7 ноября 2019 года, №128 (19409)

PavlodarNews

ÏÀÂËÎÄÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

7 ноября 2019 года,

четверг

№128 (19409)

http://irstar.kz

ÁÎÐÜÁÀ

ÇÀ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ

Издается с 7 апреля 1918 года

ÑÀÌÈ

ÇÀÐÀÁÎÒÀËÈ,

ÑÀÌÈ

ÏÎÒÐÀÒÈËÈ

С января 2020 года все сельские

округа Павлодарской области перейдут

на собственный бюджет. Благодаря

этому каждый налоговый тенге

местных жителей будет потрачен на

нужды сёл. Напомним, с прошлого года

на так называемый четвёртый уровень

бюджета перешли только те округа, в

которых больше двух тысяч жителей.

Введение самостоятельных бюджетов

в Павлодарской области началось в 2018

году. Тогда в 32 сельских округах собрали

почти 480 миллионов тенге, перевыполнив

план на 38 миллионов. В этом году

общий бюджет сельских округов – почти

шесть миллиардов тенге, из них собственных

доходов по плану – 504 миллиона .

Самостоятельные бюджеты сельских

округов состоят из подоходного, земельного,

транспортного налогов, платы за

размещение наружной рекламы и продажи

собственности районной администрации.

Так, в Евгеньевском и Кызылжарском

сельских округах продали автобус, машину

и ненужные трубы. С этого удалось

выручить около пяти миллионов тенге,

которые пошли на нужны округа.

Фото Валерия БУГАЕВА

Íà íåñïðàâåäëèâîñòü íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ïîæàëîâàëèñü

âëàäåëüöû àâòîáóñíûõ ïàðêîâ Ïàâëîäàðà. Òðàíñïîðòíèêè óòâåðæäàþò,

÷òî âëàäåëüöû àâòîáóñîâ ìàëîãî êëàññà íå ñîáëþäàþò

ãðàôèêè äâèæåíèÿ è òåì ñàìûì ïåðåáèâàþò ðàáîòó êîíêóðåíòîâ.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå íà 7 ñòð.

×èòàéòå â íîìåðå:

ИСКУССТВО:

по взмаху волшебной палочки

ÑÒÐ.8

ФИНАНСЫ:

мелочный вопрос

ÑÒÐ.15

ОБЩЕСТВО:

по стопам Мергалыма

ÑÒÐ.17

(Окончание на 3 стр.)

ÍÀ ÓÃÎËÜÍÛÅ

ÄÅÍÜÃÈ

Около двух миллиардов тенге потратил

за этот год на охрану окружающей

среды «Богатырь Комир». Вдобавок

предприятию удалось заработать на

собственном мусоре: вместо свалки

часть отходов отправили на переработку.

К тому же здесь теперь экономят

питьевую воду.

– На мероприятия по охране окружающей

среды потратили 1,9 миллиарда

тенге. Это при годовом плане в 983

миллиона, – рассказала заместитель

технического директора ТОО «Богатырь

Комир» Наталья Шулаева.

Для угольного разреза важный вопрос –

пылеподавление. Сейчас для этого в

забоях и разрезах начали использовать

шахтную воду.

– Поливаем дренажной или шахтной

водой, питьевую воду для этих целей

больше не используем, – подчеркнула

Наталья Шулаева. – Сейчас стараемся

уменьшить нагрузку на воздушный

бассейн и по питьевой воде. Для этого

в 2020 году планируем под каждым

роторным экскаватором установить

системы туманного пылеорошения. То

есть создаётся туман и прибивает пыль.

Наши специалисты ездили в Россию,

где уже применяется такой опыт. У нас

на тот момент использовалось форсунное

орошение. К тому же если раньше

в роторные экскаваторы заливалась

питьевая вода, сейчас мы говорим о

шахтно-дренажных водах.

(Окончание на 3 стр.)

ПОГОДА

По данным сайта gismeteo.ru, 8 ноября в Павлодаре пасмурно, дождь, ночью темпе-

ратура воздуха 1-3 градуса выше нуля, ветер юго-западный, 4-6 м/с, днём температура

воздуха 1-3 градуса тепла, ветер юго-западный, 5-7 м/с.

9 ноября в Павлодаре переменная облачность, снег, ночью температура воздуха

около нуля, ветер западный, 1-3 м/с, днём температура воздуха 3-5 градусов ниже

нуля, ветер северный, 3-5 м/с.


2 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года

http://irstar.kz Новости. События. Факты

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Íîâûé

âîåíêîì

В

Павлодарской области сменился

начальник департамента по делам

обороны. Новым военкомом региона

стал Бауржан Есимов.

О кадровых перестановках на совещании

в областном акимате сообщил

глава региона Булат Бакауов. Он отметил,

что до назначения Бауржан Есимов

занимал пост заместителя начальника

департамента по делам обороны и

имеет большой опыт работы.

Бауржан Есимов – 1979 года рождения,

имеет высшее образование. В 1999

году окончил Кировское военное авиационно-техническое

училище по специальности

техническая эксплуатация

летательных аппаратов и двигателей.

В 2014 году окончил Центрально-Казахстанскую

академию по специальности

юриспруденция.

С мая 1999 по май 2007 года – старший

авиационный техник группы регламента

и ремонта техническо-эксплуатационной

части в/ч 01852, бортовой

авиационный техник, затем бортовой

авиационный техник-инструктор вертолетного

звена вертолетной эскадрильи

в/ч 01852, старший военный специалист

управления военнослужащих по

контракту и призыву департамента по

делам обороны Акмолинской области.

С мая 2007 по февраль 2008 года

начальник отделения мобилизационной

подготовки и территориальной

обороны отдела по делам обороны

Енбекшильдерского района Акмолинской

области.

С февраля 2008 по май 2018 года

занимал должности начальника отдела

по делам обороны Енбекшильдерского

района, начальника управления по делам

обороны города Кокшетау и начальника

отдела по делам обороны города

Степногорска Акмолинской области.

Награжден медалями ІІІ, ІІ и І степеней

«Мінсіз қызметі үшін».

Рavlodarnews.kz.

Фото Валерия БУГАЕВА.

Ñäåëàþò ñåìüè ñ÷àñòëèâûìè

158 çàÿâîê íà ïîêóïêó æèëüÿ ïî

ïðîãðàììå «Áàқûòòû îòáàñû»

îäîáðåíî â Ïàâëîäàðñêîé

îáëàñòè. Ïðåäâàðèòåëüíûå

èòîãè ãîñïðîãðàììû ïîäâåëè íà

ñîâåùàíèè â îáëàñòíîì àêèìàòå

ïî ðåàëèçàöèè Ïîñëàíèÿ

Ïðåçèäåíòà.

Напомним, обращаясь к казахстанцам, Касым-Жомарт

Токаев поручил Правительству в

течение трех лет решить вопрос предоставления

жилья малообеспеченным многодетным

семьям, стоящим в очереди. Участниками

«Бақытты отбасы» в Павлодарской области

уже стали 158 семей.

– Это 28 многодетных семей, 30 семей, воспитывающих

детей-инвалидов, и 100 неполных

семей, – заявила замглавы региона Алия Арынова.

– Есть семьи, которые получили кредиты.

В основном все заёмщики выбирают вторичное

жильё, что возможно в рамках программы.

До конца года льготные займы получат еще

около 100 павлодарских семей. В целом же

до 2030 года каждого жителя региона планируется

обеспечить минимум 30 квадратными

метрами жилья. Сегодня этот показатель составляет

22 квадрата.

– По строительству жилья нам нужен конкретный

план на ближайшие три года, – резюмировал

аким Павлодарской области Булат

Бакауов. – Мы должны точно знать, сколько

жилья будем строить, за счет каких источников

и по каким программам. Сегодня мы не можем

предоставлять жилье по новым программам,

потому что в основном занимаемся переселением

жителей микрорайона Алюминстрой.

Когда закончим эту работу, нужно предусматривать

минимум по одному-два дома

для участников новых жилищных программ.

С условиями приобретения жилья по программе

«Бақытты отбасы» можно ознакомиться

по ссылке https://hcsbk.kz/ru/affordablehousing/bakytty-otbasy.

Адиль АСКЕРОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.

Ýìîöèîíàëüíî è òåõíè÷íî

Павлодарцев удивило выступление

артистов театра

«Астана Балет». Публика

отметила эмоциональность,

чувственность и техническое

мастерство артистов.

ÆÈËÜÅ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На сцене Дворца культуры имени

Естая столичный коллектив «Астана

Балет» впервые представил программу

из трёх одноактных балетов

неоклассического направления:

всемирно признанный шедевр «Серенада»

Джорджа Баланчина и две

работы приглашённого хореографа

театра Рикардо Амаранте – «Love

Fear Loss» (Любовь Страх Потеря)

и «A Fuego Lento» (Медленный

огонь).

По словам главного балетмейстера

театра Мукарам Авахри,

гастрольную программу руководство

подбирало тщательно: учитывалось,

с чем театр выступал

в Павлодаре три года назад, технические

возможности сцены, а

главное – основная идея и посыл.

– Если в классическом наследии

неким ориентиром является «Лебединое

озеро», то в неоклассической

хореографии та самая точка отсчёта

– это спектакли Баланчина.

Музыка Чайковского, приятные

глазу хореографические рисунки,

чистота линий – «Серенада»

оказывает благотворное влияние

на сознание, воспитание вкуса и

духовное обогащение. К тому же

у нас два прекрасных состава,

артисты выступили на высоком

профессиональном уровне, как

если бы выступали на столичной

или европейской сцене, – отметила

Мукарам Авахри.

Работы Рикардо Амаранте показали

во втором отделении.

– Фантастическое представление!

Артисты произвели на меня

неизгладимое впечатление своим

мастерством: казалось, они не

танцуют – парят над сценой! И,

конечно, эмоциональный накал

чувствовался в каждом движении.

Я думаю, никто из зрителей не ушёл

отсюда прежним, – поделился эмоциями

Арман Жумагалиев.

– Это было невероятно: столько

эмоций, красоты и изящества! Это

было даже лучше, чем мы могли

себе представить! Мы очень рады и

благодарны артистам за этот праздник

для всех жителей Павлодара.

Надеемся, что подобные гастроли

театра «Астана Балет» станут

хорошей ежегодной традицией, –

сказала Ассоль Муфасалинова.

В декабре «Астана Балет» представит

премьеру – двухактный балет

«Золушка» на музыку композиторов

XIX-XX веков. Хореографом-постановщиком

выступит российский

балетмейстер Надежда Калинина.

Pavlodarnews.kz.

Фото Валерия БУГАЕВА.

ÀÂÈÀÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Íîâîñèáèðñê ñíîâà

ñòàë áëèæå

Первый полёт воздушного судна Е-370 до российского города

был осуществлён 30 мая 2018 года. На какое-то время рейсы

прекратились, однако после многочисленных обращений

горожан, чьи родные, друзья живут по ту сторону границы,

было решено вернуть воздушную связь с северным соседом.

С 29 октября этого года рейс до Новосибирска был возобновлён.

Самолёт будет летать из Павлодара по вторникам и пятницам.

Время вылета из Новосибирска – 8.55, время прилета в Павлодар –

9.20. Обратный рейс из Павлодара отправляется в 10.05, и к 12.20 по

местному времени самолёт приземляется в Новосибирске. Время в

пути – 1 час 20 минут. Разница по времени с Новосибирском – 1 час.

Вместимость самолета – 78 посадочных мест. Среднее количество

пассажиров за три месяца составило более 50 человек.

За дополнительной информацией просим вас обращаться по

телефону 37-12-71.

Пресс-служба акима города Павлодара.

«Îñîâðåìåíèòü» ïîëèöèþ

Недавно в Павлодаре побывал министр внутренних дел РК Ерлан

Тургумбаев, который представил личному составу департамента

новое руководство: начальника департамента Нурлана Масимова

и его заместителя Фархада Омарова.

Министр поздравил новых руководителей

с назначением и обозначил

перед личным составом областной

полиции ряд конкретных задач, поставленных

Президентом РК перед

органами внутренних дел. На общей

встрече с сотрудниками полиции Ерлан

Тургумбаев рассказал об основных направлениях

реформирования органов

внутренних дел, проводимого в соответствии

с «Дорожной картой по модернизации

ОВД на 2019-2021 годы».

Он заострил внимание собравшихся

на требовании строгого соблюдения

каждым сотрудником прав граждан и

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

законности, содействовать формированию

полицейского новой формации.

Кроме того, министр ознакомился с

деятельностью фронт-офиса, задача

которого – обеспечить безбарьерную

работу полиции с населением. Здесь

каждый житель области в кратчайшие

сроки может получить полную

консультацию по всем направлениям

деятельности органов внутренних дел,

что сокращает сроки рассмотрения

обращений граждан. На сегодняшний

день услугами фронт-офиса воспользовались

более 900 человек. Такие

«приёмные для граждан» стали появляться

только в этом году, они уже

действуют в городах области.

Ерлан Тургумбаев в ходе визита

осмотрел стационарный пост полиции,

установленный на одном из оживлённых

мест города – центральной набережной.

Второй такой пост действует

на привокзальной площади рядом с

автовокзалом. В скором времени такие

посты планируется установить во всех

микрорайонах города. Стационарные

посты оборудованы всем необходимым:

имеется сейф для хранения

спецсредств, офисная мебель, стационарная

радиостанция, установлены

кондиционер и домофон. Пост оборудован

системами видеонаблюдения

и пожарно-охранной сигнализацией.

Галина АЛЕКСАНДРОВА.


Новости. События. Факты

http://irstar.kz

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

3

Торжественная церемония прошла

4 ноября. Наград из рук

Владимира Путина удостоились

16 российских и иностранных

граждан из Ливана, Аргентины,

Îðäåí çà äðóæáó

Ïðåäñåäàòåëÿ Ñëàâÿíñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà

Òàòüÿíó Êóçèíó íàãðàäèëè â Êðåìëå. Îðäåí

Äðóæáû åé âðó÷èë Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí

â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà.

ÀÑÑÀÌÁËÅß

Канады, Колумбии, Франции и

Италии. В их числе бессменный

председатель Славянского культурного

центра Татьяна Кузина.

– Хочу поблагодарить присутствующих

здесь соотечественников

и друзей – граждан других

государств, – сказал в поздравительной

речи российский президент.

– Вы многое делаете для

развития многосторонних связей

с Россией. Для расширения гуманитарных,

деловых, культурных и

просто человеческих отношений.

Там, где вы, как правило, возникает

атмосфера взаимного доверия,

которой так часто не хватает в

современном мире.

Со сцены Кремля Татьяна Кузина

поблагодарила Владимира

Путина за высокую оценку её

работы:

– Бесконечно благодарна России

за то, что она не забывает

своих соотечественников. Я могу

заверить от имени наших казахстанских

соотечественников – мы

Ñàìè çàðàáîòàëè,

ñàìè ïîòðàòèëè

(Начало на 1 стр.)

Свежие данные экономисты

предоставили за девять месяцев

2019 года. За этот период в кассы

округов поступило 435 миллионов

тенге, 93,5 из них – сверхплановые.

Самыми активными «сборщиками»

налогов стали сельские

округа Павлодарского района и

Аксу. Там в местный бюджет дополнительно

поступило порядка

21 миллиона тенге.

В прошлом году им же удалось

дополнительно собрать в свой

бюджет 38 миллионов тенге. Такая

работа в округах не осталась незамеченной,

и по поручению акима

области бонусом им выделили

такую же сумму.

– За период введения четвёртого

уровня бюджета повысилась

заинтересованность акимов сельских

округов в администрировании

налогов, благодаря чему доходы

местного бюджета увеличились, –

считает руководитель управления

экономики и бюджетного планирования

Максат Турлыбаев. – Расходы

бюджета формируются с

ÔÈÍÀÍÑÛ

учётом интересов и нужд самих

сельчан. Теперь жители знают, что

средства, которые они заплатят

налогом за свою недвижимость,

транспорт и землю, будут направлены

на развитие его родного

села. Кроме этого, они могут принять

участие в решении проблем

села, как на собраниях, так и

индивидуально при обсуждении

проекта бюджета.

Главный экономист области

рассказал, что в декабре утвердят

самостоятельные бюджеты во

всегда работаем на положительный

имидж России, на консолидацию

наших стран. Для этого мы

сделали многое.

Татьяна Кузина руководит Славянским

центром с 1996 года. Все

эти годы русские жители Павлодарской

области хранят свою

культуру, язык и историю, развивают

межкультурные отношения

в Казахстане. В числе российских

наград Татьяны Кузиной – медаль

Пушкина, ордена русской Православной

церкви Святой Равноапостольной

Великой Княгини Ольги,

Екатерины Великой, почётные

знаки Международного совета

российских соотечественников,

«Во славу Отечества».

Дарина БОРИСОВА.

Фото с сайта kremlin.ru.

всех 126 сельских округах. Причём

в 94 из них – впервые.

– По предварительным данным,

прогноз бюджетов местного сообщества

в 2020 году с учётом всех

сельских округов составит около

7,5 миллиарда тенге. Несмотря на

положительные моменты, есть и

проблемы дальнейшего развития

местного самоуправления. Прежде

всего это несоответствие расходов

с общими доходами. Так,

в прошлом году этот показатель

составил 9,8 процента, в этом –

8,6. На четвёртом уровне администрируется

больше двадцати

бюджетных программ, при этом

основными источниками их финансирования

по-прежнему остаются

субвенции и целевые трансферты

из районных и областных

бюджетов. Для изменения этой

ситуации законодательно необходимо

дополнительно передать

на сельский уровень отдельные

виды платежей из вышестоящего

бюджета. Например, за пользование

земельными участками,

единый земельный налог, поступление

от продажи земли и

права её аренды. Это позволит

увеличить долю собственных

доходов на двадцать процентов,

или 673 миллиона тенге, – уверен

Максат Турлыбаев.

Кристина КОХНО.

Фото предоставлено РСК.

ÃÎÑÑËÓÆÁÀ

ÑÌÎÒÐßÒ

 ÎÁÀ

842

наблюдателя с начала

года приняли участие в

собеседованиях на занятие

вакантных должностей в госорганах

Павлодарской области. О

том, как обеспечиваются прозрачность

и объективность конкурсных

процедур, рассказал на семинаре

для наблюдателей руководитель

департамента Агентства по делам

госслужбы Токтамыс Жумагулов.

Для поступления на госслужбу,

помимо тестирований на знание

госязыка и законодательства, нужно

пройти собеседование. При этом на

интервью с кандидатом обязательно

присутствуют независимые наблюдатели.

– В качестве наблюдателей на

заседаниях конкурсной комиссии

присутствуют представители неправительственных

организаций,

средств массовой информации,

региональной палаты предпринимателей,

областного совета ветеранов,

этнокультурных объединений, а также

депутаты маслихатов всех уровней и

представители нашего департамента,

– рассказал Токтамыс Жумагулов.

Между тем, по его словам, всё чаще

в качестве наблюдателей выступают

госслужащие других госорганов.

– К этой работе нужно привлечь

представителей неправительственных

организаций, общественных

объединений и средств массовой информации,

– отметил Т. Жумагулов.

Как уточнила руководитель управления

госслужбы ДАДГС Сания

Хасенова, в этом году доля представителей

гражданского общества

среди наблюдателей снизилась с 81

до 69 процентов.

Директор палаты предпринимателей

Павлодарской области Ербол

Арынов обратил внимание на то, что

некоторые соискатели на собеседованиях

выглядят подготовленными

к вопросам.

– Мы, наблюдатели, часто можем

видеть, что кандидат, который интересен

комиссии, готов к задаваемым

ему вопросам. Может быть, сделать

так, чтобы письмо с вопросами поступало

от ДАДГС в запечатанном

конверте и вскрывалось в присутствии

наблюдателей? – предложил

Е. Арынов.

По данным департамента Агентства

по делам госслужбы, в прошлом

году за нарушение процедуры конкурсного

отбора к административной

ответственности в регионе привлечены

пять госслужащих, за девять

месяцев 2019 года – 12 человек.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

(Начало на 1 стр.)

Всего на пылеподавление при

экскавации угля в забоях и при работе

на роторных экскаваторах за

год потратили 73 миллиона тенге.

Благодаря принимаемым мерам

удалось сократить количество загрязняющих

выбросов на 28 тонн.

Восемь миллионов тенге потратили

на ремонт пылеулавливающих

систем буровых станков.

Важная статья расходов – предотвращение

загрязнения земель

отходами производства. Другими

словами, на предприятии сортируют,

передают на утилизацию, для

захоронения или на переработку

86 видов отходов.

– Больше двух тонн отходов сдали

на переработку. Это макулатура,

бочки, стекло, даже железные

корпуса от фильтров, которые

раньше уничтожали. Оргтехнику и

старые холодильники тоже сдаём.

Так мы сокращаем вред природе,

Íà óãîëüíûå äåíüãè

при этом нам платят предприятия,

которые забирают наши отходы.

Работаем так с 2018 года. Тогда

мы поняли: пусть мы получим с

этого хоть одну копейку, зато у нас

заберут отходы на утилизацию, и

мы сэкономим на транспортных

расходах, – рассказывает заместитель

технического директора ТОО

«Богатырь Комир».

Макулатуру, к слову, забирают

карагандинцы. С ними оказалось

работать выгоднее, чем с павлодарскими

фирмами: они сами

установили на территории предприятия

контейнеры и сами же

вывозят все бумажные отходы.

Павлодарцы таких условий предложить

не могут.

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

– Раньше у нас была проблема

с бочками из-под ГСМ. Просто вывозить

их неудобно: 15 бочек – и

«КамАЗ» полный, а по сути мы

гоним пустую машину. Если начинали

сдавливать, выливались

остатки масел. Сейчас часть бочек

моют и отправляют на вторичное

использование, часть отправляют

с нашими отходами, – говорит Наталья

Шулаева.

86 видов отходов в зависимости

от класса опасности вывозятся на

разные предприятия. Бумажные

отходы едут в одну точку, промасленные

– в другую. Твердые

бытовые и промышленные отходы

отправляются на экибастузский

полигон.

Интересный момент. На предприятии

работает уникальная для нашего

региона мойка большегрузов.

Там грязь и остатки угля с огромных

«БелАЗов» и «КАТов» смывают, после

чего всё это попадает в специальный

бункер, где отстаивается,

подсыхает, а после отправляется

на утилизацию. Этот вид отходов в

конечном счёте сжигается.

Помимо сортировки мусора и

его утилизации, на предприятии

занимаются озеленением промышленных

площадок. В этом году

на это потратили 3,6 миллиона

тенге. Кроме того, специалисты

«Богатыря» постоянно отслеживают

состояние почвы и воды в

санитарно-защитной зоне.

– Мы следим за состоянием

почвы, делаем радиационное

исследование углей. Для мониторинга

подземных вод по периметру

предприятия находятся

27 наблюдательных скважин. За

девять месяцев было сделано

276 замеров, – добавляет Наталья

Шулаева.

Ещё в этом году предприятию

удалось снизить объемы размещения

вскрышных пород на внешних

отвалах, отгрузив их во внутренние

отвалы на разрезах «Северный» и

«Богатырь». 55 миллионов тенге

потратили на работы по изоляции

экскаваторных отсыпок и уплотнение

кровли отвалов инертными

породами. Производство работ в

обводнённых скважинах позволило

снизить экологическую нагрузку

при проведении взрывных работ

на 120 тонн.

Наталья ЗИНЧЕНКО.


4 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года

http://irstar.kz

2019

ÃÎÄ ÌÎËÎĨÆÈ

ÓÂÅÐÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ

Большим успехом для баяниста из Павлодара завершился

конкурс «Евразия III». Тысячи поклонников

молодого музыканта активно отдавали за него свои

голоса на онлайн-голосовании, а во время награждения

жюри назвало его исполнение великолепным.

Казахстанский баяниствиртуоз

безошибочно сыграл

свои любимые, достаточно

сложные произведения и

произвёл фурор. После открытия

онлайн-голосования

к сайту резко повысился интерес.

Организаторы посчитали,

что на ресурс конкурса

могла произойти хакерская

атака. Однако это были поклонники

Олжаса из разных

стран мира, которые, узнав о

его выступлении, стали массово

отдавать свои голоса.

– Мне всё очень понравилось,

– говорит Олжас

Нурланов. – В Екатеринбурге

была особая дружеская

атмосфера и главное – здоровая

конкуренция между

участниками. Многих участников

я знал и раньше,

это мои друзья. Это было

действительно классно и

даже весело. Особенно запомнился

состав жюри: это

выдающиеся профессионалы

своего дела. Чувства

переполняют. Рад, что не

подвёл поклонников и сразу

выбился в лидеры. Благодарю

всех, кто за меня болел,

кто меня поддерживал,

спасибо Казахстану за поддержку

в голосовании. Знаю,

что голосовали и из Италии,

Германии, США, Болгарии

и Китая.

Как сообщалось ранее,

конкурс исполнителей на

русских народных инструментах

«Евразия III» проводится

под руководством

Министерства культуры

Российской Федерации,

Уральской государственной

ÊÎÍÊÓÐÑ

консерватории имени М.П.

Мусоргского, других крупных

культурных организаций и

благотворительного фонда

Михаила Уляшкина. Казахстанец

Олжас Нурланов

не расстаётся с баяном с 7

лет. За спиной – свыше 30

побед, в том числе сенсационное

первое место на 4-м

Международном фестивале

баянистов и аккордеонистов

в Китае. А когда мальчику

исполнилось 11 лет, мастера

Воронежского завода

музыкальных инструментов,

восхищённые его талантом,

специально изготовили для

Олжаса именной баян.

В настоящее время Олжас

считается одним из самых

известных баянистов, который

прославляет казахстанское

искусство на весь мир. В

репертуаре Олжаса – сложнейшие

казахские народные,

классические европейские и

русские композиции, произведения

знаменитых современных

авторов.

Напомним, что конкурс

«Евразия III» состоял из трёх

этапов, где каждый участник

должен был исполнить произведения

разной категории

сложности и направленности.

В настоящее время

музыкант, стипендиат Президентской

премии Фонда

им. Н. Назарбаева – студент

Московской государственной

филармонической академии

и часто выступает на самых

больших концертных площадках.

«ÆÀÑ ÊÝѲÏÊÅл

Гаухар АКУБАСОВА.

ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ

Житель Щербактинского

района Константин

Таранченко,

став участником программы

«Жас кəсіпкер»,

организовал досуг для

районной молодёжи. В

будущем молодой предприниматель

планирует

расширить свой бизнес.

Константин Таранченко

прошёл обучение основам

предпринимательства и получил

от государства грант

на 500 тысяч тенге. На полученные

средства арендовал

помещение, закупил телевизоры,

игровые приставки,

мебель и сегодня с успехом

реализует начатое дело.

– Эта ниша в районе свободна,

конкурентов нет, и

она очень востребована, –

отметил он. – В дальнейшем

планирую и другие виды развлечений,

например, стол с

настольными играми, чтобы

ожидающие своей очереди

ребята могли занять себя

в других играх, организовать

по телевизору прямую

трансляцию спортивных

мероприятий.

Центр ориентирован на

подростков, но ввиду популярности

его посещают

и жители старше 18-20 лет.

По словам Константина

Таранченко, основной поток

молодёжи начинается с

18 часов.

– Один час, проведённый

в центре, стоит всего 400

тенге, – рассказывает предприниматель.

– Для подростков

имеется временной

лимит, и своё время они

знают, поэтому долго не засиживаются.

Работает центр всего две

недели, но его уже посетили

многие. В перспективе начинающий

бизнесмен планирует

приобрести собственное

здание.

Владимир СВЕТЛОВ.

Ðèòìû äëÿ äóøè

На минувшей неделе 19-летний

житель Аксу Иманбек Зейкенов

проснулся настоящей звездой.

Молодой человек, работающий

сигнальщиком на железной дороге,

ещё весной написал ремикс на трек

«Roses» американского рэпера

SAINt JHN, и спустя полгода он возглавил

мировые чарты. В интервью

«Звезде Прииртышья» молодой

талант рассказал о первом успехе,

дуэте с Сати Казановой, сотрудничестве

с российским лейблом

«Effective Records», предложении

певицы «Black Star» Назимы и о том,

почему не собирается связывать

свою жизнь с музыкой. Кроме того,

он поведал нам и о многих других

интересных фактах своей жизни.

Имя нашего собеседника теперь не

сходит со страниц средств массовой

информации, а его ремикс, написанный

за два часа, с мировых чартов.

Трек продолжает покорять другие

музыкальные площадки. Например,

он вошел в топ-10 Apple Music, в приложении

Shazam набрал более 6,5

миллиона просмотров, занял пятое

место в чарте Яндекс-музыка, собрал

четыре миллиона прослушиваний на

Spotify, на канале рэпера Saint JHN в

YouTube – более миллиона просмотров.

Правда, сам Иманбек Зейкенов

себя звездой не считает, но рад, что

его труд высоко оценили люди разных

стран.

– Трек популярнее оригинала в пять

раз, так мне сказали, – начинает нашу

беседу Иманбек Зейкенов. – Его написал,

как помню сейчас, 21 марта.

На следующий день загрузил в группу

социальной сети Вконтакте, потом

на свою страницу в инстаграм без

какого-либо фидбэка. Спустя два-три

месяца ремикс в Вконтакте начал набирать

популярность, после этого всё

и началось. На его написание ушло

два часа, создавал трек на ноутбуке

дома. Начали связываться продюсеры

из Литвы, России, известные

и неизвестные артисты. С «Effective

Records» подписал контракт, ремикс

рецензировали, сейчас он продаётся

на всех музыкальных платформах.

Взяли согласие автора, так как это

обязательное условие, если нужно его

монетизировать. Лейбл предложил два

варианта – часть продаж в процентах

отдаём рэперу либо платим девять тысяч

евро за то, что другой исполнитель

записывает по-новому, то есть чистит

вокал, но с теми же нотами и текстом.

Мы выбрали первый вариант. Позже из

Англии мне написал Кирилл – представитель

лейбла и предложил написать

цензурную версию трека. В оригинале

много оскорбительных слов. Переделал

и отправил, его будут крутить на

местных радиостанциях.

Написанием ремиксов молодой

человек увлёкся чуть больше года назад.

Он смотрел обучающие видео и

по шаблону пытался создавать треки.

– В первое время это был ужас, не

получалось. Со временем начал понимать,

как делать музыку. Хорошо

чувствую ноты, ритм, научился слышать,

когда кто-то при исполнении

фальшивит. Когда написал ремикс к

«Roses», то понял, что зашло, мне

нравится. Сейчас есть совместные

коллаборационные треки. Это «All

night» и «Take me». Есть демо-версии

ремиксов на популярные песни, но

пока не готов их опубликовать, – рассказывает

Иманбек.

Казалось бы, после такого успеха

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

наш собеседник мог уверенно ворваться

в шоу-бизнес, стать ещё более

популярным и востребованным в этой

сфере, тем более задатки есть – Иманбек

Зейкенов родился в музыкальной

семье. Но для парня музыка – любимое

хобби, занятие для души, в планах

продолжить учёбу по специальности.

Он трудится сигнальщиком на станции

Аксу-1. Профессия одна из сложных на

стальной магистрали.

– Мне заплатили аванс, этих денег

хватит, чтобы уйти с работы. Я думал

над этим вопросом, но ответа не нашёл.

Не могу бросить профессию, возможно,

в далёком будущем, но точно

не сейчас или завтра. Во-первых, мне

нравится эта отрасль, хотя пришёл в

неё случайно. После школы не знал,

куда податься, а друзья решили поступить

в Высший колледж электроники

и коммуникации Павлодара. Пошёл

за компанию. Сейчас совмещаю работу

с учёбой. Во-вторых, сейчас я

не уверен, что музыка обеспечит моё

будущее, тем более когда пишешь за

деньги, исчезает искренность, – рассказывает

Иманбек Зейкенов. – Во

втором классе папа научил играть на

гитаре, он, как и я, поёт дворовые песни.

Тогда же ходил на кружок домбры,

но спустя две недели ушёл, понял,

что это не моё. Мой прадед Иманбек

в своё время был знаменитым и талантливым

музыкантом, прекрасно

играл на домбре и пел национальные

традиционные произведения. Меня

назвали в честь него.

Конечно, такого рода музыка со

временем забывается. Это отмечают

сами пользователи. Автор нашумевшего

ремикса полностью согласен со

слушателями, но парень и не думает

расстраиваться. Говорит, для того чтобы

достичь поставленной цели, надо

всё время трудиться и развиваться

дальше – покорив одну вершину, нужно

стремиться к другой. Простой и всем

известный рецепт успеха.

– Такая музыка, конечно, забудется,

но и я не стою на месте. Стараюсь

открывать что-то новое – плагин,

инструменты, направления. Словом,

необходимо двигаться, – отмечает

Иманбек Зейкенов.

А пока ему каждый день поступают

предложения о сотрудничестве от

продюсерских центров Москвы, Праги

и различных артистов. Например, на

прошлой неделе ему написали казахстанская

певица, резидент лейбла

«Black Star» Назима и участница

проекта «Песни на ТНТ» Say Mo. В

прошлом году Иманбек Зейкенов познакомился

с Сати Казановой.

– Сейчас в почтовом ящике и мессенджерах

много писем, но у меня нет

времени. Это не звёздная болезнь,

просто занят на работе, выходных

практически нет, поэтому не могу ответить

и тем более пообещать сделать

ремиксы на треки. Назима написала,

что недавно у неё вышла новая песня

«Я твоя», и сказала, что хотела бы

посотрудничать со мной. Помню, она

выступала у нас в городе и стояла в

двух метрах от меня, простой человек.

Её творчество мне близко и по душе,

поэтому готов написать ремикс только

из-за большого уважения к ней, то есть

за респект. Такое же предложение

поступило и от Say Mo, ей пока не

ответил, – с улыбкой рассказывает

Иманбек. – В прошлом году на День

города приезжала Сати Казанова. Она

из числа зрителей искала мужчину

для того, чтобы исполнить песню «До

рассвета», там есть мужская партия.

Выбрала меня, и мы спели, незабываемые

впечатления, конечно.

Как уже стало известно, треки и ремиксы

на популярные песни Иманбек

Зейкенов решил писать бесплатно, но

только тем артистам, которые остаются

в любых ситуациях людьми, и творчество

которых ему нравится. Парень не

намерен сотрудничать на постоянной

основе с лейблами и артистами.

– Если заключу контракт, то я уже

буду обязан, например, в неделю

выпустить альбом, тогда искренность

в творчестве пропадёт, а это

обязательное условие для меня. Мне

комфортнее работать дома на своём

ноутбуке. Да, заключил договор с

«Effective Records», но по документам

я не резидент лейбла, отправляю

работу, когда напишу что-то стоящее

внимания, – говорит Иманбек Зейкенов.

– Это касается и артистов. Если

его творчество мне нравится, то без

проблем напишу ремикс, бесплатно.

Сейчас многие певцы наблюдают

хайп вокруг моего имени и хотят воспользоваться

этим. Раньше нравился

Скриптонит, но сейчас в его треках

видно влияние лейбла, с расчётом на

продажи и так далее.

Иманбек Зейкенов мечтает о сотрудничестве

с казахстанским трио «Шоу

Ирины Кайратовны» и американской

певицей Холзи.

Айдана ЕРТАЙ.

Фото из личного архива

Иманбека ЗЕЙКЕНОВА.


Города и районы

http://irstar.kz

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

5

Êàê óäåðæàòü âðà÷åé

О

том, что в Экибастузе существует

проблема нехватки

врачей, известно давно.

Чтобы изменить ситуацию, руководители

медицинских учреждений

приглашают специалистов

из других городов, привлекают

молодых медиков, создавая все

условия для жизни и работы. Им

выделяются подъёмные, для тех,

кому не смогли выдать служебную

квартиру, снимают жильё.

В первую очередь врачей нужно

обеспечить крышей над головой.

С таким предложением к коллегам

обратился депутат городского

маслихата Серик Макаров на

очередном заседании депутатской

фракции в Экибастузском городском

филиале партии «Nur Otan»:

– Все мы хотим, чтобы нас

лечили грамотные специалисты.

Однако не делаем ничего, чтобы

их удержать в городе, – считает

С. Макаров. – В поликлинике №3

из приезжих 11 врачей квартиры

получили всего семь. Остальным

приходится жить на съёмных

квартирах. Разве это дело? Они помыкаются

год-другой и уедут. А мы

опять останемся без специалистов.

Такая же ситуация сложилась

в поликлинике №2. В этом году

в мед учреждение прибыли 13

молодых специалистов из Семея,

Караганды и Нур-Султана. Это

акушеры-гинекологи, врачи общей

практики, педиатр, терапевт. По

информации главврача, служебное

жильё выделено всего пяти

врачам, остальным поликлиника

вынуждена снимать квартиры.

– В городе активно идёт строительство,

растёт жилой фонд, –

сказал депутат. – Сейчас мы видим,

как строятся новые дома. Мы

должны ходатайствовать, чтобы

врачи смогли получить квартиры в

этих новостройках.

Депутаты поддержали предложение

единогласно. Первый заместитель

председателя городского

филиала партии Нияз Макраев

отметил, что вопрос будет направлен

на рассмотрение депутатов

областного маслихата.

Ïîçäðàâèëè âåòåðàíà

В

Шарбактах на прошлой неделе

руководители района и

общественных организаций

навестили ветерана Великой Отечественной

войны Ефима Емельяновича

Петренко. Повод для

этого был отменный – старейшему

ветерану Щербактинского

района исполнилось 102 года.

Как водится, привезли подарок,

плазменный телевизор, посидели за

праздничным столом. Поговорили.

Конечно, звучали самые тёплые

поздравления и пожелания долгих

Ãîñòè èç Êèòàÿ

Недавно в Железинском районе

побывала делегация

из города Фуцин Китайской

Народной Республики.

Äåíü òâîð÷åñòâà

В

Иртышске

прошёл районный

фестиваль художественного

и декоративно-прикладного

детского творчества «Алтын

қазына».

Мероприятие провели по программе

«Рухани жаңғыру». По замыслу

организаторов, оно направлено

на развитие художественных

и творческих способностей детей,

раскрытие творческого потенциала

личности ребёнка.

лет жизни. В свои годы Ефим Емельянович

сохраняет жизнелюбие,

бодрость духа, не чурается общения

с людьми – непременный участник

Парадов ко Дню Победы, участник

встреч с молодёжью села. На войне

был с первых дней, защищал

Москву, со своей частью дошёл до

Брянска, воюя на Западном фронте.

Может о многом вспомнить и рассказать,

вот и на этот раз вспомнил

своих боевых друзей, с которыми

тянул фронтовую лямку на передке.

Как и всем его сверстникам,

прошедшим войну, ему достались

– Особенность фестиваля заключается

в том, что он включает

в себя все направления декоративно-прикладного

искусства, –

рассказывает Нургуль Бешкенова,

завуч по учебно-воспитательной

работе Иртышского центра детского

творчества и досуга. – Работы

представлялись по разным

жанрам и техникам, с соблюдением

национально-культурных

традиций.

В конкурсе приняли участие 122

Íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê

Налоговики Павлодарского

района ловят «бомбил». Тех,

кто зарабатывает на частном

извозе и не платит налоги,

обещают штрафовать.

«Вольных» таксистов в близком к

областному центру районе предостаточно

– спрос рождает предложение.

Начать полиция, ведомство

госдоходов и отдел занятости

решили с села Кеменгер. Первым

попался водитель Audi, ему разъяснили

трудовое законодательство

и напомнили, что заниматься частным

извозом запрещено.

– Глава государства поручил

освободить субъекты малого бизнеса

от налогов на доход на три

года, – напомнил главный налоговик

Павлодарского района Толеген

Шаймарданов. – Предприниматели

сдают налоговую отчётность по

упрощённой декларации и патенту.

Если же регистрации бизнеса нет, то

на них будет наложен административный

штраф. Во время последнего

рейда мы составили пять материалов,

которые направлены в суд. По

трём из них вынесено наказание.

Есть и хорошие примеры. Сергей

Каткеевич открыл своё ИП два месяца

назад. Купил восьмиместный

минивэн и каждый день выходит на

Айбек АМИРОВ.

г. Экибастуз.

большие испытания – после войны

вернулся к мирному труду, работал

в родном селе до выхода на заслуженный

отдых. А будучи на пенсии,

не ушёл от дел – всегда активно

участвовал в общественной работе.

И сейчас ждёт знаменательной

даты – 9 Мая исполнится 75 лет

со дня Великой Победы. Ветеран

собирается достойно встретить

этот святой для каждого бывшего

советского человека день.

Владимир ГЕГЕР.

Щербактинский район.

Визит состоялся в рамках реализации

проекта «Строительство

казахстанского международного

агропромышленного парка».

Рамочное соглашение между

правительством города Фуцин провинции

Фуцзянь и акиматом Павлодарской

области о совместном

строительстве сахарного и крахмального

заводов, птицефабрики

и свинокомплекса подписано 11

сентября нынешнего года. Продукцию

этих предприятий в будущем

планируется экспортировать в Китай.

Делегация приехала для более

детальных переговоров, посещения

потенциальных участков для

строительства и крупных хозяйств

области. В Железинском районе гости

познакомились с работой ТОО

КХ «Пахарь», посетив Агрогородок.

В состав делегации с китайской

стороны вошли исполнительный

директор управляющего комитета

функциональной зоны г. Фуцин

новой зоны Фучжоу Линь Юхуа,

директор департамента экономического

развития этого же комитета

Фан Жэньхао, директора консалтинговых

компаний, председатели

совета директоров и председатели

правлений компаний.

Мухамади ХАМИТОВ.

Железинский район.

школьника. Творческие работы

участников были представлены по

семи номинациям. Жюри конкурса

оценивало их по таким критериям,

как сохранение и использование

народных традиций, качество и

художественный уровень исполнения,

оригинальность, единство

стилевого, художественного и образного

решения.

Как итог – 28 детей стали обладателями

призовых мест. Параллельно

с этим всем участникам вручили

сертификаты.

Руслан ЛОГИНОВ.

Иртышский район.

рейс Кеменгер – Павлодар и обратно.

Всего в Павлодарском районе

таких сознательных извозчиков 12,

ещё три бизнесмена зарегистрировались

в этом году.

К слову, «серые» такси не только

бесполезны для государственного

бюджета, но и опасны для пассажиров.

Таких извозчиков никто не

контролирует, следовательно, за

вашу безопасность они не в ответе,

медицинское освидетельствование

перед выходом в рейс бомбилы не

проходят, а цену зачастую завышают.

Дарина БОРИСОВА.

Павлодарский район.

Óñïåíñêèé

ðèòì

Коллектив «Ритм» из Успенки

завоевал приз зрительских

симпатий на областном конкурсе

«Ақ сəулем». Конкурс посвящался

творчеству заслуженного

деятеля культуры, певца

и композитора Амангельды

Идрисова.

В составе успенского «Ритма»

четверо: солист Айвар Дюсекеев,

за синтезатором – Ержан

Смагулов, Максим Бабич – с

электрогитарой и Вадим Кошман

– с бас-гитарой. Трое из них

работают в сфере культуры – в

местном досуговом центре, а

Вадим Кошман преподаёт географию

в школе. Кстати, у участников

группы довольно ощутимая

разница в возрасте: от 30 до 56

лет. Тем не менее они «сыгрались».

По словам руководителя

отдела культуры Медета Таускана,

«Ритм» не раз выступал на

районных мероприятиях. Иногда

бас-гитарист и солист выступают

только вдвоём – тогда это уже

не «Ритм», а группа «Ремикс». В

Успенке одинаково любят и тех и

других. А участник обеих групп –

Айвар Дюсекеев этой весной

Ïðèøëè

çà îòâåòàìè

День открытых дверей акимата

состоялся в Актогайском

районе.

Специалисты акимата принимали

посетителей на базе районного

центра обслуживания населения.

Целью встречи стало повышение

качества оказания государственных

услуг, обеспечение открытости

госоргана, доступности информации,

улучшение взаимодействия

населения с работниками госорганов.

Сельчане посетили мероприятие

для получения консультаций

по вопросам занятости, предпринимательства,

социальной

защиты, земельных отношений.

Специалистам поступили обращения

по выплатам пособий,

размерам пенсий, подключению

водопровода, занятости и трудоустройству.

даже давал свой сольный концерт.

Что касается конкурса в Майском

районе, здесь, помимо

«Ритма», участвовали ещё семейный

ансамбль из Аксу, ансамбль

«Ақ сəулем» из Майского

района, «SWAN – bend» из

района Аккулы и «Мажор» из Иртышского

района. Условия были

простые: каждый коллектив

должен исполнить одно авторское

произведение Амангельды

Идрисова и ещё одну композицию

любого другого казахстанского

композитора.

Успенцы выбрали произведения

«Ақ сəулем» и «Синяя вечность».

В итоге первое место у ансамбля

из Теренколя, у «Ритма» – приз

зрительских симпатий. Кстати,

среди членов жюри был и сам известный

композитор. Причём он

не только оценивал талант участников,

но и исполнил для них своё

новое произведение.

Отметим, что теперь конкурс

хотят сделать ежегодным. В следующем

году он пройдёт в селе

Теренколь.

Наталья ЗИНЧЕНКО.

Успенский район.

Ïî ñòîïàì Àáàÿ

Школьные библиотекари

Баянаульского района

собрались в Шоптыкольской

средней школе. Хранители

книг приняли участие в

семинаре на тему «Показывая

Абая, мы показываем Казахстан

миру».

Из числа государственных органов

вели приём граждан руководители

и представители отделов

земельных отношений, экономики,

занятости и социальных программ,

предпринимательства,

сельского хозяйства и ветеринарии,

образования, палаты предпринимателей

«Атамекен». Например,

к специалисту отдела

земельных отношений обратился

сельский предприниматель Марат

Мейрамхан по поводу получения

территории для личного подсобного

хозяйства. По его вопросу дан

положительный ответ.

В ходе проведенного дня открытых

дверей посетителям дано

25 разъяснений и консультаций по

оказанию государственных услуг

и проблемно-бытовым вопросам.

Марина КИСЕНКО.

Актогайский район.

Как рассказала специалист отдела

образования Баянаульского

района Маншук Шумакова, целью

семинара стало установление

контактов между библиотекарями,

объединение их усилий в популяризации

творческого наследия

Абая Кунанбаева.

– Семинар собрал 17 школьных

библиотекарей Баянаульского

района. Программа мероприятия

получилась насыщенной. К примеру,

школьный психолог Амина

Арынжанова провела для библиотекарей

тренинг «Импульс». На

мастер-классе «Закончи стихотворение

Абая» собравшиеся смогли

проявить свои знания произведений

великого поэта и мыслителя, –

сообщила М. Шумакова.

Удивили библиотекарей и

школьники Шоптыкольской средней

школы. Третьеклассники

поставили мини-спектакль по

басне Ивана Крылова «Стрекоза

и муравей» в переводе на казахский

язык Абая Кунанбаева.

Ученица 10 класса Данара Едил

прочитала со сцены отрывок

из произведения А. Кунанбаева

«Слова назидания». Кроме того,

школьники презентовали лэпбук

по произведениям великого

казахского поэта. Для справки,

лэпбук (lapbook) – самодельная

бумажная книжка с «кармашками»,

«дверками» и подвижными

деталями.

Семинар «Показывая Абая,

мы показываем Казахстан миру»

завершился концертом, подготовленным

школьниками.

Алишер ШАЯХМЕТОВ.

Баянаульский район.


6 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года http://irstar.kz

Актуально

УСЛУГИ В ЦИФРЕ

В несколько кликов

В Павлодаре прошла презентация портала

социальных услуг, с помощью которого люди

с ограниченными возможностями смогут

самостоятельно проводить онлайн-закупки

технических средств и специальных социальных

услуг. Свою работу площадка начнёт с 1 января

будущего года.

С 1 ноября по всей стране

стартовала информационноразъяснительная

кампания по

внедрению нового портала. До

этого сотрудники отделов занятости

и социальных программ

городов и районов прошли

обучающие семинары в Нур-

Султане. Теперь они на местах

всё объясняют специалистам,

обслуживающими людей с ограниченными

возможностями, советникам

по делам инвалидов и

общественным объединениям.

У пользователя будет свой

личный кабинет и определённая

сумма денег, выделяемая

государством. Для того, чтобы

воспользоваться услугами или

заказать товар, у человека

должна быть ЭЦП.

– Это автоматизированная система,

с помощью которой люди

с ограниченными возможностями

не выходя из дома смогут

заказать необходимое оборудование

или воспользоваться

услугами индивидуального помощника.

Портал будет функционировать

через сайт egov,

нужно создать электронную

цифровую подпись. У каждого

появится электронный кошелёк,

финансовые средства будут

субсидироваться государством,

но в случае превышения лимита

разницу должен заплатить сам

пользователь, – рассказала

руководитель отдела по работе

с ветеранами и инвалидами

областного управления координации

занятости и социальных

программ Зарина Аленова. –

Скорость получения товара

сократится от нынешних нескольких

месяцев до одной-двух

недель. При этом все претензии

к качеству товара граждане

станут относить напрямую к поставщику.

На портале уже размещено

24 вида оборудования.

Внедрение автоматизированной

информационной системы

«Портал социальных услуг»

предусмотрено национальным

планом обеспечения прав и

улучшения качества жизни инвалидов.

Предположительно

ресурсом смогут пользоваться

около 400 тысяч жителей Казахстана

и 200 поставщиков услуг.

Айдана ЕРТАЙ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

‣Каким образом люди с инвалидностью, не

имеющие сотовых телефонов и доступа к

интернету в сельских населенных пунктах,

смогут воспользоваться порталом? И кто

будет оказывать помощь при подборе ТСР?

Местными исполнительными органами в рамках

внедрения портала социальных услуг будут созданы

зоны самообслуживания, где специалисты

управлений и отделов занятости и социальных

программ будут оказывать помощь при получении

ЭЦП и реализации права на выбор технических

средств и услуг реабилитации.

‣В Казахстане отсутствуют специализированные

санатории для людей с инвалидностью

с нарушением опорно-двигательного

аппарата. Можно ли на портале приобрести

услуги санаторно-курортного лечения за

рубежом?

На портале средства и услуги реабилитации будут

оказываться только на территории Казахстана,

получить услуги за рубежом будет невозможно.

Доступность будет основным критерием при

включении санатория в список поставщиков

санаторно-курортных услуг на портале социальных

услуг.

‣Можно ли выбрать товар или услугу в другом

регионе?

Принцип территориальности будет применяться

при получении специальных социальных услуг в

медико-социальных учреждениях, так как денежные

средства находятся в местном бюджете.

‣Будет ли запущен бизнес-процесс на социальную

услугу «инватакси»?

Оказание услуг инватакси не прописано в индивидуальной

программе реабилитации. Также не

установлен механизм оплаты этой услуги.

‣В случае если товар не подходит инвалиду,

предусмотрен ли механизм его возврата?

В договоре оферты будут прописаны отношения

между инвалидом, поставщиком и организацией,

осуществляющей доставку товара.

Кодекс здоровья,

или Табачные грабли

В

Казахстане

курит каждый третий, а ежегодно мире от курения умирают восемь

миллионов человек. Одной из причин смерти становится рак лёгких. Такую новую

пугающую статистику в этом году распространили специалисты Всемирной

организации здравоохранения. В новом проекте казахстанского Кодекса «О здоровье

народа и системе здравоохранения» предложено ужесточить меры по отношению к

курильщикам и расширить перечень мест, где нельзя курить. Однако неделю назад

Министерство здравоохранения РК всё-таки отказалось от идеи запрета курилок в

общественных заведениях и аэропортах.

Проект кодекса затрагивает несколько

основных направлений. Это общественное

здоровье, медпомощь, образование и

наука, фармацевтическая деятельность,

цифровое здравоохранение. Что касается

общественного здоровья, то здесь ранее

дополнены и усилены нормы, предусматривающие

запрет курилок в общественных

заведениях и аэропортах. Предполагалось,

что в кафе и ресторанах должны

полностью избавиться от зон для курения,

но в ходе публичного обсуждения проекта

кодекса казахстанские мажилисмены

встали на защиту прав курящих, заявив,

что полное закрытие «курилок» нарушает

права людей.

Надо сказать, что с 2014 года, когда пошла

первая волна законодательных ограничений

курения, и до настоящего времени Министерство

здравоохранения РК не выступало

против изолированных курилок в ресторанах,

аэропортах и офисах. В действующем

Кодексе «О здоровье» закреплены санитарные

требования для курительных кабин, и

казахстанские рестораторы послушно оборудовали

такие места.

Разумеется, после презентации проекта

нового кодекса в Казахстане появилось немало

противников таких нововведений. Отечественных

предпринимателей, чей бизнес

связан со сферой услуг и общепитом, больше

всего взволновал вопрос потраченных

средств на специально отведённые места

для курения. И тут речь шла совсем не о

десятках тысяч тенге. После предложения

Минздрава бизнесмены заявили о миллионных

вложениях в оборудование, мебель,

перепланировку и обустройство вентиляции.

По данным Национальной ассоциации

предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса,

предприниматели уже потратили около

одного миллиарда тенге, чтобы выполнить

требования казахстанского законодательства

об устройстве отдельных курительных комнат,

причём некоторые сделали это в кредит.

В итоговом проекте кодекса мажилисмены

всё-таки отстояли норму о «специально

оборудованных местах, выделенных для

потребления табачных изделий, табака для

кальяна, кальянной смеси, в том числе с использованием

систем для потребления табака,

электронных систем курения и кальяна».

КАСАЕТСЯ МНОГИХ

Но есть и другая сторона вопроса. Она

связана с тем, что уменьшать число курильщиков

в нашей стране всё-таки нужно.

Специалисты департамента контроля качества

и безопасности товаров и услуг Павлодарской

области говорят: общественность

по-прежнему не осознаёт, что курение – одна

из основных причин смертности от неинфекционных

заболеваний в Казахстане.

Курильщики в два-четыре раза чаще страдают

от ишемической болезни сердца и цереброваскулярного

инсульта, чем некурящие

люди. И даже если взрослые подвергаются

воздействию чужого дыма, то риск заболеть

возрастает на 25-30 процентов.

– Путём анкетирования мы выяснили, что

хотя в целом люди осознают вред курения,

часто они не имеют представления о его

прямой связи с заболеваниями сердца и

инсультом. Употребление табака приводит к

увеличению числа хронических заболеваний

и их смертельных исходов, оказывает разрушительное

воздействие на пациентов и их

семьи, – говорят в ведомстве.

Павлодарские санврачи отмечают: эффект

отказа от курения становится заметен практически

сразу. Например, в течение 20 минут

уменьшается частота сердечных сокращений

и снижается артериальное давление. За 12

часов в норму придёт содержание угарного

газа в крови. Чтобы улучшилась функция

лёгких, должно пройти от двух до 12 недель.

Через год без табака риск развития ишемической

болезни сердца становится примерно

в два раза меньше, чем у курильщика. Через

несколько лет после полного отказа от курения

риск инсульта снижается до такого же

уровня, что и у некурящего человека.

Проект кодекса в Казахстане широко обсуждала

общественность, по нему проведено

шесть публичных слушаний, в том числе на

площадках партии «Nur Otan» и Национальной

палаты предпринимателей «Атамекен»,

состоялись выездные семинары и «круглые

столы» в регионах страны. На специальную

почту и в социальных сетях от граждан поступило

более трёх тысяч предложений. Все

они рассмотрены рабочей группой.

В региональном департаменте контроля

качества и безопасности товаров и услуг

считают, что меры, предпринимаемые в соответствии

с рамочной конвенцией ВОЗ по

борьбе против табака, существенно влияют

на ситуацию по сердечно-сосудистым заболеваниям.

В числе таких мер – повышение

акцизов и цен на табачную продукцию, внедрение

стандартизированной упаковки или

крупных графических предупреждений о

вреде курения на всех упаковках табачных

изделий. Кроме того, это строгое соблюдение

запретов на рекламу и другое.

По информации ВОЗ, больше всего курильщиков

сейчас именно в постсоветских

странах. А вот в Европе курить стали значительно

меньше. В России избавиться от

вредной привычки не могут или не хотят

почти 60 процентов населения. В Исландии,

к примеру, этот показатель составляет всего

16 процентов. Заметно сократилось количество

курильщиков в Беларуси и Австрии. И

наоборот, их число стремительно растёт в

Кыргызстане и Молдове.

Что касается Казахстана, то у нас в настоящее

время курит каждый третий житель.

Отучить от вредной привычки казахстанцев

пытались повышением цен на сигареты,

устрашающими изображениями на пачках.

Но всё это пока не особо действует.

Марина КИСЕНКО.


Автотранспорт 7

http://irstar.kz

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

Àâòîìîáèëè âñ¸ çàïîëîíèëè

 òàê íàçûâàåìûå ÷àñû ïèê – ñ óòðà è ïîñëå óðîêîâ – ïîòîê

äåòåé âîçëå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà èä¸ò ïðàêòè÷åñêè

áåç ïåðåðûâà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ìíîãèå âîäèòåëè, ñðåäè

êîòîðûõ íåìàëî è ðîäèòåëåé ñàìèõ øêîëüíèêîâ, ñîçäàþò

òàì íàñòîÿùèé òðàíñïîðòíûé êîëëàïñ: ìàøèíû ñíóþò

îäíà çà äðóãîé. À ïðèòêíóòü àâòî ó âîðîò øêîëû âî ÷òîáû

òî íè ñòàëî ñòàíîâèòñÿ èäååé ôèêñ¾

Âå÷íûé ñþæåò

На сайте «Казахстанская

жалобная книга» (https://

zhalobakz.com/) 20 октября

нынешнего года размещена

жалоба #62352 от Нурлана

из Павлодара, в которой говорится:

«Здравствуйте! Постоянно

наблюдаю интересную

картину возле Ледового

дворца «Астана» – это настоящее

безобразие! Каждый

день дети, которые ходят на

хоккей и фигурное катание,

подвергаются опасности.

Со стороны Короленко есть

парковка, напротив входа в

здание, но некоторые водители

паркуются чуть ли не у

входа, тем самым подвергая

всех опасности. В том числе

и владелец магазина спортивных

товаров на своём

джипе каждый день заезжает

прямо на площадь, где ходят

дети. Уважаемая полиция,

нужно навести порядок, оштрафовать,

если нарушают!

Это ведь для безопасности

наших детей! Я не знаю,

куда смотрит руководство

Ледового дворца, – повсюду

камеры, а они закрывают на

это глаза».

Одним словом, на каток –

рискуя жизнью. Впрочем,

сродни подвигу нынче дорога

и в школу. Население

не на шутку обеспокоено

стихийными парковками и отсутствием

дорожных знаков

возле учебных заведений,

въездом транспорта на прилегающую

к школам территорию.

Люди повсеместно

жалуются на одни и те же

проблемы. Вот, к примеру,

недавнее обращение одной

из жительниц Павлодара на

сайте городского акимата:

«Здравствуйте, уважаемый

аким! Хотелось бы обратиться

к вам с просьбой об

установке знака «Осторожно,

дети!» возле 16-й школы.

Так как вход в школу закрыт

с двух сторон гаражами,

водители могут не увидеть

детей, выходящих из-за гаражей.

Знак «Осторожно,

дети!» жизненно необходим

в этом месте – он будет гарантировать

безопасность

наших детей. 16-я школа,

со стороны двора дома на

Торайгырова, 6».

Подобные сюжеты наблюдаются

если не повсеместно,

то вблизи ряда учебных

учреждений города точно.

Ежедневно сталкиваюсь с

интенсивным движением

автомобилей рядом с СОШ

№4. Каждое утро там, как

день сурка: бесконечный

поток авто, засилие припаркованного

транспорта у

ворот учебного заведения

и толпа пытающихся пробраться

к школе, не угодив

под машину, учеников с

родителями.

– Это очень важные вопросы,

и они должны быть

на постоянном контроле, –

отмечает Ербол Арынов,

депутат постоянной комиссии

областного маслихата

по вопросам обеспечения

прав и законных интересов

граждан. – Не должно быть

так, что если сегодня идёт

какая-то кампания, значит,

только сегодня необходимо

размещать возле школ

дорожные патрули. Это не

должны быть временные

выезды. Обеспечение безопасности

детей на дорогах

– задача общая, и

не только депутаты, но и

службы, занимающиеся

этими вопросами, должны

постоянно проводить профилактические

работы. Во

время рейдов депутатов

нередко обнаруживается,

что дорожные знаки установлены

не в тех местах,

где нужно. Иногда мало

светофоров, пешеходные

дорожки неправильно размещены…

Создать всё необходимое

для безопасности школьников

на дорогах рядом с учебными

учреждениями поручил

недавно и глава региона. На

встрече с попечительскими

советами школ Прииртышья

выяснилось, что у входа в

школу №19 Павлодара постоянно

паркуются посетители

близлежащего ЦОНа.

Аким области Булат Бакауов

поручил полицейским навести

порядок на парковках при

школах во всех трёх городах

области.

Äåðæàòü

ïàðêîâî÷íûé

êàðìàí øèðå

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Старший инспектор по особым

поручениям дорожной и

технической инспекции Бауыржан

Макашев рассказал,

что городская инфраструктура

не была рассчитана

на столь стремительный

рост числа автомобилей.

Трафик машин на дорогах

увеличился, и нередко тот

минимум, который отводится

под пешеходные дорожки,

занят припаркованными автомобилями.

Необходимо

менять организацию движения

машин, но основной

упор в ближайшем будущем

будет сделан на расширение

проезжей части.

– В часы пик наблюдается

повышенная концентрация

транспорта. Нет парковок,

люди вынуждены оставлять

машины на дороге. Поэтому

образуются заторы в этих

местах, – говорит Бауыржан

Макашев и добавляет: – Все

жалобы населения обязательно

учтём, отработаем

эти сведения, посмотрим, что

можно сделать. Мы всегда

подключаемся по вопросам,

адресованным к нам, и если

есть необходимость установить,

например, дорожные

знаки, выносим предписания

городскому отделу ЖКХ. Отдел

– владелец всего этого

имущества и проводит тендеры

на установку дорожных

знаков, обслуживание светофоров,

нанесение дорожной

разметки.

Со слов старшего инспектора,

к каждому учебному заведению

необходимо подходить

«предметно», особенно

к тем, которые расположены

в непосредственной близости

к проезжей части.

– Где это будет возможно,

обязательно произведём

упорядочивание парковок

за счёт расширения, – рассказывает

Бауыржан Макашев.

– Где нужно, создадим

дополнительные «карманы»

для того, чтобы припаркованные

автомобили не создавали

помех. Есть поручение

акима, работа проводится,

осталось отчитаться и внести

предложения по Павлодару,

Экибастузу и Аксу.

В городском отделе ЖКХ

со своей стороны подчеркивают,

что охватить все проблемы

сразу непросто.

– В этом году разобрались

с подъездными путями возле

11 школ и 28 детских садов

города, – комментирует ситуацию

Каирболат Найманов,

исполняющий обязанности

завсектором по ремонту

дорог Павлодарского отдела

ЖКХ, и поясняет, что

в ближайших планах чиновников

продолжить работу в

этом направлении. В списке

первоочередных – участки,

потенциально опасные для

пешеходов.

Понятно, что проблема

безопасности на городских

улицах и дорогах возникла не

сегодня. Но она нуждается в

оперативном решении. Да и

вряд ли административный

штраф в размере пяти месячных

расчётных показателей

(12625 тенге) за парковку

в неустановленном месте

способен сильно напугать

недобросовестных водителей.

Город задыхается от

пробок в часы пик и нехватки

парковок. Автомобили создают

аварийные ситуации,

а школьники ежедневно рискуют

жизнью и здоровьем.

Поэтому единственный выход

– навести здесь порядок.

Марина АНГАЛЬДТ.

Фото Валерия БУГАЕВА.

Áîðüáà çà ïàññàæèðîâ

(Начало на 1 стр.)

В частности, на заседании совета

по защите прав предпринимателей и

противодействию коррупции при областной

палате предпринимателей

под председательством Нурлана

Набиева участники рассмотрели обращение

директора ТОО «Автокомбинат»

Александра Панченко. Предприниматель

пожаловался, что из-за

отсутствия контроля со стороны

госорганов водители малых автобусов

нарушают интервалы движения

и увозят из-под носа автобусников

большую часть пассажиров.

Претензии были обращены к региональной

инспекции транспортного

контроля и отделу автомобильного

транспорта и пассажирских

перевозок города. Как оказалось,

в компетенцию обоих госорганов

вопрос не входит.

Несмотря на имеющиеся жалобы

и нездоровую конкуренцию, заведующий

сектором автомобильных

дорог и пассажирского транспорта

Марат Асылбеков отмечает, что ситуация

нагнетается искусственно, и

самого конфликта интересов нет.

– У нас из 33 автобусных маршрутов

только 12 относятся к автобусам

малого класса. Говорить

однозначно, что перед большим

автобусом всегда стоит автобус

малого класса, неправильно.

Это недостоверная информация.

Когда проводили оптимизацию

маршрутной сети, исключили порядка

400 маршруток. Взамен у нас

появились автобусы малого класса,

их перевели с центральных улиц

на второстепенные, – отметил М.

Асылбеков.

Однако Александр Панченко в

ответ привёл свои аргументы.

– По действующим правилам

перевозок пассажиров и багажа

городской общественный транспорт

должен двигаться по установленным

маршрутам и времени. Этого в

городе нет. Автобусы малого класса

должны занимать в маршрутной сети

не более 30 процентов и ездить не на

напряжённых маршрутах. Это требование

тоже не соблюдается. Автобусов

малого класса сейчас по городу

350, их надо сократить как минимум

ещё на 30 процентов. Пенсионеров

и льготников сегодня возим мы, автопарк

№1 и трамвайное управление.

Я просто подсчитал, что за год мы

все перевозим пенсионеров на 470

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

миллионов тенге, льготников ещё на

375 миллионов. А нам возмещают

всего 300 миллионов тенге. Автобусы

малого класса не перевозят льготников,

они зарабатывают деньги на

платежеспособных пассажирах, а

мы терпим убытки, – посетовал А.

Панченко.

Предпринимателя поддержал и

председатель областной палаты

предпринимателей Ербол Арынов.

– Сегодня вопрос стоит в создании

справедливой конкуренции и

равных условий для перевозчиков

общественных пассажирских перевозок.

Есть непонимание между

перевозчиками, и мы должны эту

ситуацию разрешить. Почему малогабаритный

автобус должен идти и

собирать людей, а большие – страдать

от этого? Есть правила, водители

должны их соблюдать и быть

добропорядочными конкурентами.

На стороне крупных автопарков

выступил и руководитель ассоциации

транспортников Василий

Рудаков, сообщивший, что большая

часть автобусов малого класса не

оборудованы системой GPS, что

тоже, по его словам, считается нарушением.

В ответ Марат Асылбеков заявил,

что сейчас большинство перевозчиков

переходят на систему автоматического

контроля. В ближайшее

время любой пассажир сможет

отследить движение транспорта с

помощью мобильного приложения

на сайте go2bus-pvl.kz. В настоящий

момент в эту систему включены

только трамваи и автобусы большого

класса.

– До января 2020 года ею будут

пользоваться все автобусники. Это

требование времени и населения, и

оно обязательно будет выполнено.

Относительно ситуации на рынке

перевозок еще раз заявляю, на

сегодня она стабильная, и конфликтов

интересов между владельцами

автобусов малого и большого классов

нет, – отметил М. Асылбеков.

В ходе дискуссии участники совета

говорили о санитарном состоянии

городских автобусов, невыдаче

билетов, непрозрачности доходов

транспортников. Как отметил Марат

Асылбеков, эти проблемы решатся

с введением электронного билетирования.

Не остался без внимания и вопрос

недостаточности дотаций за

льготные перевозки. По словам

перевозчиков, сумма компенсации,

которую они получают из бюджета,

не покрывает всех затрат и требует

пересмотра.

– Оплата производится по семи

категориям, но она недостаточна.

Это все признают, в том числе и

ревизионная комиссия. Несколько

лет назад мы выплачивали 126

миллионов тенге, на сегодняшний

день уже 335 миллионов, на 2020

год будет закладываться не менее

360 миллионов тенге, – сообщил

М. Асылбеков.

Предвидя возмущение оппонентов,

чиновник напомнил, что

согласно действующему законодательству

перевозчики обязаны

возить льготные категории, установленные

местными исполнительными

органами.

– Здесь государства в государстве

быть не может. Решение

местных исполнительных органов

должно исполняться. Перевозка

льготных категорий – одно из основных

требований городских пассажирских

перевозок, – парировал

Марат Асылбеков.

Видя некоторую конфронтацию

между чиновником и перевозчиками,

участники совета решили

вернуться к вопросу повышения

дотаций ещё раз.

Анна УРАЛОВА.


8 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года http://irstar.kz

Репортёр

Один оркестр, несколько солистов

и настоящее созвездие

лучших дирижёров… В

Павлодаре состоялся один из

самых лучших музыкальных вечеров

нынешней осени. На сцене

Дворца культуры имени Естая

на прошлой неделе прошёл необыкновенный

концерт.

ПАВЛОДАР МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Парад дирижёров

Фестиваль «Парад дирижёров»

в Павлодаре проводился впервые,

приурочили его к столетию нашего

известного земляка, музыканта

Рустамбека Омарова. Он родился

в сентябре 1919 года в ауле Щербакты

на территории современного

района Аккулы Павлодарской области.

В середине 30-х годов прошлого

века учился в Ленинградском

музыкальном училище, воевал

в годы Великой Отечественной

войны, а в 1951 окончил Алма-

Атинскую консерваторию имени

Курмангазы по классу домбры. Выступал

в составе Казахского оркестра

народных инструментов имени

Курмангазы, был солистом, оркестр

много гастролировал по странам

ближнего и дальнего зарубежья. В

1967 году удостоен звания заслуженного

артиста Казахской ССР, а

через девять лет стал народным

артистом республики.

Такие фестивали известны во

всём мире – когда на сцене царят

не солисты и творческие коллективы,

а дирижёры. Обычно такие

мероприятия проводятся разово и

не становятся постояннодействующими

фестивалями-конкурсами.

Как рассказали в областной филармонии,

с инициативой организовать

концерт памяти народного

артиста Казахстана Рустамбека

Омарова выступили его потомки,

а коллектив Павлодарской областной

филармонии с удовольствием

поддержал предложение. Здесь

нужно отдать должное павлодарскому

дирижёру, руководителю

нашего областного оркестра казахских

народных инструментов им.

Р. Омарова, заслуженному деятелю

Республики Казахстан Талгату

Каримову: именно благодаря его

связям и знакомствам с дирижёрами

из разных городов и стран

удалось собрать для выступления

прекрасных артистов. Ну, и самим

музыкантам надо воздать должное:

без устали играть на протяжении

двух с половиной часов, следуя

манере дирижирования самых

разных маэстро – с такой задачей

справится не каждый коллектив.

Да и репертуар подобрали разноплановый:

от кюев Курмангазы до

мировой классики.

Начался концерт с исполнения

известнейшего кюя Курмангазы

«Сарыарка», после чего прозвучала

песня Рустамбека Омарова

«Жастык шак», название которой

и дало название концерту. Это

произведение исполнил областной

оркестр казахских народных

инструментов под руководством

Талгата Каримова.

Затем на сцену вышли гости из

России – дирижёр и художественный

руководитель Государственного оркестра

Республики Алтай (известный

композитор, музыкант-аранжировщик

и педагог) Владимир Кончев, который

занял место за дирижёрским

пультом, и лауреат международных

конкурсов по горловому пению Добрыня

Сатин (Республика Алтай).

В исполнении нашего оркестра и

Добрыни Сатина, который играл на

комусе, прозвучала торжественная

сюита «Алтай» В. Кончева.

Комус – это близкий родственник

казахского шан-кобыза. Подобные

самозвучащие язычковые инструменты

широко распространены

среди народов Азии. Этот музыкальный

инструмент считается

одним из древнейших на земле.

Павлодарский зритель оказался

просто пленён исполнением этой

оригинальной сюиты, как и «Попурри

на алтайские темы», прозвучавшего

позднее. Автор этой композиции

тоже Владимир Кончев. На этот

раз Добрыня продемонстрировал,

что он виртуозно владеет и другими

алтайскими национальными

инструментами: смычковым икили,

который можно сравнить с кобызом

(правда, он отличается формой и во

время игры упирается в сомкнутые

голени), щипковым инструментом

топшуром (здесь можно провести

аналогию с домброй) и духовыми

инструментами, в том числе амыргы

и шоором. Добрыня Сатин – известный

исполнитель горлового

пения, лауреат многих международных

конкурсов. Между прочим,

в конце фестиваля гости из России

подарили каждому из выступавших

дирижёров по комусу.

Надо отметить, что это не единственное

знакомство павлодарского

зрителя с экзотическими для нас

музыкальными инструментами. Исполнитель

из Монголии Чинбат Орхонбаатор

продемонстрировал игру

на монгольском рожке эвэр-бурээ,

который в прошлые века использовался

и как охотничий рог, и как

музыкальный инструмент. Уже в прошлом

веке инструмент несколько раз

модифицировался – в шестидесятые

годы внесенные изменения позволили

приблизить тембр инструмента к

кларнету, а через десять лет строй

инструмента изменили на хроматический

и расширили его диапазон. В

некоторых музыкальных колледжах

России (например, в Бурятии) введено

преподавание игры на эвэр-бурээ.

Монгольский исполнитель и композитор

познакомился с павлодарским

дирижёром Талгатом Каримовым

во время учёбы в Сеуле, давняя

дружба переросла в сотрудничество.

Перед поездкой на фестиваль он

долго готовился – изучал творчество

Рустамбека Омарова и игру нашего

оркестра. На фестивале впервые

исполнил с оркестром собственную

песню, посвящённую девушке-беркутчи

Айшолпан Нургайыпкызы –

этнической казашке из Монголии. В

его исполнении прозвучал «Чардаш»

Витторио Монти, продемонстрировав,

как органично этот инструмент

вливается в любое музыкальное

сопровождение и придаёт новые краски

уже известным произведениям.

Из зарубежных гостей на павлодарской

сцене выступил художественный

руководитель симфонического

оркестра мэрии Бишкека и

оркестра народных инструментов,

лауреат международных конкурсов,

лауреат Государственной премии

правительства Кыргызской Республики

Бактыбек Тилегенов. При его

дирижировании исполнены произведения

Сардарбека Жумалиева

«Тан чырыры» (вокал – павлодарский

солист, лауреат международных

конкурсов Нуржан Саркамбаев),

кюй Курмангазы «Балбырауын»

и пьеса кыргызского композитора

Атая Огонбаева «Маш ботой».

В концерте участвовали несколько

солистов, в том числе

солистка театра «Астана опера»

Асем Сембина и павлодарка Олеся

Скорикова – солистка областной

филармонии. Асем Сембина виртуозно

исполнила «Испанскую

песню» Делиба и произведение

казахского композитора Латыфа

Хамиди «Булбул» (дирижёр Али

Алпысбаев из Талдыкоргана), с

которым многие казахстанцы когдато

познакомились в блистательном

исполнении Бибигуль Тулегеновой.

Олеся Скорикова исполнила арию

Чио-Чио-сан из оперы Пуччини

«Мадам Баттерфляй» (дирижёр

Даурен Глымов из Нур-Султана).

Гость из города Орал – отличник

культуры, член Союза композиторов

Казахстана Еркин Нурымбетов

дирижировал исполнением собственной

симфонической поэмы

«Акжайык», а когда место за пультом

занял дирижёр Казахского академического

оркестра народных

инструментов, заслуженный деятель

Республики Казахстан Жанас

Бекентуров и прозвучало попурри

на песни Асета Бейсеутова, зал

начал подпевать и аплодировать.

Концерт был долгим, но зрители

не спешили расходиться, настолько

интересной и разноплановой

оказалась его программа и превосходным

исполнение. Иногда

дирижёры настолько увлекались

произведениями, что сами садились

с домброй в составе оркестра.

В завершение фестиваля с

поздравительной речью выступил

руководитель областного управления

культуры, развития языков

и архивного дела Ернур Дауенов.

Затем на сцену поднялась дочь Рустамбека

Омарова Карлыгаш апай,

которая поблагодарила всех музыкантов

и областную филармонию

за организованный фестиваль и

подарила нашему оркестру домбру

своего отца.

Следует отметить, что фестиваль

проходил два дня. Концерт стал

его завершающим аккордом. А в

первый день проводились мастерклассы

для молодых музыкантов,

работали площадки для обмена

опытом. Наверняка наш знаменитый

земляк, чьей памяти посвящался

фестиваль, одобрил бы такую

программу, ведь он и сам был не

только талантливым исполнителем,

но и прекрасным педагогом.

Фото предоставлены

Павлодарской областной

филармонией.

Уже несколько лет подряд

организаторы сообщают о

новом авторе за несколько

месяцев до самого диктанта.

Это позволяет всем поклонникам

познакомиться

с автором и его произведениями

поближе. Найти же

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

И никакого обмана!

Автор романа «Год обмана», по которому

был снят фильм «Мой любимый

раздолбай», Андрей Геласимов станет

автором «Тотального диктанта», который

состоится в апреле будущего года.

его тексты для диктанта всё

равно невозможно – они

нигде не публиковались и

создавались специально для

«тотальника».

Андрей Геласимов родился

и вырос в Иркутске, окончил

факультет иностранных

языков, учился в ГИТИСе,

стажировался в Великобритании.

В литературе начинал

как переводчик: опубликовал

в журнале «Смена» перевод

романа Р. Кука «Сфинкс». В

2001 году вышла его первая

книга «Фокс Малдер похож

на свинью» и сразу вошла

Страницу ведет Галина ЕГОРОВА. Тел. 66-15-86.

в шорт-лист «Премии Ивана

Белкина». Через год за повесть

«Жажда» писателя

отметили поощрительной

премией Аполлона Григорьева.

Ещё год спустя был

опубликован роман «Год

обмана». Неоднократно Андрей

Геласимов выступал

в качестве сценариста –

например, писал первый

вариант сценария для скандального

фильма «Матильда»,

является сценаристом

сериала «Дом на Озёрной»,

в котором снялись Никита

Высоцкий, Василий Лановой,

Ирина Купченко, Илья

Носков, Марина Богомолова

и другие. А три года назад

режиссёр Сергей Соловьёв

снял по сценарию Андрея

Геласимова фильм «Ке-ды».

В общем, многим любителям

акции наверняка будет

интересно узнать, что приготовил

для них писатель. Секретов

он раскрыл не слишком

много, рассказав только

о том, что все четыре части

диктанта будут посвящены

истории жизни Константина

Циолковского. Рассказывая

о своём участии в будущей

акции, он признался: «В советской

школе мы писали

диктанты постоянно, но я

радости от них не разделял:

от них самолюбие моё страдало,

а я хотел писать свои

истории. Когда позвонили

организаторы проекта, то

я подумал, что настал мой

час реабилитироваться за

все поражения в прошлом.

Если шутки в сторону, то я

не сразу согласился: сильно

большая ответственность

грозилась лечь на мои плечи.

Но поскольку преподаю

в Литинституте и до сих пор

иногда борюсь с «грамотностью»

студентов, то своё участие

посчитал возможностью

повлиять на эту ситуацию.

Давным-давно мечтал написать

историю о зарождении

гигантской идеи, которая

меняет человечество и остается

на века. Весь текст

посвящён Константину Циолковскому,

малоизвестным

фактам из его жизни, может

быть, поэтому он получился

очень тёплым и личным».


Программа телепередач

11 ноября, понедельник

12 ноября, вторник

ХАБАР

06.00 «Қызық times»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30, 08.10, 910 «Таңғы хабар»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

09.00 Новости

10.00 Тайны. Судьбы. Имена

10.45, 22.30 Телехикая. «Кебенек»

11.30, 18.30 Телехикая. «Бәсеке»

12.30 «Менің тағдырым» драма

13.00 Телесериал. «Родные люди»

14.40 Теесериал. «Разия»

15.00 Ток-шоу «Bilim»

15.30 «Бір туынды тарихы». Д/ф

16.00 «Ду-думан»

17.00, 23.20 Телесериал. «Листопад»

19.30 Қорытынды жаңалықтар

20.10 Телехикая. «Армандастар»

20.45 «Народный контроль»

21.00 Итоги дня

21.40 Телехикая. «Абдулхамид хан»

00.40 «Төрлетіңіз»

01.40 «Мечты сбываются»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 17.15 «Kóńil tolqyny»

06.25 «Másele». Әлеуметтіксараптамалық

бағдарлама.

07.00 «TAŃSHOLPAN».

10.00, 18.00 «Қайран күндер». Телехикая.

11.00, 19.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 00.45 «NIET». Әлеуметтік токшоу.

Тікелей эфир

14.00, 17.00, 20.00, 00.15 AQPARAT

14.10, 22.30 «Егіз ғұмыр». Телехикая.

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00 «Apta». Ақпараттықсараптамалық

бағдарлама.

16.45, 04.15 «Balanyń kóńili…». Драма

17.30 «ЕЛДІҢ БАЛАСЫ». Телехикая.

20.35, 02.15 «ASHYQ ALAŃ».

Қоғамдық-саяси ток-шоу. Тікелей эфир.

23.25 «Azil time»

03.05 «Жүрекке жол». Телехикая.

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Іздедім сені» Т/х

11.40 «Роботкөлік Поли» М/х

12.00 «SPORT SPRINT»

12.10 «Құбылай хан» Т/х

13.00, 18.00, 23.50 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

ХАБАР

06.00 «Қызық times»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

09.00 Новости

10.00, 21.40 Телехикая. «Абдулхамид

хан»

10.45, 22.30 Телехикая. «Кебенек»

11.30, 20.10 Телехикая. «Армандастар»

12.30 «Менің тағдырым» драма

13.00 Телесериал. «Родные люди»

14.40 Телесериал. «Разия»

15.00 «Қоғамдық талқылау»

16.00 «Ду-думан»

17.00, 23.20 Телесериал. «Листопад»

18.30 Телехикая. «Бәсеке»

19.30 Қорытынды жаңалықтар

20.50 Новый курс

21.00 Итоги дня

00.40 «Төрлетіңіз»

01.40 «Мечты сбываются»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 17.15 «Kóńil tolqyny»

06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

10.00, 18.00 «Қайран күндер». Телехикая.

11.00, 19.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 00.45 «NIET». Әлеуметтік токшоу.

Тікелей эфир

14.10, 22.30 «Егіз ғұмыр». Телехикая.

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00 «JAN JYLÝY». Әлеуметтік тележурнал.

16.30 «Aqsaýyt»

17.30 «ЕЛДІҢ БАЛАСЫ». Телехикая.

20.35, 02.15 «ASHYQ ALAŃ».

Қоғамдық-саяси ток-шоу. Тікелей

эфир.

23.25 «Azil time»

03.05 «Жүрекке жол». Телехикая.

04.10 «Мәдениет жауһарлары».

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Іздедім сені» Т/х

11.05 «Роботкөлік Поли» М/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

12.10 «Сүйе білсең» Т/х

13.15, 18.35, 22.00, 22.30, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

13.25 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ»

13.35 «Әке» Т/х

18.25 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

19.00 «1 СТУДИЯ»

19.45 «Бәріде анам жайлы» Т/х

20.55 «Сазды әуен»

21.15 «Ұзілмеген үміт» Т/х

23.00 «Бітімгерлер» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.30, 23.50 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 05.30 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00, 19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.00 «Қара ниет» Телехикая

12.00, 13.20 Сериал «Условия контракта»

13.00 «Elorda live» тікелей эфир

14.30, 00.10 «Кешіккен хат» телехикая

15.40 «KazNet» ғаламторға шолу

16.00 Документальный фильм

18.10 «Жүрек сыры 2» телехикая

19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

20.00, 02.30 ASTANA TIMES

23.10 «Жаза» телехикая

03.30 «Бір болайық» Телехикая

04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.15 «МАХАББАТЫМ

ЖҮРЕГІМДЕ 2» ТЕЛЕХИКАЯ

06.40, 04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»

бағдарламасы

07.20 «BASTY BAGDARLAMA»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

12.00 «QALAÝYM LIVE» бағдарламасы

15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»

16.50 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

ПРАВИЛ». Фильм

18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

18.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 22.50 Фильм «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.00, 02.15 «П@УТINA» бағдарламасы

01.00 Фильм «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 Т/п «Гу-гу-лет»

06.40, 21.05 Т/х «Азулылар әулеті»

07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»

08.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»

13.15, 18.35, 22.00, 22.30, 00.20

«ERTIS AQPARAT» ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА

13.25 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ»

13.35 «Әке» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.25 «SPORT SPRINT»

19.45 «Бәріде анам жайлы» Т/х

20.55 «Сазды әуен»

21.15 «Ұзілмеген үміт» Т/х

23.00 «Бітімгерлер» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.30, 23.50

«Жарнама»

АСТАНА

06.00, 15.30, 05.30 «Ән мен әзіл»

концерттік бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00, 19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.00 «Қара ниет» телехикая

12.00 Сериал «Условия контракта»

14.20, 00.10 «Кешіккен хат» телехикая

16.00 Документальный фильм

18.10 «Жүрек сыры 2» телехикая

20.00, 02.30 ASTANA TIMES

23.10 «Жаза» телехикая

03.30 «Бір болайық» телехикая

04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.15 «МАХАББАТЫМ

ЖҮРЕГІМДЕ 2» ТЕЛЕХИКАЯ

06.40, 04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»

бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

12.00 «QALAÝYM LIVE»

бағдарламасы

15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»

16.50 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

ПРАВИЛ». Фильм

18.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 22.50 Фильм «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.00, 02.15 «П@УТINA»

бағдарламасы

01.00 Фильм «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 Т/п «Гу-гу-лет»

06.40, 21.05 Т/х «Азулылар әулеті»

07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»

08.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»

http://irstar.kz

09.25 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга»

13.00 Х/ф «Той любой ценой»

15.00 К/ф «Ninety one 91»

18.15 Т/с «Охотник за головами»

19.20 Т/с «Крепостная»

20.20 Т/с «Гранд»

21.00 Лотерея 777

22.05 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»

23.35 Т/п «Жастар алаңы»

00.10 Х/ф «Добро пожаловать в Рай»

03.00 Т/х «Жаңа келін»

04.45 Т/п «Женіп көр»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 16.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.30, 20.00, 00.00 «Подкасты»

08.00-09.00 ПРОФИЛАКТИКА

09.00, 00.20 Реалити-шоу «Три товарища»

12.00, 01.50 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

14.00, 21.00 Т/с

15.00, 19.00, 23.00, 05.15 Шынайы шоу

«Сәтті күн»

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

07.20 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»

07.50 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ». Телехикая

08.50, 17.00 «ЖАТ ТУЫСТАР». Телехикая

09.50 «ЮРМАЛА»

12.20 «ЛИДИЯ», мелодрама

14.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ», мелодрама

15.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ», мелодрама

18.00 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Телехикая

19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

20.00, 03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,

ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив.

23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив.

01.20 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ». Телехикая

02.10 «ТОЙ BESTSTAR»

04.10-05.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Разминка» (каз/рус)

07.15 «Қазақпыз ғой»(каз.)

07.30 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)

08.30, 01.30 «Күлкі базар» (каз.)

09.25 Т/п «О здоровье: понарошку

и всерьез»

10.40 Т/с «Мой лучший враг»

11.50 Т/п «Человек-невидимка»

12.50, 19.20 Т/с «Крепостная»

13.50 Т/с «Город особого назначения»

15.00, 22.05 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»

18.15 Т/с «Охотник за головами»

20.20 Т/с «Гранд»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»

23.45 Х/ф «Рокки»

04.45 Т/п «Женіп көр»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 16.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.30, 20.00, 00.00 «Подкасты»

09.00, 00.20 Реалити-шоу «Три товарища»

12.00, 01.50 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

14.00, 21.00 Т/с

15.00, 19.00, 23.00, 05.15 Шынайы

шоу «Сәтті күн»

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

07.20, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.50, 01.20 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ».

Телехикая

08.50, 17.00 «ЖАТ ТУЫСТАР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.30, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив

12.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив

14.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ», мелодрама

15.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ», мелодрама

18.00 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Телехикая

20.00, 03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,

ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив.

23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив.

02.10 «ТОЙ BESTSTAR»

04.10-05.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Разминка» (каз/рус)

07.15 «Қазақпыз ғой»(каз.)

07.30 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

09.00 «Екі езу» (каз.)

09.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ», «БЕН 10».

М/с

10.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». Комедия

11.50 «COMEDY WOMAN»

12.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Комедия

15.00, 02.20 «ҚАЛАУЛЫМ СЕН»

18.00, 01.00 «РЕВЮ» (каз.)

18.30 «INSTATV.KZ» (каз.)

19.00, 00.20 Телехикая «Ауылдастар

4» (каз.)

19.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

20.05 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Боевик

22.10 «ИГРОК». Драма

СТВ

06.00 «Ел үшін туған ер болсаң…»

Өмірқұл Айниязовтың концерті.

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.00, 13.40, 15.20 «Ән шашу»

11.20 «Смех с доставкой на дом»

12.10 «Қазақтын қара жорғасы»

Мұратбек Сарбасовтың кеші.

14.25 «Қазақстан байтақ өлке»

17.25 «Инна Макарова. Предсказание

судьбы»

18.20 Фильм «Я шагаю по Москве».

18.55, 00.00 Сериал «ГЛУХАРЬ-2».

«Маски долой!».

20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

20.20 «Территория происшествий»

20.30 «АЙМАН-ШОЛПАН» Телехикая

21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

21.55 «Әсетпен сырласу»

00.50 «Хроники московского быта»

01.30 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30 «Ғажайыпстан саяхат»

08.00 «Fresh Тан»

10.00 Фильм «Призрак и Тьма»

12.00 Фильм «Хоффа»

15.00, 23.10 «Айналайын 3»

16.00, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

17.40 «Иман нұры»

18.00, 22.30 Новости (каз.)

18.40 «Айтарым бар»

19.30, 00.00 Новости (рус.)

20.10 Фильм «Бог большой, я маленькая»

00.40 Фильм «Глаза змеи»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

07.15 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

08.35 «Екі езу» (каз.)

09.00, 18.00, 00.40 «РЕВЮ» (каз.)

09.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ», «БЕН

10». М/с

10.05, 19.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

10.45 «COMEDY WOMAN»

11.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

12.40 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Боевик

15.00, 02.20 «ҚАЛАУЛЫМ СЕН»

18.30 «INSTATV.KZ» (каз.)

19.00, 00.00 Т/х «Ауылдастар 4»

20.05 «СОТОВЫЙ». Боевик

22.00 «РАБОТОРГОВЛЯ». Боевик

01.10 «Күлкі базар» (каз.)

01.30 «Жұлдыздар шеруі» (каз.)

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы

маленькой женщины».

12.40, 20.30 «АЙМАН-ШОЛПАН»

Телехикая

14.25 «Қазақстан байтақ өлке»

17.25 «Актерские драмы. Последние

роли»

18.20 «Осторожно, мошенники!»

18.55, 00.00 Сериал «ГЛУХАРЬ-2».

«Потеря потерь».

21.55 «Жасынның оты жанымда»

Серік Қалиевтің

шығармашылық кеші.

00.50 «Знак качества»

01.30-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Айналайын 3»

08.00 «Fresh Тан»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Вечный зов»

12.40 Фильм «Бог большой, я маленькая»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Тихушники»

00.40 Фильм «Летучие мыши»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

9

07.20, 08.45, 16.05 «Еркелер» анимациясы

07.35, 16.30, 23.45 «Балапан және

оның достары» анимациясы

07.50, 11.10, 13.20, 19.00 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00, 17.15 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.10, 11.55 «Жан-жануарлар әлемі»

08.15, 15.40, 19.15, 23.00 «Сиқырлы

шам» М/х

08.30, 13.30, 15.55, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

09.00, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

танымдық, ойын-сауықтық

бағдарламасы

09.05, 18.30, 21.00 «Дала ойындары»

анимациясы

09.15, 12.00, 17.35, 22.10 «Көжектер»

анимациясы

09.30, 22.20 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 14.45, 19.30 «Қарақшы мен

капитан» М/х

10.30, 13.45 «Сиқырлы сақшылар» М/х

10.45, 17.25, 20.40 «Әли мен Айя»

анимациясы

10.55, 17.50 «Тәжірибе алаңы»

бағдарламасы

11.00 «Бала боп» бағдарламасы

11.20, 16.15 «Айдар» анимациясы

11.35 «Жас ғалым» бағдарламасы

LIVE

12.15, 19.45 «Роботкөлік Поли» М/х

12.30 «Кім тапқыр» бағдарламасы LIVE

13.00, 17.55 «Достар» телехикаясы

14.00 «Sүpeұ отбасы» бағдарламасы

14.30, 18.15 «Зерттеуші текшелер» М/х

15.00, 20.00 «Немене» телехикаясы

15.20, 20.20 «Көке» телехикаясы

16.40, 21.15 «Сезім қаласы»

бағдарламасы

19.10 «Дара тұлға» анимациясы

20.50 «Жұлдызым» бағдарламасы

21.10 «Шахмат патшалығы» анимациясы

21.45 «Алан мен Қозықа» анимациясы

21.55, 23.30 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.45 «Мульткөліктер»

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»

ТРЕБУЮТСЯ

электрик, слесарь,

сварщик, разнорабочий

для работы в г. Павлодар

вахтовым методом.

