30.09.2019 Views

Поточний стан впровадження ЗПТ в Україні

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Поточний стан впровадження

ЗПТ в Україні

Ірина Іванчук – начальник сектору замісної підтримувальної терапії та вірусних гепатитів

Центр громадського здоров’я МОЗ України

2019


Каскад послуг по ЗПТ (станом на 01.08.19)

284006

39 724*

Оціночна кількість

споживачів опіоїдів

11 807

4 721 4 342

Під наглядом На ЗПТ ВІЛ+ На АРТ

*на 01.01.19

29,7% від д- обліку

та 4,2% від

оціночної

чисельності

39,9% 92,0%


Стан впровадження ЗПТ (на 01.08.19)

Чоловіки

Жінки

9 772 (82,8%)

2 035(17,2%)

Всього

11 807

осіб

ВІЛ+

39,9%

13,1%

ВГВ

ВГС

58,2%

15,3%

ТБ

Метадон (табл.)

10 454 (88,5%)

Бупренорфін

1 090 (9,3%)

Метадон (розчин)

263 (2,2%)

Загальна кількість

кабінетів ЗПТ по

Україні - 204

З них на

АРТ

92,0%


Темпи розширення програми


% пацієнтів, які отримують препарати для

самостійного прийому


Охоплення АРТ

11 807

4 721

4 342

На ЗПТ

ВІЛ + На АРТ

39,9% 92,0%

16 областей України та

м. Київ досягли охоплення

АРТ

більше 90%

90%

80-90%

80%


Розширення програми. Національні цілі

Щорічний приріст на

2 600 пацієнтів,

охоплення від

оціночної

чисельності

10890 13238 15842 18441 21045 23647


Закупівля препаратів за кошти ДБ

ДБ 2016

ДБ 2017

ДБ 2018

ДБ 2019

ДБ 2020

ДБ 2021

ДБ 2022

≈ 13 млн грн

≈ 18 млн грн

≈ 18 млн грн (використано 3)

≈ 25 млн грн

≈ 33 900 млн грн

≈ 41 800 млн грн

≈ 47 730 млн грн

Орієнтована вартість препаратів (річний курс):

• Метадон (табл.) – 1 315

• Метадон (рідк.) – 3 723

• Бупренорфін – 6 589


Плани розвитку ЗПТ

Впровадження ЗПТ в програму медичних гарантій

Впровадження реєстру пацієнтів ЗПТ (модуль МІС

ВІЛ)

Розширення суб'єктів надання послуг.

Впровадження ЗПТ у місцях позбавлення волі

Розширення програми та усунення бар'єрів


Передача ЗПТ до програми медичних гарантій

• Послуги спеціалізованої мед. допомоги за програмою мед. гарантій - безоплатно за

направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Виключення - акушер-гінеколог,

стоматолог, педіатр, психіатр, нарколог, невідкладні стани

• Описано мінімальні вимоги до надавача послуг, з яким може бути підписано договір

• Договори мають бути заключені з 01.04.2019 на 9 місяців, в подальшому – на 12 місяців

• В договорі між НСЗУ та ЗОЗ прописуватиметься загальна сума на заплановану к-сть осіб на

період дії договору

• Визначено та буде затверджено вартість надання послуг 1 пацієнту (оплата праці) + % на

інші витрати

• Фінансування розраховується виходячи з національних цілей щодо лікування із

визначенням квоти для кожного регіону


Перелік та зміст послуг ЗПТ

1) призначення та видача препаратів ЗПТ;

2) формування плану супроводу та лікування;

3) моніторинг лікування;

4) скринінг окремих психічних розладів;

5) скринінг на ТБ та скринінг або направлення на скринінг на ВІЛ та ВГ та за потреби

направлення на діагностику та лікування;

6) консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, ВГ, ІПСШ,

передозувань та ризиків, пов’язаних з вживанням ПАР;

7) перенаправлення (переадресація) до інших закладів, установ, організацій з метою

