Uršulínska výchova a vzdelávanie

Veronka

Uršulínska výchova a vzdelávanie

v duchu sv. Angely Merici


Obsah

Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Uršulínsky znak a história . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Angela Merici – nadčasová žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Angela Merici a jej doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Uršulínske školy Rímskej únie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Uršulínski žiaci angažovaní vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Láskavosť, súcit a nežnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Inovatívnosť, proroctvo a prispôsobenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Odvaha a vytrvalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Radosť a nádej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Celistvosť, úcta a sloboda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Jednota, súlad a pokoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Duchovnosť a sociálne oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Serviam: Odvaha pýtať sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Naše motto: Budem slúžiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Leadership a Serviam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Serviam a odpoveď na znamenia čias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Naša patrónka – sv. Uršuľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Galéria obrázkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Predslov

Apoštolát výchovy a vzdelávania má dôležité miesto v histórii

uršulínok Rímskej únie.

Duch nášho výchovno-vzdelávacieho poslania vychádza z Pís -

ma, z učenia Cirkvi a obzvlášť zo Spisov sv. Angely Merici, našej

zakla dateľky. Je dôležité, aby všetci tí, ktorí spolupracujú so

sestrami uršulínkami v tejto službe, poznali a chápali ducha

sv. Angely. Aby sme zdieľali tieto hodnoty, ktoré nachádzame

v Angeliných Spisoch, Generálna kapitula uršulínok Rímskej únie

2013 dala nasledovné odporúčanie:

Vydať brožúru uršulínskej výchovy a vzdelávania, založenej na

Spisoch sv. Angely a našej bohatej uršulínskej výchovno-vzdelávacej tradícii, ktorá by vysvetľovala

podstatné hodnoty uršulínskej výchovy, napríklad evanjeliové hodnoty, pozornosť voči osobe,

leadership, serviam atď. Zvýraznila by medzinárodnú sieť uršulínskych škôl a jednotu podstatných

hodnôt, ktoré zdieľame.

Naplnenie tohto odporúčania zrealizovala komisia v zložení: sr. Moekti Gondosasmito (generál

na radkyňa), sr. Lois Castillon (Provincia USA stred), sr. Leone Pallisier (Provincia Austrália),

sr. Brigitte Monnier (Provincia Francúzsko/Belgicko/ Španielsko) a Julia Waters (Anglicko). Rada

by som sa im poďakovala za ich náročnú prácu a nasadenie pri vydaní tejto brožúrky.

Brožúrka je vypracovaná na to, aby bola novým materiálom pre uršulínsku výchovu a vzdelávanie,

aby pomohla vysvetliť hodnoty a ducha všetkým tým, ktorí sú spätí so školami uršulínskej

tradície a charizmy, so žiakmi, študentmi, učiteľmi a rodičmi. Angela je prítomná medzi

nami, živá uprostred nás. Nech ona vás všetkých naďalej požehnáva v mene Otca i Syna i Ducha

Svätého. Amen.

M. Cecilia Wang, OSU

Generálna predstavená

3


Úvod

Uršulínska výchova a vzdelávanie v duchu sv. Angely Merici

Mnohí z nás si už dlhšiu dobu želajú mať materiál, ktorý by nám pomohol v našej pedagogickej

práci. Učitelia a vychovávatelia v uršulínskych školách i mnohí iní sa nás pýtali: „Aký zdroj

nám odporúčate? Ako sa môžeme naučiť viac o sv. Angele a sv. Uršuli? Ktoré sú základné hodnoty

vo svete uršulínskej výchovy a vzdelávania? Povedzte nám, prečo je slovo Serviam pre nás

také dôležité?” Za posledné dva roky päť z nás hľadalo odpovede na tieto otázky.

Pracovali sme, aby sme vytvorili nový materiál, ktorý by bol nápomocný uršulínskym učiteľom

a vychovávateľom, vedeniam škôl, rodičom, študentom a iným, ktorí sa zaoberajú uršulínskou

výchovou a vzdelávaním v našich školách na celom svete. Výsledkom našej práce je brožúra,

s ktorou sa chceme s vami podeliť. Jej digitálnu verziu v angličtine a francúzštine nájdete na

webstránke uršulínok Rímskej únie www.ursulines-ur.org.

Sme veľmi vďačné spolupracovníkom z celého sveta, ktorí nám dali hodnotné návrhy a povzbudzovali

nás v našej úlohe: sr. Jane Finnerty, OSU (USA); sr. Anne Leroy, OSU (Senegal); Brigitte

Nuyken (Peru); Sumitra Phongsathorn (Thajsko); a Zdeněk Navrátil (Česká republika).

Nech je sv. Angela vždy „uprostred vás, podporujúc vaše modlitby”!

Pokoj a radosť,

sr. Lois Castillon, sr. Moekti Gondosasmito, sr. Brigitte Monnier, sr. Leone Pallisier, Julia Waters

Uršulínsky znak a história

Znak Serviam bol predstavený v roku 1931

Matkou Marie de Saint-Jean Martin OSU (Generálnou predstavenou)

Matka

Marie de Saint-Jean Martin

1876 – 1965

Generálna predstavená

Rímskej Únie Rádu sv. Uršule.

,

Slovenským citatelom ˇ

Milé kolegyne, kolegovia a všetci spolupracovníci uršulínok na Slovensku,

som vďačná, že po dlhom čase čakania môžeme držať v ruke tento materiál. Je ovocím práce

ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí pracujú v uršulínskych školách. Veríme, že nám pomôže poznať

a prehĺbiť bohatstvo uršulínskej výchovy, ktorá má svoju dlhú históriu a spája pedagógov, žiakov

a rodičov po celom svete. Nech je nám pomôckou a inšpiráciou k utváraniu a upevňovaniu výchovno-vzdelávacích

priorít na našich slovenských školách a spája nás so všetkými uršulínskymi

školami vo svete. Nech sú naše školy stále viac miestami radosti, prijatia a dobrých vzťahov,

v ktorých je zjavné Božie kráľovstvo.

V modlitbe o to prosí

sr. Samuela Harmáčková, OSU

provinciálna predstavená

Hviezdy

Hviezdy predstavujú súhvezdie Malej medvedice (Ursa Minor) na severnej oblohe. V odznaku tieto hviezdy

symbolizujú sv. Uršuľu.

Kríž

Znak Serviam nesie kríž, ktorý nám pripomína život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. Ježiš bol odhodlaný

slúžiť dôstojnosti a hodnote druhých, dokonca aj smrťou. Žiak, ktorý nosí odznak, by mal vo svojom živote

vyžarovať kresťanskú radosť a dôveru, pretože Kristus je vzkriesený – Kristus je nažive!

Zelená a strieborná farba

Zelená je farba nádeje. V liturgii je to však farba bežného obdobia cez rok, a to nám pripomína, že každodennosť

môže byť naplnená nádejou a novými možnosťami. Strieborná farba nás pozýva, aby sme vkladali

úprimnosť do všetkého, čo robíme a v čo dúfame.

4

5


Angela Merici – nadcasová ˇ žena

Nová cesta

Kto bola táto renesančná žena,

ktorá začala novú cestu pre že -

ny, aby nasledovali Krista, žijúc

medzi ich blízkymi, rodina mi, a tý -

mi, ktorí sú v núdzi?

„Nový spôsob života zasvätených žien v Taliansku

v dobe sv. Angely nadchol mnoho ľudí

po celom svete. Zmysel spoločenstva, duch

služ by, dôverný vzťah s Ježišom, naším pokladom

– toto našlo domov kdekoľvek nachádza -

me rodiny, priateľov, bývalých absolventov,

žiakov a spoločenstvá sv. Angely Merici. V súvislosti

s tým istý študent radostne vyhlásil:

„My všetci sme dnes živou Angelou!“

Angela Merici, narodená okolo r. 1470 v Desenzane

v Taliansku, vyrastala v sedliackej rodine

pri jazere Garda. V roku 1535 založila

v Brescii Spoločnosť sv. Uršule. O sto rokov, keď

sa Spoločnosť rozšírila do Francúzska, sestry

formálne zakladajú školy pre dievčatá. Dnes

uršulínske školy rozkvitajú vo vyše 36 krajinách.

Duch sv. Angely je živý v hodnotách budujúcich

spoločenstvo, v rešpektovaní jednotlivca, v angažovaní

sa pre pokoj a evanjeliovú spravodlivosť,

vo výborných akademických výsledkoch

a dynamických formačných programoch.“

Lois Castillon OSU

Sv. Angela Merici

a jej doba

„Angela Merici žila v renesančnom období

v severnom Taliansku pri jazere Garda. Bola súčasníčkou

Albrechta Durera and Mikuláša Kopernika,

Krištofa Kolomba a Vasca de Gamu,

Ignáca z Loyoly a Terézie z Avily, Martina Luthera

a Tomáša Munzera... Angela založila

svoju Spoločnosť sv. Uršule, spoločenstvo žien

a dievčat, ktoré sa snažili spojiť život zasvätený

Kristovi podľa evanjeliových rád panenstva,

chudoby a poslušnosti so životom v ich rodinách

a na pracovných miestach... Toto spoločenstvo

bolo Angelinou odpoveďou na potreby

ľudí v 16. storočí.”

Mary Cabrini Durkin

6

7


Uršulínske školy v Rímskej únii

Európa

Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Anglicko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko

Slovinsko. Španielsko, Ukrajina

Severná Amerika

Mexiko USA

Barbados

Ázia

Indonézia Taiwan

Thajsko Timor-Leste

Južná Amerika

Brazília

Čile

Guyana

Peru

Venezuela

Afrika

Kamerun

Senegal

Južná Afrika

Austrália

Viac informácií nájdete na webstránke:

www.ursulines-ur.org

8

9


Uršulínski žiaci angažovaní vo svete

Pred päťsto rokmi bola Angela ženou, ktorá sa

celým srdcom angažovala vo svojom miestnom

spoločenstve – v Brescii, v severnom Taliansku.

Počúvala Ducha, ktorý sa ozýval v jej srdci

počas modlitby a samoty. Všímala si sociálne

a politické súvislosti jej mesta, Cirkvi, krajiny

a krajiny ďaleko v cudzine a uvažovala nad

nimi. Bola naladená na nádej a volanie ľudí,

ktorých denne stretávala, keď kráčala po

ulici a sedávala

na námes tiach

svojho mes ta

i iných miest,

ktoré navštívila. Vo

svojej predstave

hľadala nové

možnosti pre

zasvätený život a v roku 1535, keď mala asi 60

rokov, založila Spoločnosť sv. Uršule. Boli to zasvätené

panny, ktoré žili vo svojich domovoch

a slúžili v miestnych spoločenstvách. Angela

zverila riadenie a správu Spoločnosti ženám

v dobe, keď takúto zodpovednosť vykonávali

zvyčajne muži. Dnes môžeme tento Angelin

krok v spoločnosti označiť ako prorocký.

Keby Angela bola medzi nami dnes, ako by pomenovala

miestnu a globálnu situáciu, v ktorej

sa nachádzame a ako by na ňu odpovedala?

Keďže sme ľuďmi, ktorým je teraz zverená jej

charizma, je našou zodpovednosťou priniesť

víziu a odvahu do našich

dnešných čias a byť dnes

takou premieňajúcou prítomnosťou,

akou bola v 16. storočí ona.

Aké sú aspekty a výzvy pre vedenie

a učiteľov v našich uršulínskych školách?

Ako by sme mohli živiť prorockú víziu

v našich žiakoch, budúcich rodičoch, učiteľoch,

profesionáloch, politických a obchodných

lídroch, ktorých životy a rozhodnutia budú

formovať budúcnosť na miestnej, národnej

a medzinárodnej úrovni.

Na nasledujúcich stranách budeme skúmať

niektoré z týchto otázok načrtnutých nielen

v Angelinom dedičstve, ale aj vo vedení a spisoch

pápeža Františka a v usmerneniach stanovených

II. vatikánskym koncilom.

Podieľať sa na revolúcii nežnosti

Nežnosť je v centre Angeliných spisov, ktoré adresovala

jej spoločníčkam a správkyniam Spoločnosti. Revo -

lúcia nežnosti začína v citlivých srdciach učeníkov...

Počúvajme Angeline slová

„Buďte vľúdne a ľudské voči deťom... lebo viac dosiah -

nete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými

výčitkami. Tie sa majú použiť len v nevyhnutných prípadoch,

a aj vtedy treba prihliadať na miesto, čas a povahu

osôb.“

Druhá rada

„Preto si musíte tiež uvedomiť, ako veľmi si ich máte

vážiť, lebo čím viac si ich budete vážiť, tým viac ich budete

milovať. Čím viac ich budete milovať, tým viac sa

budete o ne starať a dávať na ne pozor. A nebude

možné, aby ste sa o ne neznepokojovali vo dne v noci

a nevštepili si ich všetky i každú jednotlivo do svojho

srdca, lebo takto to robí pravá láska.“ Rady, Úvod

Počúvajme

slová pápeža Františka

„Evanjelium nás však pozýva nebáť sa riskovať stretnu -

tie s tvárou druhého človeka; s jeho fyzickou prítomnosťou,

ktorá je naliehavá; s jeho bolesťou a požiadavkami

i s jeho nákazlivou radosťou – v neustálom blízkom

vzťahu. Autentická viera v Božieho Syna, ktorý sa stal

človekom, je neoddeliteľná od daru seba samého; od

príslušnosti k spoločenstvu, od služby, od zmierenia

s druhými. Boží Syn nás svojím vtelením pozval na revolúciu

jemnosti.“ Evangelii Gaudium 88

Milosrdenstvo je nosným pilierom života Cirkvi... Bez svedectva

odpúšťania však ostane život neplodným a sterilným,

akoby sme žili na vyprahnutej púšti. Pre Cirkev opäť

nastal čas ujať sa radostnej zvesti o odpustení. Je čas

vrátiť sa k tomu, čo je podstatné, aby sme na seba vzali

slabosti a ťažkosti našich bratov. Odpustenie je silou,

ktorá kriesi človeka pre nový život a vlieva odvahu hľadieť

do budúcnosti s nádejou.“ Misericordiae Vultus 10

II. vatikánsky koncil nám

pripomína

„Budúcnosť ľudstva je v rukách tých, ktorí sú schopní odovzdávať

budúcim generáciám dôvody na život a nádej.“

Gaudium et Spes 31

Počúvajme Ježišove slová

„Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal:

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi,

poznáte pravdu a Pravda vás vyslobodí.“

Ján 8, 31-32

11


, ,

Láskavost, súcit a nežnost

„K tomu, aby sme boli naplno

ľuďmi, dospievame vtedy, keď

sme viac než len ľuďmi – keď

Bohu dovolíme, aby nás vyviedol

za hranice nás samych!“

Pápež František Evangelii Gaudium 8

Sv. Angela nás pozýva milovať

všetkých a každého. V jej druhej

rade nás žiada mať „láskavé

a vľúdne srdce“.

Sv. Angela nás volá urobiť školy miestom, kde

kvalita vzťahov je charakterizovaná láskavosťou

a pozornosťou k druhému ako znakmi

Božej lásky ku každej ľudskej bytosti. Podobenstvo

o dobrom Samaritánovi je v srdci uršulínskeho

života.

Sv. Angela povedala svojim spoločníčkam: „Ak

uvidíte niektorú, ktorá je malomyseľná, bojazlivá

a náchylná k znechuteniu, potešte ju a povzbuďte

ju.“ Podobne ako kedysi sv. Angela,

každý má dnes hľadať nové spôsoby, ako vyjadrovať

lásku v každodennom živote, pamätajúc

na to, že láska je krehká, ale zároveň aj tvorivá.

Úvaha

Ako môžeme ako učitelia a rodičia počúvať

mladých ľudí s väčšou láskavosťou?

Ako ukážeme mladým ľuďom súcit?

Ako im pomôžeme napredovať v obdobiach

ťažkostí?

Aké možnosti ponúkneme mladým, aby

roz víjali vlastnosti ako láskavosť, súcit

a nežnosť doma, v škole a v širšom spoločenstve?

Akým príkladom láskavosti, súcitu a nežnosti

sme pre naše deti, našich žiakov

a jeden pre druhého navzájom?

„Snažte sa

starostlivo

a pozorne

poznať

a pochopiť

ich správanie

a vybadať

ich duchovné

aj časné

potreby.“

Štvrtá Rada, Sv. Angela

12

13


Inovácia, proroctvo a prispôsobenie

Sv. Angela hovorí...

„Ak si čas a potreby budú

vyžadovať, aby ste

nariadili niečo nové,

alebo niečo zmenili,

urobte to s rozvahou

a po dobrej porade.

A nech vaše hlavné útočisko

bude stále v zhromaždení sa

pri nohách Ježiša Krista.

Tam sa vrúcne modlite

so všetkými svojimi sestrami.

Tak bude istotne medzi vami

Ježiš Kristus a ako pravý

a dobrý učiteľ vás osvieti

a poučí o tom,

čo máte robiť.“

Posledný odkaz

Pápež František hovorí:

„... nikto od nás nemôže vyžadovať, aby sme

vieru uzavreli len do intímnej sféry ľudí bez

toho, že by mala akýkoľvek vplyv na sociálny

a národný život; bez toho, že by sme sa starali

o zdravie inštitúcií občianskeho života alebo sa

vyjadrovali k udalostiam, ktoré zaujímajú našich

spoluobčanov...

Autentická viera, ktorá nikdy nie je pohodlná

ani sebecká, obsahuje v sebe vždy hlbokú túžbu

meniť svet; odovzdávať hodnoty, zanechať po

sebe niečo lepšie než to, čo sme tu našli.“

Evangelii Gaudium 183

Úvaha

Ktoré súčasné problémy v našej krajine

nechávajú ľudí polomŕtvych, ako je to v podo

benstve o milosrdnom Samaritánovi?

Existujú nejaké spôsoby, ako môžeme odpovedať

na naliehavé potreby týchto ľudí

alebo situácií?

Môžeme byť ako národ, rodina a spoločen

stvo pohnutí súcitom ako Samaritán

v podobenstve?

Môžeme prostredníctvom našej výchovy

v rodine a škole objaviť, prečo takého situácie

existujú, a premýšľať o možnostiach,

ako by sa vláda, podnikateľský

sektor alebo miestne spoločenstvo mohli

riešiť problémy tejto sociálnej nerovnosti?

Ježiš nás pozýva:

„Milovať budeš Pána,

svojho Bo ha, z celého svojho

srdca, z celej svojej duše,

zo všetkých svojich síl

a z celej svojej mysle a svojho

blížneho ako seba samého.“

Lukáš 10, 27

Ježiš nám potom ukazuje,

ako vyzerá táto láska, keď

nám rozpráva podobenstvo

o milosrdnom Samaritánovi.

14

15


Odvaha a vytrvalost

,

Sv. Angela hovorí

„Z celej vašej sily sa usilujte vytrvať

v stave, do ktorého vás

Boh povolal a hľadajte a chcite

všetky prostriedky a spôsoby,

nutné k vytrvalosti a pokroku až

do konca. Veď nestačí iba začať,

ak sa aj nevytrvá.“ Rady, Úvod

„Pracujte, konajte, verte, usilujte sa, z celého srdca volajte k Bohu,

nepochybne uvidíte obdivuhodné veci, ak všetko usmerníte na

slávu jeho velebnosti a pre dobro duší.“

Rady, Úvod

Ježiš nám dal príklad odvahy a vytrvalosti… svojím životom, utrpením

až na smrť, svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.

Môžeme mať odvahu a vytrvalosť,

keď budeme zjednotení v Bohu…

„Majte nádej a silnú vieru v Boha!

On vám pomôže vo všetkom. Proste,

ponížte sa pred jeho veľkou

mocou.“

Rady, Úvod

Úvaha

Akým spôsobom môžeme povzbudzovať

našich žiakov vnímať „znamenia doby”?

Ako zvyšovať ich citlivosť na nespravodlivosť

okolo nás a dodávať im odvahu odpovedať

na ňu spôsobom, ktorým sú schopní?

Na ktoré zložité otázky v našom dnešnom

svete musíme odpovedať, aby sa ľudia

roz víjali a žili plnohodnotným životom?

Pozvanie pápeža Františka ...

„Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti,

a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše ruky nech chytia ich

ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocítili teplo našej prítomnosti, priateľstva, bratstva. Nech sa

ich volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili bariéru ľahostajnosti, ktorá často

suverénne vládne, aby skryla pokrytectvo a egoizmus!“ Misericordiae Vultus 15

16

17


,

Radost a nádej

Pápež František hovorí

„Vytrvajte verne a s radosťou

v začatom diele.” Posledný odkaz

Sv. Angela hovorí

„Nech je každá radostná a vždy

plná lásky, viery a nádeje v Boha!“

Regula 9, 11

Naše uršulínske školy žijú duchom sv. Angely, jej rados -

ťou a nádejou. Bohatstvo uršulínskej tradície nachá -

dzame v kvalite jej odovzdávania a sprostredko vania

medzi učiteľmi a študentmi, ktorá je cenná pre rast každej

jednej osoby. Pri denných povinnostiach, v triedach

a iných situáciách učitelia a personál školy preukazujú

úctu, radostnú lásku a povzbudenie, ktoré každého

motivuje k rastu.

„Neprestaňte orezávať vám zverenú

vinicu. A ďalej nechajte pôso

biť Boha. On, keď príde čas

a keď sa mu zapáči, urobí obdivuhodné

veci.“ Ôsma rada

„Nik nám nebude môcť zobrať dôstojnosť,

ktorú nám dáva táto nekonečná, neustála láska.

On nám umožňuje zdvihnúť hlavu a začať odznova;

s nehou, ktorá nás nikdy nesklame

a ktorá nám vždy vie prinavrátiť radosť. Neutekajme

od Kristovho vzkriesenia, nepokladajme

sa za porazených, nech už sa stane

čokoľvek. Veď nič nie je mocnejšie ako jeho

život, ktorý nás ženie vpred.“

„Kresťania ho majú hlásať ako tí, ktorí spoločne

prežívajú radosť, poukazujú na nový,

krásny horizont a ponúkajú výbornú hostinu. Cirkev

sa nešíri prozelytizmom, ale príťažlivosťou.“

Evangelii Gaudium 3 a 14

Úvaha

Prvou Angelinou misiou bolo podporovať a utešovať

Katarínu Patengolovú, priateľku, ktorá

oplakávala stratu svojho manžela a syna.

Ako pomáhame ľuďom žiť hlbšie a plnšie, milo

vať život, udržiavať nádej a radosť v čase,

keď sa stretávajú so zlyhaniami a ťažkosťami?

Ktoré kompetencie môžeme rozvíjať, aby sme

učili mladých budovať ich život na hodnotách

evanjelia?

Akým spôsobom môžeme ako učitelia a rodičia

povzbudzovať mladých ľudí počas štúdia?

Ako a kedy sa môžu deliť s ich kresťanskou nádejou

a radosťou?

Ako formujeme ľudí, aby rástli s pozitívnym videním

sveta a rozoznávali v ňom semienka života?

Ako pomáhame žiakom rozvíjať ich tvorivé

schopnosti, aby urobili svet krajším a dôstojnejším

miestom pre každého?

Ježiš nás potešuje

„Vstaňte a nebojte sa.“ Matúš 17, 7

„Toto som vám povedal, aby vo

vás bola moja radosť a aby va -

ša radosť bola úplná.“ Ján 15, 11

„Uctievajte sväto Krista, Pána vo

svojich srdciach, stále pripravení

obhájiť nádej, ktorá je vo vás. Rob

te to však skromne a s bázňou.“

1 Pt 3, 15-16a

18

19


,

Celistvost, úcta a sloboda

Pápež František nás povzbudzuje

Podľa našej tradície kladieme

dôraz uršulínskej výchovy a vzdelávania

na to, aby sme pomohli

každej jednotlivej osobe žiť život

v plnosti. To znamená sprístupniť,

objaviť identitu jednotlivca, objaviť,

že každá osoba je krásna. Takýto

človek má integritu.

Uršulínska výchova a vzdelávanie

pozýva mladých ľudí vzdoro

vať nespravodlivosti a byť nástrojom

Božieho pôsobenia, ktoré

napomáha ľuďom v núdzi.

„Boh dal každému

slobodnú vôľu

a nechce nikoho nútiť.

On iba predkladá,

pozýva a radí.“

Tretí odkaz

„Každý kresťan a každé spoločenstvo sú povolaní

byť nástrojmi Boha na oslobodenie a poskytnutie

pomoci chudobným takým spôsobom,

aby sa naplno dokázali integrovať do spoločnosti.”

Evangelii Gaudium 187

„Ja som prišiel, aby mali život

a aby ho mali hojnejšie.“

Úvaha

Ktoré aspekty vo svojom živote potrebujete

rozvinúť, aby ste žili život v plnosti?

Ako môžeme pomôcť našim žiakom rásť

a prežiť naplnený život?

Čo robíme ako rodina a spoločenstvo, aby

sme dosiahli spoločné dobro všetkých?

20

21


Jednota, súlad a pokoj

Pápež František sa zdiela:

Náš svet volá po zmierení a pokoji. Túto potrebu vidíme aj v našich školách, triedach, na

ihrisku či na rodičovských stretnutiach. Keď sa pozeráme na obraz stromu na tejto strane, uvedomujeme

si, že strom potrebuje výživu a starostlivosť, aby mohol rásť a dať vypučať svojim listom.

V našich uršulínskych výchovno-vzdelávacích spoločenstvách môžeme ponúkať príležitosti

pre dialóg a zmierenie. Do tohto nášho ustarosteného sveta tým naopak môžeme prinášať ovocie

Ducha, ktorým oslovíme iných podobne, ako to robila Angela vo svojej dobe.

Buďte navzájom spojení zväzkom lásky, vážte si jeden druhého, pomáhajte

si navzájom, znášajte sa navzájom...“

Posledná rada

Vo svojom liste Galaťanom nám Pavol hovorí, že ovocie Ducha je „láska,

radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť

a zdržanlivosť.“ Galaťanom 5, 22

Úvaha

Ktoré ovocie Ducha je najviac viditeľné v našej rodine, škole, spoločenstve?

Existujú nejaké spôsoby, ako môžeme povzbudzovať žiakov

a zamestnancov starať sa o toto ovocie?

Ako môžeme pomôcť ľuďom, aby sa cítili prijatí a hodnotní v našom spoločenstve?

Ako prijímame rozmanitosť v našich rodinách, školách, v našom svete?

„Spoločenstvo znamená spoločné zjednotenie

– vytvárame veľkú rodinu, kde každý člen je prospešný

a podporovaný ostatnými.“

Generálna audiencia 30. október 2013

22

23


Duchovný a spolocenský ˇ priestor

uršulínskych škôl

Vo svojich spisoch Angela používa

slová „siate piazzevole“,

ktoré by sme mohli preložiť ako

byť láskavý, byť vľúdny; byť ako

„piazza“. „Piazzas“ znamená námestia

a Brescia nimi oplývala.

Niektoré boli malé, iné väčšie.

Mnohé mali fontány, kde ľudia

chodili pre vodu. Piazzas boli spoločenské

priestory, miesta, kde sa

ľudia združovali, aby si zdieľali

novinky, stretli sa s priateľmi,

sadli si a oddychovali, jednoducho,

aby boli spolu s druhými,

mladí či starí. Boli to miesta,

ktoré ponúkali pohostinnosť. Všet -

ci boli v tomto verejnom pries tore

vítaní.

Školy potrebujú takéto pries -

tory. Miesta, kde študenti môžu

byť spolu v menej formálnom prostredí,

kde môžu stretnúť jeden

druhého a pestovať zdravé, priateľské

vzťahy, keď sa zdieľajú

o bežných udalostiach z ich života.

Školy tiež potrebujú nejaké tiché

miesta, kde sa študenti môžu utiahnuť

a počúvať Ducha, ktorý sa ozýva v hĺb -

kach ich bytosti. Angela mala taký pries -

tor pre svoje dcéry – bolo ním oratórium.

Tento priestor bol vyplnený obrazmi

hrdinských žien, ktoré mohli byť vzormi

pre sestry, povolané do nového spôsobu

zasväteného života. Ženy na jej nástenných

maľbách boli silné, inteligentné, sebaisté,

zrelé, vzdelané, slobod né. Uršuľa,

Alžbeta, Paula, Eustochia a Katarína Alexandrijská

boli svätice, ktoré Angela vybrala,

aby povzbudila svoje dcéry.

Úvaha

Čo sú „piazzas“ v spoločenstve našej

školy?

Odzrkadľujú teplo a pohostinnosť,

ktoré Angela a jej spoločníčky mohli

zažívať v Brescii?

Potrebujeme oboje: spoločenské aj

po svätné priestory v našom živote…

Jedny na to, aby živili náš vzťah s Bo -

hom, tajomstvo v srdci našej bytosti,

a druhé, aby nás vtiahli hlbšie do

vzťahu s druhými, do spoločenstva.

Tieto dve úvahy nám pomáhajú dotknúť sa

ducha a duše Angely a spôsobu, ako sa nám

prihovára aj dnes. Pripomínajú nám v Brescii

dva priestory – piazzas, kde je srdce spoločenského

života, a oratórium, posvätné miesto,

kde sa Angela a jej spoločníčky pravidelne

zhromažďovali.

24

25


Serviam: Odvaha pýtat sa …

,

Podieľať sa na revolúcii

milosrdenstva a spravodlivosti

Precítajme ˇ si niektoré

zo slov pápeža Františka

„Ako príkaz „Nezabiješ!“ stanovuje jasnú

hranicu, aby ochránil hodnotu ľudského života,

tak aj my dnes musíme povedať „nie“ ekonómii

vylúčenia a nerovnosti. Takáto ekonómia zabíja.

Nemožno dopustiť, že nikoho nezaujíma,

keď od zimy zomrie starec, ktorý zostal na ulici,

zatiaľ čo do správ sa dostane dvojbodový pokles

na burze. To je príklad vylúčenia. Nemožno

viac tolerovať, že sa vyhadzuje jedlo, keď ľudia

trpia od hladu. To je príklad nerovnosti. Dnes

sa všetko stáva predmetom hry založenej na

súťaživosti a zákone silnejšieho, pričom v tejto

hre silnejší požiera slabšieho. V dôsledku danej

situácie sú celé zástupy ľudí vylúčené a vytlačené

na okraj spoločnosti: bez práce, bez perspektív,

bez východiska.“

Evangelii Gaudium 53

Ježiš nám hovorí

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich

je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci,

lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo

oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení

lační a smädní po

spravodlivosti, lebo oni budú

nasýtení. Blahoslavení milo -

srd ní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čisté

ho srdca, lebo oni uvidia

Boha. Blahoslavení tí, čo šíria

pokoj, lebo ich budú volať

Božími synmi. Blahoslavení

prenasledovaní pre spravodlivosť,

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“

Matúš 5, 3-1

Po celý čas nás Evanjelium vytr -

va lo volá objať tých, ktorí sa nachádzajú

na okraji spoločnosti.

Revolúcia milosrdenstva a spravodlivosti

začína vtedy, keď sa obyčajní

ľudia odvážia klásť otázky.

Helder Camara, arcibiskup v Brazílii, raz povedal:

„Keď som kŕmil chudobných, hovorili mi,

že som svätý, ale keď som sa opýtal, prečo sú

chudobní hladní, povedali, že som komunista.“

Študenti Gymnázia sv. Uršule z Bratislavy

v dobrovoľníckej službe v Charitnom dome sestier

v Suchej nad Parnou.

Úvaha

Ktoré otázky by sme sa pri pohľade na našu súčasnú

spoločnosť radi spytali, aby to mohlo

priniesť milosrdenstvo a spravodlivosť trpiacim

spomedzi nás? Ako by sme mohli ako vychovávatelia

zvyšiť povedomie našich žiakov, aby sa

v budúcnosti, keď budú na zodpovednych pozíciách

alebo ako vodcovia vo svojich rodinách,

firmách, v politike, mohli pytať otázky, ktoré vyvolajú

zmenu, a aby boli súčasťou tejto zmeny?

26

27


Naše motto: Serviam – budem slúžit

Všade vo svojom živote Ježiš slúžil spoločenstvu.

V rutine každodenného života bol tu,

aby načúval, odpovedal, uzdravoval, oduševňoval,

odpúšťal, potešoval, vyzýval. Poslednú

noc sa Ježiš delí o pokrm so svojimi učeníkmi.

Dáva nám seba samého v tomto pokrme chle -

ba a vína. V Lukášovom evanjeliu povedal učeníkom

počas večere: „Ja som medzi vami ako

ten, čo obsluhuje!“ Lukáš 22, 27

V Jánovom evanjeliu pri poslednej večeri

nie je chlieb a víno, ale bežné gesto

umývania nôh apoštolom, ktoré bolo obyčajne

úlohou sluhov voči svojim pánom.

A na záver Ježiš povie:

„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete:

Učiteľ a Pane, a dobre hovoríte, lebo to

som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy

vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,

ako som ja urobil vám.“ Ján 13, 13-15

Úvaha

Ako sme prítomní pre ostatných v našich

miestnych, národných a medzinárodných

spoločenstvách?

Ako prijímame ako škola žiakov do nášho

spoločenstva a inšpirujeme ich žiť heslo

Serviam v bežnom každodennom živote?

,

Ježiš umýva nohy svojim učeníkom

Leadership a Serviam

V celých svojich spisoch Angela povzbudzuje

správkyne a svoje dcéry podporovať vzťa -

hy založené na dôvere, rešpekte a poznávať

silné stránky aj slabosti jedna druhej.

Takéto dôveryhodné vzťahy sú dôležité

v každom spoločenstve, ktorému je zverená

zodpovednosť vzdelávať deti a mládež.

Kultúra s vysokým stupňom dôvery v škole

umožňuje zamestnancom a žiakom prosperovať,

pretože podporuje zdieľanie múdrosti bez

obáv z kritiky alebo výčitky. A prinášanie rozmanitosti

skúseností a múdrosti rozširuje a obohacuje

rozhodovanie v rámci komunity. Pri zdieľaní

múdrosti žijeme Serviam.

Úvaha

Ako podporujeme takúto dôveru?

Aké možnosti pre rozvoj viery a zdieľania

sa s ňou majú naši zamestnanci v rámci

nášho školského spoločenstva?

Pomenujte spôsoby, akými živíme srdcia

a ducha našich žiakov.

Ktoré štruktúry alebo zaužívané zvyky posilňujú

vzťahy medzi:

• zamestnancami navzájom,

• zamestnancami a žiakmi,

• žiakmi navzájom,

• školou a rodičmi?

Srdce živené Duchom a Slovom umožňuje zamestnancom

a žiakom pozrieť sa na situáciu v škole a v širšom

spoločenstve inými očami, očami učeníka. Takéto vedenie

bude opačnou kultúrou vo svete, kde sa tak veľa

rozhodnutí robí len z ekonomických dôvodov.

Pri mnohých príležitostiach nám pápež František pripomína,

že sme globálna komunita, nie globálna ekonomika,

a nalieha na vedúcich predstaviteľov, aby sa

na ľudí, ktorých sa dotýkajú ich rozhodnutia, nepozerali

len ako na „spodnú líniu“.

Živiť svoje srdce a dušu tichým rozjímaním, uvažovať

nad Písmom, vytvárať príležitosti zdieľať vieru jeden

s druhým.

