تئاترموج نوی نروژ | استقلال و تفکر انتقادی

exittheatre

به قلم: الیزابت لینس لی
۲۰۱۶
ترجمه: شیرین میرزانژاد

مهر‌ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد تئاترموج نوی نروژاستقلال و تفکر انتقادی البریبرزابت لینس ‏لىللىی

شد.‏ تئاتری کوچک و باز بود که هوابىیبىی جهابىنبىی در آن می دمید.‏ مدیر تئاتر،‏ ‏«سوسن کروگ»‏i ، ‏بمنبممایه ی

این تئاتر ‏بجتبججر ‏بىببىی را تئاتری باز توصیف کرد؛ باز به روی ژانرهای جدید تئاتر،‏ تئاتر نو و بازیگران

جدید.‏ گرچه ‏مجممجحافظه کاری فرهنگی ‏همھهممچنان سلطه داشت،‏ فضای رادیکالبریبرزه ی سیاسی دهه ی

شصت راه خود را به سوی نروژ باز می کرد و برای آبهنبهها که تشنه ی تئاتر آوانگارد و ‏بجتبجحرکات جهابىنبىی

بودند،‏ صحنه/کلاب ٧ جای مناسبىببىی بود.‏

در سال ‏بمنبممادین ١٩۶٨، مرکز هبرنبرری جدیدی افتتاح شد که در کنار کلاب ٧ سهم به سزابىیبىی در

فضای هبرنبرری فرهنگ ضدجریان غالب داشت؛ مرکز فرهنگی هبىنبىی اونستاii در هویکودنiii

بارومiv

در

‏(همھهممسایه ی اسلو).‏ تردید نسبت به این مرکز فرهنگی جدید در میان هبرنبررمندان جوان

شایع شده بود،‏ خصوصاً‏ به این دلیل که از سوی افرادی بسیار ثروبمتبممند ‏جمحجممایت می شد.‏ اما تردید

اولیه ی هبرنبررمندان جوان خیلی زود از میان رفت.‏ این مرکز به سرعت تبدیل به ‏مجممجحلی مهم برای

هبرنبرر و فرهنگ معاصر شد.‏ ساختمان آن پر از تکنولوژی پیشرفته ی زمان خود بود و از جوانان،‏

را ک،‏ پانک و دیگر جلوه های فرهنگ ضدجریان استقبال می شد.‏ در دورابىنبىی که مدرنیسم ‏(که

امروز در بافىقفىی اروپا به تارتحیتحخ پیوسته)‏ هنوز ‏بمنبمماینده ی امری جدید و ناشناخته برای عموم مردم نروژ

بود،‏ هبرنبررمندان رادیکال و ‏مجممجخاطبان بیشبرتبرری می توانستند کارگاه ها و ‏بمنبممایش های ‏بجتبججر ‏بىببىی مهمان

ببنیبنن المللممللی را در این مرکز ‏بجتبججربه کنند.‏ ‏بجتبجحرکات خارجی شامل تغیبریبرر جهت رادیکال به سوی حوزه ی

هبرنبررهای ‏بمنبممایشی ‐ به گونه ای که در طول نیمه ی دوم دهه ی شصت در اروپا و آمریکا دیده

می شد‐‏ بود.‏ زیبابىیبىی شناسی بینارشته ای در هبرنبرر آوانگارد هنجاری ساختاری بود.‏ هبرنبرر نروژ با

جریان های مهم جهابىنبىی در ارتباط قرار گرفته بود‐‏ در دورابىنبىی که ‏بجتبجحرکات خارجی در نروژ هنوز

امری نادر بود.‏ به این ترتیب این مرکز به ‏مجممجحلی الهللهھام ‏بجببجخش تبدیل شد و مأمبىنبىی بود برای ‏بجتبججربه ی

آزادانه و ‏مجممجحافل آوانگارد هبرنبرر نروژ.‏

علبریبررغم خوش بیبىنبىی رادیکال های فرهنگی شرق نروژ،‏ کلیت جامعه ی فرهنگی نروژ هنوز ویژگی

کوته نظری و ‏مجممجحافظه کاری را داشت.‏ به مدبىتبىی طولابىنبىی،‏ این رفتارها برای اثبات این امر بود که عمیقاً‏

ریشه در ذهنیت نروژی دارند.‏ یان اریک ولدv یکی از شعرای معاصر نروژ آن را این گونه توضیح

می دهد:«هویکودن در کنار کلاب ٧، سهم به سزابىیبىی در عصر طلابىیبىی فرهنگ ضدجریان داشتند،‏

عصری طلابىیبىی که وقبىتبىی لیبرببررالیسم بازار،‏ حا کمیت ثروت،‏ ذهنیت مبتذل،‏ ‏جمججممعیت زرد و

Sossen Krohg i

Henie Onstad ii

Høvikodden iii

Bærum iv

٧

Jan Erik Vold v

More magazines by this user
Similar magazines