nama

mahsa.mohamadi

نما یکی از بخش های اصلی ساختمان محسوب می شود و همه در صدد آن هستند که برای ساختمان خود یک نمای زیبا طراحی نمایند زیرا نما همیشه در مقابل در معرض دید عموم افراد است و ارتباط محیط داخل و خارج یک ساختمان را برقرار می نماید .

نامتخاس یامن یارجا

یامن

نامتخاس

یلصا

نیرت

ناملا

یرصب

کی

هزاس

بوسحم

یم

دوش

و

شقن

یدیلک

لااب

ندرب

شزرا

کی

نامتخاس

ار

یروط دراد

هک

رگا

رد

یارجا

یامن

نامتخاس

هب

رگید

یاهامن

راوجمه

یهجوت

دوشن

ببس

ینوگمهان

تفاب

یرهش

یم

ددرگ

.

کبس

رط

یحا

و

یارجا

یامن

نامتخاس

رد

اهرهش

و

اهروشک

لاماک

توافتم

تسا

و

یم

دناوت

تحت

ریثات

لماوع

یددعتم

نوچ

میلقا

،

بآ

و

اوه

،

یراوجمه

اه

و

....

عقاو

.دوش

رد

روشک

ام

رد

هتشذگ

یاه

هن

نادنچ

رود

زا

یاهامن

یرجآ

ای

هشیش

یا

هدافتسا

یم

دوش

و

یحارط

و

یارجا

یامن

نامتخاس

نم

هلمج

خاک

اه

و

تارامع

اب

هدافتسا

زا

هرادج

یاه

یگنس

،

نوتس

و

نوتسرس

یاه

لکشم

هک

یاراد

سوق

یاه

درگ

و

نهپ

دندوب

ارجا

یم

دش

هک

نیا

اهزور

مه

رد

روشک

ام

هدافتسا

زا

کبس نینچ

ییاه

هدش موسرم

و

هب

یعون

هب

هتشذگ

ور

هدروآ

تسا

.


؟ تسیچ امن


امن

رد

تغل

هب

یانعم

هچنآ

هک

رد

ضرعم

دید

و

رد

ربارب

مشچ

مومع

تسا

یقلت

یم

دوش

هک

رد

نامتخاس

یزاس

هب

تمسق

ینوریب

کی

نامتخاس

امن

هتفگ

یم

دوش

هک

نیرتمهم

شخب

کی

نامتخاس

یقلت

هدش

اریز

ببس

شیارآ

تفاب

یرهش

و

نامتخاس

یاه

راوجمه

یم

دوش

.

کی

رامعم

یامن

نامتخاس

ار

رب

ساسا

لکش

و

حلاصم

دروم

زاین

یحارط

یم

دیامن

زا

هلمج

ریالتم

ییاه

هک

یم

میناوت

رد

یارجا

یامن

نامتخاس

هدایپ

مینک

دنترابع

زا

بوچ

دوومرت

،

گنس

،

رجآ

،

کیمارس

و

قرو

یاه

تیزوپماک

.


امن

هب

تلع

یریگرارق

رد

طیارش

یطیحم

تحت

ریثات

لماوع

برخم

یدایز

نوچمه

بآ

ناراب

،

امرس

،

تبوطر

،

هعشا

UV

و

هدنیلاآ

یاه

یطیحم

رارق

یم

دریگ

نیاربانب

رد

یارجا

یامن

نامتخاس

یم

تسیاب

زا

ریالتم

یاه

اب

تیفیک

و

مواقم

هرهب

درب

و

اب

هجوت

هب

عون

بآ

و

اوه

طیارش و

کی

هقطنم

تبسن

هب

یارجا

امن

دیشوک

.


رد

یارجا

یامن

نامتخاس

یم

تسیاب

مامت

تمسق

یاه

نامتخاس

اب

رگیدکی

یناوخمه

هتشاد

دنشاب

و

رگا

زا

یاهلایرتم

یبیکرت

یارب

یارجا

نامتخاس یامن

هرهب

یم

دیرب

رتهب

تسا

بسانت

ار

تیاعر

دینک

.


نامتخاس یامن


یامن

نامتخاس

لصاح

هبرجت

و

راکفا

نارامعم

یم

دشاب

هک

طسوت

یاهدتم

ددعتم

زور

ایند

و

رب

ساسا

یاهلایرتم

فلتخم

ارجا

و

هدایپ

یزاس

دوش یم

.

یامن

نامتخاس

یواح

کی

فاص حطس

و

کی

تسد

تسین

هکلب

اب

بقع

ینیشن

و

شیپ

دمآ

،

سارت

و

برد

اه

و

هرجنپ

اه

اب

یاضف

یلخاد

نامتخاس

طابترا

یمیقتسم

رارقرب

یم

دیامن

.

ماگنه

یارجا

یامن

نامتخاس

یم

تسیاب

یتایلک

نوچمه

بسانت

نیب

برد

اه

و

هرجنپ

اه

،

سارت

،

نابیاس

،

فقس

،

هزاس

یاه

یاه

یدومع

و

یقفا

و

نینچمه

بیکرت

گنر

اه

هب

یتسرد

تیاعر

دوش

ات

مظن

لماک

رارقرب

.دوش


یارجا

یامن

نامتخاس

یکی

زا

هصخشم

یاه

یزراب

تسا

هک

تیوه

اهرهش

ار

نییعت

یم

دنک

.

یحارط یروط اهامن

یم

دنوش

هک

اب

یامن

یرهش

و

تفاب

نامتخاس یامن

یاه

رواجم

یناوخمه

هتشاد

دنشاب

.


نامتخاس یامن زراب یاه هصخشم


مشچ

زادنا

و

قراخ ییابیز

هداعلا

یارب

هتسوپ

نامتخاس ینوریب

اه


ببس

هدافتسا

هنیهب

زا

یژرنا

و

یریگولج

زا

فلاتا

نآ

یم

دوش


ببس

داجیا

کی

هیلا

مکحتسم

رد

تمسق

ینوریب

نامتخاس

یم

دوش

هک

رد

هجیتن

لماع

یمهم

یارب

لااب

ندرب

رمع

کی

نامتخاس

یقلت

یم

.ددرگ


عون

یرامعم

یامن

نامتخاس

دیاب

هب

هنوگ

یا

دشاب

هک

اب

نامتخاس

یاه

راوجمه

و

یاضف

یرهش

بسانت

هتشاد

و

اب

عون

یربراک

نامتخاس

و

لحم

و

تیوه

هقطنم

یا

هک

رد

نآ

رارق

هتفرگ

یراگزاس

هتشاد

دشاب

.


ماود

و

یراگدنام

یکی

زا

یگژیو

یاه

زراب

تسامن

هک

ره

امرفراک

زا

نارامعم

ارجا

هدننک

نیا

راظتنا

ار

دنراد

هک

یامن

یحارط

هدش

دناوتب

یارب

ینلاوط تدم

مکحتسم

هدوب

و

زاین

هب

ریمعت

فرص و

هنیزه

یاه

یفاضا

هتشادن

دشاب


نامتخاس یامن

قبط دیاب

اهدتم

و

یاهدنفرت

زور

یحارط ایند

و

هدایپ

.دوش یزاس


ارجا

و

بصن

نامتخاس یامن

دیاب

عیرس یدنور

هتشاد

دشاب


یکی

زا

نیرتمهم

هنیزگ

اه

رد

یارجا

یامن

دض نامتخاس

قیرح

ندوب

نآ

تسا

هک

رد

لاح

رضاح

یارجا

یامن

تیزوپماک

و

یامن

دوومرت

زا

تیصاخ نیا

یوریپ

هدومن

و

هب

ناونع

ریالتم

ییاه

هک

راچد

قیرح

یمن

دنوش

یقلت

یم

دندرگ

.


هب

لیلد

لااب

ندوب

هنیزه

یاه

ریمعت

یامن

نامتخاس

،

یارجا

امن

دیاب

هنوگب

یا

دشاب

هک

تیفیک

دوخ

ار

زا

ظاحل

گنر

و

ماود

یارب

تدم

ینلاوط نامز

ظفح دناوتب

دیامن

.


هدافتسا

زا

ریالتم

یاه

نیگنس

ببس

فیعضت

نامتخاس

و

رد

هجیتن

مدع

تمواقم

نآ

رد

ربارب

یایلاب

یعیبط

نوچمه

هلزلز

یم

دوش

و

هنیزه

یاه

تخاس

ار

لااب

یم

درب

نیاربانب

رد

یارجا

یامن

نامتخاس

یم

تسیاب

هب

یکبس

یامن

نامتخاس

تیمها

هژیو

یا

هداد

دوش

رب

نیمه

لاونم

یامن

تیزوپماک

کی

یامن

کبس

و

مواقم

و

فطعنم

یم

دشاب

هک

نیا

اهزور

دروم

هجوت

و

هدافتسا

نارامعم

هدش عقاو

تسا

.


رد

یارجا

یامن

نامتخاس

یم

تسیاب

عون

بآ

و

یاوه

هقطنم

و

تابیکرت

یناک

رظندم

عقاو

دوش

هب

ناونع

لاثم

اهیناک

رضم

لثم

یاهیانک

نهآ

رد

ربارب

بآ

و

اوه

دیسکا

هدش

و

یگدوسرف

سردوز

هب

راب

یم

دروآ

.


پارامترهای مورد توجه برای اجرای نمای ساختمان

)1

)2

)3

)4

تطبیق نمای ساختمان با بافت شهری

رعایت اصول معماری مرتبط با هر منطقه

بهره گیری از الگوهای یک جامعه

توجه به هزینه اجرای نما


متریالهای موجود برای اجرای نمای ساختمان

سنگ

شیشه

آجرنما

نمای سرامیک

نمای رومی

نمای ترموود

چوب نما

نمای سیمانی

نمای کامپوزیت


نمای کامپوزیت

ب

.

:

)

نمای کامپوزیت با بکارگیری ورق های کامپوزیت حاصل می شود این ورق ها سبک بوده و ضخامت آنها به 4 میلی متر می رسد و ترکیبی

از دو الیه ورق از جنس آلومینیوم و یک الیه مواد پلی اتیلن می باشد

در ساختمان سازی به شیوه کامپوزیت از دو روش استفاده می شود

الف روش ثابت

در روش ثابت ورق های کامپوزیت به صورت ثابت و توسط پیچ و یا پرچ و نبشی به سازه آهنی متصل می گردد

.

روش ریلی )

.

:

در اجرای این روش پس از اینکه کارهای مربوط به برش و مونتاژ شیارهای چکمه ای انجام شد آنها را بر روی ریل های آلومینیومی ریگالژ

شده نصب می کنیم در این روش امکان برداشتن هر پانل به صورت جداگانه فراهم است

.


ترموود

ترموود یک نوع چوب فرآوری شده مقاوم است که از آن در صنایع متعدد از جمله ساختمان سازی و تابلوسازی بهره می برند از چوب .

ترموود به عنوان زیرساز برای کلیه حروف برجسته می توان استفاده نمود عالوه بر آن از چوب ترموود برای ساخت نمای ساختمان و

همچنین دکوراسیون داخلی ساختمان نظیر کف ، درب و پنجره ، سقف ، دیوارها ، سونای خشک ودیگر موارد استفاده می شود.‏

.


قیمت نمای ساختمان

قیمت نمای ساختمان بر اساس متدهای اجرایی و متلایر های متعدد کامال متغیر می باشد و تماما بستگی به ابزارهای کاربردی ، شکل ، فرم و

تزیینات مدنظر معماران دارد که به صورت متراژی یا به شکل پیمانکاری اجرا می شود


حلاصم و داوم ساسا رب امن یارجا یاه شور

)1

یارجا

یامن

نامتخاس

اب

هدافتسا

زا

تلام

و

نامیس

:

زا

نیا

شور

رد

هتشذگ

رتشیب

هدافتسا

یم

دش

،

هرهب

یریگ

زا

نیا

شور

ببس

داجیا

مه

یزارت

نامتخاس

و

رد

هجیتن

مکحتسم

ندش

نآ

یم

دوش

نیا

شور

ییارجا

طسوت

راکداتسا

ماجنا

یم

دریذپ

.

)2

یارجا

یامن

نامتخاس

اب

هدافتسا

زا

بسچ

:

یاهلاسرد

لبق

یارب

نییزت

امن

اب

هدافتسا

زا

ییاهلایرتم

نوچمه

یشاک

،

کیمارس

،

امنرجآ

زا

بیکرت

تلام

نامیس

هدافتسا

یم

دش

اما

هزورما

هولاع

رب

نتخیر

رادقم

یمک

باغود

رد

تشپ

نیا

ریالتم

اه

ماگنه

ارجا

زا

بسچ

هدافتسا

یم

دوش

.

بسچ

یم

دناوت

تکرح

یشاعترا

کیمارس

،

یشاک

ای

رجآ

ار

هب

لقادح

دناسرب

.

شور

یارجا

امن

اب

هدافتسا

زا

بسچ

هب

هنوگ

یا

تسا

هک

رد

ادتبا

لبق

زا

یاج

نداد

حلاصم

رب

یور

راوید

تشپ

نآ

ار

زیمت

هدرک

و

تروص هب

تسدکی

اب

بسچ

یم

دنناشوپ

و

سپ

زا

مامتا

راک

نیب

اهزرد

طسوت

یتلام

زا

نامیس

دیفس

هدناشوپ

یم

دوش

هک

نیا

راک

ببس

مکحتسم

ندش

امن

و

مدع

شزیر

نآ

یم

.ددرگ

)3

یارجا

امن

اب

هدافتسا

زا

یاهلایرتم

هدامآ

هک

هب

یعون

کشخ یامن

بوسحم

یم

دوش

:

نیا

شور

ییارجا

زا

یوس

نارامعم

رایسب

دروم

هجوت

عقاو

هدش

تسا

و

اب

هدافتسا

زا

قرو

یاه

تیزوپماک

و

ای

بوچ

ماجنا

یم

دریذپ

هک

ره

مادک

کینکت

یاه

هدایپ

یزاس

صاخ

دوخ

ار

دنراد

زا

هلمج

یایازم

کشخ یامن

یم

ناوت

هب

دراوم

ریز

هراشا

دومن

:

یتوص قیاع

یترارح و

تعرس

رد

یارجا

بصن

و

یزاس هدایپ

تلوهس

بصن

هب

یتحار

لباق

ضیوعت

ای

ریمعت

یم

دنشاب

چیه

تاعیاض هنوگ

یفاضا

اب

دوخ

هب

هارمه

دنرادن

More magazines by this user
Similar magazines