BCTNFY2016(VI)

vicente.nguyen

BAÙO CAÙO

THÖÔØNG NIEÂN

2016


COÂNG TY COÅ PHAÀN

TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI

CUØNG NOÂNG DAÂN PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG


MUÏC LUÏC

Vöõng böôùc

TIEÂN PHONG

1 - 19

THOÂNG TIN KHAÙI QUAÙT

8

10

12

15

16

18

Thoâng ñieäp Toång Giaùm ñoác

Tuyeân ngoân Taäp ñoaøn

Ngaønh ngheà kinh doanh

Naêng löïc coát loõi

Moác son phaùt trieån

Söï kieän tieâu bieåu

Neàn taûng

VÖÕNG CHAÉC

20 - 53

QUAÛN TRÒ TAÄP ÑOAØN

22

24

26

35

38

40

44

48

Chæ soá cô baûn

Cô caáu toå chöùc

Chính saùch nhaân söï

Giôùi thieäu HÑQT

Giôùi thieäu Ban Kieåm soaùt

Coâng ty tröïc thuoäc

Sô löôïc Khoái Kinh doanh

Sô löôïc saûn phaåm

4


54 - 75

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG

Böôùc ñi

BEÀN VÖÕNG

56

60

64

Quaûn trò ruûi ro

Baùo caùo phaùt trieån beàn vöõng

Hoaït ñoäng xaõ hoäi

76 - 85

BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Minh baïch

TAØI CHÍNH

78

80

83

84

YÙ kieán kieåm toaùn

Baûng caân ñoái keá toaùn

Baùo caùo keát quaû kinh doanh

Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä

86 - 94

Vöôn cao

VÖÔN XA

MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG

86

Maïng löôùi hoaït ñoäng

5


01

Vöõng böôùc

TIEÂN PHONG

Vôùi söï tin yeâu cuûa ngöôøi noâng daân

Vieät Nam, Loäc Trôøi ñaõ xaây döïng

neân moät Taäp ñoaøn vöõng maïnh, laø

hieän thaân cho khaùt voïng vaø söï saùng

taïo cuûa noâng daân Vieät Nam.

6


THOÂNG TIN KHAÙI QUAÙT

8

10

12

15

16

18

Thoâng ñieäp Toång Giaùm ñoác

Tuyeân ngoân Taäp ñoaøn

Ngaønh ngheà kinh doanh

Naêng löïc coát loõi

Moác son phaùt trieån

Söï kieän tieâu bieåu

7


THOÂNG ÑIEÄP

CHUÛ TÒCH HÑQT - TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Kính thöa quyù coå ñoâng !

Baèng taát caû söï ñoàng

thuaän vaø quyeát taâm, chuùng

toâi seõ xaây döïng Loäc Trôøi trôû

thaønh Taäp ñoaøn noâng


nghieäp

tri thöùc vôùi chuoãi giaù trò haøng

ñaàu theá giôùi, ñoùng goùp maïnh

meõ vaøo söï phaùt trieån beàn

vöõng cuûa neàn noâng nghieäp vaø

naâng cao ñôøi soáng cuûa haøng

trieäu noâng daân Vieät Nam.


Chuû tòch HÑQT - kieâm TGÑ

Huyønh Vaên Thoøn

8


Suoát 05 naêm qua, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ baét tay xaây döïng Chuoãi giaù trò luùa gaïo vôùi

taàm nhìn cuøng ngöôøi noâng daân xaây döïng moät neàn noâng nghieäp beàn vöõng, phaùt

trieån. Nhöõng thaønh quaû vaø baøi hoïc saâu saéc töø thöïc tieãn trong giai ñoaïn vöøa qua cho

thaáy, chieán löôïc cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi laø ñuùng ñaén vaø böôùc ñaàu ñaõ gaët haùi ñöôïc

nhöõng thaønh töïu beàn vöõng.

Tröôùc ñoøi hoûi, thaùch thöùc cuûa thò tröôøng hieän nay, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi nhaän thöùc

phaûi tieáp tuïc ñoåi môùi, ñieàu chænh caùch laøm cuûa mình ñeå phuø hôïp vôùi tình hình hieän

taïi, ñoàng thôøi phaûi naâng cao hieäu quaû, phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai.

Naêm 2016 laø naêm Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ tieán haønh caùc hoaït ñoäng taùi cô caáu toaøn

dieän. Chuùng toâi ñaõ saép xeáp, kieän toaøn boä maùy nhaân söï; ñieàu chænh toaøn boä boä maùy

toå chöùc, cô cheá hoaït ñoäng; xaùc ñònh keá hoaïch vaø muïc tieâu cuûa töøng giai ñoaïn kinh

doanh ngaén haïn vaø daøi haïn; phaân caáp, phaân quyeàn, giao traùch nhieäm cho töøng caù

nhaân, ñôn vò vôùi caùc chæ soá KPI cuï theå. Vieäc laøm naøy ñaõ ñöôïc toaøn theå laõnh ñaïo,

caùn boä coâng nhaân vieân toaøn boä Taäp ñoaøn thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc vôùi tinh

thaàn chuû ñoäng vaø traùch nhieäm cao.

Tinh thaàn môùi, taàm nhìn môùi vôùi hoaït ñoäng taùi cô caáu maïnh meõ cuûa Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi ñaõ taïo neân moät neàn moùng vöõng chaéc, giuùp Taäp ñoaøn Loäc Trôøi saün saøng chinh

phuïc nhöõng muïc tieâu, thò tröôøng môùi, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng.

Nhöõng naêm tieáp theo, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi seõ kieân trì xaây döïng thöông hieäu, môû

roäng thò tröôøng baèng chaát löôïng saûn phaåm vaø chöõ tín trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh

doanh. Kieän toaøn Chuoãi giaù trò noâng nghieäp töø nghieân cöùu ñeán saûn xuaát vaø thöông

maïi caùc saûn phaåm, dòch vuï noâng nghieäp, Loäc Trôøi seõ tieáp tuïc ñoåi môùi maïnh meõ

töøng ngaøy ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, mang laïi giaù trò toát nhaát vaø ñaùp öùng

toái ña nhöõng yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø thò tröôøng.

Vôùi taâm theá chuû ñoäng, phaùt huy noäi löïc coát loõi ñeå tieán xa, tieán maïnh vaø phaùt trieån

beàn vöõng trong neàn kinh teá toaøn caàu; cuøng chung moät khaùt voïng, moät taàm nhìn

höôùng vaøo töông lai, vôùi tinh thaàn ñoaøn keát, nhieät huyeát, saùng taïo, chuùng toâi tin

chaéc raèng, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi seõ tieáp tuïc gaët haùi nhieàu thaønh coâng to lôùn trong giai

ñoaïn saép tôùi.

Kính chuùc quyù coå ñoâng, caùn boä coâng nhaân vieân Taäp ñoaøn Loäc Trôøi doài daøo söùc

khoûe, thaønh coâng vaø haïnh phuùc!

Traân troïng caûm ôn!

9


TUYEÂN NGOÂN TAÄP ÑOAØN

Chuùng toâi tuyeân boá laø taäp ñoaøn

noâng nghieäp tri thöùc, coù chuoãi giaù

trò beàn vöõng haøng ñaàu theá giôùi.

Chuùng toâi hieän thaân cho khaùt voïng

vaø saùng taïo cuûa noâng daân Vieät

Nam.

Chuùng toâi cam keát: mang ñeán söï

an taâm, tin töôûng cho coäng ñoàng vaø

xaõ hoäi, cung caáp saûn phaåm vaø dòch

vuï an toaøn, chaát löôïng.

Moïi ngöôøi haõy troâng caäy vaøo söï

chính tröïc - coâng ngheä - ñoät phaù,

ñoàng thuaän vaø nhieät huyeát cuûa

chuùng toâi”.

10


11


NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi hoaït ñoäng theo giaáy chöùng nhaän ñaêng

kyù Doanh nghieäp soá 1600192619, ñaêng kyù laàn ñaàu ngaøy 27/09/2004, ñaêng kyù

thay ñoåi laàn thöù 24 ngaøy 09/11/2015.

TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI ÑAÕ ÑÖÔÏC ÑOÅI TEÂN TÖØ COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÛO

VEÄ THÖÏC VAÄT AN GIANG VAØO NGAØY 23/08/2015.

LÓNH VÖÏC KINH DOANH CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI

I. LÓNH VÖÏC THUOÁC BAÛO VEÄ THÖÏC VAÄT:

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi laø moät trong nhöõng ñôn vò daãn ñaàu thò tröôøng

thuoác baûo veä thöïc vaät, saûn xuaát phoái troän vaø phaân phoái hôn 60

saûn phaåm thuoäc caùc doøng xöû lyù haït gioáng, tröø oác, tröø coû, tröø saâu,

tröø beänh vaø dinh döôõng – höõu cô sinh hoïc treân khaép caû nöôùc.

Vôùi chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng cuûa Taäp ñoaøn, Loäc Trôøi ñang

daãn daét xu theá ñöa caùc saûn phaåm höõu cô sinh, hoïc vaøo saûn xuaát

noâng nghieäp taïi Vieät Nam.

II. LÓNH VÖÏC GIOÁNG CAÂY TROÀNG

Khoâng chæ phaùt trieån caùc daïng gioáng Indica, Ngaønh Gioáng cuûa

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi hieän ñang laø ñôn vò tieân phong trong coâng taùc

nghieân cöùu, phaùt trieån caùc boä gioáng Japonica taïi Vieät Nam.

Baét ñaàu töø nhöõng döï aùn nghieân cöùu ôû Trung Taâm Nghieân Cöùu

Noâng Nghieäp Ñònh Thaønh vaø caùc trung taâm nghieân cöùu khaùc,

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ môû roäng caùc traïi saûn xuaát gioáng ôû Taø

Ñaûnh, Ñònh Thaønh, Löông An Traø, Taân Hoàng, Ñoäng Caùt vaø Goø Daàu.

Beân caïnh muïc tieâu cung caáp gioáng caây troàng baûo ñaûùm chaát löôïng, trong naêm 2016, Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi ñaåy maïnh nghieân cöùu phaùt trieån caùc gioáng luùa thích öùng bieán ñoåi khí haäu. Hieän nay Taäp ñoaøn

Loäc Trôøi ñang saûn xuaát vaø kinh doanh caùc gioáng luùa, baép vaø rau maøu caùc loaïi.

12


III. LÓNH VÖÏC LÖÔNG THÖÏC

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ mang ñeán cho ngöôøi tieâu duøng nhieàu saûn

phaåm giaù trò gia taêng cheá bieán sau gaïo nhö: gaïo thöïc döôõng

Vibigaba, röôïu VibaGaba, nöôùc uoáng dinh döôõng töø gaïo… cuøng

nhieàu daïng saûn phaåm khaùc ñang trong quaù trình phaùt trieån.

Cuøng vôùi ñoù, Ngaønh Löông Thöïc cuõng coù böôùc ñoät phaù trong

vieäc ñaåy maïnh maûng kinh doanh noäi ñòa vôùi thöông hieäu “Haït Ngoïc Trôøi”, ñi keøm heä thoáng phaân

phoái roäng raõi treân toaøn quoác.

Vôùi taàm nhìn chieán löôïc cho töông lai, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñang trieån khai döï aùn logistic qui moâ

lôùn ñeå naâng caáp hoaït ñoäng cheá bieán luùa gaïo, thuùc ñaåy vaø chuû ñoäng trong caùc hoaït ñoäng xuaát khaåu

gaïo qui moâ lôùn töø vöïa luùa Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long ra toaøn theá giôùi.

II. LÓNH VÖÏC KHAÙC

Phuïc vuï cho söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa caùc ngaønh Löông

thöïc, Thuoác baûo veä thöïc vaät, vaø ngaønh Gioáng, nhaø maùy bao bì

cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi saûn xuaát vaø cung öùng bao bì carton vaø

bao PP sôïi deät ñaït tieâu chuaån xuaát khaåu vôùi coâng ngheä môùi nhaát

hieän nay, phuïc vuï cho caû thò tröôøng vuøng Ñoàng baèng Soâng Cöûu

Long.

Ngoaøi ra Taäp ñoaøn Loäc Trôøi coøn kinh doanh saûn phaåm caø pheâ, nöôùc uoáng ñoùng chai vaø moät soá

loaïi traùi caây.

13


NAÊNG LÖÏC COÁT LOÕI

TÍNH TIEÂN PHONG

Khoâng ngöøng tìm kieám nhöõng cô hoäi kinh

doanh môùi, ñi tröôùc trong vieäc khai phaù

caùc cô hoäi kinh doanh.

Ñoät phaù trong giaûi phaùp kinh doanh, giaûi

phaùp marketing vaø giaûi phaùp quaûn lyù.

Khoâng töï thoûa maõn, khoâng ngöøng caûi tieán,

luoân noã löïc gia taêng keát quaû vaø hieäu quaû

hoaït ñoäng.

MARKETING

Khaû naêng naém baét nhu caàu thò tröôøng vaø

cô hoäi kinh doanh.

Moái quan heä roäng raõi vaø höõu hieäu vôùi caùc

nhaø khoa hoïc, caùc toå chöùc chính trò - xaõ

hoäi, chính quyeàn, cô quan truyeàn thoâng;

qua ñoù, toå chöùc ñöôïc caùc hình thöùc quaûng

baù vaø truyeàn thoâng coù tính khaùc bieät, coù

hieäu quaû caû veà chieàu roäng laãn chieàu saâu.

Khaû naêng hoaïch ñònh vaø trieån khai höõu

hieäu caùc hoaït ñoäng marketing: PR, truyeàn

thoâng, quaûng baù.

14


TAØI CHÍNH

Nguoàn voán ñaùp öùng

ñöôïc yeâu caàu kinh

doanh, quaûn lyù vaø kieåm

soaùt coâng nôï toát.

Kieåm soaùt ruûi ro toát.

PHAÂN PHOÁI

Quan heä gaén boù, roäng

raõi vaø laâu daøi vôùi heä

thoáng phaân phoái.

Hieåu bieát veà caùc nhu

caàu vaø haønh vi cuûa heä

thoáng phaân phoái coù giaûi

phaùp höõu hieäu vaø toái öu

nhaát.

NHAÂN LÖÏC

Ñoäi nguõ quaûn lyù hieåu

bieát toát veà ngaønh kinh

doanh, ñieàu haønh kinh

doanh coù hieäu quaû.

Löïc löôïng nhaân vieân

taâm huyeát, nhieät tình, vì

maøu côø saéc aùo, coù khaû

naêng trieån khai hieäu quaû

caùc giaûi phaùp kinh

doanh.

15


MOÁC SON PHAÙT TRIEÅN

Thaønh laäp töø naêm 1993, vôùi tieåu söû hôn 20 naêm thaønh laäp vaø phaùt

trieån cuøng söù meänh cung caáp caùc giaûi phaùp hieäu quaû cho noâng daân,

noâng nghieäp Vieät Nam, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ ñi qua nhöõng moác

son quan troïng ñaùnh daáu nhöõng chaëng ñöôøng phaùt trieån nhö sau:

1993

2003

1993

Thaønh laäp Coâng

ty DV baûo veä thöïc vaät An Giang

Thaønh laäp 3 chi

nhaùnh taïi: Moäc Hoùa, Vónh Long,

Kieân Giang.

2004

Chuyeån ñoåi thaønh Coâng ty coå phaàn

baûo veä thöïc vaät An Giang.

Voán ñieàu leä: 150 tyû ñoàng

Thaønh laäp 3 chi nhaùnh taïi: Cao

Laõnh, Hoàng Ngöï, Soùc Traêng.

Thaønh laäp Quyõ chaêm soùc söùc khoûe

noâng daân.

2005 - 2007

2005

Thaønh laäp vaên phoøng ñaïi

dieän Coâng ty coå phaàn baûo veä thöïc

vaät An Giang taïi Campuchia.

Thaønh laäp Nhaø maùy cheá bieán haït

gioáng taïi Traûng Baøng.

2007

ty: 180 tyû ñoàng.

Voán ñieàu leä cuûa Coâng

2011 - 2012

2009

2009 - 2010

Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty: 270 tyû ñoàng

Thaønh laäp caùc ñieåm tö vaán chöông trình “Cuøng noâng

daân ra ñoàng”.

Thaønh laäp traïi saûn xuaát luùa gioáng Löông An Traø.

Thaønh laäp chi nhaùnh Gia Lai.

2010

Voán ñieàu leä cuûa Coâng ty: 621 tyû ñoàng.

Thaønh laäp Xí nghieäp cheá bieán gaïo Vónh Bình.

Thaønh laäp Coâng ty TNHH Baûo veä thöïc vaät An Giang –

Campuchia (AGPPCam).

Thaønh laäp chi nhaùnh Sôn La.

2011

Nhaø maùy xay xaùt luùa gaïo ñaàu tieân cuûa Coâng ty

ñi vaøo hoaït ñoäng ñeå bao tieâu saûn phaåm cho noâng daân.

Coâng ty coù 5 nhaø maùy ñaët taïi Ñoàng baèng soâng Cöûu Long,

coâng suaát moãi nhaø maùy ñaït 200,000 taán/naêm.

2012

Thaønh laäp chi nhaùnh Trung taâm nghieân cöùu

Noâng nghieäp Ñònh Thaønh (DT ARC).

Thaønh laäp chi nhaùnh traïi saûn xuaát gioáng Bình Ñöùc.

Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Löông Thöïc Vónh Bình.

Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Löông Thöïc Thoaïi Sôn.

Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Löông Thöïc Taân Hoàng.

Thaønh laäp Coâng ty TNHH MTV Löông Thöïc Vónh Höng.

16


2016

2015

Coâng ty coå phaàn Baûo veä thöïc vaät An Giang ñoåi teân

thaønh Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi.

Taêng voán ñieàu leä leân 671.611 tyû ñoàng.

Thaønh laäp 3 chi nhaùnh: Thanh

Hoùa, Haäu Giang, Bình Phöôùc.

Thaønh laäp xöôûng cô khí Ñònh

Thaønh.

Thaønh laäp 2 coâng ty con:

Coâng ty coå phaàn Loäc Trôøi

Mieàn Baéc, Coâng ty TNHH

MTV Caø Pheâ Höông Vò Trôøi.

2014

2013

Taêng voán ñieàu leä cuûa Coâng ty

töø 621 tyû leân 652.05 tyû ñoàng.

Thaønh laäp Trung taâm nghieân

cöùu vaø saûn xuaát saûn phaåm sinh

hoïc.

Thaønh laäp Trung taâm nghieân

cöùu thöïc nghieäm noâng nghieäp

Ñaø Laït.

Thaønh laäp nhaø maùy phaân boùn AÂn Thònh Ñieàn

17


SÖÏ KIEÄN

TIEÂU BIEÅU

18


OÂng Domokos Tamas Daniel - Toång laõnh

söï quaùn Hungary ñeán chuùc teát CBCNV

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi taïi vaên phoøng Hoà Chí

Minh Ngaøy 16/01/2017. Chính phuû Hungary

seõ laø caàu noái ñeå chuyeån giao khoa

hoïc coâng ngheä cheá bieán noâng saûn, phaùt

trieån saûn phaåm naâng cao giaù trò noâng

nghieäp. Ñoàng thôøi, Hungary cuõng giuùp

Loäc Trôøi xuaát khaåu saûn phaåm noâng nghieäp

chaát löôïng cao vaøo chaâu AÂu.

Ñoaøn Giaùm saùt UBTV Quoác

Hoäi tham quan caùc cô sôû

nghieân cöùu, saûn xuaát vaø laøm

vieäc vôùi Taäp ñoaøn Loäc Trôøi

vaøo thaùng 3/2016.

Ñaïi dieän Taäp ñoaøn Shinmei

- Nhaät Baûn laøm vieäc cuøng

ñaïi dieän Taäp ñoaøn Loäc Trôøi,

thaûo luaän veà cô hoäi hôïp taùc vaø

phaùt trieån gaïo Japonica.

Thaùng 6 -2016, Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi ñaõ tham gia quaûng baù Gaïo

Haït Ngoïc Trôøi taïi Coân Minh,

Trung Quoác. Ñaây laø hoaït ñoäng

naèm trong chuoãi caùc hoaït ñoäng

ñaåy maïnh, môû roäng kinh doanh

saûn phaåm gaïo Haït Ngoïc Trôøi

cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi taïi quoác

gia tieâu thuï luùa gaïo lôùn nhaát theá

giôùi naøy.

Cuøng vôùi 87 doanh nghieäp tieâu bieåu

khaùc, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñöôïc chính phuû

vinh danh laø “Thöông hieäu quoác gia”

cuûa Vieät Nam. Trôû thaønh thöông hieäu

quoác gia 2016, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi seõ coù

nhieàu thuaän lôïi hôn trong vieäc môû roäng

thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá.

19


02

Neàn taûng

VÖÕNG CHAÉC

Töø thöông hieäu Baûo veä thöïc vaät An

Giang ñöùng ñaàu Vieät Nam theo

chuoãi giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp,

ñaõ chuyeån ñoåi thaønh Taäp ñoaøn LOÄC

TRÔØI vôùi söù meänh phuïc vuï noâng

daân, noâng nghieäp Vieät Nam.

20


QUAÛN TRÒ TAÄP ÑOAØN

22

24

26

35

38

40

44

48

Chæ soá cô baûn

Sô ñoà toå chöùc

Chính saùch nhaân söï

Giôùi thieäu HÑQT

Giôùi thieäu Ban Kieåm soaùt

Coâng ty tröïc thuoäc

Sô löôïc Khoái Kinh doanh

Sô löôïc saûn phaåm

21


CHÆ SOÁ CÔ BAÛN

NHAÂN SÖÏ

KEÁT QUAÛ KINH DOANH

Toång soá

nhaân vieân

Toång doanh thu

Toång taøi

saûn

3.547

8.001

6.159

Nhaân söï

Tyû VNÑ

Tyû VNÑ

Ñaïi hoïc, sau ñaïi

hoïc, cao ñaúng

Lôïi nhuaän

tröôùc thueá

Voán coå phaàn

1.716

463

671

Ngöôøi

Tyû VNÑ

Tyû VNÑ

Giaûi thöôûng

22


HIEÄN DIEÄN

XUAÁT KHAÅU

VOÁN HOAÙ

THÒ TRÖÔØNG

Toång ñaïi lyù

TOP

Soá löôïng

coå phieáu löu haønh

5.000

13

67.161.150

Caùc ñaïi lyù

trong caû nöôùc

Xuaát khaåu gaïo

naêm 2016

Coå phieáu

Hieän dieän

22

Xuaát khaåu

825

Voán chuû

sôû höõu

2.176

Tænh thaønh

caû nöôùc

Tyû VN

ñeán 18 quoác gia

Tyû VNÑ

23


SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC

Quaûn trò Khoái tröïc thuoäc Boä phaän, tieåu ban Coâng ty lieân keát - goùp voán

ÑAÏI HOÄI ÑOÀÂNG

COÅ ÑOÂNG

BAN KIEÅM SOAÙT

HOÄI ÑOÀNG

QUAÛN TRÒ

BAN TOÅNG

GIAÙM ÑOÁC

BOÄ PHAÄN

SAÛN XUAÁT

KHOÁI KINH DOANH

MARKETING

3 BOÄ PHAÄN

SAÛN XUAÂÙT

6 PHOØNG

TRÖÏC THUOÄC

BOÄ PHAÄN

NGHIEÂN CÖÙU

CHI NHAÙNH

24


CÔ CAÁU BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng (ÑHÑCÑ) laø cô quan

coù thaåm quyeàn cao nhaát cuûa Taäp ñoaøn, ÑHÑCÑ coù quyeàn quyeát ñònh

moïi hoaït ñoäng cuûa Taäp ñoaøn. Taïi thôøi ñieåm 31/12/2016, toång soá coå

ñoâng cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi laø 3.030 coå ñoâng, trong ñoù coù 44.04% laø

coå ñoâng nöôùc ngoaøi.

Hoäi ñoàng quaûn trò: Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT) laø boä phaän quaûn lyù

Taäp ñoaøn, coù toaøn quyeàn nhaân danh Taäp ñoaøn ñeå quyeát ñònh, thöïc hieän

caùc quyeàn coå ñoâng. HÑQT cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi bao goàm 9 thaønh

vieân ñaõ ñöôïc ÑHÑCÑ thoâng qua naêm 2014.

Ban Kieåm soaùt: goàm coù 5 thaønh vieân.

Ban Toång Giaùm ñoác: goàm coù 4 thaønh vieân.

KHOÁI TAØI CHÍNH

KEÁ TOAÙN

KHOÁI

VAÊN PHOØNG

COÂNG TY

TRÖÏC THUOÄC

BAN KEÁ TOAÙN

CAÙC TIEÅU BAN

TRÖÏC THUOÄC

11 COÂNG TY CON

BAN TAØI CHÍNH

4 COÂNG TY

LIEÂN KEÁT

25


TOÅ CHÖÙC

NHAÂN SÖÏ

DANH SAÙCH BAN TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

SOÁ TT HOÏ VAØ TEÂN CHÖÙC VUÏ HIEÄN TAÏI

1

2

3

4

Huyønh Vaên Thoøn

Nguyeãn Myõ

Leâ Phöôùc Ñöùc

Nguyeãn Tieán Duõng

Toång Giaùm ñoác.

Phoù Toång Giaùm ñoác, kieâm Giaùm ñoác Khoái Kinh doanh vaø

Marketting.

Phoù Toång Giaùm ñoác.

Phoù Toång Giaùm ñoác.

26


NGUOÀN

NHAÂN LÖÏC

TOÅNG SOÁ CBCNV TOAØN TAÄP ÑOAØN

TÍNH ÑEÁN THÔØI ÑIEÅM 31/12/2016 BAO GOÀM

COÂNG TY MEÏ VAØ COÂNG TY CON

3.547

NHAÂN SÖÏ

Thaâm nieân coâng taùc cuûa nhaân söï

Nhaân söï treân

20 naêm, 2%

Nhaân söï töø 10

- 20 naêm,

13%

Nhaân söï döôùi

5 naêm, 60%

Nhaân söï töø 5 -

10 naêm, 25%

Cô caáu nhaân söï theo trình ñoä

Tieåu hoïc

THCS

THPT

Trung caáp

Cao ñaúng

Ñaïi hoïc

Thaïc syõ

Tieán syõ

6

48

92

277

519

535

685

1,385

27


NGUOÀN

NHAÂN LÖÏC (tieáp theo)

CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ

CAÙC KHOÁI NGAØNH CUÛA TAÄP ÑOAØN

“NAÊM 2016 LAØ MOÄT NAÊM

COÙ NHIEÀU THAY ÑOÅI TRONG CÔ

CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÕNG NHÖ SAÙP NHAÄP

CAÙC NGAØNH LAÏI VÔÙI NHAU ÑEÅ TAÏO

TIEÀN ÑEÀ GIUÙP LOÄC TRÔØI NGAØY MOÄT

LÔÙN MAÏNH TRONG TÖÔNG LAI.

Loäc Trôøi luoân xem löïc löôïng lao ñoäng laø moät trong

nhöõng nhaân toá coát loõi quyeát ñònh söï thaønh coâng vaø

phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn.

Tính ñeán ngaøy 31/12/2016, toång soá nhaân söï cuûa

Taäp ñoaøn laø 3,547 ngöôøi. Trong ñoù, lao ñoäng nam

vaãn chieám ña soá vôùi 88% (töông öùng vôùi 3,135

nhaân söï).

Xeùt veà cô caáu tyû troïng trình ñoä trong toång soá lao

ñoäng cuûa Loäc Trôøi, soá löôïng lao ñoäng trình ñoä tieán

syõ laø 6 nhaân söï (chieám 0.4%); trình ñoä thaïc syõ laø 48

nhaân söï (chieám 1.3%); trình ñoä Ñaïi hoïc laø 1,385

nhaân söï (chieám tyû leä 39%); vaø trình ñoä cao ñaúng -

trung caáp trôû xuoáng laø 2,108 nhaân söï chieám 59.3%.

Khoái Kinh doanh – Marketing

ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû hôïp

nhaát caùc boä phaän kinh doanh vaø

marketing cuûa ngaønh Thuoác,

ngaønh Gioáng vaø ngaønh Löông

thöïc.

Vieäc hôïp nhaát caùc boä phaän ñaõ

taïo ñieàu kieän taäp trung vaø phaùt

huy toái ña caùc nguoàn löïc nhö cô

sôû vaät chaát, maïng löôùi kinh

doanh, nhaân söï nhaèm ñaåy

maïnh, phaùt trieån vaø môû roäng

hoaït ñoäng kinh doanh cuõng nhö

ñaûm baûo quaûn trò hieäu quaû,

giaûm taûi vaø tieát kieäm chi phí

vaän haønh cuûa Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi trong thôøi gian tôùi.

- Khoái Kinh doanh – Marketing:

laäp vaø trieån khai thöïc hieän

chieán löôïc, keá hoaïch hoaït ñoäng

kinh doanh – marketing cuûa

Taäp ñoaøn.

Naêm 2016, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ ban haønh quyeát

ñònh thaønh laäp Khoái Kinh doanh – Marketing vaø

Khoái Taøi chính - Keá toaùn.

Trong ñoù, Khoái Taøi chính Keá toaùn ñöôïc thaønh laäp

treân cô sôû hôïp nhaát Ban Keá toaùn vaø Ban taøi chính

Taäp ñoaøn.

28


- Khoái Taøi chính Keá toaùn: laäp keá hoaïch quaûn trò taøi chính; tham

möu cho Toång Giaùm ñoác caùc vaán ñeà lieân quan ñeán taøi chính, tình

hình hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa Taäp ñoaøn; caùc döï aùn ñaàu

tö; hoã trôï caùc khoái phaân tích - quaûn trò ruûi ro veà taøi chính.

- Khoái Vaên phoøng bao goàm:

+ Ban Nhaân söï: tham möu cho Ban Toång Giaùm ñoác veà cô caáu toå

chöùc, coâng taùc quaûn trò vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, thöïc hieän caùc

cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh.

+ Ban Haønh chính – Phaùp lyù: hoã trôï phaùp lyù cho caùc boä phaän;

tham möu cho Ban Toång Giaùm ñoác trong vieäc thöïc hieän traùch

nhieäm, quyeàn haïn phuø hôïp vôùi quy ñònh.

+ Ban Ñaàu tö vaø Xaây döïng cô baûn: tham möu cho Ban Toång

Giaùm ñoác trong vieäc quyeát ñònh caùc döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng caùc

coâng trình phuïc vuï hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh; trieån khai

vieäc laäp keá hoaïch, xaây döïng vaø giaùm saùt chaát löôïng xaây döïng coâng

trình theo ñuùng quy ñònh.

+ Ban Coâng ngheä thoâng

tin: tham möu cho Ban

Toång Giaùm ñoác trong vieäc

quyeát ñònh caùc vaán ñeà

coâng ngheä thoâng tin phuïc

vuï coâng taùc quaûn trò; ñaûm

baûo vieäc vaän haønh, baûo

maät thoâng tin moät caùch toái

öu.

+ Ban Ñoái ngoaïi vaø

Truyeàn thoâng: thieát laäp,

duy trì vaø phaùt trieån caùc

moái quan heä vôùi nhaø ñaàu

tö, ñoái taùc, cô quan nhaø

nöôùc; trieån khai thöïc hieän

caùc hoaït ñoäng ñoái ngoaïi

vaø truyeàn thoâng cuûa Taäp

ñoaøn.

29


NGUOÀN

NHAÂN LÖÏC (tieáp theo)

CHÍNH SAÙCH

ÑAØO TAÏO

1Trong naêm 2016, Taäp ñoaøn ñaõ toå

chöùc caùc khoaù huaán luyeän ñaøo

taïo noäi boä vaø beân ngoaøi nhaèm

naâng cao hieäu quaû trình ñoä tay

ngheà vaø caùc kyõ naêng chuyeân

moân cho caùc caùn boä - coâng nhaân

vieân, goùp phaàn caûi thieän hieäu

quaû hoaït ñoäng cuûa Taäp ñoaøn.

Vôùi toång soá chi phí laø 666 trieäu

ñoàng, Taäp ñoaøn ñaõ ñaøo taïo thaønh

coâng cho 1,300 nhaân söï trong

Taäp ñoaøn goàm caùc hoïc vieân laø

caùc Giaùm ñoác chi nhaùnh, tröôûng

CHÍNH SAÙCH

2LÖÔNG THÖÔÛNG

Vôùi phöông chaâm ngöôøi lao ñoäng

laø taøi saûn quyù giaù nhaát, Taäp ñoaøn

ñaõ noã löïc xaây döïng chính saùch

nhaân söï vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc

nhaèm cuûng coá vaø phaùt trieån caû veà

chaát vaø löôïng nguoàn lao ñoäng caàn

thieát cho Taäp ñoaøn ñeå ñaït muïc tieâu

ñaët ra. Giuùp tìm kieám vaø phaùt trieån

nhöõng phöông phaùp toát nhaát ñeå

ngöôøi lao ñoäng coù theå ñoùng goùp

söùc löïc cho Taäp ñoaøn, ñoàng thôøi

cuõng taïo cô hoäi ñeå phaùt trieån

khoâng ngöøng chính baûn thaân ngöôøi

lao ñoäng.

phoù phoøng, caùc ñôn vò phoøng ban chöùc naêng,

caùc boä phaän kyõ thuaät thò tröôøng vaø nhaân vieân 3

Cuøng...

Beân caïnh ñoù, caùc lôùp hoïc veà quaûn trò taøi chính,

kyõ naêng veà quaûn lyù thôøi gian, caùc coâng cuï quaûn

lyù taøi chính doanh nghieäp, keá toaùn quaûn trò...

Ngoaøi ra coøn coù caùc lôùp hoïc Taäp huaán “3 Ñònh

luaät veà keát quaû - vieát laïi töông lai” vaø lôùp “Ñaøo

taïo Ñònh bieân nhaân söï ”.

Taäp ñoaøn luoân chuù troïng tôùi vieäc xaây döïng heä

thoáng löông, thöôûng, phuùc lôïi, ñaõi ngoä cho

ngöôøi lao ñoäng phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø vaø töøng

giai ñoaïn phaùt trieån, baûo ñaûm tính linh hoaït,

coâng baèng, töông xöùng möùc ñoä coáng hieán vaø

caïnh tranh treân thò tröôøng lao ñoäng.

Taäp ñoaøn coøn aùp duïng chính saùch thöôûng nhaèm

ñoäng vieân, khuyeán khích caùn boä nhaân vieân toaøn

heä thoáng noã löïc coáng hieán vaø phaán ñaáu heát mình

treân moïi vò trí coâng taùc ñeå xaây döïng moät Taäp

ñoaøn ngaøy caøng phaùt trieån vaø lôùn maïnh.

Nhöõng taäp theå, caù nhaân ñaït thaønh tích xuaát saéc

seõ ñöôïc toân vinh vaø khen thöôûng xöùng ñaùng, kòp

thôøi theo nhöõng quy ñònh thoáng nhaát, coâng baèng

vaø coâng khai, keát hôïp khen thöôûng tinh thaàn vaø

khen thöôûng vaät chaát.

Taäp ñoaøn aùp duïng cheá ñoä thöôûng ñònh kyø cho

taäp theå vaø caù nhaân theo keát quaû hoaït ñoäng, kinh

doanh moãi quyù, ñaàu naêm vaø cuoái naêm taøi chính.

Thöôûng trong caùc dòp leã, teát, caùc ngaøy kyû nieäm

cuûa ñaát nöôùc.

30


Trong naêm 2017, Taäp ñoaøn seõ ñaøo taïo vaø tuyeån

duïng nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao phuïc vuï cho

hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh cuûa Taäp ñoaøn.

Naâng cao thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng; cô caáu

laïi boä maùy toå chöùc vaø thaønh laäp caùc Khoái saûn

xuaát vaø Khoái kinh doanh nhaèm taäp trung vaø toái

ña hoùa nguoàn nhaân löïc cho hoaït ñoäng saûn xuaát,

kinh doanh.

Taäp ñoaøn döï tính seõ toå chöùc caùc khoaù ñaøo taïo

Marketing online, Giaùm saùt Baùn haøng vaø Quaûn

lyù Nguoàn nhaân löïc module 2 vaø ñaøo taïo Nhaân söï

naâng cao vôùi toång kinh phí döï kieán laø 240 trieäu

ñoàgn

31


NGUOÀN

NHAÂN LÖÏC (tieáp theo)

3AN TOAØN

LAO ÑOÄNG

Nhaân söï Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñöôïc

laøm vieäc trong moâi tröôøng hoøa ñoàng,

daân chuû, thaân thieän. Taäp ñoaøn luoân

taïo söï keát dính coù tính thoáng nhaát

nhaèm höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån

chung cuûa Taäp ñoaøn vôùi nieàm tin,

loøng töï haøo vaø tính chuyeân nghieäp

ñeán töøng caù nhaân.

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi luoân thöïc hieän

ñaày ñuû caùc cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi,

baûo hieåm y teá, baûo hieåm thaát nghieäp

vaø baûo hieåm tai naïn con ngöôøi theo

quy ñònh cuûa coâng ty baûo hieåm vaø

phaùp luaät.

Beân caïnh ñoù, coøn coù bieän phaùp an toaøn lao

ñoäng, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc, trang bò

ñaày ñuû caùc phöông tieän baûo hoä caù nhaân tuyø

theo ngaønh ngheà vaø toå chöùc khaùm söùc khoeû

cho ngöôøi lao ñoäng ñònh kyø 1 naêm/ laàn vaø

kieåm tra ñònh kyø 06 thaùng/ laàn veà an toaøn vaø

veä sinh lao ñoäng.

Ñaëc bieät, ñeå naâng cao kieán thöùc, kyõ naêng

chuyeân moân cuûa caùc caùn boä chuyeân traùch

ATLÑ toaøn Taäp ñoaøn: lôùp hoïc veà phoøng chaùy

chöõa chaùy khoâng nhöõng cung caáp cho nhaân söï

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi nhöõng kieán thöùc chung veà

phaùp luaät ATLÑ, caùc nghieäp vuï veà an toaøn

trong ñieàu kieän saûn xuaát khaùc nhau, maø coøn toå

chöùc thöïc haønh kieåm tra an toaøn taïi nhaø maùy,

kieåm tra cuoái khoùa.

4CHÍNH SAÙCH

KHAÙC

Giôø laøm vieäc taïi Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi, caùc chi nhaùnh, nhaø maùy, xí

nghieäp laø 08 giôø/ngaøy, 06

ngaøy/tuaàn, tuøy theo coâng vieäc vaø

möùc ñoä taêng ca maø caùc ñôn vò

phaân boå ngaøy nghæ hôïp lyù, ñaûm

baûo tieán ñoä coâng vieäc vaø ngöôøi lao

ñoäng vaãn ñöôïc nghæ ngôi.

Trong tröôøng hôïp phaùt sinh dòch

beänh hoaëc vaøo cao ñieåm cuûa muøa

vuï thu hoaïch, Taäp ñoaøn yeâu caàu

ngöôøi lao ñoäng taêng ca, laøm vieäc

ngaøy nghæ haøng tuaàn, leã teát thì

ngöôøi lao ñoäng seõ ñöôïc phuï caáp

theâm 150% tieàn löông vaøo

ngaøy thöôøng; 200% tieàn löông vaøo ngaøy nghæ haøng

tuaàn vaø 300% löông vaøo ngaøy leã, teát.

Taäp ñoaøn luoân quan taâm ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi

lao ñoäng, taïi nhöõng nhaø maùy hoaëc vaên phoøng, chi

nhaùnh coù ñieàu kieän seõ toå chöùc beáp aên taäp theå vöøa

ñaûm baûo hôïp veä sinh vöøa an toaøn söùc khoûe ngöôøi

lao ñoäng. Neáu taïi vaên phoøng hoaëc chi nhaùnh naøo

khoâng coù ñieàu kieän ngöôøi lao ñoäng seõ ñöôïc phuï

caáp tieàn côm.

Ngoaøi ra Loäc Trôøi cuõng raát quan taâm ñeán ñôøi soáng

tinh thaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng, Loäc Trôøi luoân toå

chöùc khaùm söùc khoeû vaø caùc cuoäc tham quan, nghæ

maùt cho ngöôøi lao ñoäng.

Ngoaøi ra ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng thuoäc lónh vöïc

kinh doanh cuûa caùc Ngaønh seõ ñöôïc phuï caáp tieàn

ñieän thoaïi, tieàn xaêng ñi laïi. Löïc löôïng Ba Cuøng

coøn ñöôïc hoã trôï theâm phöông tieän ñi laïi.

32


Taäp ñoaøn Loäc Trôøi luoân quan taâm, thaêm hoûi söùc khoeû vaø

taëng quaø cho caùc caùn boä lao ñoäng ñaõ nghæ höu, taëng quaø

cho caùc lao ñoäng nöõ vaøo caùc dòp Quoác teá phuï nöõ 8/3, Phuï

nöõ Vieät Nam 20/10.

Maàm non cuûa ñaát nöôùc luoân ñöôïc Taäp ñoaøn Loäc Trôøi quan

taâm. Haøng naêm vaøo teát trung thu, quoác teá theá nhi 1/6, Loäc

Trôøi luoân coù nhöõng phaàn quaø taëng ñeán con em caùn boä nhaân

vieân cuûa Taäp ñoaøn.

Ngoaøi ra ñeå khuyeán khích con em caùn boä nhaân vieân, Loäc

Trôøi ñeàu coù nhöõng hoïc boång cho caùc hoïc sinh khaù gioûi vaø

coù hoaøn caûnh khoù khaên.

33


COÅ PHAÀN -

COÅ ÑOÂNG

CAÙC CHÆ SOÁ TIEÂU BIEÅU

Tính ñeán ngaøy 31/12/2016

Voán chuû sôû höõu:

2,176,011 trieäu ñoàng

Soá löôïng coå phieáu löu haønh:

67,161,150 coå phieáu

Giaù trò soå saùch:

32,400 ñoàng/coå phieáu

Lôïi nhuaän treân moãi coå phaàn:

4,392 ñoàng/coå phieáu

CÔ CAÁU COÅ ÑOÂNG

Coå ñoâng

Coå ñoâng

Coå ñoâng

Ñaïi lyù

Coå ñoâng

nöôùc ngoaøi

nhaø nöôùc

noäi boä

noâng daân

trong nöôùc

Tyû leä 44.04%

Tyû leä 24.15%

Tyû leä 17.33%

Tyû leä 3.87%

Tyû leä 10.61%

34


THAØNH VIEÂN HÑQT

Ngaøy sinh: 09/09/1958

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/10/1989

Chöùc vuï hieän taïi: - Chuû tòch HÑQT

-Toång Giaùm ñoác

HUYØNH VAÊN THOØN

Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò

Toång Giaùm ñoác

Ngaøy sinh: 24/11/1962

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/08/1986

Chöùc vuï hieän taïi: -Phoù Chuû tòch HÑQT

-Phoù Toång Giaùm ñoác

-Giaùm ñoác khoái Kinh doanh vaø Marketing

NGUYEÃN MYÕ

P. Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò

Phoù Toång Giaùm ñoác

Ngaøy sinh: 25/09/1956

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/04/1993

Chöùc vuï hieän taïi: -Phoù Chuû tòch HÑQT

-Phoù Toång Giaùm ñoác

LEÂ PHÖÔÙC ÑÖÙC

P. Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò

Phoù Toång Giaùm ñoác

35


THAØNH VIEÂN

HÑQT (tt)

NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

Phoù Toång Giaùm ñoác

Ngaøy sinh: 24/11/1949

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 11/01/2010

Chöùc vuï hieän taïi: -Phoù Toång Giaùm ñoác

-Thaønh vieân HÑQT

NGUYEÃN TIEÁN TUØNG

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

Ngaøy sinh: 07/08/1970

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/07/1995

Chöùc vuï hieän taïi: -Giaùm ñoác Ngaønh

Löông thöïc

-Thaønh vieân HÑQT

PHAÏM THANH THOÏ

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

Ngaøy sinh: 13/09/1975

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/11/1997

Chöùc vuï hieän taïi: - Tröôûng phoøng dòch

vuï khaùch haøng

-Thaønh vieân HÑQT

36


Ngaøy sinh: 05/11/1977

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/03/2000

Chöùc vuï hieän taïi: Phoù Giaùm ñoác Ngaønh

Löông thöïc

-Thaønh vieân HÑQT

TRAÀN QUOÁC THANH

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

Ngaøy sinh: 10/06/1961

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/08/2002

Chöùc vuï hieän taïi:

-Tröôûng ban Ñoái ngoaïi vaø Truyeàn thoâng

-Thaønh vieân HÑQT

NGUYEÃN THÒ AÁM

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

Ngaøy sinh: 25/12/1961

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/02/2002

Chöùc vuï hieän taïi: - Giaùm ñoác trung taâm

nghieân cöùu noâng nghieäp Ñònh Thaønh

- Thaønh vieân HÑQT

VOÕ VAÊN AÙ

Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò

37


THAØNH VIEÂN

BAN KIEÅM SOAÙT

TRAÀN TIEÁN DUÕNG

Tröôûng Ban Kieåm soaùt

Ngaøy sinh: 13/10/1962

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/06/1998

Chöùc vuï hieän taïi: - Phoù Giaùm ñoác khoái

Kinh doanh vaø Marketing

- Tröôûng Ban Kieåm soaùt

LEÂ THU HIEÀN

Phoù Ban Kieåm soaùt

Ngaøy sinh: 17/11/1962

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/08/1991

Chöùc vuï hieän taïi: -Giaùm ñoác Xí nghieäp

bao bì Bình Ñöùc.

-Phoù tröôûng Ban Kieåm soaùt

38


Ngaøy sinh: 30/03/1973

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/02/2012

Chöùc vuï hieän taïi: - Giaùm ñoác Taøi chính

- Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

PHAN BAÙ NGOÏC PHÖÔNG

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

Ngaøy sinh: 05/11/1961

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/10/1995

Chöùc vuï hieän taïi: -Keá toaùn tröôûng VPÑD

TPHCM

-Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

VOÕ THÒ THUYØ TIEÂN

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

Ngaøy sinh: 09/06/1972

Ngaøy gia nhaäp Loäc Trôøi: 01/01/1995

Chöùc vuï hieän taïi: -Phoù Giaùm ñoác Ngaønh

Löông thöïc

-Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

HUYØNH THANH NHUAÄN

Thaønh vieân Ban Kieåm soaùt

39


CAÙC COÂNG TY TRÖÏC THUOÄC

COÂNG TY TNHH

MTV LÖÔNG THÖÏC

VÓNH BÌNH

COÂNG TY TNHH

MTV LÖÔNG THÖÏC

THOAÏI SÔN

COÂNG TY TNHH

MTV LÖÔNG THÖÏC

VÓNH HÖNG

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

120

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

60

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

60

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Truïï sôû: AÁp Vónh

Loäc, Xaõ Vónh Bình,

Huyeän Chaâu

Thaønh, Tænh An

Giang

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: nhaø maùy cheá

bieán saûn xuaát löông

thöïc.

Ngaøy thaønh laäp:

31/12/2011

MST: 1601633432

Truïï sôû: AÁp Sôn

Laäp, Xaõ Voïng

Ñoâng, Huyeän Thoaïi

Sôn, Tænh An Giang

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: nhaø maùy cheá

bieán saûn xuaát löông

thöïc.

