Publikacija OŠ Cvetka Golarja za šolsko leto 2019/2020

osnovnasolacvetkagolarja

PUBLIKACIJA

CVETKA GOLARJA

ŠKOFJA LOKA

Šolsko leto 2019/2020

September 2019


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Ravnateljica: mag. Karla Krajnik

Pomočnika ravnateljice: Renata Gantar in Andrej Novljan

Telefon: Tajništvo: 04/513 04 00

Blagajna: 04/513 04 04

Psihologinja: 04/513 04 05

Socialna delavka: 04/513 04 06

Zbornica PS: 04/513 04 13

Zbornica RS: 04/513 04 14

Faks: 04/513 04 10

Internetni naslov: www.oscg.si

Elektronska pošta: info.c-golar@guest.arnes.si

Št. računa za nakazilo: 01322-6030682855

Davčna številka: 72155680

PODRUŽNICA:

Podružnična šola Reteče

Reteče 43, 4220 Škofja Loka

Vodja podružnice:

Majda Ovsenek

Telefon: 04/513 04 31

Kuhinja: 04/513 04 33

Šolsko leto 2019/2020

2


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

1 USTANOVITELJ

Ustanovitelj šole je OBČINA ŠKOFJA LOKA. (Odlok o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja je z dne 29. 5. 2008.)

Šolo upravljata RAVNATELJICA, ki je pedagoški in poslovodni organ, ter SVET ŠOLE.

2 ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš, iz katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v matično šolo, sestavljajo

naslednja naselja in ulice: Dorfarje, Draga, Forme, Frankovo nas., Godešič, Gorenja

vas - Reteče, Gosteče, Grenc brez hišne številke 39, 40, 41 in 42, Hafnerjevo nas., Hosta,

Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska c., Pungert, Reteče, Suha, Sv. Duh, Trata,

Virmaše.

K matični Cvetka Golarja spadajo (za učence od 1. do 5. razreda) naslednja naselja in ulice:

Dorfarje, Draga, Forme, Frankovo nas., Gosteče, Grenc brez hišne številke 39, 40, 41 in 42,

Hafnerjevo nas., Hosta, Kidričeva c. od hišne št. 16 naprej, Lipica, Ljubljanska c., Pungert,

Suha, Sv. Duh, Trata, Virmaše.

Zavod ima zaradi velikosti šolskega okoliša za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa na

drugi lokaciji podružnico.

Podružnična šola Reteče obsega za učence od 1. do 5. razreda naslednja naselja: Godešič,

Gor. vas - Reteče, Reteče.

3 ŠOLSKI SKLAD

Na osnovi sklepa Sveta šole je bil v šolskem letu 2002/2003 ustanovljen Šolski sklad. Zbrana

sredstva so se po sklepu upravnega odbora namenila za nadstandardne programe in za

pomoč socialno ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v naravi …).

Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole in štirje

predstavniki staršev. Za nadzor nad pravilnim delovanjem je imenovan nadzorni odbor, ki ga

sestavljajo predstavnik šole in dva predstavnika staršev.

Prispevek staršev je prostovoljen. Po prvi seji upravnega odbora Šolskega sklada v šolskem

letu 2019/20 bo njegov predsednik starše obvestil, na kakšen način lahko prispevajo v sklad.

Vsem, ki ste v šolski sklad prispevali v letu 2018/2019, se iskreno zahvaljujemo.

4 ŠTEVILO UČENCEV

RAZRED M Ž SKUPAJ

1. R 54 50 104

2. R 45 46 91

3. R 45 53 98

4. R 31 52 83

5. R 40 46 86

6. R 51 49 100

7. R 45 38 83

8. R 34 41 75

9. R 45 42 87

Skupaj 390 417 807

Na matični šoli je 726 učencev v 29 oddelkih, na Podružnični šoli Reteče pa 81 učencev v

5 oddelkih.

Šolsko leto 2019/2020

3


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

5 STROKOVNI ORGANI ŠOLE

5. 1 UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Vodi ga ravnateljica, ki je

pedagoški in poslovodni organ. Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole.

5. 2 ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učiteljice in učitelji, ki učijo v posameznem

oddelku.

5. 3 RAZREDNIK skrbi za delo v oddelku, analizira učne in vzgojne dosežke v oddelku, sodeluje

s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.

5. 4 STROKOVNI AKTIVI

Vodje razrednih aktivov

1. razred Damjana Kotnik Bogataj

2. razred Petra Cesar

3. razred Anja Kavčič

4. razred Olga Miklavč

5. razred Magda Krmelj

6. razred Petra Kavčič

7. razred Matevž Šifrar

8. razred Svjetlana Urbančič

9. razred Sabina Kaplan

Vodje strokovnih aktivov

slovenščina, glas. in lik. umetnost., knjižnica

matematika

fiz., kem., biol., gosp., teh. in tehnologija

angleški jezik

šport

geografija, zgodovina

podaljšano bivanje

svetovalna služba

Andreja Vidmar

Marinka Frelih

Teja Bergant

Alenka Gorišek

Anže Jurgele

Polona Küssel

Petra Primc Marko

Jelka Berce

Šolsko leto 2019/2020

4


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

6 POSVETOVALNI ORGANI ŠOLE

6. 1 SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov šole, ki jih starši izvolijo na

prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. Seje sklicuje predsednik Sveta staršev.

6. 2 ŠOLSKO SKUPNOST UČENCEV sestavljajo učenci vseh oddelkov (iz vsakega oddelka dva

učenca). Njihov prvi sestanek skliče ravnateljica, ostale pa mentorici – učiteljici Marinka

Frelih in Petra Cesar.

7 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s

seboj, se lahko obrne na PSIHOLOGINJO Jelko Berce in PEDAGOGINJO Simono Strašnik. Prvi

stik z učenci in njihovimi starši svetovalni delavki navežeta že pri vpisu v šolo. Pedagoginja

zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikuje oddelke prvega razreda. Psihologinja je

vodja komisije za sprejem šolskih novincev. Učencem in njihovim staršem pomaga pri izbiri

poklica, seznanja jih z vsemi informacijami in novostmi na področju poklicne orientacije

in izvede vpis učencev v srednje šole. Izvaja postopek identifikacije nadarjenih učencev.

Pedagoginja nudi pomoč ob socialnih in finančnih stiskah v družini. Pri njej dobite potrebno

dokumentacijo in informacije o dodelitvah sredstev iz šolskega sklada in o ostalih

razpoložljivih možnostih nudenja pomoči. Zbira dokumentacijo o statusih učencev in skrbi

tudi za vključevanje učencev tujcev. Obe svetovalni delavki skupaj z učitelji sodelujeta pri

preventivnem delu v oddelkih v okviru razrednih ur, spremljata delo in napredek učencev pri

šolskem delu, koordinirata in izvajata učno pomoč za učence z učnimi težavami ter s

svetovanjem pomagata staršem in učencem. Sodelujeta z zunanjimi institucijami (Center za

socialno delo, Zdravstveni dom, Zavod za zaposlovanje, Svetovalni center za mladostnike …).

Uradne ure psihologinje so vsak dan od 7.30 do 14.00.

Uradne ure pedagoginje so v ponedeljek in torek od 7.30 do 12.30, v sredo in četrtek od 7.30

do 11.30 ter v petek od 7.30 do 13.00.

Za termin srečanja s svetovalnima delavkama se lahko dogovorite po telefonu: 04 513 04 05

(psihologinja) ali 04 513 04 06 (pedagoginja) ali po elektronski pošti, ki je objavljena na šolski

spletni strani.

8 DENARNE ZADEVE

Vse storitve oziroma dejavnosti, ki so organizirane v okviru Letnega delovnega načrta šole, se

plačujejo z univerzalnim plačilnim nalogom (obrazec UPN).

Obrazce UPN učenci mesečno prejmejo v šoli. Namesto za prejemanje papirnate oblike

obrazca UPN se lahko odločite za prejemanje računa na vaš e-naslov, v tem primeru morate

izpolniti obrazec za prejemanje računa na e-naslov in ga izpolnjenega vrniti v šolo.

Uporabniki spletne banke se lahko odločite za direktno prejemanje e-računa v e-banko.

Prijavo uredite v svoji spletni banki. Obveznosti lahko poravnate s SEPA direktno

obremenitvijo – s trajniki. Za odprtje trajnika morate izpolniti obrazec za odprtje trajnika.

Izpolnjen obrazec morate vrniti v šolo.

Šolsko leto 2019/2020

5


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

V primeru, da želite za vse vaše otroke stroške plačati z enim obrazcem UPN – zbirno

položnico, morate izpolniti obrazec za zbirno položnico in ga izpolnjenega vrniti v šolo.

Zbirne položnice ne morete prejemati direktno v e-banko. Plačilo s trajnim nalogom pa se

prav tako lahko izvrši v enem znesku, za več otrok skupaj.

Za izdajanje računov skrbi Marjeta Pfajfar. Za informacije je dosegljiva:

– na telefonski številki: 04/513 04 04 ali

– po e-pošti: marjeta.pfajfar@oscg.si.

9 ŠOLSKA PREHRANA

V Osnovni šoli Cvetka Golarja posebno skrb namenjamo zdravemu in kulturnemu

prehranjevanju otrok. Učencem pripravljamo malice in kosila. Učenci od 1. do 5. razreda

imajo v podaljšanem bivanju tudi malico. Malico učenci použijejo v razredu, kosilo v jedilnici.

Za učence, ki imajo dieto, morate starši predložiti zdravniško potrdilo vodji šolske prehrane.

Cena za šolsko malico je odvisna od rasti cen na trgu in je naslednja:

– od 1. do 9. razreda 0,80 € – cena je enotna po vseh šolah,

– popoldanska malica v podaljšanem bivanju 0,60 €,

– kosilo za učence od 1. do 4. razreda 2,20 €, od 5. do 9. razreda pa 2,25 €.

Odjave prehrane v primeru bolezni starši sporočate v blagajno, lahko pa tudi v tajništvo šole

ali v šolsko kuhinjo. Odjave sprejemamo do 8. ure zjutraj za naslednji dan. Odjave so lahko

pisne, ustne ali po aplikaciji na spletni strani naše šole. Starši v Retečah odjavljate obroke v

šolsko kuhinjo Reteče.

Vse informacije glede šolske prehrane lahko starši in učenci dobite pri vodji šolske prehrane

Kristi Jamnik in na šolski spletni strani.

Obroke na matični šoli pripravljajo kuharice Marjeta Triler, Jerica Oblak, Fata Jusufović, Hana

Trojar in kuharja Jure Stanonik ter Alen Selan, na PŠ Reteče pa Andreja Grobolšek.

Voda iz vseh pip v šoli je pitna, zato starši spodbujajte otroke, naj pijejo vodo.

10 UREJENOST ŠOLE

Za urejenost šole skrbita HIŠNIKA Peter Novak in Jure Stanonik ter ČISTILKE Idiana Čekić,

Milica Guslov, Marinka Medved, Ljiljana Jelić, Mateja Miklavčič, Andreja Benedičič, Esma

Majetić, na PŠ Reteče pa Marija Jugovic.

11 KNJIŽNICA

Naša šolska knjižnica predstavlja pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa, saj je

dobro založena s knjižničnim gradivom, ki bi utegnilo zanimati odraščajočo mladino, starše in

strokovne delavce šole. Izposojeno gradivo imajo učenci lahko 14 dni, potem ga morajo vrniti

ali podaljšati rok izposoje. V knjižnici med šolskim letom redno potekajo tudi bibliopedagoške

ure, ki vključujejo ure pravljic in ure knjižnično informacijskih znanj. Knjižnica je za učence

odprta od 7.00 do 15.00. Knjižničarki sta Nika Lebar in Maja Božnar Orel, ki poleg knjižnice

vodita tudi učbeniški sklad.

Šolsko leto 2019/2020

6


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

12 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, za učence

1., 6. in 8. razreda je organizirano cepljenje, pri učencih 1. in 8. razreda pa se opravi tudi

pregled sluha. Prav tako izvajamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in

nege zob.

Šolsko zobno ambulanto lahko obiščete v sredo od 13. do 19. ure, ostale dni od ponedeljka

do petka pa od 7. do 13. ure. V nujnih primerih otroci lahko obiščejo otroško dežurno

ambulanto v zdravstvenem domu v Škofji Loki.

V zobno ambulanto na šoli lahko pokličete na številko 513 19 74.

13 VARNA POT V ŠOLO

Prvošolci prihajajo v šolo v spremstvu staršev ali oseb, starejših od 10 let. Pokažite jim, kje in

kako lahko prečkajo cesto. Učenci 1. in 2. razreda naj nosijo okoli vratu rumene rutice. Če

prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Prometni režim okrog matične šole je enosmeren. Starše, ki učence pripeljejo v šolo z

avtomobilom, prosimo, da učence pripeljejo le do avtobusne postaje pred šolo. Otroci naj

tam izstopijo in se po urejeni poti čez zelenico in prehod za pešce peš odpravijo v šolo. Tako

se bomo izognili prometnim zamaškom predvsem v jutranjem času, pot pa bo za vse učence

varnejša.

Glede spremstva prvošolcev in nošenja rumenih rutic velja enako tudi na podružnični šoli.

Starše prosimo, da učence pripeljejo do parkirišča pred šolo, nato pa se z njimi peš odpravijo

čez prehod za pešce do šole. S tem se bomo izognili prometnim zastojem, ki so tik pred

začetkom pouka največji.

14 ŠOLSKI KOLEDAR

V šolskem letu 2019/2020 bomo realizirali 189 dni pouka (9. razred 184 dni).

OBDOBJE TRAJANJE KONFERENCE

prvo

od 2. septembra

do 31. januarja

31. januar razredna stopnja +

predmetna stopnja

drugo

od 1. februarja

15. junij

9. razred

do konca pouka

24. junij

od 1. do 8. razreda

S poukom začnemo 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka za 9. razred je 15. junij 2020, za

ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2020.

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

JESENSKE POČITNICE 28. 10. 2019 – 1. 11. 2019

NOVOLETNE POČITNICE 25. 12. 2019 – 3. 1. 2020

ZIMSKE POČITNICE 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

VELIKONOČNI PONEDELJEK 13. 4. 2020

PRVOMAJSKE POČITNICE 27. 4. 2020 – 1. 5. 2020

Šolsko leto 2019/2020

7


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

14. 1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Za vse učence je

obvezno. Preverjanje poteka iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu 9. razreda osnovne šole. Za vse učence je

obvezno. Preverjanje poteka iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta.

Tretji predmet določi minister v septembru izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razredu. V

letošnjem šolskem letu se bo na naši šoli preverjalo znanje iz predmeta Šport.

Datumi za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja v šol. l. 2019/2020

Datum 6. razred 9. razred

torek, 5. 5. 2020 NPZ iz slovenščine NPZ iz slovenščine

četrtek, 7. 5. 2020 NPZ iz matematike NPZ iz matematike

ponedeljek, 11. 5. 2020 NPZ iz tujega jezika NPZ iz športa

14. 2 POPRAVNI IZPITI

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po

zaključku pouka in v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

15 ŠOLSKI ZVONEC

RS PS Podružnica Reteče

predura 7.30–8.15 7.308.15 7.308.15

1. ura 8.209.05 8.209.05 8.209.05

2. ura 9.109.55 9.109.55 9.109.55

malica – učenci 9.5510.25 9.5510.15 9.5510.25

3. ura 10.25–11.10 10.15–11.00 10.25–11.10

odmor 11.10–11.25 11.00–11.15 11.10–11.15

4. ura 11.2512.10 11.1512.00 11.1512.00

5. ura 12.1513.00 12.0512.50 12.0512.50

odmor (kosilo) 13.00–13.10 12.50–13.10 12.50–13.10

6. ura 13.1013.55 13.1013.55 13.1013.55

7. ura 14.0014.45 14.0014.45 14.00–14.45

Šolsko leto 2019/2020

8


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

16 PREDMETNIK

16. 1 TEDENSKO ŠTEVILO UR POUKA

Predmet/Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Slovenščina SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5

Matematika MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4

Tuj jez.: Angleščina TJA 2 2 2 3 4 4 3 3

Likovna umetnost LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Glas. umetnost GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1

Družba DRU 2 3

Geografija GEO 1 2 1,5 2

Zgodovina ZGO 1 2 2 2

Domovinska in

državljanska kultura in

etika DKE

Spoznavanje okolja SPO 3 3 3

1 1

Fizika FIZ 2 2

Kemija KEM 2 2

Biologija BIO 1,5 2

Naravoslovje NAR 2 3

Naravoslovje in teh. NIT 3 3

Tehnika in tehnol. TIT 2 1 1

Gospodinjstvo GOS 1 1,5

Šport ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Oddelčna skupnost RU 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Izbirni predmet 1 1 1 1

Izbirni predmet 2 1 1 1

Izbirni predmet 3 1 1 1

Skupaj 20 21 22 24 26 26 28,5 29 29

V 7., 8. in 9. razredu je tedensko število ur za eno uro manjše za tiste učence, ki so se odločili

samo za dva izbirna predmeta oz. le za en izbirni predmet, če je ta tuji jezik, ali pa namesto

izbirnih predmetov uveljavljajo obiskovanje glasbene šole.

Šolsko leto 2019/2020

9


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

16. 2 ŠTEVILO DNI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Dejavnost/Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 POUK IN RAZREDNIŠTVO

17. 1 RAZREDNA STOPNJA - MATIČNA ŠOLA

Razred Razrednik Poučuje še Opombe

1. a Petra Brišar

Kalan

Jasna Camlek

1. b Mojca Zakotnik Marta Starman

opisno

ocenjevanje

1. c Janka Vehar Damjana Kotnik Bogataj

2. a Andreja Potisk opisno

2. b Petra Cesar

ocenjevanje

2. c Eda Berginc

3. a Anja Kavčič

3. b Nina Končan

3. c Simona Novak

4. a Blaž Finžgar Alenka Gorišek – TJA, Anže Jurgele – ŠPO

4. b Olga Miklavč Alenka Gorišek – TJA, Borut Rebič – ŠPO

4. c Mateja Mohorič Alenka Gorišek – TJA, Anže Jurgele – ŠPO

5. a Magda Krmelj Kristina Starman – ŠPO, Katja Grah – TJA, Majda Hafner – GOS

5. b Marjanca Trilar Anže Jurgele – ŠPO, Katja Grah – TJA, Majda Hafner – GOS

5. c Mateja Guzelj Borut Rebič – ŠPO, Zorica Kozelj – TJA, Neja Štromajer – GOS

17. 2 PODALJŠANO BIVANJE – MATIČNA ŠOLA

Skupina Učiteljica/Učitelj Učilnica

OPB 1

Petra Primc Marko, Mojca Bogataj, Vanja

Jordanov

8

OPB 2 Milanija Kozić 9

Šolsko leto 2019/2020

10


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

OPB 3 Branka Sušnik, Kristina Starman 7

OPB 4 Janja Igličar 107

OPB 5

OPB 6

Kristina Starman, Maša Tramte, Damjana

Kotnik Bogataj

Alenka Orešnik, Neja Štromajer, Branka Sušnik,

Maša Tramte, Klementina Tominšek

103

102

OPB 7 Neja Štromajer 106

OPB 8 Maša Tramte, Klementina Tominšek 108

OPB 9 Mateja Feltrin Novljan 207

OPB 10 Jasmina Vidovič, Vanja Jordanov 201

17. 3 RAZREDNA STOPNJA - PŠ RETEČE

Razred Razrednik Poučuje še Opombe

1. Špela Ferle Mojca Bogataj opisno

2. Zvonka Stanonik

ocenjevanje

3. Janja Rajšek

4. Romana Dolinar Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠPO

5. Majda Ovsenek Gita Šmid – TJA, Majda Bertoncelj – ŠPO, Krista Jamnik – GOS

17. 4 PODALJŠANO BIVANJE – PŠ RETEČE

Skupina

OPB 1

OPB 2

OPB 3

Učiteljica/Učitelj

Katja Grah, Simona Strašnik, Anka Hafner

Tadeja Lapuh, Anka Hafner

Anka Hafner

Šolsko leto 2019/2020

11


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

17. 5 PREDMETNA STOPNJA

Razred Razrednik

Poučujejo še

6. a Tadeja Lapuh TJA Zorica Kozelj

121 GEO, ZGO LUM Vanja Jordanov

MAT

SLJ

NAR

GOS

GUM

ŠPO

TIT

Tina Juričan

Zdenka Primožič

Petra Kavčič

Majda Hafner

Klementina Tominšek

Zoran Gričar, Borut Rebič

Sabina Kaplan

Razred Razrednik

Poučujejo še

6. b Petra Kavčič GOS Majda Hafner

112 NAR LUM Vanja Jordanov

TJA

GUM

TIT

ŠPO

SLJ

GEO, ZGO

MAT

Zorica Kozelj

Klementina Tominšek

Matevž Šifrar

Zoran Gričar, Borut Rebič

Andreja Vidmar

Tadeja Lapuh

Teja Bergant

Razred Razrednik

Poučujejo še

6. c Marinka Frelih ZGO, GEO Tadeja Lapuh

79 MAT LUM Vanja Jordanov

TJA

TIT

SLJ

ŠPO

NAR

Mirjana Jaklič

Matevž Šifrar

Mateja Feltrin Novljan

Zoran Gričar, Kristina Starman

Petra Kavčič

Šolsko leto 2019/2020

12


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

GOS

Krista Jamnik

GUM

Klementina Tominšek

Razred Razrednik

Poučujejo še

6. d Maša Tramte ZGO, GEO Tadeja Lapuh

76 TIT LUM Vanja Jordanov

TJA

MAT

SLJ

ŠPO

NAR

GOS

GUM

Mirjana Jaklič

Marinka Frelih

Mateja Feltrin Novljan

Majda Bertoncelj, Anže Jurgele

Petra Kavčič

Neja Štromajer

Klementina Tominšek

Razred Razrednik

Poučujejo še

7. a Matevž Šifrar ZGO Jerneja Bonča

44 TIT LUM Vanja Jordanov

TJA

ŠPO

NAR

MAT

SLJ

TIT

DKE, GEO

GUM

Zorica Kozelj

Majda Bertoncelj, Anže Jurgele

Majda Hafner

Marinka Frelih

Zdenka Primožič

Andrej Novljan

Polona Küssel

Klementina Tominšek

Razred Razrednik

Poučujejo še

7. b Polona Küssel SLJ Marija Mlakar

128 DKE, GEO LUM Vanja Jordanov

TJA

Gita Šmid

Šolsko leto 2019/2020

13


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

NAR

Petra Kavčič

TIT

Matevž Šifrar, Andrej Novljan

ZGO

ŠPO

MAT

GUM

Jerneja Bonča

Zoran Gričar, Borut Rebič

Teja Bergant

Klementina Tominšek

Razred Razrednik

Poučujejo še

7. c Teja Bergant ZGO Jerneja Bonča

113 MAT LUM Vanja Jordanov

TJA

TIT

ŠPO

SLJ

NAR

DKE, GEO

GUM

Zorica Kozelj

Matevž Šifrar, Andrej Novljan

Zoran Gričar, Borut Rebič

Andreja Vidmar

Petra Kavčič

Polona Küssel

Klementina Tominšek

Razred Razrednik

Poučujejo še

8. a Anže Jurgele ZGO Jerneja Bonča

43 ŠPO LUM Vanja Jordanov

GEO

TIT

BIO

ŠPO

DKE

FIZ

KEM

GUM

Tadeja Lapuh

Maša Tramte, Andrej Novljan

Petra Kavčič

Majda Bertoncelj

Polona Küssel

Matevž Šifrar

Jasmina Vidovič

Klementina Tominšek

Šolsko leto 2019/2020

14


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Razred Razrednik

Poučujejo še

8. b Majda Hafner LUM Vanja Jordanov

110 BIO TIT Maša Tramte, Andrej Novljan

ZGO

ŠPO

DKE

GUM

KEM

GEO

FIZ

Jerneja Bonča

Zoran Gričar, Borut Rebič

Polona Küssel

Klementina Tominšek

Jasmina Vidovič

Tadeja Lapuh

Matevž Šifrar

Razred Razrednik

Poučujejo še

8. c Svjetlana Urbančič ZGO Jerneja Bonča

133 SLJ LUM Vanja Jordanov

TIT

ŠPO

DKE

GUM

KEM

GEO

FIZ

Maša Tramte, Andrej Novljan

Majda Bertoncelj, Anže Jurgele

Polona Küssel

Klementina Tominšek

Jasmina Vidovič

Tadeja Lapuh

Matevž Šifrar

Razred Razrednik

Poučujejo še

9. a Tina Juričan ZGO Jerneja Bonča

119 MAT LUM Vanja Jordanov

GEO

BIO

ŠPO

KEM

FIZ

GUM

Polona Küssel

Petra Kavčič

Anže Jurgele, Borut Rebič

Jasmina Vidovič

Teja Bergant

Klementina Tominšek

Šolsko leto 2019/2020

15


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Razred Razrednik

Poučujejo še

9. b Jerneja Bonča LUM Vanja Jordanov

127 ZGO GEO Polona Küssel

BIO

ŠPO

GUM

KEM

FIZ

Majda Hafner

Anže Jurgele, Zoran Gričar

Klementina Tominšek

Jasmina Vidovič

Teja Bergant

Razred Razrednik

Poučujejo še

9. c Sabina Kaplan ZGO Jerneja Bonča

118 MAT LUM Vanja Jordanov

GEO

KEM

ŠPO

GUM

FIZ

BIO

Polona Küssel

Jasmina Vidovič

Anže Jurgele, Zoran Gričar

Klementina Tominšek

Teja Bergant

Majda Hafner

Razred Razrednik

Poučujejo še

9. d Gita Šmid ZGO Jerneja Bonča

49 TJA LUM Vanja Jordanov

GEO

ŠPO

GUM

FIZ

BIO

KEM

Polona Küssel

Majda Bertoncelj, Zoran Gričar

Klementina Tominšek

Maša Tramte

Majda Hafner

Jasmina Vidovič

Šolsko leto 2019/2020

16


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

18 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA OBDOBJA

Devetletna osnovna šola je razdeljena na triade. Vsako triletno obdobje ima svoje lastnosti

oziroma posebnosti. Tvori vsebinsko in organizacijsko zaključeno enoto.

18. 1 POSEBNOSTI PRVE TRIADE:

1. vzgojno-izobraževalno obdobje od 1. do 3. razreda

2. vzgojno-izobraževalno obdobje od 4. do 6. razreda

3. vzgojno-izobraževalno obdobje od 7. do 9. razreda

– delo poteka v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka;

– delo se prilagaja starosti otrok med 6. in 8. letom starosti (v 1. razredu je precej dela po

kotičkih);

– pouk poteka s pomočjo didaktičnih iger;

– vsebine učnih ur se med seboj prepletajo in povezujejo;

– v 1. razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in vzgojiteljica;

– v 1. razredu je omogočena učencem še prosta igra;

za 1. razred je značilen jutranji krog;

– velik poudarek je na socializaciji otrok in veliko je vzgojnega delovanja;

– v 2. razredu se uvede učenje angleškega jezika;

– v 1. razredu lahko učenci obiskujejo neobvezni izbirni predmet Angleščina;

– v 1. in 2. razredu poteka pri vseh učnih predmetih opisno ocenjevanje, v 3. razredu pa

številčno ocenjevanje.

18. 2 POSEBNOSTI DRUGE TRIADE:

– v tem obdobju lahko poučujejo razredni ali predmetni učitelji;

– znanje učencev se ocenjuje številčno;

– v 4. razredu se uvede učenje angleškega jezika in pouk neobveznih izbirnih predmetov;

– v 6. razredu se pri slovenščini pouk izvaja v manjših učnih skupinah v obsegu do največ

četrtine ur.

18. 3 POSEBNOSTI TRETJE TRIADE:

– v 7. razredu se pri slovenščini delo z učenci organizira v manjših učnih skupinah v obsegu

največ do četrtine ur;

– v 8. in 9. razredu so učenci pri slovenščini, matematiki in angleščini razporejeni v manjše učne

skupine;

– učenci obiskujejo obvezne izbirne predmete.

MANJŠE UČNE SKUPINE V 8. RAZREDU

Skupina

Učitelj

1. Sabina Kaplan (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Marija Mlakar (SLJ)

2. Sabina Kaplan (MAT), Katja Grah (TJA), Marija Mlakar (SLJ)

Šolsko leto 2019/2020

17


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

3. Andrej Novljan (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Marija Mlakar (SLJ)

4. Marinka Frelih (MAT), Gita Šmid (TJA), Svjetlana Urbančič (SLJ)

5. Marinka Frelih (MAT), Gita Šmid (TJA), Svjetlana Urbančič (SLJ)

MANJŠE UČNE SKUPINE V 9. RAZREDU

Skupina

Učitelj

1. Tina Juričan (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Zdenka Primožič (SLJ)

2. Tina Juričan (MAT), Mirjana Jaklič (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)

3. Renata Gantar (MAT), Alenka Gorišek (TJA), Andreja Vidmar (SLJ)

4. Sabina Kaplan (MAT), Alenka Gorišek (TJA), Svjetlana Urbančič (SLJ)

5. Sabina Kaplan (MAT), Gita Šmid (TJA), Svjetlana Urbančič (SLJ)

6. Renata Gantar (MAT), Gita Šmid (TJA), Zdenka Primožič (SLJ)

18. 6 IZBIRNI PREDMETI

Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo

njegovi starši. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je

namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na

teden.

Razred Učitelj Predmet

7. Alenka Gorišek Nemščina I

7. Jerneja Bokal Računalništvo: Urejanje besedil

7. Majda Bertoncelj Plesne dejavnosti: Ples

7. Majda Hafner Prehrana: Sodobna priprava hrane

7. Zoran Gričar Šport za sprostitev

7. Andrej Novljan Obdelava gradiv: Les

7. Petra Kavčič Biologija: Organizmi v naravi in umetnem okolju

7. Vanja Jordanov Likovno snovanje I

7. Teja Bergant Astronomija: Sonce, Luna in Zemlja

8. Alenka Gorišek Nemščina II

8. Svjetlana Urbančič Francoščina II

8. Vanja Jordanov Likovno snovanje II

8. Jerneja Bokal Računalništvo: Multimedija

8. Majda Bertoncelj Plesne dejavnosti: Starinski in družabni plesi

8. Matevž Šifrar Obdelava gradiv: Umetne snovi

8. Zoran Gričar Šport za zdravje

Šolsko leto 2019/2020

18


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

8. Petra Kavčič Biologija: Raziskovanje organizmov v domači okolici

8. Krista Jamnik Prehrana: Načini prehranjevanja

8. Jasmina Vidovič Poskusi v kemiji

9. Vanja Jordanov Likovno snovanje III

9. Alenka Gorišek Nemščina III

9. Majda Bertoncelj Plesne dejavnosti: Ljudski plesi

9. Maša Tramte Astronomija: Zvezde in vesolje

9. Jasmina Vidovič Poskusi v kemiji

9. Anže Jurgele, Borut Rebič Izbrani šport odbojka

9. Borut Rebič Izbrani šport nogomet

9. Jerneja Bokal Računalništvo: Računalniška omrežja

9. Matevž Šifrar Elektronika z robotiko

9. Matevž Šifrar Risanje v geometriji in tehniki

18. 7 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2019/2020 bodo imeli učenci v 4., 5. in 6. razredu možnost obiskovanja

neobveznih izbirnih predmetov. Ker gre za razširjeni program šole, je vključitev učencev v

pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka

neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju

izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih

predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri

neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih,

vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet,

mora tega obiskovati do konca šolskega leta.

Učitelj

Alenka Gorišek

Jerneja Bokal

Jasna Camlek

Maša Tramte

Vanja Jordanov

Kristina Starman

Predmet

Nemščina

Računalništvo

Umetnost: Gledališka dejavnost

Tehnika

Umetnost: Likovna ustvarjalnost

Šport

19 RAZŠIRJENI PROGRAM

19. 1 PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga šola organizira po pouku in je

namenjen učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo

staršev v okviru pravil, ki jih določa šola.

Šolsko leto 2019/2020

19


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Cilji PB se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom želimo za

razvoj in izobraževanje zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje.

V PB se poleg samostojnega učenja izvajajo tudi sprostitvene dejavnosti, ki so namenjene

počitku, obnavljanju psihofizičnih moči učencev; lahko potekajo v učilnici, knjižnici,

telovadnici in na igrišču. Ta čas je namenjen različnim igram, poslušanju glasbe, branju,

pogovoru …

Glavni cilj je organizacija kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ni namenjen zgolj

reševanju domačih nalog. PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato prosimo

starše, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

Nujna obvestila starši lahko sporočite na tel. številke OPB:

matična šola (12.10–16.30): 051/617 637

Podružnična šola Reteče (12.10–16.30): 04/513 04 31

19. 2 JUTRANJE VARSTVO

Varstvo se na matični šoli prične ob 6.00, v PŠ Reteče pa ob 6.15.

19. 3 VARSTVO VOZAČEV

Varstvo vozačev je organizirano pred poukom od 7.25 do 8.15, po pouku pa od 12.00 do

14.10.

19. 4 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Dodatni pouk organiziramo za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene

standarde znanja. Dopolnilni pouk pa organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč pri

učenju.

19. 5 DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci, ki so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni kot otroci s

posebnimi potrebami, obiskujejo ure dodatne strokovne pomoči, ki jim jih z odločbo dodeli

Zavod za šolstvo. V šolskem letu 2019/2020 dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni in

rehabilitacijski pedagoginji Mateja Farič Svoljšak in Maja Kovič, pedagoginja Nataša Furjan in

socialni pedagoginji Irena Čerin in Alenka Orešnik Mobilna logopedinja je Mira Fon.

Nekaterim učencem za posamezno predmetno področje dodatno strokovno pomoč nudijo

tudi predmetni učitelji.

19. 6 INTERESNE DEJAVNOSTI

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si

najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne

interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Obseg je določen z

Letnim delovnim načrtom Cvetka Golarja. Seznam in urnik interesnih dejavnosti si lahko

ogledate na spletni strani naše šole.

20 ŠOLA V NARAVI, TABORI

ŽIVLJENJE NA KMETIJI bo organizirano od 4. 6. do 5. 6., od 9. 6. do 10. 6., od 11. 6 do 12. 6.

in od 15. 6. do 16. 6. 2020 za učence 2. razreda na kmetiji Podmlačan, Jarčje Brdo 2, Selca.

Šolsko leto 2019/2020

20


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TABOR (3 dni) bo organiziran od 11. 11. do 13. 11. 2019 za

učence 4. a in 4. b in od 13. 11. do 15. 11. 2019 za učence 4. c in 4. R v domu CŠOD Čebelica

(Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka).

LETNA ŠOLA V NARAVI (6 dni) bo za učence 5. razreda od 9. 9. do 14. 9. 2019 – Novigrad

Pineta.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (5 dni) bo za učence 6. razreda od 13. 1. do 17. 1. 2020 – Kranjska

Gora.

NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI TEDEN (5 dni) za učence 7. in 8. razreda bo organiziran v

domovih CŠOD:

– 7. a in 7. b od 30. 3. do 3. 4. 2020, 7. c pa od 6. 4. do 10. 4. 2020 v CŠOD Gorenje (Gorenje

pri Zrečah 19, 3214 Zreče);

– 8. a od 2. 3. do 6. 3. 2020, 8. b in 8. c pa od 9. 3. do 13. 3. 2020 v CŠOD Radenci (Gorenji

Radenci 1, 8342 Stari trg ob Kolpi).

21 ROJEKTI NA DRŽAVNI OZ. MEDNARODNI RAVNI

– V Cvetka Golarja, članici UNESCO ASPnet, že četrto leto razpisujemo UNESCOV

nacionalni projekt Otroštvo podaja roko modrosti. V projektu sodelujejo UNESCO-vrtci in

šole Slovenije, ki s svojimi učenci na kakršen koli način sodelujejo s starejšimi – z babicami in

dedki, upokojenci ter s stanovalci v domovih starejših.

