9th_Tamil

arun.kumar.chandrasekar

www.tntextbooks.in

தமிழ்நாடு அரசு

ஒன்பதாம் வகுப்பு

தமிழ்

்பள்ளிக் கல்விததுல்ற

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 1 23-03-2018 17:58:46


www.tntextbooks.in

தமிழ்நாடு அரசு

முதல்பதிப்பு - 2018

(புதிய ்பாடததிடடததினகீழ்

சவளியிடப்்படட நூல)

்பாடநூல உருவாக்கமும்

சதாகுப்பும்

The wise

possess all

மாநிலக் கலவியியல ஆராய்ச்சி

மற்றும் ்பயிற்சி நிறுவனம்

© SCERT 2018

நூல அச்ாக்கம்

க ற் க

க ெ ட ை

தமிழ்நாடு ்பாடநூல மற்றும்

கலவியியல ்பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

II

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 2 23-03-2018 17:58:46


www.tntextbooks.in

முகவுரை

கல்வி, அறிவுத் தேடலுக்கான பயணம் மட்டுமல்்ல; எதிர்கா்ல வகாழ்விற்கு

அடித்தளம் அமைத்திடும் கனவின் தேகாடககமும்கூட. அதே தபகான்று,

பகாடநூல் என்பது மகாணவரகளின் கைகளில் தவழும் ஒரு வழிககாட்டி

மட்டுமல்்ல; அடுத்த ேர்லமுறை மகாணவரகளின் சிநேரனப் தபகாகரக

வடிவமைத்திடும் வல்்லமை தககாணடது என்பதையும் உணரநதுள்ளகாம்.

தபற்தைகார, ஆசிரியர மற்றும் மகாணவரின் வணணக கனவுகரளக

குழைத்து ஓர ஓவியம் தீட்டியிருககிதைகாம். அதனூடே கீழ்ககணட

நகாககஙகரளயும் அரடநதிடப் பெருமுயற்சி செய்துள்ளகாம்.

• கற்ைர்ல மனனத்தின் திசையில் இருநது மகாற்றிப் படைப்பின்

பகாரேயில் பயணிகக வைத்தல்.

• தமிழரேம் தேகான்ரம, வை்லகாறு, பண்பாடு மற்றும் கர்ல, இலக்கியம்

குறித்த பெருமித உணரரவ மகாணவரகள பெறுதல்.

• தன்னம்பிகரகயுடன் அறிவியல் தேகாழில்நுட்பம் கைக்கொண்டு

மகாணவரகள நவீன உ்லகில் வெற்றிநடை பயில்வதை

உறுதிசெய்தல்.

• அறிவுத்தேடர்ல வெறும் ஏட்டறிவகாய்க குறைத்து மதிப்பிடகாமல்

அறிவுச் ெகாளரமகாய்ப் புத்தகஙகள விரிநது பரவி வழிககாட்டுதல்.

• தேகால்வி பயம் மற்றும் மன அழுத்தத்தை உற்பத்தி செய்யும்

தேரவுகளை உருமகாற்றி, கற்றலின் இனிமையை உறுதிசெய்யும்

தருணமகாய் அமைத்தல்

புதுமையகான வடிவமைப்பு, ஆழமகான தபகாருள மற்றும் குழநரேகளின்

உளவியல் ெகாரநே அணுகுமுறை எனப் புதுமைகள ப்ல தாங்கி

உஙகளுடைய கரஙகளில் இப்புதிய பகாடநூல் தவழும்தபகாழுது,

பெருமிதம் ததும்ப ஒரு புதிய உ்லகத்துககுள நீஙகள நுழைவீரகள என்று

உறுதியகாக நம்புகிதைகாம்.

III

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 3 23-03-2018 17:58:46


www.tntextbooks.in

நாடடுப்்பண்

ஜன கண மன அதிநாயக ஜய ேஹ

பாரத பாக்ய விதாதா

பஞ்சாப ஸிந்து குஜராத மராட்டா

திராவிட உத்கல பங்கா

விந்திய ஹிமாசல யமுனா கங்கா

உச்சல ஜலதி தரங்கா.

தவ சுப நாேம ஜாேக

தவ சுப ஆசிஸ மாேக

காேஹ தவ ஜய காதா

ஜன கண மங்கள தாயக ஜய ேஹ

பாரத பாக்ய விதாதா

ஜய ேஹ ஜய ேஹ ஜய ேஹ

ஜய ஜய ஜய ஜய ேஹ!

- மகாகவி இரவீந்திரநாத தாகூர்.

நொட்டுப்ண் - பொருள்

இந்தியத ்தொேய! மைககளின் இன் துன்ங்க்ளக கணிககின்ற நீேய எல்ைொரு்டய மைனததிலும்

ஆட்சி பசய்கிறொய்.

நின் திருப்பயர் ஞ்சொ்யும், சிந்து்வயும், கூர்ச்சரத்்தயும், மைரொட்டியத்்தயும், திரொவிடத்்தயும்,

ஒடிசொ்வயும், வங்கொளத்்தயும் உள்ளக கிளர்ச்சி அ்டயச் பசய்கிறது.

நின் திருப்பயர் விந்திய, இமையமை்ைத ப்தொடர்களில் எதிபரொலிககிறது; யமு்ன, கங்்க

ஆறுகளின் இன்பனொலியில் ஒன்றுகிறது; இந்தியக கடை்ைகளொல் வணங்கப்டுகிறது.

அ்வ நின்னரு்ள ேவண்டுகின்றன; நின் புக்ழப் ரவுகின்றன.

இந்தியொவின் இன் துன்ங்க்ளக கணிககின்ற ்தொேய! உனககு

பவற்றி! பவற்றி! பவற்றி!

IV

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 4 23-03-2018 17:58:47


www.tntextbooks.in

தமிழ்ததாய் வாழ்தது

நீரொருங் கடலுடுத்த நிைமைடந்்்தக பகழிபைொழுகும்

சீரொரும் வ்தனபமைனத திகழ்ர்தக கண்டமிதில்

ப்தககணமும் அதிற்சிறந்்த திரொவிடநல் திருநொடும்

்தககசிறு பி்றநு்தலும் ்தரித்தநறுந் திைகமுேமை!

அததிைக வொச்னேொல் அ்னததுைகும் இன்முற

எததி்சயும் புகழ்மைணகக இருந்்தபருந் ்தமிழணங்ேக!

்தமிழணங்ேக!

உன் சீரிள்மைத திறம்வியந்து பசயல்மைறந்து வொழ்ததுதுேமை!

வொழ்ததுதுேமை!

வொழ்ததுதுேமை!

- ‘மைேனொன்மைணியம்’ ப. சுந்்தரனொர்.

்தமிழ்த்தொய் வொழ்தது - பொருள்

ஒலி எழுப்பும் நீர் நி்றந்்த கடபைனும் ஆ்டயுடுததிய நிைபமைனும் பண்ணுககு,

அழகு மிளிரும் சிறப்பு நி்றந்்த முகமைொகத திகழ்கிறது ர்தககண்டம். அககண்டததில்,

ப்தன்னொடும் அதில் சிறந்்த திரொவிடர்களின் நல்ை திருநொடும், பொருத்தமைொன பி்ற

ேொன்ற பநற்றியொகவும், அதிலிட்ட மைணம் வீசும் திைகமைொகவும் இருககின்றன.

அந்்தத திைகததில் இருந்து வரும் வொச்னேொை, அ்னததுைகமும் இன்ம் பறும்

வ்கயில் எல்ைொத தி்சயிலும் புகழ் மைணககும்டி (புகழ் பற்று) இருககின்ற

பரு்மைமிகக ்தமிழ்ப் பண்ேண! ்தமிழ்ப் பண்ேண! என்றும் இள்மையொக இருககின்ற

உன் சிறப்ொன திற்மை்ய வியந்து உன் வயப்ட்டு எங்கள் பசயல்க்ள மைறந்து

உன்்ன வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை! வொழ்ததுேவொேமை!

V

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 5 23-03-2018 17:58:48


www.tntextbooks.in

்தசிய ஒரு்மப்்பாடடு உறுதிசமாழி

‘நாடடின உரி்ம வாழ்்வயும் ஒரு்மப்்பாட்டயும்

்்பணிக்காதது வலுப்்படுததச் சயற்்படு்வன’ எனறு உைமார

நான உறுதி கூறுகி்றன.

‘ஒரு்்பாதும் வனமு்ற்ய நா்டன எனறும், மயம்,

சமாழி, வடடாரம் முதலிய்வ காரணமாக எழும்

்வறு்பாடுகளுக்கும் பூலகளுக்கும் ஏ்னய அரசியல

ச்பாருைாதாரக் கு்ற்பாடுகளுக்கும் அ்மதி சநறியிலும்

அரசியல அ்மப்பின வழியிலும் நினறு தீர்வு காண்்்பன’

எனறும் நான ்மலும் உறுதியளிக்கி்றன.

உறுதிசமாழி

இநதியா எனது நாடு. இநதியர் அ்னவரும் என உடன

பிறநதவர்கள். என நாட்ட நான ச்பரிதும் ்நசிக்கி்றன.

இநநாடடின ்பழம்ச்பரு்மக்காகவும் ்பனமுக மரபுச்

சிறப்புக்காகவும் நான ச்பருமிதம் அ்டகி்றன. இநநாடடின

ச்பரு்மக்குத தகுநது விைங்கிட எனறும் ்பாடு்படு்வன.

எனனு்டய ச்பற்்றார், ஆசிரியர்கள், எனக்கு வயதில

மூத்தார் அ்னவ்ரயும் மதிப்்்பன; எலலாரிடமும் அனபும்

மரியா்தயும் காடடு்வன.

என நாடடிற்கும் என மக்களுக்கும் உ்ழததிட மு்னநது

நிற்்்பன. அவர்கள் நலமும் வைமும் ச்பறுவதி்லதான

எனறும் மகிழ்ச்சி காண்்்பன.

தீண்டா்ம மனித ்நயமற்ற சயலும் ச்பருங்குற்றமும் ஆகும்

VI

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 6 23-03-2018 17:58:48


www.tntextbooks.in

உ்லகின் மூத்ே தமகாழியகாம் ேமிழின் பல்தவறு பரிமகாணஙகரள

இன்ரைய இளம்ேர்லமுரைககு

அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு துரணககருவியகாக இப்பகாடநூல்.

தபகாருணரமககு ஏற்ப

இயலின் தேகாடககத்தில்

கற்ைல் தகாககஙகள

ஒவதவகாரு இயர்லயும்

ஆரவத்துடன் அணுக

உரைரடஉ்லகம்,

கவிரேப்தபரை, விரிவகானம்,

கற்கணடு

ஆகிய ேர்லப்புகளகாக . . . . .

பகாடப்பகுதிகளின்

கருத்ரே விளகக அரிய,

புதிய தெய்திகரள

அறிநது தககாளள

தேரிநது தேளிதவகாம்

தேரியுமகா? . . . .

ககா்லத்தின் பகாய்ச்ெலுககு

ஈடுதககாடுப்பேகாக

இரணயவழி உைலிகள . . .

படிப்பின்

அக்லமும் ஆைமும் தேகாடை

அறிரவ விரிவு தெய் . . .

ஆளுரம மிகக

ஆசிரியரகளுககும்

ஆற்ைல் நிரை

மகாணவரகளுககும்...

பகாடப்பகுதிகளின் தேகாழில்

நுட்பக கருத்ரே விளகக

திட்பமும் நுட்பமும். . . .

பயின்ை பகாடஙகள குறித்துச்

சிநதிகக, கற்ைல்

தெயல்பகாடுகளகாக

கற்பரவ கற்ைபின் . . . .

இயலின் இறுதியில்

விழுமியப் பககமகாக

நிற்க அேற்குத் ேக. . .

உயரசிநேரனத் திைன்தபை,

பரடப்பகாககத்தின்வழி

வகாழ்ரவத் ேன்னம்பிகரகயுடன்

எதிரதககாளள, படித்துச்சுரவகக,

தமகாழிவிரளயகாட்டு . . . .

இ்லககியச்சுரவ உணரநது

நுட்பஙகரள உளவகாஙகி

தமகாழிரய ஆற்ைலுடன்

பயன்படுத்ே

தமகாழிரய ஆளதவகாம் . . . .

மகாணவரேம்

அரடரவ அளவிட

மதிப்பீடு . . . .

பகாடநூலில் உளள விரைவு குறியீட்ரடப் (QR Code) பயன்படுத்துதவகாம்! எப்படி?

• உஙகள திைன்தபசியில், கூகுள playstore /ஆப்பிள app store தககாணடு QR Code ஸதகனர தெயலிரய இ்லவெமகாகப் பதிவிைககம் தெய்து

நிறுவிகதககாளக.

• தெயலிரயத் திைநேவுடன், ஸதகன் தெய்யும் தபகாத்ேகாரன அழுத்தித் திரையில் தேகான்றும் தகமைகாரவ QR Code-இன் அருகில் தககாணடு

தெல்்லவும்.

• ஸதகன் தெய்வேன் மூ்லம் திரையில் தேகான்றும் உைலிரயச் (URL) தெகாடுகக, அேன் விளககப் பககத்திற்குச் தெல்லும்.

தமகாழிப்பகாடத்ரே மட்டுமல்்லகாமல் பிைபகாடஙகரளப் பயி்ல,

கருத்துகரளப் புரிநது எதிரவிரனயகாற்ை உேவும் ஏணியகாய்….. புதிய வடிவம், தபகாலிவகான

உளளடககத்துடன் இப்பகாடநூல் உஙகள ரககளில்…

VII

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 7 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

பொருளடககம்

வ.எண் பொருண்்மை/இயல் பாடத்தலைப்புகள் ப. எண்

1 தமகாழி திைகாவிட தமகாழிககுடும்பம் 2

தமிதைகாவியம் 8

அமுதென்று தபர தமிழ்விடு தூது * 10

வளரும் செல்வம் 13

தேகாடர இ்லககணம் 18

2 இயற்கை, சுற்றுச்சூழல் நீரின்றி அமையகாது உ்லகு 32

பட்டமரம் 38

உயிருககு தவர பெரியபுைகாணம் * 40

புைகானூறு * 44

ேணணீர 47

துணைவினைகள 52

3 பண்பாடு ஏறுதழுவுதல் 64

மணிமேகர்ல 68

உளளத்தின் சீர அகைகாய்வுகள 72

வல்லினம் மிகும் இடஙகள 78

திருககுைள * 87

4 அறிவியல், தேகாழில்நுட்பம் இயநதிரஙகளும் இணையவழிப் பயன்பகாடும் 96

ஓ, என் சமககா்லத் தேகாைரகதள! * 103

எட்டுத்திககும் சென்றிடுவீர உயிரவரக* 105

விணரணயும் ெகாடுதவகாம் 107

வல்லினம் மிககா இடஙகள 113

5 கல்வி கல்வியிற் சிறநே பெணகள 124

குடும்ப விளககு 130

கசடற தமகாழிதல் சிறுபஞெமூ்லம் * 133

வீட்டிற்தகோர் புத்தகெகார்ல 135

இரடச்தெகால் – உரிச்தெகால் 139

VIII

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 8 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

வ.எண் பொருண்்மை/இயல் ொடத்த்ைப்புகள் . எண்

6 காகரிகம், தேகாழில், வணிகம் வணிக வகாயில் 154

கான்மகாடககூடல் 159

தேகாழில் ப்ல முரனேல் மதுரைகககாஞசி 161

ெநரே 164

ஆகுதபயர 170

திருககுைள * 177

7 கர்ல, அைகியல், புதுரமகள சிற்பககர்ல 182

இைகாவண ககாவியம் * 187

கர்ல ப்ல வளரத்ேல் காச்சியகார திருதமகாழி 191

தெய்தி 193

புணரச்சி 198

8 காடு, ெமூகம், அைசு, நிருவகாகம் பைநேமிைர ெமூக வகாழ்கரக 208

சீவக சிநேகாமணி * 212

வகாழிய நி்லதன முத்தேகாளளகாயிைம் * 215

இநதிய தேசிய இைகாணுவத்தில் ேமிைர பஙகு 217

தபகாருளி்லககணம் 221

9 அைம், ேத்துவம், சிநேரன தபரியகாரின் சிநேரனகள 232

ஒளியின் அரைப்பு 237

என்ேர்லக கடதன ேகாதவகா தே ஜிங 239

யதெகாேை ககாவியம் * 241

மகனுககு எழுதிய கடிேம் 242

யகாப்பி்லககணம் 245

10 மனிேம், ஆளுரம விரிவகாகும் ஆளுரம 254

அககரை * 259

அன்தபன்னும் அைதன குறுநதேகாரக 261

ேகாய்ரமககு வைட்சி இல்ர்ல 263

அணியி்லககணம் 268

திருககுைள 277

( * ) இக்குறியிடட ்பாடலகள் மனப்்பாடப்்பகுதி

மின் நூல திப்பீடு இகணய வைங்கள்

IX

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 9 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

தமிழ்

ஒன்பதாம் வகுப்பு

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 10 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

அமுமதன்று ப்பர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்

‣ சமாழியின ்த்வ, ்தாற்றம், சதான்ம, தனிததன்மகள் ஆகியவற்்ற அறிதல

‣ ்வறு்படட கவி்த வடிவங்க்ைப் ்படிததுப் ச்பாருளுணர்தல

‣ தமிழ்ச் சாற்க்ையும் பிறசமாழிச் சாற்க்ையும் ்வறு்படுததி அறிதல

‣ சதாடர்களின அ்மப்பி்ன அறிநது ்பயன்படுததுதல

‣ கடிதம், கடடு்ர வாயிலாகக் கருததுக்ை சவளிப்்படுததுதல

1

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 1 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

உரைநடை உலகம

திராவிட மொழிக்குடும்பம

திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாய் இலங்குவது

்தமிழ். எத்தகைய கால மாற்றததிலும் எலலாப் புதுமைகளுக்கும்

ஈடுமகாடுதது இயங்கும் ஆற்றல ்தமிழுக்கு உண்டு. ்தமிழாய்்ந்த

அயல்ாடடறிஞரும் செம்மாழித ்தமிழின் சி்றப்கபைத ்தரணியெங்கும்

எடுததுகரதது மகிழ்கின்்றனர். இவ்வுகரப்பைகுதி, ்தமிழின் சி்றப்கபைப்

பி்றமொழிகளுடன் ஒப்பிடடு உணர்ததுகி்றது.

்தக்குத த்தான்றிய கருததுகளைப்

பி்றருக்கு உணர்த்த மனி்தர் கண்டுபிடித்த

கருவியே மொழியாகும். மு்தலில ்தம்

எண்ணங்களை மய்ப்பைாடுகள், சைகைகள்,

ஒலிகள், ஓவியங்கள் தபைான்்றவறறின்

மூலமாகப் பி்றருக்குத ம்தரிவிக்க முயன்்றனர்.

இவறறின் மூலம் பைருப்மபைாருள்களை

டடுமே ஓரளவு உணர்த்த முடி்ந்தது.

நுண்மபைாருள்களை உணர்த்த இயலவிலகல.

அ்தனால, ஒலிகளை உண்டாக்கிப்

பையன்பைடுத்தத ம்தாடங்கினர். சைககதயாடு

சேர்ந்து மபைாருள் உணர்ததிய ஒலி,

காலப்தபைாக்கில ்தனியாகப் மபைாருள்

உணர்ததும் வலிமைபெற்று மொழியாக

வைர்்ந்தது.

மனி்தஇனம் வாழ்்ந்த இடஅமைப்பும்

இயறகக அமைப்பும் வேறுபைடட ஒலிப்பு

முயறசிகளை உருவாக்கத தூண்டின. இ்தனால

பைல மொழிகள் உருவாயின. உலகததிலுள்ள

மொழிகளெலலாம் அவறறின் பி்றப்பு,

ம்தாடர்பு, அமைப்பு, உ்றவு ஆகியவறறின்

அடிப்பைகடயில மொழிக்குடும்பைங்கள்

பைலவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மொழிகளின் காட்சிச் சாலை

இந்தியாவில பேசப்பபைடும் மொழிகளின்

2

எண்ணிக்கை 1300க்கும் மேற்படடது.

இவற்றை நான்கு மொழிக்குடும்பைங்கைாகப்

பிரிக்கின்்றனர். அவை,

1. இ்நத்தா – ஆசிய மொழிகள்

2. திராவிட மொழிகள்

3. ஆஸ்திதரா ஆசிய மொழிகள்

4. சீன – திபெத்திய மொழிகள்

என அகழக்கப்பைடுகின்்றன. பைல கிளை

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 2 23-03-2018 17:58:49


www.tntextbooks.in

மொழிகளும் இங்குப் தபைெப்பைடுவ்தால இந்திய

நாடு மொழிகளின் காடசிசொகலயாகத

திகழ்கி்றது என்று ச. அகததியலிங்கம்

குறிப்பிடடுள்ைார்.

உலகின் குறிப்பிடத்தக்க, பைகழகயான

நாகரிகங்களுள் இந்திய நாகரிகமும் ஒன்று.

மொகஞ்சதாரோா – ஹரப்பாா அகழாய்வுக்குப்

பின்னர் இது உறுதிப்பைடுத்தப்பைடடுள்ளது.

இதைத் திராவிட நாகரிகம் என்று

அறிஞர்கள் கருதுகின்்றனர். திராவிடர் தபைசிய

மொழியே திராவிட மொழி எனப்பைடுகி்றது.

திராவிடம் என்்ற மொலகல மு்தலில

குறிப்பிடடவர் குமரிலபைடடர். ்தமிழ் என்்ற

சொல்லிலிருந்து்தான் திராவிடா என்்ற சொல்

பி்ற்ந்தது என்று மொழி ஆராய்சசியாைர்கள்

கருதுகின்்றனர். ஹீராஸ் பைாதிரியார் என்பைார்

இம்மாற்றதக்தத ்தமிழ் à ்தமிழா à ்தமிலா

à டிரமிலா à டரமிலா à தராவிடா à

திராவிடா என்று விளக்குகின்்றார்.

மொழி ஆய்வு

திராவிட மொழிக்குடும்பைம் என்்ற பைகுப்பு

உருவாவதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கி்றது.

்தமிழ், கன்னடம், ம்தலுங்கு ஆகிய மொழிகள்

சமஸ்கிரு்த மொழியிலிருந்து உருவானவை

என்்ற கருதது அறிஞர் பைலரிகடதய

நிலவிவ்ந்தது. இம்மாழிகளில வடமொழிச

சொறகள் மிகுந்து காணப்பைட்டதால 18ஆம்

நூற்றாண்டின் ம்தாடக்கம்வகர இந்திய

மொழிகள் அகனததிறகும் வடமொழியே

மூலம் எனவும் அதிலிரு்நத்த மற்ற மொழிகள்

த்தான்றி வைர்்ந்தன எனவும் அறிஞர்கள்

கருதினர். அறிஞர் விலலியம் ஜோன்ஸ்

என்பைார் வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற

ஐதராப்பிய மொழிகதைாடு ம்தாடர்புடையது

வடமொழி என மு்தன்மு்தலில குறிப்பிடடார்.

ம்தாடர்ந்து, 1816ஆம் ஆண்டில தபைராசிரியர்கள்

பைாப், ராஸ்க், கிரிம் மு்தலானோாராலும் மொழி

சார்்ந்த பைல ஆய்வுகள் மேற்காள்ைப்பைடடன.

மு்தன்மு்தலில பிரான்சிஸ் எலலிஸ்

என்பைார் ்தமிழ், ம்தலுங்கு, கன்னடம்,

மலையாளம் தபைான்்ற மொழிகளை

3

ஒப்புகப்பைடுததி ஆய்ந்து இவை ்தனிமயாரு

மொழிக்குடும்பைதக்தச தெர்்ந்தவை என்்ற

கருத்தை முன்வைத்தார். இம்மாழிகளை

ஒரே இனமாகக் கருதித ம்தன்னிந்திய

மொழிகள் எனவும் மபையரிடடார்.

இ்தகனமயாடடி, மாலத்தா, த்தாடா, தகாண்டி

மு்தலான மொழிகள் பற்றிய ஆய்வுகள்

மேறமகாள்ைப்பைடடன. தஹாக்கன் என்பைார்

இம்மாழிகள் அனைதக்தயும் இகணததுத

்தமிழியன் என்று மபையரிடடத்தாடு ஆரிய

மொழிகளிலிருந்து இவை மாறுபைடடகவ

என்றும் கருதினார். மாக்ஸ் முலலரும் இத்த

கருத்தைக் கொாண்டிரு்ந்தார்.

1856இல திராவிட மொழிகளின்

ஒப்பிலக்கணம் என்னும் நூலில

காலடுமவல, திராவிட மொழிகள்,

ஆரிய மொழிக்குடும்பத்திலிருந்து

வேறுபைடடகவ எனவும் இம்மாழிகள்

சமஸ்கிரு்த மொழிக்குள்ளும் செலவாக்கு

செலுததியுள்ளன எனவும் குறிப்பிடடார்.

இ்தகன மேலும் உறுதிப்பைடுத்தப் பைலதவறு

இலக்கணக் கூறுகளைச சுடடிக்காடடி,

திராவிட மொழிகளுக்குள் இருக்கும்

ஒறறுமைகளையும் எடுததுரைத்தார்.

காலடுமவலலுக்குப் பின்னர்

ஸ்மடன்கதனா, கே.வி. சுப்கபையா, எல.

வி.இராமசுவாமி, பைதரா, எமிதனா,

கமிலசுவலபில, ஆந்திரதனாவ், ம்த.மபைா.

மீனாடசிசு்ந்தரம் மு்தலான அறிஞர்கள்

திராவிட மொழிகளின் ஆய்விறகுப் பைங்களிப்புச

செய்்தவர்களில குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

திராவிட மொழிக்குடும்பம

திராவிட மொழிக்குடும்பைம், மொழிகள்

பைரவிய நில அடிப்பைகடயில ம்தன்திராவிட

மொழிகள், நடுததிராவிட மொழிகள்,

வடதிராவிட மொழிகள் என மூன்்றாக

வககப்பைடுத்தப்பட்டுள்ளது. திராவிட

மொழிக்குடும்பத்திலுள்ள ்தமிழ், கன்னடம்,

மலையாளம் மு்தலானவை ம்தன்திராவிட

மொழிகள் எனவும் ம்தலுங்கு மு்தலான சில

மொழிகள் நடுததிராவிட மொழிகள் எனவும்

பிராகுயி மு்தலானவை வடதிராவிட மொழிகள்

எனவும் பைகுக்கப்பைடடுள்ளன.

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 3 23-03-2018 17:58:50


www.tntextbooks.in

மதன்திராவிடம நடுததிராவிடம ்வடதிராவிடம

்தமிழ்

கலயாைம்

கன்னடம்

குடகு (மகாடகு)

துளு

தகாத்தா

த்தாடா

மகாரகா

இருைா

ம்தலுங்கு

கூயி

கூவி (குவி)

தகாண்டா

தகாலாமி (மகாலாமி)

்ாய்க்கி

மபைங்தகா

ண்டா

பைர்ஜி

க்தபைா

தகாண்டி

தகாயா

குரூக்

ாலத்தா

பிராகுய் (பிராகுயி)

தலுள்ை பைடடியலில உள்ை

24 மாழிகள் ்தவிர அண்கயில

கண்டறியப்பைடட எருகலா, ்தங்கா, குறும்பைா,

தொழிகா ஆகிய ்ான்கு மாழிககையும்

தெர்ததுத திராவிட மாழிகள் மாத்தம் 28

எனக் கூறுவர்.

திராவிடமாழிகளின் ம்பாதுப்்பண்புகள்

சான்று

அடிச்தெகால்

கண

கணணு

கன்னு

ஃகன்

திைகாவிட தமகாழிகள

- ேமிழ்

- மர்லயகாளம், கன்னடம்

- தேலுஙகு, குடகு

- குரூக

மொறகளின் இன்றியகயாப் பைகுதி

தவர்சமொல, அடிசமொல எனப்பைடும்.

திராவிட மாழிகளின் மொறககை

ஆராய்்ந்தால, அகவ மபைாதுவான

அடிசமொறககைக் மகாண்டிருப்பைக்தக்

காணமுடிகி்றது.

தகண - பரஜி

தககாண - தேகாடகா

திராவிட மாழிகளில எண்ணுப்

மபையர்கள் ஒன்று தபைாலதவ அக்நதுள்ைன.

மூன்று - ேமிழ்

மதரியுா?

மூணு

மூடு

- மர்லயகாளம்

- தேலுஙகு

ேமிழ் வடதமகாழியின்

மகளன்று; அது ேனிக

குடும்பத்திற்கு உரியதமகாழி;

ெமஸகிருேக க்லப்பின்றி

அது ேனித்தியஙகும் ஆற்ைல் தபற்ை

தமகாழி; ேமிழுககும் இநதியகாவின் பிை

தமகாழிகளுககும் தேகாடரபு இருகக்லகாம்.

– ககால்டுதவல்

மூரு - கன்னடம்

மூஜி - துளு

குறில், மநடில் ப்வறு்பாடு

திராவிட மாழிகளில உயிர் எழுததுகளில

உள்ை குறில, ம்டில தவறுபைாடுகள் மபைாருகை

தவறுபைடுத்தத துகண மெய்கின்்றன.

அடி – குறில்

வளி – குறில்

ஆடி – தடில்

வகாளி – தடில்

4

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 4 23-03-2018 17:58:50


www.tntextbooks.in

்பால்்பாகு்பாடு

திராவிட மாழிகளில மபைாருள்களின்

்தன்ககய ஒடடிப் பைாலபைாகுபைாடு

அக்நதுள்ைது. ஆனால, வடமாழியில

இவ்வாறு அகயவிலகல. உயிரற்ற

மபைாருள்களும் கண்ணுக்தக புலப்பைடா்த

நுண்மபைாருள்களும்கூட ஆண், மபைண்

என்று பைாகுபைடுத்தப்பைடுகின்்றன.

இம்மாழியில ககவிரலகள் மபைண்பைால

என்றும் காலவிரலகள் ஆண்பைால என்றும்

தவறுபைடுத்தப்பைடுகின்்றன. மர்ன்

மாழியிலும் இத்தககய ்தன்ககயக்

காணமுடிகி்றது. முகததின் பைகுதிகைான

வாய், மூக்கு, கண் ஆகியகவ தவறுதவறு

பைாலகைாகச சுடடப்பைடுகின்்றன. வாய்-

ஆண்பைால, மூக்கு - மபைண்பைால, கண் -

மபைாதுப்பைால எனப் பைகுக்கும் நிகல உள்ைது.

திராவிட மாழிகளில ஆண்பைால,

மபைண்பைால என்்ற பைகுப்பு உயர்திகண

ஒருகயில காணப்பைடுகி்றது. அஃறிகணப்

மபைாருள்ககையும் ஆண், மபைண் என்று பைால

அடிப்பைகடயில பைகுத்தாலும் அவறறிறமகனப்

பைாலகாடடும் விகுதிகள் இலகல.

்தனிசமொறகைாதலதய ஆண், மபைண் என்்ற

பைகுப்கபை உணர்ததினர். (எ.கா. கடுவன் – ்நதி;

களிறு – பிடி)

விலனச்மசாற்கள்

ஆங்கிலம் தபைான்்ற மாழிகளில

விகனசமொறகள் காலதக்த டடும் காடடுத

்தவிர திகண, பைால, எண் ஆகிய தவறுபைாடகடக்

காடடுவதிலகல. திராவிட மாழிகளின்

விகனசமொறகள் இவறக்றத ம்தளிவாகக்

காடடுகின்்றன. எடுததுக்காடடு:

வ்ந்தான் - உயர்திகண ஆண்பைால

ஒருக

இவ்வியலபுக்கு ா்றாக கலயாை மாழி

டடுத அக்நதுள்ைது. அம்மாழியில

திகண, பைால, எண் ஆகியவறக்றக்

காடடும் பைாலறி கிைவிகள் இலகல. ்தனிச

மொறகைாதலதய ஆண், மபைண் பைகுப்கபை

அறி்நதுமகாள்ை முடியும்.

இவ்வாறு திராவிடமாழிகள் சில

மபைாதுப்பைண்புககைப் மபைறறிரு்ந்தாலும்

அவறறுள் ்தமிழுக்மகன்று சில சி்றப்புக்

கூறுகளும் ்தனித்தன்ககளும் உள்ைன.

காைந்பதாறும தமிழின் ்வரி்வடி்வ ்வளர்ச்சி

5

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 5 23-03-2018 17:58:50


www.tntextbooks.in

சில திராவிடமொழிகளின் ்பழமையான இலக்கிய இைக்கணஙகள்

மொழி இலக்கியம காைம இலக்கணம காைம ஆதாரம

்தமிழ்

சங்க

இலக்கியம்

மபைா.ஆ.மு. 5

- மபைா.ஆ.பி.

2ஆம்

நூற்றாண்டு

ம்தாலகாப்பியம் மபைா.ஆ.மு.

3ஆம்

நூற்றாண்டு

அளவில

்தமிழ் இலக்கிய

வரலாறு (மு.வ.)

சாகிததிய

அகாம்தமி

அளவில

கன்னடம் கவிராஜ

மார்க்கம்

மபைா.ஆ.பி.

9ஆம்

நூற்றாண்டு

ம்தலுங்கு பைார்தம் மபைா.ஆ.பி.

11ஆம்

நூற்றாண்டு

கவிராஜ

மார்க்கம்

ஆந்திர பைாஷா

பூஷணம்

மபைா.ஆ.பி.

9ஆம்

நூற்றாண்டு

மபைா.ஆ.பி.

12ஆம்

நூற்றாண்டு

இந்திய

இலக்கணக்

மகாள்கககளின்

பின்னணியில

்தமிழ்

இலக்கணம் –

செ. வை.

சண்முகம்

மலையாளம் ராம சரி்தம் மபைா.ஆ.பி. லீலா திலகம் மபைா.ஆ.பி.

12ஆம்

15ஆம்

நூற்றாண்டு

நூற்றாண்டு

திராவிட மொழிகளில் மசால் ஒற்றுமை

மலையாள

இலக்கிய

வரலாறு –

சாகிததிய

அகாம்தமி

தமிழ் மலையாளம தெலுஙகு கன்னடம துளு கூர்க்

மரம் மரம் மானு மரம் மர மர

ஒன்று ஒண்ணு ஒகடி ஒந்து ஒஞசி ---------

நூறு நூறு நூரு நூரு நூது ---------

நீ நீ நீவு நீன் ஈ நின்

இரண்டு ஈர்ரெண்டு ஈர்ரெண்டு எரடு ரடடு ------

நான்கு நால, நாங்கு நாலுகு நாலு நாலு ------

ஐந்து அஞசு ஐது ஐது ஐனு -------

டாக்டர் காலடுமவலலின் திராவிடமொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்

தமிழின் தனிததன்லகள்

1. ம்தான்கயும் இலக்கண

இலக்கியவளமும் உடையது ்தமிழ்

மொழியாகும்.

2. இலங்கக, மலேசியா, சிங்கப்பூர்,

இ்நத்தாதனஷியா, பிஜிததீவு ஆகிய நாடுகளில

டடுமலலால ம்தன்ஆப்பிரிக்கா,

மொரிஷியஸ், இங்கிலாந்து, கயானா,

மடகாஸ்கர், டரினிடாட, ஆஸ்திரேலியா,

கனடா தபைான்்ற நாடுகளிலும் தபைெப்பைடும்

மபைருமையுடையது ்தமிழ் மொழி.

3. ஏனைய திராவிட மொழிகளை

விடவும் ்தமிழ்மாழி ்தனக்கெனத ்தனித்த

6

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 6 23-03-2018 17:58:50


www.tntextbooks.in

மதரியுா ?

மாரிசியஸ, இைஙலக உள்ளிட்ட நாடுகளின் ்பணததாளில்

தமிழ்மாழி இடமம்பற்றுள்ளது.

இலக்கணவைதக்தப் மபைறறுத ்தனிததியங்கும்

மாழியாகும்.

4. திராவிட மாழிகளுள் பி்ற மாழித

்தாக்கம் மிகவும் குக்ற்ந்த்தாகக் காணப்பைடும்

மாழி ்தமிதழயாகும்.

5. ்தமிழ்மாழி, திராவிட மாழிகள்

சிலவறறின் ்தாய்மாழியாகக் கரு்தப்பைடுகி்றது.

6. ஒதரமபைாருகைக் குறிக்கப் பைலமொறகள்

அக்ந்த மொலவைமும் மொலலாடசியும்

நிரம்பைப் மபைற்ற மாழி ்தமிதழயாகும்.

7. இ்நதியாவின் ம்தான்கயான

கலமவடடுகளில மபைரும்பைாலானகவ

்தமிழிதலதய அக்நதுள்ைன.

8. ்தமிழின் பைல அடிசமொறகளின்

ஒலியன்கள், ஒலி இடம்மபையர்்தல என்்ற

விதிப்பைடி பி்ற திராவிட மாழிகளில வடிவம்

ாறியிருக்கின்்றன. சுடடுப்மபையர்களும்

மூவிடப்மபையர்களும் மபைரும்பைாலும் குறிப்பிடத

்தக்க ாற்றங்ககைப் மபைறறிருக்கின்்றன.

திராவிட மாழிக்குடும்பைததின்

ம்தான்கயான மூத்த மாழியாகத

திகழ்கின்்ற ்தமிழ், பி்ற திராவிட மாழி

ககைவிட ஒப்பியல ஆய்வுக்குப் மபைரு்ந

துகணயாக அக்நதுள்ைது.

்தமிழ் மாழி மூலததிராவிட

மாழியின் பைண்புகள் பைலவறக்றயும்

தபைணிப் பைாதுகாதது வருகி்றது. அததுடன்

்தனித்தன்க ாறுபைடால கால்நத்தாறும்

்தன்கனப் புதுப்பிததுக் மகாள்ளும் பைண்பு

மகாண்ட்தாகவும் ்தமிழ்மாழி விைங்கி

வருகி்றது.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. உங்கள் மபையருக்கான விைக்கம் ம்தரியுா? உங்கள் மபையரும் உங்கள்

்ண்பைர் மபையரும் ்தனித்தமிழில அக்நதுள்ை்தா? கண்டறிக.

2. பையன்பைாடடில எவ்வாம்றலலாம் ்தமிழ்மாழியின் தவர்சமொறகள், வடிவ ாற்றம்

மபைறுகின்்றன என்பைது குறிதது வகுப்பில கல்நதுகரயாடுக .

(எ.கா.) மெய் – மெய்்தாள், மெய்கி்றாள், மெய்வாள், மெய்து, மெய்்த, மெய்வீர், மெய்கித்றாம்

வா - ..............................................................................................................

7

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 7 23-03-2018 17:58:50


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

கவிலதப் ப்பலழ

தமிபழாவியம

என்ம்றன்றும் நிகலமபைற்ற ்தமிதழ! த்தாற்றததில ம்தான்கயும்

நீ்தான்! ம்தாழிலநுடபைதக்த ஏற்ற புதுகயும் நீ்தான்! அறியும்

இலக்கணம் ்த்ந்ததும் நீ்தான்! அரிய இலக்கணம் மகாண்டதும் நீ்தான்!

கால்நத்தாறும் உன்கனப் புதுப்பிததுக் மகாண்டு கணினித ்தமிழாய்

வலம் வருகி்றாய்! ஆதிமு்தல எலலாமுாய் இலங்குகி்ற உன்கனத

்தமிதழாவியாகக் கண்டு கிழ்கித்றாம்!

காலம் பிறக்கும்முன் பிறந்ெது ெமிமே! எந்ெக்

காலமும் நிரலோய் இருப்பதும் ெமிமே!

அகோய்ப் புறோய் இலக்கிேஙகள் – அரவ

அரேந்ெரெச் தால்லும் தால்லும் இலக்க்ணஙகள்

நிகரிலாக் காப்பிேப் பூவனஙகள் – உன்

தநஞ்ம் நடத்ெட்டும் ஊர்வலஙகள்!

- காலம் பிறக்கும் முன்….

ஏனிவ விருட்தடனக் மகட்டுவரும் – நீதி

ஏந்திே தீபோய்ப் பாட்டுவரும்

ோனிட மேன்ரேரேச் ாதித்திடக் ாதித்திடக் – குறள்

ேட்டுமே மபாதுமே ஓதி, நட…

- காலம் பிறக்கும் முன்….

எத்ெரன எத்ெரன ேேஙகள் ேேஙகள் – ெமிழ்

ஏந்தி வளர்த்ெது ொதேனமவ

சித்ெர் ேைபிமல தீெறுக்கும் – புதுச்

சிந்ெரன வீச்சுகள் பாய்ந்ெனமவ…

- காலம் பிறக்கும் முன்…

விைரல ேடக்கிேவன் இரயில்ரல இரயில்ரல – எழில்

வீர்ணயில் என்று தால்வதுமபால்

குரறகள் தால்வரெ தால்வரெ விட்டுவிட்டுப் புதுக்

மகாலம் புரனந்து ெமிழ் வளர்ப்பாய்!

- ஈமைாடு ெமிேன்பன்

8

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 8 23-03-2018 17:58:55


www.tntextbooks.in

இைக்கணக்குறிப்பு

எத்ேரன எத்ேரன, விட்டு விட்டு

- அடுககுத் தேகாடரகள

ஏநதி - விரனதயச்ெம்

ககா்லமும் - முற்றும்ரம

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

வளரப்பகாய் - வளர + ப் + ப் + ஆய்

வளர - பகுதி

ப் - ெநதி, ப் - எதிரககா்ல இரடநிர்ல

ஆய் - முன்னிர்ல ஒருரம விரனமுற்று விகுதி

நூல் ம்வளி

ஈதைகாடு ேமிைன்பன் எழுதிய ேமிதைகாவியம் என்னும் நூலில் இடம்தபற்றுளள கவிரே

இது. இககவிரே குறித்துக கவிஞர முன்னுரையில் "ஒரு பூவின் ம்லரச்சிரயயும் ஒரு

குைநரேயின் புன்னரகரயயும் புரிநதுதககாளள அகைகாதிகள தேரவப்படுவதில்ர்ல.

பகாடலும் அப்படித்ேகான்!" என்று குறிப்பிட்டுளளகார.

ஈதைகாடு ேமிைன்பன் புதுககவிரே, சிறுகரே முே்லகான ப்ல வடிவஙகளிலும் பரடப்புகரள

தவளியிட்டுளளகார. ரஹககூ, தென்ரியு, லிமரைககூ எனப் புதுப்புது வடிவஙகளில் கவிரே

நூல்கரளத் ேநதுளளகார. இவைது ‘வணககம் வளளுவ’ என்னும் கவிரே நூலுககு 2004ஆம்

ஆணடுகககான ெகாகித்திய அககாதேமி விருது வைஙகப்பட்டது. ’ேமிைன்பன் கவிரேகள’ ேமிைக அைசின்

பரிசுதபற்ை நூல். இவைது கவிரேகள இநதி, உருது, மர்லயகாளம், ஆஙகி்லம் உளளிட்ட தமகாழிகளில்

தமகாழிதபயரககப்பட்டுளளன.

மதரிந்து மதளிப்வாம

இனிரமயும் நீரரமயும் ேமிதைனல் ஆகும்

– பிஙக்ல நிகணடு

யகாமறிநே தமகாழிகளித்ல ேமிழ்தமகாழிதபகால்

இனிேகாவது எஙகும் ககாதணகாம்

– பகாைதியகார

மதரியுா?

உ்லகத் ேகாய்தமகாழி காள

பிப்ைவரி 21

ேமிரை ஆட்சி தமகாழியகாகக

தககாணட காடுகள

இ்லஙரக, சிஙகப்பூர

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. பி்றமாழிக் கலப்பின்றித ்தனித்தமிழில இரண்டு ணிததுளிகள் வகுப்பைக்றயில தபைசுக.

2. கவி்த்யத சதாடர்க.

அன்கன மொன்ன மாழி

ஆதியில பி்ற்ந்த மாழி

இகணயததில இயங்கும் மாழி

ஈடிலாத ம்தான்க மாழி

உலகம் தபைாறறும் மாழி

ஊர்கூடி வியக்கும் மாழி

……………………………………………………

……………………………………………………

9

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 9 23-03-2018 17:58:55


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

கவிதைப் ப்பலழ

தமிழ்விடு தூது

்தமிழின் மபைருககயப் பைாடக் கவிஞர்கள் கையாளும் உததிகள்

பைற்பல. கவிக்த, அ்தற்கொரு கருவி. கிளி, அன்னம், வி்றலி, பைணம்,

்த்நதி என்று பைல தூது வாயிலககைப்பற்றி அறிந்துள்ளோாம்.

்தமிழையே தூதுப் மபைாருளாக்கியுள்ைது ‘்தமிழ்விடு தூது’. ்தமிழின்

இனிமை, இலக்கிய வளம், பைாசசி்றப்பு, சுவை, அழகு, தி்றம், ்தகுதி

ஆகியன இசசிறறிலக்கியததில விரவியுள்ளன.

சீர்ம்பற்்ற மசல்்வம

தித்திக்கும் தெள்அமுதாய்த் தெள்அமுதின் மேலான

முத்திக் கனியேஎன் முத்தமிழே – புத்திக்குள்

உண்ணப் படும்தேனே உன்மனோடு உவந்துஉரைக்கும்

விண்ணப்பம் உணடு விளம்பக்கேள் – ேணணில்

குறம்என்றும் பள்ளுஎன்றும் தகாள்வார் தகாடுப்பாய்க்கு

உறவுஎன்று மூன்றுஇனத்தும் உண்டோ – திறம்எல்லாம்

வந்துஎன்றும் சிந்தா மணியாய் இருந்ெஉரனச்

சிந்துஎன்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே* – அந்தரமேல்

முற்றும்உ்ணர்ந்ெ தேவர்களும் முக்கு்ணமே பெற்றார்நீ

குற்றம்இலாப் பத்துக் கு்ணம்தபற்றாய் – ேற்தறொருவர்

ஆக்கிய வண்ணஙகள் ஐந்தின்மேல் உண்டோநீ

மநாக்கிய வண்ணஙகள் நூறுஉடையாய் – நாக்குலவும்

ஊனரசம் ஆறுஅல்லால் உண்டோ செவிகள்உ்ணவு

ஆன நவரசம்உண டாயினாய் – ஏமனார்க்கு

அழியா வனப்பு ஒன்று அலது அதிகம் உண்டோ

ஒழியா வனப்புஎட்டு உடையாய்….

(கணணிகள் 69 - 76)

10

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 10 23-03-2018 17:58:55


www.tntextbooks.in

மசால்லும ம்பாருளும

கு்றம், பைள்ளு – சிறறிலக்கிய வகககள்;

மூன்றினம் – துக்ற, ்தாழிகெ, விருத்தம் ;

தி்றமலலாம் – சி்றப்மபைலலாம்; சி்ந்தாணி

– சீவகசி்ந்தாணி, சி்த்றா்த ணி என்னும்

இருமபைாருகையும் குறிக்கும் ; சி்நது – ஒருவகக

இகெப்பைாடல.

முக்குணம் – மூன்று குணங்கள்

(ெததுவம்-அகதி, தன்க ஆகியவறக்றச

சுடடும் குணம்; இராெெம் - தபைார், தீவிரான

மெயலககைக் குறிக்கும் குணம்; ்தாெம்-

தொம்பைல, ்தாழ்க தபைான்்றவறக்றக் குறிக்கும்

குணம்); பைததுக்குணம் – மெறிவு, ெநிகல

மு்தலிய பைததுக்குண அணிகள்.

வண்ணங்கள் ஐ்நது – மவள்கை, சிவப்பு,

கறுப்பு, ஞெள், பைசகெ; வண்ணம்நூறு –

குறில, அகவல, தூங்கிகெ வண்ணம் மு்தலாக

இகட மலலிகெ வண்ணம் ஈ்றாக நூறு.

ஊனரெம் – குக்றயுகடய சுகவ; ்வரெம் –

வீரம், அசெம், இழிப்பு, வியப்பு, காம், அவலம்,

தகாபைம், ்கக, ெநிகல ஆகிய ஒன்பைது சுகவ;

வனப்பு- அழகு. அகவ அம்க, அழகு,

ம்தான்க, த்தால, விரு்நது, இகயபு, புலன்,

இகழபு.

்பாடலின் ம்பாருள்

இனிக்கும் ம்தளி்ந்த அமு்தாய் அ்ந்த

அமிழ்தினும் தலான வீடுதபைறக்றத

்தரும் கனிதய! இயல இகெ ்ாடகம் என,

மூன்்றாய்ச சி்ற்நது விைங்கும் என் ்தமிதழ!

அறிவால உண்ணப்பைடும் த்ததன! உன்னிடம்

்ான் கிழ்்நது விடுக்கும் தவண்டுதகாள்

ஒன்றுள்ைது. அக்தக் தகடபைாயாக.

்தமிதழ! உன்னிடமிரு்நது கு்றவஞசி,

பைள்ளு என்்ற நூலககைப் பைாடிப் புலவர்கள்

சி்றப்புக் மகாள்கின்்றனர். நீயும் அவறக்றப்

பைடிக்க எடுததுக் மகாடுப்பைாய். அ்தனால

உனக்குத ்தாழிகெ, துக்ற, விருத்தம் என்னும்

மூவககப் பைாவினங்களிலும் உ்றவு ஏத்தனும்

உண்தடா?

மதரிந்து மதளிப்வாம

கணணி – இைணடு கணகரளப் தபகால்

இைணடிைணடு பூககரள ரவத்துத்

தேகாடுககப்படும் மகார்லககுக கணணி

என்று தபயர. அதேதபகால் ேமிழில்

இைணடிைணடு அடிகள தககாணட

எதுரகயகால் தேகாடுககப்படும் தெய்யுள

வரக கணணி ஆகும்.

பைாவின் தி்றம் அகனததும் ககவரப்மபைறறு

(மபைாரு்நதி நின்று) என்றுத ‘சி்ந்தா

(மகடா்த) ணியாய் இருக்கும் உன்கன

(இகெப்பைாடலகளுள் ஒருவககயான) ‘சி்நது’

என்று (அகழப்பைது நின் மபைருகக்குத

்தகுதா? அவ்வாறு) கூறிய ்ா இறறு விழும்

அன்த்றா?

வானததில வசிக்கும் முறறும்

உணர்்ந்த த்தவர்கள்கூட ெததுவம்,

இராெெம், ்தாெம் என்னும் மூன்று

குணங்ககைதய மபைறறுள்ைார்கள். ஆனால,

நீதயா பைததுக்குற்றங்கள் இலலால மெறிவு,

ம்தளிவு, ெநிகல, இன்பைம், ஒழுகிகெ,

உ்தாரம், உய்த்தலில மபைாருண்க, கா்ந்தம்,

வலி, ொதி என்னும் பைததுக்குணங்ககையும்

மபைறறுள்ைாய்.

னி்தரால உண்டாக்கப்பைடட வண்ணங்கள்

மவண்க, மெம்க, கருக, மபைான்க,

பைசுக என ஐ்நதிறகுதல இலகல.

நீதயா புலவர்கள் கண்டகட்ந்த குறில,

அகவல, தூங்கிகெ வண்ணம் மு்தலாக

இகடமலலிகெ வண்ணம் ஈ்றாக நூறு

வண்ணங்ககைக் மகாண்டுள்ைாய்.

்ாவின்மீது மபைாரு்நதும் குக்றபைாடுகடய

உணவின் சுகவகள் ஆறுக்கு தல இலகல.

நீதயா மெவிகளுக்கு விரு்ந்தளிக்கும் ஒன்பைது

சுகவககைப் மபைறறுள்ைாய். ்தமிகழ அகடயப்

மபை்றா்த றக்றதயார்க்கு அழியா்த அழகு

ஒன்த்ற ஒன்று அலலால அதிகம் உண்தடா?

நீதயா நீங்கா்த அம்க மு்தலிய அழகு

எடடிகனப் மபைறறுள்ைாய்.

11

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 11 23-03-2018 17:58:55


www.tntextbooks.in

இைக்கணக் குறிப்பு

முத்திககனி – உருவகம்

தேளளமுது – பணபுத்தேகாரக

குற்ைமி்லகா – ஈறுதகட்ட எதிரமரைப்

தபயதைச்ெம்

கா – ஓதைழுத்து ஒருதமகாழி

தெவிகள உணவகான – கான்ககாம்

தவற்றுரமத்தேகாரக.

சிநேகாமணி - ஈறுதகட்ட எதிரமரைப்

தபயதைச்ெம்

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

தககாளவகார - தககாள + வ + ஆர

தககாள - பகுதி

வ - எதிரககா்ல இரடநிர்ல

ஆர - ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

உணரநே - உணர + த் (ந) + த் + அ

உணர - பகுதி

த் - ெநதி, த் - ந ஆனது விககாைம்

த் - இைநே ககா்ல இரடநிர்ல

அ - தபயதைச்ெ விகுதி

நூல் ம்வளி

ேமிழ்ச் சிற்றி்லககிய வரககளுள ‘தூது’ என்பதும் ஒன்று. இது, ‘வகாயில் இ்லககியம்’,

‘ெநது இ்லககியம்’ என்னும் தவறு தபயரகளகாலும் அரைககப்படுகிைது. இது ேர்லவன்

ேர்லவியரகளுள ககாேல் தககாணட ஒருவர மற்தைகாருவரபகால் தெலுத்தும் அன்ரபப்

பு்லப்படுத்தித் ேம்முரடய கருத்திற்கு உடன்பட்டரமககு அறிகுறியகாக ‘மகார்லரய

வகாஙகிவருமகாறு’ அன்னம் முேல் வணடு ஈைகாகப் பத்ரேயும் தூது விடுவேகாகக

‘கலிதவணபகா’வகால் இயற்ைப்படுவேகாகும். ேமிழ்விடு தூது, மதுரையில் தககாவில்தககாணடிருககும்

தெகாகககாேர மீது ககாேல்தககாணட தபண ஒருத்தி, ேன் ககாேர்லக கூறிவருமகாறு ேமிழ்தமகாழிரயத்

தூதுவிடுவேகாக அரமநதுளளது. இநநூல் 268 கணணிகரளக தககாணடுளளது. ேமிழின்

சிைப்புகரளக குறிப்பிடும் சி்ல கணணிகள இப்பகாடப்பகுதியில் இடம்தபற்றுளளன. இநநூர்ல

1930இல் உ.தவ.ெகா. முேன் முேலில் பதிப்பித்ேகார. இேன் ஆசிரியர யகார என அறிநதுதககாளள

இய்லவில்ர்ல.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. ்து எண்ணங்ககையும் கருததுககையும் எளி்தாக எடுததுகரக்க உ்தவுவது

்தமிழ்மாழி என்்ற ்தகலப்பில ஒரு பைக்க அைவில உகர ஒன்க்ற எழுதுக.

2. பைடிததுத திரடடுக.

"காம்தாளிரும் குண்டலமும் ககக்கு வகையாபைதியும் கருகண ார்பின்

மீம்தாளிர் சி்ந்தாணியும் மலலிகடயில தககலயும் சிலம்பைார் இன்பைப்

தபைாம்தாளிரும் திருவடியும் மபைான்முடி சூைாணியும் மபைாலியச சூடி

நீதிமயாளிர் மெங்தகாலாய்த திருக்கு்றகைத ்தாங்கு்தமிழ் நீடுவாழ்க"

- கவிதயாகி சுத்தான்ந்த பைாரதியார்.

இப்பைாடல காடடும் இலக்கியங்களின் மபையர்ககை வரிகெப்பைடுததுக.

12

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 12 23-03-2018 17:58:55


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

விரி்வானம

்வளரும மசல்்வம

மொறகள் வரலாற்றைப் தபைசுபைகவ. ஒவ்மவொரு சொல்லிலும்

இனததின், மொழியின் வரலாறு இருக்கி்றது. ்தமிழ்ச சொாறகள்வழி

்தமிழர் நாகரிகத்தையும் வாழ்கவயும் அறியமுடியும். இத்ததபைாலத

்தமிழில வழங்கும் பி்றமொழிச மொறகளும் அவைசார்்ந்த

இனததின் மொழியின் வரலாற்றைக் காடடுகின்்றன. ்தமிழ்மாழி,

பி்றமொழிச மொறககை அப்பைடியே ஏற்பதிலகல என்பைது மரபு.

அ்ந்த வகையில கலைச்சொலலாக்கததிறகான பைணிகள் இன்று

மு்தன்க பெற்றுள்ைன. இதுவே மொழி வளர்சசிக்கான வாயிலாகவும் உள்ைது. சொாறகள்

புலப்பைடுததும் வரலாறு, பைண்பைாடு ஆகியவற்றை உரையாடலவழிக் காண்தபைாம்.

உரையாடல்

பங்கு ம்பறுப்வார்

ஆனந்தி, முமதாஜ், டேவிட்

டேவிட: ஆனந்தி, ்தமிழில முதல்

மதிப்மபைண் பெற்றுள்ளாய். என் வாழ்ததுகள்.

ஆனந்தி: நன்றி.

மும்்தாஜ்: எனக்கு ஓர் ஐயம். உன்னைக்

கேடகலாமா?

ஆனந்தி: உறுதியாக! கேள் மும்்தாஜ்.

மும்்தாஜ்: நாமெல்லோரும் மடிக்கணினி

(Laptop) பையன்பைடுததுகித்றாம். கணினி

ம்தாடர்பைான மொறககை அப்பைடியே

ஆங்கிலததில வழங்குகித்றாத? அவறறுக்

கெலலாம் ்தமிழ்ச்சொறகள் உள்ைனவா

ஆனந்தி?

ஆனந்தி: அவ்வா்றான ்தமிழ்ச சொறகள்

இப்தபைாது எங்கும் நிக்ற்நதுள்ளன.

எடுததுக்காடடாக

சாப்டதவர் [software] - மன்மபைாருள்

ப்மரௌசர் [browser] - உலவி

க்ராப் [crop] - செதுக்கி

கர்சர் [cursor] - ஏவி அலலது சுடடி

கெபைர்ஸ்தபைஸ் [cyberspace] – இணையவெளி

சர்வர் [server] - வையக விரிவு வலை

வழங்கி

ஃதபைாலடர் [Folder] - உக்ற

லேப்டாப் [Laptop] - மடிக்கணினி

என்ம்றலலாம் பையன்பைடுத்தத ம்தாடங்கி

விட்டோம்.

13

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 13 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

டேவிட: எனக்கும் ஐயம் இருக்கி்றது.

ஆனந்தி: சொல் டேவிட.

டேவிட: கணிதத்தில ஒன்று, பத்து,

ஆயிரம் ஆகிய எண்ணிக்கைகளுக்கான

்தமிழ்ச்சொறகள் எனக்குத ம்தரியும். 1/320,

1/160 ஆகிய எண்ணிக்கைகளுக்கான ்தமிழ்ச

மொறககை எனக்குச மொலவாயா?

மும்்தாஜ்: சொல். நானும் தகடகித்றன்.

ஆனந்தி:

ம்பயர்

எண் அளவு

முந்திரி 1/320

அரைக்காணி 1/160

அரைக்காணி முந்திரி 3/320

காணி 1/80

கால வீசம் 1/64

அரைமா 1/40

அரை வீசம் 1/32

முக்காணி 3/80

முக்கால வீசம் 3/64

ஒருமா 1/20

மாகாணி (வீசம்) 1/16

இருமா 1/10

அகரக்கால 1/8

மூன்றுமா 3/20

மூன்று வீசம் 3/16

நாலுமா 1/5

தபைான்்ற பின்ன இலக்கங்களுக்கும்

்தமிழ்ச்சொறகள் உள்ைன.

டேவிட: இவையெலலாம் புழக்கததில

இருந்திருந்தால் நம் எல்லோருக்கும்

ம்தரிந்திருக்கும் இலகலயா?

ஆனந்தி: ஆம். நம் முன்தனார்கள்

பையன்பைடுததிய மொறககைக் கால மாற்றததில

கைவிடடுவிட்டோம். நாம் நினைத்தால

அவற்றை மீடமடடுக்கலாம். என்ன தயாெகன

மும்்தாஜ்?

மும்்தாஜ்: நீ மொலவம்தலலாம் ்ன்்றாகப்

புரிகி்றது. இவ்வைவு வளர்சசி மபைற்ற

நாம் ஏன் கணினிததுறைச் மொறககை

ஆங்கிலததிலிருந்து மொழிமபையர்க்கித்றாம்?

ஆனந்தி: நலல கேள்வி மும்்தாஜ். ஒரு

துக்ற எங்கு வைர்க்கப்பைடுகி்றத்தா அங்குள்ள

மொழி, அததுக்றயில செலவாக்குப்

பெற்றிருக்கும். அததுக்றகயப் மபைறுபைவர்கள்

அது சார்்ந்த மொழிக்கூறுகளைத ்தம்

மொழியில மாற்ற வேண்டும்.

மும்்தாஜ்: ஏன் மாற்ற வேண்டும்?

ஆனந்தி: தவறறு மொழிசமொறககை

எளி்தாக நாம் நினைவில கவததுக்மகொள்ள

முடியாது. அவ்வாறு நினைவில கவததுக்

மகாள்வ்தறகு மேலும் நேரதக்தச

செலவிடவேண்டும். நம் சி்ந்தனை

வேகதக்தயும் இது டடுப்பைடுததும்.

மொறகள் அ்ந்த்ந்த மொழி தபைசுதவாரின்

பேச்சுறுப்புகளுக்கு ஏற்ப அக்ந்தவை.

அவற்றை நாம் தபைசும்தபைாது ஒலிததிரிபு

ஏறபைடடுப் மபைாருள்மயக்கம் உண்டாகும்.

கேடதபைார்க்குப் மபைாருள்புரியா்த நிலை

ஏற்படும்.

இது ஒருபு்றமிருக்க ஒரு காலகடடததில

்தாய்மாழி சார்்ந்த மொறகளின்

எண்ணிக்கையைவிட தவறறு மொழிச

மொறகளின் எண்ணிக்கக மிகுதியாகும்.

எனதவ்தான் நம் வாழ்க்ககயில

இடம்மபைறும் அறிவியல கருததுகளுக்கான

கலைசமொறககை எலலாம் நம் மொழியிலும்

உருவாக்க வேண்டிய த்தகவ ஏற்படுகி்றது.

டேவிட: ஆமாம். கலைசமொறககை

ஒலிமபையர்ப்புச செய்த்தா மொழிமபையர்ப்புச

செய்த்தா உருவாக்கலாம் என எங்தகோ

பைடிததிருக்கித்றன். ஆனாலும், எனக்தகோர் ஐயம்.

ஆனந்தி: என்ன?

டேவிட: வைர்்ந்த துக்றகளுக்கான

மொறககை தவறறு மொழிகளிலிருந்து

14

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 14 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

்தமிழ் மொழி மபைறுவக்தப் தபைான்று, தவறறு

மொழிகள் ்தமிழிலிருந்து பெற்றுள்ைனவா?

ஆனந்தி: பெற்றுள்ைன டேவிட. ்தமிழர்கள்

பைழங்காலததிதலதய கடலதுக்றயில மபைரும்

முன்னேற்றம் அகட்நதிரு்ந்தனர். சங்க

இலக்கியததில நாவாய், வங்கம், த்தாணி,

கலம் தபைான்்ற பைலவகையான கடறகலன்கள்

இயக்கப்பைட்டதறகான குறிப்புகள் உள்ளன.

இதில ்தமிழ்ச்சொலலாகிய நாவாய் என்பைத்த

ஆங்கிலததில நேவி என ஆகியுள்ளது டேவிட.

மும்்தாஜ்: ்தமிழரின் கடல ஆளுமை

சார்்ந்த வேறு எவ்வககச மொறகள் எந்தெந்ந்த

மொழிகளில இடம்பெற்றுள்ைன ஆனந்தி?

ஆனந்தி: உலகின் ம்தான்கயான

மொழியாகவும் செவ்வியல மொழியாகவும்

திகழ்வது கிரேக்க மொழியாகும். இம்

மொழியின் கடல சார்்ந்த சொறகளில

தபைான்்ற ்தமிழ்ச சொாறகள் இடம்பெற்றுள்ைன.

மும்்தாஜ்: மிக வியப்பைாக இருக்கி்றது. கடல

சார்்ந்த மொறகள் டடும்்தாம் ்தமிழிலிருந்து

தவறறு மொழிகளுக்குச சென்றுள்ைனவா?

ஆனந்தி: இலகல மும்்தாஜ், பைலதவறு

துக்ற சார்்ந்த ்தமிழ்ச்சொறகளும் தவறறு

மொழிகளுக்குச சென்றுள்ளன.

15

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 15 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

டேவிட: இக்தக் கேடபை்தறகு மிக ஆவலாக

உள்ளது. விரிவாகக் கூறுகி்றாயா?

ஆனந்தி: கடலொர்துக்றயில

டடுமலலாது பண்டைத் ்தமிழர்கள்

கவிக்தயியலிலும் முன்னேற்றம்

பெற்றிரு்ந்தனர். கவிக்த சார்்ந்த மொறககைத

்தமிழிலும் கிரேக்க மொழியிலும் ஒப்பைாகக்

காணமுடிகி்றது.

்தமிழில பைா என்றால் என்னமவன்று

உனக்குத ம்தரியும். இசமொல கிதரக்க

மொழியின் ம்தான்கயான காப்பியமாகிய

இலியாததில பைாய்யிதயானா (παιήονα)

எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்தபைாதலா

என்னும் கடவுளுக்குப் பைாடப்பைடுவது 'பைா' எனக்

கிதரக்கததில குறிக்கப்பைடுகி்றது.

பைா வகைகளுள் ஒன்று மவண்பைா என்பைது

உனக்குத ம்தரியும். மவண்பைாவின் ஓசையானது

செப்பைதலாகெ ஆகும். கிதரக்கததில

மவண்பைா வடிவப் பைாடலகள் சாப்தபைா என

அகழக்கப்பைடுகின்்றன.

இது கிதரக்கததிலிருந்து இலததீன்

மொழிக்கு வந்து பின் ஆங்கிலததில சேப்பிக்

ஸ்டேன்சா என இன்று வழங்கப்பைடுகி்றது.

பைாவின் சுகவகளில ஒன்்றாக

இளிவரல என்்ற துன்பச் சுவையிகனத

்தமிழிலக்கணங்கள் சுடடுகின்்றன.

கிதரக்கததில துன்பச் சுவையுடைய பைாடலகள்

இளிகியா (ελεγεία) என அகழக்கப்பைடுகின்்றன.

டேவிட: நீ கூறும் இலியாத காப்பியம்

கி.மு. எடடாம் நூற்றாண்கடச சார்்ந்தது

அலலவா?

ஆனந்தி: ஆமாம்.

டேவிட: இன்று தவறறு நாடடினருடன்

ம்தாடர்புமகாள்வ்தறகுக் கணினி உள்ைது,

சென்றுவர வானூர்தி உள்ளது. அன்க்றய

காலகடடததில அவர்கள் எவ்வாறு ்தகவல

ம்தாடர்புமகாண்டிரு்ந்தனர் ஆனந்தி?

ஆனந்தி: நலல கேள்வி. நான்

முன்னரே ்தமிழரின் கடல ஆளுமை பற்றி

விளக்கினேன் அலலவா. ்தமிழரும் கிதரக்கரும்

கடலவழியாகவும் ம்தாடர்புமகாண்டனர்.

மும்்தாஜ்: விளக்கமாகச மொல ஆனந்தி.

ஆனந்தி: கிதரக்கததிலிருந்து

்தமிழ்்ாடடிறகுக் கடலில எவ்வழியாக

வரவேண்டும் என்பைக்தக் கிரேக்க நூமலான்று

விளக்குகி்றது.

டேவிட: எவ்வளவு வியப்பைாக உள்ளது.

இந்நூலில ்தமிழ்்ாடு பற்றியெலலாம்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை்தா ஆனந்தி?

ஆனந்தி: ஆம். குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

டேவிட. அவ்வளவு ஏன், எறிதிரேசியன்

ஆப் ்த மபைரிபுலஸ் (Periplus of the Erythraean

Sea) என்னும் இந்நூலின் மபையரிலேயே

்தமிழ்சமொல இருப்பத்தாகக் கூறுகின்்றனர்.

மும்்தாஜ்: அப்பைடியா? என்ன மொல அது?

ஆனந்தி: எறிதிரை என்பைது்தான் அது.

கடகலச சார்்ந்த மபைரிய புலம் என்பைத்த

எறிதிரேசியன் ஆப் ்த மபைரிபுலஸ் என

ஆகியுள்ளது. இதுதபைால ம்தால்தமிழின்

வளர்சசி ம்தாடரவும் நிகலததிருக்கவும்

நம்மாலான பைணிகளைச செய்ய வேண்டும்.

டேவிட: நம் ்தமிழ்மாழி நிகலததிருக்க

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஆனந்தி: வளர்ந்துமகாண்டிருக்கும்

அறிவியல துக்றக் கலைசமொறககை

உடனுக்குடன் ்தமிழ்மாழியில மொழி

மபையர்தது அததுக்றகளை மேலும் வைர்க்க

வேண்டும். அப்தபைாது்தான் நம் ்தமிழ்மாழி

அறிவுக்கான கருவியாக மாறும். ்தமிழில

உள்ள தத்துவம், அரசியல ஆகிய துக்றகளின்

சி்ந்தனைகளை எலலாம் பி்ற மொழிகளுக்குக்

மகாண்டு செலலதவண்டும். இதுவும்

நம் ்தமிழ்மாழி உயிர்ததிருக்க நாம்

செய்யவேண்டிய இன்றியகயா்த பைணியாகும்.

16

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 16 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

மும்்தாஜ்: ஆமாம்… ஆமாம். சரியாகச

மொன்னாய்.

்ம்மாழி ம்தாடர்ந்து நிகலததிருக்க

வேண்டுமானால வளர்ந்துவரும் மருததுவம்,

மபைாறியியல, கணினி, விண்வெளி

தபைான்்ற பி்றதுக்றகளின் பைதிவுகள்

எலலாம் உடனுக்குடன் நம் மொழிக்குக்

மகாண்டுவரப்பைட வேண்டும். ்ம்மாழியில

புதிய புதிய மொலவைம் மபைருகவேண்டும்.

ஆனந்தி: ்ன்்றாகச மொன்னாய் மும்்தாஜ்.

நாமும் நம்மாலான பைணிகளைத ம்தாடர்ந்து

செய்தவோம்.

டேவிட, மும்்தாஜ்: ஆம். அப்பைடியே

செய்தவோம்.

(மூவரும் விடைபெற்றுச சென்்றனர்)

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. நீங்கள் நாள்த்தாறும் வகுப்பைக்றயில மிகுதியாகப் பையன்பைடுததும் மொறககைப்

பட்டியலிடடு, அவறறில இடம்பெற்றுள்ள பி்றமொழிச மொறகளுக்கு நிகரான

்தமிழ்சமொறககை அறிந்து எழுதுக.

மசாற்்பட்டியல் பி்றமொழிச் மசாற்கள் நிகரான தமிழ்ச் மசாற்கள்

வகுப்பு, புத்தகம், பிளாக்

தபைார்டு, தபைனா, மபைன்சில,

நோட்டு,

ப்ைாக்தபைார்டு

(BLACK BOARD)

கரும்பைலகை

……………………………… ……………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… ………………………………

2. உரையாடலை நிக்றவு செய்க. அவறறுள் இடம்மபைறும் பி்றமொழிச மொறககைத

்தமிழ்ப்பைடுததுக.

அருண் : ஹதலா! நண்பாா!

நளன்

: ………………………….

அருண் : ஆமாம்! டென் இயர்ஸ் ஆசசு இலகலயா?

நளன்

அரண்

நளன்

: ஆமாம். நான் இப்பை லடடி நேஷனல கம்மபைனி ஒன்றில பிராஜக்ட மேனேஜரா

இருக்கேன். நீ?

: …………………………

: அ்ந்த காதலஜ்ல்தான் என் ்தம்பி பைஸ்டு இயர் பைடிக்கி்றான்.

அருண் : …………………………….

நளன்

: கபை! கபை!

17

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 17 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

இயல்

ஒன்று

கற்கண்டு

மதாடர் இலக்கணம

எடவர்டு வநதான.

்படிததாய்.

இ்ந்தச மொற்றொாடரில மபையர்சமொல,

எடவர்டு என்பத்தாகும். இ்ந்தச மொறம்றாடர்

எழுவதற்கு அடிப்பைகடயாக அக்ந்த

மபையர்ச்சொலகலதய எழுவாய் என்கித்றாம்.

கனகாம்்பரம் பூததது.

இ்ந்தச மொறம்றாடரில வினைசமொல,

பூத்தது. இ்ந்த வினைசமொலதல பையனிலை

ஆகும். ஒரு ம்தாடரில பையன் நிகலதது

இருக்கும் இடத்தைப் பையனிலை என்கித்றாம்.

மீனா கனகாம்்பரத்தச் சூடினாள்.

இதம்தாடரில, மொறம்றாடர்

எழுவதற்குக் காரணமாக அக்ந்த மீனா

என்னும் மபையர்சமொலதல எழுவாய்

ஆகும். அவ்வெழுவாயின் பையனிலை

சூடினாள் என்பை்தாகும். எனில, மற்றொாரு

மபையர்ச்சொலலான கனகாம்பைரம் என்பைது

யாது? அது செயப்பைடுமபைாருள் என்று

அகழக்கப்பைடுகி்றது. எழுவாய் ஒரு

விகனகயச செய்ய அதற்கு அடிப்பைகடயாய்த

த்தர்்ந்தெடுக்கப்பைடட மபைாருளே,

செயப்பைடுமபைாருள் ஆகும்.

ஒரு தேகாடரில் எழுவகாயும், செயப்படு

தபகாருளும் பெயரச்தெகால்்லகாக இருககும்.

பயனிர்ல, அநேத் தேகாடரின் பயன்

நிர்லத்து இருககும் இடமகாகும். ஒரு

தேகாடரில் செயப்படுபொகாருள இருகக

தவணடும் என்கிற கட்டகாயம் இல்ர்ல.

செயப்படுதபகாருள தேகான்றும் தேகாடர,

விளககமகாக இருககும்.

இதம்தாடரில பைடித்தாய் என்பைது பையனிலை.

நீ என்னும் எழுவாய் வெளிப்பைகடயாகத

ம்தரியவிலகல. இதைத் த்தான்்றா எழுவாய்

என்று கூறுகித்றாம்.

நான வந்தன.

இதம்தாடரில வினைமுறறு பையனிலையாக

வ்ந்தது. இது வினைப் பையனிலை எனப்பைடும்.

சொனனவள் கலா.

இங்கு கலா என்னும் மபையர்சமொல

பையனிலையாக வந்துள்ளது. இது மபையர்ப்

பையனிலை எனப்பைடும்.

விளையாடு்பவன யார்?

இங்கு யார் என்னும் வினாசமொல

பையனிலையாக வந்துள்ளது. இது வினாப்

பையனிலை எனப்பைடும்.

சில இடங்கள் ்தவிர, ஒரு சொற்றொாடரில

எழுவாய், பையனிலை, செயப்பைடுமபைாருள்

மூன்றும் இ்ந்த வரிசையில்தான் வரவேண்டும்

என்று எ்ந்தக் கடடுப்பைாடும் இலகல. ்தமிழின்

ம்தாடர் அமைப்பின் சி்றப்புகளுள் இதுவும்

ஒன்று.

எடுததுக்காடடு: நான் பைாடதக்தப்

பைடித்தேன் (எழுவாய், செயப்பைடுமபைாருள்,

பையனிலை)

பைாடத்தை நான் பைடித்தேன்

(செயப்பைடுமபைாருள், எழுவாய், பையனிலை)

பைடித்தேன் நான் பைாடத்தை (பையனிலை,

எழுவாய், செயப்பைடுமபைாருள்)

18

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 18 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

நான் பைடித்தேன் பைாடத்தை (எழுவாய்,

பையனிலை, செயப்பைடுமபைாருள்)

பைாடத்தைப் பைடித்தேன் நான்

(செயப்பைடுமபைாருள், பையனிலை, எழுவாய் )

அன்பரன நலல ்்பயன.

இதம்தாடரில நலல என்னும் சொல்,

எழுவாயாக வரும் மபையர்சமொலலுக்கு

அடையாக வருகி்றது. இவ்வாறு

அமைவ்தகனப் மபையரடை என்கித்றாம்.

மகிழ்நன மெலல வநதான.

இதம்தாடரில மெலல என்னும் சொல்,

வ்ந்தான் என்னும் வினைப் பையனிலைக்கு

அடையாக வருகி்றது. இக்த வினையடை

என்கித்றாம்.

வினை வகைககள் - தன்வினை, பி்றவினை, காரணவினை

மாணவர்கள் கால்பந்து விளையாடிக்மகொண்டிருக்கின்்றார்கள். எங்கும் விளையாடடு,

மகிழ்சசியின் ஆரவாரம். கண்ணன் முகமதுவை த்ாக்கி, “பை்நக்த என்னிடம் உருடடு” என்று

கததினான். முகமது பை்நக்தக் கண்ணனிடம் உருடடினான். பை்நது உருண்டது. கண்ணன் முகமது

மூலம் பை்நக்த உருடடகவத்தான்.

மேறகண்ட சூழலில,

பை்நது உருண்டது என்பைது ்தன்வினை.

பை்நக்த உருடடினான் என்பைது பி்றவினை.

உருடடகவத்தான் என்பைது காரணவினை.

வினையின் பையன் எழுவாகயச

சேருமாயின் அது ்தன்வினை எனப்பைடும்.

வினையின் பையன் எழுவாயையன்றிப்

பிறிம்தான்க்றச சேருமாயின் பி்றவினை

எனப்பைடும். எழுவாய் ்தானே வினையை

நிகழ்த்தால, வினை நிகழ்வதற்குக்

காரணமாக இருப்பைது காரணவினை

எனப்பைடும்.

காரணவினைகள், வி, பி தபைான்்ற

விகுதிகளைக் மகாண்டும் செய், வை, பைண்ணு

தபைான்்ற துணை வினைகளை இகணததும்

உருவாக்கப்பைடுகின்்றன.

19

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 19 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

தன்வினை பி்றவினை காரணவினை

நட்ந்தான் நடதது நடத்தச செய்்தார்

அடங்கு

திருந்தினான்

ஆடினான்

மாறுவாள்

செய்்தான்

வா

காண்

ஆடு

அடக்கு

திருததினான்

ஆடடினான்

மாறறுவாள்

செய்வித்தான்

வருவித்தார்

காடடு

ஆடடு

அடக்கச செய்்தாள்

திரு்ந்தசமெய்்தான்

ஆடடுவித்தான் / ஆடவைத்தான்

மாறறுவித்தாள் / மா்றசமெய்்தாள்

செய்யவைத்தான்

வரவைத்தார்

காடடுவி

ஆடடுவி

செய்வினை, செயப்்பாட்டுவினை

அப்பைா மொன்னார், “குமு்தா, இலையில

உள்ள இடடிலியை விரைந்து சாப்பிடு. அடுதது

த்தாகெ வரப்தபைாகி்றது.” அவள் சாப்பிடடு

முடிப்பை்தறகுள், த்தாகெ கவக்கப்பைடடது.

அப்பைா மொன்னார் – செய்விகனத ம்தாடர்

த்தாகெ கவக்கப்பைடடது –

செயப்பாட்டுவிகனத ம்தாடர்

இது தபைாலவே, பைாடடுப் பைாடுகி்றாள் –

செய்விகனத ம்தாடர்

பைாடடுப் (அவளால) பைாடப்பைடடது –

செயப்பாட்டுவிகனத ம்தாடர்

’பைடு’ என்னும் துணை வினைசமொல

செயப்பாட்டு வினைதம்தாடரில

சேர்ந்துவிடுகி்றது.

20

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 20 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

’படு’ என்பரேப் தபகா்ல, ‘உண, தபறு’

முே்லகான துரணவிரனகள தெயப்பகாட்டு

விரனகளகாக அரமகின்ைன. அவற்ரைப்

தபகா்லதவ, எச்ெஙகளுடன் தெரநது ‘ஆயிற்று,

தபகாயிற்று, தபகானது’ முே்லகான துரண

விரனகள தெயப்பகாட்டுவிரனகரள

உருவகாககுகின்ைன.

தகாவலன் மகாகலயுண்டான்.

ஓவியம் குரனால வகரயப்பைடடது.

வீடு கடடியாயிறறு.

ெடடி உகட்நது தபைாயிறறு.

பைணம் காணால தபைானது.

மதரிந்து மதளிப்வாம

தெய்பவரை முேன்ரமப்படுத்தும் விரன

தெய்விரன; தெயப்படுதபகாருரள

முேன்ரமப்படுத்தும் விரன தெயப்பகாட்டு

விரன என்பரே நிரனவில் தககாளக.

மதாடர் ்வலககள்

ன்னன் வ்ந்தான்

வ்ந்தான் ன்னன்

அண்ணதனாடு

வருவான்

்ண்பைா தகள்

உண்ணச மென்்றான்

்ன்கு தபைசினான்

எழுவாய்த ம்தாடர்

விகனமுறறுத ம்தாடர்

தவறறுகத ம்தாடர்

(ஓடு – தவறறுக உருபு)

விளித ம்தாடர்

ம்தரிநிகல விகனமயசெத ம்தாடர்

குறிப்பு விகனமயசெத ம்தாடர்

(விகனயகடத ம்தாடர்)

பைாடும் குயில

இனிய காடசி

ம்தரிநிகலப் மபையமரசெத ம்தாடர்

குறிப்புப் மபையமரசெத ம்தாடர்

(மபையரகடத ம்தாடர்)

பைாம்பு பைாம்பு

அடுக்குத ம்தாடர்

வா வா வா

்பயன்்பாட்டுத மதாடர்கள்

அப்துல த்றறு வ்ந்தான்

அப்துல த்றறு வரவகழத்தான்

கவி்தா உகர பைடித்தாள்

உகர கவி்தாவால பைடிக்கப்பைடடது

குரன் கழயில ்கன்ந்தான்

குரன் கழயில ்கனயவிலகல

்தன்விகனத ம்தாடர்

பி்றவிகனத ம்தாடர்

மெய்விகனத ம்தாடர்

மெயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

உடன்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்

எதிர்க்றவிகனத ம்தாடர்

21

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 21 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

என் அண்ணன் நாளை வருவான்

எவ்வளவு உயரமான மரம்!

உள்ளே தபைசிக்மகொண்டிருப்பைவர் யார்?

பூக்களைப் பைறிக்காதீர்

இது நாறகாலி

செய்தித ம்தாடர்

உணர்சசித ம்தாடர்

வினாத ம்தாடர்

கடடகைத ம்தாடர்

மபையர்ப் பையனிகலத ம்தாடர்

அவன் மாணவன்

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. மதாடர்களை மாற்றி உரு்வாக்குக.

அ) பை்தவியைவிடடு நீக்கினான் - இத்தொாடகரத ்தன்விகனத ம்தாடராக மாறறுக.

ஆ) மொழியியல அறிஞர்கள் திராவிட மொழிகளை ஆய்வு செய்்தனர்– இதம்தாடரைப்

பி்றவிகனத ம்தாடராக மாறறுக.

இ) உண்ணப்பைடும் ்தமிழ்தத்ததன – இத்தொாடரை செய்விகனத ம்தாடராக மாறறுக.

ஈ) திராவிட மொழிகளை மூன்று மொழிக் குடும்பைங்கைாகப் பைகுததுள்ளனர் – இத்தொாடரை

செயப்பாட்டுவிகனத ம்தாடராக மாறறுக.

உ) நிலவன் சிறந்ந்த பைள்ளியில பைடித்தார் – இத்தொாடரைக் காரணவிகனத ம்தாடராக மாறறுக.

2. சொற்களைத் மதாடர்களாக மாற்றுக.

அ) மொழிமபையர் – ்தன்வினை, பி்றவிகனத ம்தாடர்களாக.

ஆ) பைதிவுசெய் – செய்வினை, செயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்களாக.

இ) பையன்பைடுதது – பி்றவினை, காரணவிகனத ம்தாடர்களாக.

ஈ) இயங்கு - செய்வினை, செயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர்களாக.

3. ம்பாருததான செயப்்படும்பாருள் சொற்களைள எழுதுக.

(்தமிழிலக்கிய நூலககை, செவ்விலக்கியங்ககை , நம்மை, வாழ்வியல அறிவை)

அ) ்தமிழ் ............................... கொாண்டுள்ளது.

ஆ) நாம் ___________ வாங்கவேண்டும்.

இ) புத்தகங்கள் _____________ கொாடுக்கின்்றன.

ஈ) நலல நூலகள் _________ நலவழிப்பைடுததுகின்்றன.

22

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 22 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

4. ம்பாருததான ம்பயரடைகளை எழுதுக.

(நலல, மபைரிய, இனிய, கொடிய)

அ) எல்லோருக்கும் _______________ வணக்கம்.

ஆ) அவன் ____________்ண்பைனாக இருக்கி்றான்.

இ) _____________ ஓவியமாக வரைந்து வா.

ஈ) ______ விலங்கிடம் பைழகாத்த.

5. ம்பாருததான வினையடைகலளத தேர்வுமசய்க.

(அழகாக, மபைாதுவாக, வேகமாக, மெதுவாக)

அ) ஊர்தி _____________ சென்்றது.

ஆ) காலம் ____________ ஓடுகி்றது.

இ) சங்க இலக்கியம் வாழ்க்கககய _________ காடடுகி்றது.

ஈ) இணையத்தைததிலிருந்து பைதிவிறக்ககம் செய்யப்பைடடக்த அனைவருக்கும்____ காடடு.

6. அடைப்புக் குறிக்குள் கேட்டுள்ள்வாறு மதாடர்களை மாற்றி எழுதுக.

அ) நம் முன்தனோர் இயறககதயாடு இகய்ந்த வாழ்வு நடததினர். (வினாத்தொாடராக)

ஆ) பைாடினான். (எழுவாய்த ம்தாடராக)

இ) இசையின்றி அமையாது பைாடல. (உடன்பாட்டுத ம்தாடராக)

ஈ) நீ இக்தச செய் எனக் கூறினேன் அலலவா? (கடடகைத ம்தாடராக)

7. ப்வர்ச்மசாற்கலள வைத்துச் மசாற்ம்றாடர்களை உரு்வாக்குக.

அ) ்தா (அடுக்குத ம்தாடர், உடன்பாட்டுவிகனத ம்தாடர், பி்றவிகனத ம்தாடர்)

ஆ) கேள் (எழுவாய்த ம்தாடர், வினைமுறறுத ம்தாடர், வினாத ம்தாடர்)

இ) மகாடு (செய்தித ம்தாடர், கடடகைத ம்தாடர், ம்தரிநிலை வினையெசெத ம்தாடர்)

ஈ) பைார் (செய்விகனத ம்தாடர், செயப்பைாடடுவிகனத ம்தாடர், பி்றவிகனத ம்தாடர்)

8. சிந்தனை வினா

அ) அவை யாவும் இருக்கின்்றன.

அவை யாவையும் இருக்கின்்றன.

அவை யாவும் எடுங்கள்.

அவை யாவையும் எடுங்கள்.

அவை யாவற்றையும் எடுங்கள்

23

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 23 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

மேறகண்ட சொாற்றொாடர்கள் சரியானவையா? விைக்கம் ்தருக.

ஆ) புதிய வார இ்தழ் ஒன்று வெளிவரப் தபைாகி்றது. அ்தறகாக நாளி்தழில விைம்பைரம்

்தருவதற்குச சொாற்றொாடர்களை வடிவகதது எழுதுக.

இ) மொற்றொாடர் வகைகளை அறிந்து, அவை எவ்வாறு தபைசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும்

பையன்பைடுகின்்றன என்பதை்தப் பைதிவு செய்க.

ஈ) வந்திருப்பைவர்கள் அனைவரும் இருக்கையில அமருமாறு தகடடுக்மகாள்ைப்பைடுகி்றார்கள்.

இதம்தாடர் ஆங்கிலததிலிருந்து நேரடியான ்தமிழ் மொழிமபையர்ப்பைாக இரு்ந்தாலும் மொழி

மரகபை இத்தொாடரில தபைணுகித்றாா?

உ) கீழ்க்காணும் காடசியை விவரிக்க.

ஊ) ்தமிழ் எண்கள் அறிவோாம்.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

க உ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧௦ / ௰

்தமிழ் எண்களில எழுதுக.

பைன்னிரண்டு

பைதின்மூன்று

நாறபைதது மூன்று

எழுபைதம்தடடு

பைலமொழிகளிலும்

உங்கள் மபையர் எழுதி மகிழுங்கள்

http://mylanguages.org/tamil_write.php

ம்தாண்ணூறு

கலைச்மசொல் அறிப்வாம

உருபைன் - Morpheme

ஒலியன் - Phoneme

ஒப்பிலக்கணம் - Comparative Grammar

தபைரகராதி - Lexicon

24

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 24 23-03-2018 17:58:56


www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு

்பைவுள் தெரிக.

1. குழுவில விடுபைடட வரிகெகயத தேரர்்ந்தெடுக்க.

குழு – 1 குழு - 2 குழு – 3 குழு - 4

நாவாய் மரம் துக்ற ்தன்வினை

……………. ……………. ……………. …………….

த்தாணி மர விருத்தம் காரணவினை

அ. 1- வங்கம், 2- மானு, 3- ்தாழிசை, 4- பி்றவினை

ஆ. 1- ்தாழிசை, 2- மானு, 3- பி்றவினை, 4- வங்கம்

இ. 1- பி்றவினை, 2- ்தாழிசை, 3- மானு, 4- வங்கம்

ஈ. 1- மானு, 2- பி்றவினை, 3- வங்கம், 4- ்தாழிசை

2. ்தமிழ் விடு தூது ……………. என்னும் இலக்கிய வகககயச தெர்்ந்தது.

அ. ம்தாடர்நிகலச செய்யுள் ஆ. புதுக்கவிக்த

இ. சிறறிலக்கியம் ஈ. ்தனிப்பாாடல

3. விடுபைடட இடததிறகுப் மபைாருத்தமான விடை வரிகெகயக் குறிப்பிடுக.

அ. …………….இனம் ஆ. வண்ணம் …………….

இ. …………….குணம் ஈ. வனப்பு …………….

i) மூன்று, நூறு, பத்து, எடடு ii) எடடு, நூறு, பத்து, மூன்று

iii) பைதது, நூறு, எடடு, மூன்று

iv) நூறு, பத்து, எடடு, மூன்று

4. காலம் பி்றக்கும்முன் பிறந்ந்தது ்தமிழே!

காலமும் நிலையாய் இருப்பைதும் ்தமிழே!........... இவ்வடிகளில பையின்று வரும் நயங்கள்-

அ. முரண், எதுகை, இரடகடத ம்தாகட ஆ. இயைபு, அைமபைகட, செ்நம்தாகட

இ. எதுகை, மோனை, இயைபு ஈ. மோனை, முரண், அ்ந்தாதி

5. அழியா வனப்பு, ஒழியா வனப்பு, சி்ந்தா மணி - அடிக்தகோடிடட மொறகளுக்கான

இலக்கணக்குறிப்பு –

அ. தவறறுமைத்தொாகக ஆ. ஈறுகெடட எதிர்க்றப் மபையரெசெம்

இ. பைண்புத்தொாகை ஈ. வினைத்தொாகை

25

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 25 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

குறுவினா

1. நீங்கள் தபைசும் மொழி எ்ந்த இந்திய மொழிக் குடும்பைதக்தச தெர்்ந்தது?

2. ்தமிதழாவியம் கவிக்தயில உங்ககை மிகவும் ஈர்த்த அடிகள் குறிதது எழுதுக.

3. கண்ணி என்பை்தன் விைக்கம் யாது?

4. கணினி சார்ந்து நீங்கள் அறி்ந்த எகவதயனும் ஐந்து ்தமிழ்ச சொாறககைத ்தருக .

5. அகமாய்ப் பு்றாய் இலக்கியங்கள் – அவை

அக்ந்ததைச் மொலலும் இலக்கணங்கள் – இலக்கியங்களின் பைாடுமபைாருள்கைாக இவ்வரிகள்

உணர்ததுவன யாவை?

6. செய்விகனகயச செயப்பாட்டு வினையாக மாறறும் துணைவினைகள் இரண்டினை

எடுததுக்காடடுடன் எழுதுக.

7. வீகணதயாடு வ்ந்தாள், கிளியே தபைசு – ம்தாடரின் வகககயச சுடடுக.

சிறுவினா

1. சங்க இலக்கியததில காணப்பைடும் கடறகலனுக்குரிய மொல கிதரக்க மொழியில எவ்வாறு

மாற்றம் பெற்றுள்ளது?

2. திராவிடமொழிகளின் பிரிவுகள் யாவை? அவறறுள் உங்களுக்குத ம்தரி்ந்த மொழிகளின்

சி்றப்பியலபுகளை விளக்குக.

3. மூன்று என்னும் எண்ணுப்மபையர் பி்ற திராவிட மொழிகளில எவ்வாறு இடம்பெற்றுள்ைது?

4. கால்நத்தாறும் ்தமிழ்மாழி ்தன்கன எவ்வாறு புதுப்பிததுக் கொாள்கி்றது?

5. வளரும் செலவம் - உரையாடலில குறிப்பிடப்பைடும் பி்றமொழிச்சொறககைத ம்தாகுதது

அதற்கு இணையான ்தமிழ்சமொறககைப் பட்டியலிடுக

6. ்தன்வினை, பி்றவினை, காரணவினைகளை எடுததுக்காடடுகளுடன் வேறுபைடுததிக் காடடுக.

7. புதுக்தகோலம் புனைந்து ்தமிழ் வைர்ப்பைாய்- உங்கள் பைங்கினைக் குறிப்பிடுக.

நெடுவினா

1. திராவிட மொழிகளின் ஒப்பியல ஆய்விறகுத ்தமிழே மபைருந்துணையாக இருக்கி்றது என்பைக்த

எடுததுக்காடடுகளுடன் விவரிக்க.

2. தூது அனுப்பைத ்தமிழே சிறந்ந்தது – ்தமிழ்விடுதூது காடடும் காரணங்ககை விளக்கி எழுதுக.

26

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 26 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

மொழியை ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

விறகுநான்; வணடமிழே! உன்னருள் வாய்த்ெ

பிறகுநான் வீர்ணோய்ப் மபாமனன்; - சிறகுநான்

சின்னதாய்க் தகாணடதொரு சிற்றீசல்; தந்ெமிழே!

நின்னால் விமானமானேன் நான்!

தருவாய் நிழல்தான் தருவாய்; நிதம்என்

வருவாய் எனநீ வருவாய்; - ஒருவாய்

உ்ணவாய் உளதமிழே! ஓர்ந்மென்; நீ பாட்டுக்

க்ணவாய் வழிவரும் காற்று!

மொழிம்பயர்க்க.

- கவிஞர் வாலி

1. Linguistics - ...................................... 2. Literature- ......................................

3. Philologist - ...................................... 4. Polyglot - ......................................

5. Phonologist - ...................................... 6. Phonetics - ......................................

அடைப்புக்குள் உள்ள சொற்கலளக் கொாண்டு பகாடிட்ட இடஙகளில் ம்பாருததான

வினைமுற்்றாக மாற்றி எழுதுக.

1. இந்திய மொழிகளின் மூலமும் வேருமாகத ்தமிழ் .................. (திகழ்)

2. வைத்தகி நாளை ்கடமபைறும் கவியரங்கில ................. (கலந்துமகாள் )

3. உலகில மூவாயிரம் மொழிகள் .............................. (தபைசு)

4. குழ்நக்தகள் அனைவரும் சுறறுலா .................. (செல)

5. ்தவறுகளைத ………… (திருதது)

்வடிவம் மாற்றுக.

பின்வரும் பைததியைப் பைடிததுப் பைார்தது, அசமெய்தியை உங்கள் பைள்ளி

அறிவிப்புப் பைலகையில இடம்மபைறும் அறிவிப்பாாக மாறறுக.

மருதூர் அரசு மேனிலைப் பைள்ளி இருபைதக்த்நது ஆண்டுகளாகச சிறந்ந்த கலவிப்பைணிகய வழங்கி

வருகி்றது. இப்பைள்ளி, சிறந்ந்த கவிஞராகத திகழும் இன்சுகவ மு்தலான பைன்முகப் பைகடப்பைாளிகளை

உருவாக்கிய மபைருமை கொண்டது. ஒரு சோற்றுப் பை்தாய் மருதூர்ப் பைள்ளி மாணவி பூங்குழலி

பைகடத்த ”உள்ளங்கை உலகம்" என்்ற நூலின் வெளியீடடு விழா 21 ஜூன் திங்கள், பிற்பகல 3:00

மணியளவில ்கடமபை்ற உள்ைது. அவ்விழாவில (கின்னஸ் சா்தகன படைடத்த) முன்னாள் மாணவர்

இன்சுவை நூலை வெளியிடடு, சி்றப்புரை ஆறறுவார். மருதூர்ப் பைள்ளி விழா அரங்கததில நிகழும்

இந்நூல வெளியீடடு விழாவில கலந்துகொள்ளை, அனைவரையும் அழைக்கின்த்றாம்.

27

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 27 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

மதாடரைப் ்பழமொழிமகாண்டு நில்றவு மசய்க.

1. இைகயில கலவி ……………………… 2. சிததிரமும் ககப்பைழக்கம் …………………………

3. கலலாடம் பைடித்தவதராடு ……………… 4. கற்றோார்க்குச சென்்ற ………………………………..

கடிதம எழுதுக.

உங்களின் ்ண்பைர், பிறந்ந்த நாள் பைரிசாக அனுப்பிய எழுத்தாைர் எஸ். இராமகிருஷணனின்,

"காலமுளைத்த கக்தகள்" என்னும் நூல குறித்த கருததுகளைக் கடிதமாக எழுதுக.

நயம ்பாராட்டுக.

விரிகின்ற நெடுவானில், கடற்பரப்பில்

விண்ணோங்கு பெருமலையில், பள்ளத் தாக்கில்

தபாழிகின்ற புனலருவிப் தபாழிலில், காட்டில்

புல்வெளியில், நல்வயலில், விலஙகில் புள்ளில்

தெரிகின்ற தபாருளிலெல்லாம் திகழ்ந்து நெஞ்சில்

தெவிட்டாத நுணபாட்மட, தூய்மை ஊற்றே,

அழகு என்னும் மபதைாழுஙமக, தேய்மே, மக்கள்

அகத்திலும் நீ குடியிருக்க மவணடுவேனே!

- ம.இலெ. தஙகப்பா

நிகழ்ச்சி நிரல் ்வடி்வலக்க.

உங்கள் பைள்ளி இலக்கிய ன்்ற விழா சார்பில ்கடமபை்றவிருக்கும் உலகத ்தாய்மாழி நாள்

(பிப்ரவரி 21) விழாவிறகான நிகழ்சசி நிரல ஒன்றினை வடிவமைக்க.

மொழிபயாடு விளையாடு

அந்தாதிச் மசாற்கலள உரு்வாக்குக.

அததி, குருவி, விருது, இனிப்பு, வரிசையாக.

(எ.கா)

28

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 28 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

அகராதியில் காண்க.

நயவாமை, கிளத்தல, கேழ்பு, செம்ல, புரிசை

மகாடுக்கப்்பட்ட ப்வர்ச்மசாற்கலளப் ்பயன்்படுததி விடு்பட்ட கட்டஙகளில் காைததிற்பகற்்ற

வினைமுற்றுகளை நில்றவு மசய்க.

்வா

இ்றந்த காைம நிகழ்காைம எதிர்காைம

நான்

வ்நத்தன்

நாங்கள்

வருதவாம்

நீ

வருகி்றாய்

நீங்கள்

வந்தீர்கள்

அவன்

வருகி்றான்

அவள்

அது

வரும்

அவர்

வ்ந்தார்

அவர்கள்

அவை

வருகின்்றன

தா, காண், ம்பறு, நீந்து, ்பாடு, கொாடு ப்பான்்ற ப்வர்ச்மசாற்கலளப் ்பயன்்படுததி

மேற்கண்ட கட்டததினைப் ப்பான்று காைததிற்பகற்்ற வினைமுற்றுகளை அலதது

எழுதுக.

அடைப்புக்குள் உள்ள மசாற்கலளக் மகாண்டு எழு்வாய், வினை அடி, வினைக்குப்

ம்பாருததான மதாடர் அமைக்க. (திடலில், ப்பாட்டியில், மழையில், ப்வகமாக,

மண்ணை)

(எ.கா)

்ான் திடலில ஓடினேன் (்தன்வினை).

திடலில மிதிவண்டியை ஓடடினேன் (பி்றவினை).

்ான் ்ண்பைர்ககைத திடலில ஓடசமெய்த்தன் (காரணவினை).

எழுவாய்/

ச்பயர்

நான்

காவியா

கவிக்த

இலை

மழை

வினை அடி தனவினை பிறவினை காரணவினை

ஓடு

வரை

நனை

அசை

சேர்

29

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 29 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

காட்சியைக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக.

செயல் திட்டம

நீங்கள் வாழும் பைகுதியில மக்கள் தபைசும் மொழிகளைப் பட்டியலிடடு அம்மாழி

தபைெப்பைடுகின்்ற இடங்களை நிலப்பைடததில வண்ணமிடடுக் காடடுக.

நிற்க அதற்குத தக...

உங்களுடைய நாடகுறிப்பில இடம்மபைற்ற ஒரு வாரததிறகுரிய மகிழ்சசியான செய்திகளைத

ம்தாகுதது அடடவகணப்பைடுததுக.

திங்கள்

வருத்தம் ம்தரிவிக்கித்றன், மபைாறுததுக் மகாள்ைவும் ஆகிய

மொறம்றாடர்களை இன்று இரண்டு முக்ற வகுப்பில பையன்பைடுததினேன்.

இ்தனால புதிய ்ண்பைர் கிடைத்தார்.

செவ்வாய்

பு்தன்

வியாழன்

வெள்ளி

வீடடிறகுத த்தகவயான மபைாருள்களை நானாக முன்வந்து வாங்கிக்

மகாடுத்தேன். அம்மா பைாராடடினார்.

சனி

ஞாயிறு

அறில்வ விரிவு செய்

திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் - ராபைர்ட காலடுமவல

மொழிமபையர்ப்பும் ஒலிமபையர்ப்பும் - மணவை முஸ்்தபைா

்தமிழ்நடைக் கையேடு

மாணவர்களுக்கான ்தமிழ் – என். மொக்கன்

இணையததில் காண்க.

1. திராவிட மொழிகள் http://www.tamilvu.org/courses/degree/a051/a0511/html/a05114l2.htm

2. திராவிட மொழிகளும் ்தமிழும் http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a051-a0511-html-a05115in-9477

30

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 30 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

உயிருக்கு ப்வர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்

‣ நீரின இனறிய்மயா்ம்ய உணர்நது நீர்நி்லக்ைப் ்பாதுகாததல

‣ கருததரங்கில கருததுக்ை சவளிப்்படுதத அறிதல

‣ கடடு்ரகள், க்தக்ைப் ்படிததுக் கருததுக்ைச் சுருக்கியும் விரிததும் எழுதுதல

‣ இயற்்க அழ்கப் ்்பாற்றும் கவி்தக்ைப் ்ப்டததல

‣ து்ணவி்னக்ை மு்றயாகப் ்பயன்படுததுதல

31

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 31 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

உலரநலட உைகம

நீரின்றி அலயாது உைகு

இயறகக என்பைது உயிர்களுக்குக் கிகடத்த மபைரும்தபைறு.

உயர்்நத்தாங்கிய கலகள், காடுகள், பைசுகப் புலமவளிகள்,

நீர்நிகலகள், வயலமவளிகள், பைசுகயான த்தாப்புகள் என

இயறககயின் மகாகடகள் கணக்கிலடங்கா்தகவ. அவறக்ற உரிய

வககயில பையன்பைடுததியும் பைாதுகாததும் அடுத்த ்தகலமுக்றயினருக்கு

அளிப்பைது ்து மபைாறுப்பு. எனதவ, நீர் தலாண்கயின் த்தகவகய

உணர்்நத்த ஆகதவண்டிய காலகடடம் இது.

