تئاترموج نوی نروژ | استقلال و تفکر انتقادی

exittheatre

به قلم: الیزابت لینس لی
۲۰۱۶
ترجمه: شیرین میرزانژاد

مهر‌ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاترموج نوی نروژاستقلال و تفکر انتقادی البریبرزابت لینس ‏لىللىی

دهه ی شصت

در سال ١٩۶۴، ‏«یوجینو باربا»‏i ی ایتالیابىیبىی کمپابىنبىی ‏«تئاتر اودین»‏ را در اسلو راه اندازی کرده بود.‏

او پس از سال ها کار در لابراتوار تئاتر یرژی گروتفسکی در ‏لهللهھستان به نروژ آمده بود.‏ باربا پیش از

آن هم به نروژ آمده بود و این ‏همھهممان جابىیبىی بود که می خواست باشد.‏

در آغاز دهه ی ۶٠، نروژ کشوری با فرهنگی ضعیف بود.‏ ما هنوز در دهه ی پنجاه گبریبرر کرده بودبمیبمم

‏‐یکی از سنبىتبىی ترین دهه هابىیبىی که کشور به خود دیده است.‏ ویژگی اصلی ‏مجممجحافل فرهنگی،‏

کوته اندیشی،‏ ‏مجممجحدودیت ذهبىنبىی و تشویش از ناشناخته ها بود.‏ به خاطر سهمیه بندی دوران جنگ و

پس از جنگ،‏ نروژ از جریان های ببنیبنن المللممللی جدا افتاده بود.‏ اغلب آبجنبجچه از خارج می آمد به دیده ی

تردید نگریسته می شد،‏ از ‏جمججممله هبرنبررمندان نروژی با ‏بجتبجحصیلات و ‏بجتبججربه ی ببنیبنن المللممللی.‏ شرایط آمیخته

با کوته فکری بود و هر کس در جهت نوآوری تلاش می کرد،‏ اغلب مورد ‏مجممجخالفت و ‏بمتبممسخر قرار

می گرفت.‏

به این جامعه ی فرهنگی،‏ یک ایتالیابىیبىی پرورش یافته در تئاتر ‏لهللهھستان با ‏مجممجحور فبریبرزیکال،‏ زیبابىیبىی و

دیداری وارد شد.‏ سنت تئاتری و ‏بهنبههادهای سنبىتبىی در آن زمان بر چشم انداز تئاتر نروژ غالب بودند.‏

از باربا استقبال چندابىنبىی نشد،‏ حبىتبىی با اینکه تنها از بازیگران نروژی استفاده می کرد‐‏ آبهنبههابىیبىی که از

سوی آ کادمی ملی تئاتر پذیرفته نشده بودند.‏ تئاتر اودین در نروژ دیری نپایید.‏ این کمپابىنبىی در

سال ‎١٩۶۵‎‏بجنبجخستبنیبنن ‏بمنبممایش خود؛ ‏«اورنیتوفیلن»‏ii بر اساس ‏«عاشقان پرندگان»‏ اثر ینس ببریبررنبوiii را

افتتاح کرد.‏ پس از آن،‏ هیچ ‏جمحجممایبىتبىی از سوی دولت برای ادامه ی کارشان از آبهنبهها صورت نگرفت.‏ با

این حال،‏ این کمپابىنبىی در کشورهای اروپای ‏سمشسممالىللىی تور اجرای این اثر را برگزار کرد.‏ ‏همھهممه جا،‏

خصوصاً‏ در دابمنبممارک از آبهنبهها استقبال خو ‏بىببىی شد و در شهر هولستبرببرروiv از آبهنبهها دعوت شد که لابراتوار

تئاترشان را در آبجنبججا برپا کنند.‏ به این ترتیب کمپابىنبىی در سال ١٩۶۶ به هولستبرببررو نقل مکان کرد،‏

شهری که در معرض ‏بهتبههدید کاهش ‏جمججممعیت قرار داشت.‏ هولستبرببررو در قالب یک طرح برنامه ریزی

شهری از تئاتر اودین دعوت به عمل آورد و این طرح اسبرتبرراتژی هوسمشسممندانه ای از کار درآمد.‏ تئاتر

اودین هنوز هم در هولستبرببررو مستقر است و حضورش در احیای شهر نقش مهمی ایفاء کرده است.‏

تئاتر نروژ با مهاجرت تئاتر اودین گنجینه ای غبىنبىی را از دست داد.‏

تئاتر آوانگارد دیگری که نباید از آن غافل ماند ‏‐که تقریباً‏ به مدت بیست سال پابرجا بود‐‏

‏«صحنه ٧» در اسلو است.‏ صحنه ٧ در سال ١٩۶۶ به عنوان زیرمجممججموعه ی ‏«کلاب ٧» راه اندازی

Eugenio Barba i

Ornitofilene ii

Jens Bjørneboe iii

٦

Holstebro iv

More magazines by this user
Similar magazines