отримання інших послуг


Особливості надання послуг

• Надавач послуг відповідає за організацію надання всього спектру зазначених послуг

• Частина послуг, а саме: призначення препаратів ЗПТ; скринінг на ВІЛ та ВГ;

консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, ВГ, ІПСШ,

передозувань та ризиків, пов’язаних з вживанням ПАР можуть забезпечуватись через

їх закупівлю або шляхом інших договірних відносин з іншим провайдером послуг;

• За необхідності перенаправлення надавач забезпечує належний контроль та

координуючу роль у взаємозв’язку з іншими ЗОЗ та/або третіми сторонами;

• З кожним пацієнтом укладається план лікування


Особливості надання послуг

• Надавач послуг відповідає за організацію надання всього спектру зазначених послуг

• Частина послуг, а саме: призначення препаратів ЗПТ; скринінг на ВІЛ та ВГ;

консультування та інформування щодо профілактики інфікування ВІЛ, ВГ, ІПСШ,

передозувань та ризиків, пов’язаних з вживанням ПАР можуть забезпечуватись через

їх закупівлю або шляхом інших договірних відносин з іншим провайдером послуг;

• За необхідності перенаправлення надавач забезпечує належний контроль та

координуючу роль у взаємозв’язку з іншими ЗОЗ та/або третіми сторонами;

• З кожним пацієнтом укладається план лікування


Сильні та слабкі сторони

Сильні сторони

1. Мотивація ЗОЗ надавати послугу ЗПТ

за винагороду (розрахована вартість

лікування одного пацієнта)

2. Стандартизовано послугу ЗПТ

3. Визначено національні цілі та цілі

для кожного регіону, які прописані у

договорі з НСЗУ

Ризики, проблемні питання

1. Відсутність гнучкості протягом року

(річне планування)

2. Добровільна воля ЗОЗ подаватись на

конкурс та надавати послуги


Нова звітність (Постанова КМУ від 10.07.2019 М 689)


Бар'єри у впровадженні ЗПТ

1. Міфи про ЗПТ/

Відсутність

достовірної

інформації про

програму

2. Географічна

доступність

програми /

Наявність вільних

місць

3. Складна система

вступу (багато

обстежень, стигма з

боку мед персоналу)

6. Труднощі в

поєднанні участі в

програмі ЗПТ з

роботою та соціальним

життям

5. Складна система

постановки діагнозу

4. Необхідність

ставати на

диспансерний облік


Готовність ЦПМСД надавати

послуги ЗПТ

2019


САМООЦІНКА РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ НАДАВАЧІВ ПМД ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДАННЯ

ОКРЕМИХ ПОСЛУГ ЗПТ В РАМКАХ ЛІКУВАННЯ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ

Стверджують, що зoвсiм не обiзнанi щодо надання цiєї послуги

Стверджують, що щось знають щодо надання послуги, але потребують бiльше iнформацiї

