Jaanuar 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

Jaanuar 2008 - Rõngu Vald

Aina kiirem tempo, üha rohkem tamine, nõustamine, julgustamine,

asjaajamist ja infotulva meie ümber eestvedamine. Aime on pühenei

anna aega vaadata ega tundma dunud ja aktiivne, lahke jagama

õppida kõige lähemaid, sõpru, tunnustust ja alati abiks igas mures.

kaaslasi. Aasta lõppedes leitakse Ta on sage osaleja ja abimees meie

siiski hetki pöörduda mõttes tagasi külaliikumises, õpetab Valguta

inimeste tegemistele mööda saaval Seltsimajas rahvatantsu ja püüab

aastal, vaetakse kõike hindava ja meie noori üha rohkem haarata

kokkuvõtva pilguga. Nii tõi 2007.

aasta lõpp erinevaid tunnustusi

rahvakultuuri valdkonda.

ka koduvalla inimestele. 19. detsembril tunnustas Eesti

Kultuurkapitali Tartumaa eks-

Eesti Vabariigi peaminister pertgrupp oma valdkonna pari-

Andrus Ansip tunnistas Priit maid tegijaid: aastapreemia sai

Laineste nii omaalgatusliku tege- Rõngu puhkpilliorkester.

vuse kui ka Kodukandi liikumise Tartumaa parimate sportlastena

eestvedajana kodaniku aumärgi said tunnustuse osaliseks rõngu- Rein Pedaja

vääriliseks. Tunnustus anti üle lased Tevol Tamm - Eesti noorte-

Stenboki Majas. meister judos. Tartumaa Spordiliit nimetas

eelpoolnimetatud sportlased ka

oma spordiaasta kokkuvõttes

parimateks. Mare Külv nimetati

maakonna parimaks sportlaseks-seenioriks.

Aime Vilu, Toomas Hendrik Ilves,

Priit Laineste - vabatahtlike tunnustamine

Mustpeade majas 2007. aastal.

RÕNGULANE

NR. 1 (107) jaanuar 2008

VALLA INFOLEHT

TRÜKIARV 1250

MÄRKA INIMEST ENDA ÜMBER

Karel Viigipuu

Liia Seppa õpilastega

Põhikoolide taseme arvestuses

tunnustati kehalise kasvatuse

Kar el Viigipuu - pari m la s- aasta õpetajaks Rõngu Kesk-

Eesti vabatahtlike tunnusta- kesuusatamise junior, Kristel kooli õpetaja Liia Seppa.

misüritusel 9. detsembril tänati V i i g i p u u - p a r i m l a s k e - Palju õnne teile ja teie abiteiste

seas viit Tartumaa vaba- suusatamise noor; parimaks meestele, suur tänu kõige

tahtlikku, nende seas Aime Vilu. treeneriks nimetati ka nende tegemise ja ettevõtmise eest,

Aime on Eesti külaliikumise treener Rein Pedaja - tema millega olete toonud tähelepanu

eestvedaja olnud ligi 7 aastat. Tema õpilased on saavutanud häid ja au oma koduvallale!

tegevuseks on olnud külaliikumise tulemusi erinevates võistluselavdamine,

maainimeste teavi- sarjades. Rõngulaste nimel Sirje Kruusel


2

RÕNGULANE

VALLAVALITSUSES VALLAVOLIKOGUS

17. detsembri istungil otsustati:

1. Jagada Aleksander Rootsi Urboj a

maaüksus kolmeks eraldi maaüksuseks:

Urboja I mtk, Urboja II mtk ja Urboja tee.

2. Jagada Eevi Ivaski Urbaja katastri-üksus

järgmiselt: Urbaja I mtk, Urbaja II mtk ja

Urbaja tee.

3. Jagada AS Terrax Kirepi lauda maaüksus

kaheks eraldi kinnistuks: Kirepi lauda ja

Kirepi kuivati.

4. Jagada AS Terrax Tammiste maaüksus

üheteistkümneks eraldi kinnistuks: Kalle,

Ojaääre, Tammiste-Nurga, Tammiste-Põllu,

Tammiste-Metsa, Tammiste-Pulga, Ida-

Põllu, Ida-Metsa, Raudsepa tee, Kuke-

Lauri ja Tammiste - Rehe - Väljaotsa - Käo

tee.

5. Muuta Rõngu Vallavalitsuse 08.09.2000.

a korralduse nr 246 punkti 3.

6. Lõpetada ühe isiku hooldus ja hooldajale

hooldajatoetuse maksmine.

7. Kinnitada sotsiaaltoetused kümnele

isikule kogusummas 6645,70 krooni.

8. Kinnitada „Riskitaseme vähendamiseks

20. detsembri volikogu istungist võttis osa

15 liiget.

Võeti vastu määrused:

1. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse

rahaliste vahendite ülejäägi asutamise kord

2. Toimetulekutoetuse määramisel elu-

ruumi alaliste kulude piirmäärad

3. Rõngu valla 2007. a eelarve muudatused

(III)

4.Rõngu valla 2007. a lisaeelarve II

Võeti vastu otsused:

1. Haldusüksuste vahelise piiri korrigeerimine.

2. Detailplaneeringu kehtestamine.

Marina Lehismets

Vallasekretär

HAJAASUSTUSALADEL

KAEVUDE RAJAMISE

TOETAMISEST

sooritada terviseteste ning läbida

tervisekontroll. Ilma füüsiliste katseteta ja

heas vormis olemata politseinikuks saada

ei olegi võimalik. Samas on Politseiprefektuuris

palju mõeldud tervise taastu-

mise ja hea füüsilise vormi hoidmise

võimaluste üle. Ka on mõeldud töötajate

puhke- ja lõõgastumis- võimaluste peale.

Heaks näiteks lõõgastustuba koos valguseja

muusikaefektid!

Tartu linna tervishoiuosakonna juhataja

Sirje Kree rääkis kohaliku omavalitsuse

rollist ja võimalustest tervist edendavate

tegevuste elluviimisel Tartu linna näidetel.

Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor

Margo Klaos oli oma ettekandele pannud

väljakutsuva pealkirja: „Kes vastutab

turvalisuse eest? MINA?” Saime kaasa

mõelda teemadel: mis on õnnetus, miks

ikkagi õnnetused juhtuvad ja kas saab

õnnetusi ära hoida. Kokkuvõttes tõdesime,

et ennetustöö on õnnetuste vältimiseks ja

tagajärgede leevendamiseks väga oluline.

Õnnetusi ära hoida saab igaüks meist!

Põhiseadusest tulenevalt on vastutus

turvalisuse eest meil igaühel. Seadustega

kasutuselevõetavate abinõude ja meetmete

plaan aastaks 2008“.

9. Väljastada kasutusluba püstitatud Tikuta

laguun-tüüpi vedelsõnnikuhoidlale Lapetukme

külas Tikuta katastriüksusel.

10. Kooskõlastada Pihlaka talu juurdesõidutee

ja parkla projekt ning väljastada

Toivo Kurmile ehitusluba ehitise püstitamiseks.

11. Väljastada Tarvo Kruusele ehitusluba

kõrvalhoone ja sauna rekonstrueerimiseks

Raigaste külas Keldu katastriüksusel.

12. Sõlmida leping Kagu-Eesti Jäätmekeskuse

ASga 2007. a majandusaasta

tegevuskulude katmiseks maksumusega 7

124 krooni.

13. Sõlmida leping ASga San Revilo

raamatupidamise programmi PMen hooldamiseks

hooldustasuga 3 304 krooni

kvartalis.

14. Sõlmida leping Hector Turvatehnika

OÜga Rõngu vallavalitsuse hoone ja Rõngu

aleviku keskväljaku turvamiseks.

15. Sõlmida leping OÜga EKT Ehitus

Rõngu Keskkooli ehitusprojekti kaheks

etapiks jaotamiseks maksumusega 17 700

krooni.

16. Sõlmida leping Fiisler OÜga vee- ja

kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks vallamaja

keldris.

Möödunud aastal rakendus pilootprojektina

Võrumaal hajaasustuse infrastruktuuri

veeprogramm (nn kaevude programm),

mille elluviimise kogemus tõestas, et

vajadus taoliste tegevuste riigipoolse

toetamise järele on suur ning nendega

tuleks jätkata käesoleval aastal.

Seoses sellega palume rõngulastelt teavet

majapidamiste kohta, kus ei jätku vett, vee

kvaliteet on halb või elamu juures puudub

koht salvkaevu rajamiseks (vesi tuuakse

mujalt või kasutatakse pinnaveekogu vett).

Kaevude programmi raames on võimalik

saada toetust kaevu ehitamiseks, millest

riigipoolne toetus oleks 1/3, omavalitsuse

poolne toetus 1/3 ning omafinantseering

1/3.

Toetuse soovidest palume teatada kirjalikult

koos probleemi kirjeldusega Rõngu

Vallavalitsuse aadressil Valga mnt 6a, või e-

posti rongu@rongu.ee hiljemalt 15.

veebruariks 2008.

Taustainfot Võrumaal 2007. aastal

rakendatud hajaasustuse infrastruktuuri

veeprogrammist saate regionaalministri

poolt kehtestatud programmdokumendist

aadressil:

http://www.siseministeerium.ee/?id=9670

jagatud vastutus on vähestel. Võimalused

on aga paljudel…( südametunnistus paneb

ka vastutuse?)

Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi Tervise

Edendamise õppetooli lektori, Eesti

Tervi see den dus e Ü hin gu lii kme Anu

Kasmeli ettekanne teemal „Milline tee viib

sinn a, kuhu taha me minn a” käsi tles

terviseedendust paralleelselt lasteraama-

tuga „Alice Imedemaal”. Huvitavast ette-

kandest saime teada, miks „Imedemaal” ei

toimi reaalse maailma seadused. Anu

Kasmel andis ülevaate tervise hetkeolukorrast

ja käsitles meie tervisemõjureid.

Anu Kasmel käsitles veel terviseedenduse

mõistet kui sellist ning inimeste arusaame,

mida üldse tervise all üldse mõistetakse.

Tõdesime, et erinevad inimesed mõistavad

tervist väga erinevalt. Kasmeli ettekandest

selgus, et oluliselt suur roll kogukonna

tervisesuutlikkuse tagamisel ja tervise-

poliitika kujundamisel on kohalikul

omavalitsusel.

Viis, kuidas me tervist defineerime,

peegeldab seda, milline on meie

maalimavaade ja kuidas me teeme oma

otsuseid

(Keleher ja Murphy 2004 ).

17. Sõlmida leping Riikliku Looduskaitsekeskusega

Lossimäe mõisa pargi

loodushoiutööde korraldamiseks maksumusega

22 159 krooni.

18. Era lda da t ege vus toe tus t ko rte riühitustele

vastavalt taotlustele: KÜ Aia 1 - 1

500 krooni, KÜ Arja Maja - 4 000 krooni, KÜ

Nooruse 2 - 2 000 krooni, KÜ Pärn - 5 000

krooni, KÜ Nooruse 6 - 5900 krooni.

19. Toetada kaasfinantseerimise korras

projekti „Meie külale oma savikoda” ning

eraldada MTÜle Klubi Muksu 3 000 krooni.

20. Toetada Tiina Kurmi Pihlaka talu

sissesõidutee ehitus- ja remonttööde

teostamist Koruste külas.

7. jaanuari istungil otsustati:

1. Kinnitada maa maksustamishinna aktid

5-4/471 kuni 5-4/. Aktidega saab tutvuda

arenguteenistuses.

2. Lõpetada ühe isiku hooldus ja hooldajale

hooldajatoetuse maksmine.

TARTUMAA TERVISEFOORUM

3. detsembril 2007 toimus Raadimõisa

hotellis Tartumaa Tervisefoorum, mis oli

esmakordne valdkondlik üritus maakonnas.

Avasõnad foorumile lausus maavanem

Esta Tamm. Päeva jooksul arutati

terviseedenduse vajalikkuse ja võimalikkuse

üle Tartumaal, kuulati ettekandeid

erinevate asutuste esindajatelt ja käsitleti

tervisega seonduvat erinevatelt lähtepositsioonidelt.

Terviseedenduse kogemusi Viljandi

maakonnas 10 aasta jooksul tutvustas

Viljandi Maavalitsuse terviseedenduse

peaspetsialist Elo Paap.

Indrek Koemets Lõuna Politseiprefektuurist

tutvustas tervise valdkonda

politseinike pilgu läbi. Saime teada, et

politsei töötajatel tuleb regulaarselt

Tartu Maavalitsuse terviseedenduse

peaspetsialist Lea Saul võttis kokku

terviseedenduse tegevused Tartumaal

aastal 2007.

Põgusalt käsitleti Tartu linna ja maakonna

õpilasküsitluse “Meie arvamused ja

kogemused elus” esialgseid tulemusi.

(Kokkuvõttev artikkel uuringu mõtlema-

panevatest tulemustest ilmub 2008. aasta

alguses.)

Rõõm on tõdeda, et Tartumaal on 2007 a.

seisuga 5 tervist edendava suunitluse

valinud kooli. Need on Puhja Gümnaasium,

Ülenurme Gümnaasium, Luunja Keskkool,

Valguta Lasteaed-Algkool ja tänavu liitunud

Vara Põhikool. Tervise väärtustamisele

suunatud tegevusi toimub aga pea kõigis

maakonna koolides.

Tervist Edendava Lasteaia tunnistuse andis

maavanem Esta Tamm foorumil üle Rõngu

lasteaiale. Liitumiseks on ettevalmistused


RÕNGULANE

tehtud ka Nõo ja Kambja lasteaedadel. maakonna kooli. Esseekonkursile kirjutati Maaspordiliit, Lõuna-Eesti Päästekeskus,

An tu d n im et us ei nõ ua to ta al se id 32 lühiesseed. Lõuna Politseiprefektuur.

muudatusi, vaid kogu senine tegevus Foorumil osalejail oli võimalus tutvuda

toimub edasi suunitlusega laste ja töötajate Essekonkursi „Millest tuleb vägivald ja väljavõtetega Tartu maakonnas 2007 läbi

tervise väärtustamisele ning annab teatud mida mina saan teha vägivalla viidud terviseedenduslikest tegevustest,

eelise ka lisaressursside taotlemiseks. vähendamiseks” parimad. viia ennast kurssi terviseedenduse alus-

Samas võimaldab nimetus mitmekesistada

tervisekasvatuslikke tegevusi läbi erinevate

kampaaniate. Heaks näiteks Suitsuprii

klassi kampaania koolides 2007–2008, kus

osaleb 12 kooli, 38 klassi ja kokku 608

õpilast. Võrreldes eelmise õppeaastaga,

mil osales 6 kooli 18 klassi, 323 õpilast,

kellest edukalt lõpetas 6 kooli, 15 klassi,

293 õpilast, on edusammud märgatavad.

Koostööd on tehtud ka kohalike oma-

Vanemas vanuserühmas tunnistati

tublimateks Reeli Tee Mart Reiniku

Gümnaasiumist ning Liis Lätting ja

Olivia Kranich Lähte Ühisgümnaasiumist.

Nooremas vanuserühmas kogusid

enim punkte Kerttu-Kadi Vanamb

Tartu Descartes´i Lütseumist, Sandra

Lepik Rannu Keskkoolist 2006/2007

dokumentidega, vaadata Tartumaa tervisetoa

fotonäitust, imetleda lasteaedade ja

koo liõ pil ast e Sü dam enä dal a ra ame s

valminud pildi ja plakatinäitust ning olla

osalisteks maakonna tegusate tervise-

edendajate ning nende toetajate tunnustamisel.

