سیتریک +اسید نیتریک+اسید کلریدریک

akamcompany
  • No tags were found...

اسید سیتریک در انواع بستنی مربا و کمپوت میوه جات کنسرو سبزیجات میوه های منجمد و انواع پنیر من الجمله پنیر های پروسس انواع سس ها من الجمله سس سفید و کچاپ فرانسوی و رابرت ،بردلیز، آفریقایی کره ایی برنیز کاسترود سالسا کاری و سمبال و تارتار بادام زمینی و در انواع تافی و آبنبات و شکلاتها مورد استفاده قرار میگیرد.

اسید سیتریک و کاربرد آن:‏

اسید سیتریک دارای دو نوع مونو هیدرات ینی آبدار و آنهیدرات یعنی خشک و بدون آب تقسیم

کرد تفاوت این دو نوع اسید سیتریک یکی در مش بندی یعنی دانه بندی آنها می باشد اسید

سیتریک مونوهیدراته کریستالی و آنهیدراته پودر است.‏

تفاوت اصلی در فراوری آنها می باشد مونو هیدرات از تبلور آب سرد و آنهیدرات از تبلور آب گرم

بوجود می آید اسید سیتریک آنهیدرات بیشتر تنظیم کننده اسیدی و طعم دهنده بوبری آروماتیک

مطلوب و بهینه نگهدارنده براق کننده ‏)روکش میوه های سردخانه ایی(‏

اسید سیتریک آبدار را میتوان در آبمیوه ها و یا تمامی مایعات که نیاز به ترش مزگی دارند استفاده

کرد.‏

اسید سیتریک در انواع بستنی مربا و کمپوت میوه جات کنسرو سبزیجات میوه های منجمد و انواع

پنیر من الجمله پنیر های پروسس انواع سس ها من الجمله سس سفید و کچاپ فرانسوی و

رابرت ‏،بردلیز،‏ آفریقایی کره ایی برنیز کاسترود سالسا کاری و سمبال و تارتار بادام زمینی و در

انواع تافی و آبنبات و شکالتها مورد استفاده قرار میگیرد.‏

به طور کلی اسید سیتریک در تمامی صنایع کاربرد دارد که بیشترین استفاده آن در صنعت

غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی است.‏

همچنین در صنعت فلزات و آب وفاضالب و استخراج و نفت پالستیک سازی و قالیشویی چرم

سازی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.‏

اسید نیتریک چیست؟

اسید نیتریک ،)HNO3( یک اسید معدنی بسیار خورنده است.‏ یک عامل قوی اکسید کننده است.‏

ترکیب خالص بی رنگ است،‏ اما نمونه های قدیمی تر تمایل به گرفتن رنگ زرد به علت تجزیه به

اکسید نیتروژن و آب است.‏ اکثر اسید نیتریک موجود در بازار در آب دارای ٪68 غلظت است.‏ هنگامی

است.‏ بسته به مقدار موجود در دی اکسید نیتروژن،‏ اسید

که محلول حاوی بیش از

نیتریک فومینگ بیشتر به عنوان اسید نیتریک دی متیل سفید در غلظت های باالتر از و یا

اسید نیتریک قرمز سوسپانسیون در غلظت های باالتر از مشخص می شود.‏ اسید نیتریک

واکنش اولیه برای نیترات است اضافه کردن یک گروه نیترو،‏ به طور معمول به یک مولکول آلی

است.‏ در حالیکه برخی ترکیبات نیترو حساس به شوک و حرارت هستند،‏ تعداد کمی از آنها به

اندازه کافی پایدار هستند که در وسایل جنگی و برای تخریب استفاده می شوند،‏ در حالی که

انواع دیگر آن پایدار هستند و به عنوان رنگدانه در جوهر و رنگ استفاده می شوند.‏ معموال به عنوان

یک عامل اکسید کننده قوی استفاده می شود.‏

کاربرد:‏

٪95

٪86

HNO3 ٪86

-

در تولید نیترات آمونیوم برای کود،‏ ساخت پالستیک و تولید رنگ استفاده می شود.‏ همچنین برای

ساخت مواد منفجره مانند نیتروگلیسیرین و استفاده می شود.‏ قادر به حل با طال و پالتین

است.‏ عالوه بر این،‏ در آزمایش برای تشخیص هروئین و مورفین استفاده می شود.‏

TNT


به طور خاص در آزمایشگاه های علمی در مدارس برای آزمایشات خاص برای کلرید استفاده می

شود.‏ این کار با افزودن یک نمونه با محلول نیترات نقره و اسید نیتریک برای آزمایش در صورت

رسوب سفید،‏ کلرید نقره ای انجام می شود.‏ در زمینه پزشکی،‏ در حالت خالص آن به عنوان

سوزاننده برای حذف سیفلیس و زگیل استفاده می شود.‏ حالت محلول آن برای درمان سوئ

هاضمه و مشکالت گوارشی استفاده می شود.در غلظت کم،‏ اغلب در صنایع چوب استفاده می

شود و رنگ تولید شده خاکستری است.‏

اسید کلریدریک چیست؟

اسید کلریدریک ، یک اسید معدنی بسیار قوی است که خاصیت خورندگی باالیی دارد.‏ این اسید

با نام های متداول جوهر نمک،‏ هیدروکلریک اسید و هیدروژن کلراید نیز در صنایع شیمیایی معروف

هستند.‏ نکته بسیار مهم در مورداسید کلریدریک ، بخارات حاوی گاز کلر است که از ظرف حاوی آن

متصاعد می شود.‏

خواص فیزیکی و شیمیایی و کاربردهای اسید کلریدریک

110

36/46

جرم مولکولی اسید کلریدریک برابر با گرم بر مول است و در حدود درجه سانتی گراد

می جوشد.‏ اسید کلریدریک در آب محلول است و چگالی آن برابر با گرم بر سانتی متر مکعب

می باشد.‏ هیدروکلریک اسید در دسته مواد خورنده طبقه بندی می شود،‏ اما خاصیت اشتعال

پذیری ندارد.‏ به دلیل قدرت اسیدی باالی این ترکیب،‏ از آن برای شویش قطعات فلزی و فوالدی در

صنایع استفاده می شود.‏

1/18

از اسید کلریدریک برای تولید مواد شیمیایی حاوی اتم کلر مانند اتیلن دی کلراید و ... استفاده می

شود؛ زدودن رسوب تجهیزات پاالیشگاهی مانند مبدل های حرارتی و بویلرها توسط اسید

هیدروکلریک انجام می گیرد.‏ این اسید برای استخراج فلزات از سنگ معدن نیز کاربرد دارد.‏ یکی از

ویژگی های کاربردی این ترکیب اسیدی،‏ خاصیت جرم زدایی آن است؛ به همین دلیل از محلول

رقیق آن برای لکه بری و برطرف کردن جرم کاشی و سرامیک استفاده می شود.‏

نکته بسیار مهم در هنگام کار کردن با اسید کلریدریک رقیق و غلیظ این است که هرگز نباید آن را

به راحتی با آب،‏ رقیق کنید زیرا این کار باعث می شود گاز کلر آزاد شود و فرد دچار خفگی گردد.‏

More magazines by this user
Similar magazines