نقد و بررسی نمایش «تالاب هشیلان» به نویسندگی و کارگردانی نوشین تبریزی

exittheatre
  • No tags were found...

فقیر در شخصیت‌پردازی

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: یک ستاره- قابل تحمل

طراح عزیز خبریبرر است و این که چرا چنبنیبنن می اندیشد جای سوال دارد.‏ ا گر این ناامیدی

‏مجممجحصول شرایط است،‏ آیا این افراد نیستند که می توانند بر آن تاثبریبرر گذاشته و گاه باعث تغیبریبررات

شگرف در آن شوند؟!‏ این افراد را ا گر هبرنبررمندان در آثارشان خلق نکنند،‏ پس چه کسابىنبىی قرار

است این مهم را ابجنبججام دهند.‏ افرادی کنش گر،‏ خلاق،‏ مقاوم و حبىتبىی مبارز.‏ چه بر سر این

روحیه آمده؟!‏ کجا غیبش زده؟!‏ قطعا در ‏«تالاب هشیلان»‏ نیست.‏

٢۶ مهر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines