نقد و بررسی نمایش «مرگ دیوانه» به کارگردانی کمال عبدی

exittheatre
  • No tags were found...

روایتی از زبان آدم‌های خاص یک نمایش

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: یک‌ ستاره- قابل تحمل

نقد و بررسی ‏بمنبممایش ‏«مرگ دیوانه»‏ به کارگردابىنبىی کمال عبدی

روایبىتبىی از زبان آدم های خاص یک ‏بمنبممایش

به قلم ‏مجممججید اصغری،‏ منتقد گروه تئاترا گزیت

ارزش گذاری منتقد:‏ یک ستاره‐‏ قابل ‏بجتبجحمل


که در تعامل بازیگر و گروه طراحی و کارگردابىنبىی شکل می گبریبررد.‏ نقص در این رابطه به درست

شکل نگرفبنتبنن اجرا دامن زده و به بار ‏بمنبممی نشیند.‏ سرآخر این نقص منتج به عدم تعمق ‏مجممجخاطب

نسبت به اجرا شده و آن را صرفا به یک موقعیت ساده کمدی تبرنبرزل می دهد.‏ با این اوصاف

تردیدی در اهمھهممیت فرم اجرابىیبىی در شکل گبریبرری یک تئاتر با بنیه درست و حسابىببىی نیست.‏ اجرا

رفبنتبنن در چنبنیبنن سالن هابىیبىی به ‏همھهمموار شدن مسبریبرر و رفع موانع کمک ‏بمنبممی کند.‏ ما تئاتر کار ‏بمنبممی کنیم که

صرفا تئاتر کار کرده باشیم چرا که نتیجه این تفکر یعبىنبىی به هر قیمبىتبىی و در هر مکابىنبىی اجرا رفبنتبنن.‏

باید نشست در تنهابىیبىی و تکلیف خود را روشن کرد.‏ آیا ‏همھهممیشه تئاتر کار کردن یعبىنبىی در

چهارچوب های ساخته شده قرار گرفبنتبنن و روز به روز کوچک و کوچک شدن؟!‏ بعید می دابمنبمم.‏

٣١ شهریور ١٣٩٨


مرگ دیوانه

خانه ‏بمنبممایش مهرگان ‏(سالن ‏سمشسمماره ٢)

٢٠ مرداد تا ٠۵ شهریور

ساعت:‏ ١٩:٠٠

زمان:‏ ١ ساعت و ۵ دقیقه

بهببهها:‏ ٠٠٠,٣۵ تومان

نویسنده:‏ کمرون کلیتگارد

مبرتبررجم و کارگردان:‏ کمال عبدی

بازیگران:‏ ‏(به ترتیب ورود)‏ رزا یزدی،‏

فاطمه عبدی،‏ صادق طالع،‏ ویولت غفاری،‏

‏سمسسمما باصری،‏ فائزه معادی،‏ دلنیا اسدی،‏ علی

هادوی

گروه کارگردابىنبىی

طراح صحنه و لباس:‏ رز انصاری

گر ‏بمیبمم:‏ سارا ‏بجنبججفی،‏ نازنبنیبنن ‏بهببههرام نژاد

طراح حرکت:‏ کمال عبدی

مدیر صحنه:‏ پرنیان گرجی

دستیار نور:‏ الهللهھه ملک

ساخت تبریبرزر:‏ موسی عبدی

عکاس:‏ بردیا هاسمشسممی راد

گرافیست:‏ دانیال شاه جابىنبىی

روابط عمومی:‏ ‏جمحجممید خورشیدی

‏همھهمماهنگی،‏ رزرو،‏ پیشنهاد،‏ سوال:‏ ٠٩١٢٧١۵٢۴١۴

More magazines by this user
Similar magazines