V evanjeliu nám Ježiš hovorí:

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj

mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás

vyslobodí.“ Ján 8, 31b-32

„Autentická viera, ktorá nikdy nie je pohodlná

ani sebecká, vždy v sebe obsahuje

hlbokú túžbu meniť svet, odovzdávať hodnoty,

zanechať po sebe niečo lepšie než to, čo sme tu

našli.“ Evangelii Gaudium 183

28

29


Serviam a odpoved na znamenia cias ˇ

,

V Matúšovom evanjeliu

Ježiš pripomína

svojim uceníkom: ˇ

„Poďte požehnaní môjho Otca,

zaujmite kráľovstvo, ktoré je

pre vás pripravené od stvorenia

sveta. Lebo som bol hladný

a dali ste mi jesť; bol som

smädný a dali ste mi piť;

bol som pocestný a pritúlili

ste ma; bol som nahý a priodeli

ste ma, bol som chorý

a navštívili ste ma, bol som

vo väzení a prišli ste ku mne.“

Matúš 25, 34b-36

Ako učeníci v poslaní a ako žiaci uršulínskych

škôl s heslom Serviam, sme nútení brať

svoju úlohu vo svete vážne.

„Znamenia cias“ ˇ

sú vždy výzvou:

• rozvoj technológií,

• nestabilita politiky na rôznych miestach

vo svete,

• zničenie značnej časti nášho prírodného

prostredia,

• zmena prostredia ľudských vzťahov digitálnymi

technológiami,

• globálne nerovnosti,

• strach z druhých, ktorý sa propaguje

v mnohých krajinách, keď hľadáme spôsoby,

ako reagovať v tomto momente

našich celosvetových dejín s otvoreným

srdcom a otvorenými hranicami pre

mnohých utečencov, ktorí hľadajú útočisko.

Svet, ktorý my a naši žiaci budeme žiť len v priebehu

desiatich rokov, sa bude značne líšiť od súčasného

sveta.

Takže výzva pre dnešné školy je vzdelávať takým spôsobom,

aby sme pripravili žiakov, ktorí spochybnia

mnohé z uvedených situácií a štruktúr a predstavia

nové spôsoby, ako vytvoriť spravodlivejší a lepší svet.

Ako nám Einstein pripomína: Žiaden problém nemôže

byť vyriešený tým istým myslením alebo úrovňou vedomia,

ktoré ho vytvorilo. Takže rozhýbanie predstavivosti

a povzbudzovanie tvorivosti vo všetkých oblastiach

vzdelávania a školského života je nevyhnutné, ak majú

naši žiaci žiť motto Serviam v budúcnosti.

V mnohých školách sú žiaci zapojení do

dobrovoľníckych programov miestneho spoločenstva,

kde majú mať oči otvorené pre chudobu,

ktorá je často v spoločnosti skrytá.

Takáto skúsenosť môže vyvolávať rôzne otázky

v mnohých oblastiach štúdia a milosrdné srdce

sa tak môže viac rozvíjať pri stretnutiach sa

tvárou v tvár s touto chudobou. Žiaci týmto zakúšajú

„znamenia čias” z prvej ruky.

Našou nádejou je, že v nadchádzajúcich rokoch

budeme aj ďalej vidieť bývalých uršulínskych

študentov, ktorí sa vo svojich miestnych

spoločenstvách a v krajinách po celom svete

v mnohých situáciách postavia za spravodlivosť

a milosrdenstvo.

A nakoniec slovo pápeža

Františka, ako toho,

kto nás vedie:

„Cirkev má poslanie ohlasovať Božie

milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim

srdcom evanjelia a skrze

ktoré má evanjelium dospieť

k srdcu a mysli každého človeka.“

Misericordiae Vultus 12

Uršulínski študenti sú v duchu Angely

a motta Serviam poslaní vpred, aby

boli tlčúcim srdcom evanjelia.

Pápež František

nám pripomína:

„Svet je bičovaný vojnami i násilím

a zranený rozšíreným individualizmom,

ktorý rozdeľuje ľudí

a stavia ich pri hľadaní vlastného

blahobytu proti sebe navzájom...

Kresťanov všetkých spoločenstiev

na svete chcem požiadať, aby vydávali

príťažlivé a žiarivé svedectvo

o bratskom spoločenstve.“

Evangelii Gaudium 99

Úvaha

Pomenujte „znamenia doby“ v našej krajine.

Akým spôsobom vedieme žiakov, aby sa anga -

žovali v týchto oblastiach?

Sú si učitelia vedomí toho, ako riešiť tieto otázky

pri výučbe?

30

31


Naša patrónka

Sv. Uršula

Sv. Uršuľu symbolizuje súhvezdie

Malá medvedica – Ursa Minor.

Vo svojom prejave uršulínskym

žiakom v r. 1933 pápež

Pius XI. Hovorí: „Toto pole hviezd

v heraldickom jazyku symbolizuje

výšku, stúpanie, zenit. O tieto

výšky sa musíme vždy usilovať...

Tieto hviezdy nie sú usporiadané

náhodou ...

Môžeme rozoznať Malú medvedicu,

ktorá predstavuje svätú patrónku,

vašu matku, sv. Uršuľu, veľkú

sväticu a mučenicu. Ona nám

pripomína čistotu, boj a úsilie. Podobne

ako sv. Uršuľa nechajme sa

viesť týmito hviezdami na našej životnej

púti, aby sme ako ona boli

odvážni aj v ťažkých momentoch.

,

Podľa legendy približne zo 4. – 5. storočia

sv. Uršuľa, dcéra kráľa v starovekom Anglicku,

bola požiadaná pohanským princom o ruku,

ale ona sľúbila vernosť Kristovi. Prosila sobáš

odložiť o tri roky, aby si spolu s niekoľkými mladými

ženami urobila púť do Ríma. Na spiatočnej

ceste boli sv. Uršuľa a jej spoločníčky zabité

barbarmi v Kolíne v Nemecku, pretože nechceli

vyhovieť ich požiadavkám. Kostol sv. Uršule

v Kolíne stojí nad miestom, kde boli o mnoho

rokov neskôr objavené ich pozostatky.

Príbeh sv. Uršule bol maľovaný mnohými

umelcami, napr. Carpacciom a Morettom v Taliansku

alebo Hans Memlingom v Belgicku.

Sviatok sv. Uršule, patrónky uršulínskej rehole,

oslavujeme 21. októbra. Iniciály OSU, ktoré

majú sestry uršulínky za svojím menom, pochádzajú

z latinského názvu Ordo Sanctae Ursulae

– Rád sv. Uršule.

Sv. Uršuľa, vypros nám odvahu,

statočnosť a vernosť,

s ktorými si nasledovala Božie

volanie v tvojom živote.

