نقد و بررسی نمایش «اصل ۴۴ قانون اساسی» به کارگردانی مریم اسماعیلی

exittheatre

انتقام دموکراسی از دموکراسی
به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: بدون ستاره - فاقد ارزش

‏بمنبممایش مدعی مطرح کردن مالکیت بدن است،‏ از طرفىففىی دارد نان سیاسی عنوانش را می خورد

که کاملا موضوعی پرت است نسبت به چبریبرزی که در ‏بمنبممایش به ‏مجممجخاطب عرضه می شود.‏ وامصیبتا

ا گر کسی از این اصل قانون اساسی خبرببرر نداشته باشد و فکر کند که این اصل ‏همھهممبنیبنن است که

در مقابل چشمانش به ‏بمنبممایش گذاشته اند.‏ اهمھهممیت ‏همھهممه ی مباحبىثبىی که ‏بجیبجحتمل در رسانه های ‏مجممجختلف

در این باره دیده و یا شنیده به ‏همھهممبنیبنن مبریبرزان ‏بمنبممایش برای وی تقلیل یافته است.‏ من ‏همھهممواره

ضدسانسور به هر شکلی بوده ام.‏ هر اثری با هر کیفیبىتبىی باید به صحنه بیاید و کسی حق

کشتارش را ندارد.‏ اثر باید با نقد مواجه شود نه با کنبرتبررل چی یا مامور سانسور.‏ این ‏همھهممان اعتقاد

به دموکراسی است،‏ هرچند که ا گر این مهم به ضد خود نبریبرز تبدیل شود.‏ این است انتقام

دموکراسی از دموکراسی.‏ چشم مان کور و دندمان نرم.‏ ‏مجممجخلص ‏«اصل ۴۴ قانون اساسی»‏ نبریبرز

هستیم!‏

١٩ مهر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines