GOOD EVENING-DAK-24-10-2019

goodevening

³f¦fSX ÀfaÀIYSX¯f

BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f

Àffa²¹f Q`d³fIY

Àfbd½f¨ffSX

IYf¸f¹fff »fû¦f A´f³fZ RỲÀf»fZ ÀfZ

Qbd³f¹ff fQ»f QZ°fZ WỒX,

³ffIYf¸f¹fff »fû¦f Qbd³f¹ff IZY OXSX ÀfZ

A´f³fZ RỲÀf»fZ fQ»f QZ°fZ WỒXÜ

A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff

BaQf`SX, ¦fb÷Y½ffSX 24 A¢McXfSX 2019

¸fc»¹f EIY ÷Y´fE (´faýiWX ÷Y´fE-¸ffdÀfIY WXfgIYSX-ÀfZ½ff) • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 3 • AaIY: 215

info@goodeveningonline.com https://www.facebook.com/goodevening01 www.goodeveningonline.com


02

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

dÀfMXe

VfWXSX ¸fZÔ dQ´fû°Àf½f IYe °f`¹ffSXe ªfûSX-VfûSX ÀfZ VfbøY WbXBÊX dQ´ff½f»fe ´fSX §fSXûÔ IYûÔ SXûVf³f IYSX³fZ IZY d»fE AfIY¿fÊIY »ffBXMX AfIÊY¿f¯f IYf IZY³ýi f³fe WbXBÊX W`ÔX ½fWXe Afd°fVfffªfe IZY d»fE Vffad°f´f±f ´fS ´fMXf£fûÔ IYe QbIYf³fZÔ »f¦f³ff VfbøY WbXBÊXÜ

SXfªf½ffOÞXf ÃûÂf ¸fZÔ Àf·fe ´fiIYfSX

¸füÀf¸f Jb»f°fZ WXe LXfBÊ

dQ½ff»fe IYe SXû³fIY

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

fb²f½ffSX IYû ¸füÀf¸f IZY °fZ½fSX ³fZ dQ½ff»fe IYf

CX»»ffÀf IY¸f IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX dQ¹ff ±ffÜ

¦fb÷Y½ffSX ÀfbfWX ÀfZ ¸füÀf¸f ³fZ dRYSX A´f³ff ÷YJ fQ»f

d»f¹ffÜ AfÀf¸ff³f ÀffRY ±ff AüSX ÀfcSXªf IZY QVfʳf ·fe

WbXEÜ BÀfe fQ»ff½f ³fZ °¹füWXfSX IYf CX»»ffÀf fPÞXf³fZ

IYf IYf¸f dIY¹ffÜ ½f`ÀfZ °fû BÀf ¸fWXf´f½fÊ IYe °f`¹ffSXe

EIY ¸ffWX ´fc½fÊ ÀfZ VfbøY WXû ªff°fe W`XÜ ´fSX »f¦ff°ffSX WXû

SXWXe ffSXeVf ³fZ ´fWX»fZ d³f¸ffʯf, SaX¦f SXû¦f³f ªf`ÀfZ

IYfSXûffSX ´fSX AÀfSX OXf»f dQ¹ff ½fWXe Af BÀfIYf

AÀfSX ª½f`»fSXe, B»fZ¢MÑXfd³f¢Àf, ¦ffSX¸fZÔMÐXÀf, ¦fÈWX

Àfªff½fMX, WXû¸f RYd³fÊdVfa¦f ªf`ÀfZ ²fa²fûÔ ´fSX ·fe QZJ³fZ

IYû d¸f»f SXWXf W`XÜ ff½fªfcQ BÀfIZY SXfªfffOÞXf,

ÀfSXfRYf, d´f´f»fe ffªffSX, AfOÞXf ffªffSX, ªf`ÀfZ LXûMZX

AüSX JZSX¨fe ¸ffIZÊYMX ¸fZÔ IY»f ·feOÞX QZJ³fZ »ff¹fIY W`XÜ

¸fa¦f»f½ffSX ÀfZ WXe dQ´fû°Àf½f IYf CX»»ffÀf ÀfOÞXIYûÔ ´fSX

³fªfSX Af¹ffÜ IY»f LXûMZX QbIYf³fQfSXûÔ AüSX ÀfOÞXIY ´fSX

dQ½¹ffÔ¦fûÔ IZY d»fE f³fZÔ¦fZ ¹fcd³fIY dOXÀfZdfd»fMXe AfBÊOXe IYfOXÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

IZÔYýi ÀfSXIYfSX IZY Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f EUÔ

EUÔ d³f:VföYþ³f ÀfVfdöYIYSX¯f

dU·ff¦f ³fZ Àf¸fÀ°f dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû ¹fcd³fIY

IYfOXÊ CX´f»f²f IYSXf³fZ IZY d»fE

ÀUfU»fÔf³f ´fûMXÊ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ

¹fcd³fIY dOXÀfZdfd»fMXe AfBÊOXe IYfOXÊ

þ³fSXZMX IYSX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ W`XÜ

ÀfÔ¹fböY ÀfÔ¨ff»fIY Àff¸ffdþIY

³¹ff¹f Àfbd¨f°ff d°fIYeÊ ³fZ f°ff¹ff

¹fcd³fIY AfBÊOXe IYfOXÊ dIYÀfe ·fe

ÀfSXIYfSXe »ff·f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû¦ffÜ

¹fcd³fIY IYfOXÊ ·fdU¿¹f ¸fZÔ dUd·f³³f

»ff·fûÔ IYû ´fif~ IYSX³fZ ½f d³f:VföYþ³f

IYe ´fWX¨ff³f U Àf°¹ff´f³f WXZ°fb EIY»f

QÀ°ffUZþ WXû¦ffÜ ¹fcd³fIY AfBÊOXe

IYfOXÊ f³f þf³fZ IZY ffQ dQ½¹ffÔ¦fûÔ IYû

´fȱfIY-´fȱfIY QÀ°ffUZþ SXJ³fZ IYe

AfUV¹fIY°ff ³fWXeÔ WXû¦feÜ CX³WXûa³fZ

dþ»fZ IZY Àf·fe dQ½¹ffÔ¦fûÔ ÀfZ Af¦fiWX

dIY¹ff W`X ½fZ A´f³ff ¹fcd³fIY AfBÊOXe

IYfOXÊ þ³fSXZMX IYSX½ff »fZaÜ ·ffSX°f

ÀfSXIYfSX õfSXf þ³fUSXe 2020 ÀfZ

Af²ffSX IYfOXÊ IYe °fSXWX dQ½¹ffÔ¦fþ³fûÔ

IYû ¹fcd³fIY AfBÊOXe IYfOXÊ IYe

Ad³fUf¹fÊ°ff Àfbd³fd›°f IYe ¦fBÊ WX`Ü

»ff»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¹fcd³fIY IYfOÊX

ªf³fSmXMX WXû¦fZ-¹fcd³fIY AfBÊOXe IYfOXÊ

IZY d»fE dQ½¹ffÔ¦f ¨ffWXZ UWX ´fifBUZMX

IYa´f³fe ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX°ff WXû, VffÀfIYe¹f

³füIYSXe ¸fZÔ WXû, ÀIcY»f IYfg»fZþ ¸fZÔ

A²¹f¹f³fSX°f WXû, AVffÀfIYe¹f

dQ½¹ffÔ¦f°ff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f WXû,

Àf·fe IYf ¹fcd³fIY IYfOXÊ WXû³ff

Ad³fUf¹fÊ WX`Ü WXbIbY¸f¨f³Q ´ffg»fe

d¢»fd³fIY »ff»f AÀ´f°ff»f IZY

fZÀf¸fZÔMX ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f À±ff³f ´fSX IYfOXÊ

°f`¹ffSX dIYE þf SXWXZ WX`aÜ

½¹ff´ffSX IYSX³fZ ½ff»fZ RbYMXIYSX ½¹ff´ffSX IYSX³fZ ½ff»fûÔ

IZY¨fZWXSmX CX°fSX ¦fE ±fZÜ fWXSXWXf»f ¸füÀf¸f Jb»f°fZ WXe

LXûMZX QbIYf³fQfSXûÔ IYe ¨ffaQe WXû ¦fBÊÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

VfWXSX ¸fZÔ AfBÊ´feOXeEÀf IZY °fWX°f IYSXef Àfü IYSXûOÞX

÷Y´fE IZY IYf¸f VffÀf³f IYe AûSX ÀfZ IYSXfE ¦fE WX`ÔÜ

´fbSXf³fe »ffB³fûÔ, MÑfÔÀfRYf¸fÊSXûÔ IYû fQ»f³fZ IZY A»ffUf

³fE MÑfÔÀfRYf¸fÊSX, d¦fiOX, ´fû»f »f¦ff³fZ IYf IYf¸f Af

°fZþe ÀfZ ¨f»f SXWXf WX`Ü SXûþ AüÀf°f 25 ÀffBMX ´fSX

IYf¸f WXû SXWXZ WX`ÔÜ IbYL §fÔMXZ dfþ»fe fÔQ þøYSX SXJe

þf SXWXe WX`Ô, »fZdIY³f dfþ»fe ÀfÔÀff²f³fûÔ ¸fZÔ fPÞXû°fSXe

IZY d»fE VfWXSX ¸fZÔ ´ffUSXRbY»f I`Y³fû´fe °f`¹ffSX WXû³fZ ÀfZ

¦f¸feÊ ¸fZÔ AfÀff³fe WXû¦feÜ ª¹ffQf »fûOX Af³fZ ´fSX ·fe

dQ¢IY°f ¸fWXÀfcÀf ³fWXeÔ WXû¦feÜ

VfWXSX ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ LWX »ffJ ¨ff»feÀf WXþfSX

CX´f·fûöYf WX`Ô, BÀf¸fZÔ ÀfZ ´f¨ffÀf WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf ¦f`SX

§fSXZ»fc, Aüôûd¦fIY, VffgXd´fÔ¦f ¸ff»Àf AfdQ ßfZ¯fe IZY

WX`ÔÜ VfWXSX IYe dfþ»fe dU°fSX¯f IYe Ad²fIY°f¸f

Ãf¸f°ff U°fʸff³f ¸fZÔ 1100 ¸fZ¦ffUfMX WX`Ü

AfBÊ´feOXeEÀf ¹ff³fe BÔMe¦fiZMXZOX ´ffUSX OXZU»f´f¸fZÔMX

IZY ½ffWX³f SXWZaX¦fZ ´fid°ffad²f°f

SXfªf½ffOÞXf IYe AûSX Af³fZ Uf»fZ CXöY UfWX³fûÔ IYû

´fc¯fÊ°f: ´fid°ffÔd²f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

•-þUfWXSX ¸ff¦fÊ (ÀfÔþ¹f ÀfZ°fb ÀfZ ¸ff»f¦fÔþ ¨füSXfWXZ

°fIY) EUÔ SXfªf½ffOÞXf ÃfZÂf ¸fZÔ »fûdOXÔ¦f UfWX³fûÔ IYû

´fc¯fÊ°f: ´fid°ffÔd²f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

•-¨fÔQ³f ³f¦fSX IYe AûSX ÀfZ AfIYSX fOÞXf ¦f¯f´fd°f WXû°fZ

WXbE »føfeffBÊ ¸faOXe, ÀffÔUZSX Aüôûd¦fIY ÀfZ¢MXSX-E

EUÔ ´fû»fû¦fifCXaOX EdSX¹ff ¸fZÔ þf³fZ Uf»fZ UfWX³f

³ffUQf´fÔ±f dfþfÀf³f, E¹fSX´fûMXÊ SXûOX Uf¹fSX»fZÀf MXe

WXûIYSX þf ÀfIZYÔ¦fZÜ BÀfe øYMX ÀfZ dU´fSXe°f dQVff IYe

AûSX UfWX³f Af ÀfIZYÔ¦fZÜ

• IY»fZ¢MÑZMX WXZ¸fc IYf»ff³fe d°fSXfWXZ ÀfZ ¸fû°fe °ffZ»ff

WXSXdÀfdð EUÔ ¹fVfUa°f ¨füSXfWXf ´fSX Af³fZ Uf»fZ CXöY

UfWX³fûÔ IYû ·fe ´fid°ffad²f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

• fOÞXf ¦f¯f´fd°f ÀfZ E¸fþe SXûOX WXûIYSX JþcSXe ffþfSX

IYe AûSX Af³fZ Uf»fZ Àf·fe ¨ffSX ´fdWX¹ff EUÔ AfgMXû

dSX¢Vff IYû ¸f»WXfSX¦fÔþ ±ff³fZ IZY Àff¸f³fZ ÀfZ ¦fûUʲf³f

MXZ»fÀfÊ (³f¦fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸f»WXfSX¦fÔþ

IYf¹ffÊ»f¹f) IZY Àff¸f³fZ ÀfZ fOÞXUf»fe ¨füIYe IYe AûSX

¸ff¦fÊ ´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

• ³fdÀfÊa¦f ffþfSX ¨füSXfWXf ÀfZ þe Àf¨¨ff³fÔQ WXûIYSX ¢»ffg±f

¸ffIZYÊMX EUÔ B°fUfdSX¹ff ffþfSX IYe AûSX °fe³f ´fdWX¹ff EUÔ

¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³f ´fc¯fÊ°f: ´fid°ffÔd²f°f SXWZÔX¦fZ Ü

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

VfWXSX ¸fZÔ Qe´ff½f»fe IYû QZ£f°fZ WbXE ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ³fZ

SXfªf½ffOÞXf ÃûÂf IYe ¹ff°ff¹ff°f ½¹f½fÀ±ff ¸fZÔ fQ»ff½f dIY¹ff

W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ SXfªf½ffOÞXf, AüSX AfÀf´ffÀf IZY ÃûÂf ¸fZÔ Qû

AüSX ¨ffSX ´fdWX¹ff ½ffWX³fûÔ ÀfdWX°f ·ffSX ½ffWX³fûÔ ´fSX ´fid°ffa²fX

»f¦ff dQ¹ff W`XÜ ¹fWX 27 A¢MXcfSX °fIY SXWZX¦ffÜ

¹ff°ff¹ff°f ´fbd»fÀf ³fZ Qe´fû°Àf½f IZY °¹fûWXfSX IYû QZ£f°fZ WbXE

IY»f ÀfZ 27 A¢McfSX °fIY ¹ff°ff¹ff°f IYe ³fBÊX ½¹f½fÀ±ff

IYe W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ SXfªf½ffOÞXf, þUfWXSX ¸ff¦fÊ, Àfb·ff¿f ¸ff¦fÊ

ÀfSXfRYf Vfe°f»ff¸ff°ff ffþfSX, ¢»ff±f ¸ffIZYÊMX EUÔ A³¹f

ffþfSX ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ JSXeQ-RYSXûJ°f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYe

A°¹fd²fIY ·feOXÞ WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹ff°ff¹ff°f d³fffʲf øY´f

ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX³fZ IZY d»fE fOÞXZ UfWX³f, ¨ffSX ´fdWX¹ff EUÔ

Qû´fdWX¹ff UfWX³fûÔ IYf OXf¹fUVfʳf IYSX dQ¹ff W`XÜ

EZÀfe SXWZX¦fe OXf¹f½fVfʳf ½¹f½fÀ±ff

• dÀfMXe fÀfûÔ, ³f¦fSX ÀfZUf, CX´f³f¦fSXe¹f fÀfûÔ,

´fe±f¸f´fbSX-¸fWXc R`Y¢MXSXe fÀfûÔ IYû þUfWXSX ¸ff¦fÊ EUÔ

SXfªf½ffOÞXf ÃfZÂf ¸fZÔ ´fc¯fÊ°f: ´fid°ffÔd²f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

• ´fMXZ»f ´fid°f¸ff EUÔ dSXUSX ÀffBOX Af³fZ Uf»fe fÀfûÔ IYû

ÀfÔþ¹f ÀfZ°fb ¸ff¦fÊ ÀfZ ¸fȦf³f¹f³fe E¸´fûdSX¹f¸f, ³f¦fSX

d³f¦f¸f ¨füSXfWXZ WXû°fZ WXbE Àfb·ff¿f ¸ff¦fÊ IYe AûSX ¸ff¦fÊ

´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ

•-¸fȦf³f¹f³fe ÀfZ IÈY¿¯f´fbSXf ´fb»f RiYcMX ¸ffIZYÊMX WXûIYSX

AfBÊ´feOXeEÀf IZY IYf¸f IZY ffQ 1200

¸fZ¦ffUfMX WXû þfE¦fe VfWXSX IYe dfþ»fe

QûWXSXe »ffB³fZÔ EUÔ ª¹ffQf Ãf¸f°ff SXJ³ff ´fOÞX°fe WX`Ô Àfb¨fføY dfþ»fe dU°fSX¯f IZY d»fE

ÀIYe¸f IZY °fWX°f WXbE IYf¸f IZY ffQ ¹fWX 1200

¸fZ¦ffUfMX IZY IYSXef WXû þfE¦feÜ BÀfÀfZ B»ffIZY

dUVfZ¿f ¸fZÔ ª¹ffQf »fûOX Af³fZ ´fSX ·fe ´fSXZVff³fe ³fWXeÔ

AfE¦feÜ U¿fÊ 2019 ¸fZÔ BÔQüSX VfWXSX ¸fZÔ 10 þc³f IYû

¦f¸feÊ ¸fZÔ ¸ffÔ¦f 610 ¸fZ¦ffUfMX °fIY Af ¦fBÊ ±feÜ BÀfe

IZY ¸fïZ³fþSX Af´fcd°fÊ IYe ¦fBÊ ±feÜ VfWXSX ¸fZÔ 29 ¦ffÔU

Vffd¸f»f WXû³fZ IZY ffQ dfþ»fe IÔY´f³fe IYû A´f³fZ

ÀfÔÀff²f³f ·fe fPÞXf³fZ ´fOÞX SXWXZ WX`ÔÜ B³f B»ffIYûÔ IZY d»fE

IÔY´f³fe IYe AûSX ÀfZ ERYAûÀfe ¹ff³fe μ¹fcþ AfRY

VfWXS IYe Ad²fIY°f¸f ¸ffÔ¦f

2015 360 ¸fZ¦ffUfMX

2016 390 ¸fZ¦ffUfMX

2017 440 ¸fZ¦ffUfMX

2018 501 ¸fZ¦ffUfMX

2019 610 ¸fZ¦ffUfMX

IYf»f Àf¸ff²ff³f IZY d»fE AfMXû ·fe ¸fÔþcSX dIYE þf

SXWXZ WX`ÔÜ ¸f²¹f ´fiQZVf ´fd›¸f ÃfZÂf dUôb°f dU°fSX¯f

IÔY´f³fe IZY ´fifÔ²f d³fQZVfIY dUIYfÀf ³fSXUf»f ³fZ IYWXf

dIY AfBÊ´feOXeEÀf IZY °fWX°f IYf¸f ´fcSXZ WXû³fZ ÀfZ

dfþ»fe ´fiQf¹f ½¹fUÀ±ff AüSX fZWX°fSX WXû¦feÜ IYf¸f

A¦f»fZ OXZPÞX ¸ffWX ¸fZÔ ´fcSXZ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`ÔÜ

DYþfÊ ÀfÔSXÃf¯f IYe MÑZd³fÔ¦f »fZÔ¦fZ 80

BÔþed³f¹fSX-IZYÔQie¹f DYþfÊ ¸fÔÂff»f¹f, ¸f´fi DYþfÊ

dUIYfÀf d³f¦f¸f EUÔ ´feOX»fcÀfe ÀfÔÀ±ff IZY

°f°UfU²ff³f ¸fZÔ DYþfÊ ÀfÔSXÃf¯f IYû »fZIYSX 80

BÔþed³f¹fSXûÔ IYe MÑZd³fÔ¦f 4 ÀfZ 9 ³fUÔfSX °fIY

WXûMX»f BRYûMXZ»f BÔQüSX ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe

þfE¦feÜ BÀf¸fZÔ dfþ»fe ¸ffÔ¦f ´fifÔ²f³f, DYþfÊ

ÀfÔSXÃf¯f EUÔ CX´fIYSX¯fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dQ»»fe,

·fû´ff»f IZY þf³fIYfSX MÑZd³fÔ¦f QZÔ¦fZÜ IYf¹fÊIiY¸f

A³fbÀffSX 4 ÀfZ 6 ³fUÔfSX °fIY BÔQüSX ÃfZÂf IZY

BÔþed³f¹fSX EUÔ 7 ÀfZ 9 °fIY CXªþ`³f ÃfZÂf IZY

BÔþed³f¹fSX MÑZd³fÔ¦f »fZÔ¦fZÜ


³f¦fSX ÀfaÀIYSX¯f

BaQüSX-·fû´ff»f ÀfZ ´fiIYfdVf°f

Àffa²¹f Q`d³fIY

Àfbd½f¨ffSX

IYf¸f¹fff »fû¦f A´f³fZ RỲÀf»fZ ÀfZ

Qbd³f¹ff fQ»f QZ°fZ WỒX,

³ffIYf¸f¹fff »fû¦f Qbd³f¹ff IZY OXSX ÀfZ

A´f³fZ RỲÀf»fZ fQ»f QZ°fZ WỒXÜ

A»f¦f AaQf¬f, A»f¦f ³f¬fdSX¹ff

BaQf`SX, ¦fb÷Y½ffSX 24 A¢McXfSX 2019

¸fc»¹f EIY ÷Y´fE (´faýiWX ÷Y´fE-¸ffdÀfIY WXfgIYSX-ÀfZ½ff) • ´fÈ¿NX: 8 • ½f¿fÊ: 3 • AaIY: 215

info@goodeveningonline.com https://www.facebook.com/goodevening01 www.goodeveningonline.com

Short News

dWaXQc, füðX, ªf`³f ½f dIiYdV¨f¹f³f

³fWXeÔ ¸ff³fZ ªffEa¦fZ d½fQZVfe

¦fb½ffWXfMXeÜ AÀf¸f IZY ½fdSX¿NX ¸faÂfe

WZX¸fa°f d½fV½fVf¸ffÊ ³fZ IYWXf W`X

³ff¦fdSXIY°ff ÀfaVfû²f³f df»f

d½f²ff³fÀf·ff ¸fZa ´ffÀf WXû³fZ IYe QZSX W`XÜ

BXÀfIZY ffQ SXfª¹f IZY ÎWaXQc, füðX,ªf`³f

½f dIiYdV¨f¹f³f d½fQZVfe ³fWXeÔ Àf¸fÓfZ

ªffEa¦fZÜ d½fV½fVf¸ffÊ IZY IYWX³fZ ÀfZ

ÀfaIZY°f d¸f»f SXWXf W` ÀfSXIYfSX

³ff¦fdSXIY°ff IYf³fc³f ¸fZÔ EZÀff ÀfaVfû²f³f

IYSX³fZ ªff SXWXe W`X dªfÀfÀfZ CX¢°f

Àf¸fbQf¹fûÔ IYû dOXMZÔXVf³f I`ÔY´fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ

ªff³ff WXû¦ffÜ E³fAfSXÀfe IZY

dIiY¹ff½f³¹f³f IZY QüSXf³f dOXMZÔXVf³f I`ÔY´fûÔ

IYf d³f¸ffʯf IYSX d½fQZVfe §fûd¿f°f dIYE

¦fE »fû¦fûÔ IYû SX£ff ªffE¦ffÜ

ffa¦»ffQZdVf¹fûÔ IYû BX³f I`ÔY´fûÔ ¸fZÔ SX£û

ªff³fZ IYe Àfa·ff½f³ff W`XÜ E³fAfSXÀfe IZY

RYfBX³f»f OÑXfμMX ¸fZÔ 27 »ff£f »fû¦fûÔ

IYû d½fQZVfe IYSXfSX dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ

ffff SXf¸fQZ½f IZY dJ»ffRY ´fcSXe

Qbd³f¹ff ÀfZ UedOX¹fû WXMXfEÔ : IYûMÊX

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ³fZ

ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´»fZMXRYfg¸fÊ RZYÀffbIY,

¦fc¦f»f, ¹fcMXйfcf AüSX dMXÐUMXSX IYû ¹fû¦f

¦fb÷Y SXf¸fQZU IZY dJ»ffRY

Af´fdØfþ³fIY dU¿f¹fUÀ°fb Uf»fZ EIY

UedOX¹fû IZY d»fÔIY IYû U`dV½fIY À°fSX

´fSX »ffgIY ¹ff d³fd¿IiY¹f IYSX³fZ IYf

AfQZVf dQ¹ff WX`Ü ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fid°f·ff

E¸f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dÀfRYÊ ·ffSX°f IZY

CX´f¹fû¦fIY°ffÊAûÔ IZY d»fE

Af´fdØfþ³fIY dU¿f¹fUÀ°fb IYû

d³fd¿IiY¹f ¹ff »ffgIY IYSX³ff IYfRYe

³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWXfÔ SXWX SXWXf

CX´f¹fû¦fIY°ffÊ dIYÀfe A³¹f ¸ff²¹f¸f ÀfZ

·fe CXÀfZ QZJ ÀfIY°ff WX`Ü AQf»f°f ³fZ

IYWXf dIY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´»fZMXRYfg¸fÊ

IYe dþ¸¸fZQfSXe WX` dIY UWX BÀf

dU¿f¹fUÀ°fb °fIY »fû¦fûÔ IYe ´fWXbÔ¨f

AfÔdVfIY ³fWXeÔ fd»IY ´fcSXe °fSXWX SXûIZYÜ

Af»fû¨f³ffEa Qff³ff ÀfSXIYfSX

IZY d»fE NXeIY ³fWXeÔ : SXfþ³f

»fÔQ³f. ·ffSX°fe¹f dSXþUÊ f`ÔIY

(AfSXfeAfBÊ) IZY ´fcUÊ ¦fU³fÊSX

SX§fbSXf¸f SXfþ³f ³fZ fb²fUfSX IYû IYWXf

WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû

dUVfZ¿fÄfûÔ IYe Àf»ffWX IYf RYf¹fQf

d¸f»fZ¦ff AüSX BÀfd»fE WXSX

Af»fû¨f³ff IYû Qff³ff ÀfSXIYfSX IZY

d»fE NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü dIÔY¦f IYfg»fZþ

»fÔQ³f ¸fZÔ EIY IYf¹fÊIiY¸f IYû

ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE SXfþ³f ²fe¸fe

´fOÞX°fe A±fʽ¹fUÀ±ff AüSX fPÞX°fe

fZSXûþ¦ffSXe IZY fe¨f ·ffSX°fe¹f

A±fʽ¹fUÀ±ff IZY d»fE Af¦fZ IZY

IYQ¸fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYSX SXWXZ ±fZÜ

ZÔSXfþ³f ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ CX¸¸feQ WX`

dIY ÀfSXIYfSX Àfb³fZ¦fe AüSX QZJZ¦fe dIY

CXÀfZ ¢¹ff IYSX³ff ¨ffdWXEÜ

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ ·ffªf´ff, WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¦fNXfa²f³f

¸fWXfSXf¿MÑX

WXdSX¹ff¯ff

·ffªf´ff dVf½fÀfZ³ff ³fZ

dRYSX RYWXSXf¹ff ªfe°f

IYf ´fSX¨f¸f

¸fWXfSXf¿MÑX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fcSmX

³f°feþZ Qû´fWXSX °fIY ªffSXe WXû ªffEa¦fZÜ

ÀfbfWX ÀfZ ªfû ÷YÓff³f Àff¸f³fZ AfE,

CXÀfIZY ffQ ÀfZ WXe °f¹f WXû ¦f¹ff ±ff dIY

ÀfcfZ ¸fZÔ ·ffªf´ff-dVf½fÀfZ³ff IYf ´fSX¨f¸f

dRYSX ÀfZ RYWXSXf³ff °f¹f W`XÜ ¸fb£¹f¸faÂfe

QZ½fZaýi RYOX¯f½feÀf QûffSXf SXfª¹f IYe

IY¸ff³f Àfa·ff»fZÔ¦fZ, ¹fWX dRY»fWXf»f °f¹f W`XÜ

dVf½fÀfZ³ff IYf ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY ffQ ÷YJ

¢¹ff WXû¦ff, ¹fWX IY»f °fIY ´f°ff ¨f»f

´ffE¦ffÜ ¦füSX°f»ff W`X dIY d´fLX»fZ ¨fb³ff½f

IYe IYOÞX½ffWXMX IYû ·fb»ffIYSX BÀf ¨fb³ff½f

¸fZÔ dVf½fÀfZ³ff ³fZ ·ffªf´ff IYf dRYSX ÀfZ

Àff±f dQ¹ffÜ d»fWXfªff BÀf ffSX ÀfØff ¸fZÔ

Àf¸¸ff³fªf³fIY ·ff¦feQfSXe IYe ¸ffa¦f

CXÀfIYe AûSX ÀfZ CXNX ÀfIY°fe W`XÜ

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·ffªf´ff IYe ªfZªfZ´fe ÀfZ ¨f¨ffÊ

Afªf ÀfbfWX ÷YÓff³f Af³fZ IZY ffQ ·ffªf´ff ³fZ ªf³f³ff¹fIY ªf³f°ff ´ffMXeÊ

ÀfZ ff°f¨fe°f VfbøY IYSX Qe W`XÜ ·ffªf´ff IYe AûSX ÀfZ ´faªfff IZY ´fc½fÊ

¸fb£¹f¸faÂfe ´fiIYfVfdÀfaWX ffQ»f ªfZªfZ´fe A²¹fÃf Qb¿¹fa°f ¨füMXf»ff ÀfZ

ff°f¨fe°f IYSX SXWZX W`ÔXÜ ¸ff³ff ªff SXWXf W`X dIY ·ffªf´ff A²¹fÃf Ad¸f°f

VffWX IZY IYWX³fZ ´fSX ffQ»f ³fZ ¨füMXf»ff IYû CX´f¸fb£¹f¸faÂfe ´fQ QZ³fZ IYf

½ffQf dIY¹ff W`XÜ Qû´fWXSX °fIY ªff ³f°feªfûÔ IYe dÀ±fd°f À´f¿MX WXû¦fe, °ff

·ffªf´ff AüSX ªfZªfZ´fe d¸f»fIYSX ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WXû

ÀfIY°fe W`XÜ EmÀfe Àfa·ff½f³ff f³ffBÊ ªff SXWXe W`XÜ CX»»fZJ³fe¹f W`X dIY

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·ffªf´ff À´f¿MX fWbX¸f°f ÀfZ QcSX ³fªfSX Af SXWXe W`X AüSX

ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IZY d»fE CXÀfZ ªfZªfZ´fe IYf ÀfWXfSXf »fZ³ff ´fOÞX SXWXf W`XÜ

¨füMXf»ff ³fZ ÀffRY IYWXf W`X dIY ³f ·ffªf´ff ³f IYfa¦fimÀf IYû fWbX¸f°f

d¸f»fZ¦ff, fd»IY ÀfØff IYe ¨fffe WX¸ffSmX ´ffÀf WXû¦feÜ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¨fb³fIYSX

Af³fZ ½ff»fZ d³fQÊ»fe¹fûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX ff¦fe IYfa¦fimÀfe Wa`X, ªfû IYfa¦fimÀf ³fZ°ff

·fc´fZaýi dÀfaWX WbXOÐXOXf IZY IYSXefe f°ffE ªff°fZ W`ÔXÜ BÀfd»fE IYfa¦fimÀf ·fe

ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IZY ´fi¹ffÀf ¸fZÔ ªfbMXe WbXBÊ W`XÜ

·ffSX°fe¹f MÑZOXÀfÊ ³fZ ¸f»fZdVf¹ff ÀfZ

SXûIYf ´ff¸f AfgB»f IYf Af¹ff°f

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ þ¸¸fc-IYV¸feSX ÀfZ AfdMXÊIY»f 370 WXMXfE

þf³fZ IZY ffQ ¸f»fZdVf¹ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYf Àff±f QZ°fZ WXbE

·ffSX°f ÀfSXIYfSX IZY BÀf IYQ¸f IYe Af»fû¨f³ff IYe ±feÜ Af

BÀfIZY þUff ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MÑZOXÀfÊ

³fZ ¸f»fZdVf¹ff ÀfZ ´ff¸f AfgB»f

JSXeQ³ff AüSX CXÀfIYf Af¹ff°f

IYSX³ff fÔQ IYSX dQ¹ff WX`Ü

UZdþMXZf»f AfgB»f BÔOXÀMÑe

AüSX MÑZOX IYe EIY ÀfÔÀ±ff

Àffg»UZÔMX E¢ÀfMÑ`¢MXÀfÊ

AÀfûdÀfEVf³f (EÀfBÊE) ³fZ MÑZOXÀfÊ IZY d»fE EIY f¹ff³f

þfSXe IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY A´f³fZ JbQ IZY »ff·f IZY Àff±f WXe

A´f³fZ QZVf IZY Àff±f EIYþbMX°ff dQJf°fZ WXbE WX¸fZÔ IbYL

Àf¸f¹f IZY d»fE ¸f»fZdVf¹ff ÀfZ ´ff¸f AfgB»f JSXeQ³ff fÔQ IYSX

QZ³ff ¨ffdWXEÜ WX¸fZÔ CX¸¸feQ WX` dIY Af´f WX¸ffSXe Àf»ffWX

¸ff³fZÔ¦fZÜ MÑZOXÀfÊ ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf WX` dIY Af UZ IYûBÊ ³f¹ff

IYfg³MÑ`¢MX ·fe ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ ´fcSmX QZVf IYe ³fªfSX BÀf ½f¢°f

WXdSX¹ff¯ff AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX IZY ¨fb³ff½f ´fdSX¯ff¸f

´fSX dMXIYe WbXBÊ W`XÜ WXdSX¹ff¯ff AüSX ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ

21 A¢MXcfSX IYû UûMX OXf»fZ ¦fE ±fZÜ fQ»fZ

WXf»ff°f ¸fZÔ WbXE QZVf IZY Qû SXfª¹fûÔ ¸fZÔ WbXE ¨fb³ff½f

´fdSX¯ff¸f IYû »fZIYSX IY¹ffÀfffªfe Jcf WXû°fe

SXWXe ±feÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f IYe WXfSX IZY ffQ

Àf³³fe´ff°f IYe dÀ±fd°f ÀfZ ffWXS ³fWXeÔ Af ÀfIYe

IYfa¦fimÀf ³fZ Aad°f¸f QüSX ¸fZÔ IYfRYe IbYLX Àfb²ffSX

dIY¹ffÜ ¹fWX WXdS¹ff¯ff ¸fZÔ dQJfBÊ ·fe QZ ¦f¹ffÜ

ÀfbfWX 8 fþZ ÀfZ VfbøY WXbBÊ ¸f°f¦f¯f³ff IZY þû

Vfb÷YAf°fe ÷YÓff³f Àff¸f³fZ AfE WX`Ô, CXÀf¸fZÔ

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ E³fOXeE AfÀff³fe ÀfZ fWXb¸f°f IYe

AûSX þf°ff dQJfBÊ QZ SXWXf WX`, »fZdIY³f

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ Af IYfÔ¦fiZÀf ³fZ feþZ´fe ÀfZ ÀfeMXûÔ

288 90

·ffªf´ff + IYfa¦fimÀf+ A³¹f ·ffªf´ff IYfa¦fimÀf ªfZªfZ´fe AfBÊE³fE»fOXe A³¹f

159 98 31 41 29 11 2 7

IY~f³fe IYe °fSXWX ¨f»ffDYÔ¦ff

feÀfeÀfeAfBÊ : ¦ffa¦fb»fe

EªfZÔÀfe

¸fbafBÊÜ ³fUd³f¹fb¢°f ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IaYMÑXû»f fûOÊX

(feÀfeÀfeAfBÊ) IZY A²¹fÃf ÀfüSXU ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ fb²fUfSX IYû

´fQ Àfa·ff»f³fZ IZY ffQ ·fiáf¨ffSX ¸fböY IYf¹fÊIYf»f IYf UfQf

dIY¹ff AüSX IYWXf dIY UZ fûOXÊ IYe

A¦fbAfBÊ CXÀfe °fSXWX IYSXZÔ¦fZ dþÀf

°fSXWX ÀfZ CX³WXûÔ³fZ 2000 ÀfZ

2005 °fIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe

IY~f³fe ÀfÔ·ff»fe ±feÜ ffÔ¦»ffQZVf

IZY dJ»ffRY ÀfeSXeþ IZY d»fE

MXe¸f BÔdOX¹ff IYf ¨f¹f³f Afþ

WXû¦ffÜ ¦ffÔ¦fb»fe ³fZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ QûWXSXe IY~f³fe IYe ff°f

IYû ³fIYfSX dQ¹ff AüSX IYWXf dIY dUSXfMX IYûWX»fe IYe IY~f³fe

Uf»fe MXe¸f BÀf Àf¸f¹f dUV½f IYe ÀfUÊßfZâ MXe¸f WX`, BÀfd»fE

dIYÀfe ¨feþ IYû fQ»f³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ

JZ»fZ ¦fE dUV½f IY´f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ³¹fcþe»f`ÔOX IZY WXf±fûÔ

d¸f»fe WXfSX IZY ffQ EZÀfe ¨f¨ffÊEa WXû SXWXe ±feÔ dIY SXûdWX°f Vf¸ffÊ

IYû Àfed¸f°f AûUSXûÔ ¸fZÔ MXe¸f IYf IY~f³f f³ff QZ³ff ¨ffdWXEÜ

IYf AÔ°fSX §fMXf dQ¹ffÜ CXÀfZ 17 ÀfeMXûÔ IYf

RYf¹fQf WXû°ff dQJfBÊ QZ SXWXf WX`Ü ¹fZ ³f°feþZ

Qû³fûÔ WXe SXfª¹fûÔ IZY ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ¸f³fûWXSX »ff»f

J˜SX AüSX QZUZÔQi RYOX¯fUeÀf IYf dÀf¹ffÀfe IYQ

°f¹f IYSXZÔ¦fZÜ

JMÐXMXSX AüSX RYOX¯f½feÀf ³fZ

ÓfûaIYe ±fe °ffIY°f

Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ d´fL»fe ffSX ÀfZ ª¹ffQf ÀfeMXZÔ

AfBÊÔ °fû ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYf ´ffMXeÊ ¸fZÔ IYQ fPÞXZ¦ff,

UWXeÔ A¦fSX ÀfeMXûÔ IYf ³fbIYÀff³f WXbAf °fû Qû³fûÔ

IZY ³fZ°fÈ°U ´fSX ·fe ÀfUf»f CXNX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

·ffþ´ff ÀfcÂfûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¨fb³ffU ÀfZ

´fWX»fZ WXe BÀf ff°f ÀfZ J˜SX AüSX RYOX¯fUeÀf

Qû³fûÔ ·f»fe·ffÔd°f UfdIYRY SXWXZ, ¹fWXe UþWX WX`

dIY CX³WXûÔ³fZ ´fcSXe °ffIY°f ÓfûÔIY³fZ ¸fZÔ IYÀfSX ³fWXeÔ

LXûOÞXeÜ QSXAÀf»f, 2014 IZY dU²ff³fÀf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ Qû³fûÔ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´ffMXeÊ ³fZ IYûBÊ À±ff³fe¹f

¨fZWXSXf °f¹f dIYE f¦f`SX WXe ¨fb³ffU »fOÞXf ±ffÜ

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ 47 ÀfeMXZÔ þe°fIYSX ´ffMXeÊ ³fZ A´f³fZ

Q¸f ´fSX ÀfSXIYfSX f³ffBÊ ±fe °fû ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ

ÀfUfÊd²fIY 122 ÀfeMXZÔ þe°f³fZ IZY ffQ ·fe

fWXb¸f°f ÀfZ QcSX SXWX³fZ ´fSX dVfUÀfZ³ff IZY Àff±f

¦fNXfÔ²f³f IYSX ÀfSXIYfSX f³ff³ff ´fOÞXf ±ffÜ

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·ffªf´ff ³fZ 75

ÀfeMX ªfe°f³fZ IYf SXJf ±ff »fùf

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ BÀf ffSX ¸fb£¹f °füSX ´fSX

·ffþ´ff, IYfÔ¦fiZÀf, B³fZ»fû AüSX þZþZ´fe ¨fb³ffUe

¸f`Qf³f ¸fZÔ ±fe, UWXeÔ dVfSXû¸fd¯f AIYf»fe Q»f ·fe

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¨fb³ffU »fOÞX SXWXf WX`Ü 2014 IZY

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ ¹fWXfÔ ´feE¸f

¸fûQe IZY ¨fZWXSXZ ´fSX ¨fb³ffU »fOÞXf ±ff, AüSX 90

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ d´fLX»fZ Àff»f ÀfZ IY¸f ½fûMX

¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ BÀf ¨fb³ff½f ¸fZÔ 60.5 RYeÀfQe UûMX ´fOÞXZ ±fZ, ¹fZ

AfÔIYOÞXZ d´fL»fe ffSX ÀfZ IY¸f WX`ÔÜ Àff»f 2014 IZY dU²ff³fÀf·ff

¨fb³ffU IYe ff°f IYSXZÔ °fû d´fL»fe ffSX ·ffþ´ff 122 ÀfeMXûÔ IZY

Àff±f ÀffÀfZ fOÞXe ´ffMXeÊ f³fIYSX AfBÊ ±feÜ BÀfIZY ffQ ·ffþ´ff

IYû dVfUÀfZ³ff IZY Àff±f d¸f»fIYSX ¸fWXfSXf¿MÑ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX f³ff³fe

´fOÞXe ±feÜ BÀf ffSX ·fe dVfUÀfZ³ff AüSX ·ffþ´ff d¸f»fIYSX

¨fb³ffU »fOÞX SXWXe WX`Ô, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX IYfÔ¦fiZÀf AüSX E³fÀfe´fe

EIY Àff±f ¨fb³ffUe ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSXe WX`ÔÜ ´fif´°f ÷YÓff³fûÔ IZY

¸fb°ffdfIY 150 ÀfeMXZÔ ·ffªf´ff-dVf½fÀfZ³ff ¦fNXfa²f³f IYû d¸f»f°fe

³fªfSX Af SXWXe W`XÜ

WXdSX¹ff¯ff, ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ IYü³f f³fZ¦ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe

WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ IYfa¦fimÀf ³fZ °fZªfe ÀfZ IY¸f dIY¹ff ÀfeMXûÔ IYf Aa°fSX, ¸fWXfSXf¿MÑX ¸fZÔ E³fOXeE 160 ÀfeMXûÔ ´fSX Af¦fZ

¸fZÔ ÀfZ 47 ÀfeMXZÔ þe°f³fZ IZY ffQ ·ffþ´ff ³fZ ¦f`SX

þfMX ¸f³fûWXSX »ff»f J˜SX IYû ÀfeE¸f f³ff¹ff

±ffÜ BÀf ffSX ·fe ·ffþ´ff ¸fûQe IZY ³ff¸f IZY

·fSXûÀfZ ´fSX W`XÜ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ »f¦f·f¦f 1 IYSXûOÞX

82 »ffJ ¸f°fQf°ff WX`ÔÜ SXfª¹f IYe 90

dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX IbY»f 1169

CX¸¸feQUfSX ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ ±fZÜ BÀf

dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»f¹fZ WXb¹fZ ¸f°fQf³f ¸fZÔ

IYSXef 65 ´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAfÜ SXfª¹f ¸fZÔ

d´fL»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU AüSX »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¸f°fQf³f IYf ´fid°fVf°f IY¸f

SXWXfÜ ¦füSX°f»ff W`X dIY 2014 IZY »fûIYÀf·ff

¨fb³ffU ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ 71.86 ´fid°fVf°f AüSX

2019 IZY »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ 70.35

´fid°fVf°f ¸f°fQf³f WXbAf ±ffÜ ÀfØff ½ff´fÀfe IYe

IYûdVfVf ¸fZÔ ªfbMXe ·ffªf´ff IYf »fùf BÀf ffSX

75 ÀfeMX ªfe°f³fZ IYf ±ffÜ

ÓfffbAf ¸fZÔ IYfa¦fimÀf IZY IYfad°f»ff»f ·fcdSX¹ff IYû fPÞX°f

BaQüSXÜ IYOÞXe ÀfbSXÃff IZY fe¨f ÓfffbAf CX´f ¨fb³ff½f IYe

¸f°f¦f¯f³ff VfbøY WXû ¦fBÊÜ VffÀfIYe¹f ´ffgd»fMZXd¢³fIY

IYfg»fZªf ¸fZÔ VfbøY WbXBÊ ¸f°f¦f¯f³ff ¸fZÔ ÀffÀfZ ´fWX»fZ OXfIY ¸f°f

´fÂfûÔ IYe d¦f³f°fe VfbøY WbXBÊÜ ÀfbfWX ÀffPÞZX 11 fªfZ °fIY ³fü

SXfCaXOX IYe d¦f³f°fe WXû ¨fbIYe ±feÜ BÀf SXfCaXOX °fIY IYfa¦fimÀf

IZY IYfad°f»ff»f ·fcdSX¹ff 7 WXªffSX 200 ½fûMXûÔ ÀfZ Af¦fZ ±fZÜ

ÓfffbAf ¸fZa ·ffSXe IYVf¸fIYVf IZY fe¨f WbXE CX´f ¨fb³ff½f ¸fZÔ

IYfa¦fimÀf AüSX ·ffªf´ff Qû³fûÔ Q»fûÔ IYe ´fid°f¿NXf Qfa½f ´fSX

»f¦fe WbXBÊ ±feÜ IYfa¦fimÀf ³fZ »fûIYÀf·ff AüSX d½f²ff³fÀf·ff

¨fb³ff½f ¸fZÔ WXfSX IZY ff½fªfcQ IYfad°f»ff»f ·fcdSX¹ff IYû ¸f`Qf³f

¸fZÔ CX°ffSXf ±ff, ½fWXea ·ffªf´ff ³fZ ³fE ³f½fZ»fZ ·ff³fc ·fcdSX¹ff ´fSX

Qfa½f »f¦ff¹ffÜ »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f ªfe°f IZY ffQ ªfeEÀf

OXf¸fûSX IZY BÀ°feRZY IZY ffQ ¹fWX ÀfeMX Jf»fe WbXBÊ ±feÜ BÀf

¨fb³ff½f ¸fZÔ 511 OXfIY ¸f°f ´fÂf ªffSXe WbXE ±fZ, B³f¸fZ ÀfZ

502 ¸f°f ´fif´°f WbXEÜ

ÀfbSXÃff IZY IYOÞZX Ba°fªff¸f : ´ffgd»fMXZd¢³fIY IYfg»fZþ ¸fZÔ

WXû SXWXe ¸f°f¦f¯f³ff IZY d»fE SXZÔOX¸ffBþZVf³f IZY °fWX°f 65

IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe OXйfcMXe »f¦ffBÊ ¦fBÊÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, ÀfeÀfeMXeUe

I`Y¸fSXZ AüSX ÀMÑfÔ¦f øY¸f IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ÀfeAfBÊEÀfERY

AüSX ´fbd»fÀf ªf½ff³f °f`³ff°f WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf 648

Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffSXe ¸f°f¦f¯f³ff À±f»f ´fSX ¸füþcQ WX`ÔÜ

¸f°f¦f¯f³ff VfbøY WXû³fZ ÀfZ ´fc½fÊ ÀMÑfÔ¦f øY¸f ¸fZÔ ¦fû´f³fe¹f°ff

fSX°f³fZ IZY d»fE IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Vf´f±f dQ»ffBÊ ¦fBÊÜ

¸f°f¦f¯f³ff VfbøY WXû³fZ IZY Af²fZ §fÔMXZ ffQ BÊUeE¸f IZY UûMXûÔ

IYe d¦f³f°fe 14 MXZf»f ´fSX EIY Àff±f VfbøY WbXBÊÜ ÓfffbAf

dU²ff³fÀf·ff ÀfeMX IZY ³f°feþZ 26 SXfCXÔOX ¸fZÔ AfEÔ¦fZÜ

·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dIYE QfUZ : ÓfffbAf IZY

´fi·ffSXe ¸fÔÂfe ÀfbSXZÔQi dÀfÔWX f§fZ»f ³fZ QfUf dIY¹ff WX` dIY

IY¸f»f³ff±f ÀfSXIYfSX IYe AfdQUfÀfe ¹fûþ³ffEÔ ´ffMXeÊ IYû

þe°f dQ»ff³fZ IYf IYf¸f IYSXZÔ¦fe, þfdIY ·ffªf´ff

A²¹fÃf SXfIZYVf dÀfaWX ³fZ ªfe°f IYf Qf½ff dIY¹ff W`XÜ

ÓfffbAf dU²ff³fÀf·ff CX´f¨fb³ffU IZY ³f°feþZ Af ÀfZ

IbYL QZSX ¸fZÔ Af þfEÔ¦fZÜ ´fWX»fZ SXfCXÔOX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY

IYfÔd°f»ff»f ·fcdSX¹ff 71 UûMXûÔ ÀfZ Af¦fZ SXWXZÜ IYfÔd°f»ff»f

·fcdSX¹ff IYû 3962 AüSX ·ff³fb ·fbdSX¹ff IYû 3891 UûMX

d¸f»fZÜ 90 UûMX ³fûMXf ´fSX ´fOÞXZÜ

dQ»»fe ¸fZÔ SXfg AüSXX Af¸feÊ ¸fb£¹ff»f¹f

IYû d³fVff³ff f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô Af°fÔIYe

ÀfUZÊ ¸fZÔ 64 ´fid°fVf°f »fû¦f fû»fZ

dIY ³fWXeÔ þ»ffEÔ¦fZ ´fMXfJZ

³fUfþ IYe ÀfZWX°f ¸fZÔ WbXAf Àfb²ffSX

¸fdSX¹f¸f ·fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³f

þ¸ff°f-CXQ-QfUf AüSX »fVIYSX-E-°fûBff ·ffSX°f ¸fZÔ

fOÞXZ WX¸f»fZ IYe ÀffdþVf SX¨f SXWXZ WX`ÔÜ JbdRY¹ff ÀfcÂfûÔ

IYe ¸ff³fZÔ °fû B³f Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYe IYûdVfVf

dQ»»fe ¸fZÔ SXfg AüSX Af¸feÊ ¸fb£¹ff»f¹f IYû d³fVff³ff

f³ff³fZ IYe WX`Ü þ¸ff°f-CXQ-QfUf IYf ´fi¸fbJ WXfdRYþ

ÀfBÊQ WX`, dþÀfZ A¸fZdSXIYf, ¹fc³ffBMXZOX ³fZVf³f AüSX

¹fcSXûd´f¹f³f ¹fcd³f¹f³f ³fZ Af°fÔIYe §fûd¿f°f dIY¹ff WX`Ü BÀfe

ÀfÔ¦fNX³f ³fZ ¸fbÔfBÊ WX¸f»fZ IYe ÀffdþVf IYû AÔþf¸f dQ¹ff

±ffÜ dþÀf¸fZÔ 166 »fû¦fûÔ IYe þf³f ¦fBÊ ±feÜ JbdRY¹ff

ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû »fVIYSX AüSX þ¸ff°f IYe Af°fÔIYe

dUÔ¦f ³fZ SXfg AüSX BÔdOX¹f³f Af¸feÊ IZY ³fBÊ dQ»»fe dÀ±fd°f

Qμ°fSX ´fSX fOÞXf WX¸f³fZ IYSX³fZ IYe ´»ffd³fÔ¦f IYe WX`Ü

EªfZÔÀfe

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe-E³fÀfeAfSX IYû §fbMX³f ÀfZ

f¨ff³fZ IZY d»fE 64 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ ³fZ ´fMXfJZ ³f

þ»ff³fZ IYe ff°f IYWXeÜ ¸fWXþ 7 ´fid°fVf°f »fû¦fûÔ

³fZ IYWXf dIY UZ dÀfRYÊ ¦fie³f ´fMXfJûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f

IYSXZÔ¦fZÜ 10 ´fÀfZÊÔMX »fû¦fûÔ ³fZ Àff¸ff³¹f ´fMXfJZ

þ»ff³fZ IYe ff°f IYWXeÜ 18 ´fÀfZÊÔMX »fû¦f dÀfRYÊ

RbY»fÓfOÞXe þ»ffEÔ¦fZ AüSX QcÀfSXZ ´fMXfJûÔ ÀfZ QcSX

SXWXZÔ¦fZÜ Qe´ffU»fe ÀfZ ´fWX»fZ »fûIY»f ÀfIYÊ»f ³fZ

Afg³f»ffB³f ÀfUZÊ dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ ¹fZ ff°fZÔ Àff¸f³fZ

AfBÊÔÜ BÀf ÀfUZÊ ¸fZÔ »fû¦fûÔ ÀfZ 5 ÀfUf»f ´fcLZ ¦fEÜ

ÀfUZÊ ¸fZÔ IbY»f 61 WXþfSX »fû¦fûÔ ³fZ dWXÀÀff d»f¹ffÜ

BÀf¸fZÔ 36 WXþfSX »fû¦f dQ»»fe ½f CXÀfIZY

AfÀf´ffÀf IZY VfWXSXûÔ IZY ±fZÜ

EªfZÔÀfe

BÀ»ff¸ffffQÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

³fUfþ VfSXeRY IYe ÀfZWX°f ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû SXWXf WX`Ü BÀf

fe¨f ³fUfþ VfSXeRY IYe fZMXe ¸fdSX¹f¸f ³fUfþ ·fe ÀfZ³ff

IZY ÀfdUÊÀf WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ ·f°feÊ WXbBÊ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, ÀffRY

³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX` dIY ¸fdSX¹f¸f IYû ¢¹fûÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¸fdSX¹f¸f VfSXeRY IYû UeAfBÊ´fe øY¸f ³fÔfSX 2

¸fZÔ EOXd¸fMX dIY¹ff ¦f¹ff WX`, þfdIY d´f°ff ³fUfþ

VfSXeRY UeAfBÊ´fe øY¸f ³fÔfSX 1 ¸fZÔ ·f°feÊ WX`ÔÜ ³fUfþ IYf

Afþ RbY»f ffgOXe ÀI`Y³f dIY¹ff þfE¦ffÜ dRY»fWXf»f

³fUfþ VfSXeRY IYf ´»fZMX»fZMXÐÀf ³ffg¸fÊ»f WX`Ü ³fUfþ

VfSXeRY IYe °ffe¹f°f JSXff WXû³fZ IZY ffQ CX³fIZY fZMXZ

³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY CX³fIZY d´f°ff IYû þZ»f ¸fZÔ

þWXSX dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü


04

dÀf¦³f»f ¸fZa CX»fÓfZ SXfWX¦feSX...

À´fûMÐXÀfÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

WXû»fIYSX ÀMZXdOX¹f¸f ¸fZÔ 14 ÀfZ 18 ³f½fafSX IZY

fe¨f ·ffSX°f AüSX ffa¦»ffQZVf IZY fe¨f Qû MZXÀMX

¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeªf IYf ´fWX»ff MZXÀMX JZ»ff ªff³fZ

½ff»ff W`X dªfÀf¸fZÔ À½f¨LX°ff IZY Àff±f WXe

´»ffdÀMXIY RiYe VfWXSX IYf ÀfaQZVf dQ¹ff ªffE¦ffÜ

BÀf ¸f`¨f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY d»fE fb²f½ffSX IYû

dªf»ff ´fiVffÀf³f AüSX ¸f²¹f´fiQZVf dIiYIZYMX

EÀfûdÀfEVf³f (E¸f´feÀfeE) IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IYe f`NXIY WbXBÊ dªfÀf¸fZÔ ¸f`¨f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IZY

Àfafa²f ¸fZÔ ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ QZVf ¸fZÔ VfWXSX IYû

À½f¨LX°ff ¸fZÔ W`XdMÑXIY IYf °f¸f¦ff dQ»ff³fZ ½ff»fZ

d³f¦f¸f IZY ÀfRYfBÊ d¸fÂf ·fe BÀf ¸f`¨f IZY ÀffÃfe

f³fZÔ¦fZÜ ¸fWXf´füSX ¸ffd»f³fe ¦füOÞX ³fZ BÀf Àfafa²f ¸fZÔ

E¸f´feÀfeE ÀfZ A³fbSXû²f dIY¹ff W`XÜ

E¸f´feÀfeE IZY Àfd¨f½f Àfaªfe½f SXf½f ³fZ f°ff¹ff

dIY ´fiªfZÔMZXVf³f IZY ªfdSXE ´fiVffÀf³f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû °f`¹ffdSX¹fûÔ IYe ªff³fIYfSXe Qe

¦fBÊÜ ´fiVffÀf³f AüSX ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ A´f³fZ ÀfbÓff½f

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

¦fSXefûÔ IYf E¸f½ff¹f AÀ´f°ff»f ´fiQZVf

IYf ´fWX»ff AÀ´f°ff»f f³f ¦f¹ff W`X ªfWXfa

fimÀMX IỒYÀfSX IYe ªffä f VfbøY WXû ¦fBÊ W`XÜ

OXfg¢MXSXûÔ IYf IYWX³ff W`X dIY OXeE³fE-

´»ffBOXe ³ff¸fIY BÀf ªffä f IYû »f¦ff°ffSX

dIY¹ff ªff ÀfIZY¦ff ¢¹fûÔdIY IỒYÀfSX EIY

ffSX J°¸f WXû³fZ IZY ffQ QûffSXf

»füMIYSX Af ÀfIY°ff W`XÜ BÀfIZY °fWX°f

IỒYÀfSX MÐX¹fç fSX IZY ÀfZ»f IYe OXeE³fE IYe

ªffä f IYe ªffE¦fe dªfÀfÀfZ ´f°ff ¨f»fZ¦ff

dIY ¸fdWX»ff IYû dRYSX ÀfZ IỒYÀfSX WXû³fZ IYe

dIY°f³fe AfVfaIYf W`XÜ

E¸fþeE¸f ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþ IZY

´f`±fû»ffgþe dU·ff¦f ³fZ d´fL»fZ Àff»f ÀfZ

WXe fimÀMX IỒYÀfSX IYe Àfa·ff½f³ffAûÔ IYe

RYûMXû : ¦fbOX B½fd³fa¦f

ªffä f VfbøY IYSX Qe ±fe »fZdIY³f Af BÀfZ

´fi¸ff¯feIYSX¯f d¸f»f ¦f¹ff W`X dªfÀfIZY ffQ

ªffä f Afd²fIYfdSXIY øY´f ¸fZÔ d³f¹fd¸f°f

BaQüSXÜ SXfªfe½f ¦ffa²fe ¨füSXfWZX ÀfZ ·fa½fSXIbYAf IZY fe¨f feAfSXMXeEÀf ´fSX ´f`Q»f SXfWX¦feSXûÔ IZY d»fE dÀf¦³f»f »f¦ffEa ¦fE W`ÔXÜ SXfWX¦feSX CX»fÓf SXWZX W`aXÜ

IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ BÀf

ªffä f IYf ³ff¸f OXeE³fE-´»ffBOXe W`X

»føf¯f-dVf½f IYe ¸fb»ffIYf°f ÀfZ ¦fSX¸ffBÊ

SXfªf³fed°f, ·ffªf´ff ¸fZÔ ªff³fZ IYe ¨f¨ffÊ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

IY»f Qû´fWXSX A¨ff³fIY IYfa¦fimÀf IZY SXf¿MÑXe¹f

¸fWXfÀfd¨f½f dQd¦½fªf¹f dÀfaWX IZY LXûMZX ·ffBÊ

d½f²ff¹fIY »føf¯f dÀfaWX ·ffªf´ff IZY ´fc½fÊ

CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ¦fÈWX³f¦fSX ¨ffa¨ff`OÞXf IYû dªf»ff

f³ff³fZ IYe ¸ffa¦f IYû »fZIYSX dQd¦½fªf¹f dÀfaWX IZY

fa¦f»fZ ´fSX ²fSX³ff QZ dQ¹ff ±ffÜ IYBÊ §faMXûÔ ffQ

ªff dQd¦½fªf¹f dÀfaWX ³fZ CX³WZÔX Àf¸fÓff¹ff °fû

CX³fIYf ²fSX³ff J°¸f WbXAfÜ BÀfÀfZ ´fc½fÊ »føf¯f

dÀfaWX ³fZ IYWX dQ¹ff ±ff dIY ´fiQZVf ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ

W`ÔXÜ »føf¯f dÀfaWX ´fc½fÊ ¸fZÔ ·ffªf´ff ¸fZÔ SXWX

¨fbIZY W`ÔX AüSX ´ffMXeÊ IYe AûSX ÀfZ SXfªf¦fPÞX IZY

ÀffaÀfQ ·fe f³f ¨fbIZY W`ÔXÜ ffQ ¸fZÔ ½fZ ½ff´fÀf

IYfa¦fimÀf ¸fZÔ ¨f»fZ ¦fE ±fZÜ Af dRYSX ¸ff³ff ªff

SXWXf WX` dIY »føf¯f dÀfaWX ·ffªf´ff IYe AûSX

IYQ¸f fPÞXf SXWZX W`ÔXÜ A·fe ½fZ ¨ffa¨füOÞXf ÀfZ

¸fb£¹f¸faÂfe AüSX SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf

IYf ³f °fû IYûBÊ IYªfÊ ¸ffRY WbXAf AüSX ³f d½f²ff¹fIY W`ÔX AüSX SXfªf¦fPÞX dªf»fZ IZY °fe³f

dVf½fSXfªfdÀfaWX ¨füWXf³f IZY §fSX ´fWbaX¨f ¦fE AüSX

CX³fIZY Àff±f faQ IY¸fSmX ¸fZÔ QÀf d¸f³fMX °fIY ¨f¨ffÊ

IYeÜ BÀfÀfZ SXfªf³fed°f ¦fSX¸ff ¦fBÊÜ JfSX ¨f»f

SXWXe W`X dIY »føf¯f dÀfaWX EIY ffSX dRYSX ·ffªf´ff

¸fZÔ ªff ÀfIY°fZ W`ÔXÜ Afªf ÓfffbAf IZY CX´f¨fb³ff½f

IZY ´fdSX¯ff¸f IZY ffQ ½fZ IYûBÊ d³f¯fʹf »fZ ÀfIY°fZ

W`ÔXÜ IY»f Vff¸f ¸fb£¹f¸faÂfe IY¸f»f³ff±f ³fZ ·fe ´f°ff

IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe »fZdIY³f Qû³fûÔ IZY fe¨f

¢¹ff ff°f¨fe°f WbXBÊ, IbYLX ÀffRY ³fWXeÔ WXû ÀfIYfÜ

ªff Qû³fûÔ IY¸fSmX ÀfZ ffWXSX d³fIY»fZ °fû

»føf¯f dÀfaWX IYf Àff¸f³ff ¸fedOX¹ff ÀfZ WbXAf

dªf³WZÔX QZJ°fZ WXe ½fZ fû»fZ- ¢¹ff d½fSXû²fe W`ÔX °fû

¸fb»ffIYf°f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ? ¹fZ °fû Àfüªf³¹f ·fZÔMX

±feÜ ¹fca WXe d¸f»f³fZ ¨f»ff Af¹ff ±ffÜ

SXfªf³fed°fIY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ BÀf ¸fb»ffIYf°f IZY IYBÊ

¸ff¹f³fZ JûªfZ ªff SXWZX W`ÔXÜ »føf¯f dÀfaWX IYfa¦fimÀf

¸fZÔ CX´fZdÃf°f W`ÔX AüSX fOÞXZ ·ffBÊ dQd¦½fªf¹f dÀfaWX ÀfZ

·fe ³ffSXfªf f°ffE ªff SWZX W`ÔXÜ CX³fIYe ³ffSXfªf¦fe

Qû dQ³f ´fc½fÊ WXe Jb»fIYSX Àff¸f³fZ Af ¦fBÊ ±fe ªff

d³fIYMX ·fd½f¿¹f ¸fZÔ ¸ffRY WXû ÀfIY°ff W`XÜ ªfc³f

¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffa²fe ³fZ QÀf dQ³f ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe

IYªfʸffRYe IYe ªfû §fû¿f¯ff IYSX Qe ±fe, ½fû

ªf»Qffªfe ±feÜ CX³WZÔX ªf¸fe³fe WXIYeIY°f IYf

´f°ff ³fWXeÔ ±ffÜ BÀf °fSXWX IYe dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ

IY»f ªff »føf¯f dÀfaWX ·ffªf´ff ³fZ°ff

dVf½fSXfªfdÀfaWX ÀfZ d¸f»f³fZ ´fWbaX¨f ¦fE °fû

¸ffWXü»f ¦fSX¸ff ¦f¹ffÜ JfSX ¨f»f SXWXe W`X dIY

½fZ QZSX-ÀffZSX ·ffªf´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ

ÀfZ ´ffa¨f d½f²ff¹fIY CX³fIZY IYMÐXMXSX

Àf¸f±fÊIY ¸ff³fZ ªff°fZ W`ÔXÜ ¹fZ Àf·fe ·ffªf´ff

¸fZÔ Af ÀfIY°fZ W`ÔXÜ EZÀff WXû°ff W`X °fû

·ffªf´ff IYe ÀfSXIYfSX f³ff³fZ IYe Àfa·ff½f³ff

f³f ÀfIY°fe W`XÜ ½f`ÀfZ, IYfa¦fimÀf IZY EIY

³fZ°ff IYf IYWX³ff W`X dIY »føf¯f dÀfaWX IYe

SXfªf³fed°f AdÀ±fSX ´fiIÈYd°f IYe SXWXe W`XÜ ½fZ

IY·fe ·fe dIY²fSX ·fe ÓfbIY ªff°fZ W`ÔX AüSX

dRYSX ½ff´fÀf »füMX Af°fZ W`ÔXÜ

BaQüSX ¸fZÔ WXû¦ff ´fWX»ff ´»ffdÀMXIY RiYe ¸f`¨f

VfWXSX IZY ÀfRYfBÊ d¸fÂf ·fe f³fZÔ¦fZ ·ffSX°f-ffa¦»ffQZVf MZXÀMX IZY ÀffÃfe

Afg»f BadOX¹ff ´fb÷Y¿f MZXd³fÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

SXJZ AüSX WX¸f³fZ ·fe CX³WZÔX AfV½fÀ°f dIY¹ff dIY

fZWX°fSX Af¹fûªf³f ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ SXJe

ªffE¦feÜ ¸fWXf´füSX ¸ffd»f³fe ¦füOÞX ³fZ d³f¦f¸f IZY

500 ÀfRYfBÊIYd¸fʹfûÔ (ÀfRYfBÊ d¸fÂf) IYû ¸f`¨f

dQJf³fZ IYf ÀfbÓff½f SXJf °ffdIY CX³WZÔX ´fiû°ÀffWX³f

d¸f»fZÜ E¸f´feÀfeE Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ BÀf ´fSX

¹fVf ³fZ SXf§f½f IYû

ffWXSX dIY¹ff

¸f²¹f´fiQZVf IZY ¹fVf ¹ffQ½f AüSX AfIYfVf ³faQ½ff»f ³fZ Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ ªfe°f

QªfÊ IYSX ¸f²¹f´fiQZVf MZXd³fÀf Àfa§f õfSXf Af¹fûdªf°f d½fôfQZ½fe IY¢IYOÞX ¸fZ¸fûdSX¹f»f

Afg»f BadOX¹ff ´fb÷Y¿f MZXd³fÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY EIY»f ½f¦fÊ IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fi½fZVf

dIY¹ffÜ °fd¸f»f³ffObX IZY ¸fûdWX°f

¸f¹fcSX AüSX dQ»»fe IZY A³fbSXf¦f

³fZ³f½ff³fe ³fZ ·fe Aad°f¸f ¨ffSX ¸fZÔ

ªf¦fWX f³ffBÊÜ

BaQüSX MZXd³fÀf ¢»ff

(AfBÊMXeÀfe) ¸fZÔ JZ»fe ªff SXWXe

EIY »ffJ ÷Y´fE IYe B³ff¸fe SXfdVf

½ff»fe BÀf À´f²ffÊ IZY EIY»f

¢½ffMÊXSX RYfB³f»f ¸fZÔ ¹fVf ³fZ

¸f²¹f´fiQZVf IZY WXe ·ff½fZVf ¦füSX IYû

Àfa§f¿fÊ´fc¯fÊ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ 7-5, 4-

6, 6-3 ÀfZ ¸ff°f QeÜ ¹fVf ³fZ ·fe

IYOÞZX ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IZY

WXe SXf§f½f ªf¹fdÀfa§ff³fe IYû 7-6, 7-6 ÀfZ ¸ff°f QZIYSX Aad°f¸f ¨ffSX ¸fZÔ ªf¦fWX

f³ffBÊÜ A³¹f ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ ¸fûdWX°f ³fZ ¸fWXfSXf¿MÑX IZY IZY½f»¹ff IY»f¦fÀfZ IYû 6-4,

6-4 ÀfZ °f±ff A³fbSXf¦f ³fZ ¸f²¹f´fiQZVf IZY OZXd³f¸f ¹ffQ½f IYû 6-4, 6-4 ÀfZ WXSXf¹ffÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

SXfþeU ¦ffÔ²fe ´fiüôûd¦fIYe

dUVUdUôf»f¹f IZY °f°Uf½f²ff³f ¸fZa

IY¸´f dRYOXÀfÊ AfBÊÀfZ¢MX IYfg»fZþ

AfgRY ´fiûRZYVf³f»f ÀMXOXeþ RYf¸fÊZÀfe

BaQüSX õfSXf Af¹fûdþ°f BaQüSX

³fûOX»fÀ°fSXe¹f Aa°fSX¸fWXfdUôf»f¹fe³f

MXZf»f MXZd³fÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ

EÀfþeEÀfAfBÊMXeEÀf BaQüSX ³fZ ¸fdWX»ff

d½f¨ffSX IYSX d³f¹f¸ff³fbÀffSX IYfBʽffBÊ IYSX³fZ IYf

AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ Àfaªfe½f SXf½f ³fZ IYWXf WX¸f ·fe

¨ffWX°fZ W`ÔX VfWXSX IYû À½f¨LX SXJ³fZ ½ff»fZ

ÀfRYfBÊIY¸feÊ ¸f`¨f QZJZÔ AüSX BÀf Àfafa²f ¸fZÔ d³f¹f¸fûÔ

IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WbXE NXûÀf ´fWX»f IYe ªffE¦feÜ

´»ffdÀMXIY RiYe IZY Àfafa²f ¸fZÔ ·fe feÀfeÀfeAfBÊ ÀfZ

½f¦fÊ IYf dJ°fff A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ

´fb÷Y¿f ½f¦fÊ ¸fZÔ EIiYû´ffgd»fÀf BaÀMXeMйfcMX

BaQüS d½fªfZ°ff f³ffÜ

¸fdWX»ff ½f¦fÊ IZY dJ°fffe

¸fbIYff»fZ ¸fZÔ EÀfþeEÀfAfBÊMXeEÀf ³fZ

¸fZªfff³f IY¸´f dRYOXÀfÊ AfBÊÀfZ¢MX

IYfg»fZþ AfgRY ´fiûRZYVf³f»f ÀMXOXeþ

RYf¸fZÊÀfe BaQüSX IYûX 3-1 ÀfZ ¸ff°f QeÜ

´fb÷Y¿f U¦fÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ

EIiYû´ffgd»fÀf BaÀMXeMXйfcMX BaQüSX ³fZ

ff°f IYe ªffE¦feÜ f`NXIY ¸fZÔ E¸f´feÀfeE A²¹fÃf

Ad·f»ff¿f JfaOZXIYSX, IY»fZ¢MXSX »fûIZYVf IbY¸ffSX

ªffMX½f, ¸fWXf´füSX ¸ffd»f³fe ¦füOÞX, d³f¦f¸ff¹fb¢°f

AfVfe¿f dÀfaWX, EOXeªfe ½f÷Y¯f IY´fcSX, EÀfEÀf´fe

BaQüSX ÷Yd¨f½f²fʳf d¸fßf ÀfdWX°f d½fd·f³³f d½f·ff¦fûÔ

IZY Ad²fIYfSXe ¸füªfcQ SXWZXÜ ·ffSX°f AüSX

ffa¦»ffQZVf IZY fe¨f 3 ³f½fafSX ÀfZ °fe³f MXe-20

AüSX Qû MZXÀMX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeªf JZ»fe ªff³fe W`XÜ

MZXÀMX ÀfeSXeªf IYf QcÀfSXf MZXÀMX IYû»fIYf°ff ¸fZÔ 22

ÀfZ 26 ³f½fafSX IZY fe¨f JZ»ff ªffE¦ffÜ

ÀfaIYMX IZY ffQ»f LXMZX : ffa¦»ffQZVf IZY

dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe A´f³fe ¸ffa¦fûÔ IYû »fZIYSX WXOÞX°ff»f

IZY IYfSX¯f ·ffSX°f IZY QüSmX ´fSX ÀfaIYMX IZY ffQ»f

¸faOXSXf SXWZX ±fZ »fZdIY³f Af dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû

ffa¦»ffQZVf dIiYIZYMX fûOÊX IZY fe¨f ff°f¨fe°f IZY

ffQ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ ¸f`Qf³f ´fSX »füMX³fZ IYf R`YÀf»ff

dIY¹ff W`XÜ fûOÊX ³fZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû AfV½ffÀf³f

dQ¹ff W`X dIY ½fWX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY dWX°fûÔ IYf ²¹ff³f

SXJZ¦ffÜ BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ ffa¦»ffQZVf IYf ·ffSX°f QüSXf

d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹f ÀfZ WXe WXû¦ffÜ

EÀfþeEÀfAfBÊMXeEÀf IYû ¸fdWX»ff

½f¦fÊ IYf MZXf»f MZXd³fÀf dJ°fff

EÀfþeEÀfAfBÊMXeEÀf IYû 3-0 ÀfZ

´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ ´fbSXÀIYfSX dU°fSX¯f

IY¸´f dRYOXÀfÊ AfBÊÀfZ¢MX IYfg»fZþ

AfgRY ´fiûRZYVf³f»f ÀMXOXeþ IZY

ÀfÔÀ±ff´fIY AU²fZVf QUZ IZY

Afd°f±¹f ¸fZÔ WbXAfÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX

¸f²fb QUZ ÀfÔÀ±ff³f IZY d³fQZVfIY

dQ½¹ffÔ¿f þe EUÔ BaQüSX ³fûOX»f IZY

À´fûMXÐÀfÊ IYûAfgdOXʳfZMXSX SXfþZaQi ¨fü²fSXe

¸füªfcQ ±fZÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Àfa´ffQIYe¹f

dÀfMXe

E¸f½ff¹fE¨f ´fiQZVf IYf ´fWX»ff

AÀ´f°ff»f ªfWXfa VfbøY WbXBÊ

fimÀMX I`ÔYÀfSX IYe ªffa¨f

dªfÀfIZY °fWX°f IỲÔÀfSX MXйfç fSX IZY ÀfZ»f

IYe OXeE³fE þfÔ¨f IYe þfE¦fe dþÀfÀfZ

¹fWX ´f°ff »f¦ff¹ff þfE¦ff dIY ÀfþÊSXe IZY

ffQ ¸fdWX»ff IYû QûffSXf IỒYÀfSX WXû³fZ

IYe AfVfaIYf dIY°f³fe WX`?

dU·ff¦f IYe ´fif²¹ff´fIY OXfg. dVfJf

§f³f§fûdSX¹ff ³fZ f°ff¹ff dIY d´fLX»fZ

dQ³fûÔ ¦½ffd»f¹fSX ¸fZÔ BÀf Àfafa²f ¸fZÔ

SXfª¹fÀ°fSXe¹f Àfa¦fû¿NXe WbXBÊ ±fe dªfÀf¸fZÔ

BÀf Àfafa²f ¸fZÔ d½fd·f³³f d½fVfZ¿fÄfûÔ ³fZ

d½f¨ffSX SXJZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf

°fSXWX IYe þfÔ¨f U¿fÊ 2018 ÀfZ WX¸f³fZ

VfbøY IYSX Qe ±fe dªfÀfIZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYf

AfIY»f³f dIY¹ffÜ 150 ¸fdWX»ffAûÔ

IZY df³ffB³f (³ffg³f-I`YÔÀfSXÀf) AüSX

¸fZd»f¦f³fZÔMX (I`YÔÀfSXÀf) Qû³fûÔ °fSXWX IZY

MXйfc¸fSX IYe þfÔ¨f IYe ¦fBÊÜ Af

SXf¿MÑXe¹f À°fSX IZY Vfû²fIY°ffÊAûÔ ³fZ

BÀfIYf ´fi¸ff¯feIYSX¯f QZ dQ¹ff W`X °fû

d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ E¸fUf¹f AÀ´f°ff»f

¸fZÔ fimÀMX I`YÔÀfSX IZY ¸fSXeþûÔ IYe þfÔ¨f

VfbøY IYe ¦fBÊ W`XÜ

E¸f½ff¹f ¸fZÔ WaX¦ff¸ff

BaQüSXÜ ¦fb÷Y½ffSX ÀfbfWX E¸f½ff¹f

AÀ´f°f»ff ¸fZÔ EIY ¸fdWX»ff IYe ¸fü°f

IZY ffQ ªf¸fIYSX WaX¦ff¸ff WbXAfÜ

f°ff¹ff ªff SXWXf W`X dIY ·ff¦feSX±f´fbSXf

d³f½ffÀfe ¸fdWX»ff dÀf¸fSX³f ´fd°f

SXûdWX°f 22 A¢McXfSX IYû ´feÀfe

ÀfZNXe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ dOX»fZ½fSXe IZY

d»fE ·f°feÊ WbXBÊ ±fe »fZdIY³f ½fWXfa ÀfZ

dÀfRÊY PXfBÊ §faMZX ¸fZÔ WXe CXÀfZ E¸f½ff¹f

SmXRYSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ B»ffªf IZY

QüSXf³f Afªf ÀfbfWX CXÀfIYe ¸fü°f WXû

¦fBÊ dªfÀfIZY ffQ ¦fbÀÀffEa ´fdSXªf³fûÔ

³fZ E¸f½ff¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ªf¸fIYSX

WaX¦ff¸ff IYSX dQ¹ffÜ JfSX d»fJZÔ

ªff³fZ °fIY WaX¦ff¸ff ªffSXe ±ff AüSX

´fifa²f³f CX³fÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX³fZ IYf

´fi¹ffÀf IYSX SXWXf ±ffÜ

´feE¸fÀfe f`aIY IYf ´f`Àff ´fWbaX¨f

¦f¹ff ´ffdIYÀ°ff³f ?

´fa

ªfff EaOX ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfWXIYfSXe (´feE¸fÀfe) f`ÔIY IZY FY¯f²ffSXIYûÔ IZY

QfDYQ BXfifdWX¸f ¦f`Ô¦f ÀfZ Àfafa²fûÔ IYf £fb»ffÀff WXû³fZ ÀfZ AfVfaIYf W`X f`ÔIY

IYf ´f`Àff WX½ff»ff IZY ªfdSXE ´ffdIYÀ°ff³f ´fWbaX¨f ¦f¹ff W`XÜ À´f¿MX W`X QfDYQ BXfifdWX¸f

¦f`Ô¦f dÀfRÊY A´fSXf²fûÔ ÀfZ WXe ³fWXeÔ, BXÀf °fSXWX IZY §fûMXf»fZ IYSX ·fe ´f`Àff IY¸ff SXWXf

W`XÜ ´fi½f°fʳf d³fQZVff»f¹f ´feE¸fÀfe ÀfZ ÀffPZÞX ¨ffSX WXªffSX IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf IYªfÊ »û³fZ

½ff»fZ ½ff²f½ff fiQÀfÊ IZY QfDYQ IZY £ffÀf ¦fb¦fZÊ BXIYff»f d¸f¨feÊ ÀfZ Àfafa²fûÔ IYe ªffa¨f

IYSX SXWXf W`XÜ A·fe °fû BXÀf °fSXWX IYf ¹fWX ´fWX»ff ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff W`X »fZdIY³f

AüSX ·fe ¸ff¸f»fZ WXû ÀfIY°fZ W`ÔXÜ WXfZ ÀfIY°ff W`X ´fi½f°fʳf d³fQZVff»f¹f IYe ªffa¨f ÀfZ

´ffdIYÀ°ff³f IZY Afd±fÊIY Af°faIY½ffQ IYf ·fe £fb»ffÀff WXû ªffEÜ

BXIYff»f d¸f¨feÊ IZY Àff±f IZY½f»f °f±ffIYd±f°f ÀfRZYQ´fûVf ½¹f½fÀffd¹f¹fûÔ IZY WXe

³fWXeÔ SXfªf³fZ°ffAûÔ IZY Àfafa²f ·fe CXªff¦fSX WbXE W`ÔXÜ E³fÀfe´fe ³fZ°ff ´fiRbY»»f ´fMZX»f

AüSX BXIYff»f d¸f¨feÊ IYe ª½ffBaXMX ´fif´fMXeÊ IZY °fû QÀ°ff½fZªf W`ÔX AüSX ´fMZX»f ³fZ ªfû

À´f¿MXeIYSX¯f dQ¹ff W`X CXÀf ´fSX IYü³f ³f fd»fWXfSXe ªffEÜ ´fMZX»f IYf fOÞXe

¸ffÀfcd¸f¹f°f ÀfZ IYWX³ff W`X ½fZ ³fWXea ªff³f°fZ ±û BXIYff»f ¸fZ¸f³f ½f BXIYff»f d¸f¨feÊ EIY

WXe ½¹fd¢°f W`XÜ ·fÐc¿f¯f ÀMXe»f ÀfZ ªfbOÞXe EIY dSX¹f»f EÀMZXMX RY¸fÊ ³fZ BXIYff»f d¸f¨feÊ

IZY fZMZX IYû 19 IYSXûOÞX ÷Y´fE Afd£fSX dIYÀfd»fE dQE ±û BXÀfIYe ªffa¨f ·fe ´fi½f°fʳf

d³fQZVff»f¹f IYSX SXWXf W`XÜ

Àf½ff»f ¹fWXe W`X ªfû ÀfSXIYfSX

Afªf °fIY QfDYQ BXfifdWX¸f IYû

³fWXeÔ »ff ÀfIYe ¢¹ff ½fWX ´feE¸fÀfe

IZY WXOÞX´fZ ¦fE ´f`ÀfZ ½ffd´fÀf »ff

ÀfIZY¦feÜ BX²fSX, ´feE¸fÀfe IZY

£ff°ff²ffSXIYûÔ IYe »f¦ff°ffSX ¸fü°fZÔ

WXû SXWXe W`ÔXÜ A·fe °fIY ´ffa¨f

£ff°ff²ffSXIY ªff³f ¦fa½ff ¨fbIZY W`ÔXÜ

dSXªf½fÊ f`ÔIY ¹fWX °fû IYWX SXWXf W`X

£ff°ff²ffSXIYûa IYf ´f`Àff ÀfbSXdÃf°f

W`X ´fSX ½fWX CX³WZÔX I`YÀfZ d¸f»fZ¦ff ¹fWX ³fWXeÔ f°ff¹ff ªff SXWXfÜ IYf³fc³f³f °fû WXSX

£ff°ff²ffSXIY IYû OcXfZ WbXE f`ÔIY ÀfZ Ad²fIY°f¸f EIY »ff£f ÷Y´f¹ff WXe d¸f»f

ÀfIZY¦ffÜ ¢¹ff dSXªf½fÊ f`ÔIY IYf³fc³f ÀfZ Af¦fZ ªff IYSX £ff°ff²ffSXIYûÔ IYe ¸fQQ IYSX

´ffE¦ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ f`NZX QfDYQ BXfifdWX¸f ½f A³¹f A´fSXfd²f¹fûÔ IZY BXÀf

Afd±fÊIY Af°faIY½ffQ IYf £fb»ffÀff W`XSX°fAa¦fZªf W`XÜ Qb·ffʦ¹f W`X BXÀfIYf £fb»ffÀff

EIY f`ÔIY IZY OcXf³fZ ÀfZ WbXAfÜ ·ffSX°f IYe ÀffSXe BaXMZXd»fªfZÔÀf EªfZÔdÀf¹ffZÔ IYe

AÀfRY»f°ff §ffZSX d³fSXfVffªf³fIY W`XÜ ½fZ EIY ·f¦fûOZÞX A´fSXf²fe ÀfZ d¸f»fIYSX ·fe ³fWXeÔ

d³f´fMX ´ff SXWXeÔ ¹ff dRYSX CX³f ´fSX BX°f³ff ª¹ffQf SXfªf³fed°fIY Qff½f W`X dIY ½fZ Àff

IbYLX ªff³fIYSX ·fe ¨fb´f W`ÔXÜ BXÀf £fb»ffÀfZ IZY ffQ ªføYSXe W`X dIY f`ÔIYûÔ IZY E³f´feE

IYe ³fE dÀfSmX ÀfZ ªffa¨f IYe ªffE AüSX ¹fWX ´f°ff »f¦ff¹ff ªffE dIY ¢¹ff CX³fIYf ´f`Àff

·fe dIYÀfe Afd±fÊIY Af°faIY½ffQ IYf dVfIYfSX WbXAf W`XÜ

´feE¸fÀfe IZY fWXf³fZ dªfÀf S`XIZYMX IYf ·faOXfRYûOÞX WbXAf W`X CXÀf³fZ dSX¹f»f EÀMZXMX

IYf ¸fb£füMXf AûPÞX SX£ff W`X AüSX QfDYQ BXfifdWX¸f ¦f`Ô¦f IYe dQ»f¨fÀ´fe ·fe ¸fb£¹f°f:

BXÀfe ½¹f½fÀff¹f ¸fZÔ W`X BXÀfd»fE ¸fbafBÊX ªf`ÀfZ ¸fWXf³f¦fSXûa ¸fZÔ dSX¹f»f EÀMZXMX ½¹f½fÀff¹f

´fSX ÀffÀfZ ª¹ffQf d³f¦fSXf³fe IYe ªføYSX°f ¸fWXÀfÈcÀf WXû °fû AfV¨f¹fÊ ³fWXeÔÜ QfDYQ

BXfifdWX¸f IYe A³fZIY Àfa´fd°°f¹fûÔ IYe ³fe»ff¸fe IZY ffQ ·fe BXÀf ¦üÔ¦f IYe fZ³ff¸fe

Àfa´fd°°f IYe »fafe RZYWXdSXÀ°f W`XÜ ¹fWX QZVf IZY A³¹f ·ff¦fûa ¸fZÔ ·fe R`Y»fe WXû ÀfIY°fe

W`XÜ dSX¹f»f EÀMZXMX ÀfZ WXû³fZ ½ff»fe IY¸ffBÊX WXe ½fWX IYfSX¯f WXû ÀfIY°fe W`X dªfÀfÀfZ

Af°faIY½ffQ ´fSX »f¦ff¸f ³fWXeÔ »f¦f ´ff SXWXe W`XÜ

IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe ¹fWX dªf¸¸fZQfSXe W`X dIY ½fWX ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ BXÀf S`XIZYMX IYû

³f¿MX IYSXZ ¢¹fûÔdIY BXÀfIZY df³ff Af°faIY½ffQ ´fSX »f¦ff¸f »f¦ff³fZ IZY Qf½fZ d³fSXf²ffSX

Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f ÀfZ A³fZIY WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »fOÞX SXWXf W`XÜ ´feE¸fÀfe

IYf §fûMXf»ff CX³f¸fZÔ ÀfZ EIY W`XÜ À´f¿MX W`X IZY½f»f Àfe¸ff ´fSX »fOÞX³ff WXe IYfRYe ³fWXeÔ

W`XÜ ÀfRZYQ´fûVf ´ffdIYÀ°ff³f Àf¸f±fÊIYûÔ ÀfZ »fOZÞX AüSX CX³WZÔX ³f¿MX dIYE df³ff ·ffSX°f

IYe ÀfbSXÃff IYe ¦ffSaXMXe ³fWXeÔ Qe ªff ÀfIY°feÜ


´fiQZVf 05

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

fb²f½ffSX dQ³f ·fSX øYIY øYIY IYSX WbXBÊX ffdSXVf IZY ffQ Afªf ÀfbfWX AfÀf¸ff³f ¸fZÔ ffQ»f LXMX°fZ WbXE dQ£ffBÊX dQEÜ

´»ffgM QZ³fZ IZY fWXf³fZ

500 IYSXûOÞX ÷Y´fE

IYe ²fûJf²fOÞXe

IYBÊ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ NX¦f d»fE IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

IYfg»fû³ffBªfSX ³fZ IYfg»fû³fe IYfMX³fZ,

d½fIYdÀf°f IYSX³fZ AüSX E¦fie¸fZÔMX IYSX³fZ

IZY ³ff¸f ´fSX »fû¦fûÔ ÀfZ 500 IYSXûOÞX

÷Y´fE »fZ d»fEÜ ªff ´»ffgMX ²ffSXIYûÔ ³fZ

SXdªfÀMÑXe IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe °fû

df»OXSX Af³ffIYf³fe IYSX³fZ »f¦ffÜ

´»ffgMX ²ffSXIYûÔ IYû ªff »f¦ff dIY

CX³fIZY Àff±f ²fûJf²fOÞXe WbXBÊ W`X °fû

CX³WûÔ³fZ df»OXSX IYe dVfIYf¹f°f SmXSXf ¸fZÔ

·fe IYe, »fZdIY³f IYûBÊ IYfSÊX½ffBÊ ³fWXeÔ

WbXBÊÜ BÀfIZY ffQ ¸ff¸f»ff

°fZªffªfe³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ QªfÊ IYSX½ff¹ffÜ

´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ df»OXSX IZY dJ»ffRY

¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ff W`XÜ JaOX½ff

³ffIYf dÀ±f°f MXû»f ´»ffªff IZY ´ffÀf

df»OXSX Uf°Àf»¹f ¦fib´f IZY ´fiRbY»»f

¦ffOX¦fZ, IY¸´f³fe, CXÀfIZY »ff·ff±feÊ

AüSX ÀfWX·ffd¦f¹fûÔ ³fZ dVfU SXZÀfeOXZÔÀfe -

2 ³ff¸f ÀfZ IYfg»fû³fe IYfMXeÜ ÀIYe¸f IZY

°fWX°f »fû¦fûÔ IYû ªf¸fe³f dQJfBÊ ¦fBÊÜ

BÀf ªf¸fe³f IZY QÀ°ff½fZªf ·fe f°ffEÜ

ÀIYe¸f ¸fZÔ IYWXf dIY BÀf IYfg»fû³fe ¸fZÔ

´»ffgMX »fZ³fZ ½ff»fZ Qû Àff»f dIYÀ°f

·fSmÔX¦fZ AüSX E¦fie¸fZÔMX IZY °fWX°f Qû Àff»f

IZY ffQ SXdªfÀMÑXe IYSX Qe ªffE¦feÜ

BÀf¸fZÔ IYBÊ ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ·fe

E¦fie¸fZÔMX IYSX dIYÀ°f QZ³ff VfbøY IYSX

QeÜ U`·fU d´f°ff IYfÔ°fe»ff»f ³fe¸ff

d³f½ffÀfe QZUe AdWX»¹ff dUdU MXe¨fSX

¢½ffMXÊSX, Aªf¹f ´ffMXeQfSX, ´fi½fe¯f

ÀfdWX°f IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ ¹fWXfa ´»ffgMX »fZ

d»fEÜ

¦ff»fe Qe, OaXOZX ÀfZ ¸ffSXf

BaQüSXÜ WXeSXf³f¦fS ±ff³ff ÃfZÂf dÀ±f°f

XIYfSXÀfQZU ³f¦fS ¸fZÔ ASXdUaQ IbYVfUfWX

d³fUfÀfe ³fZ SXfWXb»f QfÀf AüSX IY»´f³ff

QfÀf d³f½ffÀfe ³fZWXøY ³f¦fS IZY dJ»ffRY

¸fIYf³f IYe SXdþÀMÑe IYe ff°f IYû

»fZIYSX ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ff W`XÜ

RYdSX¹ffQe ASXd½faQ IZY §fSX AfIYSX

SXfWbX»f ½f IY»´f³ff ³fZ ¦ff»fe-¦f»fü¨f

IYSX°fZ WbXE OXÔOXZ ÀfZ ¸ffSX´feMX IYSX ¨fûMX

´fWXab¨ffBÊ AüSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe

²f¸fIYe QeÜ BÀfe °fSXWX ±ff³ff LûMXe

¦Uf»fMXû»fe ÃfZÂf ¸fZÔ SXfIZYVf IbY¸ffSX

°f»fSXZþf d³fUfÀfe dÂfUZ¯fe IYfg»fû³fe

ªff SXWZX ±fZÜ BÀfe QüSXf³f ´f»ÀfSX ffBIY

E¸f´fe09 Ue EÀf 7615 ´fSX Àf½ffSX

Qû AfSXû´fe AfE AüSX ¸fûffB»f

LXe³fIYSX »fZ ·ff¦fZÜ

Aªf¹f ´ffMXeQfSX ³fZ f°ff¹ff dIY

Uf°Àf»¹f ¦fib´f IZY ´fiRbY»»f ¦ffOX¦fZ ³fZ

dVfU SXZÀfeOXZÔÀfe-2 IZY ³ff¸f ÀfZ

IYfg»fû³fe IYfMXe AüSX Qû Àff»f ¸fZÔ

CX³WXûÔ³fZ 9 »ffJ ÷Y´fE ªf¸ff IYSX dQEÜ

Aªf¹f IZY Àff±f »f¦f·f¦f 30 »fû¦fûÔ ³fZ

´»ffgMX JSXeQZ ±fZÜ CX³WZÔX »f¦ff dIY Qû

Àff»f ¸fZÔ ¹fWX QZJf ªffE dIY IYfg»fû³fe

IYf ¢¹ff d½fIYfÀf WbXAf °fû ½fZ AüSX

CX³fIZY Àff±fe IYfg»fû³fe QZJ³fZ ¦fE,

»fZdIY³f ªff EIY ·fe ´»ffgMX d½fIYdÀf°f

³fWXeÔ dQJf °fû WX¢IZY-f¢IZY SXWX ¦fEÜ

³fWXeÔ d¸f»ff df»OXS, WXû

¦fBÊ ²fûJf²fOÞXeX

Àf·fe »fû¦f df»OXSX IZY ´ffÀf ¦fE,

»fZdIY³f df»OXSX ³fWXeÔ d¸f»ffÜ CXÀfZ

PcaXPX³fZ IZY ´fi¹ffÀf dIYE ¦fEÜ IYBÊ ffSX

RYû³f ´fSX Àfa´fIÊY IYSX³fZ IYe IYûdVfVf

IYe ¦fBÊÜ ªff Uf°Àf»¹f ¦fib´f IZY

´fiRbY»»f ¦ffOX¦fZ, IY¸´f³fe EUÔ CXÀfIZY

»ff·ff±feÊ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ d¸f»ff °fû

IYBÊ »fû¦fûÔ ³fZ °fZªffªfe³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ

¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ffÜ

´»ffgMX²ffSXIYûÔ IZY A³fbÀffSX df»OXS

¦ffOX¦fZ ³fZ RYþeÊ IYfg»fûd³f¹fûÔ dVfU

SXZÀfeOXZÔÀfe IZY ³ff¸f ÀfZ SXfDYX ff¹f´ffÀf,

dÀf¸fSXû»f U ´fiZÀMXe E¹fSX´fûMXÊ ´fSX

IYfg»fû³fe dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYf PXûÔ¦f

SX¨ffÜ RYþeÊ QÀ°ffUZþ f°ffIYSX

AfUZQIY U IYBÊ »fû¦fûÔ IZY Àff±f

»f¦f·f¦f 500 IYSXûOXÞ ÷Y´fE IYe

²fûJf²fOÞXe IYe ¦fBÊÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

EÀfAfBÊ A¸fÈ°f»ff»f fûSXe ªffa¨f IYSX

SXWZX W`aÜ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

BaXQüSX VfWXSX ¸fZÔ

AfBÊXÀfeAfBÊXÀfeAfBÊX

f`ÔIY IYe

¸fWXf»føfe³f¦fSX fifa¨f ¸fZÔ

10 ÷Y´fE IZY ³fûMX »fZ³fZ

ÀfZ ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX

¦fifWXIY ³fZ ªff BXÀfIYf

IYfSX¯f ´f°ff IYSX³ff

¨ffWXf °fû f`ÔIY ´fifa²f³f

¦fbaOXf¦fQeÊ ´fSX CX°fSX

Af¹ff AüSX ¦fifWXIY ÀfZ

fQ°f¸feªfe IYSX³fZ »f¦ffÜ

fifa¨f ¸f`³fZªfSX ³fZ f`ÔIY

IZY ¦ffOÊX fb»f½ffIYSX

CX³WZXÔ ¦fifWXIY IYû ²fæZY

¸ffSXIYSX ffWXSX d³fIYf»f

QZ³fZ IZY d»fE ·fe IYWXfÜ

¸fWXf»føfe³f¦fSX fifÔ¨f ¸fZÔ 23

A¢MXcfSX IYû fifa¨f IZY 15 ½f¿fûÊa ÀfZ

Ad²fIY ´fbSXf³fZ £ff°ff²ffSXIY Aªf¹f

´fi°ff´f dÀfaWX ¨füWXf³f 70 WXªffSX

÷Y´fE I`YVf ªf¸ff IYSXf³fZ ´fWabX¨fZÜ

¨füWXf³f IZY BXÀf fifa¨f ¸fZÔ Af²ff

Qªfʳf ÀfZ ª¹ffQf £ff°fZ W`Xa, ½fZ ¹fWX

SXfdVf A´f³fZ IYSaXMX AIYfCaXMX ¸fZÔ

ªf¸ff IYSXf³fZ ´fWabX¨f ±û, dþÀf¸fZÔ

d¸f¢Àf dOX³ffgd¸f³fZVf³f 10, 50,

100, 200 EUÔ 500 IZY ³fûMX ±fZÜ

´fWX»fZ I`YdVf¹fSX ³fZ Af²ff §fÔMXZ CX³WZÔX

JOÞXf SXJf, BXÀf QüSXf³f I`YdVf¹fSX 2

RYûMXû : ¦fbOX B½fd³fa¦f

f`ÔIY IYe ¸f³f¸ff³fe ´fSX ¦fifWXIY IYû ´f`ÀfZ

ªf¸ff IYSXf³fZ IZY d»fE fb»ff³ff ´fOÞXe ´fbd»fÀf

´f`ÀfZ QZ³fZ ÀfZ B³fIYfSX dIY¹ff °fû ´fd°f IYû ¸ffSXf ¨ffIcY

BaQüSXÜ ff¯f¦fÔ¦ff ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ´fd°f IZY Àff±f Àfªfe »fZ³fZ ¸fdWX»ff IZY ´fd°f IYû

fQ¸ffVfûÔ ³fZ ¨ffIcY ¸ffSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX IbYVfUfWX ³f¦fSX Àfþe ¸fÔOXe

¸fZÔ SXd½f ´f°³fe IZY Àff±f Àfªfe JSXeQ³fZ ªff SXWXf ±ffÜ ff¯fZV½fSX IbaYOX IZY ´ffÀf ffBIY

´fSX Àf½ffSX Qû »fOÞXIYûÔ ³fZ ´fd°f IYû MX¢IYSX ¸ffSXIYSX d¦fSXf dQ¹ffÜ dRYSX VfSXff ´fe³fZ

IZY ´f`ÀfZ ¸ffa¦fZ AüSX CXÀfZ Àfe³fZ ¸fZÔ ¨ffIcY ¸ffSXIYSX §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ

QSX½ffªff JMXfJMXfIYSX QZ°fZ W`ÔX ¦ffd»f¹ffa

´fSmXVff³f WXûIYSX d»fJfBÊ dSX´fûMÊX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

dUþ¹f³f¦fS ±ff³fZ ¸fZÔ Aªfefû¦fSXef

¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff W`XÜ EIY

½¹fd¢°f ³fZ ªf¸fe³f JSXeQe AüSX

ªf¸fe³f JSXeQ³fZ IZY fQ»fZ dIYÀfe

A³¹f ½¹fd¢°f IZY ¨fZIY QZ dQEÜ ªff

¨fZIY »f¦ffE °fû ffCaXÀf WXû ¦fEÜ

¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYûMÊX IZYÀf ¨f»f SXWXf W`XÜ

BÀfIZY ffQ ·fe ªf¸fe³f fZ¨f³fZ ½ff»ff

¦fbaOXûÔ IYû ·fZªfIYSX ¨fZIY²ffSXIY IYû

OXSXf-²f¸fIYf SXWXf W`XÜ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ

dSX´fûMÊX QªfÊ IYSXfBÊ W`XÜ

d½fªf¹f³f¦fSX ±ff³ff ´fbd»fÀf IZY

A³fbÀffSX UÔQ³ff ´fd°f SXfþZVf U¸ffÊ

d³fUfÀfe fOÞXe ·f¸fûSXe ³fZ SXfþZVf

d´f°ff ·fÔUSX»ff»f þ`³f, Aþ¹f,

Àfbd¸f°f d³f½ffÀfe fOÞXe ·f¸fûSXe IZY

dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ff W`XÜ

½faQ³ff ³fZ f°ff¹ff dIY SXfþZVf d´f°ff

·fÔUSX»ff»f þ`³f ÀfZ IYSXef 5-6

Àff»f ´fc½fÊ dIYÀfe ½¹fdöY ³fZ þ¸fe³f

JSeXQe ±fe dªfÀf¸fZÔ SXfªfZVf ½f¸ffÊ ³fZ

¦f½ffWX IZY øY´f ¸fZÔ WXÀ°ffÃfSX dIYE

´fbd»fÀf IZY Af³fZ ´fSX ªf¸ff dIYE ´f`ÀfZ

´fbd»fÀf IZY Af³fZ °fIY ¦ffOXÊ, AIYfCXÔMXZÔMX Àf°¹f¸f, fifÔ¨f ¸f`³fZþSX ¸f¹fÔIY AüSX

EIY A³¹f IY¸fʨffSXe ³fZ ¨füWXf³f ÀfZ Jcf fQ°f¸feþe IYe EUÔ Àff d¸f»fIYSX

¦fifWXIY IYû ²fIZY»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ SXWXZÜ ´fbd»fÀf IZY ´fWabX¨f³fZ IZY ffQ

WXÀ°fÃfZ´f ´fSX fifÔ¨f ¸f`³fZþSX ³fZ I`YdVf¹fSX IYû d³fQZÊVf dQ¹ff dIY 80:20

d´fiÔdÀf´f»f IZY °fWX°f ´f`Àff þ¸ff IYSX »fZaÜ

±fZÜ Àff±f WXe EIY »f`ÔIY ¨fZIY ·feY

SXfþZVf þ`³f IZY ³ff¸f ÀfZ dQ¹ff ±ffÜ

SXfþZVf þ`³f ³fZ IYûMÊX ¸fZÔ ¨fZIY

ffCaXÀf IYf IZYÀf »f¦ff dQ¹ffÜ IYûMXÊ

¸fZÔ IZYÀf dU¨ffSXf²fe³f WX`Ü BÀfIZY

ffQ ·fe SXfþZVf þ`³f õfSXf SXfªfZVf

½f¸ffÊ IZY §fSX ´fSX AfE dQ³f »fû¦fûÔ

IYû ·fZªff ªff°ff W`XÜ ¹fZ »fû¦f SXfªfZVf

½f¸ffÊ IYfX QSXUfþf JMXJMXf°fZ WX`a

AüSX ¦ff»fe-¦f»füªf IYSX ¨f»fZ ªff°fZ

W`ÔXÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ªffa¨f IYSX

SXWXe W`XÜ

´ffMX³fe´fbSXf ÃfZÂf IYe §fMX³ff, ¸füIZY ´fSX ¹fb½fIY ³fZ °fûOÞXf Q¸f

´f`SX dRYÀf»f³fZ ÀfZ d¦fSXf ¹fb½fIY, WXû ¦fBÊ ¸fü°f

ffSX CXNXIYSX ³fQfSXQ WXû ¦f¹ffÜ

CXÀfIZY ffQ fifÔ¨f ¸f`³fZþSX ¸f¹fÔIY

°fa½fSX ¦fifWXIY ¨füWXf³f IZY ´ffÀf

Af¹ff AüSX CX³WZÔX fû»ff dIY

Af´fIYf I`YVf þ¸ff ³fWXeÔ WXû

´ffE¦ffÜ ªff ¦fifWXIY ³fZ BXÀfIYf

IYfSX¯f ªff³f³ff ¨ffWXf °fû fifÔ¨f

¸f`³fZþSX ³fZ þUff dQ¹ff dIY Af´fIZY

LûMXZ ³fûMX ¹ff³fe 10 AüSX 50 ÷Y´fE

IZY ³fûMX WX¸f þ¸ff ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ

fifÔ¨f ¸f`³fZþSX IZY ¸f³ff IYSX³fZ ´fSX

¦fifWXIY ³fZ ´fcLf IYûBÊ d³f¹f¸f A¦fSX

AfSXfeAfBÊ ³fZ ´ffdSX°f dIY¹ff WX` °fû

À½f¨LX°ff IYe f¹ffSX ³fZ

QûffSXf ´fIYOÞXe SXμ°ffSX

¦fÔQ¦fe R`Y»ff³fZ ´fSX ÀfbMÐXMXf ffSX ´fSX 25

WXþfSX IYf À´ffgMX RYfB³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

À½f¨LX°ff Àf½fZÊÃf¯f IYû »fZIYSX

d³f¦f¸ff¹fböY AfVfe¿f dÀfaWX ³fZ dªfÀf

°fSXWX ÀfZ Àfd¸fMX IZY ffQ °fZ½fSX dQ£ffE

W`X, CX³fIYf AÀfSX Af VfWXSX ¸fZÔ ³fªfSX

Af³fZ »f¦ff W`XÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY IY¨fSXf

AüSX ¦faQ¦fe R`Y»ff³fZ IZY d»fE ´fcSmX

A¸f»fZ IYû À´ffgMX RYfB³f Àfafa²fe

IYfSÊX½ffBÊX IYSX³fZ IZY d»fE ¦fa·feSX°ff ÀfZ

°f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ BXÀfe Àfafa²f ¸fZÔ

·fa½fSXIbYAfa ÃûÂf ¸fZÔ ¨ff¹f ÀfbMÐXMXf ffSX

´fSX 25 WXªffSX ÷Y´fE IYf À´ffgMX RYfBX³f

dIY¹ff W`XÜ

d³f¦f¸ff¹fböY AfVfe¿f dÀfÔWX õfSXf

ÀU¨L ÀfUZÊÃf¯f »fe¦f 2020 IZY

d»fE VfWXSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX ÀU¨L°ff

Ad·f¹ff³f ¨f»ff°fZ WXbE dIYÀfe ·fe

´fiIYfSX IYf IY¨fSXf-¦fÔQ¦fe R`Y»ff³fZ

Uf»fûa IZY d£f»ffRY À´ffgMX RYfB³f IYSX³fZ

IÈY´f¹ff CXÀfZ dQJf QZÔ ¹ff CXÀfIYe

À´fá þf³fIYfSXe QZÔÜ BXÀfIZY ffQ

fifÔ¨f ¸f`³fZþSX À´fáeIYSX¯f QZ³fZ IZY

fªff¹f dUUfQ IYSX³fZ »f¦ff AüSX

·fOÞXIY ¦f¹ffÜ dRYSX f`ÔIY IZY ¦ffOXÊ

IYû ¦fifWXIY IYe AûSX BVffSXf IYSX°fZ

WXbE IYWXf dIY dIY BÀfZ ²f¢IYZ

¸ffSXIYSX fifÔ¨f ÀfZ ffWXSX d³fIYf»f

QûÜ BÀfIZY ffQ ¨füWXf³f ³fZ f`ÔIY

ÀMXfRY AüSX ¦ffgOXÊ õfSXf f»f ´fi¹fû¦f

IYe AfVfaIYf IYû QZJ°fZ WXbE OXf¹f»f

100 ´fSX RYû³f »f¦ffIYSX ´fbd»fÀf

IÔYMÑû»f øY¸f ¸fZÔ f`ÔIY IY¸fʨffdSX¹fûÔ

õfSXf f»f ´fi¹fû¦f IYe ÀfÔ·ffU³ff IYe

dVfIYf¹f°f ·fe IYSX QeÜ

Af»ff Ad²fIYfSXe ·fe

°f`Vf ¸fZÔ

Àf¸f¹f ´ffIYSX ¦fifWXIY Aªf¹f

´fi°ff´f dÀfaWX ¨füWXf³f ³fZ

AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IZY

þû³f»f WXZOX IYû¸f»f ´ffSXeJ IYû

RYû³f ´fSX §fMX³ff IYe þf³fIYfSXe QeÜ

IYû¸f»f ³fZ ·fe ÀfWXe °fSXWX ÀfZ ff°f ³f

IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY 50 ÷Y´fE AüSX

CXÀfÀfZ LûMXZ dOX³ffgd¸f³fZVf³f WX¸f ³fWXeÔ

»fZ ´ffEÔ¦fZÜ ¨ffWXZ Af´f AfSXfeAfBÊ

þfAû, ´fbd»fÀf fb»ffAû ¹ff ¨feRY

d¸fd³fÀMXSX IYû RYû³f »f¦ffAûÜ

IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE ±ûÜ ¦füSX°f»ff W`X

dIY À´ffgMX RYfBX³f IYû »fZIYSX ·fe

Àf½fZÊÃf¯f ¸fZÔ VfWXSXûa IYû AaIY ´fif~

WXûÔ¦fZÜ ªfû³f IiY. 13 AüSX UfOXÊ IiY.

74 ·faUSXIbYAfa ÃfZÂf ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f

Ad²fIYfSXe OXfg. ³fMXUSX VffSXOXf,

ÀfeEÀfAfBÊ ASXdUÔQ ´f±fSXûOX õfSXf

¨ff¹f-ÀfbMÐXMXf ffSX ´fSX ¦fÔQ¦fe ´ffE þf³fZ

EUÔ QbIYf³f IZY Àff¸f³fZ ÀfdUÊÀf SXûOX IYû

¦fÔQf dIYE þf³fZ ´fSX 25 WXþfSX IYf

À´ffgMX RYfB³f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ »fafZ

Àf¸f¹f ÀfZ ÃûÂf ¸fZÔ IY¨fSXf R`Y»ffE ªff³fZ

IYe dVfIYf¹f°f ³f¦fSX d³f¦f¸f IYû d¸f»f

SXWXe ±fe, »fZdIY³f d³f¦f¸ff¹fböY IZY

¨fZ°ff³fZ IZY ffQ Af ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY

À½ffÀ±¹f A¸f»fZ ³fZ A´f³fe IY¸fSX IYÀf

»fe W`X AüSX ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX Af¹ff W`XÜ

fWXSXWXf»f Af À½f¨LX°ff IYe £fûBÊX

f¹ffSX QûffSXf A´f³fe ¦fd°f ´fIYOÞX°fe

³fªfSX Af SXWXe W`XÜ

AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY ¸f`Ô fifÔ¨f ¸f`³fZþSX ³fZ IYWXf- ¦ffOXÊ, BÀfZ ²f¢IYZ ¸ffSX IYSX d³fIYf»f Qû, 10 ÷Y´fE IZY ³fûMX »fZ³fZ ÀfZ dIY¹ff ¸f³ff

fifÔ¨f ¸f`³fZþSX ´fbd»fÀf IZY Àff¸f³fZ

·fe ²f¸fIYf°fZ WbXE WXe Qb½¹fʽfWXfSX

IYSX°ff SXWXf AüSX ¦fifWXIY IYû

²f¸fIYe Qe dIY °fZSXf AIYfCXÔMX faQ

IYSXUf QcÔ¦ffÜ ¦fifWXIY ¨füWXf³f IYû

BÀfIYf EIY ¸f°f»ff þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ

IYe ²f¸fIYe QZ³ff ·fe »f¦f SXWXf WX`,

EmÀfZ ¸fZÔ ¨füWXf³fX ´fbd»fÀf ¸fZÔ BÀfIYe

dVfIYf¹f°f IYSX³fZ IYf ¸f³f f³ff SXWXZ

W`XÔÜ

¦fifWXIY IZY ´ffÀf ½fedOX¹fû

¸füªfcQ

¦fifWXIY Aªf¹f ´fi°ff´f dÀfaWX

¨füWXf³f ³fZ BÀf ´fcSXe §fMX³ff IZY IbYL

UedOX¹fû f³ffE WX`Ô, dþÀf¸fZÔ fifÔ¨f

¸f`³fZþSX ¸f¹fÔIY ÀffRY-ÀffRY ´f`ÀfZ »fZ³fZ

ÀfZ ¸f³ff IYSX°fZ WXbE, ²f¸fIYe QZ°fZ WXbE

AüSX ¦ffOXÊ ÀfZ ¦fifWXIY IYû ffWXSX

²f¢IYf ¸ffSXIYSX d³fIYf»f³fZ IYf

IYWX°ff ³fþSX Af SXWXf WX`, Àff±f WXe

´fbd»fÀf IYe ²f¸fIYe ·fe QZ SXWXf WX`Ü

¨füWXf³f ³fZ f°ff¹ff dIY þû³f»f WXZOX

IYû¸f»f IYf ·fe ÀMXZMX¸fZÔMX W`X dIY ¸fÔÂfe

IYû fb»ffAû ¹ff ´fbd»fÀf IYû fb»ffAû

¹ff dIYÀfe IYû ·fe fb»ffAû WX¸f

Af´fIYf I`YVf ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ, ¹fWX ·fe

¸fûffB»f IYe IYf»f dSXIYfgdOXÔʦf ¸fZÔ

ÀffRY-ÀffRY Àfb³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

E¸fAfBÊþe ±ff³ff ÃfZÂf IZY ´ffMX³fe´fbSXf

IZY ´ffÀf SXWX³fZ Uf»fZ ¹fbUIY IYe A´f³fZ

WXe §fSX IZY ff±føY¸f ¸fZÔ ´f`SX dRYÀf»f³fZ

IZY ffQ ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ¹fb½fIY

A¨ff³fIY þ¸fe³f ´fSX d¦fSXf AüSX dÀfSX

¸fZÔ ¦fÔ·feSX ¨fûM AfBÊ ±feÜ ´fbd»fÀf IZY

A³fbÀffSX fe°fe SXf°f E¸fAfBÊþe ±ff³ff

ÃfZÂf IZY ´ffMX³fe´fbSXf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff

SXÔþe°f Vfü¨ff»f¹f ¦f¹ff ±ffÜ ´f`SX

dRYÀf»f³fZ IZY ¨f»f°fZ þ¸fe³f ´fSX þf

d¦fSXf dªfÀfÀfZ dÀfSX ¸fZÔ ¦fa·feSX ¨fûMX

AfBÊÜ BÀfIZY ¨f»f°fZ SXÔþe°f IYe ¸füIZY

´fSX WXe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ ´fdSXþ³fûÔ ³fZ SXÔþe°f

IYû CXNXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff »fZdIY³f

°ff °fIY QZSX WXû ¨fbIYe ±feÜ ´fbd»fÀf ³fZ

¸f¦fÊ IYf¹f¸f IYSX VfU IYû ´fûÀMX¸ffMXʸf

IZY d»fE E¸f Uf¹f AÀ´f°ff»f ·fZþ

dQ¹ffÜ

¨ffSX dQ³f ´fWX»fZ IYe Qa´fd°f ³fZ

Af°¸fWX°¹ff-BaQüSXÜ ff¯f¦fÔ¦ff

±ff³ff ÃfZÂf IZY ·ff¦feSX±f´fbSXf ¸fZÔ

EIY dQ»f QWX»ff³fZ Uf»ff ¸ff¸f»ff

Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü þWXfa EIY

³fUdUUfdWX°ff QÔ´f°fe ³fZ A´f³fZ WXe

§fSX ¸fZÔ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX

Af°¸fWX°¹ff IYSX »feÜ ªff

AfÀf´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYû fQfc

AfBÊ °fû ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff Qe

¦fBÊÜ ÀfÔ·fU°f: VfU 3 ÀfZ 4 dQ³f

´fbSXf³fZ WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f ffgOXe

´fcSXe OXeIÔY´fûþ WXû ¨fbIYe WX`Ü

ff¯f¦fa¦ff ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX

¸ff¸f»fZ IYe Àfc¨f³ff SXf°f ¸fZÔ d¸f»fe ±feÜ

ff¯f¦fÔ¦ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ·ff¦feSX±f´fbSXf

IYfg»fû³fe IYf WX`Ü ¹fWXfÔ SXWX³fZ Uf»fZ

Aû¸f ´fiIYfVf »fû²fe AüSX SXûVf³fe

»fû²fe ³fZ AÄff°f IYfSX¯fûÔ IZY ¨f»f°fZ

A´f³fZ WXe §fSX ¸fZÔ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX

Af°¸fWX°¹ff IY»f »feÜ ÀfeEÀf´fe

d³fdWX°f CX´ff²¹ff¹f ³fZ f°ff¹ff dIY

´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYfSX¯fûÔ IYe

d½f½fZ¨f³ff IYSX SXWXe W`XÜ


06

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

ªf`³f Àfa°f IYe ·fd½f¿¹f½ff¯fe, QZVf ¸fZÔ WXû¦fe CX±f»f-´fb±f»f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

ªf`³f Àfa°f AüSX ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ Af¨ff¹fÊ dUþ¹f

FY¿f·f¨fÔQi ÀfcdSX IYe ·fdU¿¹fUf¯fe ´fSX ²¹ff³f

dQ¹ff ªffE °fû Af³fZ ½ff»fZ ¸ffWX ÀfZ QZVf ·fSX ¸fZÔ

·ffSXe CX±f»f-´fb±f»f SXWZX¦feÜ BXÀf QüSXf³f IYBÊX

Af´fQfAûÔ ÀfZ QZVf d§fSXf SXWZX¦ff ¹fWXeÔ ³fWXeÔ CX³WXfZ³fZ

A´f³fe ·fd½f¿¹f½ff¯fe ¸fZÔ IYWXf W`X Àfb´fie¸f IYûMÊX ÀfZ

dWXÔQbAûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ ¸fadQSX IYf R`YÀf»ff AfE¦ffÜ

´ffIY IYû »fZIYSX À´f¿MX dIY¹ff ½fWXfa ´fSX °f£°ff

´f»fMX AüSX ªf³f d½fýiûWX WXû¦ffÜ BX²fSX ·ffSX°fe¹f

AûÔIYfSmXäSX I f ¸ffÀMXSX

´»ff³f °f`¹ffSX, ¸fa¦ffBÊX

Qf½fZ-Af´fdØf¹ffa

BaXQüSXÜ VffÀf³f õfSXf AûÔIYfSXZV½fSX IYû

´fdUÂf ³f¦fSX §fûd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

BÀf ³f¦fSX ¸fZÔ °fe±fÊ-¹ffdÂf¹fûÔ IYe

AfUV¹fIY°ffAûÔ EUÔ ÀfbJ-

ÀfbdU²ffAûÔ IZY ¸fïZ³fþSX þeAfBÊEÀf

´fSX AûÔIYfSXZV½fSX dUIYfÀf ¹fûþ³ff-

2031 (¸ffÀMXSX-´»ff³f) IYf ´fiføY´f

°f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fûþ³ff IZY

ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Af´fdØf-ÀfbÓff½f 31

A¢McfSX °fIY ÀfSXIYfSX ³fZ ¸fa¦f½ffE W`XÜ

ÀfÔ¨ff»fIY ³f¦fSX °f±ff ¦fif¸f

d³fUZVf SXfWXb»f þ`³f ³fZ f°ff¹ff dIY

¸ffÀMXSX-´»ff³f f³ff³fZ IZY d»f¹fZ ÀfbQcSX

ÀfÔUZQ³f °fIY³feIY, ·fü¦fûd»fIY

Àfc¨f³ff ´fi¯ff»fe AüSX A¸fÈ°f ¹fûþ³ff

IZY ¸ff³fIYûÔ IYf CX´f¹fû¦f dIY¹ff ¦f¹ff

WX`Ü BÀf IYf¹fÊ ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f ÀfbQcSX

ÀfÔUZQ³f IZÔYýi, WX`QSXfffQ AüSX

¸f²¹f´fiQZVf dUÄff³f EUÔ ´fiüôûd¦fIYe

´fdSX¿fQ IZY U`Äffd³fIYûÔ IYf ·fe

ÀfWX¹fû¦f d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ffÀMXSX-

´»ff³f ¸fZÔ AûÔIYfSXZV½fSX IZY Àf¸fÀ°f

ÀfÔUZQ³fVfe»f ÃfZÂfûÔ IYû ÀfÔSXdÃf°f

IYSX³fZ IZY ´fifU²ff³f SXJZ ¦fE WX`ÔÜ

³f¸fÊQf ³fQe IZY Qû³fûÔ AûSX §ffMX IZY

dUIYfÀf IZY Àff±f WXe Àf§f³f ´fü²ff-

SXû´f¯f IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü

U¿fÊ 2031 °fIY AfUfÀfe¹f,

Ufd¯fdª¹fIY AüSX ³f¦fSXe¹f CX´f¹fû¦f

IZY Àff±f-Àff±f Àf·fe ´fiIYfSX IYe

·füd°fIY EUÔ Àff¸ffdþIY

A²fûÀfÔSX¨f³ffAûÔ IYf d³f¸ffʯf ·fe

´fiÀ°ffdU°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfÀfZ

²ffd¸fÊIY ³f¦fSX IYf Àfbd³f¹fûdþ°f

dUIYfÀf WXû ÀfIZYÜ

´fWX»fe ffSX ´fi¹fböY OXfMXf

IYf ´fiIYfVf³f

AûÔIYfSXZV½fSX dUIYfÀf ¹fûþ³ff IYf

´fiføY´f EIY A¢MXcfSX, 2019 IYû

SXfþ´fÂf ¸fZÔ AüSX UZfÀffBMX ´fSX

´fiIYfdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ

´fWX»fe ffSX dUIYfÀf ¹fûþ³ff °f`¹ffSX

IYSX³fZ ¸fZÔ ´fi¹fböY OXfMXf IYû UZfÀffBMX

´fSX ·fe ´fiQdVfÊ°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY

Àff±f WXe Af´fdØf-ÀfbÓffUûÔ IYû

Afg³f»ffB³f ´fif~ IYSX³fZ IYe ½¹fUÀ±ff

IYe ¦fBÊ WX`Ü

´fd½fÂf ffBf»f

¸fWXû°Àf½f 25

A¢McXfSX ÀfZ

Àfe¸ff ´fSX ¹fbõX ªf`ÀfZ WXf»ff°f f³fZ SXWZÔX¦fZÜ

A´f³fe ·fd½f¿¹f½ff¯fe IYû »fZIYSX WX¸fZVf

´fWX¨ff³fZ ½ff»fZ ªf`³f Àfa°f ³fZ BXÀf ffSX ªfû

·fd½f¿¹f½ff¯fe IYe W`X ½fWX d¨fa°ffªf³fIY W`XÜ ªü³f Àfa°f

³fZ BÀf ffSX IYWXf W`X ¦fb÷Y Vfd³f IYe ¹fbd°f Àfû¸f½ffSX

¹ff³fe 4 ³f½fafSX ÀfZ WXû SXWXe WǛ ¦fb÷Y-Vfd³f

Af²¹ff°¸f IYû ªf¦ff°fe W`X ¹fWX ª¹fûd¿f IYf dÀfðXaf°f

W`XÜ ¹ff³fe ´fifIÈYd°fIY ´fiIYû´f ÀfZ ªf³f°ff ´fSmXVff³f

SXWZX¦feÜ 20 ªf³f½fSXe 2020 °fIY ¸fZÔ ·ffSXe §fMX³ffEa

WXû¦fe, ¢¹fûdIY ¹fWX ¹fbdöY 130 Àff»f ffQ f³f SXWXe

W`XÜ ¦fb÷Y, IZY°fb, AüSX Vfd³f ¹fWX °fe³fûÔ ¦fiWX ²f³fb SXfdVf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

BaQüSXÜ Àff³faQ ³¹ffÀf IZY CX´fIiY¸f

RcY»fûSXf ¸fZÔ Àff³faQ dQ½ff»fe ´fi·ff°f ¸fZÔ

´fb¯fZ IZY ¦ff¹fIY ´fa. Àfaªfe½f A·¹faIYSX

¦ff¹f³f ´fiÀ°fb°f IYSmÔX¦fZÜ

IYf¹fÊIiY¸f 27 A¢McXfSX SXd½f½ffSX IYû

¹fcÀfeÀfe AfgdOXMXûdSX¹f¸f QZ½fe AdWX»¹ff

d½fV½fd½fôf»f¹f ´fdSXÀfSX JaOX½ff SXûOX

¸fZÔ ´fif°f: 7.30 fªfZ AfSaX·f WXû¦ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f Àf·fe SXdÀfIY ßfû°ffAûÔ IZY

d»fE d³fVfb»IY E½fa Jb»ff SXWZX¦ffÜ

Àff³faQ ³¹ffÀf IZY A²¹fÃf Àfb²ffIYSX

IYf»fZ E½fa ¸ff³fQ Àfd¨f½f ªf¹fa°f d·fÀfZ

³fZ f°ff¹ff dIY dQ½ff»fe IYû ¸feNXf AüSX

¸fZÔ EIY Àff±f SXWZÔX¦fZÜ BX³f °fe³fûÔ ¦fiWX IZY EIY Àff±f

WXû³fZ IZY IYfSX¯f SmX»f Qb§fÊMX³ffEa, WX½ffBÊX Qb§fÊMX³ffEa,

Ad°f½f¿ffÊ , Afa²fe °fcRYf³f, Aû»ff½fÈd¿MX AfdQ IYe

¸fb£¹f §fMX³ffEa §fMX ÀfIY°fe W`XÜ BXÀfIZY A»ff½ff

fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ªf³f°ff ´fSmXVff³f SXWZÔX¦feÜ

´ffIY ¸fZÔ °f£°ff ´f»fMX °fû

·ffSX°fe¹f Àfe¸ff ´fSX ¹fbðX ªf`ÀfZ

WXf»ff°f SXWZÔX¦fZ

ªf`³f ¸fbd³f dUþ¹f FY¿f·f¨fÔQi ÀfcdSX ³fZ A´f³fe

·fd½f¿¹f½ff¯fe ¸fZÔ IYWXf W`X dIY Àfe¸ffAûa ´fSX ¹fðX

´fÔþffe ÀfSXfRY IZY Àff±f IYBÊ

¦fb³ff WXûÔ¦fe °¹fûWXfS IYe JbdVf¹ffÔ

¦fiZMX BÔdOX¹f³f ªUZ»fSXe RZYdÀMXU»f AfgRYSX ¸fZÔ JSXeQ f³fe AüSX ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

´fdSXUZVf ¸fZÔ ¦fWX³fZ IZYU»f ÀfþfUMX WXe

³fWXeÔ, CX´fWXfSX, d³fUZVf, Àf¸fÈdð AüSX

´fSXa´fSXf IYf ´fi°feIY ·fe WXû°fZ WX`ÔÜ

BÀfd»fE ¦fWX³fûÔ IYe JSXeQ IZY d»fE

EZÀfe þ¦fWX IYf ¨fb³ffU IYSX³ff

AfUV¹fIY WX` þWXfÔ ´fÀfÔQ IZY ¦fWX³fZ,

dIYRYf¹f°fe Qf¸f AüSX ·fSXûÀfZ IZY Àff±f

d¸f»fZÔÜ 73 U¿fûÊÔ ÀfZ ªUZ»fSXe IZY d»fE

dUV½fÀ°f EZÀff WXe EIY ³ff¸f WX`

´fÔþffe ÀfSXfRYÜ ´fÔþffe ÀfSXfRY ³fZ B³f

73 U¿fûÊÔ IYe Vff³fQfSX ÀfRY»f°ff

ÀfZd»ffiZMX IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ °¹fûWXfSXûÔ

´fSX ¦fiZMX BÔdOX¹f³f ªUZ»fSXe RZYdÀMXU»f

AfgRYSX ´fiÀ°fb°f dIY¹ff WX` þû 15 ÀfZ

30 A¢MXcfSX °fIY CX´f»f²f SXWXZ¦ffÜ

BÀfIZY °fWX°f OXf¹f¸fÔOX ªUZ»fSXe IZY

¸fZdIÔY¦f ¨ffþZÊÀf ´fSX 100 ´fid°fVf°f

AüSX ¦fû»OX ªUZ»fSXe IZY ¸fZdIÔY¦f

¨ffþZÊÀf ´fSX 50 ´fid°fVf°f IYe LcMX Qe

þf SXWXe WX`Ü ¹fWX AfgRYSX ´fÔþffe

ÀfSXfRY IYe AûSX ÀfZ B³f °¹fûWXfSXûÔ IYf

ÀffÀfZ »ff·fIYfSXe AfgRYSX f³fIYSX

CX·fSXf WX`Ü BaQüSX ¸fZÔ ´fi¸ffd¯fIY AüSX

Vfbð ªUZ»fSXe ½¹fUÀff¹f IYû ´fWX¨ff³f

QZIYSX ´fÔþffe ÀfSXfRY ³fZ A´f³fe

´fWX¨ff³f f³ffBÊX WX` °fû QcÀfSXe AûSX

»fZMXZÀMX MÑZÔOX AüSX Àf`IYOÞXûÔ dOXþfBaÀf

IZY Àff±f ¦fifWXIYûÔ IYf dQ»f ·fe þe°ff

WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ A´f³fZ ´fifgdRYMX IYû

¦fifWXIYûÔ IZY Àff±f BÀf AfgRYSX õfSXf

VfZ¹fSX IYSX B³f °¹fûWXfSXûÔ IYû AüSX

¸fþZQfSX f³ff dQ¹ff WX`Ü RYfBX³fZÔÀf EUÔ

μ»fZ¢Àfe BÊE¸fAfBÊ IYe ÀfbdU²ff ·fe

¦fifWXIYûÔ IYû Qe þf SXWXe WX`Ü Àff±f WXe

´fZMXeE¸f ÀfZ ´fZ¸fZÔMX ´fSX 15 ´fid°fVf°f

I`YVffZIY IYf »ff·f ·fe d¸f»f SXWXf WX`Ü

´fÔþffe ÀfSXfRY IYe Àf·fe ªUZ»fSXe

AfBÊþeAfBÊ EUÔ WXfg»f¸ffIYÊ

ÀfdMXÊRYfBOX WX`Ô þû ¦fifWXIY ¦fû»OX AüSX

OXf¹f¸fÔOX IZY ³¹fc³f°f¸f ¸fc»¹f ´fSX A´f³ff

ÀfIY°fZ WX`ÔÜ B³f °¹füWXfSXûÔ ´fSX CX³WXZÔ

³¹fc³f°f¸f IYe¸f°f IZY Àff±f ¸fZdIÔY¦f

¨ffþZÊÀf ´fSX ·fe ·ffSXe RYf¹fQf EUÔ WXSX

JSXeQ ´fSX 100 ´fid°fVf°f ff¹ffZIY

IYf ´fifgd¸fÀf ·feX d¸f»f SXWXf WX`Ü

100 RYeÀfQe ff¹ff`IY

´fÔþffe ÀfSXfRY IZY Aþ¹f Af³fÔQ

AüSX Àfbd¸f°f Af³fÔQ ³fZ f°ff¹ff

´fÔþffe ÀfSXfRY WX¸fZVff ÀfZ ¦fifWXIYûÔ

IZY dWX°f ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYf¸f

IYSX°ff SXWXf WX`Ü WXSX ªUZ»fSXe IYe

JSXeQ ´fSX WX¸f ¹fWX d³f¹f°f IYSX°fZ

WX`Ô UWX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸ff³fIYûÔ ´fSX

ÀfdMXÊRYfBOX WXû EUÔ ¦fifWXIYûÔ IYû

UfÀ°fdUIY IYe¸f°f ´fSX ´fif~ WXûÜ

¹fWXe IYfSX¯f WX` ¦fifWXIY ´fcSXZ

dUV½ffÀf IZY Àff±f ¦fû»OX EUÔ

OXf¹f¸fÔOX ªUZ»fSXe JSXeQ°ff WX`

AüSX CXÀfZ ªUZ»fSXe IYf 100

´fid°fVf°f ff¹ffZIY ´fifgd¸fÀf ·fe

d¸f»f°ff WX`Ü 73 U¿fÊ ´fc¯fÊ WXû³fZ IYe

JbVfe ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f E¢Àf¢»fcdþU

AfgRYSX ¦fifWXIYûÔ IYû ´fÀfÔQ Af SXWXf

WX`Ü ´fÔþffe ÀfSXfRY A´f³fZ

´fifgOX¢MXÐÀf AüSX ´fiÀ°fbd°f¹fûÔ IZY

d»fE ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ´fWX¨ff³fZ þf³fZ

Uf»ff dSXMXZ»f fifaOX f³f ¨fbIYf WX`Ü

ÀfbdU²ffAûÔ AüSX B³fûUZVf³f IZY d»fE

´fÔþffe ÀfSXfRY IYû SXf¿MÑXe¹f À°fSX

´fSX d´fL»fZ IYBÊ U¿fûÊÔ ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f

dIY¹ff þf°ff SXWXf WX`Ü CXÀfZ WXf»f

WXe ¸fZÔ dSXMXZ»f ªUZ»fÀfÊ d¦f»OX

AUfOXÐÀfÊ 2019 ¸fZÔ ¸fûÀMX

B³fûUZdMXU ¸ffIZYÊdMXÔ¦f IZY¸´fZ³f AUfOXÊ

ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ

SXÀf ·fSXf f³ff³fZ IYe ´fSaX´fSXf Àff³faQ IZY

A³fZIY ½f¿fÊ ´fc½fÊ dQ½ff»fe ´fi·ff°f

CX°Àf½f ÀfZ Vfb÷Y IYSX IYe ±feÜ dªfÀfIYf

Af ´fcSmX VfWXSX IYû Ba°fªffSX SXWX°ff W`XÜ

BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY À½fSX ÷Y´fe RcY»fûÔ ÀfZ

dQ½ff»fe IYe ÀfbfWX ½ff°ff½fSX¯f ¸fZÔ AüSX

Ad²fIY d¸fNXfÀf §fû»f QZ°fe W`XÜ

dQ½ff»fe ´fi·ff°f ¸fZÔ Af °fIY £¹ff°f

¦ff¹fIY Àf½fÊßfe Aªfe°f IYOÞXIYOÞZX,

´fadOX°f ßfe²fSX RYOÞXIZY, ´fadOX°f

´fi·ffIYSX IYfSZIYSX, ´fadOX°f Vf`°ff³f

Ad·f¿fZIYe, IY»´f³ff ªfûIYSXIYSX,

ªf`ÀfZ WXf»ff°f SXWZÔX¦fZ, AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ °f£°ff

»fMX ªf³f d½fýiûWX WXû¦ffÜ IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYe

Afd±fÊIY ³fed°f¹fûÔ IZY Àfb²ffSX ÀfZ ´fdSX½f°fʳf ÀfZ

ªf³f°ff ´fSmXVff³f WXû¦fe Ü ½fÈ¿f·f »f¦³f ÀfZ ·ffSX°f-

´ffdIYÀ°ff³f Qû³fûÔ QZVf ´fi·ffd½f°f W`XÜ ¸f²¹f´fiQZVf-

SXfªfÀ±ff³f ·fe BXÀfe »f¦³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ W`X AüSX

¹fWXfa ´fSX ÀfØff ´fÃf ¸fZa ³fZ°fÈ°½f d½fQiûWX IYe ·ff½f³ffEa

ªfûSX ´fIYOZÔXÞ¦feÜ CX³WXûa³fZYIYWXf ²ffd¸fÊIY Àfa°fûa I û

·fe IY¿MX WXû¦ff Ü ªf`³f ¸fbd³f ³fZ ÀffÀfZ ¸fWX°½f´fc¯fÊ

ff°f ¹fWX IYWXeÔ IYe SXf¸f ¸fadQSX IYf R`YÀf»ff

dWaQbAûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ WXe AfEa¦ffÜ

Vü»f fe EIZYOX¸fe õXfSXf

Af±fûÊ´»ffÀMXe ´fSX

EªfbIZYVf³f»f ´fiû¦fif¸f

BaXQüSXÜ ¸f²¹f·ffSX°f IZY ´fi¸fb£f ¸f»MXe

À´fZVfd»fMXe WXfgdÀ´fMX»f Àf¸fcWX IYe

EIZYOXd¸fIY d½fa¦f Vü»fe EIZYOX¸fe

õXfSXf Af±fûÊ´»ffÀMXe Afªf½fÊSX

´fiû¦fif¸f IZY °fWX°f BaXMXSX³fZVf³f»f

d½fdªfdMaX¦f ´fiû¦fif¸f BX³f

Af±fûÊ´»ffÀMXe IYf ´fif¹fûªf³f dIY¹ff

ªff SXWXf W`XÜ ´fiû¦fif¸f IbYLX dQ³fûÔ ÀfZ

°fe³f ¸fWXe³fZ IYe A½fd²f IYf SXWZX¦ffÜ

BXÀf ´fiû¦fif¸f IZY °fWX°f

dSX´fd»fIY AfgRY ¨ffBX³ff IZY ÀfªfʳfûÔ

IYe EIY MXe¸f dªfÀf¸fZÔ ½fWXfa IZY ½fWXfa

IZY Àfb´fidÀfðX °ffBÊXIZÔY¦f dªfd¸f³f

Af±fûÊ WXfgdÀ´fMX»f IZY OXfBXSmX¢MXSX

OXfg. »¹fc ÀfZ¸fªfb³f, dªf¹fbAf³f dÀfMXe

WZ»±f ÀIcY»f IZY Af±fûÊ IZY

OXfBXSmX¢MXSX OXfg. »¹fc ªfb³f d¸fa¦f °f±ff

¸fZ³fd»fa¦f IaYMÑXe ÀfZÔMXÑ»f WXfgdÀ´fMX»f

IZY Af±fûÊ OXfBXSmX¢MXSX OXfg. ÓfZÔ¦f

¢¹fc¢Àfe Àfd¸¸fd»f°f W`ÔX, Vü»fe

WXfgdÀ´fMX»f ¸fZÔ 22 A¢McXfSX ÀfZ

´fifSaX·f WbXE Af±fûÊ´»ffÀMXe

AfªfʽfSXdVf´f ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f

WXû³fZ AfE WbcE W`ÔXÜ

dQ½ff»fe ´fi·ff°f ¸fZÔ ´fadOX°f Àfaªfe½f A·¹faIYSX IYf ¦ff¹f³f

AûÔIYfSX QfQSXIYSX, SXfWbX»f QZVf´ffaOZX,

Af³faQ ·ffMZX, ªf¹f°fe±fÊ ¸fZ½fb¯OXe,

¸faªfcVff ´ffMXe»f IbY»fIY¯feÊ, ¸fQиfªff

RZY³ff¯fe ªfû¦f»fZIYSX IYe dVf¿¹ff

AfSX°fe AaIY»feIYSX, ´fadOX°f

ÁQ¹f³ff±f

¸fa¦fZVfIYSX,

d½fôf½ff¨fÀ´fd°f ¦fb÷YQZ½f VfaIYSX

A·¹faIYSX, Vf½fÊSXe ªf¸fZd³fÀf, AfdQ°¹f

E½fa Àf°¹fªfe°f ´fi·fb A´f³fe ´fiÀ°fbd°f¹ff

QZ ¨fbIZY W`XÜ

BÀf IYOÞXe ¸fZÔ BÀf ½f¿fÊ ´fadOX°f Àfaªfe½f

A·¹faIYSX IYf ¦ff¹f³f ´fiÀ°fb°f WXû¦ffÜ

Àfc¹fûÊQ¹f 06:28

Àfc¹ffÊÀ°f 17:53

¨fü§fdOÞX¹ff

Vfb·f 06:28 ÀfZ 07:54

SXû¦f 07:54 ÀfZ 09:19

CXõZ¦f 09:19 ÀfZ 10:45

¨fSX 10:45 ÀfZ 12:11

dÀfMXe

Afªf IYf ´fa¨ffa¦f

-ª¹fûd°f¿ff¨ff¹fÊ

´fÔ. ¨faýi·fc¿f¯f ½¹ffÀf

¸fû.³fa. 9425052943

¦fb÷Y½ffSX,X su A¢McXfSX 2019

ÀfÔU°f 2076, Vffd»fUfWX³f - VffIZY 1941,

dWXþSXe Àf³ 1440 AfdV½f³f - IÈY¿¯f -

´fÃf - EIYfQVfe 22:18

A¹f³f- QdÃf¯ff¹f³f FY°fb - VfSXQ

FY°fb AÔ¦fiZþe - 24 A¢MXcfSX 2019

»ff·f 12:11 ÀfZ 13:36

A¸fÈ°f 13:36 ÀfZ 15:02

IYf»f 15:02 ÀfZ 16:28

Vfb·f 16:28 ÀfZ 17:53

Afªf ªf³¸fZ f©ffZÔ IYf ³ff¸ffÃfSX ½f SXfdVf

Àf¸f¹f ³fÃfÂf ¨fSX¯f AÃfSX SXfdVf ´ff¹ff

07:48 °fIY ¸ff§f 3 ¸fc dÀfÔWX ¨ffÔQe

13:17 °fIY ¸ff§f 4 ¸fZ dÀfÔWX ¨ffÔQe

18:45 °fIY ´fcUfRYfÊ»¦fb³fe 1 ¸fû dÀfÔWX ¨ffÔQe

24:11 °fIY ´fcUfRYfÊ»¦fb³fe 2 MXf dÀfÔWX ¨ffÔQe

Af´fIZY dÀf°ffSmX VfbIiY½ffSX,X 25 A¢McXfSX 2019

¸fZ¿f

½fÈ¿f·f

d¸f±fb³f

IYIÊY

dÀfaWX

IY³¹ff

°fb»ff

UÈdV¨fIY

²f³fb

¸fIYSX

IbaY·f

¸fe³f

¸ff°ffþe IYf ÀfWX¹fû¦f ´fif~ WXû°ff SXWXZ¦ffÜ ¹fdQ Af´f ÀfÔ´fdØf

JSXeQ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû Afþ IYf dQ³f Vfb·f WX`Ü

Afþ »fùf ´fifd~ IZY d»fE dUVfZ¿f ´fdSXßf¸f AüSX ´fi¹ffÀf

IYe AfUV¹fIY°ff ´fOÞXZ¦feÜ IYûBÊ ³f¹ff d¸fÂf f³f ÀfIY°ff WX`Ü

Afþ IYOZÞÞX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IYf dQ³f WX` dþÀfIZY IYfSX¯f

°f³ffU AüSX ±fIYf³f ¦fiÀ°f SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

Afþ Af´fIZY ´fdSXUfSX ¸fZÔ CX°ÀfU þ`Àff ¸ffWXü»f SXWXZ¦ff ¹ff

Af´f dIYÀfe Àff¸ffdþIY ¦fd°fdUd²f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ

Afþ IYf dQ³f A´f½¹f¹f U CXQfÀfe QVffÊ SXWXf WX` Af´fIYû

´fi°¹fZIY ÃfZÂf ¸fZÔ d³fSXfVffþ³fIY ´fdSX¯ff¸f ´fif~ WXû ÀfIY°fZ WX`Ô

Afþ IYf dQ³f d³fUZVf IZY d»fE dUVfZ¿f Vfb·f WX` ¸fbdVIY»f

§fOÞXe ¸fZÔ Afþ dIY¹ff ¦f¹ff d³fUZVf ÀfWXf¹f°ff ´fiQf³f IYSXZ¦ffÜ

Afþ Àf~fWX IYf ÀfUÊßfZâ dQ³f WX` d³fd›°f øY´f ÀfZ Af´f

Àf¸ffþ ¸fZÔ ¸ff³f-Àf¸¸ff³f ´fif~ IYSXZÔ¦fZÜ

Af´f dIYÀfe ²ffd¸fÊIY ¦fd°fdUd²f ¸fZÔ ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ f¨¨fûÔ IYf

ÀfWX¹fû¦f ùQ¹f IYû ´fiÀf³³f°ff U CX°ÀffWX ÀfZ ·fSX QZ¦ffÜ

Afþ ±fûOÞXf Àff CXQfÀf ¸fWXÀfcÀf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYf¸f ¸fZÔ

÷YIYfUMXZÔ AfEÔ¦fe ¦ffOÞXe ¨f»ff°fZ UöY ÀffU²ff³fe fSX°fZÔÜ

dUUfWX IZY ´fiÀ°ffU AfEÔ¦fZÜ A´f³fZ ´fiZ¸fe ´fiZd¸fIYf ÀfZ d¸f»f³fZ

IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ff ½¹ff´ffSXe IYû ³fE ÀffÓfZQfSX d¸f»fZÔ¦fZÜ

Afþ Af´fIYf ÀUfÀ±¹f PXe»ff SXWX ÀfIY°ff WX`Ü A´f³fZ Lb´fZ

WXbE VfÂfbAûÔ ÀfZ ÀffU²ff³f SXWX³ff ¨ffdWXEÜ

dUôf±feÊ A²¹f¹f³f ¸fZÔ ÷Yd¨f »fZÔ¦fZÜ ´fiZ¸fe ¹fb¦f»f »fû¦fûÔ IZY

d»fE Afþ IYf dQ³f Àfü·ff¦¹fQf¹fIY SXWXZ¦ffÜ

²f¸fÊÀ±f»f WX¸ffSmX ßfðfÀ±f»f W`X-¸fWXfªf³f

BaQüSXÜ WX¸ffSmX ²f¸fÊÀ±f»f WX¸ffSe ßfðf IZY ´fid°fIY W`XÜ ¹fZ WX¸ffSmX ²f¸fÊÀ±f»f W`X

ªfWXfa WX¸f A´f³fZ IY¿MXûÔ IZY d³f½ffSX¯f IYf ·ff½f »fZIYSX ´fWbaX¨f°fZ W`X, Aa°f B³fIYe

À½f¨LX°ff IYe dªf¸¸fZQfSXe ·fe WX¸ffSXe WXe W`XÜ BÀf ²f³f°fZSXÀf 25 A¢McXfSX ´fSX

°fû WX¸fZÔ WXSX ÃfZÂf IZY ²f¸fÊÀ±f»f ´fSX ´fWbaX¨f³ff WXe W`XÜ WX¸fZÔ ¹fWX IYf¸f ´fifSaX·f IYSX

QZ³ff ¨ffdWXEÜ ¹fWX ff°f ´fc½fÊ »fûIYÀf·ff À´feIYSX Àfbd¸fÂff ¸fWXfªf³f ³fZ ¸fWXf³f¦fSX

d½fIYfÀf ´fdSX¿fQ õfSXf dWaXQe ÀffdWX°¹f Àfd¸fd°f ¸fZÔ Af¹fûdªf°f ½fÈWXQ f`NXIY IYû

Àfafûd²f°f IYSX°fZ WbXE IYWXeÜ À½f¨LX°ff IZY Àff±f EIY ßfðf IYf ·ff½f ·fe WXûÜ

BaQüSXÜ WXSX ½f¿fÊ IYe °fSXWX BÀf ½f¿fÊ ·fe

´fd½fÂf ffBf»f ¸fWXû°Àf½f 25 ÀfZ 27

A¢McXfSX IYû ´fif°f: 9.30 ÀfZ Vff¸f 8 fªfZ

°fIY ÀfZÔMX ASX³ffg»OX ÀIcY»f »ff»ffSXf¸f ³f¦fSX

IZY ´fifa¦f¯f ¸fZÔ BaQüSX I`Y±fûd»fIY ²f¸fÊ´fifa°f IYe

AûSX ÀfZ Af¹fûdªf°f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ

¸fWXû°Àf½f ¸fZÔ ¸f´fi ¸fWXf²f¸fÊ´fifa°f IZY Af¨fÊ

dfVf´f OXfg.d»f¹fû IYSX»fZ³fZd»f¹fÀf E½fa

½ffSXf¯ffÀfe IZY ²f¸ffʲ¹fÃf OXfg.SXfRYe IZY Àff±f

¸f.´fi.IYe 9 IYü±fûd»fIY OXf¹fûdÀfÀf BaQüSX,

JaOX½ff, ªff»f´fbSX, ÓfffbAf, Àff¦fSX,

Àf°f³ff, CX«f`³f, ·fû´ff»f E½fa ¦½ffd»f¹fSX B³f

Àf·fe OXf¹fûdÀfÀf IZY ²f¸ffʲ¹fÃf ·fe

CX´fdÀ±f°f SWZÔX¦fZÜ BÀf dÂfdQ½fÀfe¹f ¸fWXû°Àf½f

¸fZÔ ¸f²¹f´fiQZVf IZY d½fd·f³³f 9 ²f¸fÊ ´fifa°fûa ÀfZ

IYSXef 6000 ßfðf»fb CX´fdÀ±f°f SXWZÔX¦fZÜ

BÀf ¸fWXû°Àf½f IZY ¸fb£¹f ´fi½f¨fIY WXûÔ¦fZ

½ffSXf¯fÀfe IZY RYfQSX Ad³f»f QZ½fÜ BÀf

¸fWXû°Àf½f ¸fZÔ ´fi½f¨f³f IZY Àff±f Àff±f

ffBÊf»f IZY ´fNX³f, ¸f³f³f, d¨f³°f³f AüSX

CXÀfZ A´f³fZ ªfe½f³f ¸fZÔ A´f³ff³fZ ´fSX d½fVfZ¿f

ªfûSX dQ¹ff ªffE¦ffÜ ¹fWX ªff³fIYfSXe RYfQSX

ªffg³f ´ffg»f õfSXf Qe ¦fBÊÜ

¸fadQSX ¸fZÔ ¸fWaX°ffBÊ ¨ffQSX

Àf¸ffSXûWX Af¹fûdªf°f

BaQüSXÜ Àfa°f IYa´¹fcMXSX ffff, ¸fWaX°f

¦fû´ff»fQfÀf ¸fWXfSXfªf, ¸fWaX°f ¸fa¦f»fQfÀf

¸fWXfSXfªf IZY Àffd³f²¹f ¸fZÔ JZOÞXe§ffMX dÀ±f°f

¸ff÷Yd°f ´fa¨f¸fbJe WX³fb¸ff³f ¸fadQSX ¸fZÔ ¸fWaX°ffBÊ

¨ffQSX Àf¸ffSXûWX Af¹fûdªf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf

¸füIZY ´fSX ´fü²ffSXû´f¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX

ªff³fIYfSXe QZ°fZ WbXE ¸fe³ff SXf¯ff VffWX ³fZ

f°ff¹ff dIY ¸fadQSX IZY ³fE ¸fWaX°f ¦fûd½faQ QfÀf

f³ffE ¦fEÜ


¦»f`¸fSX 07

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

ßfðf IYf þþ SX½fe³ff ´fSX CX´fZÃff IYf AfSXû´f

ÀfZ

d»fdfiMXe OXfÔÀf dSX¹fd»fMXe Vfû ³f¨f fd»fE 9 þ`ÀfZ-þ`ÀfZ

Af¦fZ fPÞX SXWXf WX`, IÔYMXZÀMXZÔMXÐÀf IZY fe¨f IYfgd¸´fdMXVf³fX

fPÞX°fe þf SXWXe WX`Ü Vfû ´fSX IÔYMXZÀMXZÔMXÐÀf IZY fe¨f MXfg´f

5 ¸fZÔ þf³fZ IYe »fOÞXfBÊ VfbøY WXû ¨fbIYe WX` AüSX Àf·fe EIY-QcÀfSXZ IYû

fOÞXe MX¢IYSX QZ°fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ

Vfû ´fSX WXf»f WXe ¸fZÔ UZMXZSX³f E¢MÑZÀf WXZ»fZ³f ³fZ dVfSXIY°f IYe ±feÜ

¸füIZY ´fSX Àf·fe IÔYMXZÀMXZÔMXÐÀf ³fZ ffg»feUbOX IZY ´fbSXf³fZ ¦ff³fûÔ ´fSX

þfSXQÀ°f ´fSXRYfgSX¸fZÔÀf QeÜ WXZ»fZ³f IZY A»ffUf Vfû ´fSX °ff´fÀfe ´f³³fc

AüSX ·fcd¸f ´fZOX³fZIYSX ·fe A´f³fe dRY»¸f ÀffÔOX IYe AfÔJ IZY ´fi¸fûVf³f

IZY d»fE ´fWXbÔ¨feaÜ ½fWXfÔ þþ AWX¸fQ Jf³f AüSX d´fiÔÀf ³føY»ff ³fZ

Àf·fe IYû Vfû LûOÞX³fZ IZY ³ff¸f ´fSX fbðc f³ffIYSX ¸fÀ°fe IYe UWXeÔ ßfðf

Af¹ffÊ IYe ff°f ³fZ þþ SXUe³ff MXÔOX³f IYû ¦fbÀÀff IYSX dQ¹ffÜ

ßfðf Af¹ffÊ AüSX CX³fIZY ´ffMXʳfSX Af»f¸f ³fZ ´fSXQZdÀf¹ff ¦ff³fZ ´fSX

fdPÞX¹ff ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf Qe, »fZdIY³f A´f³fZ E¢MX IZY J°¸f WXû³fZ IZY ffQ

ßfðf ³fZ SXUe³ff AüSX AWX¸fQ IYû dVfIYf¹f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf UZ

Qû³fûÔ ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf IZY Àf¸f¹f Af´fÀf ¸fZÔ ff°f IYSX³fZ ¸fZÔ B°f³fZ ½¹fÀ°f ±fZ

CX³WXûÔ³fZ ßfðf AüSX Af»f¸f IZY E¢MX IYû PXÔ¦f ÀfZ QZJf WXe ³fWXeÔÜ

ßfðf ³fZ IYWXfY þþûÔ IZY ²¹ff³f ³f QZ³fZ IYe UþWX ÀfZ CX³fIYf JbQ IYf

²¹ff³f ·fe ·fMXIY SXWXf ±ffÜ BÀf ´fSX þþ SXUe³ff MXÔOX³f ³ffSXfþ WXû

¦fBÊÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf BÀf ff°f ÀfZ CX³WXZÔ IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ffÜ A¦fSX

´fSXRYfg¸fZÊÔÀf IZY Àf¸f¹f IÔYMXZÀMXZÔMX IYf ²¹ff³f ·fMXIY°ff WX` °fû UZ CXÀfIZY

¸ff¢ÀfÊ IYfMXZÔ¦feÜ ßfðf ³fZ IYWXf SXUe³ff E¢MX IZY fe¨f ¸fZÔ ff°f IYSX

SXWXe ±feÔÜ BÀf ´fSX SXUe³ff ³fZ Àf£°fe ÀfZ IYWXf Af´f þþûÔ ´fSX B»þf¸f

»f¦ff³fZ IZY fþfE A´f³fZ OXfÔÀf ´fSX RYûIYÀf IYSXZÔÜ ´fSXRYfg¸fZÊÔÀf IZY

Àf¸f¹f þþûÔ IYû QZJ³fZ ´fSX ²¹ff³f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ ffQ ¸fZÔ

SXUe³ff MXÔOX³f ³fZ Af»f¸f IYû f°ff¹ff dIY UZ AüSX ßfðf RYfB³f»Àf

IYe SXZÀf ¸fZÔ Af¦fZ WX`ÔÜ

´fiQZVf

³fWXeÔ Àfb²fSXZ °fû ´fûÀMXSX d¨f´fIYf QcÔ¦ff VfWXSX ¸fZÔ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ²ffSX

³f´ff ¸fZÔ fb²fUfSX IYû Qû f`NXIYûÔ IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ

´fWX»fe f`NXIY ´fiZÀfeOXZÔMX B³f IYfCXÔdÀf»f IYe WXbBÊÜ BÀf¸fZÔ

»fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IZY QüSXf³f MXZÔMX ·fb¦f°ff³f IZY IYSXef

12 »ffJ IZY df»f ·fb¦f°ff³f IYe ÀUeIÈYd°f IYf ´fiÀ°ffU

LûOÞXIYSX Àf·fe ´fiÀ°ffU ´ffÀf WXû ¦fE WX`ÔÜ BÀf f`NXIY IZY

ffQ Àff²ffSX¯f ´fdSX¿fQÐ IYe f`NXIY WXbBÊÜ f`NXIY ¸fZÔ 4

´fiÀ°ffU SXJZ ¦fE ±fZÜ B³f ´fiÀ°ffUûÔ ¸fZÔ CXQ¹f SXÔþ³f ¢»ff

¸fZÔ ½¹fUÀffd¹fIY IYfg¸´f»fZ¢Àf d³f¸ffʯf EUÔ JZ»f

¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY d»fE UfÀ°fbdUQ ´fSXf¸fVfÊ IZY d»fE

IÔYÀf»fMXZÔMX d³f¹fböY IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ffU JfdSXþ WXû ¦f¹ff

WX`Ü ·ffþ´ff ´ff¿fÊQûÔ ³fZ BÀf ´fiÀ°ffU IYf dUSXû²f dIY¹ff WX`Ü

´ff¿fÊQûÔ ³fZ IYWXf dIY BÀfIYû »fZIYSX ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe dUUfQ WXû

¨fbIYf WX`Ü ¢»ff IZY ´feLZ d³fIYf¹f IZY ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY

IYf¹fÊ IYû °f°IYf»fe³f IY»fZ¢MXSX ßfe¸f³f Vfb¢»ff ³fZ ¢»ff

·fcd¸f f°ff°fZ WXbE SXûIYf ±ffÜ ¹fdQ ·fcd¸f d³fIYf¹f IYe ³fWXeÔ

WX`Ü ¹fWXfÔ ´fSX JZ»f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ VfWXSX IZY »fû¦f

Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ´fiÀ°ffU ´fSX SXfdVf J¨fÊ

IYSX³ff ¦f»f°f WX`Ü WXf»ffdIY ÀfeE¸fAû ³fZ IY»fZ¢MXSX

ßfeIYfÔ°f f³fûNX IYf WXUf»ff QZ°fZ WXbE Àf¸fÓff³fZ IYe

IYûdVfVf IYeÜ ÀfeE¸fAû ³fZ IYWXf dIY JZ»f ¸f`Qf³f

d³f¸ffʯf AüSX ½¹fUÀffd¹fIY IYfg¸´»fZ¢Àf IYf d³f¸ffʯf WXû³fZ

ÀfZ VfWXSX IZY »fû¦fûÔ IYf RYf¹fQf WXû¦ffÜ ³f´ff CX´ff²¹fÃf ßfe

Àfû³fUfd³f¹ff ³fZ IYWXf dIY VfWXSX IYe ¹fdQ B°f³fe dRYIiY WX`

°fû WXMXUfOÞXf ¦ffÔ²fe CXôf³f IZY AfÀf´ffÀf Vffgd´fÔ¦f

IYfg¸´»fZ¢Àf f³fUf QûÜ f¦fe¨ff ·fe dþÔQf WXû þfE¦ffÜ

Àff²ffSX¯f ´fdSX¿fQÐ IYe f`NXIY ¸fZÔ °fe³f A³¹f dfÔQbAûÔ ¸fZÔ

SXfþf ·fûþ CXôf³f ¸fZÔ ·fûþ ´fid°f¸ff »f¦ff³fZ IZY ´fiÀ°ffU

´fSX dU¸fVfÊ WXbAfÜ Àf·fe ´ff¿fÊQûÔ ³fZ Àf¸UZ°f ÀUSX ¸fZÔ JOÞXe

´fid°f¸ff »f¦ff³fZ IZY ´fiÀ°ffU ´fSX ÀfWX¸fd°f QeÜ f`NXIY IZY

¨ffSX dfÔQbAûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IZY QüSXf³f ¸füþcQ ´ff¿fÊQûÔ ³fZ

A´f³fZ-A´f³fZ UfOXÊ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû §fZSXfÜ EIY QüSX EZÀff ·fe Af¹ff dIY

·ffþ´ff ´ff¿fÊQ SXfþZVf d´f´f»füdQ¹ff ³fZ ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf

EUÔ VfWXSX IZY A³¹f IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff IYû ³fþSX

AÔQfþ IYSX³fZ IYû »fZIYSX BÔþed³f¹fSXûÔ AüSX

Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû §fZSXfÜ ´ff¿fÊQ B°f³fZ CXØfZdªf°f WXû ¦fE WX`Ô

dIY CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A·fe ¨fb´f f`NXf WXcÔ ¹fdQ Af´f

»fû¦fûÔ ³fZ A´f³fe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ³fWXeÔ Àfb²ffSXe °fû Af

Af´fIZY IYfSX³ff¸fZÔ ´fûÀMXSX f³ffIYSX VfWXSX ¸fZÔ ¨fÀ´ff IYSX

QcÔ¦ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ´ff¿fÊQ fÔMXe VffÔ°fc OXûOX ³fZ AfCXMXÀfûÀfÊ IZY

°fWX°f IYf¹fÊSX°f 200 IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf ¸fbïf CXNXf¹ffÜ

NXZIZYQfSX RYû³f ³fWXeÔ CXNXf°ff- ·ffþ´ff ´ff¿fÊQ IbYÀfb¸f

SXfNXüSX ³fZ CX³fIZY UfOXÊ ¸fZÔ ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY ÀUeIÈY°f

´fiÀ°ffU ´fSX Àff»f ·fSX ffQ ·fe IYf¸f VfbøY ³fWXeÔ WXû³fZ IYf

¸fbïf CXNXf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf UfOXÊ ¸fZÔ þUff QZ³ff ´fOÞX°ff

WX`Ü Af´f f°ffEÔ IYf¸f VfbøY ¢¹fûÔ ³fWXeÔ WXbAfÜ BÀf ´fSX

Vffþf´fbSX ¸fZÔ f°fʳf f`ÔIY IYf Vfb·ffSaX·f

´»ffdÀMXIY IZY À±ff³f ´fSX ÀMXe»f

IZY f°fʳf IYf CX´f¹fû¦f IYSmÔX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, Vffþf´fbSX

´»ffdÀMXIY ÀfZ f³fZ dOXÀ´fûþ»f EUÔ

´ffg»fed±f³f f`¦f ¸ff³fU EUÔ ´fVfbAûÔ IZY

d»fE fZWXQ §ff°fIY WX`ÔÜ Àff±f WXe

´f¹ffÊUSX¯f IYû ´fiQcd¿f°f IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe

fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ff°fZ WX`Ô, B³fIZY

CX´f¹fû¦f ÀfZ f¨f³ff ¨ffdWXE AüSX WX¸fZÔ

BIYû RiYZ¯OX»fe Àff¸f¦fie IYf CX´f¹fû¦f

IYSX ´f¹ffÊUSX¯f IYû ´fiQcd¿f°f WXû³fZ ÀfZ

f¨ff³ff ¨ffdWXEÜ

¹fWX ff°f À±ff³fe¹f ¦ff¹fÂfe

VfdöY´feNX ´fSX Àf¸ffþÀfZUe ¦ff¹fÂfe

dUþ¹fU¦feʹf, Àfe¸ff Vf¸ffÊ, SXdU³Qi

þ`³f õfSXf À±ffd´f°f d³f:Vfb»IY

Vffþf´fbSX f°fʳf f`ÔIY IZY Vfb·ffSXÔ·f

AUÀfSX ´fSX dOX´MXe IY»fZ¢MXSX þcWXe

¦fb~f ³fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ

IYWXeÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY dUVfZ¿f Ad°fd±f

³f`Âf SXû¦f dUVfZ¿fÄf OXfg. Àfb³fe»f Àfû³fe

±fZÜ Ad°fd±f¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f dU¸f»ff

QZUe Vf¸ffÊ, ´fiQe´f U`ô, Àfe¸ff Vf¸ffÊ ³fZ

dIY¹ffÜ Aû´fe dUþ¹fU¦feʹf ³fZ f°ff¹ff

Àf¸ffþÀfZUe »fû¦fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ

Vffþf´fbSX f°fʳf f`ÔIY IYe À±ff´f³ff IYe

¦fBÊ WX`, dþÀf¸fZÔ ´ffdSXUfdSXIY,

Àff¸ffdþIY EUÔ ¸ffÔ¦fd»fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ

WXZ°fb d³f:Vfb»IY ÀMXe»f IZY f°fʳf

CX´f»f²f IYSXUfE þfEÔ¦fZ þû dIY

´»ffdÀMXIY IZY dOXÀ´fûþ»f IZY dUIY»´f

IZY øY´f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ

ßfe¸f°fe dUþ¹fU¦feʹf ³fZ ´»ffdÀMXIY

dOXÀ´fûþ»f EUÔ ´ffgd»fd±f³f IYf

CX´f¹fû¦f ³fWXea IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f ·fe

dQ»ff¹ffÜ BÀf QüSXf³f QZWXQf³f IYf

ÀfÔIY»´f »fZ³fZ Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYû

IYfOXÊ dU°fdSX°f dIYE ¦fE °f±ff

Vffþf´fbSX f°fʳf f`ÔIY À±ff´f³ff ¸fZÔ

ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ Uf»fZ Àf¸ffþÀfZdU¹fûÔ

IYf Af·ffSX ¸ff³ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¨ff»f³f

´fi¸fbJ MÑÀMXe ¦ff¹fÂfe ´fdSXUfSX WXSXeVf

Vf¸ffÊ ³fZ dIY¹ffÜ

ffd»fIYf ÀfVfdöYIYSX¯f IZY d»fE

Af¦fZ AfBÊÔ °ff´fÀfe AüSX ·fcd¸f

Qe

´ffU»fe ´fSX 25 A¢MXcfSX IYû dSX»feþ WXû³fZ þf

SXWXe dRY»¸f 'ÀffÔOX IYe AfÔJ' ·ffSX°f IYe ÀffÀfZ

fbþb¦fÊ Vff´fÊVfcMXSX ´fiIYfVfe °fû¸fSX AüSX ¨fÔQiû

°fû¸fSX IYe IYWXf³fe WX`...Ad·f³fZÂfe °ff´fÀfe ´f³³fc AüSX ·fcd¸f

´fZOX³fZIYSX ³fZ ffd»fIYf ÀfVfdöYIYSX¯f IYf Àf¸f±fʳf IYSX³fZ IYf

ÀfÔIY»´f d»f¹ff WX`Ü Qû³fûÔ Ad·f³fZdÂf¹fûÔ ³fZ BÀf CXïZV¹f IZY d»fE

´»ffg³f BÔdOX¹ff E³fþeAû IZY Àff±f WXf±f d¸f»ff¹ffÜ

°ff´fÀfe ³fZ IYWXf BÀf ¸fWXf³f CXïZV¹f IZY Àff±f þbOÞXIYSX

¸fbÓfZ fZWXQ JbVfe WXû SXWXe WX`Ü ffd»fIYf ÀfVfdöYIYSX¯f, CX³WXZÔ

´fPÞXf³ff AüSX Af°¸fd³f·fÊSX f³ff³ff þ`Àff IbYL WX`, dþÀfIYe

WX¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f fWXb°f þøYSX°f WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû°fZ

WXbE Qû³fûÔ Ad·f³fZdÂf¹ffÔ ´»ffg³f BÔdOX¹ff E³fþeAû IZY f¨¨fûÔ

IZY Àff±f ff°f¨fe°f IYSXZÔ¦fe AüSX RYûMXû ÀfZVf³f IYSXUfEÔ¦feÜ

BÀf QüSXf³f UZ E³fþeAû IYû ¨fZIY ·fe ÀfüÔ´fZÔ¦feÜ

·fcd¸f ³fZ IYWXf dIY dRY»¸f 'ÀffÔOX IYe AfÔJ' ´fcSXe °fSXWX ÀfZ

dIYdÀfÔ¦f Àfe³f ´fSX fû»feÔ dQ½¹ffÔIYf- ¸f`Ô ¨fZIY

IYSX°fe ±fe ÀffÀf-ÀfÀfbSX IYû I`YÀff »f¦fZ¦ff

E

¢MÑZÀf dQ½¹ffÔIYf dÂf´ffNXe A´f³fe ´fÀfʳf»f ½fX ´fiûRZYVf³f»f »ffBRY Qû³fûÔ

¸fZÔ f`»fZÔÀf f³ffIYSX ¨f»f°fe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ dQE EIY BÔMXSX½¹fc

¸fZÔ dIYdÀfÔ¦f Àfe³f, fZfe ´»ffd³fÔ¦f AüSX °f¸ff¸f ¸fbïûÔ ´fSX ff°f¨fe°f IYeÜ

EIY BÔMXSX½¹fc ¸fZÔ dQ½¹ffÔIYf ³fZ fû»OX Àfe³f IYû »fZIYSX IYWXf- '¸f`Ô fû»OX Àfe³f IYû

»fZIYSX ª¹ffQf IY¸RYMXZÊf»f ³fWXeÔ WXcÔÜ EIY°ff IYfRYe Àf´fûdMXÊU WX`ÔÜ Uû þf³f°fe WX`Ô dIY

UfÀ°fU ¸fZÔ ¸f`Ô IYü³f WXcÔÜ CXÀfe dWXÀfff ÀfZ dÀIiY´MX d»fJe ¦fBÊÜ UZfÀfeSXeþ ¸fZÔ IbYL

dIYdÀfÔ¦f ±fZ þû dIY ¸f`Ô³fZ ³fWXeÔ dIYE ±fZÜ EZÀff »f¦fZ¦ff dIY ¸f`Ô dIYÀf IYSX SXWXe WXcÔ þfdIY

EZÀff ³fWXeÔ WX`Ü SXfþeU ÀfÔ¦f ¸fZSXe IZYd¸fÀMÑe Vff³fQfSX SXWXeÜ Af¦fZ dQ½¹ffÔIYf ³fZ f°ff¹ff-

´fiûOXZ¢Vf³f ³fZ IYfRYe MÑfBÊ dIY¹ff dIY ¸f`Ô dIYdÀfÔ¦f Àfe³f IZY d»fE ¸ff³f þfDYÔÜ ÀfZMX ´fSX

¸fZSXe MXfÔ¦f dJÔ¨ffBÊ WXû°fe ±feÜ ÀffÀfZ ª¹ffQf SXfþeU IYSX°fZ ±fZÜ ¸f`Ô ¨fZIY IYSX°fe ±fe

ÀffÀf-ÀfÀfbSX IYû I`YÀff »f¦fZ¦ffÜ SXfþeU IYWX°fZ ±fZ Afþ WX¸fZÔ dSX¹f»f dIYdÀfÔ¦f Àfe³f

¨ffdWXEÜ ·f»fZ WXe dÀIiY´MX ¸fZÔ d»fJf ³fWXeÔ WXû, »fZdIY³f °fb¸WXZÔ AfgdOX¹fÔVf IYû dQJf³ff

WXû¦ffÜ Àf·fe ¸fZSXe MXfÔ¦f JeÔ¨f°fZ ±fZÜ '¸f`Ô WX¸fZVff dIYdÀfÔ¦f Àfe³f VfcMX WXû þf³fZ IZY ffQ

QZJf IYSX°fe ±fe ¸fZSXZ ÀffÀf-ÀfÀfbSX IYû I`YÀff »f¦fZ¦ffÜ ¸fbÓfZ dIYÀfe IYe °fSXRY ÀfZ IYûBÊ

´fiZVfSX ³fWXeÔ WX`Ü fÀf ¸fZÔMX»fe WX` dIY ¸f`Ô IY¸RYMXZÊf»f ³fWXeÔ WXcÔÜ

³ffffd»f¦f ÀfZ Qb¿IY¸fÊ IYSX³fZ

½ff»fZ IYû RYfaÀfe Qe ªffE

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ´fe±f¸f´fbSX

¸fÔOX»ffUQf ³fBÊ fÀ°fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe 13 U¿feʹf ¸ffÀfc¸f IZY

Àff±f Qb¿IY¸fÊ IYSX³fZ Uf»fZ AfSXû´fe IZY dJ»ffRY dWXÔQc

þf¦fSX¯f ¸fÔ¨f, dWXÔQc ¹fbUf UfdWX³fe, dUV½f dWXÔQc ´fdSX¿fQ AüSX

ÃfZÂf IZY SXWXUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ AfIiYûVf W`XÜ

¸fÔOX»ffUQf IYe ³fBÊ fÀ°fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe 13 U¿feʹf

³ffffd»f¦f IZY Àff±f ¸fWX¸fcQ d´f°ff dQ»ffUSX VffWX õfSXf

Qb¿IY¸fÊ IYe IYSX°fc°f ¨f¨ffÊ IYf d½f¿f¹f f³fe W`XÜ 15

A¢MXcfSX IYe Vff¸f IYû WbXBÊ §fMX³ff ¸fZÔ ´fedOÞX°f »fOÞXIYe IYe

¸ffa ³fZ ·fe AfSXû´fe IYû ÀfWX¹fû¦f dIY¹ffÜ IYBÊ Àff¸ffdþIY

ÀfÔ¦fNX³fûÔ dWXÔQc þf¦fSX¯f ¸fÔ¨f, dWXÔQc ¹fbUf UfdWX³fe, dUV½f

dWXÔQc ´fdSX¿fQ AüSX À±ff³fe¹f SXWXUfÀfe ³fZ ±ff³ff ´fi·ffSXe

Af³fÔQ d°fUfSXe IYû Äff´f³f QZIYSX IYOÞXe IYfSÊX½ffBÊ IYe ¸ffa¦f

IYe W`XÜ Àff¦füSX ÃfZÂf IZY Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ SXfþZVf

¨fü²fSXe ³fZ f°ff¹ff dIY BÀf Vf¸fʳffIY IÈY°¹f IZY d»fE

¸fZWX¸fcQ IYû RYfÔÀfe IYe Àfþf Qe þfEÜ f¨¨fe IYe ¸ffÔ

SXf²ffffBÊIYû ·fe RYfÔÀfe IYe Àfþf Qe þfEÜ

³f¦fSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY Aþ¹f þ`³f ³fZ f°ff¹ff ´fbd»fÀf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, JSX¦fû³f

Jfô EUÔ Aü¿fd²f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f õfSXf

IY»fZ¢MXSX ¦fû´ff»f¨fÔQi OXfOX IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX

EUÔ AfÀf´ffÀf ÃfZÂfûÔ IZY dUd·f³³f ´fid°fâf³fûÔ ÀfZ

Jfô ´fQf±fûË IZY Àf`Ô´f»f d»fE þf SXWXZ WX`aÜ ¹fZ

Àf`Ô´f»f SXfª¹f Jfô ´fi¹fû¦fVff»ff ·fZþZ þf SXWXZ WX`a,

°ffdIY Af¸f þ³f IYû Vfbð U d¸f»ffUMX SXdWX°f

Jfô Àff¸f¦fie ´fif~ WXû ÀfIZYÜ

IY»fZ¢MXSX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe

IZY A³fbÀffSX °fe³f ¸fWXe³fûÔ ÀfZ Jfô EUÔ

ffd»fIYf AüSX ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f ´fSX WX`Ü ¸fbÓfZ JbVfe WX`

dIYÀfe EZÀfe ¨feþ IYf dWXÀÀff f³fIZY þû BÀf ¸fbïZ ´fSX

ÀfIYfSXf°¸fIY ÀMX`ÔOX »fZ°ff WX`Ü '¦f»fÊ ¨ffB»OX' IYû fPÞXfUf QZ³fZ

IZY d»fE ´»ff³f BÔdOX¹ff ´fWX»f ¸fbÔfBÊ IZY ´f`»fZdOX¹f¸f ¸ffg»f,

AüSX 'ÀffÔOX IYe AfÔJ' MXe¸f IYf EIY ÀfÔ¹fböY ´fi¹ffÀf WX`Ü

EIY dRY»¸f

IZY d»fE LûOÞXf

Àff IbYL

A

³fZ IYBÊ EZÀfZ Àffùf þbMXfE WX`Ô dþÀfZ IYûMXÊ ¸fZÔ IYOÞXe ÀfZ IYOÞXe

IYfSXÊUfBÊ IYSX°fZ WXbE Àfþf d¸f»f ÀfIZYÜ ßfe þ`³f ³fZ f°ff¹ff

f¨¨fe IZY ´fOÞXûÀf ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fe ¸fÔþc U ´ff¹f»f ³fZ

AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX` dIY fd¨¨f¹fûÔ IYe QZJSXZJ ¸fZÔ IYûBÊ

IYÀfSX ³fWXeÔ WXû¦feÜ OXfg. WXZ¸fÔ°f IbY¸ffSX WXeSXû»fZ ³fZ f°ff¹ff WX¸f³fZ

¨ffB»OX IZY¹fSX ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff WX` ¢¹fûÔdIY f¨¨fûÔ IZY ·fSX¯f

´fû¿f¯f IYe IYûBÊ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIZY d»fE IYBÊ EZÀfZ

Àff¸ffdþIY ÀfÔÀ±ffEÔ ·fe Af¦fZ Af SXWXe WX`a þû B³fIZY ·fSX¯f-

´fû¿f¯f IYe þUffQfSXe »fZa¦feÜ

Aü¿fd²f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f õfSXf »f¦ff°ffSX

IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX EUÔ

fb²fUfSX IYû dU·ff¦f õfSXf IYÀfSXfUQ IYe

´ffMXeQfSX Qc²f OXZ¹fSXe EUÔ d¸f»f³f Qc²f OXZ¹fSXe,

VfWXSX IZY ff»ffþe ¸ffUf ·fÔOXfSX, AÔdfIYf Qc²f

OXZ¹fSXe ÀfZ Qc²f U ¸ffUf IZY 5 ³f¸fc³fZ d»fEÜ BÀfe

°fSXWX d´fL»fZ °fe³f ¸fdWX³fûÔ ¸fZÔ dU·ff¦f õfSXf

dUd·f³³f ´fid°fâ³fûÔ ÀfZ IbY»f 196 ³f¸fc³fZ d»fE,

dþ³f¸fZÔ ÀfZ 26 IYe dSX´fûMXÊ ´fif~ WXbBÊ WX` °f±ff

14 ³f¸fc³fZ A¸ff³fIY ´fif~ WXbEÜ Àff±f WXe

dUd·f³³f Jfô ´fid°fâf³fûÔ ¸fZÔ ÀffRY ÀfRYfBÊ ³f

SX¯fUeSX dÀfÔWX IYû Àf`RY A»fe ÀfZ fZWX°fSX

¸ff³f°fZ WX`Ô VffdWXQ IY´fcSX

»feUbOX Ad·f³fZ°ff VffdWXQ IY´fcSX SX¯fUeSX dÀfÔWX IYû Àf`RY A»fe

ffg Jf³f ÀfZ fZWX°fSX Ad·f³fZ°ff ¸ff³f°fZ WX`ÔÜ VffdWXQ IY´fcSX WXf»f ¸fZÔ

³fZWXf ²fcd´f¹ff IZY Vfû ³fû dRY»MXSX ³fZWXf ¸fZÔ ¦fZÀMX IZY °füSX ´fSX ¦fE

±fZÜ VffdWXQ ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff CX³fIZY ´fófU°f IYû-ÀMXfSX SX¯fUeSX dÀfÔWX AüSX

CX³fIYe E¢Àf ¦f»fÊRiYZÔOX IYSXe³ff IY´fcSX IZY WXÀff`ÔOX

Àf`RY A»fe Jf³f ¸fZÔ IYü³f ª¹ffQf fZWX°fSX E¢MXSX WX`Ü

þUff ¸fZÔ VffdWXQ ³fZ IYWXfY CX³fIZY dWXÀfff ÀfZ SX¯fUeSX

fZÀMX E¢MXSX WX`aÜ VffdWXQ ÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY CX³fIYe

Àfb´fSXdWXMX dRY»¸f þf Ue ¸fZMX ¸fZÔ IYSXe³ff IY´fcSX Jf³f

IZY AfBIYfgd³fIY SXû»f IZY d»fE UZ QûffSXf dIYÀfZ

IYfÀMX IYSX³ff ¨ffWXZÔ¦fZ °fû VffdWXQ ³fZ IYWXf dIY ¸fZSXZ

dWXÀfff ÀfZ ¦fe°f IYf dIYSXQfSX BÀf QüSX ¸fZÔ Afd»f¹ff

·f˜ fZWX°fSXe³f °fSXeIZY ÀfZ d³f·ff ÀfIY°fe WX`ÔÜ UWXe

A´f³fe dRY»¸f dUUfWX IZY ffSXZ ¸fZÔ ff°f IYSX°fZ WXbE

VffdWXQ ³fZ IYWXf Àf»f¸ff³f Jf³f IYû dUUfWX dRY»¸f ¸fZÔ ´fiZ¸f IZY °füSX ´fSX

IYfÀMX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`, UWXe IY¸fe³fZ dRY»¸f ¸fZÔ ¦fbçc IZY SXû»f IZY d»fE

dUIYe IYüVf»f ÀfWXe Àffdf°f WXûÔ¦fZÜ VffdWXQ IY´fcSX IYe dRY»¸f IYfeSX dÀfÔWX

WXf»f WXe ¸fZÔ dSX»feþ WXbBÊ ±feÜ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ VffdWXQ IZY Àff±f dIY¹ffSXf

AfOXUf³fe ³fþSX AfBËX ±feÜX

Àfb´fSXÀMXfSX ´fi·ffÀf ÀfZ VffQe IYSX³ff

¨ffWX°fe ±feÔ LXWX WXþfSX »fOÞXdIY¹ffÔ

d·f³fZ°ff ´fi·ffÀf IYû Afþ QZVf·fSX IZY »fû¦f

´fWX¨ff³f°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe dRY»¸f 'ffWXbf»fe' IZY

ffSXZ ¸fZÔ IbYL fZWXQ dQ»f¨fÀ´f ff°fZÔ W`ÔXÜ ´fi·ffÀf

IYû 'ffWXbf»fe' ÀfZ þfXQÊÀ°f ÀfRY»f°ff þøYSX

d¸f»fe WX` »fZdIY³f BÀf dRY»¸f IZY d»fE JbQ

´fi·ffÀf ³fZ ·fe IYBÊ IbYffÊd³f¹ffÔ Qe WX`ÔÜ ´fi·ffÀf ³fZ

'ffWXbf»fe' IZY d»fE dþÔQ¦fe IZY ´ffÔ¨f Àff»f

dQE WX`ÔÜ B³f Àff»fûÔ ¸fZÔ ´fi·ffÀf ³fZ ffWXbf»fe IZY

A»ffUf AüSX dIYÀfe dRY»¸f ¸fZÔ IYf¸f ³fWXeÔ

dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf dRY»¸f IZY d»fE 10

IYSXûOÞX IZY EIY EOX dRY»¸f IYf AfgRYSX ·fe

EIY ÓfMXIZY ¸fZÔ dSXþZ¢MX IYSX dQ¹ffÜ

´fi·ffÀf ³fZ BÀf dRY»¸f IZY IYBÊ J°fSX³ffIY ÀMXÔMX ·fe JbQ

dIYEÜ EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX IYWXZÔ dIY 1 dRY»¸f IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ

´fe±f¸f´fbSXÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ff d½f½ffWX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f WXû³fZ

½ff»fZ Af¹fûþ³f IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf IYdU°ff U`¿¯fU,

A²¹fÃf ´fid°fd³fd²f ÀfÔþ¹f U`¿¯fU °f±ff ¸fb£¹f ³f´ff Ad²fIYfSXe ¦fþZÔQidÀfÔWX f§fZ»f

IZY d³fQZÊVff³fbÀffSX 8 ³fUÔfSX IYû Z ¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ffQf³f dUUfWX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f

WXû³fZ ½ff»fZ d½f½ffWX Àf¸ffSXûWX IYû »fZIYSX f`NXIY WbXBÊÜ

f`NXIY ¸fZÔ Àf¸f¦fi Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff dUÀ°ffSX Ad²fIYfSXe d´fi¹fÔUQf ASXþfdSX¹ff ³fZ

AfÔ¦f³fUfOÞXe IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû ¸ff¦fÊQVfʳf QZ°fZ WbXE IYWXf ¹fûþ³ff IYf »ff·f

ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ¦fSXefûÔ IYû d¸f»fZÜX §fSX-§fSX þfIYSX ¦fSXef ´fdSXUfSXûÔ IYû BÀf

¹fûþ³ff IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ffEÔÜ »fOÞXIYf 21 U¿fÊ IYf AüSX »fOÞXIYe 18 U¿fÊ IYe WXû³fe

¨ffdWXEÜ ¹fdQ UZX ´fe±f¸f´fbSX ³f´ff ÃfZÂf IZY d³fUfÀfe WX`a °fû dþÀf þû³f IZY d³fUfÀf

WX`, CXÀf þû³f ¸fZÔ þfIYSX A´f³fZ IYf¦fþf°f ªf¸ff IYSXZÔÜ dþ»fZ ÀfZ ffWXSX IZY

SXWXUfÀfe Afg³f»ffB³f Af½fZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ 48 WXþfSX ÷Y´fE ³f¦fQ ÀfSXIYfSX

¸fb£¹f¸fÔÂfe IY³¹ff dUUfWX ¹fûþ³ff IZY °fWX°f QZ¦feÜ A·fe 25 ÀfZ Ad²fIY þûOÞXûÔ

IYf »fùf WX`Ü ¸fb£¹f ³f´ff Ad²fIYfSXe ¦fþZÔQidÀfÔWX f§fZ»f ³fZ f°ff¹ff IYûBÊ ¦f»f°f

°fSXeIZY ÀfZ ¹ff VffQeVfbQf WXûIYSX ·fe BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ »ff·f »fZ¦ff °fû CXÀf ´fSX

IYNXûSX IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ BÀfIZY d»fE ·fe EIY Àfd¸fd°f f³ffBÊ WX` þû BÀfIYe

QZJSXZJ IYSXZ¦feÜ

´ffE þf³fZ ´fSX 14 ´fiIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ

´fÔþefð dIYEÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX ³¹ff¹ff»f¹f

õfSXf 9 ´fiIYSX¯fûÔ ¸fZÔ IbY»f 9 »ffJ 70 WXþfSX

÷Y. IYf þb¸ffʳff Ad²fSXûd´f°f dIY¹ffÜ Jfô

ÀfcSXÃff Ad²fIYfSXe ³feSXþ ßfeUfÀ°fU õfSXf

ßfeßfe °f°U ¦ff¹f IYf §fe A¸ff³fIY ´ffE þf³fZ

´fSX dUIiY¹f IYSX³fZ Uf»fZ SXf¸f d´f°ff ·fbUf³feSXf¸f

ÀffQ AfÀ±ff ´f°fÔþd»f Àf³ffUQ, E¸f½WXe ´fMXZ»f

EÔOX IÔY´f³fe BÔQüSX EUÔ ßfeUZQf Àf°U ´fif¹fUZMX

d»fd¸fMXZMX ´fSX 3 »ffJ 75 WXþfSX øY´fE IYf

QÔOX ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ »f¦ff¹ff WX`Ü

IbYL Àf¸f¹f IZY d»fE Àff IbYL LûOÞX dQ¹ff ±ff °fû ¦f»f°f ³fWXeÔ

WXû¦ffÜ EZÀfe ·fe JfSXZÔ AfBÊ ±feÔ dIY 'ffWXbf»fe' AüSX

'ffWXbf»fe 2' IZY QüSXf³f ´fi·ffÀf IYû VffQe IZY IYBÊ ´fiÀ°ffU

·fe d¸f»fZ ±fZÜ f°ff¹ff þf°ff WX` ´fi·ffÀf IZY §fSX

IbY»f 6 WXþfSX »fOÞXdIY¹fûÔ IYe VffQe IZY dSXV°fZ

AfE ±fZÜ Àf·fe ´fi·ffÀf ÀfZ VffQe IYSX³ff ¨ffWX°fe

±feÔ »fZdIY³f CXÀf QüSXf³f ´fi·ffÀf dÀfRYÊ dRY»¸f

´fSX WXe RYûIYÀf IYSX³ff ¨ffWX°fZ ±fZ AüSX CX³WXûÔ³fZ

¹fZ 6 WXþfSX VffQe IZY dSXV°fZ ·fe NXbIYSXf dQE ±fZÜ

40 IYe CX¸fi ¸fZÔ ´fi·ffÀf A·fe ·fe ¸fûÀMX

Ed»fþZf»f f`¨f»fSX f³fZ WXbE WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY,

ÀffCX±f IYe Ad·f³fZÂfe AüSX 'ffWXbf»fe' IYe QZUÀfZ³ff ¹ff³fe

A³fb¿IYf VfZ˜e IZY Àff±f ´fi·ffÀf IZY dSX»fZVf³fdVf´f AüSX VffQe

IYe IYBÊ ARYUfWXZÔ CXOÞXeÔÜ ffQ ¸fZÔ ÓfcNXe Àffdf°f WXbBÊÔÜ

³f¦fSX ´ffd»fIYf IYe f`NXIY

¸fZÔ ·fOÞXIZY ·ffªf´ff ´ff¿fÊQ

f°ff¹ff ¦f¹ff dIY NXZIYf °ffþc NXZIZYQfSX IYû dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü

°ffþc NXZIZYQfSX IYf ³ff¸f Af°fZ WXe dUSXû²f VfbøY WXû ¦f¹ffÜ

IYBÊ ´ff¿fÊQûÔ ³fZ f°ff¹ff CX³fIZY ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe d»fE ¦fE IYf¸fûÔ

IYû ³fWXeÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf ´fSX BÔþed³f¹fSX SXfIZYVf

f`³f»f ³fZ IYWXf °ffþc NXZIZYQfSX ¸fZSXZ ·fe RYû³f ³fWXeÔ CXNXf°fZ

WX`aÜ CX³WXZÔ fb»ff³fZ IY¸fʨffSXe ·fZþ³ff ´fOÞX°ff WX`Ü ´ff¿fÊQûÔ ³fZ

A³fbfÔ²f d³fSXÀ°f IYS »f`IY d»fÀMXZOX IYSX³fZ IZY d»fE

IYWXfÜ f`NXIY ¸fZÔ fb²fUfSX ÀfbfWX ´fiZÀfeOXZÔMX B³f

IYfCXÔdÀf»f IYe f`NXIY ¸fZÔ ³ff¸ffÔ°fSX¯f ´fiIYSX¯f ÀUeIÈY°f

dIYE þf³fZ IYf dUSXû²f WXbAfÜ ³f¦fSX´ffd»fIYf CX´ff²¹fÃf

IYf»fe¨fSX¯f Àfû³fUfd³f¹ff ³fZ BÀfIYû »fZIYSX d»fdJ°f

AfUZQ³f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dUSXû²f QþÊ IYSXf¹ffÜ

8 ³fUÔfSX IYû WXû³fZ Uf»fZ Af¹fûªf³f IYe °f`¹ffSXe Vfb÷Y

Àff¸fcdWXIY d½f½ffWX IYû »fZIYSX f`NXIY

IYBÊ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû d¸f»fZ¦ff »ff·f- ³f´ff

A²¹fÃf ´fid°fd³fd²f ÀfÔþ¹f U`¿¯fU ³fZ f°ff¹ff ³f¦fSX

´ffd»fIYf AüSX SXfª¹f À°fSX ´fSX BÀfIYe MXe¸fZÔ f³fe

WaX`, þû d³f¦fSXf³fe IYSX SXWXe WX`aÜ 8 ³fUÔfSX IYû BÀf ¹fûþ³ff IZY

°fWX°f IYBÊ dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ

d¸f»ff½fMX IYSX³fZ ´fSX IYBÊ ´fid°f¿NXf³fûÔ ´fSX ªfb¸ffʳff

³f¸fc³fZ AU¸ff³fIY ´ffE ¦fE

Jfô ÀfbSXÃff Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff IYf³WXf Qc²f

OXZ¹fSXe ´fSX AU¸ff³fIY Qc²f dUIiY¹f IYSX³fZ ´fSX 1

»ffJ ÷Y. IYf QÔOX Ad²fSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü

Àf³ffUQ d³fUfÀfe ³fMXUSX»ff»f d´f°ff NXfIbYSX»ff»f

´fMXZ»f IZY ´fiIYSX¯f ¸fZÔ A¸ff³fIY §fe IZY dUIiY¹f

´fSX 1 »ffJ 50 WXþfSX ÷Y. IYf þb¸ffʳff »f¦ff¹ff

¦f¹ff WX`Ü f`dOÞX¹ff IYe WXdSXAû¸f »fÀÀfe ÀfZÔMXSX ½f

·feIY³f¦ffÔU IYe ¦ff¹fÂfe OXZ¹fSXe IYf QWXe,

Àf³ffUQ IZY ¸fûQSXe Qc²f ·fÔOXfSX ÀfZ Qc²f ½f ¸ffUZ

IYf ³f¸fc³ff A¸ff³fIY ´ffE þf³fZ ´fSX 75-75

WXþfSX IYf QÔOX Ad²fSXûd´f°f dIY¹ff WX`Ü


08

BaXQüSX

¦fb÷Y½ffSX, 24 A¢McXfSX 2019

dÀfMXe

À½ff¸fe, ¸fbýiIY E½fa ´fiIYfVfIY SXfªfe½f ²ff¸f õfSXf OXe. fe. IYf´fÊ d»f., XÀfZ¢MXSX-ERY, BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff, ÀffÔUZS SXûOÞX, BÔQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa 102-104/109-111, IZYd´fMX»f MXfg½fSX, ´fWX»fe ¸fadªf»f, 169-171-E, ´fe¹fc 4, Àfe 21 ¸ffg»f IZY ´feLZX, BaQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ RYû³f: 0731-4000244

AfSX.E³f.AfBÊ. ³fafSX - MPHIN/2017/72473 OXfIY ´faªfe¹f³f IiY¸ffaIY- MP/IDC/1550/2017-2019, ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : SXfªfe½f ²ff¸f, À±ff³fe¹f Àfaa´ffQIY : ¸fb³fe¿f Vf¸ffXÊ *, (*Àf¸ff¨ffSX ¨f¹f³f IZY d»fE ´feAfSXfe E¢MX IZY °fWX°f dªf¸¸fZQfSX)Ü ³¹ff¹f ÃfZÂf BaQüSX SXWZX¦ffÜ

More magazines by this user
Similar magazines