Стверджують, що добре обiзнанi щодо надання цiєї послуги

36

43

43 45 44 44 45

40 39 40 40 40

21 17 16 16 16 15

Консультування

пацiєнтiв ЗПТ з

питань

ресоцiалiзацiї та

формування

прихильності до

лiкування

Щоденна видача i

контроль прийому

препаратiв

Видача для

самостiйного

прийому строком до

10 днiв

Виписка рецепту

для самостiйного

придбання

препаратiв

пацiєнтом в аптецi

Консультування та

прийняття рiшення

з приводу

припинення ЗПТ

Призначення

необхiдної дози

препарату та її

коригування в

подальшому

Серед надавачів ПМД

демонструється

невисокий рівень обізнані

щодо надання усіх послуг

ЗПТ: лише від 15% до 21%

опитаних лікарів

стверджують, що добре

обізнані щодо надання

кожної з послуг ЗПТ

Base n=800

у % до тих, хто відповів


ГОТОВНІСТЬ НАДАВАЧІВ ПМД НАДАВАТИ ОКРЕМІ ПОСЛУГИ ЗПТ В РАМКАХ ЛІКУВАННЯ

НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ

Повнiстю готовi Скорiше готовi Наскiльки готовi, настiльки й нi

Скорiше не готовi

Зовсiм не готовi

Консультування пацiєнтiв ЗПТ з питань

ресоцiалiзацiї та формування

прихильності до лiкування

Щоденна видача i контроль прийому

препаратiв

Консультування та прийняття рiшення з

приводу припинення ЗПТ

Виписка рецепту для cамостiйного

придбання препаратiв пацiєнтом в аптецi

Видача для самостiйного прийому

строком до 10 днiв

12

7 6

7 6

6 7

5 6

11

11

13

12

12

14

18

17

17

18

16

47

58

57

58

59

Загалом надавачі ПМД не

готові надавати

пацієнтам послуги ЗПТ в

рамках своєї медичної

практики: від 63% до

77% опитаних лікарів не

готові надавати ЗПТ

Призначення необхiдної дози препарату

та її коригування в подальшому

4

6

13

17

60

Base n=800

у % до тих, хто відповів


2019

ЗПТ – якість препаратів


Алгоритм дій при підозрі на неефективність

та ПР ЛЗ

Лікар

1. Для фіксації ПР чи НЕ ЛЗ

заповнюють картуповідомлення

Карту заповнює медичний

працівник, пацієнт або його

представник за наявності

медичного підтвердження

щодо причинно-наслідкового

зв’язку між ПР/НЕ та

прийомом лікарського засобу

Державний експертний центр

2. Проводить розслідування по

кожному випадку

3. У випадку встановлення

зв'язку – ініціація відбору

зразків ЛЗ і проведення

лабораторного аналізу

Державна служба з ЛЗ та

наркотиків

4. Відбір зразків ЛЗ та

проведення лабораторного

аналізу (у випадку

невідповідності якості – повна

заборона реалізації серії)

При поданні повідомлення лікар враховує: 1)Чи приймає пацієнт

оптимальну дозу лікарського засобу, 2) Чи приймає пацієнт інші лікарські засоби,

які можуть призводити до збільшення/зменшення концентрації ЛЗ, 3) Чи є ПР

передбачуваною, 4) Які супутні захворювання має пацієнт, симптоми котрих

можна хибно пов’язати з ПР/НЕ


Повідомлення про ПР та неефективність препаратів ЗПТ

МЕТАДОН

2016 рік

2017 рік

Початок 2018 року

БУПРЕНОРФІН

2016 рік

2017 рік

Початок 2018 року

}

Шість

}

повідомлень

про передбачені

побічні реакції

Відсутні

повідомлення про

передбачені побічні

реакції

Одне повідомлення

про передбачені

побічні реакції

ДУ «Центр

громадського

здоров'я» МОЗ

України

Передали до

Експертного Центру

Всеукраїнське

об'єднання людей

з

наркозалежністю

«ВОЛНА»

171 карту-повідомлення,

заповнену пацієнтами, що

отримують лікування на базі 11

закладів охорони здоров’я семи

регіонів (Житомирська,

Запорізька, Луганська, Одеська,

Полтавська, Харківська області та

м. Київ), про неефективність

«Метадону-ЗН» та бупренорфіну

гідрохлориду чи побічні реакції

внаслідок їх застосування


Результати опрацювання скарг (ДЕЦ)

• Одна з осіб, які подали скарги, не є учасником програми ЗПТ протягом

останніх двох років

• Більшість пацієнтів не повідомляли лікарів про побічні ефекти чи

неефективність препаратів, тож скарги не було підтверджено лікарем

• Деякі пацієнти повідомили, що заповнювали карту-повідомлення, оскільки їх

попросили це зробити (ініціативна група ЛВНІ, друзі тощо), «за компанію», або

не змогли пояснити, навіщо це робили

• У окремих пацієнтів на момент скарг було погіршення загального стану

здоров’я, тож їм було призначено препарати, що прискорюють метаболізм

метадону

• Частина пацієнтів відмовлялася від підвищення дози препарату, яка необхідна

для стабілізації їхнього стану, незважаючи на недостатність дози і відповідні

пропозиції від лікарів

• Частина пацієнтів відмовилася від своїх скарг

• Лікарі повідомили, що існує упередження стосовно препаратів вітчизняного

виробництва з боку кейс-менеджерів кабінету ЗПТ і це впливає на сприйняття

інших пацієнтів, — часто заповнення скарг носило «масовий» і публічний

характер з бажанням отримати, на думку пацієнтів, кращий препарат

іноземного виробництва

• В окремих випадках – незначні скарги після переходу на препарат іншого

виробника (тривалість скарг 3-5 днів, з самостійним зникненням)

Кожна скарга була

опрацьована і за

результатами

оцінювання

Експертний центр не

підтвердив жодної

скарги – відповідь ДЕЦ від

09.11.18


Результати лабораторного дослідження

(Держлікслужба)

• Травень-червень: за ініціативи пацієнтів на лаб. дослідження передано бупренорфін (2

мг) та метадон (10 мг), що було придбано в аптеці виробництва ТОВ «Здоров'я народу»

• Початок липня: отримано результати щодо невідповідності бупренорфіну за показником

«кількісне визначення», видано тимчасову заборону на реалізацію серії

• Липень: відібрано зразки серії та проведено повторне лаб. дослідження ЛЗ

• 29.07.19: виявлено не відповідність по категорії «опис» та відповідність по «кількісне

визначення», видано розпорядження на повну заборону реалізації серії

• Серпень: проведено зустріч з Держлікслужбою які повідомили про некоректність перших

результатів дослідження

• 03.09.19: отримано лист від Держлікслужби про те, що перші результати є помилковими

і препарат відповідає критеріям по кількісному визначенню

• Серпень: враховуючи скарги на ЛЗ переможцем тендеру для закупівлі

бупренорфіну за кошти ДБ 2019 року обрано «Інтерхім»


Можливі рішення

Пропозиції щодо

вирішення

1. Повна перевірка всіх наявних

серій препаратів

2. Включити до умов договору з

виробником контроль всіх серій,

що поставляються (ДБ, 2019)

3. Позапланова перевірка всього

виробництва

Поточний стан, можливості, ризики

1. Протягом року Держлікслужба (територіальні органи) здійснюватимуть вибірковий

контроль препараторів по яким була заборона

2. Краун Ейдженсі не може перевірити препарати, що наразі споживаються (ДБ 2017,

2018 р.) оскільки договори з МОЗ закрито, кошти повернуто

3. Щоб були підстави для перевірки має бути звернення фізичної особи та

підтвердження ПР чи неефективності з боку ДЕЦ

4. Якщо буде виявлено відхилення – повна заборона на використання серії (ризик

переривання лікування)

1. Очікуємо результатів закупівлі та розмір економії. 2. Після визначення обсягу економії

– МОЗ має дати доручення Крауну провести прешипмент.

Ризики:

- відтермінування поставки,

- скорочення бюджету (наразі є дефіцит фінансування приблизно 20%)

в травні 2019 року була проведена перевірка ТОВ «Харківське фармацевтичне

підприємство «Здоров'я народу», критичних відхилень в роботі виробництва не було

виявлено, виробництво отримало сертифікат GSP. Підстав для позапланової перевірки

– не має


Подальші кроки

• Отримання від Краун Ейдженсі інформації щодо результатів закупівлі та наявної

економії (по ЗПТ такої економії не очікується, передбачається дефіцит, тому необхідно

буде використовувати економію по іншим напрямам)

• Очікуємо відповіді від ДЕЦ та Держлікслужби щодо механізмів перевірки якості,

ефективності та безпечності препаратів ЗПТ

• Посилення роботи з лікарями щодо фіксації побічних реакцій та неефективності

препаратів


phc.org.ua

Дякую за увагу!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!