Ngaøy thaønh laäp:

23/12/2011

MST: 1601623071

Truïï sôû: AÁp Caû

Röng, Xaõ Tuyeân

Bình Taây, Huyeän

Vónh Höng, Tænh

Long An

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: nhaø maùy cheá

bieán saûn xuaát löông

thöïc.

Ngaøy thaønh laäp:

13/12/2011

MST: 1101452364

40


COÂNG TY TNHH

MTV LÖÔNG THÖÏC

TAÂN HOÀNG

COÂNG TY TNHH

MTV LÖÔNG THÖÏC

VÓNH LOÄC

COÂNG TY TNHH MTV

LOÄC TRÔØI MIEÀN BAÉC

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

60

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

60

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

30

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

60%

Truïï sôû: AÁp Roïc

Muoáng, Xaõ Taân

Coâng Chí, Huyeän

Taân Hoàng, Tænh

Ñoàng Thaùp

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: nhaø maùy cheá

bieán saûn xuaát löông

thöïc.

Ngaøy thaønh laäp:

22/12/2011

MST: 1401605043

Truïï sôû: AÁp Ninh

Thaïnh 1, Xaõ Ninh

Hoøa, Huyeän Hoàng

Daân, Tænh Baïc Lieâu

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: nhaø maùy cheá

bieán saûn xuaát löông

thöïc.

Ngaøy thaønh laäp:

11/12/2012

MST: 1900557010

Truïï sôû: Taàng 1,

CT3, Khu ñoâ thò

môùi Vaên Kheâ,

Phöôøng La Kheâ,

Quaän Haø Ñoâng,

Thaønh phoá Haø Noäi.

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: kinh doanh

vaät tö noâng nghieäp,

gaïo, saûn phaåm sau

gaïo, caø pheâ...

Ngaøy thaønh laäp:

13/9/2016

MST: 0107562001

41


CAÙC COÂNG TY TRÖÏC THUOÄC (tieáp theo)

COÂNG TY TNHH MTV

AGICAM

COÂNG TY TNHH MTV

AÂN THÒNH ÑIEÀN

COÂNG TY TNHH MTV

HÖNG THÒNH

Voán ñieàu leä (ngaøn USD)

700

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

20

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

12.5

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

97%

Truïï sôû: Soá 825D,

ñöôøng 93, phöôøng

Phsadomthcau, quaän

Chamkarmon,

PhnomPenh, Campuchia

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: Thuoác baûo veä

thöïc vaät; Phaân boùn

noâng nghieäp vaø haït

gioáng

Ngaøy thaønh laäp:

07/4/2010

MST: 107007355

(Campuchia)

Truïï sôû: aáp Myõ Phuù,

Xaõ Taân Phöôùc Höng,

Huyeän Phuïng Hieäp,

Tænh Haäu Giang

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: Saûn xuaát vaø

kinh doanh phaân boùn

Ngaøy thaønh laäp:

11/10/2013

MST: 6300233285

Truïï sôû: AÁp Höng

Thaønh, Xaõ Höng

Thaïnh, Huyeän Taân

Höng, Tænh Long An

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: Nghieân cöùu vaø

saûn xuaát gioáng öùng

duïng coâng ngheä cao

Ngaøy thaønh laäp:

12/09/2014

MST: 101763828

42


COÂNG TY TNHH MTV

ANRESCO

COÂNG TY TNHH MTV

HÖÔNG VÒ TRÔØI

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

19.3

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

50.4%

Voán ñieàu leä (tyû ñoàng)

30

Tyû leä voán cuûa Loäc Trôøi

100%

Truïï sôû: 140 Phan Boäi

Chaâu, Phöôøng Bình

Khaùnh, Thaønh phoá

Long Xuyeân , Tænh

An Giang

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: Xaây döïng vaø

kinh doanh baát ñoäng

saûn.

Ngaøy thaønh laäp:

22/08/2005

MST: 1600194599

Truïï sôû: Soá 176

ñöôøng Y Juùt, Phöôøng

Thaéng Lôïi, TP.Buoân

Ma Thuoät, Tænh Ñaék

Laék

Chöùc naêng hoaït

ñoäng: saûn xuaát vaø

kinh doanh caø pheâ.

Ngaøy thaønh laäp:

11/4/2016

MST: 6001542831

43


SÔ LÖÔÏC KHOÁI

KINH DOANH - MARKETING

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC

GIAÙM ÑOÁC

KHOÁI KD - MAR

Ban Tham möu

chieán löôïc

P. Nhaân söï

toång hôïp

P. Taøi chính

keá toaùn

P. Kieåm soaùt

noäi boä

PGÑ. Khoái

Cung ÖÙng

PGÑ. Khoái

Kinh doanh VTNN

P. Keá hoaïch

vaø ñieàu ñoä SX

P. Vaät tö

Noâng nghieäp

P. DVKH

Toång ñaøi

P. KD

Löông thöïc NÑ

P. KD

Löông thöïc C.Ö NÑ

Chi nhaùnh

44


CÔ CAÁU BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ

Naêm 2016, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ ban haønh quyeát ñònh thaønh laäp Khoái Kinh doanh –

Marketing treân cô sôû hôïp nhaát caùc boä phaän kinh doanh vaø marketing cuûa ngaønh Thuoác,

ngaønh Gioáng vaø ngaønh Löông thöïc vôùi caùc chöùc naêng vaø nhieäm vuï nhö sau:

CHÖÙC NAÊNG

- Kinh doanh caùc doøng saûn phaåm : thuoác tröø saâu, thuoác tröø beänh, thuoác tröø coû, thuoác tröø oác

böôu vaøng; caùc doøng saûn phaåm höõu cô sinh hoïc, phaân boùn caùc loaïi nhö: Urea Gold, Urea

Black… phaân Laân nung chaûy; phaân boùn laù cao caáp daïng höõu cô vaø ñieàu hoøa sinh tröôûng.

- Caùc saûn phaåm gaïo vaø sau gaïo bao goàm gaïo maàm Vibigaba, Tieân Nöõ, Phöôïng Hoaøng, Baéc

Ñaåu, Baïch Döông, Thieân Long vaø Röôïu Vibigaba.

NHIEÄM VUÏ

- Xaây döïng keá hoaïch kinh doanh haøng naêm; toå chöùc vaø ñieàu haønh thöïc hieän theo keá hoaïch vaø

ñaït muïc tieâu keá hoaïch doanh thu ñeà ra.

- Phaân phoái doøng saûn phaåm do coâng ty Syngenta saûn xuaát.

- Taïo döïng moái quan heä vôùi ban ngaønh ñòa phöông, heä thoáng ñaïi lyù vaø noâng daân.

- Kyù keát hôïp ñoàng kinh doanh vôùi ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc.

- Toå chöùc kinh doanh, quaûng baù thò tröôøng, marketing vaø chaêm soùc ñaïi lyù/ khaùch haøng.

- Toå chöùc haïch toaùn keá toaùn toaøn Khoái theo phaân caáp, quaûn lyù nguoàn voán Coâng ty.

PGÑ. Khoái

Kinh doanh XNK

PGÑ. Khoái

Maketing & RD

P. KD

Löông thöïc XK

P. Nhaäp

khaåu

P. R&D P. Marketing

Trung taâm

Ñaø Laït

45


SÔ LÖÔÏC KHOÁI

KINH DOANH - MARKETING

Vaên phoøng, chi nhaùnh

Nhaø maùy, kho

HIEÄN DIEÄN CUÛA KHOÁI

Khoái Kinh doanh – Marketing

hieän coù maïng löôùi goàm 26 chi

nhaùnh vôùi soá löôïng nhaân söï taïi caùc

chi nhaùnh laø 1,103 nhaân vieân.

Naêm 2016 ñaõ chaám döùt hoaït ñoäng 3 Chi

nhaùnh goàm: Chi nhaùnh Haït Ngoïc Trôøi Mieàn

Taây, Chi nhaùnh Haït Ngoïc Trôøi Taây Ñoâ vaø Chi

nhaùnh Haït Ngoïc Trôøi Thuû Ñoâ vaø thaønh laäp 3 chi

nhaùnh môùi taïi Bình Phöôùc, Thanh Hoaù vaø Laâm

Ñoàng.

Naêm vöøa qua, vôùi muïc tieâu quyeát taâm ñaåy maïnh tieâu thuï

caùc saûn phaåm gaïo, röôïu, caø pheâ … ngoaøi caùc saûn phaåm chuû löïc

cuûa Taäp ñoaøn laø thuoác BVTV vaø phaân boùn, Taäp ñoaøn ñaõ thaønh

laäp Khoái Kinh doanh – Marketing treân cô sôû hôïp nhaát boä phaän kinh

doanh vaø marketing cuûa caùc ngaønh.

Vieäc hôïp nhaát naøy giuùp Taäp ñoaøn coù caùi nhìn toång quaùt veà tình hình hoaït

ñoäng kinh doanh chung cuûa caû Taäp ñoaøn, töø ñoù xaây döïng keá hoaïch kinh

doanh ngaén haïn vaø daøi haïn phuø hôïp vôùi taàm nhìn, muïc tieâu vaø chieán löôïc

chung cuûa Taäp ñoaøn.

Naêm 2016, Taäp ñoaøn ñaõ tieáp tuïc toå chöùc caùc Caâu laïc boä hoïp maët, hoäi

nghò Khaùch haøng thöôøng nieân, Caravan... nhaèm tri aân caùc khaùch

haøng/ ñaïi lyù thaân thieát, gaén boù laâu daøi vôùi Taäp ñoaøn trong thôøi

gian qua.

Vôùi muïc tieâu thuùc ñaåy naâng cao doanh soá cuûa caùc ñaïi lyù, Taäp

ñoaøn ñaõ ñöa ra caùc chæ tieâu doanh thu cho töøng nhoùm ñaïi

lyù, caùc chính saùch baùn haøng vaø öu ñaõi haäu maõi daønh cho

ñaïi lyù cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi.

46


47


SÔ LÖÔÏC SAÛN PHAÅM

SAÛN PHAÅM

Khoái Kinh doanh goàm caùc boä saûn phaåm sau:

- Noâng döôïc goàm 06 doøng saûn phaåm: thuoác xöû lyù haït gioáng, thuoác tröø oác, tröø coû, tröø beänh, tröø saâu,

dinh döôõng - höõu cô.

- Gioáng goàm 03 doøng saûn phaåm: gioáng luùa, gioáng baép, rau maøu.

- Gaïo vaø saûn phaåm sau gaïo goàm 03 doøng saûn phaåm: gaïo maàm Vibaga, gaïo Haït Ngoïc Trôøi, Röôïu.

- Saûn phaåm khaùc: bao bì caùc loaïi (thuøng carton, bao pp), caø pheâ Höông Vò Trôøi, nöôùc uoáng ñoùng

chai, caây aên quaû.

A. NOÂNG DÖÔÏC

SOFIT 300 EC

CRUISER Plus

Thuoác xöû lyù

haït gioáng

Chuyeân gia tröø coû

luùa, luùa coû

CHESS 50WG

Saïch raày

saïch goác

GLYPHOSAN

Thuoác tröø coû

khoâng choïn loïc

KINALUX 25 EC

Chuyeân gia phoøng

tröø nheän gieù

MECO 60 EC

Thuoác tröø coû

choïn loïc

VIRTAKO 40WG

Saïch saâu luùa toát

ñoàng aùng thaûnh thôi

48


AMISTAR 250 SC

Thuoác tröø beänh

TOPAN 70 WP

Thuoác tröø

naám beänh

FILIA 525 SE

Döùt saïch

ñaïo oân

VALIDAN 3 SL

Thuoác tröø beänh

EVITIN 50 SC

Thuoác tröø beänh

BOOM FLOWER

Phaân boùn la

cao caáp

TILT SUPER 300EC

Be boà chöùa luùa

xöùng danh haøng hieäu

UREA - BLACK

Phaân boùn

Urea black

49


SÔ LÖÔÏC SAÛN PHAÅM (tieáp theo)

B. GIOÁNG CAÂY TROÀNG

BAÉP LAI NK 67

Töøng haït

naëng tróu

DÖA LEO AG204

Döa leo

lai F1

BAÉP LAI NK 7328

Ngoâ lai

ñôn F1

MAËT TRÔØI ÑOÛ

Döa haáu

khoâng haït

DÖA HAÁU LAI

Döa haáu lai F1

PHUØ ÑOÅNG

XAØ LAÙCH LT 602

Xaø laùch xoaên

50


JASMINE 85

Gaïo daøi, deûo, trong,

côm thôm, deûo

OM 7347

Gaïo daøi, trong, ít

baïc buïng, meàm côm

OM 5451

Gaïo daøi, traéng, côm

thôm nheï, deûo

OM 1490

Gaïo daøi, trong,

com ngon

OM 4218

Gaïo daøi, trong,

meàm, ngon côm

VD 20

Gaïo haït baàu,

trong, côm deûo

OM 4900

Gaïo daøi, traéng,

ñeïp, ngon côm

OM 576

Gaïo ngaén, hôi baïc

buïng, khoâ côm

51


SÔ LÖÔÏC SAÛN PHAÅM (tieáp theo)

C. GAÏO VAØ SAÛN PHAÅM SAU GAÏO

VIBIGABA

GAÁC

VIBIGABA

VIBIGABA

TOÛI ÑEN

VIBIGABA

NGHEÄ

HNT

THIEÂN LONG

HNT

TIEÂN NÖÕ

HNT

PHÖÔÏNG HOAØNG

HNT

BAÉC ÑAÅU

HNT

BAÏCH DÖÔNG

RÖÔÏU

VIBIGABA

52


SÔ LÖÔÏC SAÛN PHAÅM (tieáp theo)

D. SAÛN PHAÅM KHAÙC

53


03

Böôùc ñi

BEÀN VÖÕNG

Chuùng toâi cuøng ngöôøi noâng daân ñöa

ra nhöõng giaûi phaùp canh taùc tieân

tieán, chung tay baûo veä söï beàn vöõng

cuûa ñaát, gìn giöõ nguoàn saïch söï soáng

cho nhöõng theá heä mai sau.

54


PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG

56

60

64

Quaûn trò ruûi ro

Baùo caùo phaùt trieån beàn vöõng

Hoaït ñoäng xaõ hoäi

55


QUAÛN TRÒ RUÛI RO

RUÛI RO

THANH KHOAÛN

+ %

x =

RUÛI RO

PHAÙP LUAÄT

RUÛI RO

THÒ TRÖÔØNG

RUÛI RO

HOAÏT ÑOÄNG

RUÛI RO

TAØI CHÍNH

$

RUÛI RO

TYÛ GIAÙ

HÔN 20 NAÊM HOAÏT ÑOÄNG TRONG LÓNH VÖÏC NOÂNG NGHIEÄP, TAÄP

ÑOAØN LOÄC TRÔØI TIN RAÈNG SEÕ ÑUÛ KINH NGHIEÄM ÑEÅ NHAÄN ÑÒNH

PHAÂN TÍCH VAØ QUAÛN TRÒ CAÙC RUÛI RO LIEÂN QUAN ÑEÁN NHÖÕNG

THAY ÑOÅI PHAÙP LUAÄT CUÛA THÒ TRÖÔØNG HIEÄN NAY.

56


RUÛI RO LAÕI SUAÁT -

THANH KHOAÛN

1Môû roäng quy moâ hoaït ñoäng laø nhu caàu

chính ñaùng vaø caàn thieát cuûa moïi doanh

nghieäp, nhöng phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo

laõi vay seõ tieàm aån raát nhieàu ruûi ro veà laõi

suaát doanh nghieäp.

Trong chieán löôïc nhöõng naêm tôùi, vieäc

taäp trung caùc döï aùn troïng ñieåm seõ taïo ra

aùp löïc raát lôùn veà nguoàn voán ñaàu tö, khaû

naêng thieáu voán ñaùp öùng cho döï aùn laø coù

theå xaûy ra ñoái vôùi moïi doanh nghieäp.