Tartumaa tervisenõukogu tänukirja meeldiva

koostöö eest tervist väärtustavate

tegevuste elluviimisel Tartu maakonnas

valitsuste infolehtedega, kus aasta jooksul

on kajastatud ja avaldatud tervist

väärtustava temaatikaga artikleid. Tänud

siinkohal Haaslava, Laeva, Nõo, Puhja,

Tartu, Tähtvere, Alatskivi, Luunja, Mäksa,

Rannu, Rõngu, Ülenurme, Vara ja Kambja

vallavalitsustele ja toimetajatele. (Käesõ-a

Tartu Descartes´i Lütseumist ja

Mariliisa Toomasson Tartu Forseliuse

Gümnaasiumist.

Kõigi Südamenädala ürituste osalejate

vahel loosis Tartu maakonna tervisenõukogu

välja auhinnad.

20 07 pä lv is id Ülle Närska Puhja

Gümnaasiumist, Ave Sillaste Vara

Põhi kool ist, Mare Rajamäe Tõrvandi

Kodukultuuri Seltsist, Annely Võsaste ja

Riina Sepma Tartu maavalitsuse haridusja

kultuuriosakonnast, maavanem Esta

Tamm ja maavanema nõunik Marika Saar.

olevaga vabandan ka foorumi ettekandes

ekslikult nimetamata jäänud Kambja valla

lehe toimetaja ees).

Ehkki enamasti on levimas müüdid, et

rahvastiku tervis paraneb kui majandus

paraneb ja et tervis on tervishoiu valdkond,

on Tartumaal täna terviseedendusega

te ge le ma s pa lj ud in im es ed . Terv is t

Edendava Linna tiitlit omab Elva linn,

samuti kannab Tervist Edendava Haigla

nimetust Elva haigla.

Võimalusi tervisesuutlikkuse tõstmiseks

ning tervisekäitumise muutmiseks on veel

aga palju. Tervist edendav töökoht,

tervisenõukogud omavalitsustes…

Tervis nõuab igalt indiviidilt ja riigilt

suuri finantsressursse – nii, kuidas me

tervist mõistame, nõnda me ka sellesse

investeerime ( Rootman ja Raeburn 1994

– A. Kasmeli ettekandest)

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavatest

kampaaniatest võib kordaläinuks

pidada Südamenädalat 2007, mille motoks

Tartumaal oli: Mõtlen positiivselt, ei tarbi

mõnuaineid, liigun ja toitun tervislikult –

Olen oma südame sõber!

Erinevad üritused ja tegevused toimusid 11

omavalitsuse territooriumil. Kokku osales

1174 maakonna elanikku.

Tartumaa Tervisetoa hea koostööpartnerina

Südamenädala raames tahaks esile tuua

maakonna lasteaiad, kes rohkearvuliselt

plakati- ja joonistusvõistlusel osalesid.

Konku rsile laeku s 63 tö öd. Fo orumi l

tunnustati enim punkte kogunud tööde

Loosi auhindade võitjad

Raamat Tervisetreening. Autor Rein

Jalak

1. Heiki Sarapuu – Ülenurme Gümnaasiumi

õpetaja

2. Karl Lepp – Ülenurme Gümnaasiumist

3. Olivia Kranich – Ülenurme Gümnaasiu-

mist

4. Laeva Põhikool

5. Ilmatsalu Lasteaed

6. Merilin Kaasik – Puhja Gümnaasiumist

7. Karmen Vesso – Kuuste Põhikoolist

8. Caroly Kolleerg – Nõo Põhikoolist

9. Merily Helve – Konguta koolist

10. Valguta Lasteaed- Algkool

Raamat Kepikõnni käsiraamat. Autor

Marko Kantaneva

1. Jürgen Kukk – Ülenurme Gümnaasiumist

2. Martin Saar

3. Merilin Merilain – Konguta koolist

4. Melissa Tedrekin – Ülenurme Güm-

naasiumist

5. Laura Kärsin – Kõrveküla lasteaiast

6. Ketli Linder – Valguta Algkoolist

Pääse Aura tervisekeskusesse:

1. Erna Laul – Tõrvandi Kodukultuuriseltsi

matkasarjas osalejana

2. Terje Oden – Tartumaa Arendusseltsist

3. Avely Voore – Kuuste Põhikoolist

4. Marge Miina – Kuuste Põhikoolist

5. Evelin Sild – Nõo Põhikoolist

6. Karina Kivikas – Nõo Põhikoolist

7. Kristi Pedanik – Nõo Põhikoolist

8. Merili Retter – Konguta koolist

Foorum kulmineerus Aasta 2007 Tartumaa

Terviseedendaja välja kuulutamisega.

AASTA TERVISEEDENDAJA 2007

TARTUMAAL on Õpetaja suure algus-

tähega.

Ta on heas vanuses hea juht, kellel

parasjagu aastaid, et pühenduda kogutud

elutarkuse ning kogemuse edasiandmisele.

Ta on suure hinge ja avatud südamega

inimene, kes pea kogu oma ajast pühendab

hoolimisele, õpetamisele, koos tegemise ja

õppimise propageerimisele ja seda kõike:

- iga päev,

- iga tegevusega ning

- igal aastaajal tervisele mõeldes.

Tartumaa Aasta Terviseedendaja 2007 on

korraldanud üritusi kaasates lasteaia ja

koolilapsi, lapsevanemaid ja vanavanemaid,

kogukonna liikmeid.

Ellu on viidud tervisepäevi, loodusmatku,

liikumisrühmade kokkutulekuid, talviseid

võimlemisvahetunde, jalgrattamatku. Koos

on igapäevaselt jälgitud oma liikumisvajadust

ning täidetud liikumispäevikut,

os al et ud Sü da me nä da la ür it us te l,

õuesõppenädalal, välja antud teabelehte

„Igapäevases toidus peitub Sinu tervis”.

Om a ü ri tu si ko rr al da de s o n Aa st a

Terviseedendaja rõhutanud liikumisrõõmu

ihule ja tervisele, toonitanud toitumise

tähtsust tervisele, koolitanud õpetajaid ja

lapsevanemaid hoidma oma rühti, läbi

vii nud terv ise mat ku per ede le pro paautoreid.

Südamenädala plakati- ja joonistusvõistluse

parimad:

Kõrveküla lasteaed - vanema rühma töö:

Mulle meeldib!

Tairi Ristisaar - Kuuste Põhikool

Käimiskepid:

1. Tiiu Rosenberg - Külitse külast Tõrvandi

Kodukultuuriseltsi matkasarjas osalejana

2. Karl Sasi - Ülenurme Gümnaasiumist

3. Merili Taur - Ülenurme Gümnaasiumist

4. Raigo Merjel -Valguta Algkoolist

geerides matkamist ja perede koos

tegutsemist.

Tartumaa Aasta Terviseedendaja 2007 on

ühendanud ennast tervisliku mõtteviisi

propageerimisele ja õpetamisele, tervist

väärtustavate tegevuste elluviimisele ja

toetamisele oma kogukonnas.

Elva lasteaed Murumuna - 2 tööd : Olen

oma südame sõber

Silja Olesk, Karina Kivikas - Nõo Põhikool

Tom Illus , Sander Ilves, Aleksander

Medvedjev - Konguta kool

Ahto-Marten Ott, Raido Kollina - Konguta

kool

Sü da me nä da la ra am es ko rr al da tu d

õpilaste esseekonkursil „Millest tuleb

vägivald ja mida mina saan teha vägivalla

vähendamiseks” osales 5 Tartu linna ja 6

Osalejaid Tartumaa tervisefoorumil oli 77.

Esindatud olid 8 maakonna lasteaeda, 8

kooli, Tartu Maavalitsuse sotsiaal- ja

tervishoiuosakond, haridus- ja kultuuriosakond,

Viljandi Maavalitsus, Tartu

Linnavalitsus, Elva Linnavalitsus, Vara

Vallavalitsus, Eesti Haigekassa Tartu

osakond,

Elva haigla, Tartu Ülikool, MTÜ Tõrvandi

Kodukultuuriselts, Eesti Terviseedenduse

Ühing, MTÜ Kodukant Tartumaa, MTÜ

Karskusühendus AVE, Elva Spordiliit, Tartu

Kolleegid iseloomustavad teda järgmiselt:

Võib arvata, et Valguta Lasteaed-Algkooli

juhataja Lea Pung on üheks oma elu ja

tegutsemise motoks valinud ütluse „Terves

kehas terve vaim!” Miks muidu on ta kogu

koolipere ja ka ümberkaudsete külade

inimesed suutnud oma isiklikul eeskujul

tervislikku eluviisi järgima panna. Alati

rõõmus ja särav Lea on toonud Valguta

kooli „tervisepisiku”. Kodune tervislik toit on

meie laual iga päev. Lea peab oluliseks

liikumist. Juba aastaid võib teda õhtuti

3


4 RÕNGULANE

kohata metsateel kepikõndi harrastamas. liikumiseks, sest liikumine on elu – igivana

Tema eeskujul on paljud Valguta elanikud ja lihtne elutõde.

le id nu d pä ev at öö ru ti in il e mõ nu sa Oluline on kõrg- ja madalhaljastus, terved ja

vahelduse ja kindlasti ka leevenduse nii turvalised spordi- ja õuemänguvahendid.

mõnelegi tervisehädale. Ja reeglid, kuidas olemasolevaid võimalusi

Terviseedendamise on Lea Pung võtnud kasutada.

südameasjaks. Psühho-sotsiaalse keskkonna kujundajad

lasteaias oleme meie, lasteaednikud – kõik.

Aasta Terviseeedendaja 2007 Olemas peab olema töötajate professio-

Tartumaal Lea Pung!

Õnnitleme!

naalsus ja oskus probleeme lahendada,

mitte võimendada negatiivset. Eriti

tänapäeval, kus lasteaed on kohustatud

Tartumaa Tervisetuba tänab koostööpartnereid

ja kõiki, kes leidsid aega ja

tahtmist pühendada päev tervise heaks!

Meeldivat koostööd ja tugevat tervist

aastaks 2008!

Lea Saul

Tartu Maavalitsus

vastu võtma ka erivajadustega lapsed.

Rühmareeglid tekitavad turvatunde nii

lapses kui lapsevanemas – need peavad

olema nähtaval kohal ja lapsele selgitatud.

Tähtsam tähsamatest on toit, mida laps iga

päev sööb. See peab olema tasakaalustatud

ja lapse iga arvestav. Lasteaia kokk ei

Meie väikesed sportlased

Perep äevad ja mihkl ipäev alaad ad on

õppekava toetavad üritused, need on meie

majas traditsioonilised.

Teha on veel nii mõndagi. Kõige suurem

valupunkt on lasteaia õueala üles kaevatud

terviseedenduse peaspetsialist

saa olla mugav ega pakkuda lastele asfalt, kuid on ka teisi väiksemaid kohti,

krõbuskeid. Lasteaia kokk peab olema mille nurki tuleks veel lihvida.

STAATUS KOHUSTAB

nagu hiromant: ta peab teadma, mida laps

tahab, missugused on kodused toitumis-

Aga oleme nüüd ausad – nii meeldivalt

korrastatud (katus, sise- ja välissoojustus,

harjumused, ja siis kokku miksima menüü, uued aknad, normidele vastav valgustus)

Osalesin kahepäevasel üle-eestilisel mis vastaks ka kasvava lapse vajadustele. majas on lust töötada.

Tervist Edendavate Lasteaedade ja Koolide Rühma õpetaja peab olema tasakaalukas Tahaks asjad lõpuni selgeks rääkida ja ühe

foorumil Järvamaal Veski-Silla hotellis. ja nautima oma tööd. tõrvatilga meepotti tilgutada.

Ürituse eestvedajateks olid Tervise Arengu Ei saa üle ega ümber lasteaednike palgast. Tahan üt el da kõ ik id el e ki be st un ud

Instituudi peaspetsialistid, energilised Kui palk on normaalne, on õpetaja inimestele, et lasteaed ei külva ega

naised Siivi Hansen ja Liana Varava. rahulolev. Iga laps tahab tulla rühma, kus paljunda putukaid. Ju need on ikka keegi

Kuna eestlaste tervis ei ole Eestimaa teda tervitab rõõmus õpetaja ja veel kuidagi sisse toonud. Samamoodi ei värvi

uhkus, siis on inimesi, kes valutavad südant rõõmsam õpetaja abi. lasteaednik torudes voolavat vett

järeltulevate põlvede tervise pärast. Nüüd võib mõnigi süvenenud lugeja kergi- guaððvärvidega pruuniks ja me ei ladusta

Foorumil esinesid kõikide maakondade tada kulmu ja ütelda – need nõudmised on ka mürgiseid gaase.

mentorid ja kuraatorid ning andsid asjaliku sätestatud ju kõik „Koolieelse Lasteasutuse Tegijal juhtub mõndagi, magaja näeb vaid

ülevaate nende maakonnas tehtust Seaduses”. On küll. Kuid püüd täiuslikkuse und.

videofilmide kaudu ja Power Pointi poole on omane vaid eliidile. Kasvatus- See , et las tea ed saa ks kes kmi ses t

esitluses. Külastasime ka Järvamaa küsi must es peak s üks last eaed küll paremini töötada, on minu mure, on Sinu

Tervisefoorumit, mis toimus kaasaegses kuuluma eliidi hulka. mure, hea kolleeg, on Sinu mure,

Paide Kultuurikeskuses. lugupeetud lapsevanem ja Sinu mure, väga

Mõnus ja kosutav oli kuulata, mida mujal Kuna astume alles esimesi samme sel austatud vallavalitsus. Koos jõuame palju.

tehakse. Seda enam, et Rõngu Lasteaed tähelepanuväärsel teel, sotsiaalse kontrolli Mõelge mesilastele ja sipelgatele!

on ka arvatud Tervist Edendavate valvsa pilgu all, siis tahaks veidi rääkida, Maakonnas toetab ja nõustab meid proua

Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Tunnis- mida me oleme juba teinud, et olla meile Lea Saul, Tartu Maavalitsuse tervisetuski

pidulikult üle antud. omistatud staatuse vääriline. edenduse peaspetsialist.

Et lasteaed saaks toimida nii nagu ühele

TEL-ile kohane, peab olema eestvedaja.

Selleks on lasteaias Tervise Nõukogu. Kuid

lasteaias vastutab laste tervise edendamise,

arendamise, haiguste ennetamise ja

elu eest mitte ainult tervise meeskond, vaid

seda teevad kõik töötajad.

Väga tähtis on haigusi ennetada – siit

saabki kõik edaspidine alguse. See on väga

suur vastutus. Me teame kõik, et tervis on

füüsilise, vaimse ning sotsiaalemotsionaalse

heaolu seisund, mis

osaliselt on geneetiliselt määratud, kuid

sõltub suurel määral keskkonnast.

Keskkonna loojad oleme me kõik:

täiskasvanud, kaudselt ühiskond (suhe

lasteaedadesse, KOV võimaluste andjana),

lapsevanem ja õpetaja (otsene toetus ja

tahe muuta eluviisi tervislikumaks).

Geneetikat me muuta ei saa, keskkonda

aga küll. Seepärast loetaksegi väga

tähtsaks füüsilist sise- ja väliskeskkonda.

Siia kuuluvad eale vastav sisustus (mööbel,

mänguasjad, spordivahendid), ruumide

viimistlus, valgustus, õhutemperatuur,

puhtus, emotsionaalne ja esteetiline

mikrokliima, turvalisus.

Vähem tähtis ei ole väliskeskkond, see

tähendab õueala. Õueala peab olema igas

mõttes turvaline, see peab pakkuma

võimalusi loovaks tegevuseks, peab

lapsele pakkuma võimalusi aktiivseks

- Oleme läbi viinud lapse heaolu testuuringud

teada saamaks laste soove ja

eelistusi;

- Koostanud koos lapsevanemaga

retseptide kogumiku pealiskirjaga “Mina –

minikokk”, kus on sees nende toitude

retseptid, mida laps kõige meelsamini sööb;

- Kujundanud tervisenurga lasteaia

metoodilisse kabinetti, kus on hulgaliselt

postreid ja broðüüre TEL lasteaia kohta ja

näpunäiteid tervise edendamiseks;

- Oluliselt oleme suurendanud õues-õppe

tegevuste hulka;

- Kindlal kellaajal veerevad kui nõiaväel

igasse lasteaiarühma puu- ja juurvilja-

vaagnad, mida lapsed väga ootavad;

- Kõik lasteaia töötajad tunnetavad

meeskonnatöö vajadust – sõbralikkus ja

tähelepanelikkus personali hulgas

kujundavad meeldiva mikrokliima ja seda

tajub lapski, olgugi et ta on väga väikene

inimene;

- Oleme uhked oma õuesõppe klassi üle;

- Õpetaja meeleolu tõstab ja hoiab aega

kokku igas rühmas olev arvuti;

- Lasteaias töötab regulaarselt

aeroobikarühm;

- Oleme kirjutanud projekti KUMU ja

EESTI NAISE poolt väljakuulutatud

konkursile, et soetada lasteaia lastele

suusad.

Ikka heade mõtetega uude aastasse!

Lasteaia “Lepatriinude” rühma õpetaja,

tervisekomisjoni liige Malle Teder

KINGITUS LASTEAIALE

Eesti Metsatööstuse Liit korraldab juba

mitmendat aastat puupäevi, et väärtustada

puidu kasutamist. Meie Valguta kool

otsustas sellest osa võtta. Meil tuli vineerist

valmistada pusle, mis kujutaks Eestimaad

ja selle kõiki maakondi. Meile saadeti valmis

lõigatud tükid. Tööõpetuse tundides 5. ja 6.

klassi poisid lihvisid tükke ja proovisid

mosaiiki kokku panna. Pärast aitasid seda

värvida õpetaja Lea ja tüdrukud.


RÕNGULANE

JÕULUPIDU METSAS

Me värvisime Eesti maakonnad erinevate Balli juhtisid keskkooliõpilased Olari ja

värvidega ja veekogud sinisega.

Kaari-Johanna. Nad alustasid avavalsiga,

Tööõpetuse tunnis lakiti töö veel mitu korda

üle ning valmistati kast, kuhu pusle panna.

5. detsembril kogunesime saali ja andsime

mosaiikmängu üle lasteaiale.

14. detsembril oli puudeürituse lõpetamine

Tartu Kaubamaja 3. korrusel. Käisime seal

koos Jannoga. Väljas oli fotonäitus, kus sai

vaadata puslede valmimist erinevates

koolides. Maas olid mõned pusled, näiteks

millega ühinesid ka

ballikülalised. Kohal oli

bänd Kahtlane Sahin,

mille muusika saatel

kõik soovijad jalga

keerutada said.

Meeleolukat esinemist

pakkusid publikule

oma kaasahaarava

tantsukavaga võistlusliiklus-

ja metsamosaiik. Räägiti, et kõikide tantsijad tantsuklubist

puslede tegemiseks kulus umbes 2 tm

vineeri. Iga kool sai tänukirja ja kommikarbi

ning kinkekaardid. Kõigepealt jagati neid

Tartu linna koolidele ning siis ka teistele.

Tänukirjad said ka toetajad. Kui tänukirjad

käes, sai puslet kokku panna ja selle eest

helkuri või midagi muud sarnast auhinnaks.

Martin Viksi

Ikka metsa! Puude ja põõsaste seltsi,

metsarajale, suure jõululõkke juurde.

Tango. Esinesid ka

meie oma kooli

muusikastuudio

õpilased ja tantsutrupp

Aakrest.

Seejärel saabus see

kõige tähtsam mees.

Arvate, et see oli

direktor? Ei - hoopis jõuluvana. Ta kutsus

klassid järjest enda ette ning toimusid

Valguta Lasteaed-Algkool, 5. klass Just sinna kogunesid 4.-6. klassi päkapikud

oma jõuluüritusele 14. detsembril. Juba

erinevad pingelised võistlused, kus igale

klassile oli auhinnaks jõulupakitðekk.

JÕULUTRALL RÕNGU KOOLIS

videvikus süütas tellitud „lõkkemeister“ tule,

et jõuluvanal oleks pidulisi soojem oodata.

Seekordne kõige nooremate õpilaste

jõulupidu viis meid vanade traditsioonide

juurde. Kuuselõhnalise peegelsaali

põrandal olid õled, laes rippusid toredad

jõulukrässid. Vana vokk ootas ketrajat.

Laste eest püüdsid õpetajad nii mõndagi

saladuses hoida. Kasvõi sedagi, et

jõuluvana ei pea nad ootama.

Loodus ise oli küll ümbruse pidulikumaks ja

valgemaks muutmisega vähe vaeva

näinud, kuid aimatav lumekirme ja

Saali kogunenud lapsevanemad, vana- külm unud maa s obis seek ord h ästi .

vanemad ja muidugi lapsed ise kuulasid Ülejäänud olustiku tegid jõulupäraseks

huviga õpetaja Mairi meenutusi tema küünlad, tuled ja lõke.

lapsepõlvest vanas talutares. Saime teada,

mida söödi ja joodi, kuidas lauda kaeti,

millega kuuske ehiti ja missuguseid mänge

mängiti. Mõned isad pidid ka oma vilumust

jõu- ja osavusülesannetes näitama.

Rahvakombed meelde tuletatud, võisime

nautida õpetaja Eda lavastatud näidendit

,,Naeris“. Kui tublid osatäitjad seal olid!

Hoogsalt tantsisid õpetaja Ave tantsutüdrukud.

Õpetaja Erle eestvedamisel

mängiti väga vahva soovimäng.

Alustuseks süütas iga klass oma lapi

küünla. Seejärel kutsus jõuluvana enda

juurde kõige pisemad - 0 klassi lapsed.

Luuletused ja laulud kõlasid metsa all küll

ema, õpetaja või siis Jõuluvana abiga. 4.

klassi regilaul tundus lõputuna. 5. klassilt

kuulsime pillilugusidki ning 6. klassi

õpilased pajatasid jõulunalju.

Elevust tekitas laste hulgas oma puust

„päkapiku“ otsimine. Selleks võttis igaüks

jõuluvanalt numbri, et metsarajalt see õige

üles leida.

Justkui jaaniussikeste tulukesed paistsid

metsa alt, sest pimeduses olid abiks

taskulambid.

Kõiki, kes metsarajalt oma „päkapikuga“

tagasi jõudsid, ootas eriliselt huvitavalt

kaunistatud teelaud piparkookidega. Jäi ka

aega tantsu- ja mängutralliks jõulu-vana

juhendamisel. Väsimuse märke polnud küll

Mõõduvõtmised olid väga vahvad.

Üllatusesinejatena astusid üles jõulumemm

ja tema poeg. Nemad jagasid kinke

õpetajatele. Pärast seda anti pedagoogidele

ülesanne moodustada bänd.

Nad tulid selle ülesandega üpris hästi toime

ja nii mõnigi situatsioon tegi publikule nalja.

Kogu õhtu jooksul sai tagasihoidlikum

publik lihtsalt nautida teiste tegemisi või

kohvikus istuda, kuid hulgaliselt oli ka

tantsijaid. Õhtu jooksul kulusid nii mõnedki

tantsukingad õhukeseks. Lõpuks läks

publik nii hoogu, et ei lasknud bändil

lahkuda ja nõudis lisalugu.

See oli väga tore üritus, mille kordumist

loodame ka järgmisel aastal.

kusagil aimata. Väikestele päkapikkudele

tuli aina põsepuna juurde.

Meie, 4. klassi päkapikud, oleme väga

tänulikud kõigile, kes aitasid seda

Marit Külv

Rõngu Keskkool, 8.b klass

metsapidu korraldada. RÕNGU KESKKOOLI TUBLIMAD

Õpetaja Anne rõõmustas lapsi põnevate

sõnamängudega. Lusti jätkus, kuni kõlas

vali koputus uksele ja sisse astus

jõuluvana.

Nüüd oli sagimist palju. 1. klassi lapsed said

igaüks püüdlikult jõuluvana juures salmi

lugeda. 2. ja 3. klassi õpilased lunastasid

oma pakid ühise esinemisega.

Küllap oleks poisid-tüdrukud trallinud

edasigi, kuid jõuluvana ootasid uued lapsed

ja nii ta kiirustaski minema.

JÕULUBALL

Möödunud aasta lõppu tähistas meil Rõngu

koolis tavapärase jõulupeo asemel hoopis

ball, kus osalesid 7.-12. klassi õpilased.

Suur hulk külalisi oli rahvamajas kohal juba

ammu enne peo algust.

ÕPILASED 2007/2008 Õ.-A. I

POOLA ASTAL

Väga hea õppeedukus ja eeskujulik

käitumine:

Karl Lõoke, Kaido Margus, Kristin Rohtla -

2. klass

Karin Pungas, Maria-Elisabeth Mihhin - 3.

klass

Karl Sõrra - 7. a klass

Marit Külv - 8. b klass

Oli südamlik ja tempokas pidu. Aitäh kõigile

poistele ja tüdrukutele ning juhendajatele

toredate elamuste eest!

Hea õppeedukus ja eeskujulik

käitumine:

Karina Arras, Katrin Gergalo, Jüri Jeskov,

Andero Juus, Kristian Eensalu, Hannes

Karina ema Must, Karl- Markus Sangernebo, Georg

Celia Arras

Soots - 2. klass

Keir Hõim - 3. klass

5


6

RÕNGULANE

Andero Puiestee, Kätlin Lääne - 4. klass - 2. klass tulevased superstaarid, laululapsed Erle

Maarja Luik, Mari-Liis Must, Mariliis Pahva, Avaldada kiitust õpilastele, kes pole 2. Mägi ja Arvo Annuki juhendamisel. Üllatus-

Margot Talts, Kaarel Viljaste - 5. klass veerandil puudunud esinejaks oli vastloodud meesansambel

Reelika Ülper - 6. klass Kaimo Talirand, Kaido Varik – 1. klass oma lustakate lauludega. Kogu kava

Diana Arras, Kati Kõiv - 7.a klass Kaili Silland, Mikk Pedaja, Agne Vaalmäe - täiendas pillilugudega Konguta rahvamaja

Therese Viitkar, Sander Vago, Eliise Viilu - 2.klass kapell.

7.b klass Kuido Talirand, Gerri Tatar – 3. klass Õige hoo sai pidu siis sisse, kui saalist

Britta Luts, Tauri Tiido, Jüri Väljaots - 8.a Ave Kriisa, Külli Silland, Martin Viksi, kostsid ðampanjakorkide paugud ja tuli

klass Kaarel-Paulus Kaeramaa, Brandon Ütt, söökide - piparkookide kallale asuda.

Jaagup Repän - 8.b klass Kristina Koni - 5. klass Lavale ilmus kapell „Rukkilill” Ülo Reidolfi

Joonas Kivisikk, Liis Mardi, Heidi Margus, Viktoria Rusina - 6. klass juhen damis el. Peagi keerl es saali täis

Mailis Zirk - 9.a klass rahvast tantsuhoos ja kaasa lõi ka Jaan

Marianne Lukk, Külliki Kalbus, Asko Otsalt - Lea Pung ratastooliga.

9.b klass Valguta Lasteaed-Algkooli juhataja Täname Rõngu Vallavalitsust, sotsiaalteenistuse

juhatajat Enet ja perenaisi

Hea õppeedukus ja hea käitumine:

Martin Luik, Pille Riim - 4. klass

Raimo Riis - 5. klass

Rein Saarmäe - 7.a klass

Kaur Põldmaa - 7.b klass

OH KUUSEPUU, OH KUUSEPUU

Kahtlemata mahtus läinud aastasse palju

töid, palju põnevaid ettevõtmisi ja

toreda peo eest.

1

Helve Roots

KUI RÕÕMU LEIDA SOOVID,

Kersti Margus - 7.b klass

2007. aasta detsembrikuu keskmine õhutemperatuur oli 0,7°. Nagu näha oli

see madalam, kui eelmisel aastal, kuid kõrgem, kui kõikidel ülejäänud eelmistel

aastatel (joonis 1). Üldine trend näitab detsembrikuude soojenemist.

Kõige külmem oli detsembrikuu algus (joonis 2), aga kohe tuli järsk

soojenemine, mis sulatas lume. Uuesti hakkas lund sadama vana aasta õhtul.

Jooniselt 3 näeme viimase 10 aasta aasta keskmisi õhutemperatuure. Teiste

hulgas paistab silma aasta 2000, mis oli teistest tunduvalt soojem. Teisele

kohale tuligi möödunud aasta ja üldine trend näitab ka väikest temperatuuri

tõusu.

Kokkuvõtte koostasid globelased

kordaminekuid nii isiklikus kui seltskonna- ÄRA KÕHKLE, ASU TEELE ...

VALGUTA LASTEAED-ALGKOOLI

TUBLIMAD ÕPILASED

2007/2008 Õ.-A. I

POOLA ASTAL

Avaldada kiitust õpilastele, kes õppisid

hindele „5“

Martin Viksi, Brandon Ütt - 5. klass

Gerri Tatar, Ave- Ly Kaeramaa - 3. klass

elus.

Jõulud on paras aeg aasta tegemistele joon

alla tõmmata. See on aeg, mil oleme perega

koos, leiame aega sõprade jaoks, teeme

kingitusi ja unustame pahad teod ning

andestame üksteisele. Jõulud on ka pidude

aeg.

Neljapäeval, 13. detsembril toimus Rõngu

rahvamajas valla pensionäride jõulupidu.

Nii rahvamaja kui memmed-taadid olid

pidulikult ehitud. Kõige tähtsam sümbol,

22. detsembri keskpäevaks oli külarahvas

kutsutud Koruste raamatukokku, et veidi

üksteise seltsis aega veeta. Läksin minagi

kaema, mida kena seekord pakutakse.

Vahva! Ei olnud vaja eelnevalt piletit

broneerida, et sellest kõigest osa saada -

teatrietendus, jõuluvana…..

Mikk Pedaja, Andres Zirk - 2. klass

kuusk, säras küünaldes ja lauad olid

kaetud.

Avadada kiitust õpilastele, kes õppisid

Peo avas Rõngu vallavolikogu esimees

hinnetele „4“ ja „5“

Reno Laidre, nimetades seda saalitäit

Helina Karro, Helen Uibo - 6. klass

rahvast valla kullavaraks. Järgnes tugev

Mirjam Hrenova, Ave Kriisa, Külli Silland,

aplaus! Järgnevalt luges ta ette tänavuse

Janno Väärsi - 5. klass

jõulurahu teksti, mis võeti vastu Jõgeval

Michael Naudi, Kuido Talirand - 3.

toimunud istungil. Pidu võis alata. Eeskava

klass

oli mitmekesine. Rõngu kooli aeroobika-

Glen Põldmaa, Kaili Silland, Agne Vaalmäe

päkapikud Ave Holtsmeieri juhendamisel

andsid peole hoo. Esinesid ka meie

cm

16

14

12

10

8

6

4

2

0

joonis 2

2007. a. detsembrikuu keskmiste

temperatuuride käik ja lume paksus

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031

cm


GLOBE teatab


6

4

2

0

-2

-4

-6

joonis 3

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

joonis 1

Detsembrikuude keskmised õhutemperatuurid

1997.– 2007. aastal.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

t

Linear

(t)

1998.–2007. aastal keskmised õhutemperatuurid Rõngus

8

7

6

5

4

3

2

1

0

t

Linear (t)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Kohad polnud küll nagu peenes teatrisaalis

ja lavagi puudus, kuid kõik toimis kenasti.

Teatrietenduse pakkus Väägvere külateater

- J.W.Jannseni lustimängu ,,Pärmi-

Jaagu unenägu“. Mõnus etendus, läbi

tipitud laulu ja pillimänguga.

Peale etendust, nagu jõuluajal ikka, oli

ootus kõige suurem laste seas – jõuluvana

oli tulemas. Saidki lapsed varsti laulda ja

luuletusi lugeda - ning kingipakk jõuluvana

kotist oligi väikeste käekeste vahel.

Jõuluvana poolt veel soojad soovid ja juba

ta järgmiste jõuluootusest osasaajate

juurde tõttaski.

Pisikese jõululaua taga jagati veel oma

aasta rõõme ja muresidki enne kui igaüks

ruttas koju oma jõulutoimetuste juurde.

Suur tänu, raamatukogu juhataja Maie Loot

ja külavanem Priit Laineste, mõnusa päeva

eest !

Kõik need soovid uskumatud,

küünlaleegid kustumatud……

Aino Kommisaar

KÄÄRDI SELTSI PEREÜRITUS

6. jaanuariks, kolmekuningapäevaks

palusime Käärdi elanikel tuua oma

jõulukuused palliplatsile, et need ühiselt

süüdata ja öelda head uue aasta soovid.

Ehkki ilmataat laskis just selleks päevaks

külmakraadid ja tuuleiilid valla, oli rahvast

lõkke juurde ikkagi saabunud.

Ürituse avas seltsi juhatuse liige Kalev

Jago, künkalt kostis autoraadiost meeleolumuusika,

selle eest tänu, Toomas Kleinile.

Koos taevasse tõusnud tulesäraga saabus

ka jõulu/näärimoor, kellega koos löödi

ringmängki lahti, et külma ja tuult trotsida.

Säraküünlad käes, sammuti seltsi puhkeruumi

poole.

Algas Elva Huvikeskuse näitetrupi etendus

Elva maalikunstnik Eduard Kutsari elust ja

loomingust. Trupi juht Raivo Adlas kasutas

lavastajana Milvi Lankotsa 1980. aastal

valminud diplomitöö materjale Eduard

Kutsarist.

Milvi Lankots, kes ka ise elab Käärdis, oli

samuti kohale palutud. Näitlejatel oli rõõm

temaga kohtuda.

„Etendus meeldis väga,” tõdesid kohalolijad.

Paljud, kes seda veel senini polnud

teinud, lubasid ka Eduard Kutsari

majamuuseumi külastada.

Külastajatel oli võimalik tutvuda ka

kirjandusliku väljapanekuga.

Ürituse heale kordaminekule aitasid kaasa

Arvo Täht, Elva HKK Sinilind, Toomas Klein,

Raivo Treial, Paul Hainla, Ants Prüüs ja

loomulikult näitetrupp Raivo Adlase

„taktikepi” all. Tänu teile!

Teguderohket aastat kõigile!

Milje-Küllike Muttik

korraldaja ja seltsi liige

RÕNGULANE

POLITSEI TEATAB:

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:

1. 16.12.2007 kella 01.00 paiku lõi noormees

(1987) Rõngu alevikus Rõngu-Elva

maanteel tüli käigus neiule (1987) rusikaga

näkku. Politsei pidas lööja kinni, juhtunu

uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.

KURITEGU

1. 03.12.2007 Rõngu vallas Elva metskonna

territooriumil on eemaldatud metsamasina

lintidelt läbisaagimise teel 10 lüli ja tekitatud

varaline kahju 15 000 krooni.

VÄÄRTEOD

1. 07.12.2007 kella 21.48 ajal juhtis Markus

(1989) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

juhtimise õigust, isik on sama teo eest varem

kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt.

2. 15.12.2007 kella 22.45 ajal juhtis Sergei

(1982) Rõngu vallas mootorsõidukit

alkoholijoobes; juhtis mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

lubatud sõidukiiruse 58 km/h võrra.

3. 16.12.2007 kella 18.05 ajal juhtis Leelo

(1976) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas

lubatud sõidukiiruse 16 km/h võrra.

4. 16.12.2007 kella 21.08 ajal juhtis Kalvi

(1974) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 23 km/h võrra.

5. 16.12.2007 kella 21.45 ajal juhtis Valter

(1987) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 27 km/h võrra.

6. 18.12.2007 kella 15.55 ajal juhtis Anne

(1967) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulasisesel teel kiirusega, mis ületas

lubatud sõidukiiruse 25 km/h võrra.

7. 24.12.2007 kella 22.00 ajal juhtis Indrek

(1985) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

juhtimise õigust, kui juhtimise õigus oli

karistusena ära võetud.

8. 20.12.2007 kella 21.00 ajal tarbis 1990. a

sündinud poiss Rõngu vallas alkohoolset

jooki.

9. 30.12.2007 kella 22.00 ajal juhtis Astrid

(1967) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes.

10. 30.12.2007 kella 20.10 ajal juhtis Vaki

(1946) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

juhtimise õigust, kui juhtimise õigus oli

karistusena ära võetud; juhtis mootorsõidukit

kui alkoholisisaldus ühes liitris väljahingatavas

õhus oli 0,1 mg või rohkem; juhtis

mootorsõidukit, mis ei olnud nõuetekohaselt

läbinud tehnoülevaatust.

11. 03.01.2008 kella 09.59 ajal juhtis Arvo

(1969) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulaisesel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 23 km/h võrra.

12. 03.01.2008 kella 10.42 ajal juhtis

German (1963) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulasisesel teel kiirusega, mis ületas

lubatud sõidukiiruse 32 km/h võrra.

13. 03.01.2008 kella 11.32 ajal juhtis Lembit

(1959) Rõngu vallas mootorsõidukit

asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud

sõidukiiruse 24 km/h võrra.

14. 06.01.2008 kella 11.10 ajal juhtis Einar

(1970) Rõngu vallas mootorsõidukit

alkoholijoobes.

15. 06.01.2008 kella 12.20 ajal juhtis Tarmo

(1986) Rõngu vallas mootorsõidukit,

omamata vastava kategooria mootorsõiduki

juhtimise õigust, isik on sama teo eest varem

kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt.

Rõngu valla konstaablid A. Toode, P. Kotkas

SÜNNID !

„Kui esimene beebi esimest korda naeris,

purunes naer tuhandeks killuks.

Need lendlesid kõik laiali

ja nii tekkisidki haldjad.“

l

(Sir J. M. Barrie)

TARMO KONSE

sünd. 27.12.2007

MARKUS PALM

sünd. 02.01.2008

SIIM KRIISA

sünd. 05.01.2008

veebruariKUUS

ÕNNITLEME!

Igaühele antud oma päevade jada,

jäta meelde vaid kaunimad neist.

Käi lõpuni rõõmsana elurada,

sest see pole korduv kellelgi meist.

