15.09.2019 Views

Rotary klub Sevnica 2009 - 2019

Bilten ob 10. obletnici obstoja Rotary kluba Sevnica

Bilten ob 10. obletnici obstoja Rotary kluba Sevnica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROTARY KLUB SEVNICA<br />

<strong>2009</strong>–<strong>2019</strong>


Uredniški odbor: Breda Drenek Sotošek, Anton Grilc, Ana Jelančić, Mirjana Jelančič, Ema Zagorc<br />

Avtorji: Miran Gracer st., Janez Lipec, Anton Grilc, Breda Drenek Sotošek, Štefan Teraž, Dušan Lipej,<br />

Alojz Tuhtar, Ana Jelančić, Jože Šturbej, Rado Kostrevc, Martin Dolinšek, Mirjana Jelančič,<br />

Stanka Žičkar, Sanja Slemenšek.<br />

Fotografija na naslovnici: Jože Hvala, <strong>Sevnica</strong> v zrcalu<br />

Lektoriranje: Alenka Pirc<br />

Oblikovanje: Tiskarna PRO PRINT, Dejan Grobelnik s.p.<br />

Fotografije: Rok Petančič, Bojan Kostevc, Dean Dubokovič in člani <strong>Rotary</strong> <strong>klub</strong>a <strong>Sevnica</strong><br />

Izdal in založil: <strong>Rotary</strong> <strong>klub</strong> <strong>Sevnica</strong><br />

Tisk: Tiskarna PRO PRINT, Dejan Grobelnik s.p.<br />

Naklada: 300 izvodov


ROTARY KLUB SEVNICA, september <strong>2019</strong>


ROTARY KLUB SEVNICA, Cesta na grad 17, 8290 <strong>Sevnica</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!