கருததரஙக அலழப்பிதழ்

பைள்ளிச சுறறுசசூழல ன்்றததின் ொர்பில ்கடமபைறும் ாணவர் கருத்தரங்கம்

தலைல: ாண்வர் ம்வண்தி

முன்னிலை: தமிழாசிரியர் கலைச்மசல்வி

கருததாளர்கள்

ாண்வர் ஆமீனா

ாண்வர் முகிைன்

ாண்வர் மர்சி

தலைப்புகள்

நீர் பைாண்ல

தமிழ் க்களும தண்ணீரும

இன்ல்றய ்வாழ்வில் தண்ணீர்

அரனவரும் வருக!

தலைலயுலர - ாண்வர் ம்வண்தி

வணக்கததிறகுரிய வகுப்பைாசிரியர்

அவர்கதை! இனிய ்ண்பைர்கதை! வணக்கம்.

வான்சி்றப்பு என்னும் ்தகலப்பில பைததுக்

மதரிந்து மதளிப்வாம

அகழி, ஆழிககிணறு, உரைககிணறு,

அரண, ஏரி, குளம், ஊருணி, கணமகாய்,

தகணி – எனப் பல்தவறு தபயரகளில்

நீரநிர்லகள உளளன.

கு்றடபைாக்ககைப் பைாடிய வள்ளுவகரயும்

ாகழ தபைாறறுதும் ாகழ தபைாறறுதும்

என்று இயறகககய வாழ்ததிப் பைாடிய

இைங்தகாவடிககையும் வணங்கி என்

உகரகயத ம்தாடங்குகின்த்றன்.

ஒவ்தவார் ஆண்டும் ூன்5ஆம்

்ாள் உலகச சுறறுசசூழல ்ாைாகக்

மகாண்டாடப்பைடுகி்றது. இயறகக வழங்கிய

்தண்ணீரின் இன்றியகயாக குறிதது

எலதலாரும் சி்நதிக்கதவ இ்ந்த ஏறபைாடு.

32

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 32 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

நீர்இன்று அகயாது உலகம் என்னும்

்தம் கருதக்தத ம்தளிவாகப் பைதிவுமெய்துள்ைார்

திருவள்ளுவர். நீதர னி்த வாழ்வின்

அடித்தைம் என்பை்தால, ்ம்முகடய

முன்தனார்கள் பைலதவறு வககயான நீர்

நிகல வடிவங்ககை உருவாக்கி நீகரப்

பைாதுகாத்தனர்.

ஒவ்தவார் ஆண்டும் மபைய்கின்்ற கழயின்

அைவு கூடு்தலாகதவா குக்றவாகதவா

இருக்கலாம். ஆனால, கழ வழங்கிய நீகர

இத்தககய நீர்நிகலகதை பைாதுகாததுத

்தருகின்்றன.

கழதய பையிர்க்கூடடமும்

உயிர்க்கூடடமும் கிழ்சசியாக வாழப்

மபைரு்நதுகண புரிகின்்றது.

கழ உழவுக்கு உ்தவுகி்றது. விக்தத்த

விக்த ஆயிராகப் மபைருகுகி்றது. நிலமும்

ரமும் உயிர்கள் த்ாயின்றி வாழதவண்டும்

என்னும் த்ாக்கில வைர்கின்்றன

என்று ாங்குடி ரு்தனார் கூறியக்தப்

புரி்நதுமகாள்ை தவண்டும்.

இக்கருத்தரங்கம் நீகரப்பைறறிய ஆக்கம்

நிக்ற்ந்த சி்ந்தகனககை முன்கவக்க

இருக்கின்்றது.

மு்தல கருத்தாைராக ்ண்பைர் ஆமீனா

அவர்ககை நீர் தலாண்க என்னும்

்தகலப்பில உகர நிகழ்த்த அகழக்கித்றன்.

ஆமீனா

எலதலாருக்கும் இனிய வணக்கம்.

னி்த வாழ்வின் அடிப்பைகடத த்தகவகள்

உணவு, உகட, உக்றவிடம். இவறறுள்

மு்தலிரண்டும் தவைாண்ககய ஆ்தாராகக்

மகாண்டகவ. தவைாண்கதயா நீகர

அடிப்பைகடயாகக் மகாண்டது.

கழநீர், ஆறறுநீர், ஊறறுநீர்

ஆகியவறக்றச சிறிய, மபைரிய நீர்நிகலகளில

தெகரிக்க தவண்டும். அ்தகன

தவைாண்கக்குப் பையன்பைடுத்த தவண்டும்

திட்்பமும நுட்்பமும

ககாவிரி ஆற்றின் மீது தபரிய பகாரைகரளக

தககாணடுவநது தபகாட்டனர. அநேப்

பகாரைகளும் நீர அரிப்பின் ககாைணமகாகக

தககாஞெம் தககாஞெமகாக மணணுககுள

தென்ைன. அேன்தமல் தவதைகாரு

பகாரைரய ரவத்து டுதவ ேணணீரில்

கரையகாே ஒருவிே ஒட்டும் களிமணரணப்

புதிய பகாரைகளில் பூசி இைணரடயும்

ஒட்டிகதககாளளும் விேமகாகச் தெய்ேனர.

இதுதவ கல்்லரணரயக கட்டப்

பயன்படுத்ேப்பட்ட தேகாழில்நுட்பமகாகக

கருேப்படுகிைது.

என்பைக்த ்ம் முன்தனார்கள் திடடமிடடுச

மெய்்தனர்.

ஒவ்மவாரு வடடாரததின் நில அகப்பு,

ண்வைம், க்கள்ம்தாகக ஆகியவறக்றக்

கருததிலமகாண்தட நீர்நிகலககை

வடிவகத்தனர். இதில ஏரிகளும் குைங்களும்

பைாெனததிறகான எளிய வடிவங்கைாகப்

மபைருைவில பையன்பைடடன.

பைாண்டிய ண்டலதது நிலப்பைகுதியில

ஏரிகயக் கண்ாய் என்று அகழப்பைர். கம்ாய்

என்பைது வடடார வழக்குச மொலலாகும்.

ணறபைாங்கான இடததில த்தாண்டிச

சுடுண் வகையமிடட கிணறறுக்கு

உக்றகிணறு என்றும் க்கள் பைருகுநீர்

உள்ை நீர்நிகலக்கு ஊருணி என்றும் மபையர்

சூடடியுள்ைனர்.

்தமிழக வரலாறறில பைல

நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகாலதொழன்

காலததில கடடப்பைடட கலலகணத ய

விரிவான பைாெனததிடடாக இரு்நதுள்ைது.

கலலகணயின் நீைம் 1080 அடியாகவும்

அகலம் 40 மு்தல 60 அடியாகவும் உயரம்

15 மு்தல 18 அடியாகவும் இருக்கி்றது. அது

வலுவான கடடுானத ம்தாழிலநுடபைத்தால

இன்றும் பையன்பைடுவத்தாடு ்து வரலாறறுப்

மபைருகக்கும் ொன்்றாக நிகலதது நிறகி்றது.

33

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 33 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

ணிநீரும் ண்ணும் கலயும் அணிநிழற

காடும் உகடயது அரண்

என்னும் கு்றடபைாவில ்ாடடின் சி்ற்ந்த

அரண்களுள் நீருக்தக மு்தலிடம் ்தருகி்றார்

திருவள்ளுவர். உணமவனப்பைடுவது

நிலதம்தாடு நீதர என்னும் ெங்கப்பைாடல, நீரின்

இன்றியகயாககய எடுததுகரக்கி்றது.

யார் இ்வர்?

இநதிய நீரப் பகாெனத்தின்

ேநரே என அறியப்படும் ெர

ஆரேர ககாட்டன் என்ை ஆஙகி்லப்

தபகாறியகாளர கல்்லரணரயப் ப்ல

ஆணடுகககா்லம் ஆைகாய்நேகார.

கல்்லரண ப்லககா்லம்

மணல் தமடகாகி

நீதைகாட்டம் ேரடப்பட்டது.

ஒருஙகிரணநே ேஞரெ

மகாவட்டம் தேகாடரச்சியகாக

த வ ள ள த் ே கா லு ம்

வைட்சியகாலும் வளரம

குன்றியது. இநேச் சூைலில்

1829இல் ககாவிரிப் பகாெனப் பகுதிககுத் ேனிப்

தபகாறுப்பகாளைகாக ஆஙகித்லய அைெகால் ெர

ஆரேர ககாட்டன் நியமிககப்பட்டகார.

இவரேகான் பயனற்று இருநே

கல்்லரணரயச் சிறு சிறு பகுதியகாய்ப்

பிரித்து மணல் தபகாககிகரள அரமத்ேகார.

அப்தபகாது, கல்்லரணககு அரமககப்பட்ட

அடித்ேளத்ரே ஆைகாய்நே அவர

பைநேமிைரின் அரண கட்டும் திைரனயும்

பகாென தம்லகாணரமரயயும் உ்லகுககு

எடுத்துக கூறினகார. கல்்லரணககு

கிைகாணட் அரணககட் என்ை தபயரையும்

சூட்டினகார.

தமலும் கல்்லரணயின் கட்டுமகான

உத்திரயக தககாணடுேகான் 1873ஆம்

ஆணடு தககாேகாவரி ஆற்றின் குறுகதக

தேௗலீஸவைம் அரணரயக கட்டினகார.

இவ்வாறு ்தமிழர்கள் ்தண்ணீரின்

த்தகவகய ்ன்்றாகப் புரி்நதுமகாண்டு, நீர்

தலாண்ககய அறிவியல த்ாக்கில

கடடகத்தனர். அவறக்ற இன்க்றய

காலசசூழலுக்கு ஏறபை வைப்பைடுததுவது ்ம்

அகனவரின் கடகயாகும். ்ன்றி, வணக்கம்.

அரஙகத தலை்வர்

ஒரு ்ாடடின் வைர்சசிப்தபைாக்கக

ம்றிப்பைடுததுவத்த நீர் தலாண்க்தான்

என்பைக்தக் கருத்தாழததுடன் ்ண்பைர் ஆமீனா

சி்றப்பைாக விைக்கினார். இப்தபைாது தகள்வி

த்ரம். பைார்கவயாைர்கள் வினாக்ககை

எழுப்பைலாம்.

(கைந்துலரயாடல்)

இப்தபைாது அடுத்த ்தகலப்பிறகுச

மெலதவாம். ்தமிழ்க்களும் ்தண்ணீரும்

என்னும் ்தகலப்பில ்ண்பைர் முகிலன் ்தது

கருததுகரகய முன்கவக்க வருகின்்றார்.

முகிைன்

அகனவருக்கும் அன்பு வணக்கம்.

்ாம் வாழும் ்தமிழ்்ாடு மவப்பைண்டலப்

பைகுதியில உள்ைது. எனதவ, நீர் ொர்்ந்த

்தன்னுணர்சசி ்தமிழக க்களுக்கு மிகுதி.

்தாகயப் பைழித்தாலும் ்தண்ணீகரப் பைழிக்காத்த

என்பைது மொல வழக்கு.

்தமிழ் ரபில நீரும் நீராடலும்

வாழ்வியதலாடு பிகணக்கப்பைடடகவயாக

விைங்குகின்்றன என்பைார் தபைராசிரியர்

ம்தா.பைரசிவன். அவர் குளித்தல என்்ற

மொலகலக் குறிததுக் கூறும் கருததுகள்

்க்குப் புதிய சி்ந்தகனககைத ்தருகின்்றன.

குளித்தல என்்ற மொலலுக்கு உடம்பிகனத

தூய்க மெய்்தல அலலது அழுக்கு நீக்கு்தல

என்பை்தலல மபைாருள்; சூரியமவப்பைத்தாலும்

உடல உகழப்பைாலும் மவப்பைகட்ந்த உடகலக்

குளிர கவத்தல என்பைத்த அ்தன் மபைாருைாகும்.

குளிர்த்தல என்பைத்த குளித்தல என்று ஆயிறறு

என்பைது அவரது விைக்கம். குள்ைக் குளிரக்

குகட்நது நீராடி என்கி்றார் ஆண்டாள்.

ம்தய்வசசிகலககைக் குளி(ர்)க்க கவப்பைக்த

திருஞெனம் ஆடல என்று கூறுவர்.

34

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 34 23-03-2018 17:58:57


www.tntextbooks.in

சிறறிலக்கியாகிய பிள்கைத்தமிழில

நீராடல பைருவம் என்று ஒரு பைருவம் உண்டு.

்ாடடுப்பு்றத ம்தய்வக்தகாவிலகளில

ொமியாடிகளுக்கு ஞெள் நீர் மகாடுதது

அரு்ந்தச மெய்வதும் நீராடடுவதும் ்தறதபைாதும்

்கடமுக்றயில உள்ைன.

திருணானபின் கடலாடு்தல என்னும்

வழக்கமும் ்தமிழகததில நிலவுகி்றது. இ்றப்புச

ெடங்கிலும் உடகல நீராடடுவ்தறகாக

நீர்ாகல எடுதது வரு்தல என்பைதும்

்கடமுக்றயில உள்ைது.

அரஙகத தலை்வர்

தகள்வி த்ரம். (கல்நதுகரயாடல

்கடமபைறுகி்றது)

அடுதது இன்க்றய வாழ்வில ்தண்ணீர்

என்னும் ்தகலப்பில கருததுகரயாற்ற

வருகி்றார் மர்சி.

திட்்பமும நுட்்பமும

அம்க த்ாய் கண்டவர்கள்

குணகட்ந்தபின் ்தகலக்குத ்தண்ணீர்

ஊறறியாகிவிடட்தா? என்று தகடபைது வழக்கம்.

சுார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

வாரம் த்தாறும் ்லமலண்மணய் த்தய்ததுக்

குளிப்பைக்தத ்தமிழர்கள் ரபைாகதவ

கவததிரு்ந்தனர். ெனி நீராடு என்பைது

ஔகவயின் வாக்கு.

அதிகாகலயில விவொய நிலததிறகு

உகழக்கச மெலதவார் நீராகாரம்

குடிப்பைார்கள். வீடடிறகு வரும் விரு்நதினர்க்கு

அன்பைான வரதவறபின் அகடயாைாக நீதர

வழங்கப்பைடுகி்றது.

இவ்வாறு ்தமிழக க்களின் குடும்பைம்

ம்தாடங்கி, ெமூகம் வகர அகனததிலும்

்தண்ணீர் முக்கியப் பைங்காறறுகி்றது. ்ன்றி

வணக்கம்.

பசாழர் காைக் குமிழிததூமபு

மரைகககா்லஙகளில் ஏரி நிைம்பும்தபகாது

நீநதுவதில் வல்்லவைகான ஒருவர

ேணணீருககுள தென்று கழிமுகத்ரே

அரடநது குமிழித்தூம்ரப தமத்ல

தூககுவகார. அடியில் இைணடு துரளகள

ககாணப்படும். தமத்ல இருககும் நீதைகாடித்

துரளயிலிருநது நீர தவளிதயறும். கீதை

உளள தெதைகாடித் துரளயிலிருநது நீர

சுைன்று தெற்றுடன் தவளிதயறும். இேனகால்

தூர வகாை தவணடிய அவசியம் இல்ர்ல.

குமிழிததூமபு மசயல்்படும விதம

35

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 35 23-03-2018 17:58:58


www.tntextbooks.in

மர்சி

எலதலாருக்கும் இனிய வணக்கம்.

அறிவியல ம்தாழிலநுடபைம்

வைர்்நத்தாங்கிய இன்க்றய வாழ்வில

்தண்ணீரின் நிகல குறிதது ஆய்வுமெய்ய

தவண்டியது இன்றியகயா்த்தாகும்.

உலகம் முழுவதும் ்தண்ணீர்ப் பைஞெம்

உருவாகத ம்தாடங்கிவிடடது. அமரிக்கா,

இ்நதியா, பைாகிஸ்்தான், சீனா ஆகிய ்ாடுகளில

நிலத்தடி நீர்வைம் குக்ற்நது வருகின்்றது.

குறிப்பைாக ்து ்ாடடில ராஸ்்தான்

ாநிலததில பைத்தாண்டுகளுக்கு முன்தபை

700 அடிவகர ஆழ்குழாய்கள் இ்றக்கியும் நீர்

கிடடவிலகல. சிறு்கரங்களிலும்கூட நிலத்தடி

நீர் குக்ற்நது வருகி்றது. தகாகடக் காலததில

்தண்ணீர்ப் பைற்றாக்குக்ற க்களுக்குப் மபைரும்

வாழ்வியல ம்ருக்கடியாக ாறியுள்ைது.

உலகச சுகா்தார நிறுவனம், உலகம்

விகரவில குடிநீருக்கான கடும் சிக்ககல

எதிர்மகாள்ளும் என எசெரிக்கி்றது.

குடிநீகர விகலமகாடுதது வாங்கும்

அவலம் ம்தாடரும் நிகலகய ாறறியகக்கத

திடடமிட தவண்டியது உடனடித த்தகவயாகும்.

ஆண்டுத்தாறும் மபைய்கின்்ற கழப்மபைாழிகவ

ஆக்கநிகலயில பையன்பைடுததும் மெயல

திடடதக்த ்ாம் உருவாக்க தவண்டும்.

அறிவியல அணுகுமுக்றயில கழநீகரத

த்தக்கி கவததுப் பைாெனததிறகுப் பையன்பைடுத்த

ஊர்த்தாறும் ஏரிககை உருவாக்கினர்

்ம் முன்தனார். அவறக்றத தூர்வாரி

முக்றயாகப் பைராரிப்புப் பைணிககைச மெய்்தல

தவண்டும். இக்த ஒரு க்கள் இயக்காக,

கழக்காலததிறகு முன்தபை மெய்ய தவண்டும்.

இயறகக ்க்குத ்தரும்

்தண்ணீர்க்மகாகடகயத திடடமிடடுப் பையன்

பைடுததுவத்த நீர்சசிக்ககல எதிர்மகாள்ளும்

சி்ற்ந்த வழியாகும் என்பைக்தக் கூறி நிக்றவு

மெய்கின்த்றன். வணக்கம்.

மதரிந்து மதளிப்வாம

தமிழகததின் நீர்நிலைப் ம்பயர்களும விளக்கமும

அகழி – தககாட்ரடயின் புைத்தே

அகழ்நேரமககப்பட்ட நீர அைண

அருவி – மர்லமுகட்டுத் தேககநீர

குத்திட்டுக குதிப்பது

ஆழிககிணறு – கட்லருதக தேகாணடிக

கட்டிய கிணறு

ஆறு – தபருகி ஓடும் தி

இ்லஞசி – ப்லவரகககும் பயன்படும்

நீரத்தேககம்

உரைககிணறு – மணற்பகாஙககான இடத்தில்

தேகாணடிச் சுடுமண வரளயமிட்ட கிணறு

ஊருணி – மககள பருகுநீர உளள நீரநிர்ல

ஊற்று – அடியிலிருநது நீர ஊறுவது

ஏரி – தவளகாணரமப் பகாென நீரத்தேககம்.

கட்டுககிணறு – ெைரள நி்லத்தில் தேகாணடி

கல், தெஙகற்களகால் அகச்சுவர கட்டிய

கிணறு

கடல் - ெமுத்திைம்

கணமகாய் – பகாணடி மணட்லத்தில் ஏரிககு

வைஙகப்படும் தபயர

குணடம் – சிறியேகாய் அரமநே குளிககும்

நீரநிர்ல

குணடு – குளிப்பேற்தகற்ை சிறுகுளம்

குமிழிஊற்று – அடிநி்லத்து நீர,

நி்லமட்டத்திற்குக தககாப்புளித்து வரும்

ஊற்று

கூவல் - உவரமண நி்லத்தில்

தேகாணடப்படும் நீரநிர்ல

தகணி – அக்லமும் ஆைமும் உளள

தபருஙகிணறு

சிரை – தேககப்பட்ட தபரிய நீரநிர்ல

புனற்குளம் – நீரவைத்து மரடயின்றி

மரைநீரைதய தககாணடுளள குளிககும்

நீரநிர்ல

பூட்ரடக கிணறு – கமர்ல நீரபகாய்ச்சும்

அரமப்புளள கிணறு

36

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 36 23-03-2018 17:58:58


www.tntextbooks.in

அரஙகத தலை்வர்

்டப்பு வாழ்க்ககயில உள்ை ்தண்ணீர்ச

சிக்ககலச ொன்றுகளுடன் மர்சி

விைக்கியுள்ைார். இப்தபைாது வினாக்கள்

தகடகலாம்.

(கைந்துலரயாடல்)

மூன்று கருத்தாைர்களின் கருததுககையும்

இன்க்றய ெமூகச சூழ்நிகலககையும்

இகணததுச சி்நதிக்க தவண்டியது ்து

கடக.

உலகின் பைலலுயிர்ப் பைாதுகாப்பிறகு

அடிப்பைகடத த்தகவயாக உள்ை ்தண்ணீகரப்

பைாதுகாததுப் பையன்பைடுத்த தவண்டும். ்து

முன்தனார்கள் கண்டுணர்்ந்த ரபைார்்ந்த

அணுகுமுக்றககைப் பின்பைற்றதவண்டும்.

குைம், ஏரி, காலவாய், கிணறு தபைான்்ற

நீர்நிகலகளின் பைாதுகாப்பு குறித்த

விழிப்புணர்கவ க்களிடம் உருவாக்கு்தல

தவண்டும்.

பைணம் மகாடுத்தால உணகவ விகலக்கு

வாங்கிவிடலாம் என்னும் ததலாடடான

கருதத்தாடடதக்த ாறறிக் மகாள்தவாம்.

உணவு உறபைததிக்கு அடிப்பைகட நீதர.

அதுடடுன்றி நீதர உணவாகவும் இருக்கி்றது

என்பைக்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு

முன்தபை,

துப்பைார்க்குத துப்பைாய துப்பைாக்கித துப்பைார்க்குத

துப்பைாய தூஉம் கழ

என்று திருவள்ளுவர் கூறியுள்ைக்தக்

கருததிலமகாண்டு மெயலபைடுதவாம். அடுத்த

யார் இ்வர்?

ேமிழ்காட்டின் தேன்

மகாவட்டஙகளகான தேனி,

திணடுககல், மதுரை, சிவகஙரக,

இைகாமகாேபுைம் ஆகியவற்றின்

விவெகாயத்திற்கும் குடிநீருககும்

உேவும் முல்ர்லப் தபரியகாறு அரணரயக

கட்டியவர ஜகான் தபன்னி குவிக.

ஆஙகித்லயர ஆட்சிக ககா்லத்தில் ரவரக

வடிநி்லப் பைப்பில் மரை தபகாய்த்துப் பஞெம்

ஏற்பட்டேகால் பல்்லகாயிைககணகககான மககள

பகாதிககப்பட்டனர. தமற்குத் தேகாடரச்சி

மர்லயில் தபய்யும் மரைநீர தபரியகாற்றில்

ஓடி வீணகாகக கடலில் க்லப்பரே அறிநே

இவர அஙகு ஓர அரண கட்ட முடிவு

தெய்ேகார. கட்டுமகானத்தின்தபகாது இரடயில்

கூடுேல் நிதி ஒதுகக ஆஙகித்லய அைசு

மறுத்ேதபகாது ேனது தெகாத்துகரள விற்று

அரணரயக கட்டி முடித்ேகார. அவருககு

ன்றி தெலுத்தும்

விேமகாக அப்

பகுதி மககள ேம்

குைநரேகளுககுப்

தபன்னி குவிக

எனப் தபயர

சூட்டும் வைககம்

இன்றும் உளளது.

உலகப்தபைார் ஒன்று உருவானால, அது

்தண்ணீருக்காகத்தான் உருவாகும் என்னும்

நிகலகக்கு முடிவுகர எழுதுதவாம்.

்ன்றி, வணக்கம்.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. நீரின்று அகயாது உலகு, நீரின்று அகயாது யாக்கக இவ்விரண்டு ம்தாடர்ககையும்

ஒப்புகப்பைடுததி வகுப்பில கல்நதுகரயாடுக .

2. வீடுகளில பையன்பைடுத்தப்பைடும் ்தண்ணீர் எங்கிரு்நது கிகடக்கி்றது? இ்தறகான நீர் எங்கிரு்நது

வருகி்றது? இன்னும் எவ்வைவு காலததிறகுத ்தண்ணீர் தபைாதுான்தாக இருக்கும்?

என்பைவறறுக்கான ்தகவலககைத திரடடி ஒப்பைகடவு உருவாக்குக.

37

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 37 23-03-2018 17:58:58


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

கவிதைப் ப்பலழ

்பட்ட மரம

நம் முன்தனோரின் வாழ்க்கக இயற்கையோடு இகய்ந்தது. அவர்கள்

மரம், செடி, மகாடிகளை மிகவும் நேசித்தனர். கால மாற்றததில

இவ்வாழ்வு சிறிது சிறி்தாக க்ற்நதுமகாண்தட வருகி்றது. மரம்

என்பைது மனி்த வாழ்வில மிகவும் இன்றியமையா்தது. மரங்கள்

இலகல என்றால் நமக்கு உயிர்வளி கிகடக்கால தபைாய்விடும்.

அவ்வகையில பட்டுப்தபைான மரமொன்று கவிஞர் ஒருவரின்

உள்ைததில ஏற்படுததிய குமு்றகல வெளிப்பைடுததும் இக்கவிக்த,

மரங்களை வளர்ததுப் தபைணிக் காததிட வேண்டும் என்்ற உணர்கவ நமக்கு ஏற்படுததுகி்றது.

தோட்ரடக் கிளையொடு

நின்று தினம்பெரு

மூச்சு விடும்மரமே !

வெட்டப் படும்ஒரு

நாள்வரு மென்று

விசனம் அரடந்ெரனமோ ?

குந்த நிழல்தரக்

கந்ெ மலர்தரக்

கூரை விரித்தஇலை !

வெந்து கருகிட

இந்ெ நிறம்வர

வெம்பிக் குரேந்ெரனமோ ?

கட்டை யெனும்பெயர்

உற்றுக் தகாடுந்துயர்

பட்டுக் கருகிரனமே !

பட்டை யெனும்உடை

இற்றுக் கிழிந்தெழில்

முற்றும் இேந்ெரனமே !

காலம் எனும்புயல்

சீறி எதிர்க்கக்

கலஙகும் ஒருமனிதன்

ஓலமி டக்கரம்

நீட்டிய மபால்இடர்

எய்தி உேன்றரனமே!

பாடும் பறவைகள்

கூடி உனக்தகொரு

பாடல் புரனந்ெதுவும்

மூடு பனித்திரை

யூடு புவிக்தகொரு

மோகங தகாடுத்ததுவும்

ஆடுங கிளைமிசை

ஏறிச் சிறுவர்

குதிரை விடுத்ததுவும்

ஏடு தருஙகரெ

யாக முடிந்தன!

இன்று வெறுஙகனவே!

- கவிஞர் தமிழ் ஒளி

38

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 38 23-03-2018 17:58:58


www.tntextbooks.in

மசால்லும ம்பாருளும

குநே – உட்ககாை, கநேம் - மணம்

மிரெ – தமல் , விெனம் - கவர்ல

இைக்கணக்குறிப்பு

தவநது, தவம்பி, எய்தி – விரனதயச்ெஙகள

மூடுபனி, ஆடுகிரள – விரனத்தேகாரககள

தவறுஙகனவு – பணபுத்தேகாரக

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

விரித்ே - விரி + த் + த் + அ

விரி - பகுதி

த் - ெநதி

த் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல

அ - தபயதைச்ெ விகுதி

குரமநேரன - குரம + த்(ந) + த் + அன்+ஐ

குரம - பகுதி

த் - ெநதி. த் - ந ஆனது விககாைம்

த் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல, அன் - ெகாரிரய

ஐ - முன்னிர்ல ஒருரம விரனமுற்று விகுதி

நூல் ம்வளி

கவிஞர ேமிழ் ஒளி (1924–1965) புதுரவயில் பிைநேவர. பகாைதியகாரின்

வழித்தேகான்ை்லகாகவும் பகாைதிேகாெனின் மகாணவைகாகவும் விளஙகியவர. மககளுகககாகப்

ப்ல பரடப்புகரள உருவகாககியவர. நிர்லதபற்ை சிர்ல, வீைகாயி, கவிஞனின் ககாேல்,

தம தினதம வருக, கணணப்பன் கிளிகள, குருவிப்பட்டி, ேமிைர ெமுேகாயம், மகாேவி

ககாவியம் முே்லகானரவ இவரின் பரடப்புகளுள குறிப்பிடத்ேககரவ. பகாடப்பகுதி ேமிழ் ஒளியின்

கவிரேகள என்னும் நூலில் இடம்தபற்றுளளது.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. விகைநிலங்கள் கடடடங்கைாகின்்றன - என்னும் ்தகலப்பில ஒடடியும் மவடடியும்

தபைசுக.

2. பைடடரம், புதி்தாக முகைவிடட குருதது ஆகிய இரண்டும் தபைசிக்மகாள்வ்தாய்க் கறபைகன

உகரயாடல நிகழ்ததுக.

3. பைடடணததுப் பை்றகவகளும் ஊர்ப் பை்றகவகளும் என்்ற ்தகலப்பில பை்றகவகள் கூறுவன

தபைாலச சிறு சிறு கவிக்தகள் பைகடக்க.

எ.கா - ்படடணததுக் காக்்க

ஊகரத தூய்க மெய்கின்த்றாம்

உ்றகவக் கூடடிப் பைகிர்கின்த்றாம்

ககர்நது ்தாகம் எடுக்கி்றத்த

விகர்நது நீகர கவப்பீதர!

கிராமததுக் கிளி

்தததிப் பை்றக்கும் உ்றவுகதை

மகாததித தின்ன வாருங்கள்

பைழுததுத ம்தாங்கும் பைழக்கூடடம்

கழுதது வகரக்கும் உண்பீதர!

39

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 39 23-03-2018 17:58:58


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

கவிதைப் ப்பலழ

ம்பரியபுராணம

வரப்புயர நீர் உயரும்; நீருயர ம்ல உயரும்; ம்லலுயரக் குடி உயரும்.

உயர்்ந்த குடியாக, நாடெலலாம் நீர் நாடாகச தொழநாடு திகழ்கி்றது.

காவிரியின் பைாக்தமயலலாம் பூவிரியும் தகாலத்தை அழகாக

விவரிததுரைக்கி்றது மபைரியபுராணம். வளங்கெழு திருநாடடின்

சி்றப்கபை இயறகக எழிற கவிக்தகளாய்ப் பைடரச செய்துள்ளது.

திருநாட்டுச் சி்றப்பு

1. மாவி ரைத்தெழுந் தார்ப்ப வரைதரு

பூவி ரித்த புதுமதுப் பொங்கிட

வாவி யிற்தபொலி நாடு வளந்தரக்

காவி ரிப்புனல் கால்பரந் தோங்குமால்

சொல்லும் மபைாருளும்: மா - வண்டு ; மது - த்தன் ; வாவி–மபைாய்கக.

40

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 40 23-03-2018 17:58:59


www.tntextbooks.in

2. ேணடுபுனல் பைந்ெவயல் வளர்முதலின் சுருள்விரியக்

கணடுழவர் பதஙகாட்ட களைகளையுங கடைசியர்கள்

தணடைளஞ் சொரிபணிலம் இடறியிடை தளர்ந்தசைவார்

வணடரலயும் குழல்அரலே மடநடையின் வைம்பர்ணவார்

சொல்லும் மபைாருளும்: வளர் முதல் - நெற்பயிர் ; ்தரளம் - முதது; பைணிலம் - சங்கு;

வரம்பு - வரப்பு.

3. காதடல்லாம் கரேக்கரும்பு காவெல்லாம் குரேக்கரும்பு

மாடெல்லாம் கருஙகுவளை வயலெல்லாம் நெருஙகுவளை

மகாதடல்லாம் மடஅன்னம் குளமெல்லாம் கடல்அன்ன

நாதடல்லாம் நீர்நாடு தனைஒவவா நலமெல்லாம்*

சொல்லும் மபைாருளும்: கழை - கரும்பு ; கா - தொகல ; குழை – சிறு கிளை; அரும்பு – மலர்

மாடடு; மாடு - பைக்கம்; நெருங்கு வளை - நெருங்குகின்்ற சங்குகள் ; கோாடு - குைக்ககர.

4. அன்னம் ஆடும் அகன்துறைப் தபாய்ரகயில்

துன்னும் மேதி படியத் துரெந்தெழும்

கன்னி வாளை கமுகின்மேற் பாய்வன

மன்னு வான்மிசை வானவில் மபாலுமால்

சொல்லும் மபைாருளும்: ஆடும் - நீராடும் ; மேதி - எருமை ; துக்த்நது எழும் - கலக்கி எழும்;

கன்னி வாளை - இளமையான வாளைமீன்.

5. அரிதரு தந்தநற் சூட்டின் அடுக்கிய அடுக்கில் சேர்ப்பார்

பரிவறத் தடிந்ெ பன்மீன் படர்நெடுங குன்று தய்வார்

சுரிவளை சொரிந்த முத்தின் சுடர்ப்பெரும் தபாருப்பு யாப்பார்

விரிமலர்க் கற்ரற வேரி தபாழிந்திழி வெற்பு வைப்பார்

சொல்லும் மபைாருளும்: சூடு - ம்ல அரிக்கடடு ; சுரிவளை - சங்கு ; வேரி - த்தன்.

6. சாலியின் கற்றை துற்ற தடவரை முகடு சாய்த்துக்

காலிரும் பகடு மபாக்கும் கரும்பெரும் பாணடில் ஈட்டம்

ஆலிய முகிலின் கூட்டம் அருவரைச் சிமயச் சாரல்

மபால்வலங கொண்டு சூழும் காட்சியின் மிக்க ென்மற.

சொல்லும் மபைாருளும்: பைகடு - எருமைக்கடா ; பைாண்டில - வடடம் ; சிமயம் - மலையுசசி.

7. நாளிகே ைஞ்த ருந்தி நறுமலர் நரந்தம் எஙகும்

மகாளிசா லந்த மாலம் குளிர்மலர்க் குரவம் எஙகும்

தாளிரும் மபாந்து சந்து தணேலர் நாகம் எஙகும்

நீளிலை வஞ்சி காஞ்சி நிறைமலர்க் மகாஙகம் எஙகும்.

சொல்லும் மபைாருளும்: நாளிகேரம் - ம்தன்கன ; நர்ந்தம் - நாரத்தை ; தகாளி - அரசமரம் ;

சாலம் - ஆசொ மரம் ; தமாலம் - பைசசிகல மரங்கள்; இரும்தபைா்நது - பைருத்த பைகனரம் ;

சந்து - ெ்ந்தன மரம் ; நாகம் - நாகமரம் ; காஞசி – ஆறறுப்பூவரசு.

41

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 41 23-03-2018 17:58:59


www.tntextbooks.in

்பாடலின் ம்பாருள்

1. காவிரிநீர் மலையிலிருந்து புதிய

பூக்களை அடிததுக்மகொண்டு வருகி்றது.

அப்பூக்களில த்தன் நிக்ற்நதிருப்பை்தால

வண்டுகள் சூழ்ந்து ஆரவாரம் செய்கின்்றன.

நீர்நிலைகள் நிக்ற்ந்த நாடடுக்கு வளதக்தத

்தரும் மபைாருடடுக் காவிரி நீர் காலவாய்களில

பைரந்து எங்கும் ஓடுகி்றது.

2. நடடபின் வயலில வைர்்ந்த நாறறின்

முதல்இலை சுருள் விரி்ந்தது. அப்பைருவத்தைக்

கண்ட உழவர் இது்தான் களைபைறிக்கும்

பைருவம் என்்றனர். அவ்வாத்ற களைகளைக்

களைந்து செலலும் உழததியரின் காலகளில

குளிர்்ந்த முததுக்களை ஈனும் சங்குகள்

இடறின. அ்தனால, இடை ்தைர்ந்து

வண்டுகள் மொய்க்கும் கூ்ந்தல அசையுமாறு

மென்மையாக நடந்து அருகில உள்ை

வரப்பினை அடைவர்.

3. காடுகளில எலலாம் கழையாகிய

கரும்புகள் உள்ளன. தொகலகள் எங்கும்

குழைகளில (செடிகளின் புதிய கிளைகளில,

புதிய ்தளிர்களில) மலர் அரும்புகள் உள்ளன.

பைக்கங்களில எங்கும் கரிய குவளை மலர்கள்

மலர்ந்துள்ளன. வயலகளில எங்கும்

நெருக்கமாகச சங்குகள் கிடக்கின்்றன.

நீர்நிலையின் கரையெங்கும் இளைய

அன்னங்கள் உலவுகின்்றன. குளங்கள்

எலலாம் கடகலப்தபைான்்ற பைரப்கபை உடையன.

அ்தனால, நாடு முழுதும் நீர்்ாடு என்று

மொலலத்தக்க்தாய் உள்ளது. இத்தகைய

சி்றப்புகளால பி்ற நாடுகள் தொழநாடடிறகு

ஈடாக மாடடா.

4. அன்னங்கள் விளையாடும் அகலமான

துக்றகளைக் கொண்டட நீர்நிலைகளில

எருமைகள் வீழ்ந்து மூழ்கும். அ்தனால,

அந்நீர்நிலையில உள்ள வாளை மீன்கள்

துள்ளி எழுந்து அருகில உள்ள பைாக்கு

மரங்களின் மீது பைாயும். இக்காடசியானது

நிலையான வானததில த்தான்றி க்றயும்

வானவிலகலப் தபைான்று விளங்கும்.

5. அரியப்பைடட செ்நம்லலின் சூடுகளை

அடுக்கிப் மபைரிய தபைாராகக் குவிப்பைர்.

மிகுதியாகப் பிடிக்கப்பைடட பைலவகை

மீன்களையும் நீண்ட குன்க்றப்தபைால குவிப்பைர்.

42

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 42 23-03-2018 17:59:00


www.tntextbooks.in

வகை்ந்த ெங்குகள் ஈன்்ற முததுககையும்

குன்க்றப்தபைால உயர்ததிக் கூடடுவர்.

த்தன்வடியும் விரி்ந்த லர்தம்தாகுதிகய

கலதபைால குவிதது கவப்பைர்.

6. ம்லகறக்றகள் குவி்ந்த மபைரிய

கலதபைான்்ற தபைாகர ததலயிரு்நது ொயச

மெய்வர். மபைரிய வண்டிககைச மெலுததும்

கருகயான எருகக்கூடடங்கள் வலாகச

சுறறிசசுறறி மிதிக்கும் இதத்தாற்றானது

கரிய தகங்கள் மபைரிய மபைான்ாகலச ொரல

மீது வலாகச சுறறுகின்்ற காடசிதபைால

இைக்கணக்குறிப்பு

கருஙகுவரள, தெநதல் – பணபுத்

தேகாரககள.

விரிம்லர – விரனத்தேகாரக

ேடவரை – உரிச்தெகால் தேகாடர

உள்ைது. இத்தககய காடசிகள் அங்கு

மிகுதியாகத த்தான்றும்.

7. அ்ந்ாடடில எங்கும் ம்தன்கன,

மெரு்நதி, ்றுணமுகடய ்ர்ந்தம் தபைான்்றகவ

உள்ைன. அரெ ரம், கடம்பை ரம், பைசசிகல

ரம், குளிர்்ந்த லகரயுகடய குரா ரம்

தபைான்்றகவ எங்கும் வைர்்நதுள்ைன. மபைரிய

அடிப்பைாகதக்தக் மகாண்ட பைகன, ெ்ந்தனம்,

குளிர்்ந்த லகரயுகடய ்ாகம், நீண்ட

இகலககையுகடய வஞசி, காஞசி லர்கள்

நிக்ற்ந்த தகாங்கு மு்தலியன எங்மகங்கும்

மெழிதது வைர்்நதுள்ைன.

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

பகாய்வன - பகாய் + வ + அன் + அ

பகாய் - பகுதி

வ - எதிரககா்ல இரடநிர்ல, அன் - ெகாரிரய

அ - ப்லவின்பகால் விரனமுற்று விகுதி

நூல் ம்வளி

சுநேைரின் திருத்தேகாணடத் தேகாரக அடியவர தபருரமரய ஓர அடியில் கூறுகிைது.

இரேச் சிறிது விரித்து ம்பியகாணடகார ம்பியகால் எழுேப்பட்ட திருத்தேகாணடர

திருவநேகாதி ஒவதவகாரு பகாடலிலும் அவஅடியகாரகளின் சிைப்ரபக கூறுவேகாக

அரமநதுளளது. இநே இைணடு நூல்கரளயும் அடிப்பரடயகாகக தககாணடு தெககிைகாைகால்

ஒவதவகாரு புைகாணத்திலும் ஒவதவகார அடியகாைகாக அறுபத்துமூவரின் சிைப்புகரள

விளககிப் பகாடப்பட்டது திருத்தேகாணடர புைகாணம். இேன் தபருரம ககாைணமகாக இது தபரியபுைகாணம்

என்று அரைககப்படுகிைது.

கி.பி. 12ஆம் நூற்ைகாணரடச் தெரநே தெககிைகார தெகாை அைென் இைணடகாம் குத்லகாத்துஙகன் அரவயில்

முே்லரமச்ெைகாக இருநேகார. 'பகதிச்சுரவ னி தெகாட்டச் தெகாட்டப் பகாடிய கவிவ்லவ' என்று இவரை

மககாவித்துவகான் மீனகாட்சி சுநேைனகார பகாைகாட்டுகிைகார.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. மூசசு விடும் ரம், புரடடிப் தபைாடட புயல , இகெ பைாடும் பை்றகவகள் , பைனிததுளியில ம்தரியும்

பைகன, என் இனிய கனவு தபைான்்ற ்தகலப்புகளில பைள்ளி இலக்கிய ன்்றததில கவிக்த

பைடிக்க.

2. கவிக்தயின் விவரிப்கபை உகர்கடயில எழுதுக.

வானகத, இைமவயிதல, ரசமெறிதவ, நீங்கமைலலாம்

கானலின் நீதரா? – மவறுங் காடசிப் பிகழ்தாதனா?

தபைான ம்தலலாம் கனவிகனப்தபைால புக்த்ந்தழி்நத்த

தபைான்தனால ்ானும்ஓர் கனதவா? – இ்ந்த

ஞாலமும் மபைாய்்தாதனா?

- பைாரதியார்

43

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 43 23-03-2018 17:59:00


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

கவிலதப் ப்பலழ

பு்றநானூறு

நிலம், நீர், காறறு என்பைகவ னி்தனின் அடிப்பைகடத த்தகவகைாகும்.

இயறகக ்க்குக் மகாகடயாகத ்த்நதிருக்கும் இவறக்ற உரிய

முக்றயில தபைணிப் பைாதுகாக்க தவண்டும். நீரின் இன்றியகயாககய

உணர்்ந்த ்ம் முன்தனார்கள், நீர்நிகலககை உருவாக்குபைவர்ககை

“உயிகர உருவாக்குபைவர்கள்” என்று தபைாறறினர்.

வான் உட்கும் வடிநீண ேதில்,

ேல்லல் மூதூர் வே மவந்மெ!

தல்லும் உலகத்துச் தல்வம் மவணடினும்

ஞாலம் காவலர் மொள்வலி முருக்கி,

ஒருநீ ஆகல் மவணடினும், சிறந்ெ

நல்லிர நிறுத்ெல் மவணடினும், ேற்று

அென்ெகுதி மகள்இனி மிகுதி ஆள!

நீர்இன்று அரேோ ோக்ரகக்கு எல்லாம்

உணடி தகாடுத்மொர் உயிர் தகாடுத்மொமை!

உணடி முெற்மற உ்ணவின் பிணடம்;

உ்ணதவனப் படுவது நிலத்தொடு நீமை;

நீரும் நிலமும் பு்ணரிமோர், ஈணடு

உடம்பும் உயிரும் பரடத்திசிமனாமை!*

வித்திவான் மநாக்கும் புன்புலம் கண்ணகன்

ரவப்பிற்று ஆயினும், நணணி ஆளும்

இரறவன் ொட்கு உெவாமெ ! அெனால்

அடுமபார்ச் தழிே ! இகோது வல்ரல ;

நிலன் தநளிேருஙகின் நீர்நிரல தபருகத்

ெட்மடார் அம்ே ! இவண ெட்மடாமை !

ெள்ளாமொர் இவண ெள்ளா மொமை !

(புறம் 18: 11 - 30)

்பாண்டியன் மநடுஞ்மசழியலனக்

குடபுைவியனார் ்பாடியது

திரண: தபகாதுவியல்

துரை: தபகாருணதமகாழிகககாஞசி

44

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 44 23-03-2018 17:59:00


www.tntextbooks.in

விண்ணை முட்டும் திணணிய நெடுமதில்

வளமை நாட்டின் வலிய ேன்னவா

மபாகும் இடத்திற்குப் தபாருள்

உலகம் வெல்லும் ஒரு தனி ஆட்சி

வாடாத புகழ் மாலை வைமவணடுதேன்றால்

தகுதிகள் இவைதாம் தவறாது தெரிந்துதகாள்

உ்ணவால் ஆனது உடல்

நீரால் ஆனது உ்ணவு

உ்ணவு என்பது நிலமும் நீரும்

நீரையும் நிலத்தையும் இர்ணத்ெவர்

உடலையும் உயிரையும் படைத்தவர்

புல்லிய நிலத்தின் நெஞ்சம் குளிர

வான் இரஙகவில்ரலமேல்

யார் ஆணடு என்ன

அதனால் எனது சொல் இகழாது

நீர்வளம் பெருக்கி நிலவளம் விரிக்கப்

தபற்மறோர் நீடுபுகழ் இன்பம் தபற்மறோர்

நீணிலத்தில் மற்றவர் இருந்தும் இறந்தும்

தகட்மடோர் ேணணுக்கு பாரமாய்க் தகட்மடோர்

ம்பாதுவியல் திணை

மவடசி மு்தலிய புறத்திணைகளுக்

கெலலாம் மபைாதுவான செய்திகளையும்

முன்னர் விைக்கப்பைடா்த செய்திகளையும்

கூறுவது மபைாதுவியல திணையாகும்.

ம்பாருண்மாழிக்காஞ்சித துல்ற

சான்த்றார் ம்தளிவாய் ஆராய்ந்து ம்தளி்ந்த

மபைாருள்களைப் பி்றர்க்குப் பையன்பைடுமாறு

எடுததுகரப்பைது மபைாருண்மாழிக்

காஞசிததுக்றயாகும்.

மசால்லும ம்பாருளும

யகாகரக – உடம்பு, புணரிதயகார – தநேவர,

புன்பு்லம் – புல்லிய நி்லம், ேகாட்கு –

முயற்சி, ஆளுமை; தளளகாதேகார இவண

தள்ளாதேகாதை – குறைவில்்லகாது நீர

நிர்ல அமைப்பவரகள குறைவில்்லகாது

புகழுடையவரகளகாக விளஙகுவகாரகள.

்பாடலின் ம்பாருள்

வான்வரை உயர்்ந்த மதிலைக் மகாண்ட

பைகழகயான ஊரின் ்தகலவனே! வலிமை

மிக்க தவ்ந்தனே! நீ மறுமை இன்பைத்தை

அடைய விரும்பினாதலா உலகு முழுவக்தயும்

வெலல விரும்பினாதலா நிலையான புகழைப்

மபை்ற விரும்பினாதலா செய்ய வேண்டியன

என்னவென்று கூறுகித்றன். கேட்பாயாக!

உலகில உள்ள யாவற்றையும்

மிகுதியாகக் மகாண்டு விளங்கும் பைாண்டிய

நெடுஞமெழியனே! நீர் இன்றி அமையா்த

உடல உணவால அமைவது; உணவையே

மு்தன்கயாகவும் உடையது. எனவே உணவு

்த்ந்தவர் உயிகரத ்த்ந்தவர் ஆவர்.

உணவு எனப்பைடுவது நிலததுடன்

நீரும் ஆகும். நிலத்தையும் நீரையும் ஒன்று

சேர்த்தவர் இவ்வுலகில உடலையும்

உயிரையும் ஒன்று சேர்த்தவர். ம்ல மு்தலிய

்தானியங்ககை விக்ததது கழகயப்

பைார்ததிருக்கும் பைர்ந்த நிலமாயினும் அ்தகனச

சார்ந்து ஆளும் அரசனின் முயறசிக்குச

சிறிதும் உ்தவாது. அ்தனால, நான் கூறிய

மொழிகளை இகழாது விரைவாகக்

கடைப்பிடிப்பைாயாக.

நிலம் குழி்ந்த இடங்கள்த்தாறும்

நீர்நிலையைப் மபைருகச செய்்தல வேண்டும்.

அவ்வாறு நிலததுடன் நீரைக் கூடடிதயார்

மூவகை இன்பைத்தையும் நிலைத்த புகழையும்

மபைறுவர். இக்தச செய்யா்தவர் புகழ் மபை்றாது

வீணே மடிவர்.

இலக்கணக்குறிப்பு

மூதூர, நல்லிசை, புன்பு்லம் –

பணபுத்தேகாரககள; நிறுத்தல் –

தேகாழிற்தபயர ; அமையகா – ஈறுதகட்ட

எதிரமரைப் பெயரெச்சம்.

நீரும் நி்லமும், உடம்பும் உயிரும்

– எணணும்ரமகள; அடுதபகார –

விரனத்தேகாரக.

தககாடுத்தேகார - வினையகா்லரணயும்

பெயர.

45

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 45 23-03-2018 17:59:00


www.tntextbooks.in

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

நிறுத்ேல் – நிறு + த் + ேல்

நிறு – பகுதி

த் – ெநதி

ேல் – தேகாழிற்தபயர விகுதி

தககாடுத்தேகார – தககாடு +த் + த் + ஓர

தககாடு – பகுதி

த் – ெநதி

த் – இைநேககா்ல இரடநிர்ல

ஓர – ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

நூல்ம்வளி

எட்டுத்தேகாரக நூல்களுள ஒன்று புைகானூறு. இது பணரடய தவநேரகளின்

வீைம், தவற்றி, தககாரட குறித்தும் குறுநி்ல மன்னரகள, பு்லவரகள, ெகான்தைகாரகள

உளளிட்டவரகளின் தபருரமகரளப் பற்றியும் அன்ரைய மககளின் புைவகாழ்கரகரயப்

பற்றியும் கூறுகிைது. இநநூல் பணரடத் ேமிைரகளின் அரிய வை்லகாற்றுச்தெய்திகள

அடஙகிய பணபகாட்டுக கருவூ்லமகாகத் திகழ்கிைது.

குளம்தேகாட்டுக தககாடு பதித்து வழிசீத்து

உளம்தேகாட்டு உழுவயல் ஆககி - வளம்தேகாட்டுப்

பகாகுபடும் கிணற்தைகாடு என்று இவரவம் பகாற்படுத்ேகான்

ஏகும் தெகாரககத்து இனிது

- சிறுபஞெமூ்லம்

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. பின்வரும் பு்ற்ானூறறுத ம்தாடர்களுக்கான மபைாருகைப் பைள்ளி நூலகததிறகுச மென்று

அறி்நது எழுதுக.

அ) உண்டி மகாடுதத்தார் உயிர் மகாடுதத்தாதர! ( பு்றம் – 18)

ஆ) உண்பைது ்ாழி உடுப்பைகவ இரண்தட ! (பு்றம் - 189)

இ) யாதும் ஊதர யாவரும் தகளிர் ! ( பு்றம் – 192 )

ஈ) ொன்த்றான் ஆக்கு்தல ்த்நக்தக்குக் கடதன !

்ன்னகட ்லகல தவ்ந்தறகுக் கடதன ! ( பு்றம் – 312 )

உ) உறறுழி உ்தவியும் உறுமபைாருள் மகாடுததும் ,

பிறக்றநிகல முனியாது கற்றல ்ன்த்ற ! ( பு்றம் – 183 )

2. “உணவாகும் கழ” என்னும் ்தகலப்பில விைக்கக் குறிப்புகளுடன் கூடிய பைடதம்தாகுப்கபை

உருவாக்குக.

46

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 46 23-03-2018 17:59:00


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

விரி்வானம

தண்ணீர்

- கந்தர்்வன்

்தண்ணீரின் இன்றியமையாமையையும் த்தகவகயயும்

பைண்கடய காலததிலிருந்து இலக்கியங்கள் வலியுறுததிக்

மகாண்தடயிருக்கின்்றன. இன்று நீர் நெருக்கடி உசெததில இருக்கி்றது.

குறிப்பைாகச சிறறூர்களில இ்ந்த நெருக்கடி வாழ்க்ககச சிக்கலாகவே

மாறிவருகி்றது. இக்த உணர்ததுகி்றது இசசிறுகக்த.

வெயில குரூரமாய் அடிததுவிடடுத

்தணியத ம்தாடங்கிய வேளை; பைாசஞர்

ரயிலின் கூவல வெகு தொலைகலவிலிருந்து

அருவலாகக் கேடடது. வலலத்்ந்தல

்தாண்டியதும் இன்ஜின் டிகரவர்கள்

இப்பைடித்தான் ஒலி எழுப்புவார்கள்.

திண்ணைக்கு ஓடிவந்து, தூகணப் பிடிததுக்

மகாண்டு திரும்பிப் பைார்த்தாள் இந்திரா.

தூரததில ரயில வருவது மங்கலாகத ம்தரி்ந்தது.

உள்ளே அம்மா ‘மபைாடடுத ்தண்ணி

யிலகல’ என்று ரயில ஊதல் தகடடு

47

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 47 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

அனிசகெயாகச சொல்லிக் மகாண்டிரு்ந்தது.

ஐயா, சினை ஆடகடப் பைார்த்தபைடி

திண்ணையில உடகார்ந்திரு்ந்தார். ஐயாவுக்கு

எப்தபைாதும் கணக்குத்தான். ஆடு குடடி

தபைாட… குடடி மபைருததுக் குடடிகள் தபைாடடுக்

குதபைரனாகும் கணக்கு.

இந்திரா குடதக்தத தூக்கி இடுப்பில

கவததுக்மகொண்டு வாரிகயத ்தாண்டி

ஓடினாள். மேடகட எடடும்தபைாது ஏமழடடுப்

மபைண்கள் இடுப்பில குடங்கதைாடு

ஓடிவந்து இந்திராவை மு்ந்தப் பைார்த்தார்கள்.

எல்லோரும் வாலிபைப் மபைண்கள். முந்துகி்ற

மபைண்ககைப் பிந்துகி்ற மபைண்கள் ெகடகளைப்

பிடிதது இழுத்தார்கள். கைகளைப் பிடிதது

மடக்கினார்கள். அடுத்தவர் குடங்ககைப்

பைடபைடவென்று கையால அடித்தார்கள். சிரிப்பும்

கனைப்புமாக ஓடினாலும் முந்துபைவர்களைப்

பைார்தது ம்ாடிக்மகொருமுக்ற கடுகடுமவன்று

தகாபைானார்கள். அடுத்த ம்ாடியில

முந்தும்தபைாது சிரிததுக் மகாண்டார்கள்.

இரண்டு மூன்று குடங்களைத

தூக்கிக்மகொண்டு புயல நுழைவது தபைால ரயில

நிலையததுக்குள் பைாய்்ந்தார்கள்.

இந்திரா இதில பைடுமகடடியான மபைண்.

எல்லோருக்கும் முன்பைாக இடம்பிடித்தத்தாடு

டடுமலலால, பை்தற்றமேயிலலால

அலடசியமாக நிறகி்ற அழகைப் பைார்த்தால

ஐ்ந்தாறு வருசங்களாக அத்த இடததில நிற்பது

தபைால இரு்ந்தது. இடம்பிடிக்க முடியா்த

மபைண்கள் சுவர்களில சாய்ந்துமகாண்டு

எகத்தாளம் தபைசினார்கள். ஸ்டேஷன்

மாஸ்டர் வெள்ளை உடைகளோாடும்

பைசகெக் மகாடிதயாடும் வ்ந்தவர் இ்ந்தச

சசெரவைப் பைார்ததுவிடடு, ‘ஒரு நாளைக்கு

ஸ்குவார்டை வரசமொலலி எல்லாகரயும்

அள்ளிக்கிடடுப் தபைாயி ஜெயிலல தபைாடுத்றன்’

என்்றார். மபைண்கள் இடுப்புக் குடங்களுக்குள்

முகங்களைக் கவிழ்தது வக்கணையாகச

சிரித்தார்கள்.

ரயில, காடடுயானை பிளிறிக்மகொண்டு

வருவதுதபைால நிலையததுக்குள் நுகழ்ந்தது.

பையணிகள் யாரும் இ்றங்கும் முன்பைாக இந்திரா

குடதத்தாடு பெட்டிக்குள் பைாய்்ந்தாள். முகம்

கழுவும் தபைசின் குழாயை அழுததி வேகம்

வேகமாக அரைசமெம்பும் கால செம்புமாகப்

பிடிததுக் குடததில ஊறறிக்மகொண்டிரு்ந்தாள்.

இ்ந்தக் குழாயில ்தண்ணீர்ச சனியனும்

விறுவிறுவென்று வந்துவிடாது; இ்ந்தப் பீடைக்

குடமும் நிக்ற்நது ம்தாகலக்காது.

இது்தான் நாளை சாயந்திரம்வகர

வீடடுக்குக் குடி்தண்ணீர். இதுவும்

கிடையாம்தன்்றால, பிலாப்பட்டிக்குப் தபைாக

வேண்டும் நலல ்தண்ணீருக்கு. இ்ந்த ஊரும்

அக்கம்பக்கத்து ஊர்களும் உவடு அரிததுப்

தபைாய்விடடன. ஊருக்குள் நாலு இடங்களில

கிணறு மவடடிப் பைார்த்தார்கள். உப்மபைன்்றால

குடலை வாய்க்குக் மகாண்டுவருகி்ற உப்பு.

கடல ்தண்ணீகரவிட ஒருமடங்கு கூடு்தலான

உப்பு. கிணறறுத ்தண்ணீரில உப்பைைம்

தபைாடலாம் என்்றார்கள்.

எலலா ஊர்களும் தீய்ந்து தபைாய்விடடன.

எலலா ஊரிலும் பைருவகாலததில மழை

மபைய்யும். புயல வ்ந்தால்தான் இ்ந்தப் பைக்கம்

பூராவுக்கும் மழை. மழை மபைய்வதிலகல…

மபைய்்தால தபைய் மழை. கண்ாய், ஊருணி

எலலாம் உகடப்மபைடுதது மவள்ைம் தபைாய்

மூன்்றாம் நாள் மறுபைடி நீரிலலாப் பூமியாகக்

கிடக்கும். ஆகாயததுக்கும் பூமிக்கும் இ்ந்த

ஊர்ப்பைக்கம் நிர்ந்தரப் பைகை. ஐயா காலததில

உலகம்மாள் தகாயில கிணறு டடும் நலல

்தண்ணீர்க் கிண்றாக இரு்ந்தது. ஏற்றம் கவதது

அதிகாலை முதல் டின் கடடி நாலைந்து

இளவடடங்கள் இக்றததுக்மகொண்டே

இரு்ந்தார்கள். மபைண்கள் ்தகலயில ஒரு குடம்,

இடுப்பில ஒரு குடமென்று எடுததுவ்ந்தார்கள்.

ஜனங்கள் இலுப்கபை மரததுக்காய், கண்ாய்க்

கரம்கபை என்று ்தகல த்தய்தது ஜன்னி

வருகி்ற மாதிரி சுகமாகக் குளித்தார்கள்.

சனிக்கிழமைகளில வானவிலலாக

எண்ணெயும் வாசனையாகச சீயக்காயும்

மி்தக்கும், ்்ந்தவனததுக்குப் பைாயும் ்தண்ணீரில.

இப்தபைாது எலலாத பூண்டறறுப்

தபைாய்விடடன. முலகல மண்ந்த

48

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 48 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

்்ந்தவனம் குடடிசசுவர்களில சின்ன

அடையாைங்கதைாடு பைாழடைந்து

கிடக்கி்றது. கிணறறில முள்கை மவடடிப்

தபைாடடிருக்கி்றார்கள். கழமபைய்து

குண்டுக்கால நிக்றயும்வரை குடிக்கத

்தண்ணீர் வேண்டிப் மபைண்கள் குடங்கதைாடு

பிலாப்பட்டிக்குப் தபைாகி்றார்கள்.

மூணு கல தூரம் நடக்கவேண்டும்

பிலாப்பட்டிக்கு. ஊருணிக்குப்

பைக்காயிருக்கி்றது அ்ந்த நலல ்தண்ணீர்க்

கிணறு. ஊ்ற ஊ்றத்தான் இக்றக்கதவண்டும்.

மதியம் வரை பிலாப்பட்டி ஜனம் டடும்

இறைத்துக்மகொள்ளும். மதியததுக்குதல

வெளியூர் ஆள்களுக்கு விடுவார்கள். காய்ந்து

கருவாடாகக் கிடந்து, ஒரு மொடடு சி்ந்தால

நடந்து ஊர் திரும்பி, வீடடுப் பைடியேறினால

மபைாழுது சாய்ந்துமகாண்டிருக்கும்.

அ ம் ா ்த ா ன் தி ன மு ம்

பிலாப்பட்டிக்குப்தபைாய் வந்து மகாண்டிரு்ந்தது.

வயிறறில கடடி வ்ந்ததிலிருந்து இந்திரா

குடத்தை எடுத்தாள். நாலு மாெததுக்கு

முன்்தான் ரயில நிலைய ஓரதது வீடுகளில

இ்ந்தப் பேச்சு வ்ந்தது. ‘ஒலகம் பூராவும்

்தண்ணிலயிலகலன்னாலும் சரி, நாள்

்தவ்றாம ரயிலுக்கு டடும் எங்கிரு்ந்தாவது

மகாண்டு வந்து ஊததிவிடடுரு்றான் பைாரு'.

இப்பைடிப் தபைசிப்தபைசியே மூன்று மணிக்கு வரும்

பைாசஞெர் ரயிலைக் குறிகவததுத ்தண்ணீர்

பிடிக்க ஆரம்பித்தார்கள்.

மூன்று மணி ரயிலுக்கு மதியம்

பைன்னிரண்டு மணிக்கே மபைண்கள் வ்ந்தார்கள்.

இந்திரா இ்ந்த நேரங்களில அதிகமாகக் கனவு

கண்டாள். உள்ளூரில எவனுக்கும் கழுத்தை

நீடடிவிடக் கூடாம்தன்றும் பிலாப்பைடடி மாதிரி

்தண்ணீருள்ள ஊர்களிலிருந்து பெண்கேட்டு

வருவது மாதிரியும் கனவு காண்பைாள்.

பிலாப்பட்டிக்கு நடந்துதபைாய்த ்தண்ணீர்

தூக்கிவ்ந்த ராததிரிகளில, கால வலியோாடு

விடிய விடியக் கிடந்திருக்கி்றாள்.

த்ாதவா த்ாக்காதடா, மபைாம்பிளை

பிலாப்பட்டி தபைாயாக வேண்டும். ்தண்ணீர்

மகாண்டுவந்து தொறு மபைாங்க வேண்டும்.

குடிக்கக் கொாடுக்கதவண்டும்.

இந்திரா மாதிரி அமைதியாக மற்ற

மபைண்கள் கனவு காணால இடம்பிடிக்க

அடி்தடி சண்டைகளில இ்றங்குவக்தயும் ரயில

நிலையமே அவர்கள் ஆதிக்கததுக்குப் தபைாய்க்

மகாண்டிருப்பைக்தயும் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்

விரும்பைவிலகல. சிப்பை்நதிகளைக் மகாண்டு

ஒருநாள் வீடுவரை விரடடினார். அன்று

ஒரு மபைாடடுத ்தண்ணீர்கூட ரயிலிலிருந்து

யாராலும் மகாண்டு தபைாகமுடியவிலகல.

பைாய்ண்டஸ்தன் பக்கத்து ஊர்க்காரர். அவரை

கவததுப் தபைசித்தான் இ்ந்த ஏற்பாடு. ரயில

வரும்தபைாது்தான் வரவேண்டும். வந்து சத்தம்

தபைாடக்கூடாது. ்தண்ணீர் மகாஞ்சம்தான்

பிடிக்க வேண்டும். இவறறுக்குக் கடடுப்பட்டு

வருவ்தாகப் தபைர்; சண்டை இன்னும்

49

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 49 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

நாறிக்மகொண்டு்தானிருக்கி்றது. எ்ந்தச ெண்கட

எப்பைடி நட்ந்தாலும் இ்ந்தப் மபைண்களுக்கு

ஆ்றா்த ஆசெரியம் ஒன்று உண்டு. நம் ஊர்த

்தண்ணீகரவிட ஒெததியான ்தண்ணீர்

ரயில குழாயில வரும்தபைாது, ஏன் சில ரயில

பையணிகள் வெள்ளை மவள்கை பைாடடிலகளில

்தண்ணீரைப் பைதிகன்நது ரூபைாய்க்கும் இருபைது

ரூபைாய்க்கும் வாங்கி கவததுக்மகொண்டு

திரிகி்றார்கமைன்று.

இந்திரா உள்ைங்கககய இன்னும்

அழுததிக் மகாண்டிரு்ந்தாள். ்தண்ணீர்

சன்னமாக வ்ந்தது குழாயில. பைாதிக்குடம் கூட

நிக்றயவிலகல. இன்ஜினிலிருந்து ஊதல் ஒலி

வ்ந்தது. அம்மா ‘சொட்டுத ்தண்ணியிலகல ‘

என்று முனகியது ஞாபைகததுக்கு வ்ந்தது. சில

நேரங்களில இன்ஜினிலிருந்து ஊ்தல ஒலி

வ்ந்தாலும் பு்றப்பைடத ்தா்தாகும். ரயில

நகர்கி்ற மாதிரி இரு்ந்தது. இன்னும் மகாஞெம்

டடிலும் பிடிததுக் குடததில ஊறறிவிடடுக்

குதிததுவிடலாம் என்று நிகனததுக்மகொண்டே

உள்ளங்கையை மேலும் அழுததினாள்.

ரயில வேகம் அதிகரிதது பிளாட்பார

முனை வருவது தபைாலிரு்ந்தது. பைடபைடவென்று

செம்கபை எடுததுக் குடத்தைப் பைாக்தயில

கவததுவிடடுக் குதிக்கப் தபைானாள். முழங்கை

வரை கண்ணாடி வளையலகள் அணி்ந்த ஒரு

வடக்கததிப் மபைண் ஓடிவந்து இவளை இழுதது

வண்டிக்குள் ்தள்ளிவிடடுக் தகாபைாகக்

கததினாள். மொழி புரியவிலகலமயன்்றாலும்,

‘்தற்கொலை பைண்ணிக் கொள்ளைவா பைார்த்தாய்?‘

என்கி்ற மாதிரி ஒலித்தது.

சினை ஆடகடப் பைார்த்தபைடி கணக்குப்

தபைாடடுக்மகொண்டிரு்ந்த ஐயா காலா்றக்

ககடத ம்தருவுக்குப் தபைானதபைாது சின்னவன்

ஓடிவந்து இரைந்துமகாண்தட மொன்னான்,

‘ரயில தபைாயிருசசு… அக்கா இன்னும் வரலை.’

ஐயா மராம்பை சா்தாரணமாகச மொன்னார்,

‘எங்கெயாவது வாயை்நதுகிடடிருக்கும். தபைாய்

நலலாப் பைாருலெ.’

‘நலலாப் பைாததுடடுத்தான் அம்ா

மொலலச மொன்னுசசு.’

லேசான பை்தற்றததுடன் வீடு வ்ந்தவரிடம்

அம்மா பைடபைடவென்று சொன்னாாள். ‘ஓடுங்க…

அ்ந்த ரயிகலப் பிடிங்க. எம்மக அதிமல்தான்

தபைாயிடடா. அடுத்த டேசன்ல பிடிங்க தபைாங்க.’

அண்ணன் வீடு, ்தம்பிவீடு, சசினன்

வீடுகளிலிருந்து ஆடகள் ஓடி வ்ந்தார்கள்.

இரண்டு பைஸ்கள் தபைாய் மூன்றாாவ்தாக வ்ந்த

ராமநா்தபுரம் பைஸ்ஸில ஏறியும் ஏ்றாமலுமாக

கண்டக்டரிடம் கததினார்கள். ‘பைாசஞெர்

ரயிலைப் பிடிப்பைா…’ டிக்மகட மகாடுப்பைதில

மும்முரமாயிரு்ந்த கண்டக்டர், அக்தச

சா்தாரண முக்றயில தகடடுக்மகொண்டு

பை்த்றாமலுமிருக்கவே ஐயாவின் கததுனர்

பைாய்்ந்தார்…

‘மபைாண்ணு ரயிதலாட தபைாயிருசசுனு

நாங்க ஈரக்குலையைப் பிடிசசுக்கிடடுக்

கததுத்றாம். சிணுங்காமக் தகடடுக்கிடடு

நிக்கிறீரு. டிரைவர்டட மொலலுமய்யா, வேகமா

ஓடடச சொல்லி…’ விவகாரம் வேண்டாமென்று

கண்டக்டரும், ‘வேகமாப் தபைாங்கண்தண’

என்று ஒப்புக்குச சொல்லிவிடடு டிக்மகட

மகாடுததுக்மகொண்டிரு்ந்தார்.

கும்பல், டிரைவரிடம் தபைாய்க் கததியது.

டிரைவர் விரடடிக் கொாண்டுதபைாய்ச தெர்்ந்தார்.

இவர்கள் தபைாய்ச தெர்்ந்ததபைாது

ராமநா்தபுரம் ரயில நிலையததில ஈ எறும்புகூட

இலகல. ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிலிருந்து

ஒவ்மவொருவரிடமாக விசாரித்தார்கள்.

‘குடதத்தாட ஒரு மபைாண்ணு எ்றங்குசொ…?’

என்று. யாரும் பைார்த்த்தாகச மொலலவிலகல.

தபைான ஆடகளில குயுக்தியான ஒருவர்

மொன்னார், ‘புள்கைடட டிக்மகட

இலகலங்கி்ற்தனாலெ யாருக்கும் ம்தரியாம

ஒளிஞசு ஒளிஞசு வெளியே தபைாயிருக்கும்யா.’

ரயில நிலையததுக்கு வெளியே எலலா

இடங்களிலும் கேடடார்கள். ராமநா்தபுரம்

வடக்குத ம்தருவில, அத்தை வண்டிக்காரத

ம்தருவில, சின்னம்ா வீடு, ம்தரி்ந்தவீடு,

அறி்ந்தவீடு பூராவும் த்தடிவிடடு பைஸ்

ஸ்டாண்டுக்குப் தபைானார்கள். பைாலககட,

50

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 50 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

பைழக்ககடமயன்று ரா்ா்தபுரதக்ததய

ெலலகட தபைாடடுச ெலிததுப் பைார்ததுவிடடுக்

கவகலயும் அெதியுாக ஆடகள் ஊ ர்

திரும்பினார்கள்.

வீடடு வாெலில இவர்ககை எதிர்பைார்ததுக்

காததிரு்ந்த கூடடததில ஒருவர் ‘மடராசுக்தக

தபைாயிருசதொ புள்கை‘ என்று ெ்நத்தகம்

எழுப்பை…. ஐயா கததினார், ‘ஒன் கழுதக்தக்

கடிசசு மன்னுபுருதவன்; தபைொ இரு‘ ஐயா

கூடப் தபைாய்த திரும்பிய ஆள்களில ஒருவர்

கூடடததின் கவகலகயக் கவனிததுவிடடுச

மொன்னார். ‘்ா அடுத்தடுத்த

ஸ்தடஷன்களுக்குப் தபைாய்ப் பைார்ததிருக்கணும்

எங்மகயாவது புள்கை எ்றங்கித ம்தகெ

ம்தரியா நிக்கு்தான்னு… இங்மக உக்கா்நது

என்ன மெய்யி்றது.’

அம்ாவுக்கு இ்ந்தப் தபைசசுககைக்

தகடடுக் குடடலும் யக்கமுாய் வ்ந்தது.

இ்ந்தக் கூடடததில யாரும் எடடமுடியா்த

தயாெகனக்குப் தபைாய், மபைாருமிக்மகாண்டும்

வாயில மு்ந்தாகனகய அழுததிக்மகாண்டும்

மொன்னாள், ‘எம்புள்கை எ்ந்த ஊரு

்தண்டவாைததிமல விழு்நது மகடக்தகா’

அவைால அடக்கமுடியவிலகல. அவகை

யாரும் பிடிதது அடக்கவும் முடியவிலகல.

ஆதவெம் வ்ந்தவள்தபைால ரயில

நிகலயததுக்கு ஓடினாள். பின்னாதலதய

ஐயாவும் ஊர் னமும் ஓடியது. மபைாழுது

இருடடிக்மகாண்டு வ்ந்தது. அம்ா

்தண்டவாைததின் ஓரததிதலதய ஓட

ஆரம்பித்தாள். பைத்தடி ஓடியதும் ஐயா,

அம்ாகவப் பிடிதது இழுதது நிறுததிவிடடுக்

கூர்்நது பைார்த்தார். தூரததில ஒரு உருவம்

ம்தரி்ந்தது.

ம்ருங்க ம்ருங்க அம்ா்தான் மு்தலில

கததினாள். ‘அ்ந்தா, இ்நதிரா வருது.

இடுப்பில ்தண்ணீர்க் குடதத்தாடு இ்நதிரா

கூடடத்தருகில வ்ந்தாள். அம்ா நிக்ற

பூரிப்பில விம்மிக்மகாண்டு தபைாய்க் குடதக்த

வாங்கினாள். நிக்றகுடம், மொடடுச சி்ந்தால

மகாண்டு வ்நதுவிடடாள்.

கள் வ்நது தெர்்ந்ததில லர்்நதுதபைாய்

ஐயா தகடடார்… ‘பையகதை... இக்தயும்

மொ்நதுக்கிடடா வரணும்; இத்தகன

கலுக்கும்?’ இ்நதிரா மொன்னாள்... ‘ஊக்கும்..

்ாகைக்கு வகர குடிக்க எங்மக தபைா்றது?’

நூல் ம்வளி

கநேரவனின் இயற்தபயர காகலிஙகம். இைகாமகாேபுைம் மகாவட்டத்ரேச் தெரநேவர.

ேமிழ்காடு அைசின் கருவூ்லக கணககுத்துரையில் பணியகாற்றியவர. கவிரேகரளயும்

எழுதியிருககிைகார. ெகாெனம், ஒவதவகாரு கல்்லகாய், தககாம்பன் முேலியரவ இவைது

குறிப்பிடத் ேகுநே சிறுகரேத் தேகாகுப்புகள.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. உலகில நீர் இலகல என்்றால என்னமவலலாம் ்டக்கும் என்பைக்தக் கறபைகன மெய்து

உங்கள் கருததுககை வகுப்பைக்றயில பைகிர்்நது மகாள்க.

2. பீங்... பீங்… என்்ற ெத்தததுடன் ்தண்ணீர் வாகனம் ஒன்று தவகாக வ்நது நின்்றது.

அம்ா குடங்களுடன் ஓடிசமென்று வரிகெயில நின்்றாள். அப்தபைாது கருதகங்கள்

திரண்டன……….. கக்தகயத ம்தாடர்்நது எழுதி நிக்றவு மெய்க.

51

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 51 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

இயல்

இரண்டு

கற்கண்டு

துணைவினைகள்

விலன்வலககள்

வினைச்சொறககை அவறறின்

அமைப்பு, மபைாருள், மொறம்றாடரில அவை

ம்தாழிற்படும் வி்தம் மு்தலான அடிப்பைகடகளில

பைலவகையாகப் பைாகுபைடுத்தலாம்.

தனிவினையும கூட்டுவினையும

வினைசமொறககை அமைப்பின்

அடிப்பைகடயில ்தனிவினை, கூடடுவினை என

இருவககப்பைடுத்தலாம்.

தனிவினை

பைடி, பைடியுங்கள், பைடிக்கி்றார்கள்.

மேறகாணும் மொறககைக் கவனியுங்கள்.

இவறறில பைடி என்னும் வினையடியும்

சில ஒடடுகளும் உள்ளன. பைடி என்னும்

வினையடி, பைகாப்பை்தம் ஆகும். அக்த மேலும்

மபைாருள்்தரக்கூடிய கூறுகளாகப் பிரிக்க

முடியாது. இவ்வாறு, ்தனிவினையடிகளை

அலலது ்தனிவினையடிகளைக் மகாண்ட

வினைசமொறககைத ்தனிவினை என்பைர்.

கூட்டுவினை

ஆகெப்பைடதடன், கண்டுபிடித்தார்கள்,

்த்நதியடித்தேன், முன்னேறினோாம்.

மேறகாணும் மொறககைக் கவனியுங்கள்.

ஆகெப்பைடு, கண்டுபிடி, ்த்நதியடி, முன்தனறு

என்பைன அவறறின் வினையடிகள். அவை

பைகுபை்தங்கள் ஆகும். இவ்வாறு பைகுபை்தாக

உள்ள வினையடிகளைக் கூடடுவினையடிகள்

என்பைர். அவ்வகையில கூடடுவினையடிகளைக்

மகாண்ட வினைச்சொறககைக் கூடடுவினை

என்பைர்.

கூடடுவினைகள் மபைாதுவாக மூன்று

வகையாக ஆக்கப்பைடுகின்்றன.

1) ம்பயர் + வினை = வினை

்த்நதி + அடி = ்த்நதியடி

ஆகண + இடு = ஆணையிடு

கேள்வி + பைடு = கேள்விப்பைடு

2) வினை + வினை = வினை

கண்டு + பிடி = கண்டுபிடி

சுடடி+ காடடு = சுடடிக்காடடு

சொல்லி + மகாடு = சொல்லிக்மகொடு

3) இடை + வினை = வினை

முன் + ஏறு = முன்னேறு

பின் + பற்று = பின்பற்று

கீழ் + இ்றங்கு = கீழி்றங்கு

முதல்வினையும துணைவினையும

நான் பைடம் பைார்த்தேன்.

கண்ணன் தபைாவக்தப் பைார்தத்தன்.

இ்ந்தச மொற்றொாடர்களில, பைார் என்னும்

வினை, கண்களால பைார்த்தல என்னும்

மபைாருளைத ்தருகி்றது. இது பைார் என்னும்

வினையின் அடிப்பைகடப் மபைாருள் அலலது

மொறமபைாருள்(LEXICAL MEANING) எனலாம்.

ஓடப் பைார்த்தேன்.

எழுதிப் பைார்த்தாள்.

இ்ந்தச மொறம்றாடர்களில ஓடப்பாார்,

எழுதிப்பைார் என்பைன கூடடுவினைகள் ஆகும்.

இவறறில இரண்டு உறுப்புகள் உள்ைன. ஓட,

52

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 52 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

எழுதி என்பைன முதல் உறுப்புகள். இகவ

அ்ந்த்ந்த வினைகளின் அடிப்பைகடப் மபைாருளைத

்தருகின்்றன. பைார் என்பைது இரண்டாவது

உறுப்பு. இது இவ்வினையின் அடிப்பைகடப்

மபைாருளான பைார்த்தல என்னும் மபைாருளைத

்தரால ்தனது முதல் உறுப்தபைாடு சேர்ந்து

வேறு மபைாருள் ்தருகி்றது.

ஓடப் பைார்த்தேன் - இதில பைார் என்பைது

முயன்த்றன் என்னும் முயறசிப் மபைாருளைத

்தருகி்றது.

எழுதிப் பைார்த்தாள் - இதில பைார் என்பைது

தொதிதது அறி்தல என்னும் மபைாருளைத

்தருகி்றது.

ஒரு கூடடுவினையின் முதல் உறுப்பைாக

வந்து ்தன் அடிப்பைகடப் மபைாருளைத

்தரும் வினை முதல் வினை (MAIN VERB)

எனப்பைடும். ஒரு கூடடுவினையின்

இரண்டாவது உறுப்பைாக வந்து ்தன் அடிப்பைகடப்

மபைாருளை விடடுவிடடு முதல் வினைக்குத

துணையாக வேறு இலக்கணப் மபைாருளைத

்தரும் வினை துணைவினை எனப்பைடும்.

கூடடுவினையின் முதல் வினை செய

அலலது செய்து என்னும் விகனமயசெ

வடிவில இருக்கும். துணைவினை வினையடி

வடிவில இருக்கும். துணைவிகனதய

திணை, பைால, இடம், காலம் காடடும்

விகுதிகளைப் மபைறும். ்தமிழில ஏ்றத்தாழ

40 துணைவினைகள் உள்ளன. அவறறுள்

மபைரும்பைாலானவை முதல்வினையாகவும்

செயல்படுகின்்றன.

பைார், இரு, வை, மகாள், தபைா, வா,

முடி, விடு, ்தள்ளு, தபைாடு, மகாடு, காடடு

மு்தலானவை இருவகை வினைகளாகவும்

செயல்படுகின்்றன.

துணைவினைகளின் ்பண்புகள்

1. துணைவினைகள் தபைசுவோாரின்

மனநிலை, செயலின் ்தன்க தபைான்்றவறக்றப்

புலப்பைடுததுகின்்றன.

2. இவை முதல் விகனகயச

சார்ந்து அ்தன் விகனப்மபைாருண்மைக்கு

மெருகூடடுகின்்றன.

3. பேச்சு மொழியிலேயே

துணைவினைகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக

உள்ளது.

ேற்ககா்லத் தமிழில் ஆம், ஆயிற்று, இடு, ஒழி,

ககாட்டு, கூடும், கூடகாது, தககாடு, தககாணடிரு,

தககாள, செய், ேளளு, ேகா, தேகார்ல, படு,

பார், தபகாறு, தபகா, படு, வை, வநது, விடு,

வேண்டாம், முடியும், முடியகாது, இயலும்,

இய்லகாது, தவணடும், உள தபகான்ை

ப்ல தெகாற்கள துணைவினைகளகாக

வைஙகுகின்ைன.

வினையடி முதல்வினை துணைவினை

இரு

வை

மகாள்

புத்தகம் மேசையில இருக்கி்றது

என்னிடம் பைணம் இருக்கி்றது.

அவள் ம்றறியில மபைாடடு

வைத்தாள்.

அவன் வாமனாலியில பைாடடு

வைத்தான்.

பைானை நான்கு பைடி அரிசி மகாள்ளும்.

நான் மொன்னக்த நீ கருததில

மகாள்ைவிலகல.

நான் மதுரைக்குப் தபைாயிருக்கித்றன்.

அப்பைா வந்திருக்கி்றார்.

நீ என்னை அழ கவக்காத்த.

அவர் ஒருவரைப் பைாட வைத்தார்.

நீ சொன்னால் அவன் தகடடுக்

கொள்வான்.

த்ாயாளியைப் பைார்ததுக்

மகாள்கித்றன்.

53

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 53 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

தபைா

அவன் எங்கே தபைாகி்றான்?

நான் கடைக்குப் தபைாதனன்.

மழை மபைய்யப் தபைாகி்றது.

நான் பையந்துதபைாதனன்.

வா

நீ நாளைக்கு வீடடுக்கு வா.

எனக்கு இப்தபைாது்தான் புததி வ்ந்தது.

அந்நியர் நம்மை ஆண்டு வ்ந்தனர்.

வானம் இருண்டு வருகி்றது.

விடு

யாரையும் உள்தை விடாத்த.

மழைவிடடதும் தபைாகலாம்.

அடுத்த மா்தம் நான் தபைாய்விடுவேன்.

அப்பைா இனி வந்துவிடுவார்.

்தள்ளு

தபைாடு

மகாடு

காடடு

அவன் என்னைக் கீழே ்தள்ளினான்.

காய்கறிவண்டிகயத ்தள்ளிச

சென்்றார்.

புத்தகத்தைக் கீழே தபைாடாத்த.

்தகலயில ம்தாப்பியைப் தபைாடு.

நான் அவருக்குப் பைணம்

மகாடுத்தேன்.

அவன் உயிரைக் கொாடுதது தவகல

செய்கி்றான்.

்தாய் குழ்நக்தக்கு நிலவைக்

காடடினாள்.

சான்த்றார் காடடிய பைாக்தயில செல.

அவர் கக்தகக்தயாக

எழுதித்தள்ளுகி்றார்.

அவன் அனைதக்தயும் வாசிததுத

்தள்ளுகி்றான்.

மலிவான விலையில வாங்கிப்

தபைாடதடன்.

விழித்தவுடன் பைாகயச சுருடடிப்

தபைாடவேண்டும்.

பைசித்தவனுக்குச தொறு வாங்கிக்

மகாடுத்தான்.

பைாடம் சொல்லிக் மகாடுப்தபைன்.

ஆசிரியர் செய்யுளைப் பைாடிக்

காடடினார்.

பைடித்தபைடி நடந்துகாடட வேண்டும்.

ஆங்கில மொழியில துணை வினைகள் முதல் வினைகளுக்கு முன்பைாக இடம்மபைறும்.

(எ.கா.) I will go to School இத ம்தாடரில go முதல் வினை; will துணைவினை.

்தமிழ் றறும் ப்பைானிய மொழிகளில அத்தகைய உறுப்புகள் முதல் வினைகளுக்குப்

பின்தபை இடம்மபைறும். (எ.கா.) கீழே விழப் பைார்த்தான். இதம்தாடரில விழு (விழ) என்பைது

முதல்வினை; பைார்த்தான் என்பைது துணைவினை.

்தமிழின் துணைவினைக் மகாள்கக ஆங்கிலததின் துணைவினைக் கொள்ககயிலிருந்து

வேறுபைடடது. அ்தாவது, ்தமிழில துணைவினையாக வரும் தவர்சமொல சில ம்தாடர்களில

முதல்வினையாகவும் வரும்.

54

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 54 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. மபைாருத்தமான துணைவினைகளைப் பையன்பைடுததுக.

அ) மனி்தகனயும் விலங்குகளையும் (வேறு) ______________ மொழியாகும்.

ஆ) திராவிட மொழிகள் சில, மபைாதுப் பைண்புகளைப் (மபைறு) _____________ .

கால்நத்தாறும் ்தன்கனப் (புதுப்பிதது) _____________ மொழி ்தமிழ்.

ஈ) என் ஐயத்தைக் கேட்பதற்கு எவரேனும் கிடைக்கமாடடார்கைா என்று (த்தடு)

___________.

2. கீழ்க்காணும் துணைவினைகளைப் பையன்பைடுததிப் புதிய ம்தாடர்களை எழுதுக.

அ) வேண்டும் ஆ) பைார் இ) உள் ஈ) வா உ) விடு

3. பி்றமொழிச மொறககைப் பையன்பைடுததுகையில துணைவினைகளைச சேர்க்கித்றாம். பி்றமொழிச

மொறககைத ்தமிழ்ச சொாறகைாக மாறறி, ஏற்ற துணைவினைகளை இடடு எழுதுக

மார்னிங் எழுந்து, பிரஷ பைண்ணி, யூனிஃபைார்ம்

தபைாடடு ஸ்கூலுக்குப் தபைானாள்.

4. சிந்தனை வினா

அ) தவறறு மொழிச மொறககைப் பையன்பைடுததுகையில துணைவினைகளின் பைங்கு குறிததுச

சிந்திதது எழுதுக. (எடுததுக்காடடு: தபைனாவை யூஸ் பைண்ணு)

ஆ) நாம் நமது ம்தாகலதபைசி எண்கணச சொல்லும்தபைாது டடும் ஆங்கிலததில சொல்கித்றாம்!

்தமிழில சொாலல முயலக.

இ) ெ்நக்தயில காய்கறிகளை வாங்கும்தபைாது, உங்களுக்கும் கடைக்காரருக்கும் நடக்கும்

உரையாடகலத துணைவினைகளைப் பையன்பைடுததி எழுதுக.

55

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 55 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு

்பைவுள் தெரிக.

1. “மிசை” – என்பத்தன் எதிர்சமொல என்ன ?

அ) கீழே ஆ) மேலே இ) இகெ ஈ) வசை

2. நீர் நிலைகதைாடு ம்தாடர்பில்லாதது எது ?

அ) அகழி ஆ) ஆறு இ) இலஞசி ஈ) புலரி

3. மபைாருத்தமான விகடகயத த்தர்க.

அ. நீரின்று அமையாது உலகு - திருவள்ளுவர்

ஆ. நீரின்று அமையாது யாக்கக - ஔவையார்

இ. மாமழை தபைாறறுதும் - இைங்தகோவடிகள்

i) அ, இ ii) ஆ, இ iii) அ, ஆ iv) அ, ஆ, இ

4. மபைாருத்தமான வினையை எடுதது எழுதுக.

கதிர் அலுவலகததிலிருந்து விரைவாக ---------------.

அவன் கபையன் பைள்ளியிலிருந்து இன்னும் --------------.

அ) வ்ந்தான் , வருகி்றான் ஆ) வந்துவிடடான், வரவிலகல

இ) வ்ந்தான் , வருவான் ஈ) வருவான், வரமாடடான்

5. மலலல மூதூர் வயதவ்நத்த- தகாடிடட மொலலின் மபைாருள் என்ன?

அ) மறுமை ஆ) பூவரசு மரம் இ) வளம் ஈ) மபைரிய

குறுவினா

1. “கூவல” என்று அகழக்கப்பைடுவது எது?

2. உங்கைது பைள்ளிகயச சுறறியுள்ை நீர்நிலைகளின் மபையர்ககைக் குறிப்பிடுக.

3. உண்டி கொாடுத்தோார் உயிர் மகாடுதத்தாதர – குறிப்பு ்தருக.

4. நிலையான வானததில த்தான்றி க்றயும் காடசிக்குப் மபைரியபுராணம் எ்தகன ஒப்பிடுகி்றது?

5. மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற

காடும் உடையது அரண் - இக்கு்றள் கூறும் நாடடின் அரண்கள் யாவை?

56

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 56 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

சிறுவினா

1. அடுத்த ்தகலமுக்றக்கும் ்தண்ணீர் த்தகவ – அதற்கு நாம் செய்யவேண்டியவற்றை எழுதுக.

2. நிலைத்த புகழைப் மபைறுவதற்குக் குடபுலவியனார் கூறும் வழிகள் யாவை?

3. தொழர்காலக் குமிழிததூம்பு எ்தறகாகப் பையன்பைடுத்தப்பைடடது?

4. பைடட மரததின் வருத்தங்கள் யாவை?

நெடுவினா

1. நீரின்று அமையாது உலகு – என்னும் வள்ளுவரின் அடி உணர்ததும் மபைாருள் ஆழதக்த

எடுததுக்காடடுடன் விவரி.

2. மபைரியபுராணம் காடடும் திருநாடடுச சி்றப்பிகனத ம்தாகுதது எழுதுக.

3. '்தண்ணீர்’ கக்தகயக் கருப்மபைாருள் குன்்றால சுருக்கித ்தருக.

மொழியை ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

பூ மொழி

வீட்டின் பக்கத்தில் நிற்கிறது ஒரு மரம்

கூடத்துச் சன்னலையும்

சமையலறைச் சன்னலையும்

விரிந்த கிளைகளால்

பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.

கைகளசைத்துக் கால்களுதைத்துக்

கூடத்தில் கிடக்கும் சிசு

மிழற்றுகிறது ஒரு சொல்லை

சமையலறையில்

பணி முனைந்திருக்கிற அம்மா

அச்தால்ரலமே நீள வாக்கியஙகளாக்கிப்

பதில் அனுப்புகிறாள்.

விரல் நீட்டிச் சிசு பேசுகிறது மீணடும்

அத்தொனியிலேயே அம்மா குழறுகிறாள்

கடவுளுக்கும் புரியாத அவவுரையாடலைக் கிரகிக்கக்

கூடத்துச் சன்னலுக்கும்

சமையலறைச் சன்னலுக்குமாய்க்

கிளைகளின் வழியே ஓடி ஓடிக்

கவனிக்கிறது அணில்.

57

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 57 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

பெருகும் சொற்களும்

அபூர்வ எதிர்வினைகளும்

அதீதக் குழப்பத்திலாழ்த்த

அணில் ஓடிக் களைக்கிறது ன்னல்களுக்கிடையே

அர்த்தஙகரள மரம் பூக்களாக தோழிபெயர்த்து

அதன்மீது உதிர்த்துக்தகாணடிருப்பது தெரியாமல்.

-யூமா வாசுகி

இணையான தமிழ்ப் ்பழமொழிகளை எழுதுக.

1. Every flower is a soul blossoming in nature – Gerard De Nerval

2. Sunset is still my favourite colour, and rainbow is second - Mattie Stepanek

3. An early morning walk is a blessing for the whole day – Henry David Thoreau

4. Just living is not enough… One must have sunshine, freedom, and a little flower – Hans Christian Anderson

பிழை நீக்கி எழுதுக.

1. சர் ஆர்்தர் காடடன் கலலகணயின் கடடுமான உததிகொாண்டு்தான் ம்தௌலீஸ்வரம் அணையைக்

கடடியது.

2. மதியழகன் தீக்காயம் ஏற்படட இடததில உடனடியாகத ்தண்ணீர் மகாண்டு குளிர வைத்தாள்.

3. மழையே பையிர்க்கூடடமும் உயிர்க்கூடடமும் வாழப் மபைருந்துணை புரிகின்்றன.

4. நீலனும் மாலனும் அவசரகாலத ம்தாடர்புக்கான ம்தாகலப்தபைசி எண்களின் பட்டியலை

கவததிருக்கித்றாம்.

5. சூ்றாவளியின் தபைாது மேலாடியில ்தங்கால ்தகரத்தைததிலேயே ்தங்கிய்தால ்தப்பிப்பைான்.

்பழமொழிகளைப் ்பயன்்படுததிச் மசாற்ம்றாடர் அமைக்க.

1. ம்லலுக்குப் பைாய்கி்ற ்தண்ணீர் புலலுக்குப் பைாய்வது தபைால.

2. ்தண்ணீர் மவ்நநீர் ஆனாலும் நெருப்கபை அணைக்கும்.

3. மெலலப் பைாயும் ்தண்ணீர் கலகலயும் கரைக்கும்.

4. கிணறறுத ்தண்ணீரை மவள்ைம் கொாண்டு தபைாகாது.

்வடி்வ மாற்்றம செய்க.

நீர்ச சுழறசி குறித்த கருதது விைக்கப்பைடததின் உடமபைாருளைப் புரிந்துணர்ந்து பத்தியாக மாறறி

அமைக்க.

58

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 58 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

்வரப்வற்பு மடல் எழுதுக.

சுறறுச சூழலைப் தபைணிக்காக்கும் பைள்ளிகளின் வரிசையில மாவடடததிலேயே சிறந்ந்த

்தாக உங்கள் பைள்ளி த்தர்்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அ்தகனக் மகாண்டாடும் விழாவில

கலந்துமகாள்ளும் மாவடடக் கலவி அலுவலருக்கு வரதவறபு மடல ஒன்க்ற எழுதுக.

நயம ்பாராட்டுக.

கல்லும் மலையும் குதித்துவந்மென் – பெருங

காடும் செடியும் கடந்துவந்தேன்;

எல்லை விரிந்ெ சமவெளி – எஙகும்நான்

இறஙகித் தவழ்ந்து தவழ்ந்துவந்மென்.

ஏறாத மேடுகள் ஏறிவந்தேன்-பல

ஏரி குளஙகள் நிரப்பிவந்மென்;

ஊறாத ஊற்றிலும் உட்புகுந்தேன்-ே்ணல்

ஓடைகள் பொங்கிட ஓடிவந்மென்.

- கவிமணி

மொழிபயாடு விளையாடு

மசால்லுக்குள் மசால் தேடுக.

எ.கா. ஆற்றங்ககரதயாரம் – ஆறு, கரை, ஓரம்

கடையெழுவள்ளலகள், எடுப்பைார்ககப்பிள்கை, ்தமிழ்விடுதூது

பைாய்மரக்கப்பல், எடடுக்காலபூசசி.

அகராதியில் காண்க.

கந்தி, நெடில, பைாலி, மகி, கம்புள், கைசொதது.

59

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 59 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

மசாற்கலள இலணததுத மதாடர்களை விரிவு்படுததுக.

(எ.கா.) அரிசி தபைாடுகித்றன்.

விடை:

பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

காலையில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

நாள்த்தாறும் காலையில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

நான் நாள்த்தாறும் காலையில பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

நான் நாள்த்தாறும் காலையில மறக்காமல் பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

நான் நாள்த்தாறும் காலையில ஒருதபைாதும் ்றக்கால பு்றாவுக்கு அரிசி தபைாடுகித்றன்.

1. மழை மபைய்்தது.

2. வானவிலகலப் பைார்தத்தன்.

3. குழ்நக்த சிரித்தது.

4. எறும்புகள் தபைாகின்்றன.

5. பைடம் வரைந்தாான்.

ப்வறு்பட்ட வினையெச்சஙகலளப் ்பயன்்படுததி, முதல்வினைகலளத

துணைவினைகளாக மாற்றுக.

முதல்வினைகள் - பைார்த்தேன், கொாடுத்தார், நட்ந்தான், தெர்்ந்தார், அமைத்தோாம்.

(எ.கா.) பைார்தத்தன்

எழுதிப்

்தடுக்கப்

பைார்த்தேன்

மகாடுததுப்

ஓடப்

வினையடிகளை முதல்வினையாகவும துணைவினையாகவும அலந்த மதாடர்களாக

உரு்வாக்குக.

வினையடி – வா, தபைா, செய், மாறறு, இரு, கொாடு, கொாள், எழுது, விடு, தபைாடு.

(எ.கா.) வினையடி – கவ

60

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 60 23-03-2018 17:59:01


www.tntextbooks.in

முதல்வினை

மூடகடகயத ்தகலயில வைத்தான்.

இலையில இனிப்கபை கவத்தனர்.

துணைவினை

அம்மா குழந்தையைத் தூங்க வைத்தார்.

நான் உனக்கு ஒரு நூல வாங்கி வைத்தேன்.

எதற்கும் சொல்லி வை.

காட்சியைக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக.

செயல்திட்டம

மகாடுக்கப்பைடட இணையத்தள இணைப்பில உள்ள காமணாலியைக் கண்டு அதுகுறித்த

உங்கள் கருததுகளை இருபைக்க அளவில எழுதி வகுப்பைக்றயில கலந்துரையாடுக.

https://www.youtube.com/watch?v=0ReVrONNvoQ

நிற்க அதற்குத தக...

என் ம்பாறுப்புகள்…

அ) ்தண்ணீகரச சிக்கனமாகப் பையன்பைடுததுவேன்.

ஆ) வகுப்பைக்றயில ்ண்பைர்கள் கவததிருக்கும் மபைாருள்கள் மீது நாடடம் இருந்தும் அவறக்றத

ம்தரியால எடுக்கும் ஒழுங்கற்ற செயகலச செய்யமாடதடன்.

இ) அக்றகய விடடு வெளியே செலலும்தபைாது மின்விசிறி, மின்விளக்குகளை நிறுததிவிடடுச

செலதவன்.

ஈ) -------------------------------------------------------------------------------

உ) -------------------------------------------------------------------------------

ஊ) ------------------------------------------------------------------------------

---

61

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 61 23-03-2018 17:59:02


www.tntextbooks.in

கலைச்மசொல் அறிப்வாம

குமிழிக் கல - Conical Stone

நீர் மேலாண்மை - Water Management

பைாசனத ம்தாழிலநுட்பம் - Irrigation Technology

மவப்பை மண்டலம் - Tropical Zone

அறில்வ விரிவு செய்

1. அழகின் சிரிப்பு - பைாதவ்ந்தர் பைாரதி்தாசன்

2. ்தண்ணீர் ்தண்ணீர் – தகால சுவாமிநா்தன்

3. ்தண்ணீர் தேசெம் – வைரமுதது

4. வாய்க்கால மீன்கள் – வெ. இக்றயன்பு

5. மழைக்காலமும் குயிதலாகெயும் – மா. கிருஷணன்

க்றநீர் (Virtual Water)

கண்ணுக்குத ம்தரியால நாம் இரண்டு வகையில நீரைப் பையன்பைடுததுகித்றாம். முதல்

வகை நாம் பையன்பைடுததும் மபைாருள்கள் வழியாக; இரண்டாவது வகை நாம் உண்ணும்

உணவின் வழியாக. புலப்பைடாத ்தண்ணீர் என்பைது உணவுப் மபைாருள்களின் உறபைததி குறிததும்

அ்தகன உறபைததி செய்ய செலவிடப்பைடட ்தண்ணீர்த த்தகவ குறிததும் தபைசுவது ஆகும்.

ஒரு கிதலா ஆப்பிளை உறபைததி செய்ய 822லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா சர்க்கரையை

உறபைததி செய்ய 1780லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா அரிசிகய உறபைததி செய்ய 2500

லிடடர் ்தண்ணீரும் ஒரு கிதலா காப்பிக் மகாடகடகய உறபைததி செய்ய 18,900 லிடடர்

்தண்ணீரும் த்தகவப்பைடுகின்்றது. நீர்வைதக்தப் பைாதுகாக்க நாடடின் தலபு்ற நீர்வைம் றறும்

நிலத்தடி நீர்வைம் குறிதது அக்கக்ற மகாள்ைதவண்டும். நீர் அதிகம் த்தகவப்பைடும் உணவுப்

மபைாருள்களை ஏறறுமதி செய்வதைத் ்தவிர்தது த்தகவக்தகற்ப இ்றக்குமதி செய்துமகாள்ை

வேண்டும். இ்தனால நாடடின் நிலத்தடி நீரும், ஆறறு நீரும் சேமிக்கப்பைடும்.

( மா. அமரேசன்--கண்ணுக்குப் புலப்பைடா்த ்தண்ணீரும் புலப்பைடும் உண்மைகளும்)

62

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 62 23-03-2018 17:59:02


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

உள்ளததின் சீர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்

‣ தமிழர்களின ்பண்்பாடடு அ்வுக்ை உணர்நது பின்பற்றுதல

‣ அறவுணர்்வ சவளிப்்படுததும் வீர வி்ையாடசடன ஏறுதழுவுத்ல ஏற்றல

‣ சதாலலியல எச்ங்க்ைப் ்பாதுகாததல

‣ விழாக்கள் ்பண்்பாடடின சதாடர்ச்சியாகக் சகாண்டாடப்்படடு வரு்ப்வ என்ப்த

உணர்நது ்பங்்கற்றல

‣ ்படடிமனறம் எனற கருததுப்்பரிமாற்ற வடிவத்த ்நர்ததியுடன ்பயன்படுததுதல

63

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 63 23-03-2018 17:59:02


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

உரைநடை உலகம

ஏறு தழுவுதல்

வீரததிறகும் விளைசெலுக்கும் செழிப்பிறகும் செலவததிறகும்

்தமிழர்களால அடையாைப்பைடுத்தப்பைடுபைகவ மாடுகள். முலகல

றறும் மரு்தநிலங்களில கால்கொண்டு ்தமிழர்்தம் வாழ்தவோடு

பின்னிப்பிணைந்து பைண்பைாடாகியுள்ைது ஏறு்தழுவு்தல. ஏறு்தழுவு்தல,

்தமிழரின் நாகரிகதக்த உணர்ததும் விளையாடடு; இளைஞர்களின்

வீரத்தைப் மபைருமிதப்பபைடுததும் பைண்பைாடடு நிகழ்வு. இது, நூற்றாண்டுகள்

பைல கடந்தும் ்தமிழர்்தம் அடையாைாகவே நிறுவப்பைடடிருக்கி்றது.

பைண்பைாடடுத ம்தான்கயும் இலக்கிய

வளமையும் வாய்்ந்தது ்தமிழர் வரலாறு.

இயறகககயச சார்ந்தும் பி்ற உயிர்கதைாடு

இணைந்தும் வாழ்்ந்தனர் சங்ககாலத

்தமிழர்கள். இதற்குச சங்க இலக்கியங்களில

ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. அவறறுள்

ஒன்று ஏறு ்தழுவு்தல நிகழ்வாகும்.

இலக்கியஙகளில் ஏறு தழுவுதல்

சங்க இலக்கியமான கலிதம்தாகையில,

ஏறு ்தழுவு்தல பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முலகலநில ஆயர்கள் பங்கேற்கும் இந்நிகழ்வு,

அவர்களின் வீரததினை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய

ஒன்்றாகத திகழ்கி்றது.

எழுந்தது துகள்,

ஏற்றனர் மார்பு

கவிழ்ந்தன மருப்பு,

கலஙகினர் பலர்

(கலி – 102: அடி 21-24)

என்று முலகலக்கலியில ஏறு ்தழுவு்தல களம்

குறித்த அடிகள், காடசியை நம் கண்முன்னே

நிறுததுகின்்றன. காளைகளின் பைாய்செல

பற்றியும் கலிதம்தாகை கூறுகி்றது.

திமில மபைருத்த காளைகள் பைல,

நிலததிலிருந்து நீகரக்மகொண்டு

வருபைகவதபைால நிலதக்த முடடின; சில

நிலத்தை ம்ாறுக்கின; சில ்தம்முள்

முரண்பட்டு ஒன்த்றாமடான்று எதிர்ததுக்

மகாண்டன; சில மண்டியிடடுப் பைாய்்ந்தன.

64

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 64 23-03-2018 17:59:02


www.tntextbooks.in

இ்ந்தக் காகைகள் மிடுக்குடனும் வீரததுடனும்

தபைாருக்குச மெலலும் ரு்தநிலததுப் தபைார்

வீரர்ககை நிகர்த்தனவாக இரு்ந்தன. இ்தகன,

நீறு எடுப்பரவ, நிலம் ாடுபரவ,

ோறுஏற்றுச் சிரலப்பரவ, ேணடிப் பாய்பரவோய்

துளஙகு இமில் நல்ஏற்றினம் பல களம்புகும்

ேள்ளர் வனப்பு ஒத்ென

(கலி - 106: அடி 7-10)

என்று கலிதம்தாகக விவரிக்கி்றது.

கலிதம்தாகக ்தவிர, சிலப்பைதிகாரம்

மு்தலான இலக்கியங்களிலும் பு்றப்மபைாருள்

மவண்பைாாகல என்னும் இலக்கண நூலிலும்

ஏறுதகாள் குறிததுக் கூ்றப்பைடடுள்ைது.

ஏறு ்தழுவு்தல பைறறிப் பிறகாலச

சிறறிலக்கியங்களுள் ஒன்்றான பைள்ளு

இலக்கியததிலும் குறிப்புகள் உள்ைன.

எருதுகடடி என்னும் ாடு ்தழுவு்தல

நிகழ்கவக் கண்ணுகடயம்ன் பைள்ளு பைதிவு

மெய்துள்ைது.

மதரிந்து மதளிப்வாம

எகிப்தில் உளள தபனி – ஹகாென்

சித்திைஙகளிலும், கிரீட் தீவிலுளள

கிதனகாஸஸ என்னுமிடத்தில் உளள

அைணமரனச் சித்திைஙகளிலும்

ககாரளப்தபகார குறித்ே தெய்திகள

இடம்தபற்றுளளன.

தெலம் ாவடடததில எருது விகையாடி

ரணமுற்றவன் மபையரால எடுக்கப்பைடட எருது

மபைாரு்தார் கல ஒன்று உள்ைது. தகாவுரிச

ெங்கன் கருவ்நதுக்றயிதல எருது விகையாடி

பைடடான் ெங்கன் கன் மபைரிய பையலு ்டடகலலு

என்பைது அ்ந்டுகல மபைாறிப்பு. கருவ்நதுக்ற

என்னும் ஊரில எருத்தாடு தபைாராடி

இ்ற்நதுபைடடவனாகிய ெங்கன் என்பைவனுக்கு

அவனுகடய கன் மபைரிய பையல எடுத்த ்டுகல

என்பைது இ்தன் மபைாருள்.

மதால்சான்றுகள்

ஏறு ்தழுவு்தல குறித்த பைல ்டுகறகள்,

புகடப்புச சிறபைங்கள் ்தமிழகததின் பைலதவறு

பைகுதிகளில கண்டறியப்பைடடுள்ைன.

கரிக்லகயூர் ்பால்ற ஓவியம

நடுகல் - பசைம

கூரிய மகாம்புகளும் சிலிர்த்த

திமிலகளும் மகாண்ட மூன்று எருதுககைப்

பைலர் கூடி விரடடுவதுதபைான்்ற பைண்கடய

ஓவியம் நீலகிரி ாவடடம் தகாத்தகிரி

அருதகயுள்ை கரிக்ககயூரில காணப்பைடுகி்றது.

திமிலுடன் கூடிய காகைமயான்க்ற

ஒருவர் அடக்க முயலவது தபைான்்ற ஓவியம்

துகர உசிலம்பைடடி அருதக கலலூதது

தடடுப்பைடடியில கண்டறியப்பைடடுள்ைது.

த்தனி யிலாடும் பைாக்ற அருதக சிததிரக்கல

புடவில என்்ற இடததில திமிலுடன் கூடிய

காகை ஓவியம் கண்டறியப்பைடடுள்ைது.

65

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 65 23-03-2018 17:59:02


www.tntextbooks.in

சிந்துவெளி நாகரிக வரலாறறிலும் காளை

முக்கியப் பைங்கு வகிக்கின்்றது. இம்க்கள்

காளைகயத ம்தய்வாக வழிபைட்டதை

அகழாய்வில கிகடக்கப்மபைற்ற சான்றுகள்

வாயிலாக அறிகித்றாம். சிந்துமவளி

அகழாய்வுகளில கண்டறியப்பைடட மாடு

்தழுவும் கல முததிரை ஒன்று ்தமிழர்களின்

பைண்பைாடடுத ம்தாலலியல அடையாளமான

ஏறு ்தழுவு்தகலக் குறிப்பை்தாக ஐராவ்தம்

மகாத்தவன் ம்தரிவிததுள்ைார்.

மாடுகளைக் குளிப்பாட்டிப் பைல வண்ணங்களில

மபைாடடிடடு, மூக்கணாங் கயிறு, கழுததுக்

கயிறு, பிடி கயிறு அனைத்தையும் புதி்தாக

அணிவிப்பைர். மகாம்புகளைப் பிசிறு சீவி,

எண்ணெய் ்தடவி, கழுதது மணியாரம் கடடி,

வெள்ளை தவடடிதயா, துண்தடோ கழுததில

கடடுவர். பின்னர், பூமாலை அணிவிததுப்

மபைாங்கலிடடுத ்தம்தாடு உழைப்பில ஈடுபைடட

மாடுகளுக்கு நன்றி ம்தரிவிக்கும் விதத்தில

்தளிகைப் மபைாங்ககல ஊடடிவிடுவர்.

இ்தன் ம்தாடர்சசியாக, வேளாண்

குடிகளின் வாழ்தவோடும் உகழப்தபைாடும்

பிணைந்துகிட்ந்த மாடுகளுடன் அவர்கள்

விளையாடி மகிழும் மரபைாக உருக்மகொண்டத்த

ஏறு ்தழுவு்தலாகும்.

ஏறு ்தழுவுதல், ்தமிழகததின் வெவ்வேறு

பைகுதிகளில வெவ்வேறு மபையர்களில

அகழக்கப்பைடுகின்்றது. அது மாடு பிடித்தல,

மாடு அணைதல், மாடு விடுதல், ஞசுவிரடடு,

வேலி ஞசுவிரடடு, எருது கடடி, காளை

விரடடு, ஏறு விடுதல், ெலலிக்கடடு எனப் பைல

மபையர்களில அகழக்கப்பைடுகின்்றது.

சிந்தும்வளி கல் முததிரை

்பண்்பாட்டு அடையாளம

ஏறு ்தழுவு்தல, முலகல நிலதது மக்களின்

அடையாளத்தோாடும் மரு்த நிலதது வேளாண்

குடிகளின் ம்தாழில உறபைததிதயாடும்

பைாலை நிலதது மக்களின் த்தகவக்கான

தபைாக்குவரததுத ம்தாழிதலாடும் பிகண்ந்தது.

இதுவே வேளாண் உறபைததியின் பைண்பைாடடு

அடையாைாக நீடசி அகட்ந்தது.

ஏரில பூடடி உழவு செய்ய உ்தவிய காளை

மாடுகள் ஏர் மாடுகள், எருதுகள், ஏறுகள்

என்று அகழக்கப்பைடடன. ்தமிழக உழவர்கள்

்தங்களின் உழவு சார்்ந்த கருவிகதைாடு

அறுவடைக்குப் மபைரிதும் துணைநின்்ற

மாடுகளைப் தபைாறறி மகிழ்விக்க ஏற்படுததிய

விழாவே மாடடுப் மபைாங்கல. அவ்விழாவன்று

ெலலிக்கடடு பேச்சுவழக்கில திரிபுறறு,

லலிக்கடடு என அகழக்கப்பைடுகி்றது.

ெலலி என்பைது மாடடின் கழுததில

கட்டப்படுகின்்ற வளையததினைக் குறிக்கும்.

புளியங்மகொம்பினால வளையம் செய்து

காளையின் கழுததில அணிவிக்கும் வழக்கம்

்தறதபைாதும் உள்ளது. அக்காலததில புழங்கிக்

மகாண்டிரு்ந்த ெலலி நாணயங்களை, துணியில

முடிந்து மாடடின் மகாம்புகளில கடடிவிடும்

பைழக்கமும் இரு்ந்தது. மாடகடத ்தழுவும்

வீரருக்கு அ்ந்தப் பைணமுடிப்பு மொ்ந்தமாகும்.

ஏறு தழுவுதலும தமிழர் அ்றமும

மேலைநாடுகளில குறிப்பைாக, த்தசிய

விளையாடடாகக் காளைச சண்டையைக்

மகாண்டிருக்கும் ஸ்மபையின் நாடடில,

காளையைக் மகான்று அடக்குபைவனே

வீரனாகக் கருதப்பபைடுவான். அவ்விளையாடடில,

ஆயு்தங்ககைப் பையன்பைடுததுவதும் உண்டு.

66

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 66 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

மேலை நாட்டுக் காளை விளையாட்டு

தமிழக ஏறு தழுவுதல்

காளையை அடக்கும் வீரன் வென்றாாலும்

த்தாற்றாலும் ஆடடததின் முடிவில அ்ந்தக்

காளை சில நாடடு விளையாடடுகளில

மகால்லப்படு்தலும் உண்டு. மேலைநாடுகளில

ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்பைடும் காளை

விளையாடடு, மனி்தனுள் ஒளிந்திருக்கும்

வன்மத்தையும் தபைார் வெறியையும்

வெளிப்பைடுததுவது தபைால இருக்கி்றது.

்தமிழகததில ்கடமபைறும் ஏறு

்தழுவு்தலில காளையை அடக்குபைவர்கள்

எ்ந்த ஆயு்தத்தையும் பையன்பைடுத்தக் கூடாது.

நிகழ்வின் ம்தாடக்கததிலும் முடிவிலும்

காளைகளுக்கு வழிபைாடு செய்வர். எவராலும்

அடக்க முடியா்த காளைகளும் உண்டு.

எனவே, காளைகளும் மவறறி மபைற்ற்தாகக்

கரு்தப்பைடும். அன்கபையும் வீரத்தையும் ஒருசேர

வளர்த்தெடுக்கும் இவ்விளையாடடில

காளையை அரவகணதது அடக்குபைவதர

வீரராகப் தபைாற்றப்பைடுவர்.

நம கடமை

்தமிழர்களின் பைண்பைாடடுத திருவிழாவாக

விளங்கும் ஏறு ்தழுவுதல் இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகள் ம்தான்கயுடையது.

பை ண் க ட ய வீ ர வு ண ர் வ ை

நினைவூடடும் ஏறு்தழுவுதல் விலங்குகளை

முன்னிகலப்பைடுததும் வழிபைாடகடயும்

இயறகக வேளாண்ககயயும் வலியுறுததும்

பைண்பைாடடுக் குறியீடு ஆகும். நம் முன்தனோரின்

இத்தகைய பைண்பைாடடுக்கூறுகளைப்

தபைணிப் பைாதுகாப்பைது நம் ஒவ்மவொருவரின்

கடமையுமாகும்.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. இலக்கியங்கள் காடடும் ஏறு்தழுவுதல் காடசிகளை உங்கள் பைகுதியில ்கடமபைற்ற எருது

விடும் விளையாடடு நிகழ்வுடன் ஒப்பிடடு வகுப்பைக்றயில கலந்துரையாடுக.

2. உங்கள் ஊரில மபைாங்கலவிழா ்கடமபைறுகி்றது. அவ்விழாவில சாக்கு ஓடடம், ்தவளை ஓடடம்,

புடடியில ்தண்ணீர் நிரப்புதல், இசை நாறகாலி, உருளைக் கிழங்கு மபைாறுக்கு்தல, ஊசியில

நூல கோாத்தல, கோாலம் தபைாடுதல், கயிறு இழுத்தல, மெதுவாக மிதிவண்டி ஓடடுதல், பைானை

உடைத்தல ஆகிய தபைாடடிகள் ்கடமபைறுகின்்றன. அப்தபைாடடிகள் குறிதது நேரடி வருணனை

செய்க.

67

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 67 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

கவிதைப் ப்பலழ

மணிமேகலை

மக்களின் வாழ்வில பி்ற்ந்தது மு்தலாக நடத்தப்பைடுகின்்ற

நிகழ்வுகளில விழா ்தனக்கென ஒரு ்தனியிடம் மபைறுகி்றது. மனி்த

மாண்புகளை எடுததுரைக்கும் விழா, பைண்பைாடடின் வெளிப்பைாடாகவும்

திகழ்கி்றது. அலலும் பைகலும் உழைப்பில திளைக்கின்்ற மக்களை

உறொகப்பைடுததி ஓய்வு ்தரும் வாயில விழா்தான். அவ்வகையில

புகார் நகதராடு அதிகம் ம்தாடர்புடைய்தாகத திகழ்்ந்த இந்திரவிழா

சிலப்பைதிகாரததிலும் மணிமேகலையிலும் விவரிக்கப்பைடுகி்றது.

அவ்விழா நிகழ்வுகளைக் கண்முன்னே காடசிப்பைடுததுவ்தாய் அமைகி்றது மணிமேகலையின்

விழாவக்ற காக்த.

விழா்வல்ற காதை

மெய்த்திறம் வழக்கு நன்தபொருள் வீடெனும்

இத்திறம் தத்தம் இயல்பினிற் காட்டும்

சமயக் க்ணக்கரும் தந்துறை மபாகிய

அமயக் க்ணக்கரும் அகலா ராகிக்

கரந்துரு எய்திய கடவு ளாளரும்

பைந்தொருஙகு ஈணடிய பாடை மாக்களும்

ஐம்பெருங குழுவும் எணமபர் ஆயமும்

வந்தொருஙகு குழீஇ வான்பதி தன்னுள்

(அடிகள் 11-18)

68

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 68 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

மொை்ண வீதியும் மொம்அறு மகாட்டியும்

பூை்ண கும்பமும் தபாலம்பா லிகைகளும்

பாவை விளக்கும் பலவுடன் பரப்புமின்;

காய்க்குலைக் கமுகும் வாழையும் வஞ்சியும்

பூக்தகொடி வல்லியும் கரும்பும் நடுமின்;

பத்தி வேதிகைப் பசும்தபொன் தூ்ணத்து

முத்துத் தாமம் முரறதோடு நாற்றுமின்;

விழவுமலி மூதூர் வீதியும் ேன்றமும்

பேே்ணல் மாற்றுமின்; புதுே்ணல் பரப்புமின்;

கதலிகைக் தகாடியும் காழ்ஊன்று விமலாெமும்

மதலை மாடமும் வாயிலும் சேர்த்துமின்;

தண்மணற் பந்தரும் தாழ்தரு தபாதியிலும்

புணணிய நல்லுரை அறிந்மொர் தபாருந்துமின்;

ஒட்டிய சமயத்து உறுதபாருள் வாதிகள்

பட்டிேண டபத்துப் பாஙகறிந்து ஏறுமின்;

பற்றா மாக்கள் தம்முடன் ஆயினும்

செற்றமும் கலாமும் செய்யாது அகலுமின்;

வெண்மணற் குன்றமும் விரிபூஞ் சோலையும்

தண்மணல் துருத்தியும் தாழ்பூந் துறைகளும்

தேவரும் மக்களும் ஒத்துடன் திரிதரும்

நாலேழ் நாளினும் நன்கறிந்தீர் என –

ஒளிறுவாள் மறவரும் தேரும் மாவும்

களிறும் சூழ்தரக் கணமுரசு இயம்பி

பசியும் பிணியும் பகையும் நீஙகி

வசியும் வளனும் சுரக்க! என வாழ்த்தி;

அணிவிழா அரறந்ெனன் அகநகர் மருஙதகன் .

(அடிகள் 43-72)

மசால்லும ம்பாருளும

சமயக கணககர -சமயத் தத்துவவகாதிகள,

பகாரடமகாககள - ப்ல தமகாழிபேசும் மககள, குழீஇ-

ஒன்றுகூடி, தேகாம் - குற்றம், தககாட்டி-மன்றம்,

தபகா்லம்-தபகான், வேதிகை-திணரண, தூணம்-

தூண, ேகாமம்-மகார்ல, கதலிரகக தககாடி -சிறு சிறு

தககாடியகாகப் ப்ல கொகாடிகள கட்டியது, ககாழூன்று

தககாடி - தககாம்புகளில் கட்டும் கொகாடி, வித்லகாேம்

- துணியகா்லகான தககாடி, வசி- மழை, செற்றம்-

சினம், க்லகாம்-தபகார, துருத்தி- ஆற்றிரடககுறை

(ஆற்றின் நடுவே இருககும் மணல்திட்டு).

்பாடலின் ம்பாருள்

இந்திர விழால்வக் காண ்வந்பதோர்

உயர்வுடைய புகார் நகரில

மய்ப்மபைாருள் உணர்ததும் உலகியல,

தத்துவம், வீடுதபைறு ஆகிய மபைாருள்களை

அவரவர் இயறககத ்தன்கக்கு ஏற்ப

விளக்குபைவராகிய சமயவாதிகள்

கூடியிருக்கின்்றனர். ்தது நெறியில

சி்ற்ந்தவராக விளங்கும் காலதக்தக்

கணக்கிடடுச மொலலும் காலக் கணி்தரும்

கூடியிருக்கின்்றனர். இந்நகரை விடடு

நீங்கா்தவராய்த ்தம் த்தவருடலை மறைத்து

மக்கள் உருவில வந்திருக்கும் கடவுளரும்

கடலவழி வாணிகம் செய்து மபைரும்

செலவம் காரணமாய்ப் புகார் நகரில

ஒன்று திரண்டிருக்கும் பைல மொழி தபைசும்

அயல நாடடினரும் குழுமியிருக்கின்்றனர்.

அரசர்க்குரிய அமைசெர் குழுவாகிய

ஐம்மபைருங்குழு, எண்தபைராயதக்தச

தெர்்ந்தவர்களும் அரசவையில ஒன்று

திரண்டிருக்கின்்றனர்.

விழா முன்பனற்்பாடுகள்

த்தாரணம் கடடிய ம்தருக்களிலும்

குற்றமில்லாத ன்்றங்களிலும் பூரணகும்பைம்,

மபைாற்பாலிகை, பைாவை விளக்கு றறும்

பைலவகையான மங்கலப் மபைாருள்களை

முக்றயாக அழகுபைடுததி வையுங்கள்.

குலை முறறிய பைாக்கு மரதக்தயும் வாகழ

மரத்தையும் வஞசிக்மகொடியையும்

பூங்மகொடிகளையும் கரும்கபையும் ்டடு

வையுங்கள். வீடுகளின்முன் ம்தருத

திண்ணையில வரிசை வரிசையாக இருக்கும்

தங்கத் தூண்களிலே முதது மாலைகளைத

ம்தாங்கவிடுங்கள்.

விழாக்கள் நிக்ற்ந்த இம்மூதூரின்

ம்தருக்களிலும் ன்்றங்களிலும் பைகழய

மணலை மாறறிப் புதிய மணலைப் பைரப்புங்கள்.

துகில மகாடிகளையும் கம்புகளில கடடிய

மகாடிகளையும் மபைரிய மாடங்களிலும்

மாடங்களின் வாயிலகளிலும் சேர்ததுக்

கடடுங்கள்.

69

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 69 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

்பட்டிண்ட்பம ஏறுமின்

குளிர்்ந்த ணல பைரப்பிய

பை்ந்தலகளிலும் ரங்கள் ்தாழ்்நது

நிழல்தரும் ஊர் ன்்றங்களிலும் ்லலன

பைறறிச மொறமபைாழிவாறறுங்கள். அவரவர்

ெயததிறகு உரிய உடமபைாருைறி்நது

வாதிடுதவார் பைடடிண்டபை முக்றககைத

ம்தரி்நது வாதிடடுத தீர்வு காணுங்கள்.

மதரிந்து மதளிப்வாம

ஐமம்பருஙகுழு

1. அரமச்ெர

2. ெடஙகு தெய்விப்தபகார

3. பரடத்ேர்லவர

4. தூேர

5. ெகாைணர (ஒற்ைர)

எண்ப்பராயம

1. கைணத்திய்லவர

2. கரும விதிகள

3. கனகச்சுற்ைம்

4. கரடகககாப்பகாளர

5. கைமகாநேர

6. பரடத்ேர்லவர

சினமும பூசலும லகவிடுக

ாறுபைாடு மகாண்ட பைககவர்களிடம்

கூடக் தகாபைமும் பூெலும் மகாள்ைாது

அவர்ககைவிடடு விலகி நிலலுங்கள்.

மவண்கயான ணல குன்றுகளிலும்

லர் மெறி்ந்த பூஞதொகலகளிலும் குளிர்்ந்த

ஆறறிகடக்குக்றகளிலும் ரக்கிகைகள்

நிழல ்தரும் ்தண்ணீர்த துக்றகளிலும் விழா

்கடமபைறும். அ்ந்த இருபைதம்தடடு ்ாள்களிலும்

த்தவரும் க்களும் ஒன்றுபைடடு கிழ்வுடன்

உலாவிவருவர் என்பைக்த ்ன்கு அறியுங்கள்.

்வாழ்ததி அறிவிததல்

ஒளிவீசும் வாதை்நதிய காலாட

பைகடயினரும் த்தர்ப்பைகடயினரும் குதிகரப்

பைகடயினரும் யாகனப் பைகடயினரும்

சூழ்்நது வர, அகன்்ற முரசிகன அக்ற்நது,

“பைசியும் த்ாயும் பைககயும் நீங்கி கழயும்

வைமும் எங்கும் மபைருகுவ்தாகுக” எ ன

வாழ்ததி தறகண்ட மெய்திககை ்கருக்கு

முரெக்றதவான் அறிவித்தான்.

7. யகாரன வீைர

8. இவுளி மைவர

இைக்கணக் குறிப்பு

தேகாைணவீதியும், தேகாமறு தககாட்டியும் -

எணணும்ரமகள

ககாய்ககுர்லக கமுகு, பூகதககாடி வல்லி,

முத்துத்ேகாமம் - இைணடகாம் தவற்றுரம

உருபும்பயனும் உடன்தேகாககத் தேகாரககள

மகாற்றுமின், பைப்புமின் - ஏவல்

விரனமுற்றுகள

உறுதபகாருள - உரிச்தெகால்தேகாடர

ேகாழ்பூநதுரை - விரனத்தேகாரக

பகாஙகறிநது - இைணடகாம்

தவற்றுரமத்தேகாரக

ன்தபகாருள , ேணமணல், ல்லுரை -

பணபுத்தேகாரககள

70

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 70 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

பைப்புமின் – பைப்பு + மின்

பைப்பு – பகுதி

மின் – முன்னிர்லப் பன்ரம விரனமுற்று

விகுதி

அரைநேனன் – அரை +த்(ந) + த் +அன்+அன்

அரை – பகுதி

த் – ெநதி. த் - ந ஆனது விககாைம்

த் – இைநேககா்ல இரடநிர்ல

அன் – ெகாரிரய

அன் – ஆணபகால் விரனமுற்று விகுதி

நூல் ம்வளி

தேகாடரநிர்லச் தெய்யுள வரிரெயில் இைட்ரடக ககாப்பியஙகளகான சி்லப்பதிககாைம்,

மணிதமகர்ல இைணடும் ேமிழ் மககளின் வகாழ்வியர்லச் தெகால்லும் கருவூ்லஙகளகாகத்

திகழ்கின்ைன. மணிதமகர்ல, ஐம்தபருஙககாப்பியஙகளுள ஒன்று. மணிதமகர்லயின்

துைவு வகாழ்கரகரயக கூறுவேகால், இநநூலுககு மணிதமகர்லத் துைவு என்னும்

தவறு தபயரும் உணடு. இது தபணரமரய முேன்ரமப்படுத்தும் புைட்சிக ககாப்பியம்; பணபகாட்டுக

கூறுகரளக ககாட்டும் ேமிழ்கககாப்பியம். இகககாப்பியம் தெகாற்சுரவயும் தபகாருட்சுரவயும் இயற்ரக

வருணரனகளும் நிரைநேது. தபௗத்ே ெமயச் ெகாரபுரடயது. கரே அடிப்பரடயில் மணிதமகர்லரயச்

சி்லப்பதிககாைத்தின் தேகாடரச்சிதயனக கூறுவர. முப்பது ககாரேகளகாக அரமநதுளள மணிதமகர்லயின்

முேல் ககாரேதய விைகாவரை ககாரே.

மணிதமகர்லக ககாப்பியத்ரே இயற்றியவர கூ்லவகாணிகன் சீத்ேர்லச் ெகாத்ேனகார. ெகாத்ேன்

என்பது இவைது இயற்தபயர. இவர, திருச்சிைகாப்பளளிரயச் தெரநே சீத்ேர்ல என்னும் ஊரில்

பிைநது மதுரையில் வகாழ்நேவர என்று கூறுவர. கூ்லவகாணிகம் (கூ்லம் - ேகானியம்) தெய்ேவர.

இகககாைணஙகளகால் இவர மதுரைக கூ்லவகாணிகன் சீத்ேர்லச் ெகாத்ேனகார என்று அரைககப்தபற்ைகார.

சி்லப்பதிககாைம் இயற்றிய இளஙதககாவடிகளும் இவரும் ெமககா்லத்ேவர என்பர. ேணடமிழ் ஆெகான்,

ெகாத்ேன், ன்னூற்பு்லவன் என்று இளஙதககாவடிகள ெகாத்ேனகாரைப் பகாைகாட்டியுளளகார.

அைம் எனப்படுவது யகாதேனக தகட்பின்

மைவகாது இதுதகள! மன்னுயிரக தகல்்லகாம்

உணடியும் உரடயும் உரையுளும் அல்்லது

கணடது இல். (மணிதமகர்ல 25: 228 - 231)

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. உங்கள் ஊரில ்கடமபைறும் திருவிழாவிறகான அகழப்பி்தழ் ஒன்றிகன வடிவகக்க.

2. குறிப்புககைக் மகாண்டு ஓர் இயறககக் காடசிகய விரிதம்தழுதுக.

பூஞதொகல – சிரிக்கும் லர்கள் – பைசுகயான புலமவளி – கூவும் குயில – வீசும் ம்தன்்றல

– விகையாடும் குழ்நக்தகள் – அழகிய காடசிகள்

71

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 71 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

விரி்வானம

அகழாய்வுகள்

– ்பட்டின்்றம

மனி்தன் த்தான்றிப் பைலலாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்துவிடடன. இன்றும்

பைண்பைாடடு அளவில சிறந்ந்த வாழ்கவ வெளிப்பைடுததிய ்தமிழர்களின்

வரலாற்றை அறிந்துமகாள்ை ்தமிழகததின் ம்தான்கயான

பைகுதிகளை அகழாய்வு செய்்தல இன்றியமையா்தது. அகழாய்வு

செய்்தல என்பைது த்தர்்நம்தடுக்கப்பைடட நிலப்பைகுதியில செதுக்கிச

செதுக்கி ஆராய்்தல ஆகும். அகழாய்வு வரலாறு முழுக மபை்ற

உ்தவுகி்றது. அகழாய்வில கிடைத்த மபைாருள்கள் நாம் வாழ்்ந்த

காலத்தை டடுமன்றி, நமது வரலாறக்றயும் உணர்ததுகின்்றன.

்பட்டின்்ற அழைப்பிதழ்

்பள்ளி இலக்கிய ன்்றத மதாடக்கவிழாவில் மாண்வர்கபள ்பஙபகற்று நடததும

சிந்தனைப் ்பட்டின்்றம

நடு்வர்: மாண்வர் பூஙகுன்்றன்

முன்னிலை: தமிழாசிரியர் கலை்வாணன்

இன்ல்றய சூழ்நிலையில் அகழாய்வு என்்பது

பதல்வயான செயல்்பாபட!

மாண்வர் ்பாததிமா

மாண்வர் மசல்்வன்

பதல்வயற்்ற செலவினமே!

மாண்வர் முதது

மாண்வர் அன்புமேரி

அனைவரும் வருக!

அறிமுகவுரை ( இலக்கிய ன்்றச் செயலர்)

அன்பிறகுரிய ்லலுள்ைங்கதை!

வணக்கம். இன்று நம் பைள்ளியில இலக்கிய

ன்்றத ம்தாடக்கவிழா இனித்த ம்தாடங்குகி்றது.

அ்தகன முன்னிடடு ்கடமபை்றவுள்ள

பட்டின்்றத ்தகலப்பினை அறிய ஆவலாக

இருக்கி்ற்தா? இத்தா சொல்கித்றன். இன்க்றய

சூழ்நிலையில அகழாய்வு என்பைது த்தகவயான

செயல்பாடா? த்தகவயற்ற செலவினமா?

(மாணவர்கள் கரமவாலி எழுப்புதல்)

அண்மையில ்கடமபைற்ற மாநிலப்

பேச்சுப்தபைாடடியில முதல் பைரிசுமபைற்ற நம்

வகுப்புதத்தாழர் பூங்குன்்றன் நடுவராகப்

மபைாறுப்பேற்கி்றார். வாதிடுதவாராக நம்முடன்

பையிலும் முதது, பைாததிமா, அன்புமேரி,

செலவன் ஆகிதயார் பைங்தகறகின்்றனர். இத்தா

பட்டின்்றம் ம்தாடங்குகி்றது.

நடு்வர்

அரு்ந்தமிழ் வணக்கம்.

72

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 72 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

திட்்பமும நுட்்பமும

மதுரை கருககு அருதக உளள கீைடி என்னுமிடத்தில் டத்ேப்பட்ட அகைகாய்வில் சுடுமண

தபகாருளகள, உத்லகாகப் தபகாருளகள, முத்துகள, கிளிஞெல் தபகாருளகள, மகான்தககாம்புகள, தெகாழிகள,

கிணணஙகள, துரளயிடப்பட்ட பகாத்திைஙகள, இைத்தினககல் வரககள, பழுப்பு, கறுப்பு, சிவப்பு-

கறுப்புப் பகாரனகள, ெதுைஙகக ககாய்கள, ேகானியஙகரளச் தெகரிககும் க்லன்கள, தெம்பு, ெஙகு

வரளயல்கள, எலும்பினகால் ஆன கூர முரனகள, ேமிழ்-பிைகாமி எழுத்துகள தபகாறிககப்பட்ட பகாரன

ஓடுகள, கற்கருவிகள, நீர தெகரிககும் தபரிய மட்க்லன்கள, சிறிய குடுரவகள, உரைககிணறுகள,

சுடுமண கூரை ஓடுகள தபகான்ை பல்தவறு தேகால்லியல் தபகாருளகள கிரடத்துளளன. மூன்று

தவவதவறு ககா்லகட்டத்ரேச் தெரநே இவற்றுள தேகான்ரமயகானரவ சுமகார 2300ஆணடுகளுககு

முற்பட்டரவ எனக கருேப்படுகின்ைன. இதுவரை அகைகாய்வு தெய்யப்பட்ட தபரும்பகான்ரமயகான

இடஙகள இைப்பு தேகாடரபகான ேடயஙகரள தவளிப்படுத்துவனவகாக அரமநதிருநேன. ஆனகால்,

கீைடியில் கணடறியப்பட்டுளள முழுரமயகான வகாழ்விடப்பகுதியும் தெஙகல் கட்டுமகானஙகளும்

இேைப்தபகாருளகளும் ேமிைரின் உயரிய காகரிகத்ரேக கணமுன் ககாட்டும் ெகாட்சிகளகாய்

அரமநதுளளன.

கீழடி அகழாய்வுக்களம

திப்பிறகுரிய ்தமிழாசிரியர் அவர்கதை!

அன்பிறகுரிய ஆசிரியப் மபைருக்கதை! அருக

ாணவ ்ண்பைர்கதை! அகனவருக்கும்

அன்பைான வணக்கம்.

வரலாறக்ற அறிவ்தறகு வககயாய் ஒரு

்தகலப்மபைடுததுப் தபைெ முகனகின்த்றாம்.

ஒரு மெடி வைர்வ்தறகு, விக்தகய

ஊன்றுவ்தறகுக்கூடக் குழி த்தாண்டுகித்றாம்.

த்தாண்டிய குழிக்குள் ஒரு பைழம்மபைாருள்

கிகடத்தாலகூடக் மகாண்டாடுகித்றாம். அதில

பையன் இருக்கி்ற்தா என்பைக்தச சி்நதிப்பை்தறதக

இ்ந்த ாமபைரும் சி்ந்தகனப் பைடடின்்றம்.

ஆய்வு என்பைது அறிவின் மவளிப்பைாடு.

அ்தறகு ஓய்வு என்பைத்த கிகடயாது. இத்தா!

இன்க்றய சூழ்நிகலயில அகழாய்வு என்பைது

த்தகவயற்ற மெலவினத! என்னும் ்தகலப்பில

உகரவீசகெத ம்தாடங்க வருாறு அன்புத

த்தாழர் முதது அவர்ககை அகழதது என்

முன்னுகரகய நிக்றவு மெய்கித்றன். ்ன்றி,

வணக்கம். ( ாணவர் கரமவாலி)

73

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 73 23-03-2018 17:59:03


www.tntextbooks.in

முதது

உங்கள் அனைவருக்கும் என் பைணிவான

வணக்கம். நடுவர் அவர்களே! உள்ைங்ககயில

உலகத்தை அளந்து பைார்க்கும் காலகடடததில

ண்கணத த்தாண்டி எலும்புகளைத த்தடும்

மனி்தர்ககைப் பற்றி நான் என்ன சொாலல?

அறிவியல உலகததில வாழ்ந்து

மகாண்டிருக்கித்றாம். பைகழய ்தகலமுக்றகயப்

பற்றித ம்தரிந்து என்ன செய்யப் தபைாகித்றாம்?

செலலிடப் தபைசிக்குள்தை, உலகதக்தச

சுறறும் வேளையில அகழாய்வில கிடைக்கும்

செலலாக் காசுகளை கவதது என்ன

செய்வ்தாம்?

வானுலகததில பை்ற்நது செவ்வாயில

குடிதய்ற வழித்தடும் நேரததில பைகழய

வரலாறறுக்கு மு்நக்தய காலத்தைப் பற்றி

அறிந்து என்ன பையன்? உள்ைங்ககயில

உலகம் இருக்கி்றது. மடிக்கணினி கலக்க

வைக்கி்றது. அக்தமயலலாம் விடடுவிடடு மண்

ஓடுகள், இ்ற்நத்தாகரச சு்ந்த ண்்தாழிகள்

இவற்றைக் கண்டறிந்து எக்தச சாதிக்கப்

தபைாகித்றாம்?

நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியவை

எவ்வைதவா இருக்கின்்றன. அறிகவ

விரிவுசெய் எனப் பைாதவ்ந்தர் கூறினார். நாம்

அறிவை விரயம் செய்துமகாண்டிருக்கித்றாம்.

எனவே, நடுவர் அவர்களே! அகழாய்வு என்பைது

த்தகவயற்ற செலவினமே, செலவினமே

என்றுகூறி என் வா்ததக்த நிக்றவு செய்கித்றன்.

நன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

்ண்பைர் முதது, காரசாரமான ்தன்

வா்தத்தை முன்கவத்தார். மிகவும் அருமை.

இதற்குப் பைாததிமா, எப்பைடித்தான் பைதில

மொலலப் தபைாகி்றார் என்பைது ம்தரியவிலகல.

வாங்கம்மா! வாங்க எப்பைடிச சமாளிக்கப்

தபைாறீங்க!

்பாததிமா

அகவதயாகர வணங்கி என் உகரகயத

ம்தாடங்குகித்றன்.

74

ண்கணத த்தாண்டிப் பைார்ப்பைது

எலும்புகளைச சேகரிதது எண்ணிப்

பைார்ப்பை்தறகன்று. நம் முன்தனோர்களின்

பைண்பைாடகட எண்ணிப் பைார்ப்பை்தறகு.

கட்ந்த காலத்தைப் புரிந்துமகாள்ைால

நிகழ்காலததில மவறறிமபை்ற முடியுமா?

எதிர்காலத்தைத்தான் கணிக்க இயலுமா?

நமது வரலாறு மிக நீண்டது. 150

ஆண்டுகளுக்கு முன்னால 1863ஆம்

ஆண்டு இராபைர்ட புரூஸ்புட என்னும்

ம்தாலலியல அறிஞர் சென்னைப் பைலலாவரம்

செம்மண் தடடுப்பைகுதியில எலும்கபையும்

கறகருவியையும் கண்டுபிடித்தார். இ்ந்தக்

கறகருவி்தான் இந்தியாவில கண்டெடுக்கப்பைடட

முதல் கலலாயு்தம். இ்ந்தக் கலலாயு்தம்

கண்டுபிடிக்கப்பைடுவதற்கு முன்தபை,

தராானியர்களின் பைழங்காசுகளைக்

தகாகவயில கண்டெடுத்தோாம்.

அரிக்கமேடு அகழாய்வில தராானிய

மட்பாண்டங்கள் கிடைத்தன. அ்தனால,

தராானியர்களுக்கும் நமக்கும் இரு்ந்த

வணிகத ம்தாடர்பு உறுதிப்பைடுத்தப்பைடடது.

அதற்குப் பின்னால, 1914ஆம் ஆண்டு

ஆதிசெ்லலூரில நடத்தப்பைடட அகழாய்வில

ஏராளமான முதுமக்கள் ்தாழிகள்

கண்டுபிடிக்கப்பைடடன. ்ண்பைர் மொன்னார்!

உள்ளங்கையில உலகம் இருக்கி்ற்தாம்.

மடிக்கணினி மலைக்க வைக்கி்ற்தாம்.

நம் முன்தனார்கள் இரண்டாயிரம்

ஆண்டுகளுக்கு முன்தபை, அறிவியல

அடிப்பைகடயிலான பைண்பைாடடு வாழ்க்கையை

வாழ்்ந்தவர்கள். ்தமிழர்களின் உணவு,

உடை, வாழிடம் மு்தலியன இயறகககயச

சிக்தக்கா்த இயலபுகளைக் மகாண்டகவ

என்பை்தறகு அகழாய்வில கண்ட சான்றுகளே

ஆவணங்களாகத திகழ்கின்்றன.

எதிரணித ்தகலவருக்கு ஒன்க்றச

சொல்லி விகடமபைறுகித்றன். மடிக்கணினியில

பூக்கின்்ற தராா மணக்காது; செலலிடப்

தபைசியில பைார்க்கும் வற்றல குழம்பு

சுைவக்காது; மா்றாக நமது மூளையைக்

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 74 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

மதரிந்து மதளிப்வாம

்பட்டிண்ட்பம

பட்டிமணடபம் என்பதுேகான் இ்லககியவைககு. ஆனகால் இன்று ரடமுரையில் ப்லரும் பட்டிமன்ைம்

என்தை குறிப்பிடுகிைகாரகள. தபச்சுவைகரகயும் ஏற்றுகதககாளகிதைகாம்.

மகே ன்காட்டு வகாளவகாய் தவநேன், பரகப்புைத்துக தககாடுத்ே பட்டிமணடபம்

என்று சி்லப்பதிககாைத்திலும் (ககாரே 5, அடி 102)

பட்டிமணடபத்துப் பகாஙகு அறிநது ஏறுமின் என்று மணிதமகர்லயிலும் (ககாரே 1, அடி 16)

பட்டிமணடபம் ஏற்றிரன,

திருவகாெகத்திலும் (ெேகம் 41)

ஏற்றிரன; எட்டிதனகாடு இைணடும் அறிதயரனதய என்று

பன்ன அரும் கர்லதேரி பட்டிமணடபம் என்று கம்பைகாமகாயணத்திலும் (பகா்லககாணடம், கைப் பட்லம்

154) பட்டிமணடபம் என்ை தெகால் பயின்று வருகிைது.

குப்கபைதம்தாடடியாக்கும்; ்து ண்கண

ம்கிழிக் கிடங்காக ாறறும். ஆனால,

அகழாய்வில கிகடத்த ஆவணங்கதைா

அடுத்த ்தகலமுக்றக்கு ்ம் பைண்பைாடடின்

தன்ககயப் பைக்றொறறும். எனதவ,

்டுவர் அவர்கதை! அகழாய்வு என்பைது

்க்கு மிகமிகத த்தகவயான மெயலபைாதட!

என்றுகூறி ்லல தீர்ப்பு தவண்டி

விகடமபைறுகின்த்றன்.

நடு்வர்

அதடயப்பைா! பைாததிாவின்

வார்தக்தகளுக்குள் மின்னிய வரலாறு புதிய

மவளிசெதக்தக் காடடியது. என்ன அன்புதரி!

என்ன மெய்யப் தபைாறீங்க? தபைெத்தான்

தபைாறீங்கைா? இலகல பைடடின்்றதக்த

இப்பைடிதய முடிசசிடடுத தீர்ப்கபைச

மொலலிவிடடடுா?

அன்புபரி

பைாரதிகய வணங்கித ம்தாடங்குகின்த்றன்.

ஐயா, ்டுவர் அவர்கதை! எங்க ஊர்ல ஒரு

மொலவகட மொலலுவாங்க. பைகுானக் தகாழி

பை்ற்நதுக்கிடதட முடகட தபைாடடுசொம்.

நடு்வர்

என்ன! பைகுானக் தகாழி பை்ற்நதுக்கிடதட

முடகட தபைாடடுசொ? ெரி, ்தகலப்புக்கு

வாங்கம்ா.

அன்புபரி

இலகலங்கய்யா, மவடடிப்

மபைருகக்காகதவ வீ்றாப்பைா தபைசுபைவர்ககைப்

பைறறிச மொலல வ்நத்தன். ்ாம் எப்பைடிப்பைடட

காலததில வாழ்்நதுமகாண்டிருக்கித்றாம்?

உலகததில குடடி ்ாடுகள்கூட அறிவியல

வி்நக்தகைால வானதக்த அை்நது

பைார்க்கின்்றன. அமரிக்காவில இருக்கும்

என் த்தாழியின் ்டகபை இகணயத்தைம்

இகணததுக் காடடுகி்றது. விபைததில

துண்டிக்கப்பைடட காலகளுக்கு அறிவியல,

மெயறககக் கால மபைாருததி அழகு பைார்க்கி்றது.

பைழுதுபைடட இ்தயததிறகு ாறறு இ்தயம்

மபைாருததி ருததுவ அறிவியல னி்தகன

வாழகவக்கி்றது.

புறறுத்ாய் என்னும் அரக்ககன வீழ்த்த,

புதிய ரு்நது கண்டுபிடிக்க அறிவியலாைர்கள்

மபைருமுயறசி தறமகாண்டு வருகி்றார்கள்.

இன்னும் எவ்வைதவா ொ்தகனகள்

கண்முன்தன நிகழ்்நது மகாண்டிருக்கின்்றன.

இ்ந்த உலகப்தபைாக்கிறகு ஈடுமகாடுதது

்ாமும் ்து அறிவியல பையணதக்த

முன்மனடுக்கால அகழாய்வுக்குள் விழு்நது

கிடப்பைது என்ன நியாயம்? ்ாமனான்றும்

அகழாய்விறகு எதிரானவள் இலகல.

இன்க்றய ாறிவரும் உலகச சூழலில

அகழாய்வு என்ன, முக்கியத த்தகவகளுள்

ஒன்்றா? இருபைதத்தாராம் நூற்றாண்டு

75

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 75 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

அறிவியலால வியக்க வைக்கின்்ற காலததில,

இ்ந்தப் பைகழய காலததுப் மபைாருள்களையும்

கடடடங்களையும் கண்டுபிடிதது என்ன

சாதிக்கப் தபைாகின்த்றாம்?

நடுவர் அவர்கதை! பைகழயன

கழி்தலும் புதியன புகு்தலும் வழுவல கால

வகையினானே என்று நமது இலக்கணப்

புலவர் ஒருவர் மொன்னக்த எதிரணிக்கு

நினைவூடடி நலல தீர்ப்புத ்தருமாறு தகடடு

விகடமபைறுகின்த்றன். நன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

அருமை, அன்புமேரி... அருமை.

உங்களுக்கு ஆ்தரவா நன்னூலை இயறறிய

பைவணந்தி முனிவரையும் துணைக்கு இழுதது

வந்துடடீங்க. மிக்க மகிழ்சசி. இப்தபைா இ்ந்த

அணி மகாஞெம் தொர்ந்து தபைானமாதிரி

ம்தரியுது. ்ண்பைர் செலவன் வாங்க. எப்பைடிப்

பைதில மொலலப் தபைாறீங்க.

மசல்்வன்

அவைக்கு என் பைணிவான வணக்கத்தைக்

கனிதவாடு ம்தரிவிததுக் மகாள்கின்த்றன்.

நடுவர் அவர்களே! அறிவியகலத

்தகலயில தூக்கி கவததுக் மகாண்டு

ஆடுகி்றார் ெதகா்தரி அன்புமேரி. ஏத்தா,

நாங்கள் எலலாம் அறிவியலுக்குப் பைகைவர்

என்பைக்தப் தபைால. அகழாய்வே அறிவியலை

ஆ்தாரமாகக் மகாண்டது்தான் என்பைக்த

அறியா்தவராக இருக்கின்்றார். இதில பைவணந்தி

முனிவரைவேறு சாடசிக்கு இழுததிருக்கி்றார்.

பைகழகயின் பைடகடகய உரிததுக்

மகாண்டு்தான் புதுமையே பி்றக்கும். ்தனியாகப்

புதுமைக்கென்று தவதரா விக்ததயா கிடையாது

்ண்பைர்கதை!

கட்ந்த காலத்தை ஆராய்ந்து

அறிந்துகொண்டாால்தான் நிகழ்காலதக்தச

செம்கப்பைடுததிக் மகாள்ைலாம். வருங்காலம்

வளமாக அமைவதற்கு வலிமையான

கட்டமைப்பை உருவாக்கலாம். நமது

முன்தனோர்கள் வாழ்ந்து மபைற்ற பைடடறிகவ

வககப்பைடுததித ம்தாகுததுப் பைார்ப்பை்தறகுத

ம்தாலலியல ஆய்வே மபைரும் கலவியாக அமை

கின்்றது.

வேடிக்கக என்னமவன்்றால, ்தமிழகததில

பைண்கடக் காலததிலேயே நமது ்தமிழ்

முன்தனோர்கள் செம்மையான பைண்பைாடடுக்

கடடகப்தபைாடு வாழ்ந்திருக்கி்றார்கள்.

நாம்்தான் அ்ந்தத ம்தான்க வரலாறறின்

உண்மையை அறியால ம்தாடர்சசி அறுபட்டு

இடையில எங்தகோ பைாக்தாறி, பையணிததுக்

மகாண்டிருக்கித்றாம்.

இன்க்றக்கு நாம் ஒரு புதிய நாகரிகச

சூழலைப் பைழகிக் மகாண்டிருக்கித்றாம். அது

என்னவென்றால், ஒரு மபைாருளை ஒருமுக்ற

பையன்பைடுததிவிடடுத தூக்கி எறி என்பை்தாகும்.

எழுதுகி்ற தபைனா, குடிக்கி்ற ்தண்ணீர்ப்புடடி,

பைழுதுபைடட மடிக்கணினி, செலலிடப்தபைசி

தபைான்்றவற்றை ஒருமுக்ற பையன்பைடுததித

தூக்கி எறிகி்ற வழக்கத்தால மின்ொ்தனக்

குப்கபைகள் மலையெனக் குவிந்துவிடடன.

சுறறுசசூழல சிக்த்நது புறறுத்ாயாளிகள்

மபைருகும் அபைாயம் வந்துவிடடது. ஆனால,

நமது முன்தனோர்கள் கண்டுபிடிததுப்

பையன்பைடுததிய சுடுமண்ணாலும்

உதலாகத்தாலும் செய்யப்பைடட மபைாருள்கள்

பைல ்தகலமுக்றகளைக் கடந்து பையன்பைாடடில

இருந்திருக்கின்்றன.

பைழுதுபைடடால சரிசெய்து மீண்டும்

பையன்பைடுததுதவாம். இது கட்ந்த

நூற்றாண்டுவரை ம்தாடர்்ந்தது. எதிரணி கூறிய

தபைாலி அறிவியல பைண்பைாடடுச சூழல வைர்்ந்த

பின்்தான் “பையன்பைடுதது, தூக்கி எறி” என்்ற

பைழக்கம் பி்ற்நது வைர்்ந்தது. அ்தன் ம்தாடர்சசி

எதுவரை வ்ந்தது ம்தரியுமா? மபைற்றெடுதது

வளர்த்த ்தாய்்த்நக்தயரையும் கூடப்

பையன்பைடுததிவிடடு முதிதயார் இலலததில

தூக்கி எறிகி்ற மூடத்தனம் உருவாகியிருக்கி்றது.

எனவே, நடுவர் அவர்கதை! அகழாய்வு

்தரும் ஆ்தாரங்களின் மூலம் நமது

வளமான வரலாற்றையும் பைண்பைாடகடயும்

அறிந்துமகாண்டு வலிகயான எதிர்காலதக்த

உருவாக்க முடியும். நெடிய வரலாறு நமக்கு

76

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 76 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

இருக்கி்றது. எனவே, அதனைன உறுதியுடன்

வலியுறுததுகித்றாம்.

நடுவர் அவர்களே! அகழாய்வு என்பைது

த்தகவயற்ற செலவினமலல. த்தகவயான

செயல்பாடே! என்று திசைகள்த்தாறும்

அறிவியல குரலகள் ஒலிக்கத

ம்தாடங்கிவிடடன. நலல தீர்ப்பு ்தாருங்கள்.

நன்றி, வணக்கம்.

நடு்வர்

செலவனின் ஆய்வுக் கண்தணோடடம்

அருமையானது. அரிய செய்திகதைாடு

இரண்டு அணிகளும் வாதிடடுள்ளன.

1863இல ஆரம்பித்த அகழாய்வுப் பைணி 2018ஆம்

ஆண்டிலும் ம்தாடரும்தபைாது பைல உண்மைகள்

உக்றக்கத்தொாடங்கி இருக்கின்்றன.

பைகழயனவற்றை ஏன் த்தாண்டியெடுததுப்

பைாதுகாக்க வேண்டும்? ஆராய வேண்டும்?

அதற்கு நம் புழங்குமபைாருள் பைண்பைாதட

சான்றுகளாக நிறகின்்றன. த்தகவயற்ற

செயல்பாடே! என்று தபைசிய அணியினர்

கூறியது தபைால அகழாய்வு என்பைது

அறிவியலுக்கு எதிரான சி்ந்தனை அன்று.

அறிவியலில இரண்டு வகையுண்டு.

ஒன்று வணிக அறிவியல. மறம்றான்று

மக்கள் அறிவியல. வணிக அறிவியல,

மூல்தனத்தைப் மபைருக்குவ்தறகாகப்

மபைாருள்களைக் கண்டுபிடிக்கி்றது. அ்தகன

விற்பனை செய்கி்றது. அ்தன் விளைவு்தான்

நெகிழிக் குப்கபைகள். ஆனால, அகழாய்வில

கிடைத்த சுடுமண், கல, இரும்பு, செம்பு

ஆகியவற்றாலான புழங்கு மபைாருள்கள்,

கருவிகள் பைல நூற்றாண்டுகளாக வாழையடி

வாழையாகப் பையன்பாட்டில இரு்ந்தன.

இயற்கையோடு இகண்ந்த பைண்பைாடடு

வாழ்க்கை நம்முடையது என்பை்தகன

அறிந்துமகாண்தடோம். இதுவே, மக்கள்

அறிவியல.

மக்கள் அறிவியல என்கி்ற மகத்தான

சி்ந்தனையைப் புரிந்து மகாள்வ்தறகும் நமது

பைண்பைாடடின் மேன்மைகளை இன்க்றய

்தகலமுக்ற எடுததுக் மகாண்டு சி்றப்பைாக

வாழ்வதற்கும் அகழாய்வு துணைநிறகின்்றது.

எனவே, அகழாய்வு என்பைது அனைவரும்

ம்தரிந்து கொள்ளை வேண்டிய, புரிந்துகொள்ளை

வேண்டிய, த்தகவயான செயல்பாடே!

அகழாய்கவத ம்தாடர்தவோம், ம்தான்க

வரலாற்றை மீட்போாம் என்்ற எனது

தீர்ப்பினைக் கூறி, நலல வாய்ப்கபைத ்த்ந்த

இலக்கிய ன்்றததிறகு நன்றி பைாராடடி,

பட்டின்்றத்தை நிக்றவு செய்கித்றன்.

வாழிய செ்ந்தமிழ்! வாழ்க நற்றமிழர்!

வாழிய பைார்த மணிததிருநாடு!

நன்றி, வணக்கம்.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. இளைஞர்களிகடதய பைண்பைாடடினை வைர்ப்பைதில மபைரும்பைங்கு வகிப்பைது

குடும்பைா? சமூகமா? – என்னும் ்தகலப்பில சொாறதபைார் நிகழ்ததுக.

2. ம்தாலலியல துக்ற சார்்ந்த அலுவலர் ஒருவரிடம் த்ர்காணல

நிகழ்ததுவ்தறகான வினாப்பைடடியலை உருவாக்குக.

3. உங்கள் ஊருக்கு அருகில உள்ள ம்தான்கயான இடத்தைப்

பைார்வையிடடுக் குறிப்பு எழுதுக.

77

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 77 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

கற்கண்டு

்வல்லினம மிகும இடஙகள்

வாணன் வேலைக் மகாடுத்தான்.

வாணன் வேலை மகாடுத்தான்.

இ்ந்த இரண்டு ம்தாடர்களுக்கும் உள்ை

மபைாருள் வேறுபைாடு யாது?

தேகான்ைல், திரிதல், கெடுதல் என விககாைப்

புணரச்சி மூன்று வகைப்படும்

வல்லினம் மிகுநது வருதல் தேகான்ைல்

விககாைப் புணரச்சியின்பகாற்படும்.

வலமலழுததுகள் க, ச, ்த, பை ஆகிய

நான்கும் மொழிக்கு மு்தலில வரும். இவை தெகால்்லமைப்பின் கட்டுப்பகாடுகளைப்

நிலைமொழியுடன் புணர்ககயில அவறறின் பேணவும் தபகாருள மயககத்ரேத்

மெய்யெழுததுகள் த்தான்றிப் புணரும். தவிரககவும் பேச்சின் இயல்பைப்

இக்த வலலினம் மிகுதல் என்பைர். இவ்வாறு பேணவும் இனிய ஓசைக்காகவும்

எ்ந்த எ்ந்த இடங்களில அவ்வலலினம் இவவல்லின எழுத்துகளின் புணரச்சி

மிகும் என்பைக்த விதிகளின் மூலமும் இ்லககணம் தேவைப்படுகிறது.

எடுததுக்காடடுகள் மூலமும் அறியலாம்.

்வல்லினம மிகும இடஙகள்

்தறகால உகர்கடயில வலலினம் மிகவேண்டிய இடங்களாகக் கீழ்க்காண்பைனவறக்றக் கூ்றலாம்.

1. அச சடகட

இ்ந்தக் காலம்

எத திசை?

எ்ந்தப் பைணம்?

2. க்தகவத தி்ற

்தகவலககைத திரடடு

காடசியைப் பைார்

3. முதியவருக்குக் மகாடு

மடடுக்குப் பைாடடு

ஊருக்குச செல

4. எனக் கேடடார்

வருவ்தாகக் கூறு

மேறகண்டவாறு வலலினம் மிகும்

இடங்களை இனங்கண்டு பையன்பைடுத்தத

ம்தாடங்கினாலே, ்தவறுகளைத

்தவிர்ததுவிடலாம். மரகபையும் பைடடறிகவயும்

78

அ, இ என்னும் சுடமடழுததுகளுக்குப் பின்னும்,

அ்ந்த, இ்ந்த என்னும் சுடடுப் மபையர்களின்

பின்னும், எ என்னும் வினாவெழுததின்

பின்னும், எ்ந்த என்னும் வினாச மொலலின்

பின்னும் வலலினம் மிகும்.

ஐ என்னும் இரண்டாம் தவறறுமை உருபு

வெளிப்பைடும் ம்தாடர்களில வலலினம் மிகும்.

கு என்னும் நான்காம் தவறறுமை உருபு

வெளிப்பைடும் ம்தாடர்களில வலலினம் மிகும்.

என, ஆக தபைான்்ற சொல்லுருபுகளின்பின்

வலலினம் மிகும்.

்தாண்டி, மொறககை ஒலிததுப் பைார்ப்பைதும்

வலலினம் மிகும், மிகா இடங்களை

அறிவதற்கு எளியவழி எனலாம்.

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 78 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

மேலும சில ்வல்லினம மிகும இடஙகலள அறிந்துமகாள்ப்வாம

அதற்குச மொன்தனன்

இதற்குக் மகாடு

அதற்கு, இதற்கு, எதற்கு என்னும் மொறகளின் பின்

வலலினம் மிகும்.

எதற்குக் தகடகி்றாய்?

இனிக் காண்தபைாம்

இனி, ்தனி ஆகிய சொாறகளின்பின் வலலினம் மிகும்.

்தனிச சி்றப்பு

மிகப் மபைரியவர்

எடடுத ம்தாகை

பத்துப் பைாடடு

தீப் பிடித்தது

மிக என்னும் சொல்லின்பின் வலலினம் மிகும்.

எடடு, பத்து என்னும் எண்ணுப் மபையர்களின்பின்

வலலினம் மிகும்.

ஓரெழுதது ஒரு மொழிக்குப் பின் வலலினம் மிகும்.

பூப் பை்ந்தல

கூவாக் குயில

ஓடாக் குதிரை

தகடடுக் மகாண்டான்

விறறுச சென்்றான்

ஆடச மொன்னார்

ஓடிப் தபைானார்

புலித த்தால

கிழக்குப் பைகுதி

ஈறுகெடட எதிர்க்றப் மபையரெசெததின்பின் வலலினம்

மிகும்.

வன்ம்தாடர்க் குறறியலுகரங்கள் நிலை மொழியாக

இருந்து புணர்கையில வலலினம் மிகும்.

(அகர, இகர ஈறறு) வினையெசெங்களுடன் புணர்ககயில

வலலினம் மிகும்.

ஆ்றாம் தவறறுகத ம்தாகையில வலலினம் மிகும்.

திசைப் மபையர்களின்பின் வலிமிகும்.

வடக்குப் பைக்கம்

லலிகைப் பூ

இரு மபையரொட்டுப் பைண்புத ம்தாகையில வலலினம் மிகும்.

சிததிரைத திங்கள்

்தாகரப் பைா்தம்

சாலப் தபைசினார்

்தவச சிறிது

நிலாச தொறு

கனாக் கண்டேன்

வாழ் க் ககப்பைடகு

உவகத ம்தாகையில வலலினம் மிகும்.

சால, ்தவ, ்தட, குழ என்னும் உரிச மொறகளின்பின்

வலலினம் மிகும்.

்தனிக் குற்றெழுத்தை அடுததுவரும் ஆகார எழுததின்பின்

வலலினம் மிகும்.

சில உருவகச மொறகளில வலலினம் மிகும்.

உலகப் பை்நது

79

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 79 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. ்வல்லினம மிகலாமா?

அ) மபைடடி __செய்தி

ஆ) விழா __ குழு

இ) கிளி __ பேச்சு

ஈ) ்தமிழ் __ த்தன்

உ) க்த __பூசம்

ஊ) கூட __கொாடு

எ) கததியை விட __ கூர்மை

ஐ) கார் __பைருவம்

2. மதாடர் தரும ம்பாருளைக் கூறுக.

அ) சின்னக்மகொடி, சின்னமகாடி

ஆ) த்தாப்புக்கள், த்தாப்புகள்

இ) கடைப்பிடி, கடைபிடி

ஈ) ்டுக்கல, நடுகல

உ) ககம்ாறு, ககாறு

ஊ) மபைாய்சமொல, பொய்சொல்ால

3. சிந்தனை வினா

நாளி்தழ்கள் சிலவறறில வலலினம்

மிகவேண்டிய இடததில மிகால

எழுதிவருவக்த நீங்கள் பைார்ததிருப்பீர்கள்.

அவ்வாறு எழுதுவது மொழிக்கு வளம்

சேர்க்குமா? வலலினம் மிகவேண்டிய்தன்

முக்கியததுவத்தை எழுதுக.

4. உரிய இடஙகளில் ்வல்லின

மய்கலள இட்டும நீக்கியும எழுதுக.

பைழங்கால மக்களின் நாகரிகம்,

பைண்பைாடுத ம்தாடர்பைான வரலாறுகளை

அகழாய்வில கிடைக்கின்்றப் மபைாருள்களும்

உறுதி பைடுததுகின்்றன. பைலதவறு இடங்களில

அகழாய்வுகள் மேற்காள்ைப்பைடுகின்்றன.

அவ்வகையில ஆய்வு ்கடமபைறுகின்்ற

இடங்களில கீழடியும் ஒன்று.

கீழடியில வாழ்்ந்த மக்களில பைலர்ச

செல்வந்தர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பைக்த

அகழாய்வில கிடைத்தப் மபைாருள்கள் நமக்கு

உணர்ததுகின்்றன. இங்கு குக்றவான

எண்ணிக்கையில ்தான் தங்கத்தினாலானப்

மபைாருள்கள் கிடைக்கின்்றன.

மேலும் இரும்கபை பையன்பைடுததி செய்்தக்

தகாடரி, குததீடடிகள் மு்தலான கருவிகளும்

யானை தந்ந்தததினால செய்்தச சீப்பு, மோதிரம்,

பைகடை, கா்தணிகள், கண்ணாடி மபைாருள்களில

உருவாக்கிய மணிகள், வளையல, த்தாடுப்

தபைான்்றவையும் கிகடததுள்ளன .

அதற்க்கு - ்தவறு

அதற்கு = அது+அன்+கு

அது (சுடடுப்மபையர்) + அன் (சாரியை) + கு (தவறறுமை உருபு)

அ்தன்+கு = அதற்கு - என்பைத்த சரி

(எ.கா.)

இ்ந்தப் மபைாருள் வேண்டாம். அதற்குப் பைதிலாக இக்த கவததுக்மகொள்.

கடைபிடித்தல

கடைப்பிடித்தல

கடைபிடித்தல - கடையைப்பிடித்தல

கடைப்பிடித்தல - பின்பைறறு்தல

(எ.கா.)

சேகர் புதி்தாக வாணிகம் ம்தாடங்கக் கடைபிடித்தார்.

நாங்கள் என்றும் தூய்ககயக் கடைப்பிடிப்தபைாம்.

80

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 80 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு

்பைவுள் தெரிக.

1. மபைாரு்ந்தா்த இணை எது?

அ) ஏறுகோாள் – எருதுகடடி ஆ) திருவாரூர் – கரிக்ககயூர்

இ) ஆதிசெ்லலூர் – அரிக்கதடு ஈ) பைடடின்்றம் – பட்டிண்டபைம்

2. முக்றயான ம்தாடர் அமைப்பிகனக் குறிப்பிடுக.

அ) ்தமிழர்களின் வீரவிளையாடடு ம்தான்கயான ஏறு்தழுவு்தல.

ஆ) ்தமிழர்களின் வீரவிளையாடடு ஏறு்தழுவு்தல ம்தான்கயான.

இ) ம்தான்கயான வீரவிளையாடடு ்தமிழர்களின் ஏறு்தழுவு்தல.

ஈ) ்தமிழர்களின் ம்தான்கயான வீரவிளையாடடு ஏறு்தழுவு்தல.

3. பின்வருவனவறறுள் ்தவ்றான செய்திகயத ்தரும் கூறறு –

அ) அரிக்கதடு அகழாய்வில தராானிய நாணயங்கள் கிடைத்தன.

ஆ) பு்றப்மபைாருள் மவண்பைாாலை என்னும் இலக்கண நூலிலும் ஏறுதகாள் குறிததுக்

கூ்றப்பைடடுள்ளது.

இ) எடடு, பத்து ஆகிய எண்ணுப் மபையர்களின் பின் வலலினம் மிகாது.

ஈ) பைடடிண்டபைம் பற்றிய குறிப்பு மணிமேகலையில காணப்பைடுகி்றது.

4. ஐம்மபைருங்குழு, எண்தபைராயம் – சொாற்றொாடர்கள் உணர்ததும் இலக்கணம்

அ) திசைசமொறகள் ஆ) வடமொறகள்

இ) உரிசமொறகள் ஈ) ம்தாகைசமொறகள்

5. மொறம்றாடர்களை முறைப்பபைடுததுக.

அ) ஏறு்தழுவு்தல என்பைக்த ஆ) ்தமிழ் அகராதி இ) ்தழுவிப் பிடித்தல என்கி்றது

i) ஆ – அ - இ ii) ஆ – இ - அ iii) இ - ஆ - அ iv) இ – அ - ஆ

குறுவினா

1. நீங்கள் வாழும் பைகுதியில ஏறு்தழுவு்தல எவ்வாம்றலலாம் அகழக்கப்பைடுகி்றது?

2. ம்தாலலியல ஆ்தாரங்கள் காணப்பைடும் இடங்களை அகழாய்வு செய்ய வேண்டும். ஏன்?

3. ஏறு்தழுவு்தல நிகழ்விறகு இலக்கியங்கள் காடடும் வேறுமபையர்ககைக் குறிப்பிடுக.

4. பைழமணல மாறறுமின்; புதுமணல பைரப்புமின் - இடஞசுடடிப் மபைாருள்விளக்குக.

5. பட்டிண்டபைம், பட்டின்்றம் – இரண்டும் ஒன்்றா? விைக்கம் எழுதுக.

6. ஏறு்தழுவு்தல குறிததுத ம்தாலலியல சான்றுகள் கிடைத்த இடங்களைப் பைடடியலிடுக.

81

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 81 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

சிறுவினா

1. வேளாண் உறபைததியின் பைண்பைாடடு அடையாள நீடசியை விளக்குக.

2. ஏறு்தழுவு்தல, திகணநிலை வாழ்வுடன் எவ்வி்தம் பிணைந்திரு்ந்தது?

3. வியத்தகு அறிவியல விரவிக் கிடக்கும் நிலையில அகழாய்வின் த்தகவ குறித்த உங்கைது

கருததுகளைத ம்தாகுததுகரக்க.

4. உங்கள் ஊரில ்கடமபைறுகின்்ற விழா முன்ேனற்பாடுகளை இந்திரவிழா நிகழ்வுகளுடன்

ஒப்பிடுக

நெடுவினா

1. ஏறு்தழுவு்தல ்தமிழரின் அ்றசமெயல என்று தபைாற்றப்பைடுவ்தறகான காரணங்ககை விவரிக்க.

2. பைண்பைாடடுக் கூறுகளைப் தபைணிப் பைாதுகாக்க நாம் செய்ய வேண்டிய செயலககைத ம்தாகுதது

எழுதுக.

மொழியை ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

ஆராமைா ஆரிராமைா ஆராமைா ஆரிராமைா

தூஙகாெ கணம்ண உனைத் தூஙக வைப்பேன் ஆரிராமைா

மாம்பழத்தைக் கீறி வயலுக்கு உைம்மபோட்டுத்

தேன் பார்த்து நெல்விரளயும் தல்வந்ெனார் புத்திரனோா!

வெள்ளித்தேர் பூட்டி மேகம்மபோல் மாடுகட்டி

அள்ளிப் படியளக்கும் அதிர்்ஷடமுள்ள புத்திரனோா

முத்துச் சிரிப்பழகா முல்லைப்பூப் பல்லேகா

தொட்டில் கட்டித் தாலாட்ட தூக்கம் வருமோடா

கதிரறுக்கும் நேரத்திலே கட்டியுன்ரனத் மொளிலிட்டால்

மதியத்து வெயிலிலே மயக்கமும்தான் வாராமொ

வயலிலே வேலை செய்வேன் வரப்பினிலே மபாட்டிடுவேன்

வயலைவிட்டு ஏறுமுன்னம் வாய்விட்டு அழுவாமோ?

- நாட்டுப்புறப்பாட்டு, தகவலாளர்: வேலம்மாள்

ம்பான்மாழிகளை மொழிம்பயர்க்க.

A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people – Mahatma Gandhi

The art of people is a true mirror to their minds – Jawaharlal Nehru

The biggest problem is the lack of love and charity – Mother Teresa

You have to dream before your dreams can come true – A.P.J. Abdul Kalam

Winners don’t do different things; they do things differently – Shiv Khera

82

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 82 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

்வடிவம் மாற்றுக.

பின்வரும் கருததுகளை உள்வாங்கிக் கொாண்டு, வரிகெப்பைடுததி முக்றயான பத்தியாக்குக.

1. உலகின் மிகப்மபைரிய கலரப் பைடிமமும் இங்தக்தான் கண்டெடுக்கப்பைடடுள்ளது.

2. கடதனாெர்கள் உலாவித திரி்ந்த ்தமிழ்மண் என்று அரியலூர் மபைரம்பைலூர் மாவடடங்கள்

அறியப்பைடுகின்்றன. மபைரம்பைலூர் மாவடடததில கடல்பகுதி இருந்துள்ளது என்பைக்த அங்குக்

கிகடததுள்ள ஆ்தாரங்கள் உறுதி செய்கின்்றன.

3. இங்குக் கலலாகிப் தபைான கடதனாெர் முடகடகள், பைாக்றப் பைடிமமாகக் கிடைத்த கடல

நத்தை, கடதனாெரின் வால்பகுதி, கடல கிளிஞெலகளின் பைாக்றப் பைடிங்கள் தபைான்்றவை

கிகடததுள்ளன.

4. ்தமிழ்க்களின் ம்தான்ககய மீடமடடுப்பைதுடன் நாம் வாழ்கின்்ற நிலப்பைகுதியின்

வரலாற்றையும் ம்தரிந்துகொள்ளை அரியலூரும் மபைரம்பைலூரும் அரிய ஊர்கைாய்த

திகழ்கின்்றன.

மரபு இணைச் சொற்களைத் மதாடரில் அலதது எழுதுக.

1. மேடும் பைள்ைமும் 2. நகமும் ெக்தயும் 3. மு்தலும் முடிவும்

4. கேளிக்ககயும் வேடிக்ககயும் 5. கண்ணும் கருததும்

(எ.கா.) ஆரிப் மொன்னதில நம்பிக்கக இலலால குமார் மேலும் கீழும் பைார்த்தான்.

மதாகுப்புரை எழுதுக.

பைள்ளியில ்கடமபைற்ற இலக்கியன்்ற விழா நிகழ்சசிகளைத திரடடித ம்தாகுப்புரை

உருவாக்குக.

பத்தியைப் ்படிதது வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

ம்தன்னிந்தியாவின் அடையாைச சின்னாகக் காங்கேயம் மாடுகள் தபைாற்றப்பைடுகின்்றன.

்தமிழக மாடடினங்களின் ்தாய் இனம் என்று 'காங்தகயம்' கரு்தப்பைடுகி்றது. பி்றக்கும்தபைாது

சிவப்பு நிறத்தில இருக்கும் காங்கேயம் மாடுகள், ஆறு மா்தம் வைர்்ந்த பி்றகு சாம்பல் நிறத்துக்கு

மாறிவிடுகின்்றன. பைசுக்கள் சாம்பல் அலலது மவள்கை நிறத்தில இருக்கின்்றன. மிடுக்கான

த்தாற்றததுக்குப் மபையர்மபைற்ற காங்கேயம் இனக் காளைகள் ஏறு்தழுவு்தல நிகழ்விறகும் மபையர்

பெற்றுள்ளன. அததுடன், ஏர் உழுவதற்கும் வண்டி இழுப்பை்தறகும் அதிகம் பையன்பைடுத்தப்பைடுகின்்றன.

கடுமையாக உகழக்கக்கூடிய காங்கேயம் மாடுகள் கேரளம், கர்்ாடகம், ஆந்திரம் ஆகிய

மாநிலத்தவரால விரும்பி வாங்கிச செல்லப்படுகின்்றன. இலங்கக, பிதரசில, பிலிப்கபைன்ஸ்,

மலேசியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் ஏறறுமதி செய்யப்பைடுகின்்றன. கரூர் அமராவதி ஆறறுத துக்றயில

காங்கேய மாடுகளின் உருவம் மபைாறித்த கி.மு. முதல் நூற்றாண்கடச தெர்்ந்த சேரர் கால

நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பைடடுள்ளன.

1. பின்்வரும நான்கு வினாக்களுக்கும ம்பாருந்தும ஒரு விலடலயத தருக.

அ) மிடுக்குத த்தாற்றததிறகும் ஏறு்தழுவு்தலுக்கும் மபையர் மபைற்றவை எகவ?

ஆ) ்தமிழக மாடடினங்களின் ்தாய் இனம் என்று கருதப்பபைடுவது யாது?

83

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 83 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

இ) பி்ற மாநிலத்தவர் விரும்பி வாங்கிச செலகின்்ற காளை இனம் எது?

ஈ) தறகண்ட பத்தி எக்தக் குறிப்பிடுகி்றது?

2. ம்பாருந்தாத மசால்லைக் கண்டறிக.

அ) கர்்ாடகம் ஆ) கேரளா இ) இலங்கை ஈ) ஆந்திரா

3. பிரிதது எழுதுக: கண்டெடுக்கப்்பட்டுள்ளன.

அ) கண்டு + எடுக்கப்பைடடு + உள்ைன

ஆ) கண்டு + எடுக்கப் + பட்டுள்ளன

இ) கண்டெடுக்க + பட்டு + உள்ைன

ஈ) கண் + டெடுக்க + பட்டு + உள்ைன

4. தென்னிந்தியாவின் அடையாளச் சின்னாகக் காஙபகயம மாடுகள்

ப்பாற்்றப்்படுகின்்றன – இது எவ்வலகத மதாடர்?

அ) வினாத்தொாடர் ஆ) கடடகைத்தொாடர்

இ) செய்தித்தொாடர் ஈ) உணர்சசித்தொாடர்

மொழிபயாடு விளையாடு

ம்பாருள் எழுதித மதாடரமைக்க.

கரை, கக்ற; குளவி, குழவி; வாளை, வாழை; பைரவை, பறவைகவ; மரை, க்ற;

எ.கா

அலை - கடலலை

அழை - வரவழைத்தல்

இன்று கடலலையின் வேகம் மிக அதிகமாகவுள்ைது.

என் ்ண்பைர்ககை வரவகழததுள்ளேன்.

அகராதியில் காண்க.

இயவை, ெ்ந்தப்தபைகழ, சிடடம், ்தகழ்வு, மபைௌரி

ம்பாருள்தரும ்வலகயில் மசாற்ம்றாடர் உரு்வாக்குக.

மகாடுக்கப்பட்டுள்ள மொறககைக் மகாண்டு மபைாருள்்தரும் வகையில ஒரு மொலலில

ம்தாடகரத ம்தாடங்குக. அததுடன் அடுத்தடுததுச மொறககைச சேர்தது, புதிய புதிய

மொறம்றாடர்களை உருவாக்குக. இறுதித ம்தாடர் அகனததுச சொாறககையும் தெர்த்த்தாக அமைய

வேண்டும்.

காலங்களில ம்தருவில வைக்காதீர்கள் காப்புக் கம்பிகள் கவனக் குக்றவுடன் ஆகியவறறின்

மீது காலை அறு்ந்த மழைக் மின்கம்பிகள்.

84

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 84 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

1. கவக்காதீர்கள்

2. . . . . . . . . . .. . . . . . . கவக்காதீர்கள்

3. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . கவக்காதீர்கள்

4. . . . . . . . . . .. . . . . . .

குறுக்கெழுததுப் புதிர்

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

இடமிருந்து வலம்

2. விழாவக்ற காக்த குறிப்பிடும் விழா (6)

5. சரி என்பை்தறகான எதிர்சமொல ்தரும்

எழுததுகள் இடம் மாறியுள்ளது (3)

7. மபைாங்கல விழாகவமயாடடி நடத்தப்பைடும்

சிறுவர்களுக்கான தபைாடடிகளில ஒன்று

(7)

10. ஊழ் என்பதற்றகுத ்தறகாலப் பையன்பாட்டில

உள்ள மொல (2)

13. மா + அடி - இ்தன் புணர்்ந்த வடிவம் (3)

19. மகாள்ளுதல் என்பை்தன் முதல்நிலை

திரி்ந்த சொல் (2)

்வைமிருந்து இடம

11. ஆராய்சசி என்பை்தன் மொறசுருக்கம் (3)

12. மணிமேகலை காப்பியததின் ஆசிரியர் (5)

18. ்தனி + ஆள் -சேர்தது எழுதுக. (4)

மேலிருந்து கீழ்

1. ்தமிழர்களின் வீர விளையாடடு (7)

2. இவள் + ஐ – தெர்்ந்தால கிகடப்பைது (3)

3. மரததில காய்கள்……..ஆகக்

காய்ததிரு்ந்தன (4)

5. உரிசமொறகளுள் ஒன்று (2)

6. …………..சிறந்ந்தது (2)

8. நேரத்தைக் குறிப்பிடும் வானியல சொல்

(2)

12. அகழாய்வில கிடைத்த மகாள்கலன்களுள்

ஒருவகை (4)

15. காய் பைழுத்தால ………(2)

கீழிருந்து மேல்

14. ஒருவர் பற்றி ஒருவர் பி்றரிடம் இக்த

வைக்கக் கூடாது (3)

17. யா முதல் வரும் வினாப்மபையர்(2)

18. ்தகவிலர் என்பதற்றகு எதிர்ச்சொலலாகத

திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுவது (4).

9. தூய்மையற்ற குருதியை எடுததுச

செலலும் இரத்தக் குழாய் (2)

85

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 85 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

காட்சியைக் கண்டு கவினு்ற எழுதுக

செயல்திட்டம

்தமிழ்்ாடடில அகழாய்வு மேற்காள்ைப்பைடட இடங்கள் குறித்த செய்திகளை, நாளி்தழ்களிதலா

புத்தகங்களிதலா திரடடிச செய்திப் பைடத்தொாகுப்பினை உருவாக்குக.

நிற்க அதற்குத தக...

நான் ்பாராட்டு ம்பற்்ற சூழல்கள்

அ) கூடு்தலாக மீ்தம் கொாடுத்த ககடக்காரரிடம் அ்ந்தப் பைணத்தை மீண்டும் அளித்த தபைாது.

ஆ) கடடுரை ஏடுகளைக் கீழே ்தவ்றவிடட என் ஆசிரியருக்கு அக்த எடுததுத தந்ந்ததபைாது.

இ) ………………………………………………………………………………………………

ஈ) …………………………………………………………………………………………………

அறில்வ விரிவு செய்

1. ்தமிழர் நாகரிகமும் பைண்பைாடும் - அ. ்தடசிணாமூர்ததி

2. ்தமிழக வரலாறும் ்தமிழர் பைண்பைாடும் - மா. இராொணிக்கனார்

3 ்தமிழ்ச செவ்வியல இலக்கியததில பறவைகவகள் – க. ரதனம்

4. ம்தாலலியல த்ாக்கில ெங்க காலம் - கா. ராஜன்

5. ்தமிழர் சாலபு - சு. விதயான்ந்தன்

86

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 86 23-03-2018 17:59:04


www.tntextbooks.in

இயல்

மூன்று

்வாழ்வியல்

திருக்கு்றள்

ம்பால்றயுடைமை

1) அகழ்வாரைத் தாஙகும் நிலம்மபோலத் தம்மை

இகழ்வார்ப் தபாறுத்தல் தலை.

தன்னைத் த்தாண்டுபைவகரத ்தாங்கும் நிலம் தபைாலத ்தன்கன இகழ்பைவரைப் மபைாறுப்பைது

்தகலசி்ற்ந்தது.

அணி - உவமையணி

2) திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் மநாதநாந்து

அறனல்ல தய்ோரே நன்று.

பி்றர் ்தனக்குத ்தரக்கூடா்த துன்பைத்தைக் ்த்ந்தாலும்

மனம் ம்ா்நது அ்றம் அல்லாத செயலககைச செய்யாமை சி்றப்புக்குரியது.

87

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 87 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

3) மிகுதியான் மிக்கவை தய்ொரைத் தாம்தம்

தகுதியான் வென்று விடல்.*

செருக்கினால துன்பைம் தந்ந்தவரை நம்முடைய மபைாறுமையால வெலல வேண்டும்.

தீவினை அச்சம

4) தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை

தீயினும் அஞ்ப் படும்.

தீயவை தீயவற்றையே ்தரு்தலால

தீயைவிடக் கொாடிய்தாகக் கருதி அவறக்றச செய்ய அஞெதவண்டும்.

5) மறந்தும் பிறன்மகடு சூேற்க சூழின்

அறஞ்சூழும் சூழ்ந்ெவன் கேடு.

்ற்நதும்கூடப் பி்றருக்குக் கெடுதல் செய்ய நிகனக்கக் கூடாது.

நினைத்தால, நினைத்தவருக்குக் கெடுதல் செய்ய அ்றம் நினைக்கும்.

கேள்வி

6) செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்

செல்வத்துள் எல்லாந் தலை.

செலவததில சி்ற்ந்தது செவியால கேடடறியும் கேள்விசமெலவம்.

அது பி்ற வழிகளில வரும் செலவங்ககைவிடத ்தகலசி்ற்ந்தது.

அணி – மொறமபைாருள் பின்வருநிலையணி

7) எரனத்ொனும் நல்லவை மகட்க அரனத்ொனும்

ஆன்ற பெருமை தரும். *

எவ்வைவு சிறி்தானாலும் நலலவற்றைக் கேடடால,

கேடட அளவுக்குப் மபைருமை உண்டாகும்.

8) நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய

வாயினர் ஆதல் அரிது.

நுட்பமான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்

அடக்கமான சொாறககைப் தபைசுவது அரிது.

9) செவியிற் சுவையு்ணைா வாயு்ணர்வின் மாக்கள்

அவியினும் வாழினும் என்.

கேடபை்தன் சுகவகய உணரால நாவின் சுவை டடும் உணர்பைவர்

இ்ற்ந்தால்தான் என்ன! இரு்ந்தால்தான் என்ன!

88

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 88 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

தெரிந்துதெளிதல்

10) குணம்நாாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்

மிகைநாடி மிக்க தகாளல்.

ஒருவரின் குணத்தையும் குற்றத்தையும் ஆராய்ந்து,

அவறறுள் மிகுதியானக்தக் கொாண்டு அவகரப்பைறறி முடிவு செய்க.

அணி – மொறமபைாருள் பின்வருநிலையணி

11) பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்

கருமமே கட்டளைக் கல்.

ஒருவரின் மபைருமைக்கும் சிறுமைக்கும்

அவரது செயல்பாடுகளே ஆராய்ந்து அறியும் உரைகல ஆகும்.

அணி – ஏகத்தெ உருவக அணி

12) தேரான் தெளிவும் தெளிந்ொன்கண ஐயுறவும்

தீரா இடும்பை தரும்.

ஆராயால ஒருவகரத த்தர்வு செய்வதும் அவ்வாறு த்தர்வு செய்்தபின்

அவகரப்பைறறி ஐயப்பைடு்தலும் தீரா்த துன்பைம் ்தரும்.

ஒற்்றாடல்

13) ஒற்தறொற்றித் ெந்ெ தபாருளையும் மற்றுமோர்

ஒற்றினால் ஒற்றிக் தகாளல்.

ஒற்றர் ஒருவர் மொன்ன செய்தியை மறத்றார் ஒற்றரால அறிந்து முடிவு செய்க!

விலனததூய்மை

14) ஓஒதல் மவணடும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை

ஆஅதும் என்னு மவர்.*

வாழ்வில உயர நிகனப்பைவர் புகழைக் கெடுக்கும் செயலககைப் பு்றம் ்தள்ைதவண்டும்.

15) ஈன்றாள் பசிகாணபான் ஆயினுஞ் தய்ேற்க

சான்மறோர் பழிக்கும் வினை.

்தாயின் பைசியைக் கண்டதபைாதும் சான்த்றார் பைழிக்கும் செயலககைச செய்யாத்த.

16) சலத்தால் தபாருள்தய்மெ மார்த்தல் பசுேண

கலத்துநீர் பெய்திரீஇ யற்று.

தீய செயலால மபைாருள் சேர்ததுப் பைாதுகாத்தல சுடா்த மண்கலததில நீரூறறி கவப்பைக்தப்

தபைான்்றது.

அணி - உவமையணி

89

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 89 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

்பலழல

17) விரேெரகோன் மவணடி இருப்பர் தகழுெரகோற்

மகளாது நட்டார் தயின்.

்டபின் உரிகயில ்தம்கக் தகடகாதலதய ஒரு மெயகலச மெய்்தாலும்

்டபு பைாராடடுதவார் விருப்பைதத்தாடு அசமெயலுக்கு உடன்பைடுவர்.

தீ நட்பு

18) கனவினும் இன்னாது ேன்மனா விரனமவறு

தால்மவறு பட்டார் தொடர்பு.

மெயல தவறு, மொல தவறு என்று உள்ைவர் ்டபு கனவிலும் இனிக ்தராது.

ப்பலதல

19) நா்ணாரே நாடாரே நாரின்ரே ோதொன்றும்

மப்ணாரே மபரெ தொழில்.

்தகா்த மெயலுக்கு மவடகப்பைடாக, ்தக்கவறக்ற ்ாடாக, பி்றரிடம் அன்பு இலலாக,

ஏம்தான்க்றயும் பைாதுகாக்காக மு்தலியகவ தபைக்தயின் மெயலகள்.

20) ஓதி உ்ணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் ொனடஙகாப்

மபரெயின் மபரெோர் இல்.

பைடிததும் பைடித்தக்த உணர்்நதும் உணர்்ந்தக்த ற்றவருக்குக் கூறியும் ்தான் அ்தன்பைடி

மெயலபைடா்த தபைக்தகயப் தபைாலப் தபைக்த யாருமிலகல!

நூல் ம்வளி

உ்லகப் பணபகாட்டிற்குத் ேமிழினத்தின் பஙகளிப்பகாக அரமநே நூல், திருககுைள.

இனம், ெகாதி, காடு குறித்ே எவவிே அரடயகாளத்ரேயும் முன்னிர்லப்படுத்ேகாே உ்லகப்

தபகாதுமரை இநநூல். இது முப்பகால், தபகாதுமரை, தபகாய்யகாதமகாழி, வகாயுரைவகாழ்த்து,

தேய்வநூல், ேமிழ்மரை, முதுதமகாழி, தபகாருளுரை தபகான்ை ப்ல தபயரகளகால்

அரைககப்படுகிைது. ேருமர, மணககுடவர, ேகாமத்ேர, ச்ெர, பரிதி, பரிதம்லைகர,

திருமர்லயர, மல்்லர, பரிப்தபருமகாள, ககாளிஙகர ஆகிய பதின்மைகால் திருககுைளுககு முற்ககா்லத்தில்

உரை எழுேப்பட்டுளளது. இவவுரைகளுள பரிதம்லைகர உரைதய சிைநேது என்பர. இநநூல்

பதிதனணகீழ்ககணககு நூல்களுள ஒன்று. இநநூர்லப் தபகாற்றும் பகாடல்களின் தேகாகுப்தப

திருவளளுவ மகார்ல.

உ்லகின் ப்ல தமகாழிகளிலும் பன்முரை தமகாழிதபயரககப்பட்டதுடன், இநதிய தமகாழிகளிலும் ேன் ஆற்ைல்

மிகக அைக கருத்துகளகால் இடம் தபற்ைது திருககுைள. ேமிழில் எழுேப்பட்ட உ்லகப் பனுவல் இநநூல்.

பிை அைநூல்கரளப் தபகால் அல்்லகாமல் தபகாது அைம் தபணும் திருககுைரள இயற்றியவர திருவளளுவர.

இவருககு காயனகார, தேவர, முேற்பகாவ்லர, தேய்வப் பு்லவர, கான்முகனகார, மகாேகானுபஙகி,

தெநகாப்தபகாேகார, தபருகாவ்லர தபகான்ை சிைப்புப் தபயரகள உணடு.

90

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 90 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. ்படததிற்பகற்்ற கு்றலளத தேர்வு மசய்க.

அ) நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாம்தான்றும்

தபைணாமை தபைக்த ம்தாழில.

ஆ) விகழ்தகையான் வேண்டி இருப்பைர் கெழு்தகையாற

கேளாது நடடார் செயின்.

இ) செலவததுள் செலவம் செவிசமெலவம் அசமெலவம்

செலவததுள் எலலா்ந ்தகல.

2. ்பாடலின் ம்பாருளுக்குப் ம்பாருததான திருக்கு்றலளக் கண்டறிக.

்பாடல்

ஆண்டில இளையவனென்று அ்நத்தா அக்நக்தயினால

ஈண்டிங்கு இகழ்்நம்தன்கன ஏளனம்செய் – மாண்பைற்ற

காரிருள்தபைால உள்ைத்தான் காந்திமதி நா்தகனப்

பைாரதி சின்னப் பையல.

கு்றள்

அ) செவியிற சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்

அவியினும் வாழினும் என்.

ஆ) மிகுதியான் மிக்ககவ செய்்தாகரத ்தாம்்தம்

்தகுதியான் வென்று விடல.

இ) குணம்்ாடிக் குற்றமும் நாடி அவறறுள்

மிகக்ாடி மிக்க மகாைல.

91

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 91 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

3. மபைாருளுக்கேற்ற அடியைக் கண்டுபிடிததுப் மபைாருததுக.

பைசுமண் கலததுநீர் மபைய்திரீஇ யறறு

்தத்தம் கருமமே கடடகைக்கல

அனைத்தானும் ஆன்்ற மபைருமை ்தரும்

ஒருவனின் செயல்பாடுகளே உரசி அறியும்

உரைகல

அவ்வளவிறகுப் மபைருமை உண்டாக்கும்

சுடா்த மண்கலததில நீரூறறி கவப்பைக்தப் தபைால

4. தீரா இடும்கபை ்தருவது எது?

அ. ஆராயாமை, ஐயப்பைடுதல்

ஆ. குணம், குற்றம்

இ. மபைருமை, சிறுமை

ஈ. நாடாமை, தபைணாமை

5. சொல்லுக்கான மபைாருளைத ம்தாடரில அகதது எழுதுக.

அ. நுணங்கிய கேள்வியர் - நுட்பமான கேள்வியறிவு உடையவர்

----------------------------------------------------------

ஆ. தபைணாமை - பைாதுகாக்காக

----------------------------------------------------------

இ. செவிச செலவம் – கேடபை்தால மபைறும் அறிவு

----------------------------------------------------------

ஈ. அ்றனலல செய்யாமை – அ்றம் அல்லாத செயலககைச செய்யாதிருத்தல

--------------------------------------------------------

குறுவினா

1. நிலம் தபைால யாரிடம் மபைாறுமை காக்கதவண்டும்?

2. தீயவை தீய பையத்தலால தீயவை

தீயினும் அஞெப் பைடும்.

இக்கு்றட்பாவின் கருத்தை விளக்குக.

3. ஒறம்றாறறித தந்ந்த மபைாருளையும் றறுமோர்

ஒறறினால ஒறறிக் மகாைல.

இக்கு்றட்பாவில அமைந்துள்ள நயங்ககை எழுதுக.

4. கனவிலும் இனிக்கா்தது எவர் ்டபு?

92

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 92 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

கதைக்குப் ம்பாருததான குறளைத் தேர்வு செய்து காரணதலத எழுதுக.

மௌனவிர்தம் என்னும் ்தகலப்பில நான்கு ்ண்பைர்கள் ஒரு சொாறமபைாழிவைக் கேடடனர்.

்தாங்களும் ஒரு வாரததுக்கு மௌனவிர்தம் இருப்பத்தாகத தீர்மானம் செய்்தனர். மௌனவிர்தம்

ஆரம்பைாகி விடடது! கொாஞெ நேரம் தபைானதும் ஒருவன் மொன்னான், “எங்கள் வீடடு அடுப்கபை

அகணததுவிடதடனா ம்தரியவிலகலதய!“

பக்கத்திலிரு்ந்தவன் “அடப்பாாவி! தபைசிடடியே!“ என்றாான்.

உடனே மூன்றாாவது ஆள், “நீ டடும் என்ன? நீயும்தாான் தபைசிவிடடாய்!“ என்றாான்.

நான்காவது ஆள், “நலலதவகை! நான் டடும் தபைெவிலகல!“ என்றாான்.

இப்பைடியாக அவர்களின் மௌனவிர்தம் முடிந்துதபைானது.

1. மறந்தும் பிறன்மகடு சூேற்க சூழின்

அறஞ்சூழும் சூழ்ந்ெவன் கேடு.

2. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் மநாதநாந்து

அறனல்ல தய்ோரே நன்று.

3. ஓதி உ்ணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடஙகாப்

பேதையின் பேதையார் இல்.

திருக்கு்றள் ்பற்றிய சில ஆராய்ச்சிச் செய்திகள்

திருக்கு்றள் மு்தன்மு்தலில அசசிடப்பைடட ஆண்டு-1812

திருக்கு்றள் அகரததில ம்தாடங்கி னகரததில முடிகி்றது.

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் இருமலர்கள்-அனிசெம், குவளை

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் ஒரே பைழம்- நெருஞசிப்பைழம்

திருக்கு்றளில இடம்மபைறும் ஒரே விக்த- குன்றிமணி

திருக்கு்றளில இருமுக்ற வரும் ஒரே அதிகாரம்- குறிப்பைறி்தல

திருக்கு்றளில இடம்மபைற்ற இரண்டு மரங்கள்- பைகன, மூங்கில

திருக்கு்றள் மூலத்தை மு்தன் மு்தலில அசசிடடவர்- ்தஞகெ ஞானப்பிரகாசர்

திருக்கு்றளுக்கு மு்தன் மு்தலில உரை எழுதியவர்-மணக்குடவர்

திருக்கு்றளில கோாடி என்்ற மொல ஏழு இடங்களில இடம்பெற்றுள்ைது.

ஏழு என்்ற சொல் எடடுக் கு்றடபைாக்களில எடுத்தாைப்பைடடுள்ளது.

திருக்கு்றகை ஆங்கிலததில மொழிமபையர்த்தவர்- ஜி.யு. தபைாப்

திருக்கு்றள் இதுவரை நூறறுக்கும் மேற்படட மொழிகளில வெளிவந்துள்ளது.

93

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 93 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

கலைச்மசொல் அறிப்வாம

அகழாய்வு - Excavation

கலமவடடியல - Epigraphy

நடுகல - Hero Stone

பைண்பைாடடுக் குறியீடு - Cultural Symbol

புடைப்புச சிற்பம் - Embossed sculpture

மபைாறிப்பு - Inscription

தமிழகததில் அகழாய்வு நலடம்பற்்ற முக்கிய இடஙகள்

94

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 94 23-03-2018 17:59:05


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

எட்டுததிக்கும மசன்றிடுவீர்

கற்்றல் பநாக்கஙகள்

‣ மினனணு இயநதிரங்களின ்த்வ்யயும் இ்ணயததின

இனறிய்மயா்ம்யயும் அறிநது ்பயன்படுததுதல

‣ இலக்கியங்கள் காடடும் தமிழர்களின அறிவியல சிநத்னகள், மூகத

்த்வகளுக்கு ஏற்்ப ்மம்்படடு வருவ்த உணர்தல

‣ சதாலகாப்பியம் குறிப்பிடும் உயிர்களின வ்கப்்பாடடி்ன அறிவியல

சய்திக்ைாடு ஒப்பிடல

‣ அறிவியல சய்திக்ையும் கவி்தயாக்க முடியும் என்ப்த அறிநது ்ப்டப்பூக்கம்

ச்பறுதல

‣ ்நர்காணலின ்நாக்கமறிநது ஏற்றவாறு வினாக்க்ை வடிவ்மததல

95

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 95 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

உலரநலட உைகம

இயந்திரஙகளும இலணய்வழிப் ்பயன்்பாடும

இய்நதிரங்கள் இலலா்த னி்த வாழ்க்கககயக் கறபைகன மெய்ய

முடியா்த அைவிறகு இன்று ம்தாழிலநுடபைம் ்ம்கச சூழ்்நதுள்ைது.

இகணயவழிப் பையன்பைாடு வாழ்கவ எளி்தாக்கி, த்ரதக்தயும்

உகழப்கபையும் வீணாக்கால ்தடுக்கி்றது. என்்றாலும், பைல

்ன்ககளும் சில தீககளுாக ாற்றங்களும் முன்தனற்றங்களும்

்ம்க முன்தனாக்கிப் பையணிக்கச மெய்கின்்றன. எதிர்கால

்லன் ஒன்க்றதய கருததிலமகாண்டு இய்நதிரங்ககையும் இகணயதக்தயும் முக்றயாகப்

பையன்பைடுததி வாழ்வில ஏற்றம் மபைறுதவாம்.

பைடி 1

பைடி 2

பைடி 3

பைடி 4

மெயலிகய நிறுவு்தல

முன்பைதிவு மெய்்தல

பையணசசீடகடப்

மபைறு்தல

பையணப் பைதிவு (PNR)

நிகலகய அறி்தல

தபைரு்நதுகளில பையணசசீடடு

வழங்குவ்தறகும் உணவு விடுதிகளில

உணவுக் கடடணச சீடடு வழங்குவ்தறகும்

உரிய கருவிககைப் பைார்ததிருப்தபைாம். அகவ

எளிய வடிவிலான மின்னணு இய்நதிரங்கள்;

இகணய இகணப்பு இலலா்தகவ. அ்ந்த்ந்த

நிறுவனததின் த்தகவக்மகன்று டடுத

வடிவகக்கப்பைடடகவ. இவறக்றப் தபைான்்ற

பைல இய்நதிரங்ககை அன்்றாடம் பையன்பைடுததும்

காலததில ்ாம் வாழ்கித்றாம்.

மு்தன்மு்தலாக மின்னஞெல

மூலம் ம்தாடர்புமகாண்டதபைாது உலகம்

சுருங்கிவிடடது என்று கிழ்்நத்தாம். கடி்தப்

தபைாக்குவரதது குக்ற்ந்தது. குறுஞமெய்தியின்

வருககக்குப்பின் ்த்நதி விகடமபைறறுக்

மகாண்டது. ெமூக வகலத்தைங்கள் மூலம்

காமணாலி இகணப்பில தபைசுககயில,

உலகம் உள்ைங்ககக்குள் அடங்கிவிடுகி்றது.

ஆண்டிபைடடியில ்கடமபைறும் திருணதக்த

அமரிக்காவில அத்த த்ரததில

96

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 96 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

இணையவழிக் காமணாலிமூலம் காண

முடிகி்றது. இணையம் என்னும் உன்ன்த

உலகில, அகனததுத துக்றகளும்

புகுந்துமகாண்டன. வங்கிகள் ்தரும்

அடகடகளில உருள்கி்றது வாழ்க்கக.

அறிவியல முன்னேற்றத்தால, மனி்தனின்

பையணநேரம் குக்ற்நதுள்ளது. அறிவியல

கண்டுபிடிப்புகள் நமது நேரத்தைப்

பைலவழிகளிலும் மிச்சப்படுததுகின்்றன.

கணினிப் பையன்பைாடு மிகுந்துள்ை்தால

சமையல எரிவாயு பைதிவு செய்வது, மின்

கடடணம் செலுததுவது, பையணததிறகு

முன்பைதிவு செய்வது தபைான்்ற செயலகளுக்கு

நேரில சென்று வரிசையில நிற்பது

குக்ற்நதுள்ளது. அங்காடிகளுக்குச

சென்று மபைாருள்களை வாங்குவதும்கூட

இணையவழியில ம்தாடங்கிவிடடது.

ம்தருவுக்குத ம்தரு 24 x 7 ்தானியக்கப்

பைண இயந்திரமும் கடைக்குக் கடை, வங்கி

அடகடகள் பையன்பைடுததும் இயந்திரமும்

புழக்கததிறகு வந்துவிடடன. இ்ந்த

இயந்திரங்களின் பின்னால இருப்பைது கணினி

யுகததின் கண்ணுக்குத ம்தரியா்த இணைய

வலை! இணைப்பு அலை!

ஒளிப்்படி இயந்திரம ( Photo copier)

்தனியார் அலுவலகங்கள் என அகனததுத

துக்றகளிலும் நகல எடுக்கப் பையன்பைடுகின்்ற

முக்கியமான இயந்திரம் இது. அனைவரும்

ஜெராக்ஸ் (Xerox) என்று மபைாதுவாகக் கூறுவது

வழக்கததில உள்ை மொல.

நியூயார்க்ககச தெர்்ந்த காப்புரிகச

சடட வலலுநரும் பைகுதிநேர ஆய்வாளருமான

செஸ்டர் கார்லென் (chester Carlson), ்தம்

ம்தாழிலுக்காக நிக்றய காகி்தங்ககைப்

பைடி எடுக்க வேண்டியிரு்ந்தது. அ்ந்தப்

பைணிசசுமையே அவரை இப்புதிய

கண்டுபிடிப்கபை த்ாக்கித ்தள்ளியது.

மின்னணுப் புககப்பைடச சோதனைகனகளுக்குத

்தது சமையலக்றகயதய அவர்

பையன்பைடுததிக்மகொண்டார். க்ந்தகம் ்தடவிய

துத்தநாகத ்தட்டைக்கொண்டு, 1938இல

உலகின் முதல் ஒளிப்பைடியை எடுத்தார்.

கிரேக்க மொழியில சீதராகிராஃபி (Xerography)

என்றால் உலர் எழுததுமுக்ற (dry writing)

என்று மபைாருள். அவரால 1959இல இ்ந்த

இயந்திரம் உலகிறகு அறிமுகப்பைடுத்தப்பைடடது.

இன்று, பைல மபைரிய நிறுவனங்கள் ஒளிப்பைடி

எடுக்கும் கருவியை உருவாக்கி விற்பனை

செய்்தாலும் ஜெராக்ஸ் என்்ற மபையரே

நிகலதது விடடது.

மதாலைநகல் இயந்திரம (Fax)

ம்தாகல்கல இயந்திரம் தகாப்புகளையும்

ஒளிப்பைடங்களையும் உடனடியாக

ஓரிடததிலிருந்து மறத்றார் இடததிறகு

அனுப்பைப் பையன்பைடுகி்றது.

கலவி, வணிகம், அரசு றறும்

1846இல ஸ்காடலா்நதுக்

கண்டுபிடிப்பைாைர் அலெக்சாண்டர் மபையின்

(Alexander Bain) என்பைார் குறியீடுகளை

மின்னாற்றல உ்தவியுடன் அசசிடுவதில

மவறறிகண்டு அதற்குரிய காப்புரிககயப்

மபைற்றார். இத்தாலி நாடடு இயறபியல

அறிஞர் ஜிதயாவான்னி காசிலலி (Giovanni

Caselli) பைான்மடலிகிராஃப் (Pantelegraph) என்்ற

ம்தாகல்கல கருவியை உருவாக்கினார்.

அவருடைய கண்டுபிடிப்கபைக்மகொண்டு,

1865இல பைாரிஸ் நகரிலிருந்து லியான்

நகரததுக்குத ம்தாகல்கல சேவை

97

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 97 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

அரசின் உ்தவிதம்தாகக, ஊக்கதம்தாகக,

பைணியாைரின் ஊதியம் தபைான்்றவறக்ற

வங்கிக் கணக்குகளில த்ரடியாகச மெலுததும்

மின்னணுப் பைரிாற்றமுக்ற ்கடமுக்றக்கு

வ்நதுவிடடது. அ்தகன எடுக்க வங்கிக்குச

மெலலதவண்டியதிலகல. ்தானியக்கப் பைண

இய்நதிரம் மூலத பைணம் எடுக்கலாம்;

மெலுத்தலாம்.

ம்தாடங்கப்பைடடது.

ம்தாகலதபைசிகயக் கண்டுபிடிப்பை்தறகுப்

பைதிதனாராண்டுகளுக்கு முன்தபை இ்நநிகழ்வு

்ட்ந்தது. பின்னர் அறிவியல அறிஞர்

பைலரின் முயறசியால இ்ந்த இய்நதிரம்

தம்பைடுத்தப்பைடடது.

