20.09.2019 Views

Časovni roki in sporočila na trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva

Časovni roki in sporočila na trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva v1.2

Časovni roki in sporočila na trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva v1.2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P r i l o g a k Definiciji trga - Slovenija

Časovni roki in

sporočila trgu pri

avkcijskem trgovanju

znotraj dneva

v1.2

Ta dokument je del pravil borze, ki jo skupaj upravljajo BSP Energetska Borza d.o.o. in z njo

povezane družbe.

Ta priloga je veljavna od 8. junija 2022 in ostane v veljavi, dokler ni spremenjena v skladu s

pravili borze.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Stran je namenoma prazna.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

II


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Kazalo

1 Definicije izrazov ...................................................................................................................... 1

2 Splošne določbe ...................................................................................................................... 3

2.1 Časovni roki za vnos ponudb ............................................................................................ 3

2.2 Popolna prekinitev spajanja trgov .................................................................................... 4

3 Sporočila trgu .......................................................................................................................... 5

3.1 Sporočila v zvezi z avkcijskim trgovanjem znotraj dneva ................................................. 5

4 Postopki spajanja trgovs .......................................................................................................... 7

4.1 Postopki spajanja trgov z normalnimi časovnicami ......................................................... 7

4.2 Časovnica postopka objave ČPZ ....................................................................................... 8

4.3 Postopek spajanja............................................................................................................. 9

4.4 Postopek objave rezultatov spajanja trgov .................................................................... 10

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

III


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Stran je namenoma prazna.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

IV


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

1 Definicije izrazov

ČPZ ................................... čezmejne prenosne zmogljivosti (razpoložljive čezmejne

prenosne zmogljivosti).

Pogodba o vzpostavitvi komplementarnih avkcij znotraj dneva……………

pogodba med italijanskim,

slovenskim in grškim sistemskim operaterjem

prenosnega omrežja ter italijansko, slovensko in grško

energetsko borzo, ki določa referenčni okvir za

opredelitev glavnih funkcij projekta vzpostavitve

komplementarnih avkcij znotraj dneva.

PX ...................................... energetska borza.

Spajanje trgov ................. mehanizem za usklajevanje dveh ali več energetskih

trgov sosednjih območij, ki vključuje upravljanje čezmejnih

prenosnih zmogljivosti med območji in trgovanje z

energijo.

Stranke ............................. energetske borze in sistemski operaterji prenosnega

omrežja v Pogodbi o vzpostavitvi komplementarnih avkcij

znotraj dneva.

Tržni udeleženec .............. borzni udeleženec, ki je bil sprejet na posamezni trg.

TSO ................................... sistemski operater prenosnega omrežja.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

1


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Stran je namenoma prazna.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

2


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

2 Splošne določbe

(1) Časovni roki in sporočila trgu pri avkcijskem trgovanju znotraj dneva določajo

postopke za spajanje trgov.

(2) Časovni roki in sporočila trgu pri trgovanju za dan vnaprej so določeni skladno s

Pogodbi o vzpostavitvi komplementarnih avkcij znotraj dneva..

(3) Spajanje trgov je razdeljeno na tri ločene postopke:

a) postopek pred začetkom spajanja (čas objave ČPZ)

b) postopek spajanja;

c) postopek po zaključitvi spajanja (objava rezultatov spajanja trgov).

(4) Odvisno od razmer na trgu bodo za vsak postopek spajanja trgov veljale naslednje

časovnice avckijskega trgovanja za dan vnaprej:

a) normalne časovnice ali

b) rezervne časovnice ali

c) nadomestne časovnice.

(5) Družba BSP lahko tržnim udeležencem v primeru rezervnih časovnic in nadomestnih

časovnic po elektronski pošti pošlje sporočila (CRIDA) trgu v zvezi z avkcijskim

trgovanjem znotraj dneva.

2.1 Časovni roki za vnos ponudb

(1) Časovni rok za vnos ponudb je čas, do katerega lahko tržni udeleženci vnašajo in

upravljajo svoje ponudbe.

(2) Časovni rok za vnos ponudb za ID1 (MI1) je nastavljen na 15:00 po

srednjeevropskem času.

(3) Časovni rok za vnos ponudb za ID2 (MI2) je nastavljen na 22:00 po

srednjeevropskem času.

(4) Časovni rok za vnos ponudb za ID3 (MI3) je nastavljen na 10:00 po

srednjeevropskem času.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

3


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

2.2 Popolna prekinitev spajanja trgov

(1) Razglasitev popolne prekinitve spajanja trgov je situacija, v kateri pride do prekinitve

spajanja trgov na italijansko-slovenski in na italijansko-grški meji, če spajanje trgov do

dane ure ne more zagotoviti pravih rezultatov. V tem primeru za postopek spajanja

trgov veljajo nadomestne časovnice.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

4


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

3 Sporočila trgu

3.1 Sporočila v zvezi z avkcijskim trgovanjem znotraj

dneva

ID sporočila

CRIDA_ExC_04a:

Partial Decoupling

CRIDA_ExC_04b:

Full Decoupling

CRIDA_ExC_04b:

Full Decoupling

CRIDA_ExC_04b:

Full Decoupling

CRIDA_ExC_05b:

Full Decoupling

Naslov sporočila

Delna prekinitev spajanja trgov (zaradi manjkajoče knjige

ponudb)

DC1- Prekinitev spajanja trgov zaradi manjkajočih ČPZ

DC2 - Prekinitev spajanja trgov zaradi manjkajoče knjjige

ponudb

DC3 – Prekinitev spajanja trgov zaradi tehničnih težav

Vnaprej znana popolna prekinitev spajanja trgov

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj dneva

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

Čas

pošiljanja

15:15

22:15

10:15

14:55

21:55

09:55

15:18

22:18

10:18

15:25

22:25

10:25

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

5


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Stran je namenoma prazna.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

6


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

4 Postopki spajanja trgov

4.1 Postopki spajanja trgov z normalnimi

časovnicami

(1) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje ID1 (MI1)

časovnice:

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 14:45;

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 15:00;

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 15:18.

(2) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje ID2 (MI2)

časovnice:

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 21:45;

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 22:00;

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 22:18.

(3) Če ni motenj v sistemih, s katerimi upravljajo stranke, veljajo naslednje ID3 (MI3)

časovnice:

a) Čas objave ČPZ je nastavljen na 09:45;

b) Časovni rok za vnos ponudb je nastavljen na 10:00;

c) Čas objave rezultatov spajanja trgov je nastavljen na 10:18.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

7


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

4.2 Časovnica postopka objave ČPZ

Čas

14:45

21:45

09:45

14:55

21:55

09:55

14:55

21:55

09:55

14:55

21:55

09:55

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj

dneva

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

Postopek Časovnice Opis

Čas objave ČPZ

Zadnji rok za objavo ČPZ

Prekinitev spajanja trgov

Pošiljanje sporočila

CRIDA_ExC_04b: Full Decoupling

Normalna

Rezervna

Nadomestna

Nadomestna

Če ČPZ še vedno niso objavljeni, se

sporočilo CRIDA_ExC_04b: Full

Decoupling pošlje tržnim

udeležencem.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

8


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

4.3 Postopek spajanja

Čas

15:00

22:00

10:00

15:18

22:18

10:18

15:18

22:18

10:18

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj

dneva

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

D1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

D1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

Postopek Časovnice Opis

Časovni rok za vnos ponudb

Prekinitev spajanja trgov

Pošiljanje sporočila

CRIDA_ExC_04b: Full Decoupling

Normalna

Nadomestna

Nadomestna

Če eden od PX ne more zagotoviti

svoje knjige ponudb, se sporočilo

CRIDA_ExC_04b: Full Decoupling

pošlje tržnim udeležencem.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

9


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

4.4 Postopek objave rezultatov spajanja trgov

Čas

15:18

22:18

10:18

15:25

22:25

10:25

15:25

22:25

10:25

15:25

22:25

10:25

Seja

avkcijskega

trgovanja

znotraj

dneva

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

ID1 – MI1

ID2 – MI2

ID3 – MI3

Postopek Časovnice Opis

Čas objave rezultatov spajanja

trgov

Zadnji rok za objavo rezultatov

spajanja trgov

Prekinitev spajanja trgov

Pošiljanje sporočila

CRIDA_ExC_04b: Full Decoupling

Normalna

Rezervna

Nadomestna

Nadomestna

Če rezultati spajanja trgov niso

objavljeni znotraj določenih časovnic,

se tržnim udeležencem pošlje

sporočilo CRIDA_ExC_04b: Full

Decoupling.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

10


ČASOVNI ROKI IN SPOROČILA TRGU PRI AVKCIJSKEM

TRGOVANJU ZNOTRAJ DNEVA

Različica 1.2

Stran je namenoma prazna.

BSP Energetska Borza d.o.o. Copyright 2022 Vse pravice so pridržane.

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!