– Šola že od leta 2002 deluje kot UNESCO ASP net šola. Učitelji, učenci in starši skrbimo za

okolje in naravo, navajamo se na strpnost in solidarnost.

– Učenci bodo sodelovali na 34. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava (Turistična zveza

Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in pod

pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Sodelovanje na festivalu vključuje

izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnega proizvoda na turistični tržnici.

– V okviru Tedna kulturne dediščine (TDK) si bomo prizadevali z različnimi aktivnostmi

spodbujati večjo vključenost vsebin s področja ohranjanja kulturne in naravne dediščine tudi

v vzgojno-izobraževalne procese, v formalnem in neformalnem izobraževanju. Letošnja tema

Dediščina#umetnost#razvedrilo (28. 9. – 12. 10. 2019) je zelo široka, ponuja pa tudi eno od

ključnih vprašanj – kako ohranjati dediščino oziroma kako jo predajati mlajšim rodovom. V

tem šolskem letu v dogajanje vključujemo dva mednarodna projekta Erasmus+ (Developing

pupils' skills in The spirit of responsability for environment). Oktobra gostimo na naši šoli

učence in učitelje iz sedmih partnerskih držav (Islandija, Turčija, Španija, Litva, Romunija,

Italija in Grčija). Trudimo se kar najbolje predstaviti našo državo in naš kraj, našo kulturno

dediščino skozi pripovedovanje zgodb; raziskujemo, pridobivamo izkušnje o varovanju okolja

in odgovorno uporabljamo naravne vire.

– Sodelovali bomo v projektu Erasmus+ KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA - THE SPIRIT OF

RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT. Projekt je ekološko naravnan. Učenci bodo raziskovali

in pridobivali izkušnje o varovanju okolja, učili se bodo, kako odgovorno uporabljati naravne

vire, ki so nam dani, ter kako lahko kar največ prispevamo k varovanju okolja. V sklopu

projekta bo potekala tudi mednarodna izmenjava učencev.

– Šola bo tudi letos vključena v projekt MEPI. Namenjen je aktivnemu preživljanju prostega

časa devetošolcev, usvajanju novih znanj in veščin s področja preživetja v naravi in sklepanju

novih prijateljstev.

Šolsko leto 2019/2020

21


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

– Leta 2008 smo bili sprejeti v mrežo Zdravih šol. Program vključuje učence, učitelje in

starše, za katere skozi vse leto pripravljamo različne aktivnosti.

– Prijavili se bomo na razpis za najbolj športno šolo. Skozi celo leto zbiramo točke na

športnih tekmovanjih, sodelujemo na množičnih šolskih prireditvah ter v projektih Zlati

sonček in Krpan.

– V sodelovanju z ZD Škofja Loka bo diplomirana medicinska sestra v vsakem oddelku

posameznega razreda izvedla po dve uri zdravstvene vzgoje, kjer bo predstavila ključne teme

zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujala k bolj zdravim navadam.

– Vključeni bomo v sistem SLOfit, ki ga poznamo tudi pod imenom Športno-vzgojni karton

(ŠVK).

– Četrtošolci bodo spoznavali življenje oseb s posebnimi potrebami v okviru projekta Korak k

sončku. Bistvo projekta je spoznavati drugačnost in jo tudi sprejeti, znati živeti v stiku s

takšnimi osebami, jih spoštovati in jim na primeren način pomagati.

– V letošnjem šolskem letu bo na naši šoli potekal projekt Cvetko ima talent. Cvetko ima

talent je zabavna prireditev, na kateri se predstavijo učenci naše šole s talentom v katerem

koli žanru ali spretnosti. To je petje, ples, igranje na inštrument, imitacija ali kar koli drugega.

Projekt je postal tudi nacionalni Unescov projekt. To pomeni, da bomo šolam predstavili naš

projekt in vsem zainteresiranim omogočili skupno srečanje. Na tem zaključnem dogodku se

bodo predstavili vsi »zmagovalci« šol, ki jih bodo šole izbrale med šolskim letom. Cilji

projekta so sodelovanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti.

– V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali v projektu CAJON. Cilj projekta je

medpredmetno povezovanje med predmeti Tehnika in tehnologija, Likovna umetnost in

Glasbena umetnost (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri izbirnem

predmetu Obdelava gradiv – les sestavili ali izdelali, pri izbirnem predmetu Likovna snovanja

jih bodo okrasili in pobarvali, pri predmetu Glasbena umetnost pa bodo nanje igrali. V drugi

polovici aprila 2020 pa se bomo udeležili srečanje vseh udeležencev Projekta CAJON. Na

srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni. Izbrali pa bodo tudi

najbolj izvirno okrašene cajone in izvedli skupinsko skladbo.

– V okviru pouka potekajo še druge aktivnosti: projekta za vzpodbujanje bralne kulture

Berem, berem in Rastem s knjigo, projekt Zberi pogum in povej, računalniško

opismenjevanje v 4. razredu, športna programa Zlati sonček in Krpan, sodelovanje z Radiom

Sora, Planinskim društvom, Vrtcem Škofja Loka …

22 STIKI MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh in za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši,

učitelji in učenci. GOVORILNE URE so enkrat mesečno v popoldanskem času od 17. ure dalje.

Datumsko so določene na šolskem koledarju, ki so ga učenci prejeli.

Pričakujemo, da se boste takrat vsi starši zagotovo odzvali vabilu in prišli po informacije o

svojem otroku. Udeležba na govorilnih urah je izjemno pomembna, saj otroci potrebujejo

pohvale, spodbude in pomoč. Sprotno ukrepanje je za uspešno delo otrok v šoli ključnega

pomena. Na naši šoli imamo z obiskom staršev zelo dobre izkušnje.

Poleg skupnih popoldanskih govorilnih ur enkrat mesečno imajo učitelji vsak teden še

govorilno uro v dopoldanskem času. Zavedamo se, da starši zaradi službenih obveznosti težko

pridete v šolo, zato lahko pridobite določene informacije v času govorilnih ur tudi po

Šolsko leto 2019/2020

22


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

telefonu; če je le mogoče, pa je ob kakršnih koli težavah bolj primeren osebni razgovor z

učiteljem.

Za razgovor z ravnateljico šole ali s svetovalno delavko se lahko dogovorite kadar koli.

Vsekakor pa je prav, da se o stvareh, ki se nanašajo na posamezni predmet, najprej

pogovorite z določenim učiteljem oziroma učiteljico in razrednikom. Prepričani smo, da bo

naše sodelovanje uspešno tudi v šolskem letu 2019/2020.

22. 1 MATIČNE UČILNICE NA PREDMETNI STOPNJI

Razredničarka/razrednik

Matična učilnica

6. a Tadeja Lapuh 121

6. b Petra Kavčič 112

6. c Marinka Frelih 79

6. d Maša Tramte 76

7. a Matevž Šifrar 44

7. b Polona Küssel 128

7. c Teja Bergant 113

8. a Anže Jurgele 43

8. b Majda Hafner 110

8. c Svjetlana Urbančič 133

9. a Tina Juričan 119

9. b Jerneja Bonča 127

9. c Sabina Kaplan 118

9. d Gita Šmid 49

22. 2 DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – PS

Učitelji na PS Dan Ura Učilnica

6. a Tadeja Lapuh sreda 11.15–12.00 76

6. b Petra Kavčič petek 11.15–12.00 112

6. c Marinka Frelih petek 11.15–12.00 49

6. d Maša Tramte torek 12.05–12.50 68

7. a Matevž Šifrar torek 10.15–11.00 66

7. b Polona Küssel petek 10.15–11.00 128

7. c Teja Bergant petek 8.20–9.05 113

8. a Anže Jurgele petek 11.15–12.00 kabinet ŠD

Šolsko leto 2019/2020

23


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

8. b Majda Hafner sreda 9.10–9.55 112

8. c Svjetlana Urbančič četrtek 11.15–12.00 133

9. a Tina Juričan ponedeljek 10.15–11.00 44

9. b Jerneja Bonča četrtek 9.10–9.55 66

9. c Sabina Kaplan petek 8.20–9.05 118

9. d Gita Šmid torek 9.10–9.55 49

Majda Bertoncelj ponedeljek 11.15–12.00 kabinet TCG

Jerneja Bokal četrtek 8.20–9.05 kabinet RAČ

Mateja Feltrin Novljan ponedeljek 10.15–11.00 kabinet SLJ

Renata Gantar ponedeljek 11.15–12.00 pisarna

Katja Grah četrtek 11.15–12.00 66

Zoran Gričar četrtek 10.15–11.00 kabinet ŠD

Alenka Gorišek sreda 10.15–11.00 44

Mirjana Jaklič petek 8.20–9.05 66

Krista Jamnik petek 11.15–12.00 pisarna

Vanja Jordanov sreda 11.15–12.00 45

Zorica Kozelj četrtek 11.15–12.00 45

Marija Mlakar petek 8.20–9.05 kabinet SLJ

Andrej Novljan sreda 10.15–11.00 pisarna

Zdenka Primožič petek 11.15–12.00 68

Borut Rebič četrtek 10.15–11.00 kabinet ŠD

Neja Štromajer petek 12.05–12.50 76

Klementina Tominšek ponedeljek 11.15–12.00 76

Andreja Vidmar torek 10.15–11.00 kabinet SLJ

Jasmina Vidovič sreda 11.15–12.00 kabinet KEM

Šolsko leto 2019/2020

24


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

22. 3 DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – RS

Učiteljice na RS Dan Ura Učilnica

1. a Petra Brišar Kalan

Jasna Camlek

1. b Mojca Zakotnik

Marta Starman

sreda 12.15–13.00 8

četrtek 12.15–13.00 8

1. c Janka Vehar ponedeljek 12.15–13.00 7

1. c Damjana Kotnik Bogataj torek 12.15–13.00 7

2. a Andreja Potisk petek 11.25–12.10 101

2. b Petra Cesar torek 10.25–11.10 207

2. c Eda Berginc ponedeljek 8.20–9.05 301

3. a Anja Kavčič sreda 10.25–11.10 301

3. b Nina Končan petek 8.20–9.05 107

3. c Simona Novak petek 9.10-9.55 102

4. a Blaž Finžgar petek 8.20–9.05 207

4. b Olga Miklavč petek 10.25–11.10 201

4. c Mateja Mohorič petek 9.10–9.55 203

5. a Magda Krmelj ponedeljek 10.25–11.10 301

5. b Marjanca Trilar sreda 10.25–11.10 soba CG

5. c Mateja Guzelj ponedeljek 10.25–11.10 106

Špela Bogataj sreda 8.20–9.05 301

Kristina Starman četrtek 11.15–12.00 kabinet ŠD

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – PŠ Reteče

Učiteljice na RS Dan Ura

1. Špela Ferle torek 12.05–12.50

2. Zvonka Stanonik četrtek 9.10–9.55

3. Janja Rajšek četrtek 8.20–9.05

4. Romana Dolinar četrtek 9.10–9.55

5. Majda Ovsenek petek 8.20–9.05

Šolsko leto 2019/2020

25


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

RODITELJSKI SESTANKI so v septembru in februarju, lahko pa tudi ob zaključku šolskega leta

oz. pred odhodom na tabor in v šolo v naravi.

23 PREVOZI IN VARNOST OTROK

Učenci imajo zagotovljen brezplačni prevoz v šolo in iz šole. Vozači, ki čakajo na pouk oziroma

na prevoz domov, se lahko zadržujejo v jedilnici šole ali v knjižnici.

23. 1 VOZNI RED V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Smer Reteče

Zjutraj

1. vožnja: začetek pouka ob 7.30

OD PONEDELJKA DO PETKA, razen

naslednje TORKE: 3. 9., 10. 9., 24. 9.,

1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12.,

17. 12., 24. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2., 25.

2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19.

5., 2. 6., 16. 6., 23. 6.

Ura Vstopna postaja

odhoda

7.06 Reteče

7.09 Godešič

2. vožnja: začetek pouka ob 8.20

OD PONEDELJKA DO PETKA, ob

TORKIH, ko se 1. vožnja ne izvaja, je

število avtobusov podvojeno.

Opoldne

Ura Vstopna postaja

odhoda

7.56 Reteče

7.59 Godešič

1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

oz. 13.00

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Izstopna postaja

odhoda

13.20 Cvetka Golarja

13.26 Godešič

13.29 Reteče

2. vožnja: zaključek pouka ob 14.45

OD PONEDELJKA DO ČETRTKA

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.50 Cvetka Golarja

14.56 Godešič

14.59 Reteče

PETEK

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.10 Cvetka Golarja

14.16 Godešič

14.19 Reteče

Smer Dorfarje

Zjutraj

1. vožnja: začetek pouka ob 7.30

OD PONEDELJKA DO PETKA, razen

naslednje TORKE: 3. 9., 10. 9., 24. 9., 1.

10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.,

24. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2., 25. 2., 3. 3.,

Šolsko leto 2019/2020

26


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

17. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16.

6., 23. 6.

Ura Vstopna postaja

odhoda

7.10 Dorfarje

7.12 Forme

7.14 Sv. Duh

7.16 Virmaše

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Izstopna postaja

odhoda

13.10 Cvetka Golarja

13.14 Virmaše

13.16 Sv. Duh

13.18 Forme

13.19 Dorfarje

2. vožnja: začetek pouka ob 8.20

Avtobus ustavlja na postajah Dorfarje

in Forme.

2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

oz. 13.00

OD PONEDELJKA DO PETKA

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ob TORKIH, ko se 1. vožnja ne izvaja, je

število avtobusov podvojeno.

Ura Vstopna postaja

odhoda

8.00 Dorfarje

8.02 Forme

/ Sv. Duh

/ Virmaše

3. vožnja: začetek pouka ob 8.20

Avtobus ustavlja na postajah Sv. Duh in

Virmaše.

Opoldne

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

/ Dorfarje

/ Forme

8.03 Sv. Duh

8.05 Virmaše

1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

oz. 13.00

Ura Izstopna postaja

odhoda

13.30 Cvetka Golarja

13.34 Virmaše

13.36 Sv. Duh

13.38 Forme

13.39 Dorfarje

3. vožnja: zaključek pouka ob 14.45

OD PONEDELJKA DO ČETRTKA

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.50 Cvetka Golarja

14.54 Virmaše

14.56 Sv. Duh

14.58 Forme

14.59 Dorfarje

PETEK

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.10 Cvetka Golarja

14.14 Virmaše

14.16 Sv. Duh

14.18 Forme

14.19 Dorfarje

Šolsko leto 2019/2020

27


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Smer Draga

Zjutraj

1. vožnja: začetek pouka ob 7.30

OD PONEDELJKA DO PETKA,

razen naslednje TORKE: 3. 9., 10. 9., 24.

9., 1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17.

12., 24. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2., 25. 2., 3.

3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.,

16. 6., 23. 6.

Ura Izstopna postaja

odhoda

13.25 Cvetka Golarja

13:28 Hosta most

13.29 Hosta

13.31 Pungert

13.33 Gosteče

13.35 Draga

13.40 Lipica vas

2. vožnja: zaključek pouka ob 14.45

OD PONEDELJKA DO ČETRTKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

6:59 Hosta most

7.00 Hosta

7.02 Pungert

7.04 Gosteče

7.06 Draga

7.11 Lipica vas

2. vožnja: začetek pouka ob 8.20

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.50 Cvetka Golarja

14.54 Trata

15.00 Hosta most

15.01 Hosta

15.03 Pungert

15.05 Gosteče

15.07 Draga

15.12 Lipica vas

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ob TORKIH, ko se 1. vožnja ne izvaja, je

število avtobusov podvojeno.

Ura Vstopna postaja

odhoda

7:49 Hosta most

7.50 Hosta

7.52 Pungert

7.54 Gosteče

7.56 Draga

8.01 Lipica vas

PETEK

Ura Izstopna postaja

odhoda

14.10 Cvetka Golarja

14.14 Trata

14.20 Hosta most

14.21 Hosta

14.23 Pungert

14.25 Gosteče

14.27 Draga

14.32 Lipica vas

Opoldne

1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

oz. 13.00

OD PONEDELJKA DO PETKA

ZA PREVOZ S ŠOLSKIMI AVTOBUSI UČENCI

POTREBUJETE VOZNE KARTE. VOZNO

KARTO, KI JE BILA IZDANA ZA DOLOČENO

RELACIJO, LAHKO UPORABLJATE TUDI ZA

PREVOZ Z REDNIMI AVTOBUSI. UČENCI, KI

VOZNE KARTE ŠE NIMATE, JO DOBITE PRVE

DNI SEPTEMBRA V ŠOLI.

Šolsko leto 2019/2020

28


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

Smer Trata

Zjutraj

Ura Vstopna postaja

odhoda

14.50 Cvetka Golarja

1. vožnja: začetek pouka ob 7.30

OD PONEDELJKA DO PETKA,

razen naslednje TORKE: 3. 9., 10. 9., 24.

9., 1. 10., 15. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17.

12., 24. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2., 25. 2., 3.

3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.,

16. 6., 23. 6.

Ura Vstopna postaja

odhoda

7.15 Trata

PETEK

Ura Vstopna postaja

odhoda

14.10 Cvetka Golarja

PREVOZ UČENCEV NA PODRUŽNICO

RETEČE

Zjutraj

1. vožnja: začetek pouka 7.30

2. vožnja: začetek pouka ob 8.20

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ob TORKIH, ko se 1. vožnja ne izvaja, je

število avtobusov podvojeno.

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

7.18 Godešič

7.19 Godešič vas

7.21 Reteče

Opoldne

Ura Vstopna postaja

odhoda

8.10 Trata

1. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

oz. 13.00

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

13.15 Cvetka Golarja

2. vožnja: zaključek pouka ob 14.45

OD PONEDELJKA DO ČETRTKA

2. vožnja: začetek pouka ob 8.20

Opoldne

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

8.02 Godešič

8.03 Godešič vas

8.05 Reteče

1. vožnja: zaključek pouka ob 12.00

OD PONEDELJKA DO PETKA

Ura Vstopna postaja

odhoda

12.16 Reteče

12.18 Godešič vas

12.19 Godešič

Šolsko leto 2019/2020

29


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

2. vožnja: zaključek pouka ob 12.50

OD PONEDELJKA DO PETKA

13.32 Godešič vas

13.33 Godešič

Ura Vstopna postaja

odhoda

13.30 Reteče

24 KAM PO POMOČ

Zbrali smo nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije,

nasvete in pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo.

– Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem. Tel.: 030 380 380.

– TOM – telefon za otroke in mladino. Tel.: 116 111.

Vsak dan od 12. do 20. ure. Namenjen je vsem otrokom, ki imajo težave.

– Društvo Samarijan – klic v duševni stiski. Tel.: 116 123 (24 ur na dan).

– Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. Tel.: 080 11 55.

Od ponedeljka do petka od 12. do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do

22. ure.

– Društvo za nenasilno komunikacijo, Vojkova ulica 1, Ljubljana.

Tel.: 01 434 48 22, 031 770 120.

– Združenje proti spolnemu zlorabljanju – Združenje za MOČ, Masarykova 23, Ljubljana.

Tel.: 080 28 80, 01 431 33 41.

– Varna raba interneta: http://www.safe.si/.

– Mladinski dnevni center Blok – Trata, Frankovo naselje 68, Škofja Loka.

Tel., e-pošta: Nejc Novak, 040 326 165/031 670 682, blok@familija.eu, vsak dan od 13.00 do

19.00

– FAMILIJA, izobraževalni in terapevtski center, Mestni trg 39, Škofja Loka.

Nina Zakotnik, tel.: 040 379 983, familija.si@gmail.com, www.familija.eu.

– Dnevni center CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka. Tel. 04 517 01 27.

Odprt vsak delovnik od 13. do 19. ure.

– Zdravstveni dom Škofja Loka – Dispanzer za mentalno zdravje. Tel.: 04 502 00 62.

– Zdravstveni dom Kranj – pedopsihiatrična ambulanta. Tel.: 04 20 82 250.

– Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska ulica 18, Ljubljana.

Tel.: 01 583 75 35. Vsak delovnik od 8. do 12. ure.

– Mladinski program promocije zdravja »To sem jaz«: www.tosemjaz.net.

Šolsko leto 2019/2020

30


PUBLIKACIJA CVETKA GOLARJA

25 PRI DEJAVNOSTIH ŠOLE SO NAM POMAGALI

Macuka, d. o. o., Grosuplje

Prijatelj & Prijatelj, d. o. o., Ljubljana

Makom trgovina, d. o. o., Velenje

Knauf Insulation, d. o. o., Škofja Loka

Kotorna, d. o. o., Ljubljana-Črnuče

Bistra, d. o. o., Škofja Loka

B-forma, d. o. o., Domžale

Občina Škofja Loka

SG Guzelj, d. o. o., Škofja Loka

Enekom, d. o. o., Škofja Loka

M&A, d. o. o., Škofja Loka

Consult commerce, d. o. o., Škofja Loka

Štajnbirt mesarija, d. o. o., Škofja Loka

Društvo Tek štirih mostov, Škofja Loka

LTH Castings, d. o. o., Škofja Loka

Stanislav Cof, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Žabnica

Arriva Alpetour, d. o. o., Kranj

M-sfinga, d. o. o., Medvode

Izdala in založila:

Cvetka Golarja,

zanjo ravnateljica mag. Karla Krajnik

Zbral in uredil Andrej Novljan

Jezikovni pregled Zdenka Primožič

Škofja Loka, september 2019

Šolsko leto 2019/2020

31

Similar magazines