1985இல அமரிக்காவின் ஹாங்க்

ாக்னஸ்கி (Hank Magnuski) என்பைவர்

கணினி மூலம் ம்தாகல்கல எடுக்கும்

ம்தாழிலநுடபைதக்தக் கண்டுபிடித்தார். அ்ந்த

இய்நதிரததிறகு காா ஃதபைக்ஸ் (Gamma

Fax) என்று மபையரிடடு விறபைகனக்குக்

மகாண்டுவ்ந்தார்.

தானியக்கப் ்பண இயந்திரம (Automated

Teller Machine)

உகழததுச தெர்த்த பைணதக்தப் மபைடடியில

பூடடி கவக்கும் பைழக்கம் இன்று இலகல.

மதரிந்து மதளிப்வாம

கான் இஙகி்லகாநதித்லகா உ்லகின் எநே

மூர்லயித்லகா இருநேகாலும் என் வஙகிப்

பணத்ரே எடுத்துப் பயன்படுத்துவேற்தககாரு

வழிரயச் சிநதித்தேன். ெகாகத்லட்டுகரள

தவளித்ேளளும் இயநதிைத்திலிருநது

தயகாெரன கிரடத்ேது. அஙகு ெகாகத்லட்;

இஙதக பணம்.

- ஜகான் தஷப்பரடு பகாைன்

இங்கிலா்நக்தச தெர்்ந்த மபைாறியாைரான

ான் மஷப்பைர்டு பைாரன் (John Shepherd Barron)

என்பைவர் ்தகலகயிலான குழுமவான்று,

பைார்க்தலஸ் வங்கிக்காக இலண்டனில 1967

ூன் 27இல ்தானியக்கப் பைண இய்நதிரதக்த

நிறுவியது.

வங்கி அடகடமயலலாம் அப்தபைாது

கிகடயாது. வங்கியில வழங்கப்பைடட

காதொகலகயக் மகாண்டு்தான் பைணம்

எடுக்கப்பைடடது. அ்ந்தக் காதொகலயில

உள்ை குறியீடுககை இய்நதிரம் பைடிததுப்

புரி்நதுமகாண்டு பைணதக்தத ்தள்ளும்.

பின்னர் அது வாடிக்ககயாைரின் ஆறிலக்கக்

கடவுசமொல ்தருாறு தம்பைடுத்தப்பைடடது.

98

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 98 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

இ்ந்தக் காதொகலககை ஒருமுக்ற டடுத

பையன்பைடுத்த முடியும். பைணம் எடுக்கும்தபைாது

காதொகல, இய்நதிரததுக்கு உள்தை

தபைாய்விடும்.

பின்னர் வங்கிகளின் அடகடகளில

்தனிப்பைடட அகடயாை எண்கண உருவாக்கித

்தானியக்கப் பைண இய்நதிரததில பையன்பைடுத்தத

ம்தாடங்கினர். இன்று உலமகங்கும் பைரவியுள்ை

்தானியங்கி இய்நதிரம் பைல வெதிகளுடன்

விைங்குகி்றது. வங்கி அடகடதய இலலால,

அகலதபைசி எண் றறும் வங்கிக் கணக்கு

எண் ஆகியவறக்றப் பையன்பைடுததிப் பைணம்

மெலுததும் முக்ற வ்நதுவிடடது.

இது வங்கிக்குச மெலவக்தப் மபைருைவு

குக்றததுவிடடது. ஆனாலும், மபைருகிவரும்

இகணயப் பையன்பைாடடின் காரணாகவும்

பைணற்ற வணிகமுக்ற அகனதது

இடங்களிலும் ்கடமுக்றப்பைடுத்தப்பைடுவ்தன்

காரணாகவும் இ்ந்தத ்தானியக்கப் பைண

இய்நதிரங்களின் பைங்கு எதிர்காலததில

குக்ற்நதுவிடக்கூடும்.

அட்லட ்பயன்்படுததும இயந்திரம

(Swiping Machine)

ககயில பைணத இலலால ககடக்குச

மென்று மபைாருள் வாங்கவும் ற்ற வணிகப்

பைரிாற்றங்களுக்கும் இ்ந்தக் கருவி

பையன்பைடுத்தப்பைடுகி்றது. இது, கடடணம்

மெலுததும் கருவி (payment terminal) என்றும்

விறபைகனக் கருவி (point of sale terminal) என்றும்

அகழக்கப்பைடுகி்றது.

மதரிந்து மதளிப்வாம

ஆட்ரியன் ஆஷ்ஃபீல்டு (Adrian Ashfield)

என்பவர 1962இல் கடவுச்தெகால்லுடன்

கூடிய அட்ரடககு இஙகி்லகாநதில் ககாப்புரிரம

தபற்றிருநேகார. ஆைம்பத்தில் தபட்தைகால்

ேருவேற்குப் பயன்படுத்ேதவ ககாப்புரிரம

ேைப்பட்டது. அதுதவ பின்னர அரனத்துப்

பயன்பகாட்டுககுமகான ககாப்புரிரமயகாக

மகாற்ைப்பட்டது.

இ்ந்த இய்நதிரததில வங்கி அடகடயின்

கா்ந்தப்பைடகட இருக்கும் பைகுதிகயத

த்தய்க்கும்தபைாது வாடிக்ககயாைரின்

விவரங்கள், இகணயத ம்தாடர்பின் மூலம்

வங்கிக் கணினிக்குச மெலகி்றது. கணினியால

அடகட ஆராயப்பைடடுக் கடவுச மொலகலச

ெரிபைார்த்தபின் பைணப்பைரிவர்த்தகனக்கு

வங்கி ஒப்பு்தல அளிக்கி்றது. ்தறகாலததில

பையன்பைடுத்தப்பைடும் அடகடகளில சிலலு (chip)

என்று மொலலப்பைடும் பைகுதி மூலம் வணிகப்

பைரிாற்றங்கள் ்கடமபைறுகின்்றன.

தமிழக அரசின் நியாயவிலைக் கலட -

தி்றனட்லடக் கருவி (TNePDS)

்தமிழக க்கள் பையன்பைடுததும் குடும்பை

அடகடகள் தி்றன் அடகடகைாக (smart

cards) ாற்றப்பைடடுள்ைன. குடும்பைததில

உள்ைவர்களின் ஆ்தார் எண்கள்,

அகலதபைசி எண்கள், முகவரி உள்ளிடட

விவரங்ககைச தெர்ததுத தி்றன் அடகடகள்

வழங்கப்பைடுகின்்றன. குடும்பை உறுப்பினர்

99

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 99 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

நியாயவிகலக் ககடக்குச மெலககயில

அவர்கைது தி்றன் அடகட அங்கிருக்கும்

விறபைகனக் கருவியில வருடப்பைடுகி்றது

(scanning). அங்கு விறபைகன மெய்யப்பைடும்

பைண்டங்களும் விகல விவரங்களும்

பைறறிய குறிப்புகள் பைதிவு மெய்யப்பைடட

அகலதபைசி எண்ணுக்குக் குறுஞமெய்தியாக

வ்நதுவிடுகின்்றன.

ஆளறிபசாதலனக் கருவி (Biometric

Device)

ஆைறிதொ்தகனக் கருவி னி்தனின்

ககதரகக, முகம், விழிததிகர ஆகியவறறில

ஒன்க்றதயா அகனதக்தயுதா

அகடயாைாகப் பைதிவு மெய்யவும் பைதிவு

மெய்்த அகடயாைம் மூலம் றுபைடி

ஆகை அறியவும் பையன்பைடுகி்றது. ்டுவண்

அரசின் ஆ்தார் அகடயாை அடகடகயப்

மபைறுவ்தறகு ்ம்முகடய ஒளிப்பைடதக்தயும்

விழிததிகரகயயும் இரு கககளின் பைதது விரல

தரககககையும் பைதிவு மெய்கித்றாம்.

மதரிந்து மதளிப்வாம

1990இல் டிம் தபரதனரஸ லீ (Tim Berners

– Lee) ரவயக விரிவு வர்ல வைஙகிரய

(www - server) உருவகாககினகார.

“இரணயத்தில் இது இல்ர்லதயனில்,

உ்லகத்தில் அது ரடதபைதவயில்ர்ல!”

என்பது லீயின் புகழ் தபற்ை வகாெகம்.

அமரிக்காவில இகணயவழி ளிககக்ககட

ம்தாடங்கப்பைடடது.

1991இல இகணயம், மபைாதுக்களின்

பையன்பைாடடுக்கு வ்ந்தது. இன்று இகணய

நிறுவனங்கள் விறகா்த மபைாருள்கள் எதுவும்

உலகில இலகல. கரும்பு மு்தல கணினி வகர

இகணயவழியில விறகப்பைடுகின்்றன. இகணய

வணிகம் ்தவிர்க்க முடியா்த இடதக்தப்

பிடிததுள்ைது.

இந்தியத மதாடர்்வண்டி உணவு

்வழஙகல் ற்றும சுற்றுைாக் கழக

இலணய ்வழிப் ்பதிவு (IRCTC)

க்கள்ம்தாகக மிகு்ந்த இ்நதியா

தபைான்்ற ்ாடுகளில வரிகெயில நிறபைது த்ர

விரயம். இ்தகனக் குக்றப்பைதுடன், இரு்ந்த

இடததிலிரு்நத்த பையணசசீடடு எடுப்பைக்த

எளி்தாக்கிய மிகப் மபைரிய இ்நதிய நிறுவனம்

இ்நதியத ம்தாடர்வண்டி உணவு வழங்கல

றறும் சுறறுலாக் கழகம். இது பையணசசீடடு

வழங்குவக்தயும் சுறறுலாவுக்கு ஏறபைாடு

மெய்வக்தயும் தி்றம்பைடச மெய்து வருகி்றது.

அரசு நிறுவனங்களிலும் ்தனியார்

நிறுவனங்களிலும் வருககப் பைதிவுக்காகவும்

மவளிதயறுககப் பைதிவுக்காகவும் இக்கருவி

பையன்பைடுகி்றது.

இலணய ்வணிகம

இங்கிலா்நக்தச தெர்்ந்த கக்தகல

ஆலடரிச (Michael Aldrich) 1979இல

இகணய வணிகதக்தக் கண்டுபிடித்தார்.

இது இகணய உலகின் றம்றாரு

பைாய்செலாகக் கரு்தப்பைடுகி்றது. 1989இல

இ்தன் இகணயத்தைததில பைதிவு

மெய்வது, மிகவும் எளி்தானது. பையணம்

மெய்ய தவண்டிய ்ாளில ஊர்களுக்குச

மெலலும் ம்தாடர்வண்டிககையும்

அவறறின் த்ரங்ககையும் பையணம்

மெய்ய விரும்பும் வகுப்புககையும் (மபைடடி

வகககள்) அ்தறகுண்டான ம்தாகககயயும்

காண்பிக்கி்றது. வங்கி அடகடகளின்

உ்தவியுடன் ம்தாகககயச மெலுததி முன்பைதிவு

மெய்துமகாள்ைலாம். மின்னஞெலில

பையணசசீடடு வ்நதுவிடுகி்றது. ்து

100

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 100 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

அகலதபைசிக்குக் குறுஞமெய்தியு ம்

வ்நதுவிடுகி்றது. பையணததின்தபைாது

குறுஞமெய்திகயயும் ்து அகடயாை

அடகடகயயும் காண்பித்தாதல தபைாதும்.

பையணம் த்தகவயிலகலமயனில, பையணச

சீடகட நீக்கம் மெய்வக்தயும் இ்ந்தத

்தைததிதலதய மெய்து மகாள்ைலாம்.

2002ஆம் ஆண்டு இ்ந்த வெதி

அறிமுகப்பைடுத்தப்பைடட தபைாது ெராெரியாக

ஒரு ்ாகைக்கு 29 பையணசசீடடுகள்

இகணயவழிதய பைதிவு மெய்யப்பைடடன.

ஆனால, 13 ஆண்டுகள் கழிதது 2015

ஏப்ரல 1 அன்று ஒதர ்ாளில 13 இலடெம்

பையணசசீடடுகள் பைதிவு மெய்யப்பைடடது ஒரு

ொ்தகன. ்தறதபைாது ஒரு நிமிடததிறகு 1500

பையணசசீடடுகள் பைதிவு மெய்யும் வககயிலும்

3 இலடெம் பையனர்கள் ஒதர த்ரததில

இகணயவழிச தெகவகயப் பையன்பைடுத்தவும்

உரிய வழிவகக மெய்யப்பைடடுள்ைது

குறிப்பிடத்தக்கது.

்தறகாலததில தபைரு்நது முன்பைதிவு,

விான முன்பைதிவு, ்தங்கும் விடுதிகள்

முன்பைதிவு ஆகியவறக்ற இகணயம் மூலாக

தறமகாள்ைப் பைல முகககள் உள்ைன.

இது பைலருக்கு தவகலவாய்ப்கபையும் ்தருகி்றது.

மபைரு்கரங்களில திகரப்பைடங்களின்

இருக்கககள் முன்பைதிவு மெய்வதுகூட

இகணயம் மூலம் ்கடமபைறுகின்்றது.

அரசுக்குச மெலுத்ததவண்டிய மொதது

வரி, ்தண்ணீர் வரி ஆகியன இகணயவழியில

மெலுத்தப்பைடுகின்்றன. அரசின் அகனததுத

திடடங்களுக்கும் உரிய பைடிவங்ககைப்

பைதிவி்றக்கம் மெய்துமகாள்ைலாம்.

அவறக்ற நிரப்பி இகணயம் மூலாகதவ

விண்ணப்பிக்கலாம். பி்றப்புச ொன்றி்தழ்,

வருானவரிச ொன்றி்தழ், ொதிச ொன்றி்தழ்

தபைான்்றகவ அரொல க்களுக்கு இகணயம்

மூலம் வழங்கப்பைடுகின்்றன. அரசின்

மின்னணுச தெகவ கயங்களின் உ்தவிகய

்ாடியும் தறகண்ட தெகவககைப் மபை்றலாம்.

இலணயப் ்பயன்்பாடு

101

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 101 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

மதரியுா ?

பத்ேகாம் வகுப்பும்

பன்னிைணடகாம் வகுப்பும்

முடித்ே மகாணவரகளுககு,

அைசின் தவர்லவகாய்ப்பு

அ லு வ ்ல க த் தி ல்

தெய்யப்படதவணடிய பதிவு,

ஆணடுதேகாறும் அவரகள படித்ே

பளளிகளித்லதய இரணயத்தின்

வழியகாகச் தெய்யப்பட்டு வருகிைது. அைசின்

விர்லயில்்லகா மிதிவணடி, மடிககணினி

ஆகியவற்ரைப் தபற்ை மகாணவரகளின்

விவைஙகள இரணயத்தின் மூ்லம் பதிவு

தெய்யப்படுகின்ைன.

்டுவண் அரசும் ாநில அரசும் பைள்ளி

ாணவர்களுக்குக் கலவி உ்தவித ம்தாகக

வழங்குவ்தறகு ஆண்டுத்தாறும் பைல தபைாடடித

த்தர்வுககை ்டததுகின்்றன. பைத்தாம் வகுப்பு

ாணவர்களுக்குத த்தசியத தி்றனாய்வுத

த்தர்வு (National Talent Search Exam), எடடாம்

வகுப்பு ாணவர்களுக்குத த்தசியத

தி்றனாய்வு றறும் கலவி உ்தவித ம்தாககத

த்தர்வு (National Means-cum -Merit Scholarship

Scheme Exam), கிராப்பு்றப் பைள்ளிகளில

பைடிக்கும் ஒன்பை்தாம் வகுப்பு ாணவர்களுக்கு

ஊரகத தி்றனாய்வுத த்தர்வு (TRUST – Tamilnadu

Rural Students Talent Search Examination)

ஆகியகவ ்டத்தப்பைடுகின்்றன. அவறறில

கல்நது மகாள்ை விரும்பும் ாணவர்கள்

்தாங்கள் பைடிக்கும் பைள்ளிகளிதலதய

இகணயததின்வழி விண்ணப்பிக்கலாம்.

பைள்ளிக்கலவி முடித்த ாணவர்கள்

கலலூரிகளுக்கு இகணயம் வழியாக

விண்ணப்பிக்கலாம். பைள்ளிக் கடடணம்,

கலலூரிக் கடடணம் ஆகியவறக்றயும்

இகணயம் வழியாகதவ மெலுத்த முடியும்.

த்தர்வுக் கடடணங்கள் மெலுதது்தல,

த்தர்வு அக்ற அகடயாைச சீடடு

பைதிவி்றக்கம் மெய்்தல ஆகியகவ இகணயச

மெயலபைாடுகைாக ஆகிவிடடன. ்தமிழ்்ாடு

அரசுப் பைணியாைர் த்தர்வாகணயம் தபைான்்ற

த்தர்வு முகககள் ்டததும் த்தர்வுகளுக்கு

இகணயம் மூலத விண்ணப்பித்தால

தபைாதுானது. பைன்னிரண்டாவது முடித்தபின்

ாணவர்கள் பைலதவறு ம்தாழிறகலவி

நுகழவுதத்தர்வுகளுக்கு இகணயததிதலதய

விண்ணப்பிக்கின்்றனர்.

னி்தஇனம் த்தான்றியது மு்தல

இன்றுவகர பைலதவறுவி்தான வைர்சசி

ககைக் கண்டுள்ைது. னி்தனது த்தகவகள்

மபைருகப் மபைருக கண்டுபிடிப்புகளும்

மபைருகின. த்ரதக்தயும் தூரதக்தயும்

சுருக்குவதில னி்தன் மவறறி மபைற்றான்.

நீரின்றி அகயாது உலகு என்பைதுதபைால,

இன்று இய்நதிரங்களும் கணினிகளும் இன்றி

உலகம் இயங்குவதிலகல!

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. வங்கியில இகணயவழி தெமிப்புக் கணக்குத ம்தாடங்கும் ்கடமுக்றகய எழுதுக.

2. உங்கள் குடும்பைததினருடன் மவளியூர் மென்்ற ம்தாடர்வண்டிப் பையணததிறகு இகணயததில

எவ்வாறு முன்பைதிவு மெய்தீர்கள்? அ்தன் வழிமுக்றககை அனுபைவததில (அ) தகடடறி்நது

வகுப்பைக்றயில வழங்குக.

3. விரலியில (Pendrive) உள்ை பைாடலககையும் எழுததுக் தகாப்புககையும் (Document) கணினியில

நுகழ்நது உக்றகளில (Folder) இடடுச தெமிப்பைக்தச மெய்து பைார்ததுத ம்தரி்நது மகாள்க.

102

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 102 23-03-2018 17:59:06


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

கவிலதப் ப்பலழ

ஓ, என் சகாைத பதாழர்கபள!

அ்றவியலும் அறிவியலும் இகண்நது வைர்்ந்தத்த ்தமிழ்ச

ெமூகம். எனதவ அ்றவியதலாடு அறிவியல கண்தணாடடமும்

வைர்க்கப்பைட தவண்டும் என்பைக்தத ்தறகாலப் பைகடப்பைாைர்கள்

வலியுறுததுகின்்றனர். அவ்வககயில அறிவியல துக்றயில

்தமிழர்கள் சி்ற்நது விைங்க தவண்டும் என்்ற ்தம் விகழகவ

இப்பைாடல மூலம் கவிஞரும் மவளிப்பைடுததுகின்்றார்.

கிளிக்கு தறக்ரக இருக்கும் வரைக்கும்

கிேக்கு வானம் தூைமில்ரல

முரளக்கும் விரெகள் முரளக்கத் துடித்ொல்

பூமி ஒன்றும் பாைமில்ரல

பாய்ந்து பைவும் இரளே நதிகமள

பள்ளம் நிைப்ப வாருஙகள்

காய்ந்து கிடக்கும் கேனிகள் எஙகும்

கதிர்கள் சுேந்து ொருஙகள்

முன்மனார் தான்ன முதுதோழி எல்லாம்

முதுகில் சுேந்ொல் மபாொது

தான்மனார் கருத்ரெ வாழ்க்ரகப் படுத்ெ

துணிந்ொல் துன்பம் வாைாது

பரேேரவ எல்லாம் பேரே அல்ல

பணபும் அன்பும் பரேேரவொம்

இரளேவர் கூட்டம் ஏந்தி நடக்க

இனமும் தோழியும் புதிேரவொம்

காட்டும் தபாறுரே அடக்கம் என்னும்

கட்டுப் பாட்ரடக் கடவாதீர்

கூட்டுப் புழுொன் பட்டுப் பூச்சிோய்க்

மகாலம் தகாள்ளும் ேறவாதீர்

அறிவிேல் என்னும் வாகனம் மீதில்

ஆளும் ெமிரே நிறுத்துஙகள்

கரிகா லன்ென் தபருரே எல்லாம்

கணிப்தபாறி யுள்மள தபாருத்துஙகள்*

அறிரவ ேறந்ெ உ்ணர்ச்சி என்பது

திரிரே ேறந்ெ தீோகும்

எரியும் தீரே இேந்ெ திரிொன்

உ்ணர்ச்சி தொரலந்ெ அறிவாகும்

ஏவும் திரயில் அம்ரபப் மபால

இருந்ெ இனத்ரெ ோற்றுஙகள்

ஏவு கர்ணயிலும் ெமிரே எழுதி

எல்லாக் மகாளிலும் ஏற்றுஙகள்.*

- ரவைமுத்து

103

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 103 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

இைக்கணக்குறிப்பு

பணபும் அன்பும், இனமும் தமகாழியும் -

எணணும்ரமகள.

தெகான்தனகார - விரனயகா்லரணயும் தபயர.

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

தபகாருத்துஙகள - தபகாருத்து + உம் + கள

தபகாருத்து - பகுதி

உம் - முன்னிர்லப் பன்ரம விகுதி

கள - விகுதி தமல் விகுதி

நூல் ம்வளி

கவிஞர ரவைமுத்து தேனி மகாவட்டத்திலுளள தமட்டூர என்னும் ஊரில் பிைநேவர.

இநதிய அைசின் உயரநே விருதுகளுள ஒன்ைகான பத்மபூஷண விருதிரனப் தபற்ைவர.

களளிகககாட்டு இதிககாெம் புதினத்துகககாக 2003ஆம் ஆணடு ெகாகித்திய அககாதேமி

விருது தபற்ைவர. இநதியகாவின் சிைநே பகாட்லகாசிரியருகககான தேசிய விருதிரன ஏழு

முரையும் மகாநி்ல அைசின் விருதிரன ஆறு முரையும் தபற்ைவர. இவருரடய கவிரேகள இநதி,

தேலுஙகு, மர்லயகாளம், வஙககாளம், ஆஙகி்லம் உளளிட்ட ப்ல தமகாழிகளில் தமகாழிதபயரககப்பட்டுளளன.

இப்பகாடப் பகுதி ரவைமுத்து கவிரேகள என்னும் தேகாகுப்பில் இடம்தபற்றுளளது.

இைக்கியஙகளில் அறிவியல்

பு்லவர பகாடும் புகழுரடதயகார விசும்பின்

வ்லவன் ஏவகா வகான ஊரதி

புைகானூறு

பகாடல் 27, அடி 7-8.

அந்ெைத் ொர்ேே மனஎன ஐயுறும்

ெந்திைத்ொல் ெே நூல்கரை கணடவன்

தவந்திற லான், தபருந் ெச்ரனக் கூவி,“ஓர்

எந்திை வூர்திஇ ேற்றுமின்” என்றான்.

- சீவக சிந்ொேணி

நாேகள் இலம்பகம் 50.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. அறிவியல மெய்திககை மவளிப்பைடுததும் கவிக்தககைத ம்தாகுதது வகுப்பைக்றயில பைடிததுக்

காடடுக.

2. விானமும் ஏவுககணயும் தபைசிக்மகாள்வதுதபைால ஓர் உகரயாடகலக் குழுவாகச தெர்்நது

உருவாக்குக.

3. பைாடலில அக்நதுள்ை ம்தாகட்யங்ககை எழுதுக.

கிளிக்கு ம்றக்கக இருக்கும் வகரக்கும்

கிழக்கு வானம் தூரமிலகல

முகைக்கும் விக்தகள் முகைக்கத துடித்தால

பூமி ஒன்றும் பைாரமிலகல"

104

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 104 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

கவிலதப் ப்பலழ

உயிர்்வலக

கண்டு தகடடு உண்டு உயிர்தது உற்றறியும் ஐம்புல உணர்வுகளின்

வாயிலாகதவ அறிவு என்பைக்த ்ாம் மபைறுகித்றாம். இ்தறகுரிய

மபைாறிகைான கண், காது, வாய், மூக்கு, உடல என்னும் ஐ்நது

உறுப்புகளில எது குக்ற்ந்தாலும் குறிப்பிடட ஓர் அனுபைவதக்த

இழ்நதுவிடுதவாம். ஆனால, அகனதது உயிரினங்களுக்கும் இ்ந்தப்

புலன் அறிவுகள் எலலாம் இருப்பைதிலகல. இக்தக் மகாண்டு

உயிரினங்ககைப் புலன்களின் எண்ணிக்கக அடிப்பைகடயில முன்தனார் பைகுத்தனர். ஆ்றாவது

அறிவு னத்தால அறியப்பைடுவது என்பைர்.

ஒன்றறி வதுமவ உற்றறி வதுமவ

இைணடறி வதுமவ அெதனாடு நாமவ

மூன்றறி வதுமவ அவற்தறாடு மூக்மக

நான்கறி வதுமவ அவற்தறாடு கணம்ண

ஐந்ெறி வதுமவ அவற்தறாடு தவிமே

ஆறறி வதுமவ அவற்தறாடு ேனமே

மநரிதின் உ்ணர்ந்மொர் தநறிப்படுத் தினமை*

- தொல்காப்பிேர்

105

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 105 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

இைக்கணக்குறிப்பு

உணரநதேகார - விரனயகா்லரணயும்

தபயர.

்பகு்பத உறுப்பிைக்கணம

தறிப்படுத்தினர - தறிப்படுத்து+இன்+அர

தறிப்படுத்து - பகுதி

இன் - இைநேககா்ல இரடநிர்ல

அர - ப்லரபகால் விரனமுற்று விகுதி

அறிவுநிலை அறியும ஆற்்றல் உலரயாசிரியர்களின்

எடுததுக்காட்டு

ஓரறிவு உற்றறி்தல (ம்தாடு்தல உணர்வு) புல, ரம்

ஈரறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல சிப்பி, ்தக்த

மூவறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல ககரயான், எறும்பு

நானகறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல ்ண்டு, தும்பி

ஐநதறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல +

தகடடல

ஆறறிவு உற்றறி்தல + சுகவத்தல + நுகர்்தல + காணல +

தகடடல +பைகுத்தறி்தல (னம்)

பை்றகவ, விலங்கு

னி்தன்

நூல் ம்வளி

்தமிழ்மாழியில கிகடக்கப்மபைற்ற மு்தல இலக்கணநூல ம்தாலகாப்பியம்.

இ்தகன இயறறியவர் ம்தாலகாப்பியர். ம்தாலகாப்பியம் பிறகாலததில

த்தான்றிய பைல இலக்கண நூலகளுக்கு மு்தல நூலாக அக்நதிருக்கி்றது. இது

எழுதது, மொல, மபைாருள் என மூன்று அதிகாரங்ககையும் 27 இயலககையும்

மகாண்டுள்ைது. எழுதது, மொல அதிகாரங்களில மாழி இலக்கணங்ககை விைக்குகி்றது.

மபைாருைதிகாரததில ்தமிழரின் அகம் பு்றம் ொர்்ந்த வாழ்வியல ம்றிககையும் ்தமிழ்

இலக்கியக் தகாடபைாடுககையும் இ்நநூல விைக்குகி்றது. இ்நநூலில பைல அறிவியல கருததுகள்

இடம்மபைறறுள்ைன. குறிப்பைாகப் பி்றப்பியலில எழுததுகள் பி்றக்கும் இடங்ககை உடறகூறறியல

அடிப்பைகடயில விைக்கியிருப்பைக்த அயல்ாடடு அறிஞர்களும் விய்நது தபைாறறுகின்்றனர். இது

்தமிழர்களின் அறிவாற்றலுக்குச சி்ற்ந்த ொன்்றாகும்.

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. அ. ்தடடான் பூசசி ்தாழப்பை்ற்ந்தால ்தப்பைால கழ வரும்.

ஆ. வானில பை்றக்குது குதிகர

பை்றக்கப் பை்றக்க வால குக்றயும் குதிகர – அது என்ன?

-இகவ தபைான்்ற அறிவியல மெய்திகள் மகாண்ட பைழமாழிகள், விடுகக்தககைப்

பைடிததும் தகடடும், அவறறின் அறிவியல அடிப்பைகடகய வகுப்பைக்றயில

கல்நதுகரயாடுக.

2. 'விான நிகலயததில ்ான்' - கறபைகனயாகக் கக்த ஒன்றிகன எழுதுக.

106

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 106 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

விரி்வானம

விண்ணையும சாடுப்வாம

ஒரு வண்ணததுப் பூசசியின் சி்றகசைப்பு, உலகில எங்தகோ

எதிர்விளைவை ஏற்படுததும் என்று அறிவியல கூறுகி்றது.

ஆனால, நம் இந்திய விண்மவளிததுக்ற விண்ணில அனுப்பிய

செயற்கைக்காள்கள் மக்களின் வாழ்க்ககத ்தரததில வியத்தகு

மாற்றங்களை ஏற்படுததியிருக்கின்்றன. விசையுறு பை்நதினைப்

தபைால உள்ளம் வேண்டிய நேரததில எலலாம் ்ம்ால

திசையன்விளையிலிருந்து திலலிவரை ம்தாடர்புகொள்ளை முடிகி்றது.

இணையததில வாழ்க்கைப் பையணம் – பையணததில பைாதி இணையம் என்று ்ம்்ாடு

மாறிக்மகொண்டிருக்கி்றது. இ்ந்த மாற்றததில ்தமிழ் அறிவியலாளர்களுக்கும்

பைங்கு உண்டு. இவற்றையெலலாம் நாம் அறியக்கூடிய வாயிலாக விளங்குவது,

ம்தாகலக்காடசியிலும் வாமனாலியிலும் இ்தழ்களிலும் காணும் ஒரு கலை

வடிவமான நேர்காணல. செய்திகளைத ்தருவதில கடடுரை, கக்த, கவிக்த

வடிவங்களைப் தபைால த்ர்காணல வடிவமும் நேர்ததியானது்தான்.

இருபை்தாம் நூற்றாண்டில இந்திய வானியல அறிவியல துக்றயில ்தமிழர்களின் பைங்கு

மகத்தானது! அப்துல கலாம், மயிலொமி அண்ணாதுரை, வளர்மதி தபைான்த்றார் வரிகெயில

றறுமொரு வைரம், ்தமிழ்்ாடகடச தெர்்ந்த அறிவியலாளர் சிவன். இஸ்தரோவின் ஒன்பை்தாவது

்தகலவர், இ்ந்தப் பை்தவியை ஏறறிருக்கும் முதல் ்தமிழர் என்னும் சி்றப்புகளுக்கு உரியவர். 2015ஆம்

ஆண்டில விக்ரம் சாராபைாய் விண்மவளி மையததின் இயக்குநராக இருந்து, இந்திய விண்மவளி

ஆராய்சசி நிறுவனததின் (ISRO) ்தகலவராகப் மபைாறுப்தபைறறுள்ைார்.

அவர் இஸ்தரோவின் ்தகலவரான பி்றகு அளித்த த்ர்காணல

107

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 107 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

ஐயா ்வணக்கம! தஙகளுக்கு எஙகள்

்வாழ்ததுகள்! தஙகளின் இளலக்காைம

்பற்றிக் கூறுஙகள்.

‘எனக்குச மொ்ந்த ஊர், நாகர்தகோவில

பைக்கம் வலலங்குமாரவிளை என்்ற கிராமம்.

அங்குள்ள அரசுப் பைள்ளியில்தான்

்தமிழ்வழியில பைடித்தேன். என் அப்பாா கைலாச

வடிவுக்கு, மாங்காய் வியாபைாரம். அவர்,

'எவ்வளவு வேணும்னாலும் பைடி. ஆனால, உன்

பைடிப்புக்கு உண்டான செலகவ நீயே தவகல

செஞசு ெம்பைாதிசசுக்க’ என்று மொன்னார்.

அ்தனால தவகல செய்துமகாண்தட பைடித்தேன்.

கலலூரியில கணினி அறிவியல இளங்கலைப்

பைடிப்பில மு்தலாவ்தாக வ்நத்தன். என்

ஆசிரியர், 'நீ ்ன்்றாகப் பைடிக்கி்றாய். எம்.ஐ.டி-

யில வானூர்திப் மபைாறியியல என்னும்

துக்றகய எடுததுப் பைடி’ என்று அறிவுரை

கூறினார். அ்ந்த வார்தக்தகய அப்தபைாது்தான்

நான் கேள்விப்பைடதடன். இரு்ந்தாலும்

நம்பிக்ககதயாடு நுழைவுத்தேர்வு எழுதி,

எம்.ஐ.டி-யில தெர்்ந்தேன். அத்த துக்றயில

எம்.இ பைடிதது முடிதது, விக்ரம் சாராபைாய்

நிறுவனததில மபைாறியாளர் ஆனேன்.

சிறிய ்வயதில் உஙகள் கனவு என்ன்வாக

இருந்தது?

சின்ன வயதில என்னுடைய அதிகபைடெக்

கனவு, எங்கள் கிராததுக்கு மேலே பை்றக்கும்

விமானததில என்றாாவது ஒருநாள் பை்றக்க

வேண்டும் என்பைது்தான். 'இ்ந்த ஏதராப்பிளேன்

எப்பைடிப் பை்றக்குது? நாமும் இதுதபைால ஒன்று

செய்து பை்றக்கவிடணும்’னு நிகனப்தபைன்.

சிறிய வயதிலிரு்நத்த நான் நினைத்தது

எதுவும் நடக்கவிலகல. ஒவ்மவொரு முக்றயும்

நான் ஆகெப்பைடுவது நிராகரிக்கப்பைடும்.

இரு்ந்தாலும் கிடைத்தக்த மகிழ்சசியுடன்

ஏறறுக்மகொள்வேன். ஆனால, 'எலலாம்

நன்மைக்கே’ என்று மொலவதுதபைால,

முடிவில எனக்கு எலலாம் நல்லதாகவே

முடிந்திருக்கி்றது. அப்பைடித்தான் நான்

அறிவியல வலலுநர் ஆனதும்.

தஙகளுடைய ஆரம்பகாலப் ்பணி ்பற்றிக்

கூறுஙகபளன்…

1983ஆம் ஆண்டு, மு்தன்மு்தலில பி.எஸ்.

எல.வி (Polar Satellite Launch Vehicle) திடடதக்தத

ம்தாடங்க, அரசாங்கம் இசைவு ்த்ந்தது. அதற்கு

ஓர் ஆண்டு முன்னால்தான் நான் வேலையில

தெர்்ந்தேன். விண்வெளி ஆராய்சசியில

ஆனா ஆவன்னாகூடத ம்தரியாது. மற்ற

அறிவியலாளர்களுக்கும் அ்ந்தத திட்டப்பணி

புதிது்தான். ஒரு குழ்நக்ததபைால எலலாருமே

தத்தித தத்தித்தான் கறறுக்மகாண்தடோம்.

ஒரு செயறககக்தகோள் ஏவு்தைததில

என்னமாதிரி மன்மபைாருள் பையன்பைடுத்த

வேண்டும், வாகனததின் வடிவம் எப்பைடி

இருக்க வேண்டும், எவ்வளவு உயரம்,

எவ்வளவு அகலம், எ்ந்தப் பைாக்தயில தபைாக

விக்ரம சாரா்பாய்

இவர ‘இநதிய விணதவளித் திட்டத்தின் தநரே’ என்று

அழைககப்படுகிைகார. ஆரியபட்டகா என்ை முதல் செயற்ரகக்கோள்

ஏவுதலுககுக ககாைணமகானவர. செயற்கைக்கோள் உதவியுடன்

தேகார்லக்காட்சி வழியகாக 24,000 இநதிய கிைகாமஙகளில் உளள

ஐம்பது இ்லட்ெம் மககளுககுக கல்வியை எடுத்துச் செல்்ல உதவினார்.

இவரின் பெயைகால் ‘விகைம் ெகாைகாபகாய் விணதவளி மையம்’

திருவனநேபுரத்தில் செயல்பட்டுவருகிறது. இஙகு, வகானூரதியியல்

(Aeronautics), வகான்பயண மின்னணுவியல் (Avionics), கூட்டமைப்

தபகாருளகள (Composites), கணினி - தகவல் தேகாழில்நுட்பம்

உளளிட்ட ப்ல துறைகளில் ஆைகாய்ச்சிகளும் வடிவமைப்புகளும்

தமற்தககாளளப்படுகின்றன. இவருடைய முயற்சியகால்ேகான் இஸதைகா

தேகாடஙகப்பட்டது.

108

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 108 23-03-2018 17:59:07


www.tntextbooks.in

வேண்டும் ஆகியவற்றை முடிவுசெய்வது என்

வேலை. வன்மபைாருள் பைகுதிகயத ்தவிர்த்த

மற்ற வேலைகள் எலலாவற்றையும் நான்

கவனிக்க வேண்டும். அப்தபைாது நான் இரவு

பைகலாக முயறசி செய்து, ஒரு செயலியை

உருவாக்கினேன். அதற்குப் மபையர் 'சித்தாரா’ .

(SITARA - Software for Integrated Trajectory

Analysis with Real time Application). இது,

செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி பற்றிய முழு

விவரங்களையும் மின்னிலக்க முக்றயில

(Digital) சேகரிக்கும். அக்தப் பையன்பைடுததி,

வாகனததின் செயல்பாடு எப்பைடி இருக்கும்

என்பைக்த முன்கூடடியே கணிக்கலாம்.

எளி்தாகச மொல்வதானால, ஒரு

கலகலத தூக்கி வீசும்தபைாது, அ்ந்தக் கல

எ்ந்தத திசையில, எவ்வைவு தகாணததில,

எவ்வளவு நேரததில, எ்ந்த இடததில, எவ்வைவு

அழுத்தததில விழும் என்று மொலவது்தான்

'சித்தாரா’வின் பைணி. ஏ்தாவது ்தவறு

நடந்திரு்ந்தால, உடனே கண்டுபிடிததுச சரி

செய்துவிடலாம். இக்தப் பையன்பைடுததித்தான்

பி.எஸ்.எல.வி. ஏவப்பைடடது.

இப்தபைாதுவரை நம்முடைய

நாடடிலிருந்து ஏவப்பைடும் அகனததுச

செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்திகளும் 'சித்தாரா’

செயலியைப் பையன்பைடுததித்தான் விண்ணில

ஏவப்பைடுகின்்றன. இந்திய விண்மவளி

ஆராய்சசித துக்றக்கு இதுவே எ ன்

முக்கியமான பைங்களிப்பு.

முன்னாள் குடியரசுத தலை்வர் அறிவியல்

்வல்லுநர் அப்துல் கலாம ்பற்றி…

என் அனுபைவததில நான் பைார்த்த சிறந்ந்த

மனி்தர், அப்துல கலாம். ்தன்னுடன் வேலை

செய்பைவர்களுக்குத ்தன்னால முடி்ந்த

உ்தவிகளைச செய்வார். கலாம், எனக்கு

வயதில மூத்தவர்; மிகவும் அமைதியானவர்;

யாராவது சிறிய்தாகச சாதித்தாதல, மபைரி்தாகப்

பைாராடடுவார். நான் 'சித்தாரா’ தபைான்்ற

ம்தாழிலநுட்ப மன்மபைாருள் உருவாக்கிய்தால,

என்னை எப்தபைாதும் மன்மபைாறியாளர் என்த்ற

அகழப்பைார்.

அப்துல்கலாம

இநதியகாவின் 11ஆவது குடியரசுத்

ேர்லவைகாகப் பணியகாற்றிய இநதிய

அறிவிய்லகாளர. தமிழ்காட்டின்

இைகாதமசுவரத்தைச் சேரநேவர. ஏவுகணை

மற்றும் ஏவுகணை ஏவு ஊரதித்

தேகாழில்நுட்ப வளரச்சியில் க்லகாமின்

ஈடுபகாட்டினகால் அவர ‘இநதிய ஏவுகணை

காயகன்’ என்று தபகாற்ைப்படுகின்ைகார.

பகாதுககாப்பு ஆைகாய்ச்சி மற்றும் தமம்பகாட்டு

நிறுவனத்திலும் இநதிய விணதவளி

ஆைகாய்ச்சி நிறுவனத்திலும் விணதவளிப்

தபகாறியகாளைகாகப் பணியகாற்றினார்.

இநதியகாவின் உயரிய விருேகான

பகாைேைத்னகா விருது தபற்ைவர. இவர தம்

பளளிக கல்வியைத் தமிழ்வழியில் கற்றவர

என்பது குறிப்பிடத்தககது.

நீஙகள் அனுப்புகி்ற செயற்லகக்பகோள்கள்

இந்தியக் குடிமக்களுக்கு எப்்படிப்

்பயனளிக்கின்்றன?

1957ஆம் ஆண்டு மு்ததல இரஷயா

உட்பட, பைல நாடுகள் செயறககக்தகாள்ககை

ஏவியிருக்கின்்றன. அவறக்றமயலலாம்

இராணுவததுக்கு டடுமே பையன்

பைடுததினார்கள். வலலரசு நாடுகள்,

அவறறின் ஆற்றலைக் காண்பிக்கவே இ்ந்தத

ம்தாழிலநுட்பத்தைப் பையன்பைடுததின. ஆனால

ஐம்பைது ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் நாடடு

அறிவியலாளர் டாக்டர் விக்ரம் சாராபைாய்

இ்ந்தத ம்தாழிலநுட்பதக்த மக்களுக்கு எப்பைடிப்

பையன்பைடுத்தலாம் என்த்ற சிந்தித்தார்.

109

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 109 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

ம்பாதுமக்களுக்கு இந்தத மதாழில்

நுட்்பததால் என்ன ்பயன்?

ஒவ்மவொரு ஆண்டும் விவசாயததின்

மூலம் எவ்வளவு விளைசெல கிடைக்கும்

என்பைக்தக் கணிதது அரசுக்குத

ம்தரிவிக்கித்றாம். இக்தப் பையன்பைடுததி அரசால

அதற்கு ஏற்ற திடடங்கள் வகுக்க முடிகி்றது.

நிலததில எ்ந்த இடததில நீரின் அளவு

எவ்வளவு இருக்கும் என்பைக்தச செயறககக்

தகாள் மூலம் சொல்கித்றாம். கடல பைகுதியில

எ்ந்த எ்ந்த இடங்களில மீன்கள் அதிகமாகக்

கிடைக்கும் என்றும் மீனவர்களுக்குச சொாலல

முடிகி்றது.

இப்தபைாது நாம் தி்றன்தபைசிகளைப் (Smart

phones) பையன்பைடுததுகித்றாம்; ்தானியக்கப்

பைணஇயந்திரம், அடகட பையன்பைடுததும்

இயந்திரம் இ்தறமகலலாம் செயற்கைக்கோள்

பையன்பைடுகி்றது. மக்கள் பையன்பைடுததும்

இணையச செயலகள் அகனததிறகும்

செயற்கைக்கோள்கள் அவசியம் த்தகவ.

நாடடு மக்களின் வாழ்க்ககத ்தரம்

உயர்வதற்குச

பையன்பைடுகின்்றன.

செயறககக்தகோள்கள்

இஸ்ரோவின் தலை்வராக நீஙகள் எதற்கு

முன்னுரிமை தருவீர்கள்?

இந்திய விண்வெளி ஆராய்சசி

நிறுவனததின் முக்கிய த்ாக்கத, இ்ந்தத

ம்தாழிலநுட்பத்தைப் பையன்பைடுததிக் குக்ற்ந்த

செலவில மக்களுக்குத ்தரமான தெகவகளைக்

மகாடுப்பைது்தான்.

தற்ப்பாது உஙகள் முன் உள்ள

அல்றகூ்வல்கள் எல்வ?

இதுவரை இந்தியாவுக்காக 4 5

செயற்கைக்காள்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆனால நம்முடைய த்தகவகளுக்கு மேலும்

45 செயற்கைக்காள்கள் த்தகவ! இப்தபைாது

இருக்கும் வசதி வாய்ப்புகளை கவதது

இவற்றை விண்வெளியில நிறுவக் குறைந்ந்தது

நான்கு ஆண்டுகளாவது ஆகும். ஆனால,

அதற்குள் நம்முடைய த்தகவகள் இன்னும்

இரண்டு மடங்காகிவிடும்!

110

்வளர்மதி

அரியலூரில் பிறநே இவர, 2015இல் தமிழ்காடு

அரசின் அப்துல்க்லகாம் விருதைப் பெற்ற முதல்

அறிவியல் அறிஞர. இஸதைகாவில் 1984ஆம்

ஆணடு முதல் பணியகாற்றி வருகிறார். 2012இல்

உள காட்டித்லதய உருவகான முதல் ரேடார்

இமேஜிங செயற்கைக்கோள் (RISAT-1)

திட்டத்தின் இயககுைகாகப் பணியகாற்றினார்.

இவர, இஸதைகாவின் செயற்ரகக்ககாள திட்ட

இயககுைகாகப் பணியகாற்றிய இரண்டாவது

தபண அறிவியல் அறிஞர ஆவார்.

30,000 அடி உயரததில் ்ப்றந்து

மகாண்பட, கீழே நம அலு்வைகததில்

உள்ள்வர்கபளாடு மதாடர்பு

மகாள்ளமுடிகி்றது. ஆனால் கடலில்

சென்று மீன்பிடிக்கும மீன்வர்கள்

ஆழ்கடலுக்பகோ அல்லது 300 கடல்மைல்

தூரம மசன்்றாபைா நமால் தொாடர்பு

மகாள்ள முடியவில்லையே, ஏன்?

’நேவிக்’ (NAVIC) என்்ற செயலியைக் கடல

பையணததிறகாக உருவாக்கி இருக்கித்றாம்.

அகனதது மீனவர்களுக்கும் அ்ந்தச செயலி

மபைாருத்தப்பைடட கருவி, பைலவி்தங்களில

பையன்பைடும். அவர்கள், கடலில எலகல

்தாண்டினால உடனடியாக எசெரிக்கும்.

மீன்கள் அதிகம் உள்ள பைகுதியைக் காடடும்

செயலியையும் உருவாக்கியிருக்கித்றாம்.

இ்ந்தக் கண்டுபிடிப்புகளை மக்களிடம்

மகாண்டு சேர்க்கும் முயறசிகளை

முன்னெடுப்தபைாம்.

நாம செயற்லகக்பகோள் உரு்வாக்கு்வதில்

அடைந்த முன்பனற்்றததினை,

அதனைச் செலுததும மதாழில்நுட்்பததில்

அடையவில்லை என்்ற கருதலத எப்்படிப்

்பார்க்கிறீர்கள்?

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 110 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

இது ்தவ்றான கருதது. விண்வெளித

துக்றயில மூன்று வகையான

ம்தாழிலநுட்பங்கள்

செயற்கைக்காகை

இருக்கின்்றன.

ஏவுவ்தறகான

ம்தாழிலநுட்பம், செயறககக்தகோளை

ஏறறிசமெலலும் ஏவு ஊர்தி, அ்ந்த ஏவு ஊர்தி

யிலிருந்து விடுபைடட செயறககக்தகோள் ்தரும்

செய்திகளைப் பெற்று அக்தப் மபைாதுமக்கள்

பையன்பாட்டுக்குக்

மகாண்டுவருதல்.

இ்ந்த மூன்று கூறுகளுக்கும் த்தகவ

யான அகனதது மூலப்மபைாருள்கள்

களையும்

ம்தாழிலநுடபைங்ககையும்

இந்தியாவிலேயே உருவாக்கியிருக்கின்த்றாம்.

விண்வெளிததுக்றயில இந்தியா ்தன்னிக்றவு

பெற்றுவிடடது என்பைத்த உண்மை.

உலகிபைபய இந்தியா குல்றந்த

செலவில் செயற்லகக்பகாள்கலள

விண்ம்வளியில் நிறுவுகி்றது. இதை

எப்்படிச் சாததியப்்படுததுகிறீர்கள்?

ம்தாழிலநுட்பம் நாளுக்கு நாள்

மாறிக்மகொண்டே வருகி்றது. குறைந்ந்த

செலவில நிக்ற்ந்த பையனைப் மபைறுவத்த

சி்றப்பைானது. செலவைக் குக்றப்பைதில

பைல வழிகள் இருக்கின்்றன. ்தறதபைாது

மறுபையன்பாட்டிறகு ஏற்ற ஏவு ஊர்திகளை

உருவாக்கிமகாண்டிருக்கித்றாம். அ்ந்த

முயறசியில முதல் கடடத்தையும்

மவறறிகரமாகக் கடந்துவிட்டோம். இன்னும்

சில ஆண்டுகளில மறுபையன்பாட்டு ஏவு

ஊர்திகளை உருவாக்குவதில மவறறி

பெற்றுவிடுதவாம்.

அதிக எலடமகாண்ட செயற்கைக்

கோள்களை அதன் ்வட்டப்்பாலதகளில்

நிறு்வ பி்ற நாடுகளைததான்

சார்ந்திருக்கிப்றாம, இல்லையா?

உண்க்தான். கூடிய விரைவில இ்ந்த

நிலையில தம்பைாடு அடைந்துவிடுதவாம்.

ஜி.எஸ்.எல.வி. மார்க்-2 ஏவுகணை 2.25

டன்களிலிருந்து 3.25 டன்கள் சுமக்கும்

தி்றனாக மாற்றப்பைடும். ஜி.எஸ்.எல.வி.

மார்க்-3 ஏவுகணையின் சுமக்கும் தி்றன் 3

டன்களிலிருந்து 6 டன்களாக அதிகரிக்கப்பைடும்.

சந்திரயான் – 1 நம விண்ம்வளித

துல்றக்குப் ம்பரிய புகழைக் கொாடுததது.

சந்திரயான் -2 இன் ்பணிகள் என்ன?

சந்திரயான் -1 நிலவின் பு்றமவளியை

ஆராய்வக்த த்ாக்காகக் மகாண்டது.

செயற்கைக்கோளை நிலவில இ்றக்குவ்தன்

விளைவை ஆராய்ந்து பைார்ததுவிட்டோம்.

சந்திரயான்-2இன் பைணியில, ஆய்வுப் பையண

ஊர்தி இ்றங்கு்தகல (exploration vehicle

lander) நிலவின் மேற்பரப்பில துலலியமான

கடடுப்பைாடுகளின் மூலம் செயல்படுத்த

உள்தைாம். அதிலிருந்து தராவர் (rover)

எனப்பைடும் ஆராயும் ஊர்தி, தராதபைாடடிக்

(robotic) ம்தாழிலநுட்ப உ்தவியினால

்தானாகவே வெளிவந்து, நிலவில இ்றங்கிப்

பைதினான்கு நாள்கள் பையணிக்கும். பைலதவறு

பைரிதொ்தகனகளை அங்கு மேற்கொள்ளும்.

அ்தறகான ஏற்பாடுகள் முழுவதும்

முடிந்துவிடடன. சந்திரயான் – 2 நிலவில

இ்றங்கும் இடத்தைக் கூடத தீர்ானிதது

விட்டோம்.

அருணன்

சுப்ல்பயா

இநதிய விணதவளி

ஆய்வு மையத்தின்

அறிவிய்லகாளர

மற்றும்

திட்ட

இயககுர ஆவார்.

திருநெல்வேலி

மகாவட்டத்தின்

ஏர்வாடி அருகில்

உளள தககாரேதெரி என்னும் ஊரைச்

சேரநேவர. இயநதிரப் தபகாறியியலில் பட்டம்

பெற்று, 1984இல் திருவனநேபுரத்திலுளள

விகைம்ெகாைகாபகாய் விணதவளி மையத்தில்

பணியில் தெரநது, ேற்தபகாது பெஙகளூரில்

உளள இநதிய விணதவளி ஆய்வு

மையத்தில் பணிபுரிகிறார். 2013இல்

மஙகள்யான் செயற்கைக்ககாரள

உருவாக்கிய இநதியகாவின் செவவகாய்

சுற்றுக்லன் திட்டத்தின் திட்ட இயககுைகாக

இருககின்றார்.

111

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 111 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

அதைச் செயல்படுததுவதில தீவிரமாகச

செயலபைடடு வருகித்றாம்.