Tyû troïng nôï treân toång nguoàn voán cuûa

Loäc Trôøi khaù thaáp (toång nôï vay ngaén vaø

daøi haïn chæ chieám 31, 97% toång nguoàn

voán) vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong

nhöõng coâng ty noâng nghieäp coù cô caáu taøi

chính an toaøn.

GIAÛI PHAÙP

Xaây döïng chính saùch tín duïng phuø hôïp

vaø thöôøng xuyeân theo phaân tích, ñaùnh

giaù vaø coù bieän phaùp giaûm thieåu möùc ñoä

taùc ñoäng cuûa ruûi ro laõi suaát.

Theo doõi thöôøng xuyeân caùc yeâu caàu veà

thanh khoaûn hieän taïi vaø döï kieán trong

töông lai nhaèm ñaûm baûo duy trì ñuû möùc

döï phoøng tieàn maët, caùc khoaûn vay nhaèm

ñaùp öùng caùc quy ñònh veà tính thanh

khoaûn ngaén haïn vaø daøi haïn.

HÌNH

2

RUÛI RO

PHAÙP LUAÄT

Ruûi ro phaùp luaätù trong Taäp ñoaøn chuû yeáu

phaùt sinh trong quaù trình chaáp haønh

phaùp luaät do thay ñoåi lieân tuïc cuûa heä

thoáng vaên baûn phaùp luaät hoaëc phaùt sinh

khi coù tranh chaáp töø caùc beân lieân quan

trong quaù trình hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa

Taäp ñoaøn. Khi ñoù ruûi ro phaùp luaät laø loaïi

ruûi ro caàn phaûi phoøng traùnh tuyeät ñoái.

Ban phaùp lyù cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi luoân

thöôøng xuyeân theo doõi vaø caäp nhaät

nhöõng thay ñoåi cuûa phaùp luaät lieân quan

ñeán doanh nghieäp ñeå coù keá hoaïch döï

phoøng, tuaân thuû quy ñònh phaùp luaät.

GIAÛI PHAÙP

Ñeå haïn cheá ruûi ro phaùp luaät, Ban Phaùp lyù

Taäp ñoaøn khoâng chæ hieåu roõ veà caùc ruûi ro

maø coøn giaûm thieåu toái ña ruûi ro baèng hoaït

ñoäng quaûn trò nhö kieåm soaùt quy trình soaïn

thaûo, ñieàu chænh, kyù keát, thöïc hieän hôïp

ñoàng; taêng cöôøng kieåm soaùt noäi boä...

Thöôøng xuyeân caäp nhaät quy ñònh phaùp

luaät, ñaùnh giaù ñuùng ruûi ro, thöïc hieän ñuùng

hôïp ñoàng, baûo maät thoâng tin tranh chaáp,

ñeà ra caùc phöông aùn giaûi quyeát toái öu.

57


QUAÛN TRÒ RUÛI RO (tieáp theo)

3RUÛI RO

GIAÛI

HOAÏT ÑOÄNG

Trong hoaït ñoäng saûn xuaát vaø kinh

doanh, cô hoäi vaø ruûi ro luoân ñi ñoâi

vôùi nhau. Naém baét cô hoäi, quaûn trò

ruûi ro hieäu quaû seõ laø ñieàu kieän ñöa

doanh nghieäp phaùt trieån beàn vöõng

ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû toát ñeïp.

Hoaït ñoäng trong lónh vöïc noâng

nghieäp, Loäc Trôøi luoân ñoái maët vôùi

nhöõng ruûi ro veà chaùy noå, an toaøn

lao ñoäng, thieân tai, dòch beänh,

gioáng caây troàng khoâng ñaûm baûo

chaát löôïng, sai soùt trong quaù trình

aùp duïng coâng ngheä, gioáng môùi vaøo

saûn xuaát.

4

RUÛI RO

TYÛ GIAÙ

Laø doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu

löông thöïc, ñoàng USD laø phöông

tieän giao dòch chính cuûa Loäc Trôøi

vôùi caùc ñoái taùc, vì vaäy phaùt sinh

nhieàu ruûi ro lieân quan ñeán tyû giaù

hoái ñoaùi.

PHAÙP

YÙ thöùc roõ taùc haïi cuûa ruûi ro hoaït ñoäng, Loäc Trôøi luoân

tuaân thuû nghieâm ngaët caùc quy ñònh veà an toaøn lao

ñoäng, quy trình söû duïng thieát bò, coâng taùc phoøng

chaùy chöõa chaùy cuõng ñöôïc Loäc Trôøi ñaàu tö trang bò

chu ñaùo, coù ñoäi phoøng chaùy chöõa chaùy ñöôïc ñaøo taïo

baøi baûn ñeå saün saøng öùng phoù khi coù söï coá xaûy ra.

Chaát thaûi noâng nghieäp taïi caùc ñôn vò ñeàu ñöôïc Loäc

Trôøi ñaët leân haøng ñaàu trong coâng cuoäc baûo veä moâi

tröôøng, an toaøn cho coäng ñoàng daân cö xung quanh.

Beân caïnh ñoù, Loäc Trôøi tieáp tuïc caûi tieán saûn xuaát,

naâng cao tieâu chuaån chaát löôïng hôn nöõa, nghieân cöùu

nhieàu boä gioáng môùi, nhieàu saûn phaåm sau gaïo.

Ruûi ro tyû giaù ngoaïi teä laø ruûi ro thieät

haïi veà taøi chính do bieán ñoäng cuûa

tyû giaù. Bieán ñoäng tyû giaù giöõa ñoàng

Vieät Nam vaø caùc ngoaïi teä khaùc maø

chuû yeáu laø ñoàng USD coù theå aûnh

höôûng ñeán tình hình taøi chính vaø

keát quaû kinh doanh cuûa Taäp ñoaøn

Loäc Trôøi.

Caùc Ngaønh chòu ruûi ro tyû giaù do nhaäp khaåu nguyeân lieäu

gioáng, thuoác, bao bì caùc loaïi vaø xuaát khaåu gaïo. Naêm

2016, tyû giaù giöõa ñoàng ñoâ la Myõ vaø ñoàng Vieät Nam bieán

ñoäng khaù lôùn vôùi tyû giaù giao dòch ñöôïc nieâm yeát taïi

ngaân haøng Ngoaïi Thöông ngaøy 01/01/2016 laø 22,450

ñoàng ñaõ bieán ñoäng leân 22,720 ñoàng vaøo ngaøy

31/12/2016.

Nguoàn thu ngoaïi teä chuû yeáu töø vieäc xuaát khaåu gaïo,

trong khi ñoù nguoàn chi cho thuoác baûo veä thöïc vaät nhaäp

58


RUÛI RO

5TAØI CHÍNH

GIAÛI PHAÙP

Xaây döïng quy trình vaø heä thoáng

hoaïch ñònh ngaân saùch thoâng qua heä

thoáng baùo caùo keá toaùn quaûn trò baøi

baûn vaø ngaøy caøng hoaøn thieän aùp duïng

töø caùc ñôn vò thaønh vieân ñeán Taäp

ñoaøn.

GIAÛI PHAÙP

HÌNH

Thöïc hieän ñaùnh giaù caùc ruûi ro trong caùc

döï aùn ñaàu tö, ñaûm baûo tính beàn vöõng

trong caùc döï aùn. Vieäc ñaùnh giaù vaø xöû lyù

caùc ruûi ro cuûa döï aùn ñaàu tö giuùp cho Taäp

ñoaøn nhìn nhaän vaø giaûm thieåu ñöôïc

nhöõng nguy cô tieàm taøng.

Tieáp tuïc thöïc hieän chính saùch quaûn trò

chaët cheõ caùc chi phí baùn haøng, chi phí

quaûn lyù doanh nghieäp, chi phí taøi chính,

voán ñaàu tö cho Taäp ñoaøn nhaèm naâng cao

tính caïnh tranh vaø giaù thaønh saûn phaåm.

6

Tröôùc söï xuaát hieän cuûa caùc ruûi ro ngaøy

caøng ña daïng, Loäc Trôøi ñaõ xaùc ñònh,

phaân loaïi vaø ñaùnh giaù ruûi ro taøi chính

moät caùch heä thoáng, ñaûm baûo quaûn trò taøi

chính moät caùch minh baïch, hieäu quaû.

Loäc Trôøi ñaõ ñaàu tö taøi chính vaøo caùc

coâng ty con, coâng ty goùp voán, vôùi toång

nguoàn voán ñaàu tö treân 799.455 tyû ñoàng;

trong ñoù coù 11 coâng ty con vaø 4 coâng ty

lieân keát treân 50% voán. Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi raát caàn ñeán boä phaän kieåm soaùt noäi

boä ñeå raø soaùt söï tuaân thuû, phaân caáp taøi

chính taïi caùc coâng ty tröïc thuoäc. Nhaèm

phaùt hieän caùc loãi trong quy trình cuûa heä

thoáng kieåm soaùt noäi boä, töø ñoù giuùp caùc

ñôn vò tröïc thuoäc naâng cao tính tuaân thuû

ñeå hoaït ñoäng an toaøn vaø hieäu quaû hôn, töø

ñoù giöõ gìn giaù trò cuûa Loäc Trôøi.

RUÛI RO

THÒ TRÖÔØNG

Laø doanh nghieäp phaân phoái ñoäc quyeàn

thuoác baûo veä thöïc vaät cuûa Sygenta,

vieäc nhaäp khaåu nguyeân lieäu saûn xuaát

thuoác baûo veä thöïc vaät cuûa Loäc Trôøi

chòu aûnh höôûng caùc yeáu toá ñaàu vaøo

nhö: tyû giaù hoái ñoaùi, bieán ñoäng giaù

nguyeân lieäu, chính saùch thueá nhaäp

khaåu …

Vieäc taêng giaù thuoác coøn chòu aûnh

höôûng bôûi yeáu toá caïnh tranh vaø caùc

phöông tieän truyeàn thoâng, chính saùch

giaù baùn saûn phaåm, chieát khaáu, thôøi gian

thu hoài nôï… ñaây cuõng laø ruûi ro maø Loäc

Trôøi heát söùc quan taâm trong thôøi gian

qua.

50 51

59


PHAÙT TRIEÅN

BEÀN VÖÕNG

Moâ hình phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc Taäp

ñoaøn Loäc Trôøi xaây döïng treân muïc tieâu

taùc ñoäng ñeán ba lónh vöïc: kinh teá, coäng

ñoàng vaø moâi tröôøng. Ñaây laø “kim chæ

nam” cho moïi hoaït ñoäng cuûa Taäp ñoaøn

Loäc Trôøi.

KINH TEÁ

PHAÙT TRIEÅN

BEÀN VÖÕNG

COÄNG

ÑOÀNG

Cuøng vôùi xu höôùng chung treân toaøn caàu, caùc

doanh nghieäp Vieät Nam ngaøy caøng quan taâm

hôn ñeán caùc hoaït ñoäng phaùt trieån beàn vöõng.

Laø moät trong nhöõng Coâng ty noâng nghieäp

haøng ñaàu Vieät Nam, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi hieåu

roõ traùch nhieäm cuûa mình trong vieäc gaén keát

hoaøi baõo vaø söù meänh ñònh höôùng phaùt trieån

beàn vöõng. Vôùi söù meänh “vì noâng daân maø ra

ñôøi vaø nhôø noâng daân maø phaùt trieån”, Taäp

ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ mang ñeán chuoãi giaù trò beàn

vöõng baèng nhöõng saûn phaåm, dòch vuï coù öu

ñieåm vöôït troäi, ñaúng caáp goùp phaàn naâng cao

nieàm töï haøo vaø giaù trò thöông hieäu Vieät Nam

treân toaøn caàu.

MOÂI

TRÖÔØNG

60


CÔ CAÁU QUAÛN TRÒ

VEÀ PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG

Ñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi luoân gaén vôùi muïc tieâu

kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng, ñaûm baûo tuaân thuû caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc,

chính saùch cuûa noäi boä. Hoäi ñoàng Quaûn trò chòu traùch nhieäm cao nhaát veà chieán

löôïc phaùt trieån beàn vöõng cuûa Taäp ñoaøn. Toång Giaùm ñoác vaø Ban ñieàu haønh chòu

traùch nhieäm xaây döïng vaø trieån khai thöïc hieän caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch, ñoàng

thôøi chia seû vaø ñaûm baûo vaán ñeà phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc thöïc hieän trong toaøn

boä Taäp ñoaøn töø caùc Khoái vaø caùc boä phaän chöùc naêng ñeán töøng nhaân vieân theo

moâ hình döôùi ñaây:

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

- Chæ ñaïo chung veà chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng cuûa Taäp ñoaøn.

- Pheâ duyeät caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch haønh ñoäng.

BAN ÑIEÀU HAØNH

- Xaây döïng vaø trình HÑQT caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch haønh ñoäng veà phaùt trieån beàn vöõng.

- Chia seû chieán löôïc, muïc tieâu vaø keá hoaïch phaùt trieån beàn vöõng trong Taäp ñoaøn.

- Ñaûm baûo keá hoaïch phaùt trieån beàn vöõng ñaït muïc tieâu ñeà ra.

CAÙC KHOÁI, BOÄ PHAÄN CHÖÙC NAÊNG

Trieån khai vaø hieän thöïc hoaù caùc keá hoaïch phaùt trieån beàn vöõng theo ñuùng ñònh höôùng cuûa

Toång Giaùm ñoác, Ban ñieàu haønh.

NHAÂN VIEÂN

Thöïc hieän caùc coâng vieäc cuï theå haøng ngaøy lieân quan ñeán caùc muïc tieâu veà phaùt trieån beàn

vöõng vaø muïc tieâu KPIs ñaõ ñöôïc ñaët ra.

61


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

KINH TEÁ

BEÀN VÖÕNG

Trong nhöõng naêm qua, Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi coá gaéng taïo ra moät cô caáu kinh teá

beàn vöõng xoay quanh 4 lónh vöïc: thuoác

baûo veä thöïc vaät, saûn xuaát gioáng caây

troàng, kinh doanh löông thöïc, thöïc

phaåm; saûn xuaát bao bì caùc loaïi.

Taäp ñoaøn luoân môû roäng thò phaàn vaø nhaø ñaàu tö, cuûng coá

vaø naâng cao chaát löôïng quaûn trò, vaän haønh, saün saøng

nguoàn löïc cho muïc tieâu taêng tröôûng beàn vöõng.

Nhöõng naêm qua, Taäp ñoaøn luoân oån ñònh möùc taêng

tröôûng doanh thu, thöïc hieän toát caùc muïc tieâu maø Ñaïi hoäi

ñoàng coå ñoâng ñeà ra, duy trì ñeàu ñaën möùc chi traû coå töùc

bình quaân 30% baèng tieàn maët, chuû ñoäng coâng boá vaø

minh baïch caùc thoâng tin ñeå ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ích

cuûa coå ñoâng.

Naêm 2016 cho thaáy keát quaû cuûa vieäc thay ñoåi heä thoáng

phaân phoái vôùi nhieàu vaán ñeà ñöôïc caûi thieän. Maët khaùc,

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi cuõng ñaõ tieán haønh caûi thieän boä saûn

phaåm baûo veä thöïc vaät vôùi nhieàu saûn phaåm môùi, chaát

löôïng cao vaø ñaùp öùng ñuùng nhu caàu thò tröôøng.

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ cung caáp gaàn 40 gioáng caây troàng

coù chaát löôïng toát, coù khaû naêng choáng chòu vôùi saâu beänh

vaø bieán ñoåi khí haäu giuùp noâng daân naâng cao hieäu quaû

troàng troït, caûi thieän ñôøi soáng. Chaát löôïng gioáng luùa cuûa

Loäc Trôøi ñaõ ñöôïc kieåm chöùng vaø coâng nhaän treân theá

giôùi, tieâu bieåu qua vieäc truùng thaàu cung caáp 02 gioáng

luùa OM 5451 vaø OM 2517 cho toå chöùc FAO vôùi toång trò

giaù hôn 1.5 tyû ñoàng töông ñöông 140 taán luùa.