Телефоны: 8 (7182) 65-91-84,

8 771 370 39 50. (10363)

07.15 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.20, 08.45 «Еркелер» анимациясы

07.35, 16.30, 23.45 «Балапан және

оның достары» анимациясы

07.50, 11.10, 13.20, 19.00 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00, 17.15 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.10, 11.55 «Жан-жануарлар әлемі»

08.15, 15.40, 19.15, 23.00 «Сиқырлы

шам» М/х

08.30, 13.30, 15.55, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

09.00, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

бағдарламасы

09.05, 18.30, 21.00 «Дала ойындары»

анимациясы

09.15, 12.00, 17.35, 22.10 «Көжектер»

анимациясы

09.30, 22.20 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 14.45, 19.30 «Қарақшы мен

капитан» М/х

10.30, 13.45 «Сиқырлы сақшылар»

М/х

10.45, 17.25, 20.40 «Әли мен Айя»

анимациясы

10.55, 17.50 «Тәжірибе алаңы»

бағдарламасы

11.00 «Мүмкіндік» бағдарламасы

11.20, 16.15 «Айдар» анимациясы

11.35 «Кемеңгер клубы»

бағдарламасы

12.15, 19.45 «Роботкөлік Поли» М/х

12.30 «Кім тапқыр» бағдарламасы

LIVE

13.00, 17.55 «Достар» телехикаясы

14.00 «Sүpeұ отбасы» бағдарламасы

14.30, 18.15 «Зерттеуші текшелер»

М/х

15.00, 20.00 «Немене» телехикаясы

15.20, 20.20 «Көке» телехикаясы

16.05 «Қос алқа» бағдарламасы

16.40, 21.15 «Сезім қаласы»

бағдарламасы

19.10 «Дара тұлға» анимациясы

20.50 «Жұлдызым» бағдарламасы

21.10 «Шахмат патшалығы» анимациясы

21.45 «Алан мен Қозықа» анимациясы

21.55, 23.30 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.45 «Мульткөліктер»

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»


10 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

13 ноября, среда

14 ноября, четверг

ХАБАР

06.00 «Қызық times»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30, 08.10,9.10 «Таңғы хабар»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

09.00 Новости

10.00, 21.40 Телехикая. «Абдулхамид

хан»

10.45, 22.30 Телехикая. «Кебенек»

11.30, 20.10 Телехикая. «Армандастар»

12.30 «Менің тағдырым» драма

13.00 Телесериал. «Родные люди»

14.40 Телесериал. «Разия»

15.00 «Қарақатпен шай»

16.00 «Ду-думан»

17.00, 23.20 Телесериал. «Листопад»

18.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

19.30 Қорытынды жаңалықтар

20.45 «Біздің назарда»

21.00 Итоги дня

00.40 «Төрлетіңіз»

01.40 «Мечты сбываются»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 17.15 «Kóńil tolqyny»

06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

10.00 «Қайран күндер». Телехикая.

11.00, 18.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 00.45 «NIET». Әлеуметтік токшоу.

Тікелей эфир

14.10, 22.30 «Егіз ғұмыр». Телехикая.

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00 «ТҰЛҒА».

16.30 «МӘДЕНИЕТ ЖАУҺАРЛАРЫ».

17.30 «ЕЛДІҢ БАЛАСЫ». Телехикая.

20.35, 02.15 «ASHYQ ALAŃ».

Қоғамдық-саяси ток-шоу. Тікелей

эфир.

23.25 «Azil time»

03.05 «Жүрекке жол». Телехикая.

04.15 «Aqsaýyt»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Іздедім сені» Т/х

11.05 «Роботкөлік Поли» М/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «SPORT SPRINT»

12.10 «Сүйе білсең» Т/х

13.15, 18.35, 22.00, 22.30, 00.20

«ERTIS AQPARAT» ИНФОРМАЦИ-

ХАБАР

06.00 «Қызық times»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

09.00 Новости

10.00, 21.40 Телехикая. «Абдулхамид

хан»

10.45, 22.30 Телехикая. «Кебенек»

11.30, 20.10 Телехикая. «Армандастар»

12.30 «Менің тағдырым» драма

13.00 Телесериал. «Татьянина ночь»

14.40 Телесериал. «Разия»

15.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға.

16.00 «Ду-думан»

17.00, 23.20 Телесериал. «Листопад»

18.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

19.30 Қорытынды жаңалықтар

20.50 Открытый диалог

21.00 Итоги дня

00.40 «Төрлетіңіз»

01.40 «Мечты сбываются»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05, 17.15 «Kóńil tolqyny»

06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

10.00, 18.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 01.05 «NIET». Әлеуметтік токшоу.

Тікелей эфир

14.10, 22.30 «Егіз ғұмыр». Телехикая.

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00 «100 JAŃA ESIM»

16.30, 00.00 «Nur Tileý». Сұхбат.

17.30 «ЕЛДІҢ БАЛАСЫ». Телехикая.

20.35, 02.35 «ASHYQ ALAŃ».

Қоғамдық-саяси ток-шоу. Тікелей

эфир.

23.25 «Azil time»

03.25 «Жүрекке жол». Телехикая.

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Іздедім сені» Т/х

11.05 «Роботкөлік Поли» М/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «ЖЕРҰЙЫҚ»

12.10 «Сүйе білсең» Т/х

13.00, 18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

13.15, 18.35, 22.00, 22.30, 00.20

«ERTIS AQPARAT» ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА

13.25 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ»

13.35 «Әке» Т/х

18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

18.25 «АМАНАТ»

19.45 «Бәріде анам жайлы» Т/х

20.55 «Сазды әуен»

21.15 «Ұзілмеген үміт» Т/х

23.00 «Бітімгерлер» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.30, 23.50

«Жарнама»

АСТАНА

06.00, 15.30, 05.30 «Ән мен әзіл»

концерттік бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00, 19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.00 «Қара ниет» телехикая

12.00 Сериал «Условия контракта»

14.20, 00.10 «Кешіккен хат» телехикая

16.00 Документальный фильм

18.10 «Жүрек сыры 2» телехикая

20.00, 02.30 ASTANA TIMES

23.10 «Жаза» телехикая

03.30 «Бір болайық» Телехикая

04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.15 «МАХАББАТЫМ

ЖҮРЕГІМДЕ 2» ТЕЛЕХИКАЯ

06.40, 04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»

бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

12.00 «QALAÝYM LIVE»

бағдарламасы

15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»

16.50 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

ПРАВИЛ». Фильм

18.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 22.50 Фильм «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.00, 02.15 «П@УТINA»

бағдарламасы

01.00 Фильм «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 Т/п «Гу-гу-лет»

06.40, 21.05 Т/х «Азулылар әулеті»

07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»

08.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»

ОННАЯ ПРОГРАММА

13.25 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ»

13.35 «Әке» Т/х

18.25 «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

19.45 «Бәріде анам жайлы» Т/х

20.55 «Сазды әуен»

21.15 «Ұзілмеген үміт» Т/х

23.00 «Бітімгерлер» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.30, 23.50

«Жарнама»

АСТАНА

06.00, 15.30, 05.30 «Ән мен әзіл»

концерттік бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00, 19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.00 «Қара ниет» Телехикая

12.00 Сериал «Условия контракта»

14.20, 00.10 «Кешіккен хат» телехикая

16.00 Документальный фильм

18.10 «Жүрек сыры 2» телехикая

20.00, 02.30 ASTANA TIMES

23.00 «Жаза» телехикая

03.30 «Бір болайық» Телехикая

04.30 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.15 «МАХАББАТЫМ

ЖҮРЕГІМДЕ 2» ТЕЛЕХИКАЯ

06.40, 04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ»

бағдарламасы

07.10, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

12.00 «QALAÝYM LIVE»

бағдарламасы

15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»

16.50 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

ПРАВИЛ». Фильм

18.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45, 22.50 Фильм «ПЯТЬ МИНУТ

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

22.00, 02.15 «П@УТINA»

бағдарламасы

01.00 Фильм «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 Т/п «Гу-гу-лет»

06.40, 21.05 Т/х «Азулылар әулеті»

07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»

08.45 М/с «Монкарт»

09.25 Т/п «О здоровье: понарошку

и всерьез»

10.40 Т/с «Мой лучший враг»

11.50 Т/п «Человек-невидимка»

09.25 Т/п «О здоровье: понарошку

и всерьез»

10.40 Т/с «Мой лучший враг»

11.50 Т/п «Человек-невидимка»

12.50, 19.20 Т/с «Крепостная»

13.50 Т/с «Город особого назначения»

15.00, 22.05 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»

18.15 Т/с «Охотник за головами»

20.20 Т/с «Гранд»

21.00 Лотерея LOTO 6/49 / 777 /

KENO

23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»

23.45 Х/ф «Рокки 2»

04.45 Т/п «Женіп көр»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 16.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.30, 20.00, 00.00 «Подкасты»

09.00, 00.20 Реалити-шоу «Три товарища»

12.00, 01.50 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

14.00, 21.00 Т/с

15.00, 19.00, 23.00, 05.15 Шынайы

шоу «Сәтті күн»

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

07.20, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.50, 01.20 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ».

Телехикая

08.50, 17.00 «ЖАТ ТУЫСТАР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.30, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив

12.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив

14.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ», мелодрама

15.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ», мелодрама

18.00 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Телехикая

20.00, 03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,

ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив.

02.10 «ТОЙ BESTSTAR» ойын-сауық

бағдарламасы

04.10-05.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Разминка» (каз/рус)

07.15 «Қазақпыз ғой»(каз.)

12.50, 19.20 Т/с «Крепостная»

13.50 Т/с «Город особого назначения»

15.00, 22.05 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»

18.15 Т/с «Охотник за головами»

20.20 Т/с «Гранд»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»

23.45 Х/ф «Рокки 3»

02.00 Т/п «Кzландия»

04.45 Т/п «Женіп көр»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 16.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.30, 20.00, 02.25 «Подкасты»

09.00, 00.20 Реалити-шоу «Три товарища»

12.00 Реалити-шоу «Твое кино»

13.00, 01.50 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

14.00, 21.00 Т/с

15.00, 19.00, 23.00, 05.15 Шынайы

шоу «Сәтті күн»

02.45 Ночной музыкальный канал

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

07.20, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.50, 01.20 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ».

Телехикая

08.50, 17.00 «ЖАТ ТУЫСТАР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.30, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив

12.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив

14.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ», мелодрама

15.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ», мелодрама

18.00 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Телехикая

20.00, 03.25 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ»,

ток-шоу

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив.

02.10 «ТОЙ BESTSTAR» ойын-сауық

бағдарламасы

04.10-05.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Разминка» (каз/рус)

07.15 «Қазақпыз ғой»(каз.)

07.30 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)

08.35 «Екі езу» (каз.)

09.00, 18.00, 01.30 «РЕВЮ» (каз.)

07.30 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)

08.35 «Екі езу» (каз.)

09.00, 18.00, 01.30 «РЕВЮ» (каз.)

09.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ», «БЕН

10». М/с

10.05, 19.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

10.45 «COMEDY WOMAN»

11.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

13.00 «СОТОВЫЙ». Боевик

15.00, 02.20 «ҚАЛАУЛЫМ СЕН»

18.30 Телехикая «Қыз қиялы» (каз.)

20.05 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».

Боевик

21.55 «НА КРЮЧКЕ». Боевик

00.20 Телехикая «Қыз қиялы» (каз.)

02.00 «Күлкі базар» (каз.)

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 15.20 «Ән

шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Борис Мокроусов. Одинокая

бродит гармонь…»

12.40, 20.30 «АЙМАН-ШОЛПАН»

Телехикая

14.25 «Қазақстан байтақ өлке»

17.25 «Вера Глаголева. Ушедшая в

небеса».

18.20 «Тайны нашего кино».

18.55, 00.00 Сериал «ГЛУХАРЬ-2».

«Люди и звери».

21.55 «Заттыбек Көпбосынұлының

жаңа ән бағдарламасы».

00.50 «Актерские драмы. Последние

роли»

01.30-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Айналайын 3»

08.00 «Fresh Тан»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Вечный зов»

12.40 Фильм «Тихушники»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 Фильм «Вулкан»

00.40 Фильм «Придорожное заведение»

09.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ», «БЕН

10». М/с

10.00, 19.30 Сериал «ПАТРУЛЬ»

10.40 «COMEDY WOMAN»

11.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

13.10 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».

Боевик

15.00, 02.20 «ҚАЛАУЛЫМ СЕН»

18.30 Телехикая «Қыз қиялы» (каз.)

20.05 «ГРАВИТАЦИЯ». Триллер

21.55 «ВОЙНА МИРОВ Z», боевик

00.20 Телехикая «Қыз қиялы» (каз.)

02.00 «Күлкі базар» (каз.)

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Женщины Андрея Миронова»

12.40, 20.30 «АЙМАН-ШОЛПАН»

Телехикая

14.25 «Қазақстан байтақ өлке»

17.25 «Короли эпизода. Надежда

Федосова».

18.20 «Осторожно, мошенники!»

18.55, 00.00 Сериал «ГЛУХАРЬ-2».

«Жизнь взаймы».

21.55 «Терме деген өсиет» Айгүл

Елшібаеваның концерті.

00.50 «Смерть на съёмочной площадке».

01.35-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Айналайын 3»

08.00 «Fresh Тан»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Вечный зов»

12.40 Фильм «Вулкан»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

17.00 Документальный фильм

18.40 «Айтарым бар»

20.10 «Интересно знать…»

20.40 Фильм «В моей смерти прошу

винить Клаву К.»

00.40 Фильм «Изгоняющий дьявола»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

07.15 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

07.15, 11.55 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.20, 08.45 «Еркелер» анимациясы

07.35, 16.30, 23.45 «Балапан және

оның достары» анимациясы

07.50, 11.10, 13.20, 19.00 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00, 17.15 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.10 Караоке «Еркетай»

08.15, 15.40, 19.15, 23.00 «Сиқырлы

шам» М/х

08.30, 13.30, 15.55, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

09.00, 14.25 «Үйдеміз – үйренеміз»

танымдық, ойын-сауықтық

бағдарламасы

09.05, 18.30, 21.00 «Дала ойындары»

анимациясы

09.15, 12.00, 17.35 «Көжектер» анимациясы

09.30, 22.20 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 14.45, 19.30 «Қарақшы мен

капитан» М/х

10.30, 13.45 «Сиқырлы сақшылар» М/х

10.45, 17.25, 20.40 «Әли мен Айя»

анимациясы

10.55, 17.50 «5 минут» хабары

11.00 «Бала боп» бағдарламасы

11.20, 16.15 «Айдар» анимациясы

11.35 «Жас ғалым» бағдарламасы

LIVE

12.15, 19.45 «Роботкөлік Поли» М/х

12.30 «Кім тапқыр» бағдарламасы

LIVE

13.00, 17.55 «Достар» телехикаясы

14.00 «Дос болайық» бағдарламасы

14.30, 18.15 «Зерттеуші текшелер» М/х

15.00, 20.00 «Алтын қазық»

бағдарламасы

16.05 «Қос алқа» бағдарламасы

16.40, 21.15 «Сезім қаласы»

бағдарламасы

19.10 «Дара тұлға» анимациясы

20.50 «Жұлдызым» бағдарламасы

21.10 «Шахмат патшалығы» анимациясы

21.45 «Алан мен Қозықа» анимациясы

21.55, 23.30 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.10 «Көжектер» анимациясы

22.45 «Мульткөліктер»

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»

07.20, 08.45 «Еркелер» анимациясы

07.35, 16.25, 23.45 «Балапан және

оның достары» анимациясы

07.50, 11.10, 13.20, 19.00 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00, 17.05 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.10 Караоке «Еркетай»

08.15, 15.40, 19.15, 23.00 «Сиқырлы

шам» М/х

08.30, 13.30, 15.55, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

09.00 «Сәби» анимация

09.05, 18.30, 21.00 «Дала ойындары»

анимациясы

09.15, 12.00, 17.25, 22.10 «Көжектер»

анимациясы

09.30, 22.20 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 14.45, 19.30 «Қарақшы мен

капитан» М/х

10.30, 13.45 «Сиқырлы сақшылар»

М/х

10.45, 17.15, 20.40 «Әли мен Айя»

анимациясы

10.55, 17.40 «5 минут» хабары

11.00 «Мүмкіндік» бағдарламасы

11.20, 16.15 «Айдар» анимациясы

11.35 «Ауырма, балақай!»танымдық

бағдарламасы

11.55 «Кел, шырқайық!» ойынсауықтық

анимациясы

12.15, 19.45 «Роботкөлік Поли» М/х

12.30 «Кім тапқыр» бағдарламасы

LIVE

13.00, 17.55 «Достар» телехикаясы

14.00, 16.35 «Бала time»

бағдарламасы LIVE

14.25, 21.45 «Сәби» анимациясы

14.30, 18.15 «Данышпан қарға» анимациясы

15.00 «Биле, балапан!»

16.05 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

17.00 «Чемпион» бағдарламасы

19.10 «Дара тұлға» анимациясы

20.00 «Биле, балапан! «

20.50 «Жұлдызым» бағдарламасы

21.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

21.15 «Сезім қаласы» бағдарламасы

21.55, 23.30 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.45 «Мульткөліктер»

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»


Программа телепередач

http://irstar.kz

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

11

15 ноября, пятница

16 ноября, суббота

ХАБАР

06.00 «Қызық times»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»

08.00, 12.00 Жаңалықтар

09.00 Новости

10.00 Телехикая. «Абдулхамид хан»

10.45 Телехикая. «Кебенек»

11.30, 20.10 Телехикая. «Армандастар»

12.30 «Патриот» бағдарламасы

13.00 Телесериал. «Татьянина ночь»

14.40 Телесериал. «Разия»

15.00 Ток-шоу «Давайте говорить» с

Айгуль Мукей

16.00 Дневник. Шоу талантов «Central

Asia’s Got Talent»

16.30 «Религия. Сегодня»

17.00 Телесериал. «Листопад»

18.30 Телехикая. «Бәсеке 2»

19.30 Қорытынды жаңалықтар

20.50 Новый курс

21.00 Итоги дня

21.40 «Ограбление в ураган». Фильм

23.15 Khabar boxing

00.50 «Төрлетіңіз»

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Kóńil tolqyny»

06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35

AQPARAT

07.00 «TAŃSHOLPAN».

10.00, 18.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 01.05 «NIET». Әлеуметтік токшоу.

Тікелей эфир

14.10, 22.30 «Егіз ғұмыр». Телехикая.

15.00, 21.30 «Жат мекен». Телехикая.

16.00 «ИМАН ӨЗЕГІ»

16.25 «MENIŃ QAZAQSTANYM»

17.15 «АУЫЛДАСТАР»

17.45 «ЕКІ ЖҰЛДЫЗ». Күнделік

20.35, 02.35 «ASHYQ ALAŃ».

Қоғамдық-саяси ток-шоу. Тікелей эфир.

23.25 «Azil time»

00.00 «PARASAT MAIDANY»

03.25 «Жүрекке жол». Телехикая.

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.02 «ERTIS aqparat» Ақпараттық

бағдарлама/ информационная программа

09.00 «ERTIS TAŃY» АҚПАРАТТЫ-

САЗДЫ БАҒДАРЛАМА

10.30 «Іздедім сені» Т/х

11.05 «Роботкөлік Поли» М/х

11.15, 19.00 «1 СТУДИЯ»

12.00 «ДЕНСАУЛЫҚ»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.30 Концерт. Мөлдір

Әуелбекованың «Туған ел» атты

концерті

09.15 «Өзін-өзі тану»

09.30 «Шебер аспаз»

10.00 Документальный цикл «История

в кадрах».

10.30 М/с «Нильс Хольгерсон»

11.30 «Жұлдызды жекпе-жек»

13.15 «Қарақатпен шай»

14.00 Шоу талантов «Central Asia’s

Got Talent»

15.40 Телехикая «Армандастар»

18.15 «Қызық times»

19.20 Музыкальное шоу вокалистов

«Topjarğan»

21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»

сараптамалық бағдарламасы

22.00 «Иностранец». Фильм

23.45 Телесериал. «Черный список»

00.35 «National Geographic» «Марс»

01.25 Әсем әуен

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

07.00 AQPARAT

07.30 «Киелі Қазақстан». Д/ф

07.50 «Сәлем, Қазақстан!»

09.00, 17.30, 03.45 «Бір күн»

09.25 «TOLAǴAI»

10.00, 18.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 01.00 «NUR TILEÝ». Сұхбат

12.35, 21.00 «Екі жұлдыз». Күнделік

12.50 «Көңілашар»

14.10 Фильм «Суперкеліншек»

фильмінде.

16.15 «ЖАСЫЛ ҚОРШАУ». М/ф

20.00, 01.30 «MÁSELE». Әлеуметтіксараптамалық

бағдарлама. Тікелей

эфир

20.35 «Ázil álemi»

22.40 Комедия «Ағасы бардың…»

00.30 «Ауылдастар»

02.05 «Жүрекке жол». Телехикая.

03.10 «Parasat maidany»

04.10 «Kóńil tolqyny»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Дейзи мен Олли» М/ф

08.30 «Тұмса табиғат төлдері» Д/ф

09.00 «Кешіккен бақыт» Т/х

10.00 «Тәтті ару» А. Әлқожанның

концерті

12.10 «Сүйе білсең» Т/х

13.00, 18.00, 00.00 «ERTIS AQPARAT»

АҚПАРАТТЫҚ БАҒДАРЛАМА

13.15, 18.35, 22.00, 22.30, 00.20 «ERTIS

AQPARAT» ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПРОГРАММА

13.25 «ӨЗЕКТІ СҰХБАТ»

13.35 «Әке» Т/х

18.25 «АЙБЫН»

19.45 «Бәріде анам жайлы» Т/х

20.55 «Сазды әуен»

21.15 «Ұзілмеген үміт» Т/х

23.00 «Бітімгерлер» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.30, 23.50 «Жарнама»

АСТАНА

06.00, 15.30, 05.00 «Ән мен әзіл»

концерттік бағдарламасы

06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

07.00, 19.00 «Үмітіңді үзбе» телехикая

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.00 «Қара ниет» телехикая

12.00 Сериал «Условия контракта»

13.00 «Айтарым бар» әлеуметтік токшоуы

14.00 «KazNet» ғаламторға шолу

14.20, 00.10 «Кешіккен хат» телехикая

16.00 Документальный фильм

18.10 «Жүрек сыры 2» телехикая

20.00, 02.30 ASTANA TIMES

23.10 «Жаза» телехикая

03.30 «Бір болайық» Телехикая

04.30 «Q-travel» бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы

06.45, 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

07.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»

08.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»

(каз/рус)

11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»

12.00 «QALAÝYM LIVE» бағдарламасы

15.45 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

16.45 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН»

18.45, 03.00 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»

20.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

22.00, 00.00 Фильм «МОСКОВСКИЕ

ТАЙНЫ»

23.00, 02.00 «П@УТINA» бағдарламасы

04.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00, 02.25 Т/п «Гу-гу-лет»

06.40, 21.05 Т/х «Азулылар әулеті»

07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»

08.45 М/с «Монкарт»

12.00, 16.00 «1 Студия»

12.40 «АЙБЫН»

12.50 «Зак дауыл» М/х

13.00 «Ғашық жүрек» Т/х

16.40 «Күлегеш»

17.00 «Жаңа қоныс» Т/х

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

18.30 «ERTIS AQPARAT» ИТОГИ

НЕДЕЛИ

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.40 «БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ»

19.55 «Ұлы дала сазы» концерт

21.00 «Я ВНОВЬ НАЗНАЧАЮ ВАМ

СВИДАНИЕ»

21.40 «Жарақат» К/ф

23.00 «Друзья» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55,

19.40, 20.30, 21.20, 22.30, 23.50

«Жарнама»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30, 03.20 «KazNet» ғаламторға

шолу

07.00 М/ф «Алдар көсе»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.50, 21.10 «Қара ниет» телехикая

12.00 «Ел аузында» бағдарламасы

13.00 «BAS times» шоуы

14.40 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России»

17.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

20.00 «Итоги.»

20.45 «Біздің ауыл-2» бағдарламасы

23.20 «Қызық болған»

00.20 Х/ф «Невпопад»

02.50 Той жыры

04.00 Сырты бүтін

05.00 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «В РОЗЫСКЕ» ТЕЛЕХИКАЯ

06.50, 03.45 «ТАМАША CITY»

бағдарламасы

07.45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.30 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

08.50 Фильм «ДОМ МАЛЮТКИ»

12.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

13.15 «ӘКЕМІЗГЕ ҚАЛЫҢДЫҚ»

бағдарламасының тұсаукесері

14.30 Фильм «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН»

18.00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР»

18.35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»

бағдарламасы

20.00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»

09.25 Т/п «О здоровье: понарошку и

всерьез»

10.40 Т/с «Мой лучший враг»

11.50 Т/п «Человек-невидимка»

12.50 Т/с «Крепостная»

13.50 Т/с «Город особого назначения»

15.00, 22.05 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін»

18.15 Х/ф «Свадьба.KZ»

20.20 Т/с «Гранд»

21.00 Лотерея 777

23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»

23.45 Х/ф «Рокки 4»

02.00 Т/п «Кzландия»

04.45 Т/п «Женіп көр»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 16.00, 23.30, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.30, 20.00, 00.00 «Подкасты»

09.00, 00.20 Реалити-шоу «Три товарища»

12.00, 01.50 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

14.00 Т/с

15.00, 19.00, 23.00, 05.15 Шынайы шоу

«Сәтті күн»

21.00 Худ. фильм

КТК

07.05 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН»

07.20, 19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

07.50, 01.20 «МҰҢАЙМА, НЕФИСЕ».

Телехикая

08.50, 17.00 «ЖАТ ТУЫСТАР». Телехикая

09.50 НОВОСТИ

10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ-3», детектив

12.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ», детектив

14.50 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ», мелодрама

18.00 «ҚАРА ТЕҢІЗ». Телехикая

20.00 «ҚАРАПАЙЫМ-ХАНШАЙЫМ»,

шоу.

21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

21.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ», драма

02.10 «ТОЙ BESTSTAR» ойын-сауық

бағдарламасы

03.25 «АҚИҚАТЫН АЙТАЙЫҚ»

04.10-05.00 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ»

НТК

07.00 «Разминка» (каз/рус)

07.15 «Қазақпыз ғой»(каз.)

07.30 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)

08.35, 01.40 «Екі езу» (каз.)

20.30, 23.00 Фильм «ОТЧИМ»

22.00, 03.00 «П@УТINA+»

бағдарламасы

01.25 Фильм «ФИНАНСОВЫЙ

МОНСТР»

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

06.50 Т/п «Куырдак»

07.30, 20.30 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00 Т/п «Айнаонлайн»

08.30«Мен сұлумын»

09.00 М/с «Фиксики»

09.30 Сериал «Бак»

10.30 Т/п «Вокруг света за монетой»

11.40 Т/с «Гранд»

14.40 Т/п «Саяхаттандырылмағанд

ықтарыныздан»

15.00, 03.20 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

17.45 Т/х «Не сдавайся»

21.00 Лотерея 777

21.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка»

23.15 Х/ф «Мой парень – киллер»

01.20 Х/ф «Достать коротышку»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 15.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.45, 23.00 Шынайы шоу «Сәтті

күн»

09.00, 00.30 Реалити-шоу «Три

товарища»

11.00, 02.00 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

12.00, 22.00 «Подкасты»

13.00, 20.00 Худ. Фильм

22.30 «Әй, Жарайсың»

00.00 Реалити-шоу «Твое кино»

КТК

07.05, 03.00 «АЙША», телехикая

07.45 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»

08.00 «ҚАРАПАЙЫМ-ХАНШАЙЫМ»,

реалити-шоу

09.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ», драма

13.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ», мелодрама

17.00»ІНЖУ». Отандық телехикаясы.

21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ».

22.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»,

мелодрама

01.40 «ФАРХАД ПЕН ШЫРЫН»,

фильм

03.45 «ТОЙ BESTSTAR» ойын-сауық

бағдарламасы

05.00-06.00 «БІЗДІҢ КОНЦЕРТ»

09.00 «РЕВЮ» (каз.)

09.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ», «БЕН 10».

М/с

10.00 Сериал «ПАТРУЛЬ»

10.40 «COMEDY WOMAN»

11.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

13.10 «ГРАВИТАЦИЯ», триллер

15.00, 02.20 «ҚАЛАУЛЫМ СЕН»

18.00 «ОПМАЙ, ОПМАЙ» (каз.)

19.00 «КЕЛИНКА ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК 2».

Комедия

20.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ». Фэнтэзи

23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА

ЯРОСТИ». Боевик

СТВ

06.00, 07.50, 11.00, 12.10, 13.40, 15.20

«Ән шашу»

07.00, 21.30 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20, 20.20 «Территория происшествий»

07.30, 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Жұлдыз FM» радиосында

«Таңғы шоу»

11.20 «Наталья Крачковская. Слёзы

за кадром».

12.40 «АЙМАН-ШОЛПАН» Телехикая

14.25 «Көкжал. Оспан батыр» Д/ф

17.40 «Неизведанный Казахстан»

18.15 «Владимир Васильев. Вся

правда о себе»

19.25 «10 самых…».

20.30 «Қазақстан байтақ өлке»

21.55 «Құс жолы» Құдайберген

Бекіштің шығармашылық кеші.

00.00 «Приют комедиантов»

01.30-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

06.30, 12.00, 15.40, 18.00, 22.30 Новости

(каз.)

07.10, 23.10 «Айналайын 3»

08.00 «Fresh Тан»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости

(рус.)

10.40 «Вечный зов»

12.40 Фильм «В моей смерти прошу

винить Клаву К.»

14.20 «Интересно знать…»

16.20, 18.30, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

17.00 Документальный фильм

20.10 Фильм «Это мы не проходили»

00.40 Фильм «Кин-дза-дза!»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

НТК

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.00 «Vine Time» (каз.)

08.30, 16.45 «Екі езу» (каз.)

09.00, 16.00 «INSTATV.KZ» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

10.00 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с

10.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ». Фэнтэзи

13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ». Фильм

14.45 «PRO-КИНО»

15.00 «Байқа, балақай!»

16.20 «Vine Time» (каз.)

17.20, 03.30 «ОПМАЙ,ОПМАЙ»

(каз.)

18.10, 04.10 «Жұлдызды Weekend»

(каз.)

19.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА

ЯРОСТИ». Боевик

21.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Фэнтэзи

00.20 «АДРЕНАЛИН». Боевик

02.10 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

СТВ

06.00, 09.15, 10.55, 13.00,16.30,

23.30 «Ән шашу»

07.00 «ТӘУЛІК ТЫНЫСЫ»

07.20 «Территория происшествий»

07.30 «ПАНОРАМА ДНЯ»

08.00 «Тайны нашего кино»

08.30 «Михаил Кокшенов. Простота

обманчива».

10.00, 20.30 «ІҢКӘР ЖҮРЕК» Телехикая

12.10 «Жүрек тынысы»

14.30, 22.30 «АРМАНҒА 20 ҚАДАМ»

Телехикая

15.40 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!».

17.15 «Время Шелкового пути»

17.55 «Неизведанный Казахстан»

18.25 «Кролики и не только…». Юмористическая

программа.

19.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ»

21.30 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ»

22.20 «Шырайлы шаҺар»

00.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый

гений».

00.45 «10 самых…»

01.15-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.30, 12.00, 15.40 Новости (каз.)

08.10, 23.00 «Айналайын 3»

09.00, 15.00 Новости (рус.)

09.40 Фильм «Это мы не проходили»

07.15 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.20, 08.45 «Еркелер» анимациясы

07.35, 16.25, 23.45 «Балапан және

оның достары» анимациясы

07.50, 11.10, 13.20, 19.00 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00, 17.15 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

08.10 Караоке «Еркетай»

08.15, 15.40, 19.15, 23.00 «Сиқырлы

шам» М/х

08.30, 13.30, 15.55, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

09.00 «Сәби» анимация

09.05, 18.30, 21.00 «Дала ойындары»

анимациясы

09.15, 12.00, 17.35, 22.10 «Көжектер»

анимациясы

09.30, 22.20 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

10.00, 18.40 «Үйрен де жирен»

танымдық бағдарламасы

10.15, 14.45, 19.30 «Қарақшы мен

капитан» М/х

10.30, 13.45 «Сиқырлы сақшылар» М/х

10.45, 17.25, 20.40 «Әли мен Айя»

анимациясы

10.55, 17.50 «5 минут» хабары

11.00 «Бала боп» бағдарламасы

11.20, 16.15 «Айдар» анимациясы

11.35 «Дос болайық» бағдарламасы

11.55 «Кел, шырқайық!» ойын-сауықтық

анимациясы

12.15, 19.45 «Роботкөлік Поли» М/х

12.30 «Кім тапқыр» бағдарламасы LIVE

13.00, 17.55 «Достар» телехикаясы

14.00, 16.35 «Бала time» бағдарламасы

LIVE

14.25, 21.45 «Сәби» анимациясы

14.30, 18.15 «Данышпан қарға» анимациясы

15.00, 20.00 «Пороро және оның достары»

М/х

16.05 «I-balapan» танымдық

бағдарламасы

17.00 «Батырлар» анимациясы

18.55 «Чемпион» бағдарламасы

19.10 «Дара тұлға» анимациясы

20.50 «168 сағат» жаңалықтар

21.10 «Қоңыр қаз» анимациясы

21.15 «Сезім қаласы» бағдарламасы

21.55, 23.30 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

22.45 «Мульткөліктер»

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»

12.40 Фильм «Кин-дза-дза!»

16.20, 03.00 «Ән қанатында»

музыкалық бағдарламасы

18.00 «Ғажайыпстан саяхат»

20.00 Фильм «Ангелы Чарли»

22.00Фильм «Скарлетт»

00.00 Фильм «Кулак»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

07.15 «Кел, шырқайық» ойынсауықтық

анимациясы

07.20, 13.00 «Еркелер» анимациясы

07.35, 14.35, 17.20 «Қарақшы мен

капитан» М/х

07.50, 13.35, 16.35, 18.35 «Түрлітүсті

шөжелер»

08.00 «Таңжарық» бағдарламасы

08.45, 16.45 «Дала ойындары»

анимациясы

09.00, 15.25 «Роботкөлік Поли» М/х

09.15, 17.00 «Жан-жануарлар әлемі»

09.20, 14.10 «Мұхит құпиялары»

Деректі фильм

09.45, 15.10 «Сиқырлы сақшылар»

М/х

10.00 «Отанға қызмет етемін!»

әскери реалити-шоуы

10.30, 13.10, 15.55 «Сиқырлы шам»

М/х

10.45, 15.40, 23.15 «Сүйкімді

қонжықтар» М/х

11.00, 17.50 «Теңбіл доп» телехикаясы

11.45 «Бала боп» бағдарламасы

12.00 «Айдаһар Дигби» М/х

13.50 Отбасылық «Тәй-тәй» шоуы

14.50, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.00, 23.25 «Көжектер» анимациясы

16.10, 23.40 «Балапан және оның

достары» анимациясы

16.20, 19.45 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

17.05 «Мүмкіндік» бағдарламасы

17.15 «Мульткөліктер»

17.35 «Данышпан қарға» анимациясы

18.55 «Бауырлар додасы»

бағдарламасы

19.30, 23.00 «Марин және оның

достары: Мұхиттағы қызықтар» М/х

20.00 «Күлтегін» Мультфильм

21.30 «Пороро және оның достары»

М/х

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.


12 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года

http://irstar.kz Программа телепередач

17 ноября, воскресенье

ХАБАР

06.00 «Тамаша»

07.20 Концерт. Өмірқұл Айниязов

«Жұмыр жердің жұмағы»

09.20 «Самопознание»

09.30 «Жауынгер»

09.50 М/с «Нильс Хольгерсон»

11.05 Музыкальное шоу вокалистов

«Topjarğan»

12.45 «Иностранец». Фильм

14.30 Телехикая марафоны. «Кебенек»

17.30 Ержан Максимнің жеке концерті

19.20 Шоу талантов «Central Asia’s Got

Talent»

21.00 Информационный канал – аналитическая

программа «7 күн»

22.00 Новый сезон! «Большая неделя»

23.00 «Қызық times»

00.00 Телесериал. «Черный список»

00.50 «National Geographic» «Марс»

01.40 Әсем әуен

КАЗАХСТАН

06.00 Әнұран

06.05 «Qyzyq eken…»

07.00 «Ұлы дала дүбірі». Д/ф

07.30 «Сәлем, Қазақстан!»

08.20 «Жасыл қоршау». М/ф

09.35, 00.55 «AQSAÝYT»

10.00, 18.00 «Шытынаған тағдыр».

Телехикая.

12.00, 00.10 «DARA JOL»

12.50 «ӨТКЕН КҮНДЕР». Концерт

14.35Комедия «Ағасы бардың…»

16.20 «Екі жұлдыз» Жарыста

жарқырайды.

20.00 «APTA». Ақпараттық-сараптамалық

бағдарлама. Тікелей эфир

20.45 «СЕН ДЕ БІР КІРПІШ ДҮНИЕГЕ…»

21.10 «Ұлы дала баласы». Концерт

22.00 «JAIDARMAN». Түлектер кездесуі

01.20 «Бір күн»

01.50 «Жүрекке жол». Телехикая.

03.00 «Kóńil tolqyny»

ERTIS

08.00 Арнаның ашылуы. Әнұран.

08.01 «Дейзи мен Олли» М/ф

08.30 «Тұмса табиғат төлдері» Д/ф

09.00 «Кешіккен бақыт» Т/х

10.00 «Көктемдегі күз» Ғ. Жаңайдың

концерті

11.20 «Кек алушылар» М/х

12.00, 16.00 «1 Студия»

12.40 «Сазды әуен»

12.50 «Зак дауыл» М/х

13.00 «Ғашық жүрек» Т/х

16.40 «Күлегеш»

17.00 «Жаңа қоныс» Т/х

18.00 «ERTIS AQPARAT» АПТА

ҚОРТЫНДЫСЫ

18.30 «ERTIS AQPARAT» ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ

19.00 «ҚАЗАҚСТАН ТЫНЫСЫ»

19.40 «БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ»

19.55 «Бос қалған қала» К/ф

22.00 «Қазақстанным ата мекенім» Ө.

Айниязовтың концерті

23.00 «Друзья» Т/х

09.30, 11.00, 13.10, 14.00, 17.55, 19.40,

20.30, 21.20, 22.30, 23.50 «Жарнама»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік

бағдарламасы

06.30 «Қаламгер» деректі бағдарламасы

07.00 «Біздің ауыл-2» бағдарламасы

07.30 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России»

10.00, 20.45 «Қара ниет» телехикая

12.10 «Айтыс» концерт

14.10 Той жыры

14.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

17.30 «Әзіл кеші» шоуы

19.00 «Саяси ринг» бағдарламасы

20.00 «Astana аптасы»

23.00 «Оңай емес» бағдарламасы

23.50 Х/ф «Жетімдер»

02.00 «Итоги.»

02.45 «Ел аузында» бағдарламасы

03.45 «KazNet» ғаламторға шолу

04.45 «Әзілстан» жасырын камера

05.15 «Күлдірген» әзіл-сықақ

бағдарламасы

ЕВРАЗИЯ

06.00 «В РОЗЫСКЕ» ТЕЛЕХИКАЯ

06.50, 02.30 «ТАМАША CITY»

бағдарламасы

07.45 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР»

08.15 «ҰШҚАЛАҚ» бағдарламасы

08.40 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»

08.55 Фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»

12.50 «CONTENT» бағдарламасы

13.30 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «КВН»

15.50 Фильм «ТИХИЙ ОМУТ»

18.00 «BASTY BAGDARLAMA»

18.35, 03.15 «ӘКЕМІЗГЕ ҚАЛЫҢДЫҚ»

20.00 «АНАЛИТИКА»

20.55, 23.00 Фильм «ОТЧИМ»

22.00, 01.45 «П@УТINA+» бағдарламасы

7 КАНАЛ

06.00 Т/п «Қыздар арасында»

06.50 Т/п «Куырдак»

07.30, 20.30 Т/п «Гу-гу-лет»

08.00 Т/п «Айнаонлайн»

09.00 М/с «Фиксики»

09.20 Сериал «Бак»

10.00 Т/п «TELE Bingo»

10.30 Х/ф «Твои, мои и наши»

12.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка»

14.30 Скетчком «Q-елі»

15.00 «Мен сұлумын»

15.30, 02.15 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»

17.45 Т/х «Не сдавайся»

21.00 Лотерея 777

21.05 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств»

00.10 Х/ф «Мой парень – киллер»

КТК-7 +

НОВОЕ ТВ

06.00, 15.00, 03.00 Шынайы шоу

«Жүректен жүрекке»

07.45, 23.00 Шынайы шоу «Сәтті күн»

09.00 Реалити-шоу «Три товарища»

11.00, 01.45 Реалити-шоу «Зеленая

волна»

11.30 «Әй, Жарайсың»

12.00, 22.30 «Подкасты»

12.30, 20.00, 00.00 Худ. Фильм

КТК

07.05 «КЕК», фильм

08.30, 03.20 «БАСТЫ РӨЛДЕ»

09.00 «ЮРМАЛА»

11.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», мелодрама

15.10 «УЛЫ ТАМШЫЛАР». Телехикая

17.00 «ІНЖУ». Отандық телехикаясы.

20.30 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ». Жаңа маусым!

21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с Артуром

Платоновым

22.00 «СЛУГИ НАРОДА»

22.30 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ»,

мелодрама.

00.30 «Я СТЕСНЯЮСЬ СВОЕГО ТЕЛА»,

шоу

02.00 «ЖАРҒА ЛАЙЫҚ, ЖАН СӘУЛЕМ»,

фильм

03.50 «ТОЙ BESTSTAR» ойын-сауық

бағдарламасы

05.10-05.50 «КӨРІПКЕЛ»

НТК

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

08.00 «Vine Time» (каз.)

08.30, 04.00 «Екі езу» (каз.)

09.00, 17.00 «INSTATV.KZ» (каз.)

09.30 «БЕН 10». М/с

09.50 «МАША И МЕДВЕДЬ». М/с

10.10 «СЕЗОН ОХОТЫ». Фильм

11.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Фэнтэзи

14.45 «PRO-КИНО»

15.00 «Байқа, балақай!»

15.50 «Көңілді жануарлар» (каз.)

16.40 «Vine Time» (каз.)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

с 11 по 17 ноября

11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

8.00-10.00 Таң. kz

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15»Бүгінгіт күн тақырыбында»

15.15 «Дневной обход»

17.15 «Маман кеңесі»

18.10 «Көзқарас»

20.15 «Поэзия минуттары»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

8.00-10.00 Таң. kz

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

15.15 «На тему дня»

16.15 «Айқын»

19.15 «В центре внимания»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

13 НОЯБРЯ, СРЕДА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

8.00-10.00 Таң.kz

11.15 «О главном» – прямой

эфир

12.10-14.00 «ТілекТime» –

поздравительный концерт

15.15 «Айтпақшы»

16.15«В гостях у Фемиды»

17.15 «Тарих тағылымы»

18.10 «Әсем ән мен тәтті

күй»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

8.00-10.00 Таң.kz

11.15 «Айқын»

12.10-14.00 «ТілекТime» –

поздравительный концерт

14.15 «Айқын»

15.15 «Открытый микрофон»

16.15 «Айқын»

17.10 «Ашық студия» – прямой

эфир

18.15 «Поэзия минуттары»

(повтор)

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

8.00-10.00 Таң. Kz

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.15 «Имандылық мектебі»

– тікелей эфир

15.15 «Путь к успеху»

16.15 «Жастар жалыны»

17.15 «Руханият»

20.15 «Акцент недели»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

16 НОЯБРЯ, СУББОТА

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

17.20 «Жұлдызды Weekend» (каз.)

18.10, 02.10 «ЖаңаLIKE show» с А.

Данченко (каз.)

19.30 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». Фильм

21.50 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО». Боевик

00.50 «ҚЫЗЫҚ TIMES» (каз.)

03.10 «Күлкі базар» (каз.)

СТВ

06.00, 10.55, 16.30, 23.30 «Ән шашу»

07.00 «АПТАЛЫҚ ШОЛУ»

08.00 «Страницы памяти моей страны»

08.20 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!».

09.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ»

10.00, 20.30 «ІҢКӘР ЖҮРЕК» Телехикая

12.45 «Арнаймын саған» Әсем

Айнақұлованың ән кеші.

14.30, 22.30 «АРМАНҒА 20 ҚАДАМ»

Телехикая

15.40 «Мы просто звери, господа!».

17.25 «Неизвестные Михалковы». Д/ф

18.35 «Семь нот моей жизни». Концерт

Нурлана Абдуллина.

21.30 «Жүрек тынысы»

22.20 «Шырайлы шаҺар»

00.00 «Кролики и не только…». Юмористическая

программа.

00.55 «Смех с доставкой на дом».

01.35-06.00 «Ән көңілдің ажары»

ИРБИС

07.30, 18.00 «Ғажайыпстан саяхат»

09.00 Фильм «Ангелы Чарли»

11.00, 22.00 «Скарлетт»

12.00 Фильм «Кулак»

15.00, 23.00 «Айналайын 3»

16.00, 03.00 «Ән қанатында» музыкалық

бағдарламасы

20.00 Фильм «Ангелы Чарли 2: Только

вперёд»

00.00 Фильм «Крёстный отец»

БАЛАПАН

07.00 Әнұран

07.05 «Бой сергіт!» Таңғы жаттығу

07.15 «Кел, шырқайық» ойын-сауықтық

анимациясы

07.20, 13.25 «Еркелер» анимациясы

07.35, 14.35, 17.20 «Қарақшы мен капитан»

М/х

07.50, 13.35, 16.35, 18.35 «Түрлі-түсті

шөжелер»

08.00 «Таңжарық» бағдарламасы

08.45, 16.45 «Дала ойындары» анимациясы

09.00, 15.25 «Роботкөлік Поли» М/х

09.15, 17.00 «Жан-жануарлар әлемі»

09.20, 14.10 «Мұхит құпиялары» Деректі

фильм

09.45, 15.10 «Дейзи мен Олли» М/х

10.00 «Толағай» бағдарламасы

10.30, 15.55 «Сиқырлы шам» М/х

10.45, 15.40, 23.15 «Сүйкімді қонжықтар»

М/х

11.00, 17.50 «Теңбіл доп» телехикаясы

11.45 «Бала боп» бағдарламасы

12.00 «Айдаһар Дигби» М/х

13.00 «Отанға қызмет етемін!» әскери

реалити-шоуы

13.50 Отбасылық «Тәй-тәй» шоуы

14.50, 18.45 «Әли мен Айя» анимациясы

15.00, 23.25 «Көжектер» анимациясы

16.10, 23.40 «Балапан және оның достары»

анимациясы

16.20, 19.45 «Ғажайыпстанға саяхат»

анимациясы

17.05 «Мүмкіндік» бағдарламасы

17.15 «Мульткөліктер»

17.35 «Данышпан қарға» анимациясы

18.55 «Бауырлар додасы» бағдарламасы

19.30, 23.00 «Марин және оның достары:

Мұхиттағы қызықтар» М/х

20.00 «Ақ құс» телехикаясы

21.30 «Пороро және оның достары» М/х

22.50 «Сиқырлы бөлме»

23.55 «Бесік жыры»

9.00«Имандылық мектебі»

(повтор)

10.00 «Арена Павлодара»

11.00 «Резонанс»

12.10-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

14.00 «Ұлы дала әуендері»

16.15 «Аламан»

17.00 «Салт сыры»

20.00 «Жастар жалыны»

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.00 Открытие радиостанции.

Гимн Республики Казахстан

12.00-14.00 «Тілек Тime» –

поздравительный концерт

15.00 «Сөзсандық»

15.15 «Wunder land»

16.00 «Неделя на «Halyg

radiosy»

17.00 «Өркен»

21.00«Неделя на «Halyg

radiosy» (повтор)

21.30 «Ұлы дала әуендері»

(повтор)

23.55 Продолжение программы

на волне 100,5 FM

Новости – с 07.05

до 21.45 каждый час

на 45-й минуте.

В программе возможны

изменения.

ОВЕН. Овны, мужайтесь!

Неделя будет богата событиями.

В зависимости

от ситуаций придётся проявлять

расторопность или

сдержанность, открытость или дальновидность.

В понедельник возможен

конфликт с партнёром, если

у вас есть личные цели и планы в

ущерб совместным. Во вторник риск

оправдан, если подвернется дело, на

которое вы и сами были настроены.

Со среды по пятницу общение будет

насыщенным и подкинет вам новых

идей. Не исключены судьбоносные

встречи. Если с кем-то восстанавливается

связь, этот человек скоро

сыграет важную роль в вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам

интересно всё новое –

технологии, занятия,

поездки, люди. Конкуренция

разжигает ваше

честолюбие. Но нужно следить за

личной безопасностью и самочувствием.

Препятствием на пути к цели

может стать упрямство, желание

сделать всё по-своему. Для карьеры

и бизнеса удачное время. В личных

отношениях немного сбавьте обороты.

В начале недели остерегайтесь

спонтанных поступков. Со среды по

пятницу к вам вернется привычная

осторожность. В четверг можно начинать

новые дела. Они принесут

вам хороший доход в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время

достать то, что было

отложено в долгий ящик. В

понедельник можно устроить

грандиозную уборку и

избавиться от всего лишнего.

Во вторник нужна мобилизованность,

хорошая реакция на быстрые

перемены. Со среды по пятницу полезно

больше и чаще контактировать

с партнёрами. В коллективе используйте

любую возможность заявить

о себе, но скорее – напомнить, вернуться

к старым договоренностям.

Поездка в четверг обещает удачу

вдали от дома. Хорошие перспективы

для знакомств, и особенно – с

иностранцами.

РАК. Раки любят пятиться

назад, и это может

стать вашим преимуществом.

Вы легко

возвращаетесь к старым делам и

отложенным планам. Может вернуться

старая любовь или кто-то из друзей.

В понедельник вдохновение и

решительность помогут продвинуть

текущие дела. Не теряйте возможность

расширить то, что имеете, привлечь

помощь, найти спонсоров. Со

среды по пятницу прекрасное время

для общения, романтики, свиданий,

творческих дел. Суббота – хороший

день для наведения красоты, облагораживания

среды обитания. В воскресенье

ни с кем не сводите счёты,

это опасно прежде всего для вас.

ЛЕВ. Для Львов это

одна из лучших недель

в году. Ваше везение

усиливается за счёт позитивного

отношения

других людей к вашей

персоне. В понедельник и вторник

ждите сюрпризов от партнёров.

Сейчас вы вполне можете подхватить

любую инициативу. Перемены

нужны вам, и хорошо бы куда-нибудь

поехать. На работе со среды по пятницу

будьте отзывчивы на просьбы

окружающих. Пара вечеров в выходные

в необычных местах обеспечат

вам новый настрой. Какие-то новости

издалека могут сильно взволновать,

но это не означает, что сразу нужно

действовать.

ДЕВА. Хорошая неделя,

чтобы сделать то, на что

не хватало времени. Вы

можете запланировать

пройти самый трудный

участок работы. Черновая

работа, недоделки будут

преодолены с нужной тщательностью.

В понедельник и вторник

подумайте над альтернативными

решениями стоящих перед вами задач.

Со среды по пятницу держите

ухо востро с партнёрами. В чем-то

они неискренни с вами. В выходные

вряд ли кто-то будет держать камень

за пазухой. Это благоприятные дни

для физической активности, спорта.

Возможна встреча с интересным

человеком или какое-то необычное

занятие.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ВЕСЫ. Деньги и родственники

– главные темы этой

недели. Старайтесь не

ухудшить ситуацию резкими

действиями. В понедельник

и вторник вы можете

отложить одно и начать другое.

Хорошее время для продвижения по

служебной лестнице. Для этого нужно

постоянно быть на виду, особенно

у тех, кто занимается кадровыми вопросами.

Со среды по пятницу отношения

с окружающими станут более

комфортными. Семейная встреча

или общение с коллегами после

работы поможет вам вновь обрести

внимание и любовь. В выходные

не требуйте от других чрезмерной

отдачи в делах или чувствах. Это

время разумного эгоизма.

СКОРПИОН. В понедельник

значительно возрастёт

напряжение в конфликтных

ситуациях. Потребуются

волевые усилия, чтобы

сдержать эмоции. Если в начале

недели вы избежите негативного

поворота событий, то до выходных

ничто не помешает вам осуществить

все свои планы и произвести выгодное

впечатление на нужных людей.

Вы будете действовать быстро, если

ваши решения созрели. В противном

случае можете быть чрезмерно

осторожными, и важные события

получат отсрочку. В выходные вам

предстоит бурная деятельность.

Будьте осторожны в занятиях спортом;

берегите голову.

СТРЕЛЕЦ. Общительность

поможет вам понять,

что на уме у окружающих.

Но это сработает в

контактах с теми, кого вы

достаточно знаете. Не торопитесь

заводить новые связи. В начале недели

вероятны незапланированные

поездки, консультации и ситуации,

требующие быстрых решений. В среду

и четверг можете рассчитывать

на помощь тех, кто к вам хорошо

относится, в первую очередь это

ваши близкие. Подходящие дни для

крупных домашних преобразований.

В выходные полезна активность в

любом виде.

КОЗЕРОГ. Неделя переломная,

требующая коррекции

планов. Понедельник

и вторник будут богаты

неожиданными новостями

и событиями. Зависть,

конкуренция отбирают много времени

и сил, но лучше распутать проблемы

сейчас, чем ждать, когда ещё и рабочая

нагрузка возрастёт. Для вас

лучше избегать контактов с людьми,

с которыми вы недавно расстались.

С понедельника по среду благоприятны

поездки, обучение в разных

вариантах, контакты по интересам. С

воскресенья вы почувствуете, что вам

как воздух нужны перемены. Деньги

и любовь – две темы, где, возможно,

вам придётся рискнуть.

ВОДОЛЕЙ. В борьбе за

место под солнцем не

будьте чрезмерно консервативными

и не держитесь

за свои прошлые достижения.

Вам будет везти

в деньгах, но косвенно. Либо ваш

партнер заключит выгодную сделку,

либо друг подкинет удачную идею. В

начале недели в ситуациях выбора

полагайтесь на свою интуицию. Выиграет

тот, кто быстро ориентируется

и ничего не боится. В среду не сидите

в четырёх стенах, если мечтаете

о романтической встрече. Хороший

день для решения вопросов собственности,

аренды. С крупными

покупками пока не торопитесь.

РЫБЫ. Начало недели

может ознаменоваться

интересным поворотом

событий, долгожданным

ответом или предложением.

Ключевое слово – наконец-то!

Но вам не следует ждать и лучше

проявить инициативу, напомнить о

старых договоренностях. Со среды

по пятницу ваша гибкость может быть

столь совершенной, что окружающие

начнут сомневаться в вашей искренности.

Это хорошее время для любви

и близости, но в работе старайтесь

контролировать рассеянность. В карьере

и личных отношениях усилится

конкуренция. Для тех, кто в браке,

неделя более спокойная. Можно посвятить

это время детям и творчеству.


Программа кабельного телевидения

http://irstar.kz

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

13

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ-МИР

РТР ПЛАНЕТА

РЕН-ТВ

QAZSPORT

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.15 «Поле

чудес» 10.15 «Модный приговор» 6+

11.05 «Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.05,

00.45, 03.05 «Время покажет» 16+

15.30 «Давай поженимся!» 16+ 16.15,

04.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.00

Вечерние Новости 18.35 «На самом

деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 21.30 Фильм «Отчим»

16+ 23.15 «Вечерний Ургант» 16+ 23.50

«Познер» 16+

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.15, 19.50

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 00.40, 03.05 «Время

покажет» 16+ 15.30 «Давай поженимся!»

16+ 16.15, 04.00 «Мужское / Женское»

16+ 18.00 Вечерние Новости 18.35 «На

самом деле» 16+ 21.00 «Время» 21.30

Фильм «Отчим» 16+ 23.20 «Вечерний

Ургант» 16+ 23.45 «Право на справедливость»

16+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.15, 19.50

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 23.45, 01.35, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай поженимся!»

16+ 16.15, 04.00 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.35, 00.40 «На самом деле» 16+ 21.00

«Время» 21.30 Фильм «Отчим» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.15, 19.50

«Пусть говорят» 16+ 10.15 «Модный

приговор» 6+ 11.05 «Жить здорово!»

16+ 12.25, 17.05, 23.45, 01.35, 03.05

«Время покажет» 16+ 15.30 «Давай поженимся!»

16+ 16.15, 04.00 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

18.35, 00.40 «На самом деле» 16+ 21.00

«Время» 21.30 Фильм «Отчим» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00,

12.00, 15.00 Новости 09.15 «Пусть говорят»

16+ 10.15 «Модный приговор» 6+

11.05 «Жить здорово!» 16+ 12.25, 17.45,

18.30 «Время покажет» 16+ 15.30 «Давай

поженимся!» 16+ 16.15 «Мужское /

Женское» 16+ 18.00 Вечерние Новости

19.05 «На самом деле» 16+ 20.10 «Поле

чудес» 21.00 «Время» 21.30 Комедия

«Операция «Ы» и другие приключения

Шурика» 6+ 23.05 «Вечерний Ургант»

16+ 23.50 Фильм «Обитаемый остров.

Схватка» 16+ 01.35 Фильм «Нет такого

бизнеса, как шоу-бизнес» 12+ 03.35

Фильм «Авария» – дочь мента» 16+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро.

Суббота» 6+ 09.00 Умницы и умники

12+ 09.45 «Слово пастыря» 6+ 10.00,

12.00 Новости 10.20 «Открытие Китая»

с Евгением Колесовым 12+ 11.20 «Теория

заговора» 16+ 12.05 «Идеальный

ремонт» 6+ 13.00 Фильм «Девушка

без адреса» 6+ 14.30 К дню рождения

великого комедиографа. «Эльдар Рязанов.

«Весь юмор я потратил на кино»

12+ 15.20 Фильм «Дайте жалобную

книгу» 6+ 16.55 «Наедине со всеми»

16+ 17.45 «Дмитрий Дибров. Мужчина

в полном расцвете сил» 12+ 18.40

«Кто хочет стать миллионером?» 19.30

«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время»

21.20 «День рождения «КВН» 16+ 23.20

Французская комедия «Бывшие» 16+

00.40 Фильм «Побег» 16+ 02.45 Фильм

«Двадцать дней без войны» 12+ 04.25

«Про любовь» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10

Детектив «Сумка инкассатора» 6+ 07.40

«Играй, гармонь любимая!» 12+ 08.20

«Часовой» 12+ 08.50 «Здоровье» 16+

09.45 «Непутёвые заметки» 12+ 10.25

Проект «Жизнь других» 12+ 11.15, 12.10

«Видели видео?» 6+ 13.30 «Белка и

Стрелка. Звездные собаки» 6 ч. 15.05

Концерт Александра Серова 12+ 16.20

Комедия «Операция «Ы» и другие приключения

Шурика» 6+ 17.55 Большая

премьера. «Рюриковичи» 16+ 19.35

Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

21.00 «Время» 22.00 «Большая игра»

16+ 23.35 К 100-летию Анатолия Добрынина.

«Самый главный посол» 12+

00.30 Фильм «Скандальный дневник»

16+ 02.00 Фильм «Жизнь впереди» 16+

03.25 «Про любовь» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

04.05 «Сегодня» 09.05, 09.35,

10.05, 10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.05 «Мальцева» 12.00,

13.20 Т/с «Пятницкий» 16.25,

19.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

17.00, 04.35 «Место

встречи» 20.00 «ДНК» 21.00 Т/с

«Участковый» 22.50 Т/с «Канцелярская

крыса» 00.50 Т/с «Лесник.

Своя земля» 03.00 «Своя

правда» 04.20 «Поздняков» 06.30

Т/с «Супруги» 08.10 «Еда без

правил»

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

04.05 «Сегодня» 09.05, 09.35,

10.05, 10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.05 «Мальцева» 12.00,

13.20 Т/с «Пятницкий» 16.25,

19.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

17.00, 05.15 «Место

встречи» 20.00 «ДНК» 21.00 Т/с

«Участковый» 22.50 Т/с «Канцелярская

крыса» 00.50 Т/с «Лесник.

Своя земля» 03.00 «Своя

правда» 04.20 «Крутая история»

07.05 Т/с «Супруги» 08.45 «Дикий

мир»

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

04.05 «Сегодня» 09.05, 09.35,

10.05, 10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.05 «Мальцева» 12.00,

13.20 Т/с «Пятницкий. Глава

вторая» 16.25, 19.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00,

05.00 «Место встречи» 20.00

«ДНК» 21.00 Т/с «Участковый»

22.50 Т/с «Канцелярская крыса»

00.50 Т/с «Лесник. Своя земля»

03.00 «Своя правда» 04.20 «Однажды…»

07.00 Т/с «Супруги»

08.40 Авиаторы

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,

13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 04.05

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.05 «Мальцева» 12.00, 13.20

Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

16.25, 19.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00, 04.50

«Место встречи» 20.00 «ДНК»

21.00 Т/с «Участковый» 22.50

Т/с «Канцелярская крыса» 00.55

Т/с «Лесник. Своя земля» 03.00

«Своя правда» 04.20 «Захар

Прилепин. Уроки русского» 06.50

Т/с «Супруги» 08.25 Александр

Журбин. Мелодии на память

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

«Сегодня» 09.05, 09.35, 10.05,

10.35 «Утро. Самое лучшее»

11.05 «Доктор Свет» 12.00, 13.20

Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

16.25, 19.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 17.00, 06.20

«Место встречи» 20.05 «Следствие

вели…» 21.00 «Жди меня»

22.50 Т/с «Канцелярская крыса.

Большой передел» 02.55 Х/ф

«Отпуск» 04.45 «ЧП. Расследование»

05.20 «Мы и наука. Наука и

мы» 08.00 Т/с «Супруги»

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

09.50 «Судебный детектив»

11.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

11.20 Смотр 11.55 Их нравы 12.30

«Готовим с Алексеем Зиминым»

13.25 «Хрустальный мир» 13.35

Главная дорога 14.20 «Поедем,

поедим!» 15.15 «Еда живая и

мёртвая» 16.05 Квартирный вопрос

17.15 «Своя игра» 19.25

Следствие вели 22.00 «Центральное

телевидение» 00.00 «Россия

рулит!» 02.00 «Международная

пилорама» 02.50 «Квартирник

НТВ у Маргулиса» 04.15 «Фоменко

фейк» 04.35 Х/ф «Наводчица»

06.30 Т/с «Супруги» 08.10 «Песня

для вашего столика»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

09.05 «У нас выигрывают!»

11.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

11.25 И снова здравствуйте!

11.45 «Кто в доме хозяин?»

12.30 Едим дома! 13.25 «Первая

передача» 14.00 «Чудо техники»

14.55 Дачный ответ 16.00 Нашпотребнадзор

17.00 «Секрет

на миллион» 19.20 Следствие

вели 20.55 «Новые русские сенсации»

22.00 Итоги недели 23.15

«Звезды сошлись» 00.50 Ты не

поверишь! 02.00 «Основано на

реальных событиях» 05.05 Х/ф

«Наводчица» 07.00 Т/с «Супруги»

08.35 «Победившие смерть»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45, 03.15 «Судьба

человека с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут»

14.45 «Кто против?» 17.45 «Андрей

Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с

«Блудный сын» 22.50 «Вечер с

Владимиром Соловьевым» 01.20

Т/с «Личное дело» 03.00 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45, 03.15 «Судьба

человека с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут»

14.45 «Кто против?» 17.45 «Андрей

Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с

«Блудный сын» 22.50 «Вечер с

Владимиром Соловьевым» 01.20

Т/с «Личное дело» 03.00 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45, 03.15 «Судьба

человека с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут»

14.45 «Кто против?» 17.45 «Андрей

Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с

«Блудный сын» 22.50 «Вечер с

Владимиром Соловьевым» 01.20

Т/с «Личное дело» 03.00 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45, 03.15 «Судьба

человека с Борисом Корчевниковым»

12.50, 18.55 «60 Минут»

14.45 «Кто против?» 17.45 «Андрей

Малахов. Прямой эфир» 21.00 Т/с

«Блудный сын» 22.50 «Вечер с

Владимиром Соловьевым» 01.20

Т/с «Личное дело» 03.00 ВЕСТИ-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России» 10.00 «О

самом главном» 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 ВЕСТИ 11.25, 14.25,

17.25, 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ 11.45 «Судьба человека с

Борисом Корчевниковым» 12.50,

18.55 «60 Минут» 14.45 «Кто против?»

17.45 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» 21.00 «Юморина»

23.20 «Сто причин для смеха»

Семен Альтов 23.45 Фильм «Мой

чужой ребенок» 01.25 Фильм

«Мама вышла замуж» 02.55 Фильм

«Одинокий Ангел»

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА 09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному» 11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Моя любовь – Россия!»

12.05 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым» 12.35

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 14.30

Фильм «Теща-командир» 18.05

«Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова 20.00 ВЕСТИ В

СУББОТУ 21.00 Фильм «Беглянка»

00.20 Фильм «С любимыми не расставайтесь»

01.40 Фильм «Шанс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

05.05 Фильм «Беглянка» 08.15

«Смехопанорама» 08.40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.20 «Сам себе режиссер» 10.10

«Сто к одному» 11.00 ВЕСТИ 11.20

«Утренняя почта» 11.55 «Когда все

дома с Тимуром Кизяковым» 12.40,

03.15 Фильм «Добровольцы» 14.20

Фильм «На качелях судьбы» 18.20

«Всероссийский открытый телевизионный

конкурс юных талантов

«Синяя Птица» 20.00 ВЕСТИ НЕ-

ДЕЛИ 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.

ПУТИН 22.40 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьевым» 00.45

«Новый элемент русской таблицы»

01.40 Фильм «Любовь и Роман»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

06.00, 05.20 «Территория заблуждений»

16+ 07.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00 «С бодрым

утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30,

20.30, 00.00 «Новости» 16+ 10.00

«Засекреченные списки» 16+ 12.00

«Как устроен мир» 16+ 13.00, 17.00,

20.00 «Информационная программа

112» 16+ 14.00 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно

интересные истории» 16+ 16.00 «Документальный

спецпроект» 16+ 18.00

«Тайны Чапман» 16+ 19.00 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+ 21.00

Х/ф «Звездный путь» 23.20 «Водить

по-русски» 16+ 00.30 «Неизвестная

история» 16+ 01.30 Х/ф «Игра Эндера»

03.30 Х/ф «Цвет ночи»

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

06.00 «Территория заблуждений»

16+ 07.00, 16.00 «Документальный

проект» 16+ 08.00 «С бодрым

утром!» 16+ 09.30, 13.30, 17.30,

20.30, 00.00 «Новости» 16+ 10.00

«Засекреченные списки» 16+ 12.00

«Как устроен мир» 16+ 13.00, 17.00,

20.00 «Информационная программа

112» 16+ 14.00, 00.30 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно интересные

истории» 16+ 18.00, 04.20

«Тайны Чапман» 16+ 19.00, 03.30

«Самые шокирующие гипотезы» 16+

21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие»

23.30 «Водить по-русски» 16+ 01.30

Х/ф «Стартрек: Бесконечность»

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

06.00 «Территория заблуждений»

16+ 07.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым утром!»

16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

«Новости» 16+ 10.00, 16.00 «Засекреченные

списки» 16+ 12.00 «Как

устроен мир» 16+ 13.00, 17.00, 20.00

«Информационная программа 112»

16+ 14.00, 00.30 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно интересные

истории» 16+ 18.00, 03.50

«Тайны Чапман» 16+ 19.00, 03.00

«Самые шокирующие гипотезы» 16+

21.00 Х/ф «Убийца 2. Против всех»

23.20 «Смотреть всем!» 16+ 01.30

Х/ф «Пассажир 57» 05.30 «Военная

тайна» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

06.00, 05.40 «Военная тайна» 16+

07.00, 10.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым утром!»

16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

«Новости» 16+ 12.00 «Как устроен

мир» 16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+

14.00, 00.30 «Загадки человечества»

16+ 15.00 «Невероятно интересные

истории» 16+ 16.00 «Неизвестная

история» 16+ 18.00, 04.00 «Тайны

Чапман» 16+ 19.00, 03.15 «Самые

шокирующие гипотезы» 16+ 21.00

Х/ф «24 часа на жизнь» 22.50 «Смотреть

всем!» 16+ 01.30 Х/ф «Ниндзя


ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

06.00 «Военная тайна» 16+ 07.00,

10.00, 16.00 «Документальный проект»

16+ 08.00 «С бодрым утром!»

16+ 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»

16+ 12.00 «Как устроен мир»

16+ 13.00, 17.00, 20.00 «Информационная

программа 112» 16+ 14.00

«Загадки человечества» 16+ 15.00

«Невероятно интересные истории»

16+ 18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 16+

19.00, 03.45 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+ 21.00, 22.00 Документальный

спецпроект. 16+ 00.00

Х/ф «Погребенный заживо» 02.00

Х/ф «Мотель» 05.20 «Территория

заблуждений» 16+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

06.00, 16.20, 04.30 «Территория

заблуждений» 16+ 08.20, 02.40 Х/ф

«К-9: Собачья работа» 10.15 «Минтранс»

16+ 11.15 «Самая полезная

программа» 16+ 12.15 «Военная

тайна» 16+ 18.20 Документальный

спецпроект. 16+ 20.30 Х/ф «Джуманджи:

Зов джунглей» 22.40 Х/ф «Крокодил

Данди» 00.40 Х/ф «Крокодил

Данди 2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

06.00, 05.30 «Территория заблуждений»

16+ 09.30 Х/ф «24 часа

на жизнь» 11.10 Х/ф «Внезапная

смерть» 13.20 Х/ф «Бен-Гур» 15.40

Х/ф «Геракл» 17.30 Х/ф «Джуманджи:

Зов джунглей» 19.50 Х/ф «Крокодил

Данди» 21.45 Х/ф «Крокодил

Данди 2» 00.00 «Добров в эфире»

16+ 01.00 «Военная тайна» 16+ 04.40

«Самые шокирующие гипотезы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

08.05 ФУТБОЛ. ҚПЛ. «АСТАНА» – «ERTIS» 10.35 В гостях

у «QAZSPORT». Леонид Тамбиев 11.00, 14.15, 17.15, 01.40

ЖАҢАЛЫҚТАР 11.10 «Футбол тарихынан сыр шертетін

күн». Күнтізбе 11.15 «ТОЛАҒАЙ». Отбасылар сайысы 11.50

«QAZSPORT» қонағы. Жандос Қоныспаев 12.15, 14.45, 23.00

НОВОСТИ 12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная лига. Женщины.

«КУАНЫШ» – «АЛМАТЫ» 14.25 «СПОРТТЫҚ АЙМАҚ».

Қарағанды облысы 14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «АСТАНА» – «ЖЕТЫСУ». 16.50 В гостях у

«QAZSPORT». Диас Доскараев 17.25 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «КАРАГАНДА» – «АЛТАЙ». 19.20 ХОККЕЙ.

ВХЛ. «НОМАД» (Нур-Султан) – «САРЫАРКА» (Караганда)

22.05 «SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық бағдарлама

22.25 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 22.30

ФУТБОЛ. ҚПЛ: Маусым қорытындысы 23.10 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ.

Қазақстан чемпионаты (Қызылорда). 1 күн 01.50 ЕФА ЧЕМ-

ПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ ЖУРНАЛЫ

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

08.05 «SPORT.KZ». Ақпараттық сараптамалық бағдарлама

08.25 УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ ЖУРНАЛЫ 08.55

«Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 09.00

«КӨКПАР». Ұлттық ойын 09.45, 14.45, 18.10, 21.40, 00.35

НОВОСТИ 09.55 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная лига. Женщины.

«ИРТЫШ-КАЗХРОМ» – «АЛМАТЫ». 11.45, 16.50, 18.55, 00.35

ЖАҢАЛЫҚТАР 11.55 В гостях у «QAZSPORT». Диас Доскараев

12.15 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты (Қызылорда). 1

күн 14.55 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная лига. Женщины. «КА-

РАГАНДА» – «ЖЕТЫСУ». 17.00 «ТОПЖАРҒАНДАР». Д/ф 17.30

«Человек. Легенда. Тимур Сегизбаев». Д/ф 18.20 ФУТБОЛ.

ҚПЛ: Маусым қорытындысы 18.50 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 19.05 БАСКЕТБОЛ. Национальная

лига. Выездная студийная программа. 19.20 БАСКЕТБОЛ.

Национальная лига. «АСТАНА» – «АКТОБЕ». 21.20 В гостях у

«QAZSPORT». Диас Доскараев 21.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «СЕВЕР-

СТАЛЬ» (Россия) – «БАРЫС» (Казахстан). 00.45 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ.

Қазақстан чемпионаты (Қызылорда). 2 күн

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

08.05 ХОККЕЙ. КХЛ. «СЕВЕРСТАЛЬ» (Россия) – «БА-

РЫС» (Казахстан) 10.30, 13.55, 17.35, 20.25, 21.45 НОВО-

СТИ 10.40 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

10.45 «ТОПЖАРҒАНДАР». Д/ф 11.15, 15.15, 21.00, 00.35

ЖАҢАЛЫҚТАР 11.25 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты

(Қызылорда). 2 күн 14.05 «КӨКПАР». Ұлттық ойын 14.50 В

гостях у «QAZSPORT». Ермек Сырлыбаев 15.25 БАСКЕТБОЛ.

Национальная лига. Выездная студийная программа 15.45 БА-

СКЕТБОЛ. Национальная лига. «АСТАНА» – «АКТОБЕ» 17.45

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. Групповой этап. «АСТАНА»

(Казахстан) – «АЗ АЛКМААР» (Нидерланды) 19.55 ФУТБОЛ.

ҚПЛ: Маусым қорытындысы 20.35 «QAZSPORT» қонағы.

Жандос Қоныспаев 21.10 «СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ». Деректі

топтама. 27 бөлім 21.40 «Футбол тарихынан сыр шертетін

күн». Күнтізбе 21.55 «ЖЕКЕ БАПКЕР». Мұхит Тұрсынов 22.15

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты (Қызылорда). 3 күн 00.45

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. Групповой этап. «ВИТОРИЯ»

(Португалия) – «АРСЕНАЛ» (Англия)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

08.10 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты (Қызылорда).

3 күн 10.30, 14.20, 16.45, 21.30 НОВОСТИ 10.40 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.45 «СПОРТ ТАР-

ЛАНДАРЫ». Д/ф 11.15 ФУТБОЛ. ҚПЛ: Маусым қорытындысы

11.50 В гостях у «QAZSPORT». Диас Доскараев 12.10, 18.50,

22.10 ЖАҢАЛЫҚТАР 12.25 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная лига.

Женщины. «КУАНЫШ» – «ЖЕТЫСУ» 14.30 ФУТБОЛ. Лига

Чемпионов УЕФА. Групповой этап. «РЕАЛ» (Мадрид, Испания)

– «ГАЛАТАСАРАЙ» (Турция) 16.40 «Футбол тарихынан

сыр шертетін күн». Күнтізбе 16.55 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «АСТАНА» – «АЛМАТЫ» 19.00 В гостях у

«QAZSPORT». Ермек Сырлыбаев 19.25 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «ИРТЫШ-КАЗХРОМ» – «АЛТАЙ».

21.40 «СПОРТ ТАРЛАНДАРЫ». Д/ф 22.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-

НАМО» (Москва, Россия) – «БАРЫС» (Казахстан) 01.05 ҚАЗАҚ

КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты (Қызылорда). 4 күн

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

07.35 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» (Москва, Россия) –

«БАРЫС» (Казахстан) 09.50, 14.15, 19.00, 23.00 НОВОСТИ

10.00 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 10.05

ФУТБОЛ. ҚПЛ: Маусым қорытындысы 10.35, 16.30, 21.05,

00.30 ЖАҢАЛЫҚТАР 10.45 ҚАЗАҚ КҮРЕСІ. Қазақстан чемпионаты

(Қызылорда). 4 күн 14.25 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «ИРТЫШ-КАЗХРОМ» – «ЖЕТЫСУ». 16.45

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019

(Москва). Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир 18.30

«ТОПЖАРҒАНДАР». Д/ф 19.15 ВОЛЕЙБОЛ. Национальная

лига. Женщины. «КУАНЫШ» – «АЛТАЙ». 21.15 ФИГУРНОЕ КА-

ТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019 (Москва). Женщины.

Короткая программа. Прямой эфир 23.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019 (Москва). Пары. Короткая

программа. Прямой эфир 00.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при

ISU. Rostelecom Cup 2019 (Москва). Танцы. Ритм 02.00 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

08.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. Групповой этап. «МАН-

ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) – «ПАРТИЗАН» (Сербия) 10.15,

12.15, 16.40, 19.35, 22.15 НОВОСТИ 10.25 «ТОПЖАРҒАНДАР».

Д/ф 11.00 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 11.05,

14.05, 20.05 ЖАҢАЛЫҚТАР 11.15 В гостях у «QAZSPORT». Леонид

Тамбиев 11.40 УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ ЖУР-

НАЛЫ 12.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom

Cup 2019 (Москва). Женщины. Короткая программа 14.15

ФУТБОЛ. ҚПЛ. «АСТАНА» – «ERTIS» 16.50 ХОККЕЙ. ВХЛ.

«НОМАД» (Казахстан) – «ЗАУРАЛЬЕ» (Россия). 19.45 В гостях

у «QAZSPORT». Диас Доскараев 20.15 БАСКЕТБОЛ. Лига ВТБ.

«АВТОДОР» (Россия) – «АСТАНА» (Казахстан) 22.25 «Футбол

тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе 22.30 ФУТБОЛ. Превью

к матчу. Студийная программа. Прямой эфир 22.50 ФУТБОЛ.

Отборочный турнир EURO 2020. САН-МАРИНО – КАЗАХСТАН.

01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019

(Москва). Танцы на льду. Произвольная программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

08.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom Cup

2019 (Москва). Мужчины. Произвольная программа 09.55,

12.35, 15.45, 20.30, 23.15 НОВОСТИ 10.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019 (Москва). Женщины. Произвольная

программа 11.55, 17.50, 01.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 12.05

«ТОЛАҒАЙ». Отбасылар сайысы 12.45 В гостях у «QAZSPORT».

Леонид Тамбиев 13.10 ХОККЕЙ. ВХЛ. «НОМАД» (Казахстан) –

«ЗАУРАЛЬЕ» (Россия) 15.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при

ISU. Rostelecom Cup 2019 (Москва). Пары. Произвольная программа

17.15 «Футбол тарихынан сыр шертетін күн». Күнтізбе

17.20 УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫНЫҢ ЖУРНАЛЫ 18.00

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при ISU. Rostelecom Cup 2019

(Москва). Гала-шоу. 20.40 ФУТБОЛ. Превью к матчу. Студийная

программа 21.00 ФУТБОЛ. Отборочный турнир EURO 2020.

САН-МАРИНО – КАЗАХСТАН 23.10 «Футбол тарихынан сыр

шертетін күн». Күнтізбе 23.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.

Сауль АЛЬВАРЕС (Мексика) – Сергей КОВАЛЕВ (Россия),

Меирим НУРСУЛТАНОВ (Казахстан) – Кристиан ОЛИВАС

(Мексика) 02.05 Әнұран.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.


14 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года http://irstar.kz

ЗАПИСКИ

РЕДАКТОРА

2002 год

Май

Опубликовали Послание Президента

народу Казахстана, в котором

подчёркивается, что за минувшее

десятилетие мы «прошли огромное

расстояние по пути развития», что

«наша республика состоялась как

самостоятельное и самодостаточное

государство», что «страна и

всё казахстанское общество кардинально

изменились: экономические

и политические права и свободы

стали непреложным фактом нашей

действительности».

Послание главным образом посвящено

возрождению аула (села).

«Надо признать, – говорится в документе,

– что именно сельское хозяйство,

его труженики наиболее сильно

пострадали от несовершенства

советской экономики, и именно они

более всего ощутили на себе всю её

ущербность при переходе к рынку».

Мне с первой половиной этого

утверждения согласиться трудно. Да,

сельская экономика советской поры

была небеспроблемна и затратна, но

вместе с тем в нашей области десятки

хозяйств, а по республике сотни,

действовали в тех условиях успешно и

эффективно. Казахстанская пшеница

имела низкую себестоимость и высокие

хлебопекарные качества, за что и

особо ценилась в СССР. Не без проблем

и недостатков, но развивалось и

животноводство – молочное, мясное,

отгонное. И всё это богатство, не без

потерь, конечно, но и не разрушая до

основания, вполне можно было бы

приспособить и к рыночным условиям,

как показывает пример бывших

колхозов, а ныне ТОО «Галицкое»,

«Победа», имени Кирова, имени Абая,

имени Гагарина и других. Но уцелели

они не благодаря, а вопреки убийственным

для села реформам, осуществляли

которые чаще всего люди,

весьма далёкие от бед и забот селян.

И теперь мы имеем то, что имеем: отрасль

в своём развитии отброшена на

десятилетия назад; животноводство

если и сохранилось, то на подворье

(это в двадцать первом-то веке!), а

объёмы производства молока сократились

в разы, да и мяса тоже.

А можно ли считать «ущербностью

советской экономики» высочайший

уровень технического и социального

обустройства казахстанских сёл и

аулов десятилетней давности? Казахстан

в этом плане, пожалуй, не

знал равных в СССР. А что осталось

от всего этого – высокомеханизированных

ферм, мастерских, машиннотракторного

парка, Домов культуры

и клубов, детских садов и больниц,

библиотек? Если что и сохранилось,

то опять же не благодаря, а вопреки

«реформам»…

Президент сказал: «Общеизвестно

и доказано историей, что при любых

революционных катаклизмах основная

тяжесть болезненных перемен

приходится на село. И Казахстан не

стал исключением».

Далее Н.А. Назарбаев говорит:

«В Казахстане сельское население

составляет 43 процента. От переизбытка

сельского населения во многих

районах высока безработица,

которая в свою очередь подрывает

сельские рынки труда, удешевляет

их до самого низкого в стране уровня.

Всё это приводит к массовому оттоку

сельского населения в районные

центры и города. За 2000-2001 годы

было упразднено 186 неперспективных,

потому и брошенных людьми

населённых пунктов, в этом году

ожидается упразднение ещё 93.

Данное явление, как бы безболезненно

оно нами и населением

ни воспринималось, надо рассматривать

как объективный процесс…

Теперь пришло время, опираясь на

достигнутое и накопленный опыт,

конкретными делами помочь нашим

соотечественникам, живущим на

селе, обрести новое качество жизни».

Для этого Президент предлагает

ряд мер: «Всем надо чётко уяснить,

что поддержка аула (села) не должна

и не будет заключаться в повальном

государственном субсидировании

и безвозвратном финансировании

всего и вся. Мы не можем и не будем

возрождать былую практику

иждивенчества… Нужно и впредь

целенаправленно проводить в жизнь

линию создания для человека условий,

при которых он может сам зарабатывать

для себя и своей семьи,

нужно поддерживать тех, кто может и

умеет работать… В этом заключается

ответственность государства перед

народом и его будущим…».

При этом приоритет будет отдаваться

перспективным для развития

в условиях рынка сельским территориям.

А Правительству поручено

разработать модель расселения

жителей сельских территорий на перспективу

– с учётом стимулирования

внутренней миграции из неперспективных

регионов в развивающиеся.

Поставлена задача в кратчайшие

сроки разработать трёхлетнюю президентскую

программу развития агропромышленного

комплекса: «Наша

страна традиционно была и должна

остаться мировым и региональным

поставщиком продовольствия».

Ставится задача навести порядок

в мелиоративном хозяйстве; приступить

к организации средне- и

крупнотоварных производств в растениеводстве

и животноводстве, ориентированных

на экспорт и крупные

внутренние закупки.

Бюджет предстоящих трёх лет

должен стать для села приоритетным

и по части его социального развития,

особо будут выделяться средства на

дороги и водоснабжение, больницы

и школы.

Особое внимание планируется

уделить малому и среднему бизнесу

на селе, переводу его из нелегального

в легальный оборот, созданию

условий для развития за счёт снижения

налогов, облегчения доступа

к кредитам, упрощения административных

процедур и т.д.

Как бы там ни было, хорошо, что

государство, наконец, поворачивается

лицом к селу. И, надо полагать,

это принесёт свои плоды.

* * *

Напечатали отрывок из воспоминаний

фронтовика, стрелка-радиста М.П.

Пудича о его встречах с лётчиками

легендарной французской эскадрильи

«Нормандия-Неман» – о том, как

их накормили слегка недоваренным

мясом, которое им, кстати, пришлось

очень по вкусу, и как два французских

экипажа спасли жизнь их экипажу,

когда он возвращался с боевого задания

на повреждённом самолёте,

полностью расстреляв боезапас…

Немецкие «мессеры» уже готовы были

расправиться с практически беззащитным

самолётом, как на помощь

его экипажу пришли французы на двух

советских «ЯКах» – один «мессер»

подожгли, а другой успел улизнуть…

Михаил Петрович – хороший рассказчик.

Для меня и слушать его –

всегда огромное удовольствие. Мы

с ним дружим…

* * *

Позвонил университетский друг, читал

по телефону свои стихи, где были

такие убедительно-образные строки:

Небезупречен я, дышащий

перегаром…

И вы небезупречнее меня…

– Тебе пора бросить пить, – сказал

я.

– Ты что, – удивился он, – я трезвый

двух слов не могу связать. А

поддам – стихи из меня так и прут!

Правильно говорит моя мать:

– У людей иногда черти лучше,

чем у тебя друзья…

Юрий ПОМИНОВ.

(Продолжение следует).

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

В Москве стартует чемпионат мира по шахматам

с участием 128 сильнейших шахматистов планеты.

Будет играть и экс-чемпион мира Анатолий Карпов.

Казахстан на чемпионате будет представлять Павел

Коцур, выигравший нынешним летом зональный

турнир стран Центральной Азии. Само участие в

чемпионате мира – уже большое достижение.

Чемпион мира Гарри Каспаров в чемпионате не

участвует – он намерен организовать свой собственный,

и тоже в Москве.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

НА «БОГАТЫРЕ»

На борту угольного разреза «Богатырь» оборудована

смотровая площадка, с которой открывается фантастический

пейзаж крупнейшего в мире угольного разреза.

Этот гигантский рукотворный разрез на теле земли

виден даже из космоса.

23 ноября 2001 года.

ЕСТЬ НОВЫЙ ТРАКТОР?

В АО «Казахстантрактор» прошло межрегиональное

техническое совещание по итогам испытания нового

павлодарского трактора Т-95.4. На него были приглашены

не только казахстанские машиностроители, но

и представители российских предприятий-смежников.

Предшественник новой машины – трактор ДТ-75

(«Казахстан») уже более четверти века работает на

просторах бывшего СССР и за его пределами. Новая

модификация испытана и в прошлом году на выставке

сельскохозяйственной техники стран СНГ была высоко

оценена специалистами. И теперь по президентской

программе импортозамещения трактор Т-95.4

должен быть запущен в серийное производство. Уже

в нынешнем году предприятие поставляет на продажу

400 новых тракторов, 150 из которых участвовали в

полевых работах этого года на северо-востоке республики

и хорошо себя показали. Продажа будет вестись

по системе лизинга, с оплатой в течение семи лет.

По генеральному плану развития машиностроения

на базе «Казахстантрактора» должно быть создано

более крупное объединение «Ертiстехнопарк». Оно

должно выпускать и новую, и прежнюю модели трактора,

бульдозеры и погрузчики на их базе и в кооперации с

белорусами – колёсные тракторы типа «Беларусь». А

кроме того, комбайны, сеялки и другую технику.

Однако тот же Т-95.4 состоит из шести тысяч узлов

и деталей, часть которых изготавливается в России – в

Барнауле, Омске, Рыбинске. И все эти предприятия

переживают далеко не лучшие времена. Поэтому ставится

задача наладить аналогичные производства в

Казахстане, на что потребуются крупные инвестиции.

Тем не менее в будущем году планируется изготовить

1500 тракторов новой модификации, начать выпуск

сеялок и пробную сборку колёсных тракторов.

27 ноября 2001 года.

ВОССТАНОВЛЕН ПАВИЛЬОН

Д.П. БАГАЕВА

В доме-музее Д.П. Багаева отреставрирован фотопавильон,

в котором Дмитрий Поликарпович – фотохудожник,

краевед, организатор историко-краеведческого

музея – фотографировал павлодарцев.

Павильон был в ту пору в своём роде уникальным,

создавался с учётом всех требований, необходимых

для качественной фотосъёмки.

Здесь и фотоаппарат, который много лет служил

Д.П. Багаеву.

ЭКИБАСТУЗЦЫ СПАСЛИ ОРЛА

Жительница Экибастуза нашла возле своего дома

молодого орла с перебитым крылом, из-за чего он

не мог летать.

Она пыталась выхаживать его сама у себя дома, но

это ей оказалось не по средствам: орлёнок за день

съедал до 700 граммов говяжьей вырезки.

Помочь взялись журналисты газеты «Голос Экибастуза»

и работники городского управления по чрезвычайным

ситуациям: собрали деньги на пропитание

орла и стали искать, куда бы его пристроить. Откликнулись

из Карагандинского зоопарка, нашёлся и сопровождающий

из местного клуба любителей животных.

28 ноября 2001 года.

«ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКИ»

ИЗ НОВОТРОИЦКОГО

Жители села Новотроицкое Актогайского района

пытаются самостоятельно добывать золото – на

руднике, находящемся в нескольких десятках километров,

на территории соседней Акмолинской области.

Хотя это даже не золото, а золотосодержащая

руда, которую сельчане обрабатывали в домашних

условиях ртутью для извлечения золота. В итоге у

пятерых жителей Новотроицкого (двое взрослых и

трое детей) диагностировано хроническое отравление

ртутью.

Подобным образом подрабатывают и другие сельчане,

выпаривая в своих домах золото из руды и

сбывая затем «готовый продукт» на том же руднике

по 900 тенге за грамм.

В доме, где жила попавшая в больницу семья,

специалисты санэпидемстанции зарегистрировали

содержание паров ртути, в 10-14 раз превышавшее

предельно допустимую концентрацию.

29 ноября 2001 года.

СОКРОВИЩА МАЙКАИНА

По мнению археологов, добыча и обработка местных

золотосодержащих руд велась в здешних местах

ещё в эпоху бронзы, за 1500-1700 лет до нашей эры.

Об этом свидетельствуют древние карьеры, в одном

из которых на глубине более одиннадцати метров был

найден медный клин четырёхгранной формы длиной

29 сантиметров, толщиной около трёх сантиметров

и весом почти полтора килограмма. Этим клином

древние рудокопы добывали руду. Хранится эта уникальная

находка в одном из музеев Санкт-Петербурга.

В урочище Майкаина были в конце девятнадцатого

века разведаны большие запасы полиметаллических

руд, содержащих золото, серебро, медь, свинец, цинк,

серный колчедан, барит.

В 1915 году на этих месторождениях обосновалось

«Английское акционерное общество разведочных

работ», которое вело добычу и переработку полезных

ископаемых, выплавляя свинец, золото, серебро.

В 1932 году был создан комбинат «Майкаинзолото»,

а в 1937 – посёлок Майкаин. Предприятие по добыче

металлосодержащих руд действует здесь и сегодня.

2 декабря 2001 года.

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ О

М.И. ИСИНАЛИЕВЕ

Вышла в свет книга воспоминаний о нашем земляке

– государственном и общественном деятеле

Михаиле Ивановиче Исиналиеве. Он был первым

казахом, выступившим с трибуны ООН.

Есть в этой книге и публикация из «Звезды Прииртышья»,

посвящённая М.И. Исиналиеву.

ОБЛАСТЬ – ЗА ГОДЫ

НЕЗАВИСИМОСТИ

По данным облстатуправления, за годы независимости

в области значительно уменьшилась посевная

площадь зерновых, сократилось поголовье всех видов

сельскохозяйственных животных и производство всех

видов сельхозпродукции.

В прошлом году спад производства в аграрном

секторе прекратился и наметился рост, как в растениеводстве,

так и в животноводстве.

В собственности павлодарцев теперь находится

более половины всего грузового автомобильного

парка, 890 автобусов. Легковых автомобилей – по 78

на каждую тысячу жителей.

Население области сократилось на 19,5 процента.

На начало 2001 года в области проживало 777 тысяч

жителей.

БЛОК-МОДУЛЬ В ШОЛАКСОРЕ

В селе Шолаксор – самом дальнем в Актогайском

районе – открыт источник чистой питьевой воды. Это

комбинированный блок-модуль, очищающий, обеззараживающий

и опресняющий воду, добываемую из

артезианской скважины и без очистки не отвечающую

требованиям к качественной питьевой воде. Производительность

блок-модуля – 500 литров качественной

воды в час. Этого вполне достаточно для 128 дворов

Шолаксора, в котором проживают 624 человека.

8 декабря 2001 года.

Комментарий

Содержание этой подборки противоречиво. С одной

стороны – информация о добрых переменах, новых

проектах. С другой – сведения о потерях, понесённых

регионом в годы кризиса 90-х годов. С заметкой об

открытии блок-модуля в дальнем селе, дающем его

жителям качественную питьевую воду, соседствует

другая – о том, как в другом дальнем селе жители

пытаются дедовским способом выпаривать золото из

руды, отравляя собственное здоровье.

И, наконец, заметка о запуске в серию новой модели

павлодарского трактора, прошедшего испытания

и получившего высокую оценку специалистов. К

сожалению, осуществить этот большой проект так

и не удалось, что обернулось большими бедами

для павлодарцев, оставшихся верными родному

предприятию. Со временем многие из них остались

без работы. И «ЗП» ещё не раз писала о проблемах

бывших наших тракторостроителей. В историю

уйдёт и сам завод – некогда один из крупнейших в

бывшем СССР.

Юрий ПОМИНОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.


Палата предпринимателей 15

http://irstar.kz 7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

Ïðîñòàÿ

ýêîíîìèêà

41 ïðîåêò ïîëó÷èë îäîáðåíèå â Ïàâëîäàðå

ïî ïðîãðàììå «Ýêîíîìèêà ïðîñòûõ âåùåé».

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàáîòå ïàâëîäàðñêîãî

ïðîåêòíîãî îôèñà íàõîäèòñÿ 115 ïðîåêòîâ íà

51,6 ìèëëèàðäà òåíãå.

Как рассказал директор Региональной

палаты предпринимателей

«Атамекен» Ербол

Арынов, в программу льготного

кредитования «Экономика

простых вещей» внесено три

пакета изменений.

– Снижена процентная ставка

с 8 до 6 процентов. Кроме

того, в реализацию программы

включены аграрная кредитная

корпорация, АО «Альфа-Банк».

По инициативе проектного

офиса Павлодарской области

расширен общий классификатор

видов экономической.

Это такие виды деятельности,

как производство крупного и

среднего литья для железнодорожной

отрасли, стеклопакетов,

прокаленного нефтяного

кокса, солода, – говорит Ербол

Арынов.

Наряду с этим по линии

аграрной кредитной корпорации

срок кредитования на пополнение

оборотных средств

увеличен с 12 до 36 месяцев,

сумма финансирования снижена

с 10 до одного миллиона тенге,

льготный период увеличен с

24 до 28 месяцев, исключены

требования по софинансированию

в размере не менее 15

процентов от суммы кредита.

Всего по Павлодарской области

одобрен 41 проект на сумму

свыше 11 миллиардов тенге.

Директор Региональной палаты

призвал павлодарских

предпринимателей принимать

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÁÈÇÍÅÑÀ

участие в программе льготного

кредитования «Экономика простых

вещей».

– Региональный проектный

офис функционирует в Доме инвесторов

на площадке палаты

предпринимателей по адресу:

город Павлодар, улица Луговая,

16. Заседания проектного офиса

проводятся еженедельно.

Сюда вы можете обращаться

по всем интересующим вопросам

касательно реализации

программы, – отметил Ербол

Арынов.

Кроме того, директор регионального

«Атамекена» сообщил,

что сейчас палатой

создается новая информационно-аналитическая

система в

обрабатывающей промышленности.

– Информационная система

«Промышленность» будет

вести мониторинг состояния

промышленности с возможностью

детализации вплоть до

уровня каждого предприятия.

Это позволит создать объективную

картину касательно

того, какое предприятие что

производит, насколько загружено

производство, в каких

комплектующих нуждается,

доля импортозамещения и

так далее. В свою очередь на

основании предоставленных

предприятиями данных будет

оцениваться эффективность

мер государственной поддержки.

Наряду с актуализацией

данных информационная

система предлагает предпринимателям

широкий спектр

полезных сервисов, который

в дальнейшем будет расширяться.

Хочу акцентировать

внимание наших промышленных

предприятий на необходимости

активного участия в

создании информационной

системы. Считаю, что тогда

каждое предприятие вносит

свою лепту в совершенствование

промышленной политики и

будет полезно всем, – отметил

Ербол Арынов.

Еще одним важным этапом

в составлении качественного

анализа мер поддержки для

бизнеса и существующих проблем

стал скрининг субъектов

предпринимательства и домохозяйств

области. Он проводится

в форме анкетирования

местными исполнительными

органами совместно с Региональной

палатой предпринимателей.

– В Павлодарской области

зарегистрировано свыше 46

тысяч субъектов предпринимательства.

Скрининг даст

возможность выявить перспективные

ниши для развития бизнеса.

По результатам анализа

будет создана региональная

карта развития, которая отразит

проекты, востребованные

в регионе, необходимые меры

господдержки, скрытые проблемы

и пути их решения. Просим

население и предпринимателей

с понимаем отнестись к проводимому

скринингу и помочь

с качественным заполнением

анкет, в которые включено 29

вопросов, – резюмировал Ербол

Арынов.

Ïîìîãàþò

ïðîãðàììû

Ïðè ïîääåðæêå

ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì

ùåðáàêòèíöû óñïåøíî

ðàçâèâàþò ñâîé áèçíåñ. Ñ

íà÷àëà ýòîãî ãîäà ôèëèàëîì

ïàëàòû «Àòàìåêåí»

Ùåðáàêòèíñêîãî ðàéîíà

ïðîâåäåíî ñîïðîâîæäåíèå

ïðîåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé

íà ñóììó ñâûøå 82

ìèëëèîíîâ òåíãå.

Как рассказала директор филиала

палаты предпринимателей «Атамекен»

Щербактинского района Баян Омарова,

на территории района имеются два

малонаселенных села – Богодаровка

и Сынтас.

– Для ознакомления предпринимателей

с мерами господдержки и услугами,

оказываемыми палатой предпринимателей,

мы выезжаем в самые отдалённые

ÏÓËÜÑ ÑÅËÀ

сёла района. Ведь, как показывает

практика, зачастую именно жители отдалённых

сёл нуждаются в подобной

информации. К примеру, в Богодаровке

151 житель, в Сынтасе – 247. Во время

встречи с жителями сёл проводим

разъяснительную работу по основным

направлениям деятельности палаты

«Атамекен», о мерах государственной

поддержки, состоянии малого и среднего

бизнеса в районе. Акцентируем внимание

на механизмах и условиях кредитования

субъектов предпринимательства

на селе, – сообщила Баян Омарова.

Одним из тех, кто воспользовался

госпрограммой для развития своего

бизнеса, стал руководитель крестьянского

хозяйства из Богодаровки Валерий

Гусев. В этом году сельчанин через

фонд финансовой поддержки сельского

хозяйства получил кредит по программе

«Игілік» в три миллиона тенге на расширение

своего хозяйства.

– Глава крестьянского хозяйства

«Гусев» приобрел молодняк крупного

рогатого скота. Кроме того, в Сынтасе в

этом году двое жителей получили безвозмездные

государственные гранты в 100

МРП на приобретение КРС. Еще одна

участница проекта «Бастау» на средства

гранта приобрела оборудование для социального

магазина. Открытие магазина

планируется 10 ноября нынешнего года.

Уверена, что необходимо проводить такие

встречи, где сельчане могут задать

вопросы касательно развития своего

дела, познакомиться с опытом работы

земляков-предпринимателей, уже добившихся

конкретных результатов, – отметила

Баян Омарова.

В этом году филиалом палаты предпринимателей

Щербактинского района

составлено 82 бизнес-плана, в том

числе в животноводстве, приобретения

сельхозтехники в лизинг и других.

Фото предоставлено РПП «Атамекен».

Ïî ïðèíöèïó

«ïûëåñîñà»

Íà ïðîøëîé íåäåëå íà ïëîùàäêå Íàöèîíàëüíîé ïàëàòû

ïðåäïðèíèìàòåëåé «Àòàìåêåí» ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì

ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî áàíêà ÐÊ, áàíêîâ âòîðîãî óðîâíÿ,

ïðåäñòàâèòåëåé ðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ñåòåé «Àíâàð», «Magnum»,

«Ìåòðî», «Ìåëîìàí», «Monamie», ïðåäïðèíèìàòåëåé èç ðåãèîíîâ

â ðåæèìå ÂÊÑ. Îáñóæäàëàñü ïðîáëåìà íåõâàòêè ðàçìåííûõ

ìîíåò â ðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ñåòÿõ. Íåäîñòàòîê ìîíåò íîìèíàëîì

îò 5 äî 100 òåíãå ïîäòâåðäèëè è ïðåäñòàâèòåëè ôèíàíñîâîãî

ñåêòîðà.

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Дефицит разменной монеты стал существенным

барьером для развития розничной

торговли в Казахстане. На эту проблему

жалуются как крупные торговые сети, так

и обычные магазины. Невозможность дать

покупателю сдачу за приобретённый товар

вызывает не только определённые репутационные

риски, но и потерю времени сотрудников,

работающих на кассе.

Известный блогер Дмитрий Шишкин не так

давно написал в своём аккаунте в Facebook:

«В стране ужасная ситуация с мелочью – монет

на сдачу не хватает не только у крупного

и среднего бизнеса, который пользуется

инкассацией и недополучает монеты из

банков, но и у малого бизнеса, даже у продавцов

на рынке!». Не секрет, что многие

казахстанцы сегодня жалуются на то, что

продавцы из-за отсутствия сдачи просят

перевести деньги на баланс телефона,

рассчитываться карточками, в магазинах

можно встретить объявления, предупреждающие

о нехватке монет. Эта проблема так и

осталась нерешенной, и уже в августе 2019

года торговая сеть «Magnum» обратилась

в «Атамекен» с жалобой на то, что банки

второго уровня не способны удовлетворить

обеспечение разменных монет на сумму

в 200 миллионов тенге, а дефицит монет

создает существенный барьер для развития

розничной торговли в Казахстане.

Бизнесмены жалуются, что приходится

искать монеты там, где возможно, из банкоматов,

игровых залов, договариваться с ними

и обменивать.

– Мы вытаскиваем мелочь где можем,

обмениваем в таксопарках, мечетях, игровых

автоматах. Мы не можем работать, как

«бесконечный пылесос». Здесь мы ставим

эту проблему и хотим понять, что требуется

от бизнеса для её решения. Хотим услышать

предложения от Нацбанка, – прокомментировали

ситуацию представители торговых

сетей на совещании в палате «Атамекен».

Представители Национального банка РК

прокомментировали ситуацию со своей

стороны.

– Сумма монет в обращении на сегодняшний

день – 49 436 363 980 тенге. Динамика

выпуска и изъятия циркуляционных монет

из обращения за последние годы показывает,

что наблюдается стабильный тренд

к снижению возвратности монет в кассы

филиалов Национального Банка. При этом

можно наблюдать тенденцию по снижению

объема изъятия циркуляционных монет. За

девять месяцев 2019 года общий объём выпуска

в обращение циркуляционных монет

Страницу подготовил Айбек АМИРОВ.

достиг 5,2 миллиарда тенге. При этом сумма

изъятия монет из обращения – всего 542,8

миллиона тенге, или 11 процентов от их

выпуска, – сообщила исполняющая обязанности

директора департамента наличного

денежного обращения Национального банка

РК Жомарт Кажмуратова.

То есть при фактически одинаковом количестве

выпускаемых монет за период с 2009

по нынешнее время возврат из оборота этих

монет с каждым годом уменьшается. Каковы

же причины такого снижения?

Одно из предположений Нацбанка: монеты

оседают в терминалах, игровых и прочих автоматах,

частично у населения. Кроме того,

нельзя отрицать возрастающую роль безналичного

расчета при совершении торговых

операций. Не исключается как вариант решения

проблемы и пересмотр потребностей регионов,

с последующим перераспределением

денежных средств. Поэтому для выяснения

возможных причин участники приняли решение

о необходимости банкам второго уровня

провести анализ ситуации в регионах.

Нацбанк считает, что ситуацию спасёт

выпуск монет номиналом 200 тенге в конце

этого года.

– Планируемый объём выпуска в обращение

циркуляционных монет номиналом 200

тенге – 26 процентов от общей суммы циркуляционных

монет в обращении, – уточнил

Жомарт Тулегенович.

Он сообщил, что Нацбанком планируется

дополнительная эмиссия монет в объеме

более 3 миллиардов тенге. Распределение

монет дополнительной эмиссии будет производиться

с учётом потребностей отдельных

регионов.

Подводя итоги встречи, участники совещания

договорились взять ситуацию под

контроль, подготовить анализ и предложить

альтернативные пути решения.


16 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года http://irstar.kz

Äåòñêàÿ ñòðàíèöà

ÄÎÌΨÍÎÊ

СТРАНИЦУ ВЕДЁТ

Елена

ÂÛÏÓÑÊ ¹44(1046)

ИГНАТОВСКАЯ

E-mail: kuzya-pvl@mail.ru

j3ƒ,…= C%ч2=

Вот уже и ноябрь, а ребята мне всё шлют и

шлют свои воспоминания о лете… А я их с

удовольствием читаю и вам советую!

Ваш Кузя.

Áûëî î÷åíü

Íå ïðîñòî «Простой

карандаш»!

çäîðîâî!

Своё лето я провела прекрасно, в июне ходила в профильный

отряд юных журналистов нашей школы. После

этого съездила к родственникам в деревню, где гуляла

с сестрой по лесу, делилась с ней своими воспоминаниями

о детстве и побывала в заброшенном доме своей

прабабушки.

В июле с семьёй съездили в Кулунду, это город в

России. Там мы хорошо отдохнули, покупались в солёном

озере. Я закопала своего друга Диму в песок, всем

было очень смешно, когда ему стало совсем горячо, и

он выскочил из песка и побежал в воду. Ещё в Кулунде

нам удалось посмотреть красивый салют. Это была замечательная

поездка!

А в августе я съездила к подруге Арине в гости. Мы

весело провели время: играли в игру «Крокодил», бегали

с её собаками по дому и двору, в общем, было очень

здорово! А потом пришла пора готовиться к школе, по

которой я уже успела соскучиться.

Эльмира ДИМИСИНОВА,

12 лет, кружок «Юные журналисты»

СОШ №43, г. Павлодар.

..

),2=л*= d%м%"е…*=

Николка любит птиц

Холодно маленькой птичке зимой.

Ты помоги ей, кормушку построй!

Семечек, крошек насыпь и пшена.

Будет тебе благодарна она!

Любит Николка подкармливать птиц –

Дятлов, воробышков, шустрых синиц.

Пусть в наших парках, садах и лесах

Звонкие птичьи звучат голоса!

q2!=…= n2г=д=L*=

Ольга ГРИГОРЬЕВА,

г. Павлодар.

Ответы на задание предыдущего номера

Кроссворд «Туда и обратно»:

По горизонтали: 2. Комок. 4. Заказ. 5. Анна. 7. Радар.

8. Мадам. 12. Потоп. 3. Доход. По вертикали: 1. Боб.

2. Казак. 3. Шалаш. 6. Авва. 9. Довод. 10. Кок. 11. Топот.

«Каждый ребёнок – художник!»

– это высказывание

Пабло Пикассо написано

на стене арт-мастерской

для детей, которую исключительно

по велению

души открыла в нашем

городе Светлана Владимировна

Кравченко. Со

словами великого мастера

автор и вдохновитель студии,

конечно же, согласна,

хотя излагает их по-своему:

«Каждый ребёнок – это простой

карандаш, который

нужно правильно заточить

и помочь ему обрести свой

собственный, уникальный

цвет». Вот так просто из

понятного не только художникам

образа всего два года

назад нарисовался на карте

нашего города уютный уголок

«Простой карандаш»,

куда с большим удовольствием

идут обнаруживать

и раскрашивать свои таланты

малыши-карандаши

школьного возраста.

А что нужно и интересно

маленьким творцам, не понаслышке

знает Светлана

Владимировна – бессменный

художник Павлодарского

драмтеатра имени

Чехова, некогда преподаватель

Детской художественной

школы и попутно

лидер Международного

акварельного сообщества в

Казахстане. У неё для ребят

составлен свой уникальный

план, в котором можно

найти не только освоение

различных художественных

техник, беседы о творческих

профессиях, но и множество

других радостей,

одобренных детьми и их

родителями. Вот почему в

эту студию ребята не идут –

бегут, а уход оттягивают изо

всех сил. А ещё уговаривают

любимого наставника сократить

единственные в студийном

учебном году летние каникулы

продолжительностью

всего в месяц! Я их понимаю:

самое «вкусное» находчивая

учительница всегда оставляет

на лето. А название у этой

«вкуснятины» – «песочная

анимация»! Согласитесь,

попробовать себя в роли

мультипликатора хочется

каждому, не только ребёнку,

и такая возможность в

«Простом карандаше» – не

просто мечта. Кстати, дорогое

по нынешним меркам

оборудование – световые

столы – были не куплены,

а любовно сделаны руками

мужа Светланы – Александра

Ивановича Мальцева,

укротителя света и главного

распорядителя спектаклей

нашего драматического театра.

Итак, песочная сказка! За

два анимационных сезона

силами студийцев их было

создано две: «Однажды в

лесу» и «Липкая история».

Говорят, что на премьерах

в зрительном зале был

аншлаг, зрители и видеооператоры,

в роли которых

выступили родители мультипликаторов,

пребывали в

полнейшем восторге. Автор

сценария и режиссёр этого

песочного удовольствия, конечно

же, – неутомимая выдумщица

Светлана Владимировна.

Ей за два месяца

работы над мультфильмом

достаётся больше всего:

придумать добрый сюжет с

поучительным концом, сделать

раскадровку, продумать

переходы между кадрами,

научить рисовать песком,

подобрать подходящую музыку

и много ещё чего важного.

Хотя и удовольствия

не меньше, особенно когда

после долгожданной премьеры

восхищённые родители

превращаются в учеников,

а дети – в учителей. А как

приятно уносить домой сертификат

создателя песочной

анимации и сладость или

же какой-нибудь полезный

предмет, который может

пригодиться в творческом

процессе! Про них Светлана

Владимировна никогда

не забывает, и не только в

день рождения, но и в другие

праздники. Мне, кстати, по

случаю знакомства досталась

в подарок кружка с логотипом

арт-студии «Простой

карандаш», и я, если честно,

уже всерьёз подумываю

над тем, чтобы записаться

в студию акварелистов «Не-

Малевичи», которую можно

посещать «простым карандашам»

взрослого возраста.

Время раскрашивать свои

таланты!

Елена ИГНАТОВСКАЯ.

Фото из личного архива

С. КРАВЧЕНКО.

Ëþáîå äåëî âìåñòå!

Я учусь в шестом «В» классе экибастузской

школы-гимназии №24. Наш класс не назовёшь

самым-самым, но кое-чем мы уже можем гордиться.

Например, всем классом всегда ходим

проведывать своих одноклассников в больницу,

а если кто-то долго болеет дома, то пишем ему

маленькие записочки и передаём через родителей.

Классно! Представляю, как приятно читать

добрые пожелания в свой адрес… От этого,

я думаю, и болезнь отступает, и настроение

прибавляется.

Вместе и в кино ходим, и в городской краеведческий

музей. А когда в школе проводятся

всякие конкурсы и праздники, то на сцену выходим

всем классом, и неважно, есть у тебя

слова или нет, главное – вместе! Дело на сцене

обязательно найдётся каждому!

А недавно у нас родилась новая традиция –

«Осенний арбузник», мы и не думали, будет

так здорово! Пикник наш проходил в городском

парке «Шахтёр». Сначала мы устроили фотосессию:

ложились на землю кругом, соединяли

ладошки в форме сердца, бросали в небо осенние

листья и старались запечатлеть их падение

и свои эмоции – чего только не делали! Завершением

всего этого стал большой красный

арбуз, который нас объединил в очередной раз!

Жаль, что осень заканчивается, но мы не

будем расстраиваться, потому что зимой у

нас будут новые дела! Вместе с родителями

планируем поехать на турбазу «Снежинка», и я

уже представляю, сколько чудес нас там ждёт!

Арина КОЦАН,

аким 6 класса, школа-гимназия №24,

г. Экибастуз.


Общество

http://irstar.kz

ÏÀÌßÒÜ

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

Áûë äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ âñåõ

17

Пять лет назад ушёл из жизни ветеран Великой Отечественнной

войны и труда, почётный гражданин

Павлодара и Павлодарской области, известный во

всём Прииртышье Кабдеш Темирбаевич Нуркин. Но память

о нашем дорогом и уважаемом аксакале до сих пор

хранится в наших сердцах.

В народе говорят, что с

потерей хорошего человека

мир становится уже. И это

вполне относится к Кабдешу

Темирбаевичу. Человек своего

времени, Каба прожил насыщенную

жизнь, дышал полной

грудью, честно служил своему

народу и Родине, добросовестно

трудясь, оставил свой

яркий след. Жизнь Кабдеша

Нуркина, во время Великой

Отечественной войны проливавшего

свою кровь за свободу

Родины, за сегодняшнее

мирное небо, принимавшего

после победы участие в восстановлении

разрушенного

народного хозяйства, внёсшего

в годы независимости

свой вклад в развитие и процветание

Казахстана, – прекрасный

пример для молодого

поколения.

Кабдеша Темирбаевича

отличали человечность и духовность,

верность традициям

народа. Он был человеком с

доброй душой, степенным, серьёзным,

доброжелательным

и открытым, с уважением относился

и к старшим, и к молодым.

Твёрдо стоял на своём,

но и всегда держал слово,

ценил дружбу, приятельские

отношения, демонстрировал

внутреннюю культуру.

Он любил своих родных и

близких, был опорой семьи

Нуркиных, заботился о родственниках,

поддерживал

всех. Никому не отказывал в

помощи, старался в меру сил

поддерживать всех, кто к нему

обращался с просьбой.

Отдельно хочется напомнить,

что Каба владел словом,

хорошо писал, знал историю

народа, страны, родного края,

заслуги достойных людей.

Наизусть знал и цитировал

великих предков – Толе бия,

Казыбека бия, Айтеке бия,

других мудрецов, гениальных

сынов народа, наизусть

читал поэмы, шежире трёх

жузов, давал благословение

молодёжи.

Многоуважаемые Кабдеш

Темирбаевич и Разия Аскаровна

прожили душа в душу

около 30 лет. Каждая встреча

в те памятные годы, общение

между нашими семьями стали

для нас настоящей школой

жизни. Мы храним в памяти то

общение и дружбу. Покойтесь

с миром.

К. ЗАГУПАРОВ,

профессор ПГПУ,

заслуженный работник

образования РК.

Фото Валерия БУГАЕВА.

ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ

«Ýñòàôåòà»

Ìåðãàëûìà

33

года нет уже на свете знаменитого не только на всю республику,

но и далеко за её пределами костоправа Мергалыма. А в его

родное село не зарастает тропа народная. Теперь страдающие

от болей в спине люди едут за помощью к сыну аксакала.

×ÓÄÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

Про Мергалыма Кабдуллина, ставящего

на ноги тех, кому врачи пророчили

пожизненное инвалидное

кресло, рассказывали немало чудесных

историй. И то, что он чувствовал

чужую боль за километры, каким-то

непостижимым образом зная, что

как раз сейчас, в этот самый момент

к нему кто-то спешит за помощью.

Директор школы села Мергалым

Ержан Дуйсенов рассказывает:

– Сколько раз во время тоя, в

самый разгар всеобщего веселья

Мергалым ага вдруг вставал и не

говоря ни слова выходил из дома! Все

знали: значит, сейчас кто-то приедет.

И действительно, вскорости к дому

Мергалыма подъезжала машина.

«А я вас жду!» – встречал гостей

Мергалым и помогал войти им в

дом. Кто-то приезжал, скрючившись

в три погибели. А кого-то и на руках к

целителю вносили.

А вот следующее утверждение

точно из серии «очевидное-невероятное».

Односельчане Мергалыма,

его родные, а также те, кому он помог,

независимо друг от друга упоминали

о реакции на принятие спиртного во

время лечения.

– Мергалым ага сразу предупреждал

тех, кто к нему обращался, что

на время его лечебных сеансов

категорически нельзя пить алкоголь

ни ему самому, ни его кровным родственникам.

Если человек нарушал

это условие, его кости, начавшие

срастаться в результате манипуляций

костоправа, снова возвращались в

первоначальное положение, – вспоминает

невестка Мергалыма Шолпан

Кабдуллина.

– Да, да, да! – вновь вступает в

разговор Ержан Дуйсенов. – Ещё

я помню, что в исключительных

случаях, когда, например, в доме

намечался той, Мергалым мог дать

разрешение на 50 граммов внутрь

проходившему лечение или его

ближайшим родственникам. Тогда

ничего не случалось. А вот если

человек, обратившийся к нему за

исцелением, позволял себе выпить

без разрешения лекаря, пусть даже и

самую малость, то он снова приезжал

к нему лечиться.

Ещё все, кому Мергалым помог

побороть спинной или костный недуг,

говорили об одном и том же – как наложенная

повязка сама по себе развязывалась

на человеке. Это было

знаком того, что лечение у костоправа

подошло к концу и прошло успешно.

И это лишь малая часть чудес, по

словам очевидцев тех событий, демонстрируемая

Мергалымом, когда

он был жив. Теперь их частично повторяет

его старший сын Каршыга.

Кроме разве что дара провидения.

Мужчина признаётся, что не может

чувствовать, едут к нему за исцелением

люди или нет. Но это не мешает

демонстрировать чудеса исцеления,

ставя на ноги людей с тяжёлыми

травмами позвоночника в результате

автомобильных аварий или неудачных

хирургических вмешательств.

И использует он всё те же методы,

что и его отец тридцать с лишним

лет назад: казы, массаж, вправление

костей. Хотя до 27 лет Каршыга

Кабдуллин, водитель в местном

тогда ещё совхозе, и знать не знал,

как вообще накладывать повязку. Да

и не думал он никогда, что станет

продолжателем лечебного дела отца.

ÏÎÌÎà ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ

ÑËÓ×ÀÉ

Дело в том, что дар костоправства

и целительства передаётся в семье

Кабдуллиных из поколения в поколение.

И никто не знает, кого именно

выберут «духи рода», так здесь объясняют

природу чудодейственной

силы. До Мергалыма лечила людей

бабушка Шайпану, приходящаяся

ему тётей по отцовской линии. А после

– Каршыга. Случается это всегда

по одному и тому же сценарию. «Избранный»

начинает себя плохо чувствовать:

появляется невыносимая

ломота в теле, ноют кости, слабость,

головокружение. У Мергалыма эти

«симптомы» проявились в 9 лет,

именно поэтому часто болеющему

мальчишке очень туго давалась

учёба, и он смог закончить только

начальную школу. А к Каршыге эта

«эстафета» перешла, когда ему исполнилось

27 лет. Почти сразу же

после смерти Мергалыма.

– Старые женщины говорили, что

кто-то обязательно должен лечить

людей после Мергалыма, нашему

роду это на роду написано. Но никто

не знал, кому именно достанется этот

дар, – рассказывает Шолпан Кабдуллина.

– А тут стали замечать, что

Каршыга после смерти отца стал, как

бы это выразиться, понурым, что ли.

Он ни на что не жаловался, но мы видели,

что его что-то мучает. Поначалу

думали, что смерть отца так повлияла.

Мергалым был действительно

удивительным человеком, которого

все любили: открытый, честный,

добрый, весёлый, справедливый.

Но время шло, а Каршыге лучше не

становилось.

Понять своё истинное предназначение

Каршыге помог случай.

Причём несчастный. Его племянникшкольник

играл с мальчишками и

сломал ногу. Его мать, сестра отца,

прибежала в дом к Мергалыму. Может,

по привычке, поскольку когда

костоправ был жив, жители села не

обращались в больницу. Разве что

только за каким-нибудь экстренным

хирургическим вмешательством.

А может, интуитивно чувствуя, что

именно здесь, в собственноручно

построенном Мергалымом доме, её

сыну помогут. Каршыга как раз тогда

только приехал с работы.

– Попробуй, может, у тебя, как у

сына потомственного костоправа,

получится утихомирить боль! – предложила

ему бабушка.

Мужчина начал отнекиваться, мол,

с чего вы взяли, что я могу что-то

сделать или как-то ему помочь. И почувствовал,

что земля у него уходит

из-под ног. Такая слабость вдруг одолела

здорового молодого мужчину!

Он зашёл с племянником в ту же

комнату, где принимал больных его

отец, закрыл за собой дверь и…

наступила тишина. Это перестал

плакать мальчишка, ещё совсем недавно

рыдавший от боли.

– И что же произошло в этой

комнате? – спрашиваю у Каршыги.

– Вы не поверите, но я и сам не

знаю, – скромно улыбается мой собеседник.

– Я просто приложил к месту

перелома свою руку и стал делать

круговые поглаживающие движения.

Как будто кто-то руководил моими

действиями. Мальчуган замолк. А у

меня появилось такое чувство, что

я заново родился, такой прилив сил

почувствовал!

Каршыга сделал племяннику перевязку,

хотя никогда до этого не имел

подобного опыта. Перелом у мальчишки

сросся за несколько дней без

какого-либо гипса и без медицинской

помощи.

Так все узнали, кому Мергалым ага

передал свою силу!

«ÍÅ ÌÎÃÓ ÍÅ ËÅ×ÈÒÜ!»

В этой же комнате Каршыга принимает

и по сей день. Когда-то в её

двери была замочная скважина (сейчас

её замазали). И малыши, дети

Каршыги, по очереди заглядывали

в неё, чтобы узнать, как их дед Мергалым

совершает чудеса. Конечно,

каждый раз их ждало разочарование,

поскольку ага просто прикладывал

к больному месту человека ладони

и начинал его массировать, то легонько,

а то и с силой. Никаких тебе

магических ритуалов или волшебных

слов, как того ожидала увидеть

детвора.

– Наверное, и вы, Каршыга,

«грешили» в детстве подобным

любопытством?

– Мне такое даже в голову не

приходило, – признаётся он. – Я

просто знал, что отец обладает удивительным

даром вправлять кости

человеку, будь они хоть в каком состоянии.

К нему привозили людей

после тяжёлых автомобильных аварий,

несчастных случаев в поле или

на производстве. У одного – кости

на ноге полностью раздроблены,

у другого – рука в прямом смысле

висит, как ниточка. К отцу приезжали,

когда традиционная медицина расписывалась

в своём бессилии. И я

испытывал настоящую гордость за

него, простого деревенского жителя,

который дарил вторую жизнь всем

этим людям. Для меня, как, впрочем,

и для всех моих братьев и сестёр,

его дар был каким-то таинством, не

терпящим посторонних глаз. Наверное,

поэтому никогда и не возникало

желания подглядывать в замочную

скважину.

Каршыга Кабдуллин признаётся,

что лечение людей стало для него

уже просто физической потребностью.

– Когда долго никого из больных

нет, я начинаю болеть. Но всё

как рукой снимает, когда ощущаю

чужую боль, притрагиваюсь к ней,

чтобы навсегда избавить от неё

больного, – рассказывает Каршыга

Кабдуллин.

Его «копилка чудес» за 33 года по

количеству обратившихся, может, и

не такая увесистая, как у Мергалыма,

но однозначно равносильна отцовской

по качеству. Одному Каршыга

помог встать с инвалидной коляски,

другому справиться с неудачной

операцией на позвоночнике, третьему

вправил неработающую руку.

И всё это – реальные люди, многие

из которых известны не только в области,

но и в республике. Правда,

рассказывает об этом не он сам

(Каршыга – очень скромный), а его

жена Шолпан, которая помнит всех

приезжающих к ним в дом чуть ли не

поименно.

– Только нужно верить в успех

лечения. И ехать за ним целенаправленно,

– предупреждает она.

Но не только к Каршыге едут

сегодня в Мергалым. Родина костоправа

уже давно приобрела

некий сакральный смысл. Местные

жители верят, что захоронение Мергалыма

придаёт посетившему его

человеку новые силы и здоровье. В

прошлом году инициативная группа

сельчан начала строить недалеко от

мусульманского кладбища гостевой

дом для паломников. Правда, строительство

продвигается медленно,

поскольку деньги собирают сами

жители. Когда спонсоры помогут,

когда семья Мергалыма внесёт

свой посильный вклад (за помощь

в избавлении от болезни Каршыга,

точно так же, как и его отец когдато,

таксу не устанавливает, берёт

столько, сколько человек может или

захочет дать). Но сельчане не теряют

надежды на помощь бюджета.

– Человек был действительно заслуженный,

а его чудодейственный

дар подтверждается многочисленными

очевидцами. Скольким людям

помог Мергалым, и скольким ещё

поможет Каршыга! – уверен директор

местной школы…

Ирина ВОЛКОВА.

с. Мергалым.


18 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года

http://irstar.kz Общество

ÝÊÎËÎÃÈß

Îò êîëè÷åñòâà – ê êà÷åñòâó

Прииртышья» уже

писала о том, что во время

«Звезда

акции «Экологический час»

3 октября этого года в Павлодарской

области высажено 15 тысяч

саженцев. В том числе в пригородных

посёлках областного центра

появилось около пяти тысяч новых

деревьев. 12 октября акция

продолжилась, планка посадки

саженцев была увеличена до 70

тысяч штук. Таким образом, на

такое количество деревьев увеличился

лесной фонд нашей области.

Но отдавая должное этой похвальной

акции и массовой посадке

саженцев, памятуя о немалом числе

засохших в Павлодаре и его окрестностях

деревьев и кустарников, хочу,

чтобы количество высаженных зелёных

насаждений было не в ущерб

их приживаемости. Тем более что

поводом к такому беспокойству послужил

звонок учредителя известного

в областном центре озеленительного

ТОО фирма «Дендро», профессионального

лесовода со стажем Ануарбека

Жангулова. Узнав о том, что

на площади в пять гектаров между

селом Павлодарское и ПНХЗ и практически

на такой же территории по

соседству с алюминиевым заводом

планируют высадить до 70 тысяч

молодых сосёнок, он просил поднять

тревогу в прессе по поводу такого

дела. Дескать, высадка хвойников

требует чуть ли не индивидуального

подхода к каждому саженцу, и что

озеленение не приемлет кампанейщины,

должен главенствовать профессионализм

исполнителей. Я стал

убеждать своего собеседника в том,

что посадки начали не с бухты-барахты,

а в присутствии специалистов

территориальной инспекции лесного

хозяйства и животного мира области,

природного резервата «Ертiс орманы»

и лесхозов. К тому же, насколько

я был информирован, для посадки

выбрана двухлетняя сосна из питомников

упомянутого резервата, то есть

саженцы районированы.

Но Ануарбек Жумажанович, беспокойный

по натуре человек, болеющий

за озеленение Прииртышья, всё же

съездил на место размещения сосёнок-двухлеток

у села Павлодарское,

всё осмотрел, а потом позвонил

вновь, и мы встретились.

– Знаете, почему я волновался, боясь,

что загубят саженцы и немалые

средства? – сказал он при встрече. –

По науке считается, что такие сосенки

лучше всего (для приживаемости)

высаживать весной, а здесь это сделали

осенью. Вот я и заволновался,

а потом позвонил в резерват и, к своему

стыду, узнал, что они у себя уже

третий год практикуют осенние посадки,

и это даёт хороший результат

приживаемости. Далее, есть такое

понятие – загиб корней. Если при

посадке саженцев хвойных деревьев

происходит такое явление – деревца

погибают. В лесном хозяйстве даже

есть специальный инструмент – «меч

Колесова» – своеобразная узкая

лопата. Ею, заглубив до упора и

раскачивая орудие труда, делают

в земле широкую щель, в которую

вставляют саженец, и затем, воткнув

рядом «меч» в землю, придавливают

лунку, не нарушая вертикальное расположение

корней сосенки. В месте

посадки у села Павлодарское этим

методом тоже заглубляли саженцы,

но в основном укоренение провели

механическим методом, с помощью

трактора и специального прицепного

орудия, что практикуется при масштабных

посадках и даёт хорошие

результаты. Успокоило меня и то,

что весной следующего года будет

обязательная инвентаризация этого

соснового массива. Более того, аким

области Булат Бакауов, принимавший

участие в создании этой зелёной

санитарной зоны, сказал, что он минимум

один раз в неделю проезжает

здесь, поэтому будет следить за тем,

как растут саженцы. И что аким села

должен чуть ли не ежедневно приезжать

сюда и проверять, как идёт

рост и приживаемость деревьев,

за которыми нужен хороший уход.

Надеюсь, что такие требования

и подход будут и к сосёнкам, что

разместили возле алюминиевого

завода. Ратую за то, что к массовым

посадкам надо подходить осторожно

и профессионально. За то, что

предварительно надо разработать

проект санитарно-защитной зоны

городов области, с анализом приживаемости

предполагаемых к

посадке саженцев и мнениями экспертов-озеленителей,

и лишь потом

приступать к работе. Понимаете,

обидно, когда пропадают деревья и

средства. Я вот до сих пор не могу

успокоиться по поводу того, как

бездумно в прошлом году высадили

деревья в новом парке Металлургов.

Своё повествование мой собеседник

начал с рассказа о том, как

осенью прошлого года бывшее

руководство акимата Павлодара

заставило ТОО фирма «Дендро» и

ТОО «Горзеленстрой» высадить в

реконструируемом парке более 14

тысяч тополей, привезённых с юга, из

Алматинского института земледелия.

– Мы тогда заявили, что эти деревья

не приживутся и у нас расти

не будут, так как они из другой климатической

зоны, не привычны к

нашему климату (сильные морозы)

и к иной почве, – вспоминает мой

собеседник. – Наши возражения

были проигнорированы, поступила

команда – высаживать деревья. Мы

это сделали, и что толку? Они все

погибли! Зато в акимате города отчитались

о появлении новой рощи

в областном центре. Но это ещё не

всё. Настаёт этот год, и затраченную

впустую сумму вновь вкладывают в

конкурсную тендерную программу на

посадку новых деревьев в парке. Я

отказался участвовать в этой работе

и в тендере, так как не был уверен

в том, что эти действия в перспективе

будут признаны законными,

а для товарищества это принесёт

ощутимый убыток. Позже узнал, что

мои критические высказывания и

претензии, касающиеся озеленения

Павлодара, дошли до бывшего акима

города Ануара Кумпекеева. И тогда

он начал, скажу так, «заигрывать»

с руководителями ведущих общественных

экологических организаций

города, сделал их своими советниками,

дал им тендер на разработку

концепции озеленения областного

центра. То есть отгородился от критики

специалистов-озеленителей этим

«щитом». А также (это продолжается

и сейчас) посадкой так называемых

компенсационных деревьев – вместо

погибших. Эдакий ремонт парка за

счёт привлечённых новых средств. И

теперь уже никто не ведёт разговор о

допущенной халатности при озеленении

и о поиске виновных. Но вернёмся

к нынешнему восстановлению парка

Металлургов. Одни говорят, что там

поднялись грунтовые воды, другие,

что это течёт поток воды со шламового

поля алюминиевого завода, есть и

другие версии. А почему бы не взять

химический анализ подземных вод в

сквере и не определить начало этого

русла? И затем решать, как поставить

заслон: обустроить пруд-накопитель,

сделать где-то на пути потока глиняную

«стену в грунте» или применить

иной способ водопонижения. Другой

момент. По способу питания растения

делятся на два вида. Одни свободно

употребляют подземную влагу, а

другие – так называемую связанную

воду на тяжелых почвах. И вот

здесь надо варьировать. К примеру,

кустарники вроде ивы, разнолистный

тополь выносят затопление. Поэтому

предлагаю окольцевать парк водопонижающей

траншеей, посадками ивы

и других деревьев, которые усиленно

берут из земли воду. Это будет заслон

избыточной влаге. Сейчас же парк

озеленяют «методом народной стройки»

и кампанейщины, высаживая всё,

что удалось взять в «Горзеленстрое»

или где-либо ещё. То есть сажая имеющие

различные требования роста

ясень, яблони, ивы, пирамидальный

тополь, берёзы, клёны и так далее.

Причём некоторые из них посажены

неправильно. Вдобавок они не относятся

к парковым насаждениям и

даже к аллейным и заградительным.

Более того, не приемлемы в нашей

климатической зоне. А ведь деревья

в парке высаживаются не на год, а,

как говорится, на века. В этом сквере

даже хвойные сорта не высадили, которые

потребляют свободную влагу.

Ануарбек Жумажанович и далее

приводил примеры неправильного

с точки зрения лесоводческой науки

формирования парка Металлургов,

высказывал свои замечания, а затем

выдвинул предложение. По его мнению,

в случае массовых посадок деревьев

необходимо устраивать своего

рода смотр (соревнование) эскизных

проектов, на что не требуется

финансовых затрат от государства.

Эти разработки выносят на обсуждение,

и каждый автор защищает

свой проект, то есть обосновывает

его. И здесь не пройдёт вариант

победы тех, кто настырнее и громче

кричит или ближе к исполнительной

власти. Это, уверен, упорядочит

процесс озеленения Павлодара,

повысит приживаемость посадок

и сэкономит немалые средства.

Тем более если исполнители работ

по озеленению и те, кто называют

себя экспертами и кураторами в

этом деле, станут отвечать за свои

действия несколько лет.

– Понимаете, меня коробит, когда

озеленение ведётся на любительском

уровне: лишь бы воткнуть саженцы

в землю и быстрее отчитаться. А

завтра на этом же месте придётся

всё начинать сначала. Я об этом уже

лет пятнадцать говорю. Наверное,

пора уже наводить порядок в этом

деле, – сказал мой собеседник. – А

то в итоге ни зеленых насаждений,

ни эффективно затраченных на озеленение

средств.

Ануарбек Жангулов не преувеличивает.

Если вы, к примеру, проедете

по автодороге от садоводства

«Здоровье» в сторону ПНХЗ, то слева

и справа от трассы увидите несколько

рядов засохших деревьев,

исчисляемых сотнями. Кому нужно

такое озеленение, а главное, какой

от этого прок? А ведь были благие

намерения.

Сергей ГОРБУНОВ.

Фото Валерия БУГАЕВА.

Áåðåãè ëåñ ñìîëîäó

В

Шалдайской средней общеобразовательной школе работает школьное лесничество в

сотрудничестве с Государственным лесным природным резерватом «Ертіс орманы».

В этом году лесхоз занял второе место в республиканской акции «Марш парков-2019»,

и школьному лесничеству поступило приглашение поучаствовать в международном

юниорском лесном конкурсе, проводимом в России уже 16 год подряд.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Четверо представителей школьного лесничества:

Найля Нурумова из 6 «Б», Азиза Незбаева

из 7 «А» , Расул Бектемир из 8 «А» и Дилназ

Бегимова из 11 «Б» класса – 26 октября под

руководством взрослых выехали в Воронеж

на международный юниорский лесной конкурс.

Там они представили свои научные проекты,

тем самым показав заинтересованность молодого

поколения в решении экологических

проблем.

Всего было подготовлено четыре научных

проекта, но к участию по возрасту допускались

только те, кому исполнилось 14 лет, поэтому

свои работы представили только Дилназ и Расул.

Проект Дилназа «Приживаемость двухлетних

сеянцев сосны на лесокультурной площади

в зависимости от развитости корневой шейки

и высоты растения» был высоко отмечен членами

жюри, автор получила в награду сотовый

телефон. В свою очередь проект Расула «Лекарственные

растения Шалдайского ленточного

бора» был удостоен диплома и медали. Успех

щербактинских школьников не был бы возможен

без участия в подготовке проектов научного

руководителя Тлека Муканова, Жанибека Садуова,

исполняющей обязанности руководителя

отдела туризма Гульнары Нурумовой, учителей

У. Кайдагуловой и Г. Мукановой.

На конкурсе был рассмотрен 31 проект из 21

страны, причём представители всех государств

были в национальной одежде. К слову, на заключительном

мероприятии – «Бал дружбы»

щербактинцы продемонстрировали свои таланты,

исполнив казахские песни и танцы. Азиза

спела песню «Алтын бесік», Расул и Дилназ

показали танец «Қара жорға», в свою очередь

Азиза, Найля и Дилназ – «Наурыз күйі». Выступление

ребят было тепло принято зрителями,

в адрес казахстанцев прозвучало много слов

благодарности.

У школьников остались незабываемые

впечатления от поездки, ведь они

встретили много новых друзей и получили

огромный заряд энергии и позитива.

Кайржамал ТЕЛЕГЕНОВА,

заместитель директора по воспитательной

работе Шалдайской СОШ.


Реклама и объявления

Спасибо,

тимуровцы!

В рамках акции «Забота» ученики Майской школы

посетили ветеранов труда, семью Кетчиных. Оказали

помощь в уборке огорода, двора и дома. Хотела бы

выразить свою благодарность родителям и педагогам

за воспитание таких детей!

Евгения Ескалиевна УМУРБЕКОВА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Продолжается подписка на общественно-политическую,

информационно-рекламную газету «Звезда Прииртышья» на 2020 год

Период

подписки

6 месяцев

(три номера в

неделю)

12 месяцев

(три номера в

неделю)

12 месяцев

(четверговый

номер)

Подписка через отделения

АО ПОФ

«Казпочта»

Индекс 55440

город село

6 657,10

тенге

13 314,20

тенге

6 988,20

тенге

13 976,40

тенге

Индекс 25440

город село

4 040,70 4 251,40

тенге тенге

Подписка через

ТОО «Alash

Press»

http://irstar.kz

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Павлодар облыстық

филиалы «Павлодар қаласының Шығыс айналма

жолы» автомобиль жолын орналастыру жəне

қызмет көрсету үшін жалпы көлемі 22.91 га Павлодар

орманшылығының №70 Жаңа-ауылдық

орманшылығының, №13,14,15,16 кварталдарында

мемлекеттік орман қоры жерлерін ауыстыру»

материалдары бойынша, сондай-ақ ПК0+00-ден

ПК214+00-ге дейінгі II іске қосу кешені «Павлодар

қаласының Шығыс айналма жолы» автомобиль

жолын салуға жобалау-сметалық құжаттама.

«Павлодар облысының Жер қойнауын пайдалану,

қоршаған ортаны қорғау жəне су ресурстары»

Мемлекеттік мекемесінің қоғамдық тыңдаулар

өткізу туралы ақпаратқа қоғамдық қол жеткізуді

қамтамасыз етуге жауапты, тел.: 8 (7182) 32-93-79.

Тапсырыс беруші – «ҚазАвтоЖол» ҰК»АҚ, Павлодар

қ. Ломов к-сі, 180 тел.: 8 (7182) 60-90-83.

Жоба бойынша материалдарды www.tabigatpv.

gov.kz сайтынан алуға болады.

Тыңдаулар 9 желтоқсан сағат 15.00-де, Павлодар

қ., Катаев көшесі, 44 мекенжайы бойынша

өтеді.

Қағаз жүзіндегі материалдармен Павлодар қ.,

Ломов к-сі, 180 мекенжайы бойынша танысуға болады,

электрондық түрдегі материалдар, ескерту

мен ұсыныстар мына электронды мекен жайға

жіберілсін: pavlodar.info@kazautozhol.kz Анықтама

мына тел. 8(7182) 60-90-83 бойынша.

Мемлекеттік экологиялық сараптама өткізу органы

– ҚР Экология, геология жəне табиғи ресурстар

министрлігі.

Подписка

с оформлением

и

получением

в редакции

г. Павлодар г. Павлодар

6 650 тенге 5 556 тенге

13 300 тенге 11 112 тенге

4 035 тенге 3 144 тенге

Подписку на нашу газету с доставкой на дом или по месту работы можно оформить

в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании почтамта по ул. Ак.

Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «Alash Press»: ул. Ак. Маргулана, 142-23 (тел.

61-63-18), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением и

получением в редакции по ул. Астаны, 143. Вниманию учреждений и организаций

предлагаем коллективную альтернативную подписку с доставкой до предприятия

при условии подписки не менее 50 экземпляров любых наших изданий, тел. 66-15-41.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Продолжается подписка на общественно-политическую,

информационно-рекламную газету «Saryarqa samaly» на 2020 год

Период подписки

6 месяцев

(три номера в

неделю)

12 месяцев

(три номера в

неделю)

Подписка через отделения

АО ПОФ «Казпочта»

Индекс 55441

город село

6 657,10

тенге

13 314,20

тенге

6 988,20

тенге

13 976,40

тенге

Подписка

через ТОО

«Alash

Press»

Подписка с

оформлением

и получением в

редакции

г. Павлодар г. Павлодар

6 650 тенге 5 556 тенге

13 300 тенге 11 112 тенге

Индекс 55442

12 месяцев

город село

(четверговый

4 035 тенге 3144 тенге

номер)

4 040,70 4 251,40

тенге тенге

Подписку на нашу газету с доставкой на дом или по месту работы можно оформить

в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании почтамта по ул. Ак.

Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «Alash Press»: ул. Ак. Маргулана, 142-23 (тел.

61-63-18), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением и

получением в редакции по ул. Астаны,143. Вниманию учреждений и организаций

предлагаем коллективную альтернативную подписку с доставкой до предприятия при

условии подписки не менее 50 экземпляров любых наших изданий, тел. 66-15-41.

Период

подписки

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Продолжается подписка на литературно-художественный

общественно-политический журнал «Naіzatas» на 2020 год

Подписка через отделения

АО ПОФ «Казпочта»

Подписка

через ТОО

«Alash Press»

Подписка с

оформлением

и получением

в редакции

Индекс 67276

г. Павлодар г. Павлодар

город село

6 месяцев 3 384,90 тенге 3 397,80 тенге 3 380 тенге 3 120 тенге

12 месяцев 6 769,80 тенге 6 795,60 тенге 6 760 тенге 6 240 тенге

Подписку на журнал «Naіzatas» с доставкой на дом или по месту работы можно

оформить в любом почтовом отделении, у почтальонов и в здании почтамта по ул.

Ак. Сатпаева, 50 (тел. 32-40-37), в ТОО «Alash Press»: ул. Ак. Маргулана, 142-23

(тел. 61-63-18), а также к вашим услугам альтернативная подписка с оформлением

и получением в редакции по ул. Астаны, 143. Тел. 8 (7182) 66-15-41.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

► Натяжные потолки – от 1300

тенге за 1 кв. м.

► При заказе от 3-х окон

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

В ПОДАРОК.

* Врезка замков в металлические двери.

Выбор замков. Кодовые. Аварийное

вскрытие дверей, сейфов. Тел.: 78-11-27,

87777959477.

* Утерянные кассовый аппарат марки

«Меркурий 130 ФKZ», заводской

№115009, 2004 г/в, и кассовую книгу к

кассовому аппарату, выданные на ИП

«Арман», считать недействительными.

(1135)

* Нотариус Дина Салемхатовна Асанова

просит наследников гр.Зои Григорьевны

Гик, умершей 2 сентября 2019 г.,

подать соответствующее заявление о

своих намерениях в отношении наследственного

имущества по адресу: г. Павлодар,

ул. Ген. Дюсенова, 86, каб. 1, тел.

78-10-68, а также лиц, которые имеют

какие-либо сведения о наследниках,

сообщить о них по вышеуказанному

адресу или телефону. (1140)

* Открылось наследство после умершего

7 июня 2019 г. Григория Васильевича

Дьякова, 27.07.1937 года рождения.

Наследникам и лицам, имеющим

сведения о наследниках Григория Васильевича

Дьякова, следует обратиться

по адресу: г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева,

46, тел. 68-73-67, нотариус Танзиля

Гусмановна Бочкарева. (1141)

* Нотариус Д.А. Сыздыкова просит

наследников гр. Ираиды Петровны Терехановой,

10.02.1957 года рождения,

умершей 19 августа 2019 г., сообщить

о себе по адресу: ул. Ак. Сатпаева,

59-33, тел. 32-44-64, а также лиц, которые

имеют какие-либо сведения о

наследниках. (1136)

7 ноября 2019 года l Звезда Прииртышья

Павлодарский областной филиал АО «НК «Каз-

АвтоЖол» сообщает о проведении общественных

слушаний по материалам «Перевод земель государственного

лесного фонда в кварталах №70

Жана-Аульского лесничества, №№13,14,15,16

Павлодарского лесничества общей площадью

22,91 га для размещения и обслуживания автомобильной

дороги «Восточный обход г. Павлодар»,

а также по материалам проектно-сметной

документации на строительство автомобильной

дороги «Восточный обход г. Павлодар» II пусковой

комплекс от ПК0+00 до ПК214+00.

МИО, ответственный за обеспечение доступа

общественности к информации о проведении общественных

слушаний, – ГУ «Управление недропользования,

окружающей среды и водных ресурсов

Павлодарской области», тел.:8 (7182)32-93-79.

Заказчик – ПОФ АО «НК «КазАвтоЖол», адрес:

г. Павлодар, ул. Ломова,180. тел. 8 (7182) 60-90-83.

Материалы по проекту размещены на сайте

www.tabigatpv.gov.kz.

Слушания состоятся 9 декабря в 15.00 по адресу:

г. Павлодар. ул.Катаева,44.

С материалами на бумажном носителе можно

ознакомиться по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова,180.

Материалы в электронном виде, замечания

и предложения – по эл. адресу pavlodar.

info@kazautozhol.kz. Справки по телефону 8(7182)

60-90-83.

Орган по проведению государственной экологической

экспертизы – Министерство экологии,

геологии и природных ресурсов РК. (10386)

► Российский профиль.

► Ремонт окон и потолков.

► Выезд по области.

Тел. 8 (7182) 78-13-78,

87075589707. (1143)

ÃËÓØÈÒÅËÈ

Ремонт, продажа гофр,

катализаторов, резонаторов.

Тел.: 7014356368, 62-64-65,

78-19-64, Александр. (1036)

Âíèìàíèå!

14 ноября 2019 года с 10

до 13 часов в честь празднования

26-летия введения

национальной валюты – тенге

в здании Павлодарского

филиала республиканского

государственного учреждения

«Национальный Банк Республики

Казахстан» (далее – Филиал)

состоится акция «День

открытых дверей» для жителей

и гостей города.

В рамках данной акции Филиалом

будут представлены

презентации по основным

направлениям деятельности

Филиала, показаны видеоролики

по повышению финансовой

грамотности, государственным

услугам территориальных филиалов

Национального Банка

РК, организована выставка

монетной продукции Национального

Банка РК.

Акция «День открытых

дверей» пройдет по адресу:

г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева,

44, контактные телефоны:

8 (7182) 70-44-18, 8 (7182)

70-44-19.

Павлодарский филиал

РГУ «Национальный

Банк РК». (10385)

19

Собственник:

ГУ «Аппарат акима

Павлодарской области»

(г. Павлодар)

ТОО «Ертіс Медиа»,

Павлодарская

областная

газета «Звезда

Прииртышья».

Директор

А.С. ШОМШЕКОВ

Главный

редактор

В.В. ДОЛГУШЕВ

Регистрационное свидетельство

№14560-Г. Выдано Министерством

по инвестициям и

развитию РК 30.09.2014 г.

Редакция газеты «Звезда

Прииртышья» награждена

орденом «Знак Почёта».

АДРЕС ТОО:

140000, г. Павлодар,

ул. Сураганова, 21.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Е-mail:

zvezda-pvl@mail.ru

Для рекламы:

zvezdareklama14@gmail.com

Адрес в интернете:

http://irstar.kz

Газета набрана

и сверстана

в компьютерном центре

«Звезды Прииртышья».

Газета отпечатана

в ТОО «Дом печати»,

140000, г. Павлодар,

ул. Астаны, 143.

Газета выходит

три раза в неделю:

во вторник, четверг и субботу

ТЕЛЕФОНЫ:

директор

66-15-51,

приемная редактора

66-15-45 (т./факс),

зам. редактора

66-15-46,

ответственный секретарь

66-15-83,

экономика,

промышленность

66-15-47,

право, ЧС

66-15-86, 66-15-48

культура, образование

66-15-84,

социальная политика,

медицина, экология

66-15-87,

фотокорреспондент,

спорт

66-15-85,

молодёжная политика

66-15-43,

реклама

и объявления

65-12-75, 66-15-40,

отдел подписки

66-15-41,

претензии

по качеству печати

(7182) 61-80-31.

Письма, рукописи,

фотографии и рисунки

не рецензируются

и не возвращаются.

Редакция не берет

на себя обязательство

отвечать на все письма

читателей.

Ответственность

за содержание

рекламных материалов

несет рекламодатель.

Мнение авторов может

не совпадать

с позицией редакции.

При перепечатке ссылка

на “Звезду Прииртышья”

обязательна.

Индекс 65440

Общий недельный

тираж 12595 экз.

Заказ № 2222

Объем в п/л – 5


20 Звезда Прииртышья l 7 ноября 2019 года http://irstar.kz Спортивная арена

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ Ñ ØÀÉÁÎÉ

Òðåíèðîâêà ñ «Àñòàíîé»

Äîìàøíèå ìàò÷è

ïàâëîäàðñêîé õîê-

êåéíîé äðóæèíû ñ

êîìàíäîé «Àñòàíà»

èç Íóð-Ñóëòàíà âðÿä

ëè êòî-íèáóäü âîñ-

ïðèíèìàë âñåðü¸ç,

õîòÿ âñ¸-òàêè áîëåëü-

ùèêè ïîäøó÷èâàëè:

ìîë, õîòü «Àñòàíå»-

òî âî âòîðîì ìàò÷å

íå ïðîèãðàþò, íà-

âåðíîå? Ýòî ê òîìó,

÷òî «Ertis» çà÷àñòèë

ñ ïðîèãðûøàìè âî

âòîðûõ ìàò÷àõ.

Шайба застряла

в сетке ворот

Капитан поздравляет товарищей

Павел Развадовский (№67) вывел

«Ertis» вперёд

Действительно, «Астана» – клуб,

который уже не первый год подряд

остаётся стабильным и глубоким

аутсайдером, очевидно, из-за маленького

бюджета. Играют тут преимущественно

молодые игроки, заметных

и отличившихся тут же перекупают

другие клубы казахстанской хоккейной

лиги. Вот и к игре с нашей командой

в активе «Астаны» числилось только

одно очко – за ничью с «Горняком».

Может быть, поэтому «Ertis» вышел

на лёд довольно вальяжно, с

осознанием собственного превосходства

над соперником. Так-то оно

так, однако недооценка соперника

многим, в том числе и нашей команде,

далеко не один раз преподносила неприятные

сюрпризы. Вот и в этот раз,

несмотря на явную нехватку опыта и

мастерства, команда из Нур-Султана

смотрелась по-боевому, ребята с

самого начала показывали и хотели

продемонстрировать, что не намерены

пасовать перед именитыми

соперниками с берегов Иртыша. И зачастую

желание играть, идти вперёд,

биться до последнего, молодой задор

не только становились преградой для

нашего нападения, но и помогали

угрожать воротам Ильи Румянцева.

Не часто, конечно, но 14 бросков в

створ ворот гости сумели сделать,

это не считая моментов, когда шайба

пролетала мимо ворот, но в опасной

близости от штанги или перекладины.

«Ertis» же, как можно было понять,

напрягаться особо не хотел, выйдя на

матч, как на очередную тренировку.

Помогло и то, что уже на третьей минуте

первого периода Алексей Ишмаметьев,

воспользовавшись передачей

от Артёма Севанькаева, открыл счёт

в этом матче. Закрепил своё голевое

преимущество «Ertis» только во второй

половине периода, когда после

паса от Артура Шетле вторую шайбу

в ворота Валерия Штукерта забил

Элиэзер Щербатов.

А потом как отрезало, наша команда

Неутомимый Рустем Айдаш (№82)

вообще перестала форсировать события,

показав, честно говоря, довольно

скучный хоккей. И хотя моментов у

ворот «Астаны» создавали довольно

много, результата добиться никак не

удавалось. В значительной степени

благодаря отличной игре вратаря

гостей Валерия Штукерта, который в

этот день показывал отменную реакцию

и часто спасал свою команду от,

казалось, неминуемых взятий ворот.

Достаточно сказать, что в створ ворот

«Астаны» павлодарцы попали 37 раз

за игру, и 34 броска Штукерт отбил,

показывая павлодарцам, что запросто

его не взять, шайбы влетали в ворота

только после хорошего розыгрыша

на пятачке, дальние броски и явные

щелчки, видимые вратарю, не проходили

– кипер действовал надёжно.

А вот наши в обороне не всегда

показывали свои лучшие качества,

тем более что оборонительная линия

у нас и без того слаба, если говорить

объективно. А нападающие, потеряв

шайбу, не спешили возвращаться в

свою зону. И если это была тренировка,

то бойцы плохо себя на ней

показывали. Именно поэтому бывали

проблемы у наших ворот, выходы на

вратаря. И хорошо, что Румянцев в

этот день тоже показывал надёжную

игру, не позволив шайбе пересечь

линию ворот, хотя один раз этого чуть

не произошло – буквально с линии

шайбу выбил защитник.

«Ertis», несмотря на все свои не

очень убедительные старания, долго

не мог увеличить счёт матча, это катание

продолжалось почти до конца

третьего периода. Где-то за три с

половиной минуты до конца матча

атака нашей команды всё-таки принесла

плоды. Павлодарская тройка

через распасовку быстро вошла в

зону соперника, последовал пас от

Кирилла Путилова на ворота, и Павел

Развадовский забил третий гол. С таким

счётом этот тренировочный матч

и завершился.

На следующий день «Ertis» опять

начал играть с очевидной ленцой, а

что тут напрягаться – соперник слаб.

Но, как оказалось, визави могут огрызаться,

да ещё как! Особенно против

команды, вышедшей играть в полсилы.

Сначала всё пошло неплохо – провели

несколько быстрых атак на ворота

Штукерта. Одна из них увенчалась

успехом – Давыд Макуцкий отпасовал

с пятачка у ворот оказавшемуся без

опеки Элиэзеру Щербатову, и тот не

оплошал, открыл счёт.

Казалось, всё повторяется – быстрый

гол, закрепление успеха, а потом

сдерживание соперника. Однако

с подобным исходом оказались не согласны

молодые ребята из «Астаны»,

они упорно оборонялись, пресекая не

очень внятные атаки павлодарцев,

при первой возможности старались

идти вперёд, тем более что павлодарцы

нередко вообще забывали

об обороне. И гости трижды за игру

сумели выйти один на один с нашим

вратарём. А в конце первого периода,

как итог безликой игры хозяев, «Астана»

сравняла счёт.

Во втором периоде игроки «Астаны»,

почувствовавшие слабину в

обороне нашей команды, сумели вырваться

вперёд, разыграв хорошую

комбинацию у ворот Румянцева, – 1:2.

И тут уже пришла пора понервничать

болельщикам хозяев. Команда из Павлодара

начала «заводиться», занервничали,

тем более что долго ничего не

могли поделать с активной обороной

соперника и надёжной игрой Валерия

Штукерта. Шутка болельщиков о традиционном

проигрыше во второй игре

начала сбываться. О тренировочном

режиме игры пора было забывать,

однако во второй двадцатиминутке

павлодарцы так и не сумели изменить

счёт в свою пользу, трудно вернуться в

игру, если ты настроился выиграть на

одном коньке. А тебе это не позволили

сделать.

Скорее всего, в раздевалке состоялся

соответствующий разговор,

и третий период «Ertis» выдал в нормальном

игровом режиме. Сначала

хороший проход в зону соперника

сделал Павел Развадовский, прошёл в

своём фирменном стиле и переиграл

вратаря гостей. Затем с небольшими

перерывами буквально за одну минуту

ещё две шайбы побывали в воротах

Штукерта. Их авторами стали Евгений

Гасников и Артём Севанькаев.

При счёте 4:2 наша команда немного

сбавила обороты в нападении, уделив

внимание надёжной обороне и улучшив

игру в пас. Но результативных

бросков до конца игры по сути дела

сделано не было, много промахов и

стрельбы прямо во вратаря.

Принципиально показывая, что не

собираются сдаваться, гости сняли в

конце периода вратаря и выпустили

шестого полевого игрока. Наши дважды

перехватывали шайбу – в первом

случае не попали в пустые ворота, а

во втором Артём Севанькаев за секунду

до финального свистка всё-таки

сумел довести счёт до 5:2. Получив

шесть очков, «Ertis» теперь делит 3

и 4 места с «Бейбарысом», у команд

по 40 очков.

Валерий Штукерт отразил 90% бросков хозяев

Владимир ГЕГЕР.

Фото Владимира БУГАЕВА.

More magazines by this user
Similar magazines