(E. Kõrvits)

ENDLA MÄGI

VAMBOLA JAGOR

ENDEL PRANTS

HERMANN KÜLV

LINDA-HENRIETTE PUUSEPP

LEONORE MASSAKAS

JEVDOKIA HRENOVA

EEVI LÕÕNDRE

VAMBOLA LÕHMUS

LEIDA JUURIK

MARE KELDER

LÜÜDI LUIK

MARJU MÕTTUS

MAILI KUKK

ANTS RODIMA

ENN JAGOR

TIIA BOGDANOV

REIN LÕHMUS

KARITA VARD

ALEKSANDER ROOTS

RAILI PASTAK

VASSILI FJODOROV

AIME KUTSAR

ÜLO SAKS

THEA MÄESALU

Naerdud on naerud ja nutetud nutud,

lauldud on laulud ja räägitud jutud;

mis oli, see oli uut enam ei tule.

Jumal kustutas teelise laterna tule.

(V. Osila)

MÄLESTAME !

MAIMU LUIK

Kirepi küla

KALEV TEREPING

Tammiste küla

KATRIN PEIK

Raigaste küla

9


10

jaanuarikuu RISTSÕNA

PAREMALE: 1. Kettaheitja (eesnimega). 11.

Atsetüülsalitsüülhape. 13. Eitus. 14. Kirjanik (nimi+

in.) (1912–1977). 18. Energia mõõtühiku tähis SIsüsteemis.

19. Eesti naisansambel. 20. Maatükk

mere keskel. 22. Ultralühilaine. 23. Noot. 25. Küla

Nõo vallas. 26. LAHENDUS. 28. Küla Tartu vallas.

30. Enne lõunat (ladina k. lüh.). 31. Einsteini tähis.

32. Pikaldane sügav puhkus. 34. Kinnitusvahend.

35. Teatud taara. 37. Doktor. 38. Detailide

ühendamise viis. 40. Vanusel. 41. Veevõtukoht. 42.

Kelvin. 43. Rõngu vallavanem.

ALLA: 1. Lauljatar (eesnimega). 2. Aktsiaselts. 3.

Raadius. 4. Moskvas asuv teatrikool (endine

nimetus). 5. Kuri häälitsus. 6. Rahvusvaheline

mõõtühikute süsteem. 7. Vanade eestlaste püha

mets. 8. United Kingtom. 9. Maletaja. 10.

Karusmarjad. 12. Kirikulaul. 15. Vald Ida-Virumaal.

16. Poliitik. 17. Küla Rõngu vallas. 21. Endine Ruja

solist. 24. Endine maalikunstnik. 25. Lauljatar. 27.

Eelmisel päeval. 29. Kagueestlane. 33. Irvitus. 36.

Merelind. 39. Spordiklubi. 41. Kilovolt. 44. Umbes.

45. Noot mi tähis.

OKTOOBRIKUU RISTSÕNA

LAHENDUS – KALMUTULED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

RISTSÕNA AUHINNAD

Nagu tavaks saanud, oli Rõngulase detsembrikuu

ristsõna auhinnaline. Õigeid vastuseid saabus küll

vähem kui paaril eelmisel aastal, aga võib siiski

öelda, et palju. Loosimiskomisjoni kuulusid seekord

Rõngu Vallavalitsuse kultuuriteenistuse juhataja

Sirje Kruusel, vallavanem Aivar Kuuskvere ja

ristsõna koostaja Kunnar Lätti.

Vastuseid saabus peale Rõngu valla jälle mitmest

Eestimaa nurgast: Tallinnast, Tartust, Võrust,

Jõgevamaalt Luualt, Tartumaalt Kambjast ja

Pangodist. Loosi tahtel võitsid auhinna

järgmised ristsõnalahendajad: Rõngu valla

elanikud AGE ESCHOLZ Käärdist, ANNE-MAI

SURVA Lossimäelt, MARE RUSSAK Rõngust.

Eriauhinnad: DAGMAR LEHIS Tallinnast, JAAN

TIIDO Pangodist.

Ehkki paljudel seekord loosiga ei vedanud, ärge

jätke jonni. 2008. a jõuluristsõna õigesti

lahendamise eest võidad auhinna Sina.

PALJU ÕNNE!

küljendamine, kujundus ja trükk:

tel. 736 2046, fax 736 2044

alfaprint@alfaprint.ee

www.alfaprint.ee

RÕNGULANE

VALLA INFOLEHT

toimetaja: Silvia Rõõmussaar,

tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.ee

Rõngulane ootab kaastöid ja materjale 15.

veebruariks avaldamiseks sama kuu väljaandes.

Järgmine Rõngulane ilmub 29. veebruaril 2008

koostaja Kunnar Lätti

RÕNGULANE

01.02.2008 kell 10.00

Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamine

Ausambaplatsil

05.02.2008 kell 13.00

Vastlapäev Hiugemäel

kell 16.30

Vastlapäev Teedlas

kell 16.00

Vastlapäev Valgutas

09.02.2008 kell 14.00

Suur sõprusring V

Rõngu rahvamajas

14.02.2008

Sõbrapäev

Rõngu valla koolides

14.02.2008 kell 9.30

Sõbrapäev

Kirjandushommik lastega

Rõngu raamatukogus

14.02.2008 kell 10.30

Rõngu ja Valguta lasteaialaste sõbrapäev

Rõngu rahvamajas

15.02.2008 kell 20.00

Noorteõhtu ja DJ Siim

Rõngu rahvamajas

Eno Raud 80

raamatute näitus

Teedla raamatukogus

Savikoja

Kõrts

pakub tööd

kokale ja

baaridaamile.

Info tel

56691510.

Ostan kvaliteetset kuuse- ja

männipalki. Läbimõõt alates 27-35

cm ka väikestes kogustes.

Tel 5395 1730 või Rõngu Puiestee 8d

Jüri Orupõld.

* * * * * *

Müüme, paigaldame ja

hooldame tõsteuksi

517 6638, 5803 4531, uzi@hot.ee

EELK RÕNGU MIHKLI KOGUDUSE TEATED

Alates 6. jaanuarist kuni 9. märtsini toimuvad

jumalateenistused koguduse majas, Tehase tn 1.

Armulaud on kaetud iga kuu esimesel ja

kolmandal, soovi korral ka teistel pühapäevadel.

Jumalateenistused algavad kell 11.00.

Leerikool toimub igal pühapäeval, algusega kell

11.00

Pühapäevakooli tunnid toimuvad 27. jaanuaril, 10.

veebruaril, 24. veebruaril. Tundide algused:

väikestele kell 13.00 ja suurematele kell 14.30.

KUHU MINNA, MIDA TEHA

KUULUTUSED

OÜ Aqua &Waste

Services

kaevetööd, vee- ja

kanalisatsioonitrasside

ehitus

OÜ AWS pakub

teenuseid:

trasside ehitus,santehnilised

tööd, kaevetööd

(miniekskavaator Neuson ja

ekskavaator Hüdomek)

OÜ AWS Elva,Valga mnt.7

Info tel. 529 3783, e-post

aws@hot.ee

17.02.2008

38. Tartu Maraton

kell 9.00 63 km start

Otepääl Tehvandi

Spordikeskuse suusastaadionil

kell 12.00 31 km start

Arula teeristis

kell 11.55 Võitja finið

Tartumaa Tervisespordikeskuses

19.02.2008

Õpilastööde näitus

Rõngu rahvamajas

23.02.2008

XXVI Võrtsjärve talimängud

Põdrala vallas Riidajas

22.02.2008 kell 15.00

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus

ja raamatunäitus „Raamat igaühele”

Rõngu rahvamajas

23.02.2008 kell 12.00

Eesti Vabariigi aastapäeva

tähistamine

Koruste raamatukogus

JÄLGIGE REKLAAMI!

Võtan rendile

põllumaad,

maksan kuni

600 kr/ha

aastas.

Tel 56624370.

More magazines by this user
Similar magazines