Sv. Uršuľa, oroduj za nás!

33


Galéria obrázkov

Úvodná strana: Joao Batista, Piauí, Brazília

(a) Sr. Mary Jane Robertshaw OSU z New Rochelle,

New York, USA

(b) Sr. Anna Rosa Porro OSU

(c) Sr. Margaret Beaudette SC, New York, USA

(d) Brescia House School, Bryanston, Južná Afrika

(e) Silver Surfers Club, Ursuline High School,

Wimbledon, Anglicko

(f) Maľba Sv. Angela, Huet Germana

(g) Sv. Angela - umelec: E. Piccolruaz. St Ursula’s

Kingsgrove, Austrália

(h) Fundaćčo Santa Śngela Pedro II, Brazília

(i) Kríž uršulínok Rímskej únie

(j) Sv. Angela, kláštor uršulínok Via Nomentana

34, Rome, Italy. umelec: Barnaba Porro (2000)

(k) Szkola Podstawowa Krakow, Poland

(1) Ste Angele from Alain d'Orange Edition du Signe

(m) St Angela Merici School, Bamyanga, Cameroon

(n) St Ursula with Two Angels and a Donor by

Benozzo Gozzoli c.1455-60

now in National Gallery of Art Washington DC, USA

(o) Sefhare, Botswana

(p) Sunrise over Lake Garda, Italy, 2015

(q) Ursuline High School, Wimbledon, England

(r) (r1)& (r2) St Angela Brescia House, Bryanston,

South Africa

(s) Ursuline Academy of Dallas, Texas, USA

(t) St Ursula's Toowoomba, Australia

(u) Jesus washes the feet of his disciples,

Marko Rupnik

(v) Sculpture of St Ursula, Hendrick Douverman

(w) St Ursula, the Patron Saint of Gozo, Malta

(x) St Angela Stained Glass Window, Cleveland,

Ohio, USA

(y) Images from page 3-4

(i) Zespol Szkol Urszulanskich Wroclaw Poland

Príloha

Galéria obrázkov

Obálka úvodná strana: Joao Batista, Piauí, Brazília

Str. 2 – Fotoarchív uršulínok Slovenskej provincie

Str. 6 – Sv. Angela Merici. Sr. Anna Rosa Porro, OSU

Str. 7 – Sv. Angela Merici, Bielefeld, Niemcy

Str. 8 – Základná škola sestier uršulínok, Ľublin,

Poľsko

– Škola sv. Angely Merici, Bamyanga, Kamerun

– Spojená uršulínska škola, Wroclaw, Poľsko

Str. 9 – Brescia House School, Bryanston,

Juhoafrická republika

– St. Ursula’s College, Toowoomba, Austrália

Str. 10 – Sr. Margaret Beaudette SC, New York, USA

Str. 11 – Gymnázium Angely Merici, Trnava, Slovensko

– Brescia House School, Bryanston, Juhoafrická

republika

Str. 12 – Základná škola s materskou školou sv. Uršule,

Bratislava, Slovensko

– Súťažná práca: sv. Angela Merici, Poznaň,

Poľsko

Str. 13 – Sv. Angela, Huet Germana

Str. 14 – Sv. Angela, E. Piccolruaz. St Ursula’s

Kingsgrove, Austrália

Str. 15 – Základná škola s materskou školou Angely

Merici, Trnava, Slovensko

Str. 16 – Kríž a prsteň uršulínok Rímskej únie,

fotoarchív uršulínok Slovenskej provincie

– Svetové uršulínske dni mládeže 2016

v Poľsku

Str. 17 – Sv. Angela Merici, Desenzano, Wlochy

Str. 18 – Základná škola sestier uršulínok, Krakow,

Poľsko

– Sv. Angela, Alain d'Orange Edition du Signe

Str. 19 – Gymnázium Angely Merici, Trnava, Slovensko

Str. 20 – Sv. Angela Merici, Bc. Lenka Antalová,

Trnava, Slovensko, podľa predlohy Augusty

Curreliovej z knihy Angela

Str. 21 – Súkromné centrum voľného času, Modra,

Slovensko

– Základná škola s materskou školou

sv. Uršule, Bratislava, Slovensko

Str. 22 – Fotoarchív uršulínok Slovenskej provincie

Str. 23 – Jazero Garda, Wlochy

Str. 24 – Materská škola sestier uršulínok, Krakow,

Poľsko

Str. 25 – Gymnázium sv. Uršule, Bratislava, Slovensko

– Základná škola s materskou školou Angely

Merici, Trnava, Slovensko

Str. 26 – Fotoarchív uršulínok Slovenskej provincie

Str. 27 – Gymnázium sv. Uršule, Bratislava,

dobrovoľníci v Charitnom dome v Suchej

nad Parnou, Slovensko

– Dobrovoľníci Rosie, St. Ursula’s Toowoomba,

Austrália

Str. 28 – Umývanie nôh, Claudio Pastro

Str. 29 – Svetové uršulínske dni mládeže 2016,

Wroclaw, Poľsko

Str. 30 – Peru

Str. 31 – Základná škola, Ľublin, Poľsko

Str. 32 – Sv. Uršuľa, kostol sv. Jozefa, Wroclaw, Poľsko

Str. 33 – Sv. Uršuľa, Mattheus Schiestl, 1932

Str. 34 – Str. 35 – Sv. Angela a sv. Uršuľa,

sr. Pia Grausová, OSU, Slovensko

Obálka zadná strana: St. Ursula’s Toowoomba, Austrália

Poďakovanie za vypracovanie projektu: Louise Phillips,

Gemma Armstrong ● Poďakovanie sr. Moekti Gondosasmito

OSU za všetky jej rady a vedenie Poďakovanie za


preklad do slovenčiny: sr. Samuela Harmáčková, OSU,

sr. Ruth Tolarovičová, OSU, sr. Lucia Balážová, OSU Poďakovanie

za grafiku: akad. mal. Barbara ● Neumannová

Vydala: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia

Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

34

35


Sv. Angela, stráž dni našej mladosti.

Sv. Uršuľa, chráň našu budúcnosť.

Similar magazines