Gaïo Haït Ngoïc Trôøi ñaõ xuaát khaåu ñeán hôn 37 quoác gia

trong nhöõng naêm qua vaø trôû thaønh ñôn vò naèm trong top

l0 caùc coâng ty xuaát khaåu gaïo cuûa Vieät Nam.

Saûn phaåm gaïo cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi

ñaùp öùng 603 tieâu chí an toaøn thöïc phaåm

cuûa Nhaät Baûn – OMIC vaø ñaït chöùng nhaän

tieâu chuaån HACCP cuûa chaâu AÂu nhö gaïo

maàm VIBIGABA, raát ñöôïc ngöôøi tieâu

duøng Ba Lan öa thích. Ñaëc bieät, saûn

phaåm gaïo Haït Ngoïc Trôøi töø gioáng gaïo

Loäc Trôøi 1 – Japonica ñaõ ñöôïc nhaø cung

caáp taïi Haø Lan ñöa leân nhaõn hieäu vôùi teân

goïi “KOSHIHIKARI”.

Naêm 2016, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi tieáp tuïc

trieån khai chieán löôïc beàn vöõng thoâng qua

caùc döï aùn xaây döïng chuoãi giaù trò treân caây

caø pheâ, caây aên quaû, tieáp tuïc môû roäng aùp

duïng tieâu chuaån canh taùc luùa gaïo beàn

vöõng quoác teá SRP nhaèm naâng cao trình

ñoä canh taùc, saûn xuaát cheá bieán, caûi taïo

neàn taûng noâng nghieäp thoâng minh ñeå laøm

cô sôû tieán tôùi muïc tieâu taïo ra nhöõng saûn

phaåm giaù trò, coù thöông hieäu treân thò

tröôøng quoác teá, mang laïi lôïi nhuaän cao vaø

söï phaùt trieån beàn vöõng cho noâng nghieäp

Vieät Nam.

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñang ñaåy maïnh aùp

duïng tieâu chuaån SRP nhaèm thuùc ñaåy söï

chuyeån hoùa cuûa ngaønh luùa gaïo Vieät Nam

theo höôùng beàn vöõng; döï aùn naøy ñaõ böôùc

sang giai ñoaïn môû roäng vôùi muïc tieâu ñaït

4,000 noâng daân saûn xuaát luùa gaïo theo

tieâu chuaån beàn vöõng trong voøng hai naêm

tôùi. Tieâu chuaån SRP seõ giuùp giaûi quyeát

caùc vaán ñeà nhö caûi thieän sinh keá, an toaøn

thöïc phaåm, hieäu quaû söû duïng taøi nguyeân

ñaát vaø nöôùc, thích öùng bieán ñoåi khí haäu

vaø quan troïng nhaát laø phuùc lôïi cho ngöôøi

noâng daân ñöôïc ñaûm baûo. Vôùi lôïi theá ñöôïc

coâng nhaän “Thöông hieäu quoác gia” naêm

2016, tieâu chuaån naøy cuõng seõ giuùp Loäc

Trôøi ñònh hình thöông hieäu gaïo Vieät Nam

treân thò tröôøng quoác teá.

62


Loäc Trôøi khoâng ngöøng theo ñuoåi

caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá beàn

vöõng nhö: baûo ñaûm söï vaän haønh

xuyeân suoát cuûa heä thoáng phaân phoái,

phaùt trieån saûn phaåm löông thöïc döïa

treân nhu caàu thöïc phaåm an toaøn,

giaøu dinh döôõng.

Theo doõi saùt sao bieán ñoåi khí haäu ñeå

ñònh höôùng nghieân cöùu caûi taïo

gioáng caây troàng saün saøng ñöông ñaàu

vôùi nhöõng thöû thaùch saép tôùi cho

noâng nghieäp Vieät Nam, ñoàng thôøi

trieån khai caùc döï aùn hôïp taùc quoác teá

ñeå xaây döïng noâng nghieäp thoâng

minh vaø thöông hieäu quoác teá.

63


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG COÄNG ÑOÀNG

Vì noâng daân maø ra ñôøi vaø nhôø noâng daân maø phaùt

trieån, thaønh quaû cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi coù ñöôïc ngaøy

hoâm nay chính laø nhôø söï tin töôûng vaø ñoùng goùp cuûa baø

con noâng daân.

Haøng naêm, Taäp ñoaøn luoân daønh ra moät soá tieàn töø lôïi nhuaän cuûa mình

ñeå phaân phoái laïi cho baø con noâng daân thoâng qua caùc chöông trình

chaêm soùc söùc khoûe noâng daân, quyõ hoïc boång...

Naêm 2016 Quyõ Chaêm soùc söùc khoûe noâng daân (QCSSKND) ñöôïc Ñaïi

hoäi ñoàng coå ñoâng Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi taøi trôï 20 tyû, soá

tieàn naøy duøng cho 2 chöông trình hoaït ñoäng goàm khaùm chöõa beänh,

chaêm soùc söùc khoûe cho ngöôøi ngheøo vaø caáp phaùt hoïc boång cho hoïc

sinh ngheøo vuøng noâng thoân.

QCSSKND ñaõ tích cöïc phoái hôïp vôùi caùc beänh vieän vaø toå chöùc y teá, toå

chöùc tö vaán söùc khoûe, caáp phaùt thuoác mieãn phí, khaùm beänh phuï nöõ,

khaùm toång quaùt, moå maét... treân khaép

caùc tænh thaønh trong caû nöôùc.

Beân caïnh ñoù hoaït ñoäng cuûa Quyõ

Chaêm soùc söùc khoûe noâng daân coøn

taëng tuû thuoác coäng ñoàng, caëp hoïc

sinh cho Trung taâm Coâng taùc xaõ hoäi

thanh thieáu nieân Vieät Nam, toå chöùc

Ngaøy hoäi Keát noái Traùi tim tình

nguyeän 2016 taïi Ñoàng Thaùp.

Ñònh kyø haøng thaùng Quyõ coøn hoã trôï

cho chuøa Töôøng Nguyeân, Q4 – TP.

HCM 1 taán gaïo naáu côm töø thieän

giuùp beänh nhaân ngheøo cô nhôõ taïi

moät soá beänh vieän ôû Hoà Chí Minh.

64


65


66


BAÙO CAÙO PHAÙT TRIEÅN

BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG COÄNG ÑOÀNG

25.321

Phaàn quaø trao taëng

20.038

Noâng daân ñöôïc

khaùm chöõa beänh

220

Cuoäc khaùm

söùc khoeû

4.794

Suaát hoïc boång

22

Tænh thaønh

trong caû nöôùc

13

325

Taán gaïo cöùu trôï

ñoàng baøo luõ luït

Tyû ñoàng

kinh phí hoaït ñoäng

67


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG COÄNG ÑOÀNG

“Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” laø truyeàn thoáng toát

ñeïp cuûa daân toäc, cuõng nhö vaäy Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi luoân quan taâm, ñeán nhöõng lao ñoäng ñaõ

nghæ höu, lao ñoäng coù coâng ñoùng goùp cho söï

nghieäp phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn. Haøng naêm,

coâng ñoaøn luoân xem xeùt taëng caùc phaàn quaø

vaøo nhöõng ngaøy leã teát ñaëc bieät.

Nhaân kyû nieäm 69 naêm ngaøy Thöông binh –

Lieät só (27/7/1947 – 27/7/2016) Ñoaøn cô sôû

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi toå chöùc hoaït ñoäng thaêm

hoûi, taëng quaø cho Meï Vieät Nam anh huøng,

toång kinh phí 75 trieäu ñoàng.

Trong khuoân khoå hoaït ñoäng “Du khaûo - Veà

nguoàn” taïi Thaïnh Phuù, Beán Tre vaøo thaùng

8/2016, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ cuøng ñoàn bieân

phoøng Coå Chieâng toå chöùc thaêm hoûi, taëng quaø

gia ñình chính saùch, hoïc sinh ngheøo vöôït khoù

vôùi toång kinh phí 50 trieäu ñoàng.

Chia seû tinh thaàn vaø thaønh quaû vaät chaát vôùi

coäng ñoàng vaø xaõ hoäi luoân ñöôïc Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi quan taâm nhö moät traùch nhieäm xaõ hoäi.

Ñaëc bieät vôùi söï nghieäp giaùo duïc, söï soáng coøn

vaø phaùt trieån cuûa treû em ngheøo, vöôït khoù hoïc

toát löông ñöôïc Loäc Trôøi quan taâm.

Trong nhieàu naêm lieàn, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi

luoân duy trì truyeàn thoáng toå chöùc caùc hoaït

ñoäng töø thieän hoã trôï coäng ñoàng vaø khuyeán

khích nhaân vieân tham gia ñoùng goùp vaøo caùc söï

kieän.

Trong naêm 2016, Chöông trình

vaên ngheä gaây quyõ “Tieáng haùt

hoïc ñöôøng – Trao hoïc boång

Nghóa Tình Loäc Trôøi” taïi

Tröôøng THCS Ñònh Yeân; taïo

saân chôi cho caùc em hoïc sinh

thoâng qua Ngaøy hoäi chung tay

“Vì nuï cöôøi treû thô naêm 2016”

taïi tröôøng Khai Trí vôùi kinh phí

gaàn 30 trieäu ñoàng. Taäp ñoaøn

Loäc Trôøi phoái hôïp vôùi Ñaïi hoïc

An Giang tieáp söùc muøa thi naêm

2016; vaän ñoäng 120 ñoaøn vieân,

thanh nieân thaønh laäp Ñoäi xe 3

Cuøng (50 chieác) phuïc vuï ñöa

ñoùn thí sinh mieãn phí…toång kinh

phí hoã trôï thöïc hieän 130 trieäu

ñoàng.

68


69


70


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG COÄNG ÑOÀNG

Cuøng xaõ hoäi chaêm lo cho söï nghieäp giaùo duïc,

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi cuõng quan taâm vaø chia seû vôùi

nhöõng maûnh ñôøi khoù khaên, keùm may maén trong

xaõ hoäi baèng nhöõng hoaït ñoäng taøi trôï, thaêm hoûi

thieát thöïc trong naêm nhö phoái hôïp vôùi caùc toå

chöùc, quaän, huyeän, tænh, thaønh trong caû nöôùc

goàm: An Giang, Ñoàng Thaùp, Soùc Traêng, Haäu

Giang, Long An, Baïc Lieâu, Caø Mau, Quaûng

Ngaõi, Laâm Ñoàng, Quaûng Bình, Gia Lai, Daklak,

Quaûng Trò, Hoà Chí Minh toå chöùc hoaït ñoäng “Heø

tình nguyeän”; “Chaøo Xuaân 2016”; “Chaùo aám

ñeâm ñoâng”; “Xuaân Bieân Giôùi”; “Bieân cöông

thaém tình quaân daân’’; “Maùi aám 3 Cuøng”.

Xuyeân suoát quaù trình dieãn ra “Giaûi xe ñaïp Ñoàng

baèng Soâng Cöûu Long laàn thöù 25 naêm 2016, Taäp

ñoaøn Loäc Trôøi vinh döï ñöôïc ñoàng haønh trong

Ban toå chöùc vaø laø nhaø taøi trôï, Taäp ñoaøn Loäc Trôøi

ñaõ trao taëng 25 taán gaïo Haït ngoïc trôøi ñeán ngöôøi

ngheøo moãi khi ñoaøn ñua ñi qua caùc tænh ñoàng

baèng soâng Cöûu Long.

Ñaëc bieät trong naêm 2016, ñoaøn coâng taùc “Nghóa

tình Loäc trôøi - Höôùng veà ñoàng baøo luõ luït mieàn

Trung” ñaõ thöïc hieän thaønh coâng toát ñeïp, trao

taëng tay 13 nghìn phaàn quaø ñeán baø con vuøng luõ

bao goàm 300 taán gaïo Haït ngoïc trôøi, vaø 1.8 tyû

ñoàng tieàn maët; khaùm beänh, caáp phaùt thuoác:

3,500 ngöôøi. Toång giaù trò quaø taëng vaø tieàn maët

cöùu trôï hôn 6 tyû ñoàng.

71


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG MOÂI TRÖÔØNG

Trong suoát quaù trình phaùt trieån, Loäc Trôøi

luoân höôùng ñeán baûo veä moâi tröôøng, baèng

chöông trình, “cuøng noâng daân baûo veä moâi

tröôøng” nhaèm duy trì tính beàn vöõng trong

canh taùc noâng nghieäp vaø an toaøn söû duïng

noâng döôïc, naâng cao chaát löôïng noâng saûn

thöông hieäu noâng saûn Vieät.

Vieäc laïm duïng caùc hoùa chaát baûo veä thöïc vaät trong

saûn xuaát noâng nghieäp ñeå gia taêng saûn löôïng noâng

saûn ñaõ daãn ñeán caùc nguoàn nöôùc ôû soâng, hoà, keânh,

möông bò oâ nhieãm nghieâm troïng, aûnh höôûng tröïc

tieáp ñeán moâi tröôøng noâng nghieäp noâng thoân vaø söùc

khoeû cuûa con ngöôøi.

Neáu söû duïng khoâng an toaøn vaø ñuùng caùch, nhöõng

hoùa chaát naøy coù theå troâi theo nöôùc möa, ngaám saâu

vaøo nguoàn nöôùc sinh hoaït, maïch nöôùc ngaàm hoaëc

tieàm aån trong khoâng khí, thöùc aên, nöôùc uoáng. Ñaây

ñöôïc xem laø moät trong nhöõng taùc nhaân gaây ra

nhieàu loaïi beänh ung thö ñieån hình nhö hieän nay.

Taäp ñoaøn Loäc Trôøi ñaõ keát hôïp vôùi Cuïc BVTV,

Trung Taâm BVTV Phía Nam, Chi cuïc troàng troït vaø

BVTV 22 tænh töø Ninh Thuaän ñeán Caø Mau, khôûi

ñieåm töø vuï ÑX 2012-2013, chöông trình ñaõ thöïc

hieän taïi caùc xaõ xaây döïng noâng thoân môùi.

Traûi qua 4 giai ñoaïn, chöông trình ñaõ ñaït ñöôïc raát

nhieàu thaønh coâng trong vieäc naâng cao yù thöùc baûo

veä moâi tröôøng, höôùng daãn noâng daân töø khaâu söû

duïng noâng döôïc an toaøn hieäu quaû cho ñeán khaâu

tieâu huûy voû bao bì thuoác baûo

veä thöïc vaät, ñoàng thôøi thoâng

qua caùc moâ hình ruoäng luùa bôø

hoa ñeå taïo ra caûnh quan töôi

ñeïp ôû noâng thoân.

Cuøng vôùi vieäc naâng taàm

chuoãi giaù trò luùa gaïo cuûa Taäp

ñoaøn Loäc Trôøi, chöông trình

naøy ñaõ ngaøy caøng lôùn maïnh

veà qui moâ vaø coù vai troø to lôùn

hôn ñoái vôùi vieäc baûo veä heä

sinh thaùi, höôùng ñeán moät neàn

noâng nghieäp phaùt trieån beàn

vöõng, goùp phaàn naâng cao

thöông hieäu noâng saûn Vieät

Nam.

72


HINH HOAÏT ÑOÄNG

MOÂI TRÖÔØNG

Laàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam töø vuï luùa heø thu 2016, vôùi söï hôïp taùc cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi

cuøng dieãn ñaøn luùa gaïo beàn vöõng quoác teá (SRP – Sustainable Rice Platform) cuûa Lieân

Hôïp Quoác ñeå trieån khai moâ hình caùnh ñoàng lôùn aùp duïng boä tieâu chuaån cuûa SRP, chöông

trình “Cuøng noâng daân baûo veä moâi tröôøng” ñaõ phaùt trieån maïnh hôn vaø mang moät taàm voùc

môùi.

Baûo veä moâi tröôøng gaén lieàn vieäc tuaân thuû caùc tieâu chí trong SRP, ñaûm baûo cho vieäc saûn

xuaát noâng nghieäp hieäu quaû hôn, kieåm soaùt chaët cheõ an toaøn chaát löôïng saûn phaåm vaø

quan troïng nhaát laø giuùp naâng cao danh tieáng thöông hieäu saûn phaåm leân taàm quoác teá.

Töø nhöõng thaønh coâng cuûa chöông trình, ñaõ hình thaønh neàn taûng tieán ñeán thöïc hieän

Thoâng tö lieân tòch soá 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT giöõa 2 Boä NN PTNT vaø Boä

TNMT veà vieäc höôùng daãn vieäc thu gom, vaän chuyeån vaø söû duïng bao goùi thuoác BVTV

sau söû duïng.

73


Ngoaøi vieäc ñöôïc höôùng daãn söû duïng thuoác baûo veä thöïc vaät

an toaøn, hieäu quaû, noâng daân coøn aùp duïng chöông trình

“Coâng ngheä sinh thaùi”- troàng hoa treân bôø ruoäng, bôø vöôøn

ñeå daãn duï thieân ñòch, kieåm soaùt caùc loaïi saâu haïi treân ñoàng

ruoäng, thieát laäp söï caân baèng heä sinh thaùi ñoàng ruoäng,.. giaûm

ñaùng keå soá xöû lyù noâng döôïc, giaûm chi phí ñaàu tö vaø naâng

cao hieäu quaû kinh teá, taêng thu nhaäp cho noâng daân.

Sau nhieàu noã löïc, chöông trình ñaõ toå chöùc thaønh coâng 3

vuøng thu gom bao bì raùc thaûi thuoác BVTV sau söû duïng taïi

3 Vuøng nguyeân lieäu SRP cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi: Thanh

Bình (Ñoàng Thaùp), Chaâu Thaønh (An Giang) vaø Taân Hieäp

(Kieân Giang).

Chöông trình “Cuøng noâng daân baûo veä moâi tröôøng” ñaõ tieán

haønh thaønh laäp 10 Caâu laïc boä vôùi 100 thaønh vieân laø nhöõng

baø con noâng daân chuyeân phun xòt thuoác thueâ trong 5 vuøng

nguyeân lieäu troàng luùa cuûa Taäp ñoaøn Loäc Trôøi taïi Vónh

Höng (Long An), Taân Hoàng (Ñoàng Thaùp), Vónh Bình,

Thoaïi Sôn (An Giang), Hoàng Daân (Baïc Lieâu). Nhöõng noâng

daân naøy ñöôïc höôùng daãn caùch söû duïng noâng döôïc an toaøn,

hieäu quaû, ñoàng thôøi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc duïng cuï baûo

hoä lao ñoäng ñeå baûo veä söùc khoûe.

Beân caïnh ñoù, Loäc Trôøi coøn toå chöùc chöông trình “chung tay

doïn saïch baõi bieån Döông Ñoâng, Phuù Quoác”.

74


BAÙO CAÙO

PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (tieáp theo)

BEÀN VÖÕNG

CUØNG MOÂI TRÖÔØNG

412.359

Noâng daân tham döï

381.740

Tôø rôi tuyeân truyeàn BVMT

3.730

Hecta tham döï

moâ hình BVMT

19.784

Poster tuyeân truyeàn

22

Tænh thaønh

trong caû nöôùc

9.923

Cuoäc hoäi thaûo

75


04

Minh baïch

TAØI CHÍNH

Cuøng chung khaùt voïng vôùi noâng daân, Taäp ñoaøn

LOÄC TRÔØI ñang töøng böôùc doác söùc ñeå ñöa

chuoãi giaù trò noâng nghieäp beàn vöõng cuûa Taäp

ñoaøn leân taàm cao môùi, mang laïi giaù trò beàn

vöõng cho noâng nghieäp, noâng thoân Vieät Nam.

76


BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

78

80

83

84

YÙ kieán kieåm toaùn

Baûng caân ñoái keá toaùn

Baùo caùo keát quaû kinh doanh

Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä

77


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP

Kính göûi caùc Coå ñoâng !

Chuùng toâi ñaõ kieåm toaùn baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñính keøm cuûa Coâng ty Coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc

Trôøi (“Coâng ty”) vaø caùc coâng ty con (ñöôïc goïi chung laø “Taäp ñoaøn”), bao goàm baûng caân ñoái keá toaùn

hôïp nhaát taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016, baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hôïp nhaát vaø baùo

caùo löu chuyeån tieàn teä hôïp nhaát lieân quan cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy vaø caùc thuyeát minh keøm theo

ñöôïc Ban Giaùm ñoác Coâng ty pheâ duyeät phaùt haønh ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2017, ñöôïc trình baøy töø trang

5 ñeán trang 53.

Traùch nhieäm cuûa Ban Toång Giaùm ñoác

Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm laäp vaø trình baøy trung thöïc vaø hôïp lyù baùo caùo taøi

chính hôïp nhaát naøy theo caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Cheá ñoä Keá toaùn doanh nghieäp Vieät

Nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính, vaø traùch

nhieäm veà kieåm soaùt noäi boä maø Ban Toång Giaùm ñoác xaùc ñònh laø caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc laäp baùo

caùo taøi chính hôïp nhaát khoâng coù sai soùt troïng yeáu do gian laän hay nhaàm laãn.

Traùch nhieäm cuûa kieåm toaùn vieân

Traùch nhieäm cuûa chuùng toâi laø ñöa ra yù kieán veà baùo caùo taøi chính hôïp nhaát naøy döïa treân keát quaû kieåm

toaùn cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi ñaõ thöïc hieän coâng vieäc kieåm toaùn theo caùc Chuaån möïc Kieåm toaùn

Vieät Nam. Caùc chuaån möïc naøy yeâu caàu chuùng toâi tuaân thuû chuaån möïc vaø caùc quy ñònh veà ñaïo ñöùc

ngheà nghieäp vaø laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän cuoäc kieåm toaùn ñeå ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo hôïp lyù veà vieäc

lieäu baùo caùo taøi chính hôïp nhaát coù coøn sai soùt troïng yeáu hay khoâng.

Coâng vieäc kieåm toaùn bao goàm vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc nhaèm thu thaäp caùc baèng chöùng kieåm toaùn

veà caùc soá lieäu vaø caùc thuyeát minh trong baùo caùo taøi chính. Caùc thuû tuïc ñöôïc löïa choïn döïa treân xeùt

ñoaùn cuûa kieåm toaùn vieân, bao goàm ñaùnh giaù ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu trong baùo caùo taøi chính do

gian laän hoaëc nhaàm laãn.

Khi thöïc hieän caùc ñaùnh giaù ruûi ro naøy, kieåm toaùn vieân xem xeùt kieåm soaùt noäi boä cuûa ñôn vò lieân quan

tôùi vieäc laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính trung thöïc vaø hôïp lyù nhaèm thieát keá caùc thuû tuïc kieåm toaùn

phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá, tuy nhieân khoâng nhaèm muïc ñích ñöa ra yù kieán veà hieäu quaû cuûa kieåm

soaùt noäi boä cuûa ñôn vò.

78


Coâng vieäc kieåm toaùn cuõng bao goàm vieäc ñaùnh giaù tính thích hôïp cuûa caùc chính saùch keá toaùn ñöôïc

aùp duïng vaø tính hôïp lyù cuûa caùc öôùc tính keá toaùn cuûa Ban Toång Giaùm ñoác, cuõng nhö ñaùnh giaù vieäc

trình baøy toång theå baùo caùo taøi chính.

Chuùng toâi tin raèng caùc baèng chöùng kieåm toaùn maø chuùng toâi thu ñöôïc laø ñaày ñuû vaø thích hôïp laøm

cô sôû cho yù kieán kieåm toaùn cuûa chuùng toâi.

YÙ kieán cuûa kieåm toaùn vieân

Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính hôïp nhaát ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù, treân caùc

khía caïnh troïng yeáu, tình hình taøi chính hôïp nhaát cuûa Coâng ty Coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi vaø caùc

coâng ty con taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø löu chuyeån tieàn teä

hôïp nhaát cho naêm keát thuùc cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi caùc Chuaån möïc Keá toaùn Vieät Nam, Cheá ñoä

Keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan ñeán vieäc laäp vaø trình baøy

baùo caùo taøi chính.

Chi nhaùnh Coâng ty TNHH KPMG taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Vieät Nam

Giaáy Chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng chi nhaùnh soá: 4114000230

Baùo caùo kieåm toaùn soá: 16-01-859 (c)

79


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN HÔÏP NHAÁT

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 01 - DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

31/12/2016 31/12/2015

A

TAØI SAÛN

I Taøi saûn ngaén haïn 4,270,434 4,545,425

1 Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 278,936 190,192

Tieàn 278,936 190,192

2 Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 25,000 -

3 Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 1,733,263 1,525,882

a Phaûi thu khaùch haøng 1,693,705 1,441,310

b Traû tröôùc ngöôøi baùn 61,689 74,135

c Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 129,541 124,986

d Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi -151,672 -114,549

4 Haøng toàn kho 2,170,131 2,684,124

a Haøng toàn kho 2,193,188 2,695,423

b Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho -23,057 -11,299

5 Taøi saûn ngaén haïn khaùc 63,105 145,227

a Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 10,456 7,772

b Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 52,364 87,107

c Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu nhaø nöôùc 285 50,348

d

Taøi saûn ngaén haïn khaùc

II Taøi saûn daøi haïn 1,888,670 1,860,584

1 Taøi saûn coá ñònh 1,562,659 1,760,903

a Taøi saûn coá ñònh höõu hình 1,224,863 1,222,324

a1 Nguyeân giaù 1,693,103 1,570,331

a2 Giaù trò hao moøn luõy keá -468,240 -348,007

80


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN HÔÏP NHAÁT (tieáp theo)

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 01- DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tiếp theo)

31/12/2016 31/12/2015

b Taøi saûn coá ñònh voâ hình 337,797 335,393

b1 Nguyeân giaù 341,530 338,551

b2 Giaù trò hao moøn luõy keá -3,733 -3,158

c Xaây döïng cô baûn dôû dang 176,301 203,186

2 Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 220 9,220

a Ñaàu tö daøi haïn khaùc 202 10,933

b Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn -1,713

3 Taøi saûn daøi haïn khaùc 149,509 90,461

a Chi phí traû tröôùc daøi haïn 131,690 73,336

b Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 17,448 16,692

4 Lôïi theá thöông maïi 371 433

TOÅNG TAØI SAÛN

6,159,105 6,406,009

B

NGUOÀN VOÁN

I NÔÏ PHAÛI TRAÛ 3,983,093 4,301,547

1 Nôï ngaén haïn 3,857,391 3,866,169

a Phaûi traû ngöôøi baùn 1,545,244 1,270,011

b Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 43,290 23,191

c Thueá phaûi noäp nhaø nöôùc 78,152 12,468

d Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 44,128 1,425

e Chi phí phaûi traû 62,282 137,132

f Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 130,940 12,125

g Vay ngaén haïn 1,905,445 2,325,251

h Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 47,909 84,567

81


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG CAÂN KEÁ TOAÙN HÔÏP NHAÁT (tieáp theo)

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 01 - DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tiếp theo)

31/12/2016 31/12/2015

2 Nôï daøi haïn 125,702 435,378

a Phaûi traû daøi haïn khaùc 1,690 2,940

b Vay vaø nôï daøi haïn 73,722 371,760

c Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 50,290 60,679

II VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 2,176,012 2,104,461

1 Voán chuû sôû höõu 2,176,012 2,104,461

a Voán coå phaàn 671,612 671,612

b Thaëng dö voán coå phaàn 278,073 278,073

c Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 376 433

d Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 685,861 671,212

e Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 179,556 178,668

f Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 334,860 282,317

f1

LNST chöa phaân phoái luyõ keá ñeán

cuoái naêm tröôùc

282,317 344,999

f2 Chi traû coå töùc -201,483 -195,392

f3 Phaân boå vaø hoaøn nhaäp vaøo caùc quyõ -93,002 -185,858

f4 AÛnh höôûng do thay ñoåi tyû leä sôû höõu -441

f5 LNST chöa phaân phoái naêm nay 347,028 319,009

2 Lợi ích cổ đoâng thiểu số 25,674 22,147

TOÅNG NGUOÀN VOÁN

6,159,104 6,406,000

82

Ngöôøi laäp

Nguyeãn Taán Hoaøng

Keá toaùn tröôûng

Ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2017

M.S.D.N.

1600192619 - C.T.C.P

COÂNG TY

CP

TAÄP ÑOAØN

TP. LONG XUYEÂN - T. AN GIANG

LOÄC TRÔØI

Ngöôøi duyeät

Huyønh Vaên Thoøn

Toång Giaùm ñoác


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ KINH DOANH HÔÏP NHAÁT

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 02- DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÙO CAÙO KEÙT QUAÛ KINH DOANH

31/12/2016 31/12/2015

I Toång doanh thu 8,001,622 8,026,991

1 Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 218,573 171,105

II Doanh thu thuaàn 7,783,049 7,855,887

III Giaù voán haøng baùn 6,167,136 6,118,626

IV Lôïi nhuaän goäp 1,615,913 1,737,261

1 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 24,944 24,436

2 Chi phí taøi chính 149,851 205,459

Trong ñoù: Chi phí laõi vay 114,940 118,328

3 Chi phí baùn haøng 627,867 690,449

4 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 426,943 440,978

V Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 436,197 424,811

1 Thu nhaäp khaùc 30,131 26,159

2 Chi phí khaùc 2,674 26,134

VI Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng khaùc 27,457 25

VII Lôïi nhuaän tröôùc thueá 463,654 424,837

1 Chi phí thueá TNDN hieän haønh 115,665 103,396

2 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi -755 2,021

VIII Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 348,743 319,420

Phaân boå cho:

a Coå ñoâng thieåu soá 1,715 411

b Chuû sôû höõu cuûa coâng ty 347,028 319,009

c Laõi treân coå phieáu (VND/cổ phiếu) 4,392 4,083

83


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ HÔÏP NHAÁT

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 03 - DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ

31/12/2016 31/12/2015

A

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

1 Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñieàu chænh 463,654 424,837

a Khaáu hao vaø phaân boå 122,411 104,565

b Caùc khoaûn döï phoøng 38,764 48,534

c Loã cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 8,734 52,584

d Loã/laõi töø thanh lyù taøi saûn coá ñònh -14,217 1,235

e Xoaù soå taøi saûn coá ñònh 169

f Laõi cho vay, tieàn göûi vaø coå töùc -3,325 -4,102

g Laõi töø thu hoài khoaûn ñaàu tö daøi haïn 0

h Chi phí laõi vay 114,940 118,328

2

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh tröôùc nhöõng

thay ñoåi voán löu ñoäng

730,961 746,149

a Bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi thu -159,114 421,486

b Bieán ñoäng haøng toàn kho 502,235 -915,287

c Bieán ñoäng caùc khoaûn phaûi traû 227,752 -270,064

d Bieán ñoäng chi phí traû tröôùc -2,303 5,373

e Tieàn laõi vay ñaõ traû -116,194 -116,880

f Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñaõ noäp -8,927 -109,300

g Tieàn thu töø hoaït ñoäng kinh doanh 0

h Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh -114,123 -81,969

i Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh -1,060,285 -320,491

B

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ

1 Tieàn chi mua taøi saûn coá ñònh -162,810 -383,695

2 Tieàn thu töø thanh lyù taøi saûn coá ñònh 17,886 6,840

3 Tieàn chi cho tieàn göûi ngaân haøng -214,000 -383,695

84


COÂNG TY COÅ PHAÀN TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI VAØ CAÙC COÂNG TY CON

BAÛNG LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ HÔÏP NHAÁT (tieáp theo)

Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2016

ÑVT: trieäu ñoàng

Maãu B 03 - DN/HN

(Ban haønh theo Thoâng tö soá 200/2014/TT-BTC vaø Thoâng tö soá 202/2014/TT-BTC

ngaøy 22/12/2014 cuûa Boä Taøi Chính)

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ (tieáp theo)

31/12/2016 31/12/2015

4 Tieàn thu töø tieàn göûi ngaân haøng 189,000 6,840

5 Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc -162 40

6 Tieàn thu töø baùn khoaûn ñaàu tö daøi haïn 9,881 -

7 Tieàn thu laõi cho vay, laõi tieàn göûi vaø coå töùc 3,325 4,102

8 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö -156,880 -372,792

C

LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH

1 Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu 87,258

2 Coå ñoâng khoâng kieåm soaùt voán vaøo coâng ty con 3,001 3,809

3 Tieàn thu töø ñi vay 4,668,992 6,850,464

4 Tieàn chi traû nôï goác vay -5,396,361 -6,038,338

5 Tieàn traû coå töùc cho coå ñoâng cuûa Coâng ty -89,398 -194,989

6 Tieàn traû coå töùc cho coå ñoâng thieåu soá -1,182 -772

7 Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -814,949 707,432

a Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø 88,456 14,148

b Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 190,192 176,111

c

AÛnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi ñoái vôùi tieàn

vaø caùc khoaûn töôûng ñöông tieàn

344 8

d Cheânh leäch do quy ñoåi hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi -57 -75

e Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn cuoái kyø 278.936 190,192

Ngöôøi laäp

Nguyeãn Taán Hoaøng

Keá toaùn tröôûng

Ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2017

COÂNG TY

CP

TAÄP ÑOAØN

LOÄC TRÔØI

M.S.D.N.

1600192619 - C.T.C.P

TP. LONG XUYEÂN - T. AN GIANG

Ngöôøi duyeät

Huyønh Vaên Thoøn

Toång Giaùm ñoác

85


05

Vöôn cao

Vöôn Xa

“Caøng ñi tôùi chuùng toâi caøng thaáy non

nöôùc mình ñeïp bieát bao vaø caøng yeâu

theâm nhöõng ngöôøi noâng daân Vieät

Nam”. Nhöõng kyõ sö 3 Cuøng treû cuûa

LOÄC TRÔØI ñaõ, ñang vaø seõ tieáp tuïc

haønh trình treân khaép Vieät Nam.

86


MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG

86

Maïng löôùi hoaït ñoäng

87


MAÏNG LÖÔÙI HOAÏT ÑOÄNG

55

VAÊN PHOØNG, CHI

NHAÙNH , NHAØ MAÙY CUÛA

LOÄC TRÔØI TREÂN CAÛ

NÖÔÙC VAØ CAMPUCHIA

AN GIANG

BAÏC LIEÂU

BÌNH ÑÒNH

CAMPUCHIA

CAÀN THÔ

ÑAØ NAÜNG

ÑAÊK LAÊK

ÑOÀNG NAI

ÑOÀNG THAÙP

GIA LAI

HAØ NOÄI

HAÄU GIANG

HOÀ CHÍ MINH

HÖNG YEÂN

KIEÂN GIANG

LONG AN

NGHEÄ AN

PHUÙ YEÂN

SOÙC TRAÊNG

SÔN LA

THAÙI BÌNH

VÓNH LONG

17

1

1

1

2

1

2

1

4

1

3

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

88


AN GIANG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Chaâu Ñoác

Ñòa chæ: Soá 4A loâ B Khu ñoââ thò Môùi, Khoùm Myõ Thaønh, Phöôøng Vónh Myõ, Thaønh phoá

Chaâu Ñoác, Tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Phuù Taân

Ñòa chæ: Soá 481, AÁp Thöôïng III, thò traán Phuù Myõ, huyeän Phuù Taân, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Long

Xuyeân

Ñòa chæ: Soá 23 Haø Hoàng Hoå, phöôøng Myõ Xuyeân, thaønh phoá Long Xuyeân, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Thoaïi Sôn

Ñòa chæ: AÁp Nam Sôn, thò traán Nuùi Saäp, huyeän Thoaïi Sôn, tænh An Giang

Coâng ty CP Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Nhaø maùy thuoác Baûo veä thöïc vaät Chaâu Thaønh

Ñòa chæ: Soá 103, Quoác Loä 91, thò traán An Chaâu, huyeän Chaâu Thaønh, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Trung taâm nghieân cöùu vaø saûn xuaát saûn

phaåm sinh hoïc

Ñòa chæ: Quoác loä 91, thò traán An Chaâu, huyeän Chaâu Thaønh, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Cô khí Myõ Thôùi

Ñòa chæ: Soá 23, Quoác Loä 91, phöôøng Myõ Thôùi, thaønh phoá Long Xuyeân, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Trung taâm nghieân cöùu vaø saûn xuaát Gioáng

Ñòa chæ: Soá 234B/12 Quoác loä 91, phöôøng Bình Ñöùc, thaønh phoá Long Xuyeân, tænh An

Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh traïi saûn xuaát gioáng Löông An Traø

Ñòa chæ: AÁp Gioàng Caùt, xaõ Löông An Traø, huyeän Tri Toân, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Traïi saûn xuaát gioáng Taø Ñaûnh

Ñòa chæ: AÁp Taân Thaïnh, xaõ Taø Ñaûnh, huyeän Tri Toân, tænh An Giang

89


AN GIANG (tieáp theo)

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Traïi saûn xuaát gioáng Ñònh Thaønh

Ñòa chæ: AÁp Hoà Taân, xaõ Ñònh Thaønh, huyeän Thoaïi Sôn, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Trung taâm nghieân cöùu noâng nghieäp Ñònh Thaønh

Ñòa chæ: AÁp Hoøa Taân, xaõ Ñònh Thaønh, huyeän Thoaïi Sôn, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Xí nghieäp Bình Ñöùc

Ñòa chæ: Khoùm Bình Ñöùc 5, phöôøng Bình Ñöùc, thaønh phoá Long Xuyeân, tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Coâng ty TNHH một thaønh vieân Lương thực Vĩnh Bình

Ñòa chæ: Ấp Vĩnh Lộc, Xaõ Vĩnh Bình, Huyện Chaâu Thaønh, Tỉnh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Coâng ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn

Ñòa chæ: AÁp Sôn Laäp, Xaõ Voïng Ñoâng, Huyeän Thoaïi Sôn, Tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Coâng ty Coå phaàn Ñòa oác An Giang

Ñòa chæ: 140 Phan Boäi Chaâu, Phöôøng Bình Khaùnh, Thaønh phoá Long Xuyeân, Tænh An Giang

Coâng ty coå phaàn baûo veä thöïc vaät An Giang

Ñòa chæ: Soá 23 Haø Hoaøng Hoå, Phöôøng Myõ Xuyeân, Thaønh phoá Long Xuyeân , Tænh An Giang,

BAÏC LIEÂU

Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Löông thöïc Vónh Loäc

Ñòa chæ: AÁp Ninh Thaïnh 1, Xaõ Ninh Hoøa, Huyeän Hoàng Daân, Tænh Baïc Lieâu

BÌNH ÑÒNH

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Bình Ñònh

Ñòa chæ: Soá 46 ñöôøng Leâ Hoàng Phong, phöôøng Leâ Lôïi, thaønh phoá Quy Nhôn, tænh Bình Ñònh

90


CAMPUCHIA

Coâng ty TNHH Baûo veä thöïc vaät An Giang – Campuchia

Ñòa chæ: Soá 825D, ñöôøng 93, phöôøng Phsadomthcau, quaän Chamkarmon, PhnomPenh, Campuchia

CAÀN THÔ

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Caàn Thô

Ñòa chæ: 17A Khu Vöïc 1, phöôøng Ba Laùng, quaän Caùi Raêng, thaønh phoá Caàn Thô

ÑAØ NAÜNG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Ñaø Naüng

Ñòa chæ: 568 ñöôøng 2/9, phöôøng Hoaø Cöôøng Nam, quaän Haûi Chaâu, thaønh phoá Ñaø Naüng

ÑAÊK LAÊK

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Ñaêk Laêk

Ñòa chæ: Soá 233 ñöôøng Ñinh Tieân Hoaøng, phöôøng Taân Thaønh, thaønh phoá Buoân Meâ Thuoät, tænh Ñaêk

Laêk

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Caø pheâ Höông Vò Trôøi

Ñòa chæ: Soá 176 ñöôøng Y Juùt, Phöôøng Thaéng Lôïi, TP.Buoân Ma Thuoät, Tænh Ñaék Laék

ÑOÀNG NAI

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Ñoàng Nai

Ñòa chæ: Toå 13, Lô 5 – 6, AÁp Ni Tung, xaõ Suoái Tre, thò xaõ Long Khaùnh, tænh Ñoàng Nai

ÑOÀNG THAÙP

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Ñoàng Thaùp

Ñòa chæ: Soá 958, Quoác Loä 30, xaõ Myõ Taân, thaønh phoá Cao Laõnh, tænh Ñoàng Thaùp

Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Löông thöïc Taân Hoàng

Ñòa chæ: AÁp Roïc Muoáng, Xaõ Taân Coâng Chí, Huyeän Taân Hoàng, Tænh Ñoàng Thaùp

91


Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Nhaø maùy cheá bieán haït gioáng Taân Hoàng

Ñòa chæ: AÁp Roïc Muoáng, xaõ Taân Coâng Chí, huyeän Taân Hoàng, tænh Ñoàng Thaùp

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Traïi saûn xuaát gioáng Ñoäng Caùt

Ñòa chæ: AÁp Myõ Taây 3, xaõ Myõ Quyù, huyeän Thaùp Möôøi, tænh Ñoàng Thaùp

GIA LAI

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Gia Lai

Ñòa chæ: Soá 360a, Tröôøng Chinh, phöôøng Traø Baù, thaønh Phoá Pleiku, tænh Gia Lai

HAØ NOÄI

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Haø Noäi

Ñòa chæ: Bieät Thöï BT1-Loâ BT6, thu ñoâ thò Phaùp Ven Töù Hieäp, phöôøng Hoàng Lieät, Hoaøng Mai, Haø Noäi

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Coâng ty CP Loäc Trôøi Mieàn Baéc

Ñòa chæ: Taàng 1, CT3, Khu ñoâ thò môùi Vaên Kheâ, Phöôøng La Kheâ, Quaän Haø Ñoâng, Thaønh phoá Haø Noäi

HAÄU GIANG

Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Phaân höõu cô AÂn Thònh Ñieàn

Ñòa chæ: AÁp Myõ Phuù, Xaõ Taân Phöôùc Höng, Huyeän Phuïng Hieäp, Tænh Haäu Giang

HOÀ CHÍ MINH

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi– Vaên phoøng ñaïi dieän taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh

Ñòa chæ: 174 Traàn Höng Ñaïo, phöôøng Nguyeãn Cö Trinh, quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh

Ñòa chæ: Soá 38 Meâ Linh, phöôøng 19, quaän Bình Thaïnh, thaønh phoá Hoà Chí Minh

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Xöôûng thuoác BVTV Leâ Minh Xuaân

Ñòa chæ: E27-E28, Ñöôøng Soá 11, KCN Leâ Minh Xuaân, xaõ Taân Nhöït, huyeän Bình Chaùnh, thaønh phoá Hoà

Chí Minh

92


Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Trung taâm dòch vuï du lòch Traêng Vieät

Ñòa chæ: Soá 6/19 Ñöôøng Soá 3, Cö Xaù Löõ Gia, phöôøng 15, quaän 11, thaønh phoá Hoà Chí Minh

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Haït Ngoïc Trôøi Saøi Goøn

Ñòa chæ: 172bis - 174 Traàn Höng Ñaïo, Nguyeãn Cö Trinh, quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh

HÖNG YEÂN

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Traïi saûn xuaát gioáng Höng Yeân

Ñòa chæ: Thoân Ñoã Haï, xaõ Quang Vinh, huyeän An Thi, tænh Höng Yeân

KIEÂNG GIANG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Kieân Giang

Ñòa chæ: Soá 171, aáp Phöôùc Ninh, xaõ Mong Thoï B, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Kieân Giang

LAÂM ÑOÀNG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Trung taâm nghieân cöùu vaø thöïc nghieäm noâng

nghieäp Ñaø Laït

Ñòa chæ: Toå 1, Thoân Loäc Quyù, xaõ Xuaân Thoï, thaønh phoá Ñaø Laït, tænh Laâm Ñoàng

LONG AN

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Long An

Ñòa chæ: Soá 26, Ñöôøng Tuyeân Thaïnh - Thaïnh Höng, Khu phoá 2, Phöôøng 3, Thò xaõ Kieán

Töôøng, Tænh Long An

Coâng ty TNHH Nghieân cöùu vaø saûn xuaát gioáng öùng duïng coâng ngheä cao Höng Thònh

Ñòa chæ: AÁp Höng Thaønh, Xaõ Höng Thaïnh, Huyeän Taân Höng, Tænh Long An

Coâng ty TNHH Trích ly daàu caùm Vónh Hoøa

Ñòa chæ: AÁp 2, Xaõ Taân Ñoâng, Huyeän Thaïnh Hoaù, Tænh Long An

Coâng ty TNHH MTV Löông thöïc Vónh An

Ñòa chæ: AÁp 2, Xaõ Taân Ñoâng, Huyeän Thaïnh Hoaù, Tænh Long An,

93


Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Löông thöïc Vónh Höng

Ñòa chæ: AÁp Caû Röng, Xaõ Tuyeân Bình Taây, Huyeän Vónh Höng, Tænh Long An

NGHEÄ AN

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Ngheä An

Ñòa chæ: Soá nhaø LK 25, ñaïi loä Leâ Nin, xaõ Nghi Phuù, thaønh phoá Vinh, tænh Ngheä An

PHUÙ YEÂN

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Phuù Yeân

Ñòa chæ: 669-671 Huøng Vöông, Xaõ Bình Kieán, TP Tuy Hoaø, Tænh Phuù Yeân

SOÙC TRAÊNG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Soùc Traêng

Ñòa chæ: Quoác loä 61B, Phöôøng 1, Thò xaõ Ngaõ Naêm, Tænh Soùc Traêng

SÔN LA

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Sôn La

Ñòa chæ: Tieåu Khu 21, thò traán Haùt Loùt, huyeän Mai Sôn, tænh Sôn La

TAÂY NINH

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi – Chi nhaùnh Nhaø maùy cheá bieán haït gioáng Goø Daàu

Ñòa chæ: Toå 7, ñöôøng Caây Me, aáp Xoùm Ñoàng, xaõ Thanh Phöôùc, huyeän Goø Daàu, tænh Taây Ninh

THAÙI BÌNH

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Thaùi Bình

Ñòa chæ: L.23-5, khu phoá 1, khu ñoâ thò Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Traàn Höng Ñaïo, Thaønh phoá Thaùi Bình,

Tænh Thaùi Bình

VÓNH LONG

Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Loäc Trôøi - Chi nhaùnh Baûo veä thöïc vaät An Giang taïi Vónh Long

Ñòa chæ: AÁp An Ñieàn 1, xaõ Trung Hieáu, huyeän Vuõng Lieâm, tænh Vónh Long

94


NHOÙM THÖÏC HIEÄN - BAN TAØI CHÍNH

Nhan Vónh Nghi - nghi.v.nhan@loctroi.vn

Ñinh Hoaøng Ngoïc Haân - han.hn.dinh@loctroi.vn

Phan Toân Thuyù Quyønh - quynh.tt.phan@loctroi.vn

Phan Baù Ngoïc Phöông - phuong.bn.phan@loctroi.vn

Nguyeãn Phi Baèng - bang.p.nguyen@loctroi.vn

Nguyeãn Huyønh Minh Thö - thu.hm.nguyen@loctroi.vn


TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI

CTY CP TAÄP ÑOAØN LOÄC TRÔØI

Ñòa chæ: 23 Haø Hoaøng Hoå

P. Myõ Xuyeân

Tp. Long Xuyeân, An Giang

Tell: 076.3841299

Fax: 076.381327

Web: loctroi.vn

More magazines by this user
Similar magazines