نقد و بررسی نمایش «پارتی» به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی


exittheatre
  • No tags were found...

آیندگان، وارثان ابتذال

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

که اشتباهات زیادی در آن ساخته و بیشبرتبرر مبنتبنن را برای یادگاری دوران دانشجو ‏بىیبىی نگاه داشته

تا کار دیگر.‏ این که چنبنیبنن متبىنبىی را بعد از ده سال و بعد از این ‏همھهممه ‏بجتبججربه های موفق و ناموفق

در نگارش داستان،‏ ‏بمنبممایش نامه و فیلمنامه به صحنه بیاورد چه معنابىیبىی دارد؟!‏ پایان ‏بمنبممایش از

‏همھهممان ‏لحللححظه ‏بجنبجخست این مهمابىنبىی کاملا مشخص و عیان است و غافلگبریبرری هایش بیش از اندازه

ابتدابىیبىی و حبىتبىی مشمبرئبرزکننده.‏ وجود سه زوج در یک مهمابىنبىی و سرآغاز کشف گوه مالىللىی هایشان.‏ این

به آن یکی نظر دارد،‏ آن یکی از ‏همھهممسرش دلسرد شده،‏ آن یکی آماده طلاق است و مشبىتبىی

خزعبلات دیگر از این دست.‏ اثر حبىتبىی به درد ‏بمنبممایشنامه خوابىنبىی و یا حبىتبىی اجرای رادیو ‏بىیبىی نبریبرز

‏بمنبممی خورد.‏ مسبریبرر طی شده در ‏بمنبممایشنامه به قدری دم دسبىتبىی و قابل حدس است که حقبریبرر در ‏همھهممان

ابتدای ‏بمنبممایش با خود گفتم که زودتر خیانت ها را برملا کنید تا ما هم زودتر برو ‏بمیبمم دنبال کار و

زندگی مان!‏ کاش عباسی با خود این موضوع را مطرح کند که دستاورد چنبنیبنن ابتذالىللىی برای وی

چه می تواند باشد.‏ ‏بمنبممایش در ‏بهببههبرتبررین حالت اشاره ای رو به روابط دوستانه و زناشو ‏بىیبىی در دنیای

امروز دارد.‏ در ‏بهنبههایت ‏همھهممه را با این گزاره روبه رو می سازد که ما ‏همھهممبنیبنن هستیم که می بینید.‏

عجب دستاورد خفبىنبىی!‏

‏بمنبممایش ‏«پاربىتبىی»‏ در ‏همھهممه عناصر خود لنگ می زند و پر از عیب و ایراد است.‏ از طراحی پوسبرتبرر

بگبریبررید تا شیوه بازی ها و کارگردابىنبىی.‏ معمولا ‏بمنبممایش هابىیبىی به چنبنیبنن مصیببىتبىی دچار می شوند که

تکلیف شان با خودشان مشخص نیست و اصلا وصله ناجوری هستند به روی صحنه.‏ وقبىتبىی

جهان اثر به ‏همھهممان اندازه خود کوچک و ابتدابىیبىی باشد،‏ کیفیت کار نبریبرز از این ‏بهببههبرتبرر ‏بمنبممی شود.‏ شش

نفر زن و مرد از مراسم پاربىتبىی خود فیلم می گبریبررند تا بعدا به یادگار برای فرزندان خود ‏بجپبجخش

کنند.‏ آیندگان وارثان چنبنیبنن ابتذالىللىی هستند.‏ اثر نه تنها امید را در این دوران بلکه در نسل های

آینده نبریبرز کور می کند.‏ این سیاه بیبىنبىی عارضه چیست و از کجا پیدایش شده؟!‏ کارگردابىنبىی که ‏همھهممبنیبنن

چند ماه پیش ‏بمنبممایش قرص و ‏مجممجحکم و با جهابىنبىی امیدوارکننده به نام ‏«هفت دقیقه»‏ را به روی

صحنه آورده،‏ چطور شده که حالا به ‏همھهممان سیاه بیبىنبىی ده سال پیش خود رجعت کرده است؟!‏

خلاصه این تئاتر و کارگردانانش باز از این دست معجزات زیاد در آستبنیبنن دارند تا موجبات ‏بجتبجحبریبرر

منتقدان چشم و گوش بسته ای چون حقبریبرر را فراهم کنند.‏ آن ستایش بنده از ‏بمنبممایش ‏«هفت

دقیقه»‏ کجا این خزعبلابىتبىی که در وصف ‏«پاربىتبىی»‏ می گو ‏بمیبمم کجا.‏ سوزش این دل از چرخش

More magazines by this user
Similar magazines