تئاترموج نوی نروژ | استقلال و تفکر انتقادی

exittheatre

به قلم: الیزابت لینس لی
۲۰۱۶
ترجمه: شیرین میرزانژاد

مهر‌ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاترموج نوی نروژاستقلال و تفکر انتقادی البریبرزابت لینس ‏لىللىی

‏بجببجخش اول

تئاتر آوانگارد نروژ

‏«کنسرت برای گرین لند»‏ ورندنست تئاترت،‏ ٢٠٠٣-٢٠٠۵

چشم انداز تئاتر نروژ گسبرتبررده و متنوع است؛ به گونا گوبىنبىی فرهنگ و جغرافیای این کشور

‏بهپبههناور.‏ غبریبررممممممکن است که بتوان تصویری منصفانه از ‏بمتبممام آن در یک مقاله ارائه داد،‏ و من

تلاشی در این امر ‏بمنبممی کنم.‏ من بر روی کمپابىنبىی های مستقل ‏بمتبممرکز می کنم،‏ یا به بیان دقیق تر

‏بجببجخشی از عرصه ی هبرنبررهای ‏بمنبممایشی که بر تئاتر معاصر پیشرو موجود در میان هبرنبررمندان

آوانگارد تا کید دارد.‏ به عبارت دیگر؛ هبرنبررمندابىنبىی که هنجارها و قواعد را می شکنند و به

شیوه ای نوآورانه در عرصه ی هبرنبرری خود کاوش می کنند.‏ این ها هبرنبررمندابىنبىی هستند که راه را

برای شیوه های جدید فکر کردن به تئاتر و خلق آن،‏ شیوه های جدید برای بیان روایت،‏

شیوه های جدید برای جلب توجه ‏مجممجخاطبان باز می کنند.‏ هر از گاهی این نوع تئاتر،‏ هبرنبرر تئاتر و

شیوه ی بیان و ‏مجممجحتوای آن را دستخوش تغیبریبررات اساسی می کند.‏ گاه این تغیبریبرر تنها ‏لحللححظه ای

می پاید و گاه اثرات عمیق و ادامه دار بر تارتحیتحخ تئاتر نروژ بافىقفىی می گذارد.‏

تئاتر آوانگارد ‏همھهممیشه در مقابل شیوه ی ‏بمنبممایشی سنبىتبىی تئاتر قرار گرفته است ‏‐نقد و چالش

سنت ها و ‏بهنبههادهای تئاتری ‏همھهممواره ‏بجببجخشی از ماهیت آوانگارد است.‏ این هبرنبررمندان رابطه ی

٤

More magazines by this user
Similar magazines