اندر حکایت پول بده و نقش بگیر این روزهای تئاتر

exittheatre
  • No tags were found...

چگونه خاک صحنه بخوریم
به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتر اگزیت
بیست و چهار شهریور ۱۳۹۸موفقیت در این مسبریبرر در وهله اول نیازمند ارتباطی درست و پایدار با توده مردم و

مشکلاتشان است.‏ فرودستابىنبىی که از ا کبرثبرر حقوق مادی و معنوی خود غافل اند و این دردی

است که به شدت به رسیدگی نیاز دارد.‏ تئاتر طبقه بندی شده مفت هم ‏بمنبممی ارزد.‏ این نوع تئاتر

از هر گونه دغدغه نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی روز ‏بهتبههی است و آن چه تولید می کند،‏

یا تارتحیتحخ گذشته است و یا عاری از هویت.‏ این ‏جمججمماعت ا گر یک صدا سرفه کنند،‏ ‏بمتبممام شهر زیر

خا ک صحنه مانده در گلویشان دفن می شود.‏ و چه افتخاری از این بالاتر استااااد...‏

بیست و چهار شهریور ١٣٩٨