лучевой

терапии за 34,8 тысячи долларов.

Прерывать лечение нельзя.

Реквизиты для помощи Мариям:

Kaspi gold 5169 4931 5208

1314, ИИН 890404450885.

Марат Жыланбаев, ультрамарафонец,

единственный в мире человек, в одиночку

пробежавший крупнейшие пустыни планеты.

Его рекорд занесен в Книгу Гиннесса.

Родился в Экибастузе.

– Это круто, что на моей второй родине проводят

такие марафоны, что есть люди, которые продвигают

беговое движение, и что оно развивается.

В том году я приезжал в Аксу, там проводили марафон,

и в нём участвовал аким города. Мы вместе

пробежали десять километров. То, что в «верхах»

бегают, это хорошо. Бег – это самый полезный вид

спорта. Кстати, в Павлодаре заместитель акима –

мой ученик. А вообще у меня более 1200 учеников

только в Астане. Я замечаю, что после того как они

начинают заниматься, у них улучшается иммунитет,

реже болеют, меньше обращаются к врачам.

18 августа я должен быть в Алматы, но надеюсь,

получится приехать в Павлодар. Если

ваш аким побежит, то и я побегу, поддержу. Постараюсь

помочь советами, как бежать, как тренироваться.

Я знаю, если руководство бежит, то

беговое движение будет в регионе развиваться.

Считаю, что бег – это спорт, который необходим

всем: и строителям, и айтишникам, и министрам.

Даже люди из списка «Форбс» бегают: здоровьето

не купишь. Павлодарцам тоже советую участвовать.

Полумарафоны – это круто.

Виктор Кольев, заслуженный тренер по

лёгкой атлетике, доцент ВАК, 49 лет тренерского

стажа:

– В марафонах участвуют не только ради

победы: каждый из участников ставит перед собой

собственные цели. Кто-то бежит за первым

местом, для другого важнее просто добежать до

финиша, третий надеется улучшить свой прошлый

результат. Нужно учитывать, что подготовка

у всех разная, возможности и цели тоже.

Я лично считаю, если человек пробежал

марафон, он уже победил. Это победа

ÌÍÅÍÈß

над собой. Ещё и с пользой для здоровья.

Лучше всего заниматься марафонским бегом

на свежем воздухе: даже не на стадионах, а в

парках, в лесу, в гористой местности. Так вы

тренируете сердце, тем самым развиваете дыхательную

систему и укрепляете иммунитет.

Сам я человек закалённый, моё детство прошло

в военные годы. Спорт любил всегда, но когда

начал тренировать, стал настоящим фанатом

этого дела. Немало моих учеников участвовали в

чемпионатах мира, Европы, Азии. Их победы, их

результаты, каждый выполненный мастер спорта

или чемпион Казахстана – это мой эликсир жизни.

Виктор Тихонович уверен: особенно важно

привлекать к занятиям спортом детей и создавать

для этого все условия. Заслуженный тренер считает,

что сейчас в Павлодаре не хватает грамотных

тренеров, а ещё городу необходим крытый

манеж – зимой детям нужно где-то заниматься и

бегать. Виктор Тихонович надеется, что в 2020

году манеж будет построен, как уже пообещали

областные власти.

Отметим, что недавно коллеги Виктора Кольева

выдвинули его кандидатуру на звание

почётного жителя области.

Людмила Прокашева, олимпийская чемпионка,

заслуженный мастер спорта по скоростному

бегу на коньках, тренер, директор

ДЮСШ по зимним видам спорта:

– Обычно профессионалы на таких марафонах

проверяют себя, свой уровень. Бывает, что кто-то

из любителей «выстреливает», пытается обогнать

и победить. Это всегда интересно.

Кроме того, такие марафоны дают горожанам

не только необходимую физическую нагрузку, но и

знакомства с новыми людьми. Я уверена, многие

спортсмены и любители никогда бы не познакомились

между собой, если бы их не собрали в

одном месте в одно время. Советую павлодарцам

участвовать. Тем более приятно, что каждому

финишёру полумарафона дадут за это награду.

Признаюсь честно, наши ребята на старт «Ertis

half marathon» не выйдут. Дети сейчас на сборах,

у нас идёт подготовительный сезон. Если бы они

были дома, тоже участвовали бы.

Вообще, лёгкая атлетика и конкретно бег – это

основа основ для всех видов спорта. Не важно,

каким занимаешься ты – бокс, борьба, – в любом

виде спорта лёгкая атлетика должна присутствовать.

Во время разминки, заминки. В наших

тренировках тоже есть бег.

Аркадий Губарев, марафонец с ограниченными

возможностями, марафонец-колясочник.

– К беговому движению я присоединился чисто

случайно. Раньше никогда не думал об этом,

смотрел по телевизору, но себя в этом не видел. А

потом мне позвонили и предложили попробовать,

и неожиданно для себя я согласился. Думал, попробую

один раз и на этом остановлюсь. Но вот

прошло два года, а я продолжаю тренироваться:

каждый день утром или вечером.

Помню, первая тренировка проходила на улице,

было дождливо. Сперва была теория, потом

дали проехать сто метров. Было тяжело, но я

решил продолжить занятия.

Через два месяца вышел на старт. На сегодняшний

день самая длинная дистанция, которую

я преодолел, – 21 километр.

Вообще, у каждого свой подход к её прохождению.

Мне сложно в начале и в конце, в середине –

нормально. То есть в начале ты разгоняешься,

набираешь комфортную для себя скорость, в

конце снова нужно разогнаться.

Самая сложная дистанция была в Алматы:

десять километров, семь из них – вверх. Сложно

из-за подъёмов. В Павлодаре раньше никогда не

был, но 18 августа планирую участвовать в «Ertis

half marathon». Дистанцию выберу в зависимости

от рельефа: пять или 21 километр. Надеюсь,

будет ровная дорога. Все-таки пять километров

для меня уже маловато.

Страницу подготовила Наталья ЗИНЧЕНКО.

More magazines by this user
Similar magazines