்வணிக பநாக்கில் இஸ்ரோவின்

செயல்்பாடு என்ன ?

மயில்சாமி அண்ணாதுரை

'இளைய கலாகாம்' என்று அன்புடன்

அழைககப்படும் இவர தககாரவ மகாவட்டம்

தபகாள்ளாச்சி வட்டம், தககாேவகாடி என்னும்

சிற்றூரில் பிறநேவர. 11ஆம் வகுப்பு

வரை அரசுப் பளளிகளில் தமிழ்வழியில்

படித்தவர. இதுவரை 5 முரனவர

பட்டஙகள பெற்றுளளகார. 1982ஆம் ஆணடு

இநதிய விணதவளி ஆய்வு மையத்தில்

பணியில் சேரநே இவர ேற்தபகாது

இயககுைகாகப் பணிபுரிகிறார். நம் காடு

நி்லவுககு முதன் முதலில் அனுப்பிய

ஆய்வுக்கலம் ெநதிரயகான்-1 திட்டத்தின்

திட்ட இயககுைகாகப் பணியகாற்றியவர.

ெநதிரயகான்-2 திட்டத்திலும்

பணியகாற்றிவருகிறார். ெர.சி.வி. இைகாமன்

நினைவு அறிவியல் விருது உளளிட்ட ப்ல

விருதுகளைப் பெற்றவர. தமது அறிவியல்

அனுபவஙகரளக கையருகே நி்லகா

என்னும் நூ்லகாக எழுதியுளளகார.

நம் நாடடிறகுத த்தகவயான

செயற்கைக்கோளை விண்ணில அனுப்பி நம்

த்தகவகளை நிக்றவு செய்வத்த இஸ்தரோவின்

செயல்பாடு. அத்தத்ரததில அருகில உள்ை

நாடுகளின் செயறககக்தகோள்களையும்

அனுப்புவ்தன் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய்

இஸ்தரோவின் வளர்சசிததிடடங்களுக்கு

உ்தவும்.

வி்வசாயக் குடும்பததில் பி்றந்த

நீஙகள் கடினமான ்பாதையைக்

கடந்து ்வந்திருக்கிறீர்கள். தற்ப்பாது

இஸ்ரோவின் தலை்வராகியிருக்கிறீர்கள்.

உஙகள் ம்வற்றியின் பின்னுள்ள

காரணிகள் யால்வ?

பை டி ப் பை ா க

இ ரு ப் பி னு ம்

பைணியாக இருப்பினும் நான் முழு

ஈடுபைாடடுடன் செயல்படுவேன். நிதி

நெருக்கடிகளுக்கிடையில

என்னை

உயர்கலவி பைடிக்க வைத்த என் மபைறத்றார்,

பைள்ளி ஆசிரியர்கள், ம்தாழிலநுட்பக் கலலூரி

ஆசிரியர்கள், இஸ்தரோவின் மூத்த அறிஞர்கள்,

சகபையணிகள், அனைவருக்கும் நான்

என்ம்றன்றும் நன்றியுடையவன்.

விண்ம்வளிததுல்றயில் உஙகளின்

எதிர்காலச் செயல்திட்டம என்ன ?

மூன்று ஆண்டுகள், ஏழு ஆண்டுகள்,

15 ஆண்டுகள் என இஸ்தரோவில மூன்று

வகையான திடடங்கள் எப்தபைாதும் இருக்கும்.

விண்வெளிததுக்றயில நீங்கள் மேன்மேலும்

மகத்தான சா்தகனகள் பைகடக்க

வாழ்ததுகள்.

நன்றி!

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1) பி.எஸ்.எல.வி. (PSLV) பற்றியும் ஜி.எஸ்.எல.வி. (GSLV) பற்றியும் செய்திகளைத திரடடி

விளக்கப் பைடத்தொாகுப்பு உருவாக்குக.

2) வகுப்புத த்தாழர் ஒருவரை அறிவியல அறிஞராக அமரசமெய்து வகுப்பைக்றயில கற்பனையாக

நேர்காணல ஒன்க்ற நிகழ்ததுக.

112

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 112 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

இயல்

நான்கு

கற்கண்டு

்வல்லினம மிகா இடஙகள்

த்தாப்புக்கள் – த்தாப்புகள்

கததி கொாண்டு வ்ந்தான் – கததிக்மகொண்டு வ்ந்தான்

மேறகண்ட மொறகளில வலலினம்

மிகும்தபைாது ஒரு மபைாருளும் மிகா்ததபைாது

தவம்றாரு மபைாருளும் வருவக்த அறியலாம்.

நாம் தபைசும்தபைாதும் எழுதும்தபைாதும் மபைாருள்

மயக்கம் ்தரா்த வகையில மொழியைப்

பையன்பைடுததுவதற்கு வலலினம் மிகா

இடங்களை அறிவது இன்றியமையாதத்தாகும்.

்வல்லினம மிகா இடஙகள்:

்தறகால உகர்கடயில வலலினம் மிகா இடங்களாகக் கீழ்க்காண்பைவறக்றக் கூ்றலாம்.

அது செய்

இது காண்

எது கண்டாய்?

அது, இது என்னும் சுடடுப் மபையர்களின் பின்

வலலினம் மிகாது.

இவ்வினாப் மபையர்களின் பின் வலலினம் மிகாது.

எவை ்தவறுகள்?

குதிரை ்தாண்டியது.

எழுவாய்த ம்தாடரில வலலினம் மிகாது.

கிளி தபைசும்.

அண்ணதனாடு தபைா.

எனது சடகட.

்த்நக்ததய பைாருங்கள்.

மூன்்றாம், ஆ்றாம் தவறறுமை விரிகளில வலலினம்

மிகாது.

விளித ம்தாடர்களில வலலினம் மிகாது.

மகளே ்தா.

வ்ந்த சிரிப்பு

மபையரெசெததில வலலினம் மிகாது.

பைார்த்த கபையன்

நாடு கண்டான்.

கூடு கடடு

வரும்பைடி மொன்னார்.

மபைறும்பைடி கூறினார்.

வாழ்க ்தமிழ்

வருக ்தகலவா!

குடி்தண்ணீர், வளர்பிக்ற,

இரண்டாம் தவறறுகத ம்தாகையில வலலினம்

மிகாது.

பைடி என்று முடியும் வினையெசெததில வலலினம்

மிகாது.

வியங்தகோள் வினைமுறறுத ம்தாடரில வலலினம்

மிகாது.

வினைத்தொாகையில வலலினம் மிகாது.

திருவளர்செலவன்

113

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 113 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

ஒரு புத்தகம், மூன்று தகாடி

்தாய்்த்நக்த, இரவுபைகல

எடடு, பத்து ்தவிர பி்ற எண்ணுப் மபையர்களுடன்

புணரும் வலலினம் மிகாது.

உம்கத ம்தாகையில வலலினம் மிகாது.

அன்று மொன்னார்.

என்று ்தருவார்.

அன்று, இன்று, என்று, ஆவது, அடா, அடி, தபைான்்ற

என்னும் மொறகளின் பின் வலலினம் மிகாது.

அவராவது ்தருவ்தாவது

யாரடா சொல்.

ஏனடி செலகி்றாய்?

கம்பைகரப் தபைான்்ற கவிஞர் யார்?

அவ்வளவு மபைரியது.

அத்தனை சிறியது.

அவ்வாறு தபைசினான்.

அத்தகைய பைாடங்கள்.

அப்தபைாக்தய பேச்சு.

அப்பைடிப்பைடட காடசி.

நேற்றைய ெண்கட.

என்தனோடு சேர்.

மரததிலிருந்து பைறி.

அவ்வளவு, இவ்வளவு, எவ்வளவு, அத்தனை,

இத்தனை, எத்தனை,

அவ்வாறு, இவ்வாறு, எவ்வாறு,

அத்தகைய, இத்தகைய, எத்தகைய,

அப்தபைாக்தய, இப்தபைாக்தய, எப்தபைாக்தய,

அப்பைடிப்பைடட, இப்பைடிப்பைடட, எப்பைடிப்பைடட

நேற்றைய, இன்க்றய, நாளைய ஆகிய

மொறகளின் பின் வலலினம் மிகாது.

மூன்று, ஐந்து, ஆ்றாம் தவறறுகத ம்தாடர்களில

வலலினம் மிகாது.

குரங்கினது குடடி.

்தமிழ் பைடி. (ஐ)

கை ்தடடு. (ஆல)

இரண்டாம், மூன்்றாம், நான்காம், ஐந்தாாம்,

தவறறுகத ம்தாகைகளில வலலினம் மிகாது.

வீடு சென்்றாள். (கு)

வரை பைாய்்ந்தான். (இருந்து)

்தகலவி கூறறு.

ம்தாண்டர் பைகட

உறு மபைாருள்

நனி தின்்றான்.

கடி காவல

பைார் பைார்

சல சல

கருததுகள்

மபைாருள்கள்

வாழ்ததுகள்

கபைகள், கைகள்

நிலைமொழி உயர்திணையாய் அமையும் மபையர்த

ம்தாகையில வலலினம் மிகாது.

சால, ்தவ, ்தட, குழ என்னும் உரிச்சொறககைத

்தவிர ஏனைய உரிச்சொறகளின் பின் வலலினம்

மிகாது.

அடுக்குத ம்தாடர், இரடகடக் கிளவி ஆகியவறறில

வலலினம் மிகாது.

கள் என்னும் அஃறிணைப் பைன்க விகுதி

சேரும்தபைாது வலலினம் மிகாது.

(மிகும் என்பைர் சிலர்)

ஐகார வரிசை உயிர்மய் ஓரெழுததுச சொாறகைாய்

வர, அவறத்றாடு கள் விகுதி சேரும்தபைாது

வலலினம் மிகாது.

114

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 114 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

கற்்பல்வ கற்்றபின்...

1. ்வல்லினம ்வருமா?

அ) த்தாழி __ கூறறு

ஆ) மபைரிய __்தம்பி

இ) சிறிய __ பை்றகவ

ஈ) பைழகு __்தமிழ்

உ) இது __கேள்

ஊ) எலி __ கடிக்கும்

எ) ஓடிய __ குதிரை

ஏ) ்தரும்பைடி __ மொன்னார்

ஐ) வாழ்க __ ்தகலவர்

ஒ) கார் __ காலம்

2. ்வல்லினம இடலாமா?

அ) வாழ்தது __கள்

ஆ) எழுதது__ கள்

இ) திருநிக்ற __ செலவன்

ஈ) திருவளர் __ செலவி

3. எது சரி? எது த்வறு? காரணம கூறுக.

அ) அண்ணாமலைப் பைலககலக் கழகம்

ஆ) அத்தகனச சிறிய

இ) ஆததிசசூடி

ஈ) எடுததுக்காடடுகள்

ஏ) கீழ்பைக்கம்

ஐ) சான்த்றார் தபைரவை

ஒ) சென்னைப் பைலககலக்கழகம்

ஓ) ்தயிர்சதொறு

4. கீழ்க்காணும மதாடர்களில்

்வல்லினம மிகும, மிகா இடஙகலளக்

கண்டறிந்து அதற்கான இலக்கணம

அறிக.

அ) வங்கி கடன்

ஆ) பைழங்களை பைறிக்காதீர்கள்

இ) திடட குழு

ஈ) அரசு ஆணை பி்றப்பித்தது

உ) மருந்து கடை

ஊ) வேலையிலலா பைட்டதாரி

எ) சி்றப்பு பைரிசு

அறில்வ விரிவு செய்.

1. அக்கினிச சி்றகுகள் - அப்துல கலாம்

2. மின்மினி- ஆயிஷா நடராஜன்

3. ஏன், எ்தறகு, எப்பைடி? - சுஜா்தா

115

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 115 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு

்பைவுள் தெரிக.

1. கீழ்க்காணும் மூன்று ம்தாடர்களுள் -

அ) இரு்ந்த இடததிலிரு்நத்த பையணசசீடடு எடுப்பதை்த எளி்தாக்கிய மிகப் மபைரிய இந்திய நிறுவனம்

இந்தியத ம்தாடர்வண்டி உணவு வழங்கல றறும் சுறறுலாக் கழகம் ஆகும்.

ஆ) வங்கி அடகட இலகல என்்றால அகலதபைசி எண், வங்கிக் கணக்கு எண் ஆகியவற்றைக்

மகாண்டு பைணம் செலுததுதல் இயலாது.

இ) தி்றன் அடகடகள் என்பைகவ குடும்பை அடகடகளுக்கு மாற்றாக வழங்கப்பைடடனவாகும்.

i) அ, ஆ ஆகியன சரி; இ ்தவறு ii) அ, இ ஆகியன சரி; ஆ ்தவறு

iii) அ ்தவறு; ஆ, இ ஆகியன சரி

iv) மூன்றும் சரி

2. ்தமிழ்்ாடு அரசு கிராமப்பு்ற மாணவர்களுக்கு நடததும் தி்றனாய்வுத த்தர்வு எது?

அ) த்தசியத தி்றனாய்வுத த்தர்வு ஆ) ஊரகத தி்றனாய்வுத த்தர்வு

இ) த்தசியத தி்றனாய்வு றறும் கலவி உ்தவித ம்தாககத த்தர்வு ஈ) மூன்றும் சரி

3. ஒன்்றறிவதுவே உற்றறிவதுவே

இரண்டறிவதுவே அ்தமனாடு நாவே

இவ்வடிகளில அ்தமனாடு என்பைது எக்தக் குறிக்கி்றது?

அ) நுகர்்தல ஆ) ம்தாடு உணர்வு இ) கேடடல ஈ) காணல

4. பின்வரும் ம்தாடர்களைப் பைடிதது ‘நான்’ யார் என்று கண்டுபிடிக்க.

அறிவியல வாகனததில நிறுத்தப்பைடுவேன்

எலலாக் கோாளிலும் ஏற்றப்பைடுவேன்

இளையவர் கூடடம் என்னை ஏந்தி நடப்பைர்

அ) இணையம் ஆ) ்தமிழ் இ) கணினி ஈ) ஏவுகணை

5. விடை வரிகெகயத த்தர்க.

அ) இது செயறககக்தகோள் ஏவு ஊர்தியின் செயலபைாடகட முன்கூடடியே கணிக்கும்.

ஆ) இது கடல்பயணததுக்காக உருவாக்கப்பைடட செயலி.

i) நேவிக், சித்தாரா ii) நேவிக், வானூர்தி iii) வானூர்தி, சித்தாரா iv) சித்தாரா, நேவிக்

116

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 116 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

குறுவினா

1. கூட்டுப் புழுவை எடுத்துக்காட்டிக் கவிஞர் உ்ணர்த்தும் கருத்துகளை எழுதுக.

2. இணையவழியில இயங்கும் மின்னணு இயந்திரங்கள் எகவதயனும் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

3. மூன்றறிவதுவே அவற்தறொடு மூக்கே

நான்கறிவதுவே அவற்தறொடு கண்ணே

ஐந்தறிவதுவே அவற்தறொடு செவியே

இவ்வடிகளில ம்தாலகாப்பியர் குறிப்பிடும், மூவறிவு, நான்கறிவு, ஐ்ந்தறிவு உயிர்கள் யாவை?

4. செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தியில மபைாருததும் செயலிகயப் பைறறி திரு. சிவன் கூறுவது யாது?

சிறுவினா

1. 'என் ெகாலத த்தாழர்களே' கவிக்தயில கவிஞர் விடுக்கும் வேண்டுதகாள் யாது?

2. அறிவையும் உயிரினங்களையும் ம்தாலகாப்பியர் எவ்வாறு ம்தாடர்புபைடுததுகி்றார்?

3. பைள்ளி மாணவர்களுக்கான ்தமிழக அரசின் இணையவழிச தெகவகளை எழுதுக.

4. மக்களின் வாழ்க்ககத ்தரம் உயர்வதில செயறககக்தகோளின் பைங்கு யாது?

5. வலலினம் இடடும் நீக்கியும் எழுதுவ்தன் இன்றியமையாமையை எடுததுக்காடடுகளுடன்

விளக்குக.

நெடுவினா

1. அன்்றாட வாழ்வில நீங்கள் பையன்பைடுததும் இரண்டு இணையவழிச தெகவகள் பற்றி விரிவாகத

ம்தாகுதது எழுதுக.

2. இந்திய விண்வெளித துக்ற பற்றிய செய்திகளை விவரிக்க.

மொழியை ஆள்ப்வாம!

்படிததுச் சுல்வக்க.

மயில்தபொறியை வானத்தில் பறக்க ரவத்மொம்

மணிபல்லவத் தீவிற்குப் பறந்து தன்மறோம்

குயில்தோழியாம் கண்ணகியை அழைத்துச் செல்லக்

குன்றுக்கு வானவூர்தி வந்ெ தென்மற

உயில்மபோன்று நம்முன்மனோர் எழுதி வைத்த

உணரேகளை அறிவியலின் அற்பு தத்தைப்

பயில்கின்ற காப்பியத்தில் படித்த தெல்லாம்

பார்தன்னில் நனவாகக் காணு கின்மறோம்!

117

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 117 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

மொழிம்பயர்க்க.

Bottle xylophone,

Make music with bottles

You will need: 6 glass bottles, Wooden spoon, Water, Food coloring.

1. Fill one bottle with water, then fill each other bottle with slightly less than the bottle next to it.

2. Add some food coloring to help you to see the different levels of water.

3. Tap the bottles with the end of a wooden spoon. Can you play a tune?

Water music

Hitting the bottles with the spoon makes them vibrate and produce a sound. The more the bottle vibrates, the

higher the note will be. The more water in a bottle, the less it vibrates, so less water means higher notes.

பின்்வரும பத்தியில் இடம்பெற்றுள்ள பி்றமொழிச் மசாற்களுக்கு நிகரான தமிழ்ச்

மசாற்கலள எழுதுக.

நாக்கு்தான் ஐம்புலன்களிலேயே மராம்பை வீக்கு! அதற்கு நான்கு ஆ்தார ருசிகள்்தாம் ம்தரியும்.

எலுமிசகெயின் புளிப்பு, ெர்க்ககரயின் திததிப்பு, காபியின் கசப்பு, உப்பு. இவை ்தவிர ஸேவரி என்று

சொல்கி்ற டேஸ்ட எலலாம் இ்ந்த நான்கு ஆ்தார ருசிகளின் கலப்பு்தான். இ்ந்த ருசிகளைத ம்தாடடு

அறிய நாக்கில வெவ்வேறு இடங்கள் உண்டு. திததிப்பு – நுனி நாக்கு, உப்பு – பைரவலாக, குறிப்பைாக

நுனியில. கசப்பு – உள்்ாக்கு. புளிப்பு, ஸேவரி – நாக்கின் வலது – இடது பு்றங்கள்! ஒரு சராசரி

மனி்தனுடைய நாக்கில 9,000 சுவை அரும்புகள் உண்டு. அலடடல வேண்டாம். குழ்நக்தயின்

நாக்குடன் ஒப்பிடும்தபைாது இது ஒன்றுமே இலகல. ஏ்தாவது மரு்நக்த நாக்கில ம்தாடடால

குழ்நக்தகள் என்னமாக எக்ஸ்பிரஷன் காடடுகின்்றன! சுவைக்கு வாசனையும் சேரவேண்டும்.

இரண்டும் ஒததுழைத்தால்தான் பைா்தாம் அலவா, ஐஸ்க்ரீம் தபைான்்றவற்றை ரசிக்க முடியும்.

மூக்கைப் பிடிததுக் கொாண்டு ஐஸ்க்ரீம் சாப்பிடடுப் பைாருங்கள். ஜிலமலன்று இருக்கும். அவ்வைதவ.

கூடவே சூடும், உணவின் த்தாற்றமும் முக்கியம். மூக்குக்கு மொத்தம் ஏழு வாெகனகள். கறபூர

வாசனை, மபைப்பைர்மிண்ட வாசனை, மலர்களின் வாசனை, மஸ்க் என்னும் அரபுசேக் செண்ட

வாசனை, ஈத்தர் அலலது மபைட்ரால வாசனை, அழுகிய முடகட வாசனை, காடடான அமில

வாசனை. இ்ந்த ஏழு வாசனைகளின் கலப்புகளால ்ம்ால ஆயிரக்கணக்கான வாசனைகளை

உணர முடிகி்றது. ( ஏன்? எ்தறகு? எப்பைடி? – சுஜா்தா)

118

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 118 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

கதையைப் ்படிதது உரையாடலாக மாற்றுக.

ஒரு சிப்பி, இன்மனொரு சிப்பியிடம் மொன்னது – ‘ஐதயா, என்னால வலி ்தாங்கமுடியவிலகலதய'.

‘ஏன்? என்னாசசு? ’ என்று விசாரித்தது இரண்டாவது சிப்பி.

‘எனக்குள் ஏத்தா ஒரு கனமான உருண்டை, பை்நது உருள்வதுதபைால இருக்கி்றது. மராம்பை வலி. ’

இக்தக் கேடடதும் இரண்டாவது சிப்பிக்கு மிகு்ந்த மகிழ்சசி. மபைருமையுடன் ம்ஞசு நிமிர்ததி,

'ஆகா! நான் எ்ந்த வலியும் இலலால, நலமாக இருக்கித்றன்' என்்றது உறொகமாக.

இவர்கள் தபைசுவக்தக் தகடடுக்மகொண்டிரு்ந்த ஒரு நண்டு, இரண்டாவது சிப்பியிடம் மொன்னது–

‘உனக்கு எ்ந்த வலியும் இலகல என்பைது உண்மையாக இருக்கலாம். வலிகயத ்தாங்க விரும்பைா்த

நீ, எப்மபைாழுதும் இப்பைடியே வெறுமையாகக் கிடக்க வேண்டியது்தான். ஆனால, இப்தபைாது

சிரப்பைடுததும் அ்ந்த வலி, இன்னும் சில நாள்களில, ஓர் அழகான முத்தாக உருவெடுக்கும். அது

மபைருமை த்தடித்தரும். ’

செய்து கற்க.

1) செய்தித்தாள்களில இடம்பெற்றுள்ை ஒரு வாரததிறகுரிய அறிவியல செய்திகளைப் பைடிததுக்

குறிப்மபைடுக்க.

2) அங்காடியில வாங்கிய உணவுப் மபைாருளின் உருவாக்க நாள், முடிவு நாள், உக்றயில

அசெடிக்கப்பைடட உணவுப்மபைாருளின் ஆற்றல, குறியீடடுப் பைடகட (Barcode) ஆகியவறறின்

விவரங்களைக் கொாண்டு உணவுப் மபைாருளின் உண்மைத்தன்மையை எவ்வாறு அறிவது?

நயம ்பாராட்டுக.

பொங்கியும் தபாலிந்தும் நீணட புதுப்பிடர் மயிர்சி லிர்க்கும்

சிஙகமே! வான வீதி திகுதிகு எனஎ ரிக்கும்

மஙகாெ ெ்ணற்பி ேம்மப! மாணிக்கக் குன்மற! தீர்ந்ெ

தஙகத்தின் தட்டே! வானத் தகளியிற் பெருவி ளக்கே!

கடலிலே மகாடி மகாடிக் கதிர்க்கைகள் ஊன்று கின்றாய்

நெடுவானில் மகாடி மகாடி நிறைசுடர்க் கைகள் நீட்டி

இடைப்படு ேரலமோ காமடா இல்லமோ தபாய்ரக ஆமறா

அடஙகநின் ஒளிஅ ளாவ அரேந்ெரன! பரிதி வாழி!

- பைாரதி்தாசன்

மொழிபயாடு விளையாடு

குழுவில் விளையாடுக.

• நான்கு மாணவர்கள் மகாண்ட குழுக்கைாக எண்ணிக்ககக்கு ஏற்பப் பிரிந்து கொள்கக.

• முதல் மாணவர் ஒரு சொாலகலத ம்தாடங்குக.

• அ்ததனாடு ம்தாடர்புடைய ஒரு சொாலகல இரண்டாம் மாணவர் கூறுக.

• இப்பைடியே நான்கு மாணவர்களும் கூறிய சொாறககைக் கொாண்டு ஒரு ம்தாடர் அமைக்க.

119

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 119 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

எ.கா. மாணவர் 1 : கணினி

மாணவர் 3 : ்தமிழ்

ாணவர் 2 : அறிவியல

ாணவர் 4 : மொழி

மொல்லப்படட சொாறகள்: கணினி, அறிவியல, ்தமிழ், மொழி

ம்தாடர்: அறிவியல, கணினித ம்தாழிலநுட்ப வளர்சசி ஆகியவறறுக்கு ஈடுமகாடுததுத ்தமிழ்

மொழி வளர்ந்து வருகி்றது.

அகராதியில் காண்க.

இமிழ்்தல, இசைவு, துவனம், ெபைகல, துகலம்

ஒரு மசால்ைால் மதாடரின் இரு இடஙகலள நிரப்புக. (விைஙகு, எழுதி, அகல், கால்,

அலை)

அ) எண்ணெய் ஊறறி ….. விளக்கு ஏறறியவுடன், இடத்தைவிடடு …..

ஆ) எனக்கு ….. பைங்கு பிரிததுக் கொாடுக்க வா! கீழே ஈரம்; பைார்தது உன் ….. ஐ வை.

இ) ககப்மபைாருளைக் கடல ….. யில ம்தாகலததுவிடடு, கரையில த்தடி ……்ந்தால கிடைக்குமா?

ஈ) வீடடு …… ஆன நாயுடன் விளையாடுவது மகிழ்சசி ்தரும்; வெளியில அ்தகனக் கழுதது ……

உடன் டடுமே பிடிததுச செலல வேண்டும்.

உ) எழுத்தாணி மகாண்டு ……ய ்தமிழை, ஏவுகணையில ……. எலலாக் கோாளிலும் ஏறறுங்கள்.

ஒரு மதாடரில் இருவினைகளை அலதது எழுதுக.

குவிந்து – குவிதது; சேர்ந்து - சேர்தது; பைணிந்து – பைணிதது; மபைாருந்து – மபைாருதது; மாறு –

மாறறு.

(எ.கா.) விரி்ந்தது – விரித்தது

அ. கழக்காறறு வீசிய்தால, பூவின் இ்தழ்கள் விரி்ந்தன; மயில த்தாகையை விரித்தது.

ஆ. ----------------------------------------------------------------------

இ. -----------------------------------------------------------------------

ஈ. -----------------------------------------------------------------------

காட்சியைக் கண்டு கவினு்றக் கருததளிக்க.

120

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 120 23-03-2018 17:59:08


www.tntextbooks.in

செயல்திட்டம

மின்சார சேமிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு முழக்கதம்தாடர்களை எழுதி வகுப்பைக்றயிலும்

பைள்ளியிலும் காடசிப்பைடுததுக.

நிற்க அதற்குததக...

என் மபைற்றோார் மகிழுமாறு நான் செய்ய வேண்டியது

என் வீடடின் நிலையறிந்து, த்தகவயறிந்து மபைாருள்கள் வாங்குவது.

அகலதபைசிப் பையன்பாட்டினைப் பத்து நிமிடங்களுக்கு தல நீடடிக்கால இருப்பைது.

ம்தாகலக்காடசி பைார்ப்பைக்தக் குறிப்பிடட நேரமாகக் குக்றததுக் மகாள்வது.

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

கலைச்மசொல் அறிப்வாம

ஏவு ஊர்தி - Launch Vehicle

ஏவுகணை - Missile

கடலகல - Nautical Mile

காமணாலிக் கூடடம் - Video Conference

பைதிவி்றக்கம் - Download

பையணியர் மபையர்ப் பைதிவு - Passenger Name Record (PNR)

மின்னணு கருவிகள் - Electronic devices

இணையததில் காண்க

செயல்்பாட்டிற்கான மன்ம்பாருள் / செயலிலயத தரவிறக்கம் செய்யும உரலி

IRCTC - இணையததில ம்தாடர் வண்டிப் பையணததிறகான முன்பைதிவு செய்து PNR நிலையை அறி்தல

http://play.google.com/store/apps/details?id=cris.org.in.prs.ima

121

9th_Tamil_Pages 001-121.indd 121 23-03-2018 17:59:09


www.tntextbooks.in

இடணைச் வசைல்பாடுகள்

விண்வவளி ஆயவு

விண்ணில் பகாஞ்சம்

மிதபமொமா!

ெடிகள்

• பகாடுக்கபெட்டிருக்கும் உரலி

/ விலரவுக்குறியீட்ல்டப

ெயன்ெடுத்தி “solarsystemscope”

இலையச்பசயலியின் ெக்கம் பசல்க.

• திலரயில் மதான்றும் ‘start online model’

என்ெலதச் பசாடுக்கி, பசயல்ொட்டின்

உட்ெக்கம் பசல்க.

• திலரயில் மதான்றும் சூரிய

மண்்டைத்லதச் பசாடுக்கி, சூரிய

மண்்டைத்தின் அலனைத்துச்

பசயல்ொட்ல்டயும் அறிக.

பசயல்ொட்டிற்கானை உரலி

https://www.solarsystemscope.com

122

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 122 23-03-2018 17:59:54


www.tntextbooks.in

இயல்

ஐந்து

கைற பமைபாழி்தல்

கறறல் வநபாக்கங்கள்

‣ கல்வி, வபண்கள் முன்தைற்றத்தில் வபரும்பங்கு ஆற்றியுள்ளடடை

உணர்ந்து வபண்கல்விக்குத் ேம் பங்களிப்டப நல்குேல்

‣ பலவாறாை இலக்கிை வடிவங்களின்வழி கருத்துகடளப் படித்து அறிேல்

‣ குறிப்பிட்ட ேடலப்பின்கீழ் கருத்துகடளத் திரட்டிக் தகாடவைாக எழுதும்

திறன் வபறுேல்

‣ நூலகத்தின் பைைறிந்து பைன்படுத்ே முடைேல்

‣ இடடச்வசால், உரிச்வசால் ஆகிைவற்டற எழுதுேலில் முடறைாகப்

பைன்படுத்துேல்

123

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 123 23-03-2018 17:59:54


www.tntextbooks.in

இயல்

ஐந்து

உரைநடை உலகம்

கல்வியில் சிறந்்த பெணகள்

கையிலுள்ள செல்வத்தைக்காட்டிலும் நிலைத்த புகழுடைய

ைலவிதைகான் ஒரு்வருககு வாகாழ்வின் இறுதிவரகையிலும் கைசைகாடுககிறது.

ைலவி பெறுதைலே பெண்டிர்ககு அழகு. சஙைைகாைததில

உயர்ந்திருந்தை பெண்ைலவி, இடைக்காைததில ஒடுஙகிபலெகானது.

பெண்ைலவியை மீட்டெடுகை உலகம் முழு்வதும் ெகான்லறகார் பலர்

ெகாடுபட்டிருககின்றனர். மருதது்வர் முததுலட்சுமி முதல் மைகாைகா வரகை

ஒவச்வகாரு ெகாதைகனப பெண்ணின் ்வைைகாற்றிலும் ஒரு லெகாதைகனக

ைகாைமும் ஒரு வேதனைகன முகமும் இருககின்றது. இனி, பெண்ைலவி ைகாலூன்றிக கடந்து ்வந்தை

ெகாகதைைளில நடந்து செலலும் விலலிகெகயச் செவிமடுபலெகாம்.

வில்லுப்பாட்டு

பங்கு பெறுவபார்

வில்லுப்பாட்டுக் குழுத்தலைவர், குழுவினர்

விலலுப்பாட்டுக குழுததைகை்வர்:

தைந்தைனத்தோகாம் என்று செகாலலியே

விலலினில ெகாை

குழுவினர்: ஆமகாம், விலலினில ெகாை

குழுத்தலை்வர்:

தைமிழ்மைல்ள!

்வந்தைருள்வகாய்

குழுவினர்: ஆமகாம், ்வந்தைருள்வகாய்

தைமிழ்மைல்ள!

அண்லணே, என்னண்லணே, இன்கனககு

எதைப் ெததிப ெகாைபலெகாலறகாம்?

குழுத்தலை்வர்: நகாடும் தைகாய்தைகான் நகரும்

நதியும் தைகாய்தைகான் ... சமகாழியும் தைகாய்தைகான்

சுழலும் புவியும் தைகாய்தைகான்

குழுவினர்: பீடிகை லெகாைகாம செய்திககு

்வகாங்கண்ணே!

குழுத்தலை்வர்: இபெடி எல்லாத்தையும்

பெண்ணேகாைப ெகார்தது ்வணேஙைற நகாம

எல்லாரும், வீட்டில இருககும் பெண்கணே

மதிககிலறகாமகா?

குழுவினர்: அண்லணே… மதிகை என்ன

இருககு. எல்லார் வீட்டிலயும் இபெடிததைகாலன?

குழுத்தலை்வர்: சரி, இதுல்வ ஒரு பெண்

ஆட்சியர் ்வந்தைகா என்ன செய்்வ?

124

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 124 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

குழுவினர்: என்ன அண்லணே லைளவி

இது? உைலன எழுந்து நின்று ்வணேகைம்

செகாலல்வன்.

குழுததைகை்வர்: அபலெகா, ஒரு செண்

ெடிச்சுப செரிய ெதைவிககு ்வரும்லெகாது, தைகானகா

மரியகாகதை ்வருதுலை? அதைகான், இன்னிககுப

செண் ைலவியின் அ்வசியம் ெததியும் ைலவியில

சிறந்தை செண்ைக்ளப ெததியும் ெகாைபலெகாலறகாம்.

ெடிககை லவண்டும் பெண்லண – அப்ெத்்சான்

ெசாரமுழுதும் லெசாறறிடும் கைண்லண . . .

சுயமசாகைச சி்நதிககைத் து்ணயசாகும் கைல்வி

பசசா்ந்ககைசாலில் நின்றிைலவ உைனு்வும்

கைல்வி…(ெடிககை)

குழுவினர்: ஆமகா, ெகார் முழுதும்

லெகாற்றிடும் ைண்லணே.

ஆமகாண்லணே, எனகசைகாரு சின்ன ஐயம்.

அந்தைக ைகாைததிை எந்தைப செண்கணேப

ெடிகை ்வச்ெகாஙை? அபெலைகாம் நகாடு நலைகா

இலகையகாண்லணே!

குழுததைகை்வர்: தைம்பி, உனககு வி்வைம்

ெததைகாது. செகாலலறன் லைட்டுகலைகா.

கைறகைசாேம் மு்லே கைனி்நதிரு்ந் ்மிழின்

பெசாறகைசாேம் எைலவ புகைழப்ெடும் கைசாேம்

எககைசாேம்? அது எககைசாேம்?

ெசாடடும் ப்சா்கையும் உருவசாை கைசாேம்

ஊடடும் ்மிழுணரவு உயர்நதிரு்ந் கைசாேம்

சஙகைகைசாேம்… அது சஙகைகைசாேம்…

ஔ்வயும் குயத்தியும் பவறிெசாடிய

கைண்ணியும்

பகைசாவ்்வத் ்மி்ழக பகைசாண்டு ெசாடிய

மசாசசாத்தியும்

பசழித்திரு்ந் கைசாேம்… புகைழ வளரத்திரு்ந்

கைசாேம்…

குழுவினர்: ஓலைகா! ெஙை ைகாைததில

செண்ெகாற் புை்வர் ெைர் இருந்தைதைச்

செகாலறீஙை்ளகா அண்லணே, லமலை செகாலலுஙை.

நகானும் சதைரிஞ்சுகைணும். நம்ம மகைளும்

சதைரிஞ்சு நைந்துகைட்டும்

ப்தரிந்து ப்தளிவபாம்

ங் க க பா ை ப ப ் ண ் பா ற பு ை ர் க ள் சி ை ர்

ஔலவயார், ஒக்கூர் மாசாத்தியார்,

ஆதிமந்தியார், பவண்ணிக் குயத்தியார்,

பொன்முடியார், அள்ளூர் நன்முல்லையார்,

நக்கண்லையார், காக்லகபொடினியார்.

பவள்ளிவீதியார், காவற்பெண்டு, நபெசலையார்,

விலலுபெகாட்டுக குழுததைகை்வர்:

பெண்ெசாற புேவரகைள் வ்ந்சாஙகை…

பெண்ணுணர்வப் ெசாைலில் ்்ந்சாஙகை…

தூது லெசாைசாஙகை… துய்ரத் தீரத்்சாஙகை…

ஓதும் ்மிழசாலே உயர்வப் பெறைசாஙகை…

குழுவினர்: ெடிச்ெ செண்ைளுககுக

கிகைச்ெ செருகமகய இன்னும்

செகாலலுஙைண்லணே!

குழுததைகை்வர்: ெமணே மதைமும் புததை

மதைமும் ்வ்ளர்ந்தை ைகாைததிலை, மகாதைவி மைள

மணிலமைகை ைலவி ைற்ற செண்ணேகாை

இருந்தைகாஙை.

குழுவினர்: அபெடியகா அண்லணே, ல்வற

யகாசைலைகாம் ெடிச்சுப செருகம அகைஞ்ெகாஙை?

குழுததைகை்வர்: ெகதி இயகைம் ்வ்ளர்ந்தை

ைகாைததில ைகாகைகைகால அம்கமயகார்,

ஆண்ைகாள முதைலிய செண்ைள, நம்

இகற்வனுககுப ெகாமகாகை சூட்டினகாஙை.

குழுவினர்: ஆமகாண்லணே நகானும்

லைளவிபெட்டிருகலைன். ஆனகா,

திரும்ெவும் எனகசைகாரு ஐயம். இவ்வ்ளவு

செண்ைள ெடிச்சிருந்தை நம்ம நகாட்டிை சிை

நூற்றகாண்டுை்ளகா ஏன் செண்ணேடிகமததைனம்

்வந்துச்சு?

குழுததைகை்வர்: தைம்பி நலை லைளவி

லைட்ை, செகாலலறன் லைளு.

125

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 125 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

ஆணும் பெண்ணும் இயற்கைப் படைப்பிலே

சமம் என்று நினைச்சாங்க – முன்லைசார்கள்

சரியசாகை வசாழ்ந்தாங்க…

இடையில் குடிபுகுந்த மூடப்பழக்கங்களசால்

பெண்கை்ளத் தாழ்த்திைசாங்க –

சமத்துவத்்்

அடிலயசாடு வீழத்திைசாங்க…

குழுவினர்: அது சரிண்லணே, இன்று

பெண்ைள நலைகாப படிச்சு உயர்ந்தை

ெதைவியெல்லாம் பெற்று நகாட்கைலய ஆ்ளறகாஙை.

இந்தை நிலை எபெடிண்லணே ்வந்தைது?

குழுத்தலை்வர்: அது, ஒரு நூற்றகாண்டு

ைகாை ்வைைகாறு தைம்பி. இந்தை நிலை அடைய

அ்வஙை ெட்ைெகாடு செகாலலி முடியகாது.

குழுவினர்: அகதைததைகான், கேட்கறேன்

விரி்வகாைச் செகாலலுங்கண்ணே!

குழுத்தலை்வர்:

அடுப்பூதும் பெண்ணுககுப் படிப்பெதுககு

என்று

ஆணவமாக் லகைடைவங்க மத்தியிலே

குழுவினர்: ஆமகா மததியிலே

குழுத்தலை்வர்: தைமிழைததின் முதல்

பெண் மருததுவராகாய், சாதனைகன படைச்ெகாஙை

முததுலெட்சுமி

குழுவினர்: ஆமகா! முததுலெட்சுமி

குழுவினர்: அைைகா! என்ன அருமையகான

செய்தி. அ்வஙை ல்வற என்னல்லாம்

செய்தைகாஙைண்லணே?

குழுத்தலை்வர்:

பெண்மை - புரட்சி

முததுலெட்சுமி

(1886 - 1968)

தமிழகத்தின் முதல்

பெண் மருத்துவர்

இந்தியபபெண்கள்

சஙகத்தின் முதல்

தலைவர். பசன்லனை

மாநகராட்சியின்

முதல் துணை மேயர். சட்்ட மேலவைக்குத்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி.

தேவதாசிமுறை ஒழிபபுச் சட்்டம், இருதார

தல்டச்சட்்டம், பெண்களுக்குச் பசாத்துரிமை

வழஙகும் சட்்டம், குழந்தைத் திருமணத்

தல்டச்சட்்டம் ஆகியவை நிறைமவை

காரணமாக இருந்தவர். அல்டயாற்றில்

1930இல் அவலவ இல்லம், 1952இல்

புற்றுமநாய் மருத்துவமலனை ஆகியவற்லை

நிறுவியவர்.

குழுவினர்: என்ன இருந்தைகாலும்

படிச்ெ்வஙை படிச்ெ்வஙைதைகான்.

குழுத்தலை்வர்: அ்வஙைக்ளப லெகாைல்வ

மூ்வலூர் இைகாமகாமிர்தைம் அம்மையகாரும்

நல்லா படிச்ெ்வஙை. சமூக லெ்வகியகா

இருந்து பெண்களின் முன்லனற்றததுககுப

ெகாடுெட்ைகாஙை.

குழுவினர்: இன்னும் ல்வறு யகாசைல்லாம்

பெண்களின் முன்லனற்றததிற்குப

ெகாடுெட்ைகாஙை அண்லணே?

குழுத்தலை்வர்: செகாலலறன் கேளு தைம்பி ...

பெசாதுசலச்வககு வ்ந்தாங்க

புதுமையைப் படைச்சாங்க

சடைசபை உறுப்பினரசாய்ச சரித்திரமசாய்

நின்ைசாங்க

மகைளிருக்கெதிரசாை பகைசாடு்மகை்ள

மசாண்புடனே எதிர்த்தாங்க

மனிதகுலத்தின் மசாணிக்கமசாய்

மக்கள்மனங்களில் நிறை்ந்தாங்க

126

முடியசாது பெண்ணசாலே என்கின்ற

மசா்யயினை முடக்க எழுந்தவர யசாரு…

்்ந்் பெரியசாரு

விடியசாது பெண்ணசாலே என்கின்ற

லகைலியினை மிதித்துத் துவைத்தவர யசாரு…

நம்ம ெசாரதியசாரு …

பெண்ணடிமை தீரும்வரை மண்ணடிமை

தீருலமசாபவை

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 126 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

இடிமுழக்கம் செய்தவர யசாரு…

ெசாரதி்சாசைசாரு …

குழுவினர்: இவ்வ்ளவு சேதி கேட்ட

நகாஙை, பெண் ைலவிக்காக நமது அைெகாஙைம்

என்னென்ன செய்தைது என்ெகதைலய கேட்க

மறந்து விட்லைகாம் அண்லணே!

குழுத்தலை்வர்: பெண்ைலவி

லமம்ெகாட்டிற்குத தைற்லெகாகதைய அரசு

மட்டுமலை, ஆஙகில அரசே சட்டஙைள

லெகாட்ைது தைம்பி.

குழுவினர்: என்னண்லணே செகாலறீஙை!

நம்ப முடியல. ஆஙகில அரசு சட்டம்

லெகாட்ைதைகா? புரியும்படி செகாலலுஙை!

குழுத்தலை்வர்: தைம்பி 1882இல ஹண்ைர்

குழு முதைன்முதைலில பெண் ைலவிககுப

பரிந்துரை செய்தைது. அந்தை அறிககையின்படி

மைகாட்டிய மகாநிைததில ஜகாதிைகாவ பூலே,

ெகாவிததிரிெகாய் பூலே இகணேயர் முதைன்

முதைைகாைப பெண்களுக்கான ெளளிகயத

சதைகாைஙகினகாஙை.

குழுவினர்: இது புதிய செய்தியகா இருகலை!

குழுத்தலை்வர் : அதைன் பிறகு, பெண்ைள

ைலவி பயில, பல உயர்ைலவி நிறு்வனஙைக்ள

அரசு உரு்வகாககுச்சு.

பெண்மை - துணிவு

்ணடி்த ைமைபா்பாய்

(1858 - 1922)

இவர்

குழுவினர்: ஆஙகில அரசு ெததி

செகான்னீஙை சரி, விடுதைகைககுப பின் நமது

மததிய, மகாநில அரசுைள பெண் ைலவிக்காக

என்ன செய்தைன அண்லணே!

குழுத்தலை்வர்: அகதைச் சொகால்லாம

விடுல்வனகா தைம்பி?

கைற்க வேண்டும் பெண்கைள் என்று

முழஙகியது அரசசாங்கம்

கைற்பதனாலேயே

நி்ேலயசாஙகும்

சமூகத்

தன்னைார்வைர்.

தல்டகளை

கல்வி

பெண்மை - உயர்வு

மீறிக்

கற்றுப

பண்டிதராகியவர்.

ப ெ ண் க ளி ன்

உயர்வுக்குத் துணை நின்றவர்.

நம்நாட்டின்

பெண்கைள் பள்ளிககூடங்கள் திை்ந்தார்கள்

பெண்கைளும் கைல்வி கற்று உயர்ந்தார்கள்….

குழுவினர்: நமது தைமிழக அரசு நலை

திட்டஙைக்ளலய தைந்திருககு அண்லணே.

பெண்மை - சிறபபு

மூவலூர்

இைபாமைபாமிர்்தம்

(1883 - 1962)

தமிழகத்தின் சமூகச்

சீர்திருத்தவாதி;

எழுத்தாளர்; திராவி்ட

இயக்க அரசியல்

செயல்ொட்்டாைர்.;

தேவதாசி ஒழிபபுச் சட்்டம் நிறைவேறத்

துணைநின்றவர். தமிழக அரசு 8ஆம்

வகுபபுவரை படித்த இளம் பெண்களுக்கானை

திருமண உதவித் பதாலகலய இவரின்

பெயரில் வழஙகிவருகிறது.

ஐைபாஸ் சபாபியபா ஸ்கட்டர்

(1870-1960)

பெண்கள் மருத்துவராவதை மருத்துவ

உலகமே விரும்பாத காலத்தில்

மருத்துவராகி, தமிழகத்திற்கு வந்து,

வேலூரில் இலவச மருத்துவம் அளித்தவர்.

127

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 127 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

குழுத்தலை்வர்: ஆமகா ஆமகா. அரசுத

திட்டஙைள மட்டுமலை; தைனிமனிதப்

பஙைளிபபும் இருககு தைம்பி. இந்தியகாவில

குழந்கதைகயப ெகாதுைகாபலெகாம் என்ற

அமைபகெ நிறுவி, இது்வகைககும் 80ஆயிரம்

குழந்கதைைள ைலவிபெற உதைவியகா ஒருத்தர்

இருந்திருக்காரு.

குழுவினர்: அபெடிபெட்ை

பெருகமககுரிய்வர் யகாரு அண்லணே?

குழுத்தலை்வர்: 2014இல லநகாெல பரிசு

்வகாஙகின பெருகமககுரிய்வரு. அ்வர்தைகான்

நம்ம கைைகாஷ் சத்யார்ததி.

குழுவினர்: எவ்வ்ளல்வகா செய்திைக்ள

இன்கனககுச் சொகான்னீஙை, இன்னும்

ஏதைகா்வது?...

குழுத்தலை்வர்: ஏன் தைம்பி! இழுகைற.

செகாலலறன் கேளு! பெண் ைலவியின்

அ்வசியத்தை ்வலியுறுததி அதைற்ைகாைப

லெகாைகாடிய வீரச்சிறுமி மைகாைகா “லநகாெல பரிசு”

்வகாஙகினகாஙை சதைரியுலமகா!

குழுவினர்: ஆமகாண்லணே நகான் கூைக

லைளவிபெட்லைன்.

குழுத்தலை்வர்: இவ்வ்ளவு நேரம்

என்னுடைய விலலுபெகாட்ைகாை என்ன

சதைரிஞ்சுககிட்ை தைம்பி. மகைளுககுச்

சுருகைமகாைச் செகாலலு!

யபார் இவர்?

பாகிஸதானில், பெண்கல்வி

வேண்டுமெனப் மொராட்்டக் களத்தில்

இைஙகியமொது மலாலாவின் வயது

பன்னிரண்டு (1997).

1848இல்

பெண்களுக்பகனைத்

பதா்டஙகப்பட்ட

ப ள் ளி யி ல்

ஆ சி ரி ய ர ா க ப

பணியாற்றியவர்.

இவரே நாட்டின் முதல்

பெண் ஆசிரியர்.

குழுவினர் :

பெண்கைள் படிக்கணும் நாட்டின் கைண்கைள்

திறக்கணும்

இன்னும் படிக்கணும் உயரவு என்றும்

விளையணும்

ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகைபரன்னும் அறிவு

வளரணும்

அன்பிைசாலே அகிலம் பூககும் உண்்ம

புரியணும்… (பெண்கைள்)

குழுத்தலை்வர்:

ெை்வகாயிலகை

நலைகால்வ புரிஞ்சுககிட்ட தைம்பி. இத்தனை

லெகாைட்ைஙைளுககுப பிறகுதாகான் இன்று

பெண்ைள அதிகமாகக் ைலவி கற்க ்வகாைகாஙை.

உயர்ைலவி கற்று அகனததுத துறைகளிலும்

பணியகாற்றித திறமையகாைச் செயலெடுறகாஙை.

குழுவினர்: அடடே! இது எவ்வ்ளவு

பெரிய சேதி அண்லணே! என்னண்லணே…நீஙை

செகான்னகதைக கேட்டுககிட்டே இருந்தைதைகாலே

நேரம் லெகானலதை சதைரியல.

குழுத்தலை்வர்: சரி சரி. அபெடின்னகா

மங்களம் ெகாடிடுல்வகாம்!

அகன்வரும்:

பெண்மை - அறிவு

பாவிததிரி்பாய் பூலே

(1831 - 1897)

வசாழியவே பெண்்ம வசாழியவே

வளமசாை பெண்கைல்வி வசாழியலவ

சமத்துவம் வசாழியவே

புவி வளம் பெறவே

புதிய உேகைம் நலம்பெறவே

(வசாழியவே பெண்்ம வசாழியவே)

128

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 128 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

ப்தரிந்து ப்தளிவபாம்

ப்ணகல்வி ஊக்குவிபபுத திட்ைங்கள்

ஈ.பவ.ரா. - நாகம்லம இைவசக் கல்வி

உதவித் திட்்டம் ெட்்டமமற்ெடிபபிற்கு உரியது.

சிவகாமி அம்லமயார் கல்வி உதவித்திட்்டம்

– கல்வி, திருமை உதவித் பதாலக

ஆகியவற்று்டன் பதா்டர்புல்டயது. காண்க:

tavikaspedia.in

்தனித ்தமிழில் சிறந்்த

நீைபாம்பிலக அம்லமையபார் (1903 – 1943)

மலைமலையடிகளின் மகள் ஆவார்.

தந்லதலயப மொைமவ தனித்தமிழ்ப

ெற்றுல்டயவர்; இவரது தனித்தமிழ்க்

கட்டுலர, வ்டபசால் தமிழ் அகரவரிலச,

முபபெண்மணிகள் வரைாறு, ெட்டினைத்தார்

ொராட்டிய மூவர் ஆகிய நூல்கள்

தனித்தமிழில் எழுத விரும்புமவார்க்கு

மிகவும் ெயனுள்ைனைவாக விைஙகுகின்ைனை.

வகபாத்தபாரி கல்விக் குழு

1964ஆம் ஆண்டு மகாத்தாரிக் கல்விக் குழு

தன் ெரிந்துலரயில் அலனைத்து நிலையிலும்

மகளிர் கல்விலய வலியுறுத்தியது.

பாை்தபா ட்ைம்

பெண் முன்மனைற்ைத்தின் தல்டக்கல்ைாய்

இருபெது குழந்லதத் திருமைம். எனைமவ,

அலதத் தடுக்க 1929ஆம் ஆண்டு சாரதா

சட்்டம் பகாண்டு வரபெட்்டது.

ஈ.்த. இைபாவஜஸ்ரி அம்லமையபார் (1906 -1955)

தமிழ், இைக்கியம் அறிவியல் ஆகிய

துலைகளிலும் சிைந்து விைஙகினைார்.

திருமந்திரம், பதால்காபபியம், லகவல்யம்

மொன்ை நூல்களிலுள்ை அறிவியல்

உண்லமகள் குறித்துச் பசாற்பொழிவு

ஆற்றியுள்ைார். இராணி மமரி கல்லூரியில்

அறிவியல் மெராசிரியாகப ெணியாற்றினைார்.

சூரியன், ெரமாணுப புராைம் மொன்ை

அறிவியல் நூல்கலை எழுதியுள்ைார்.

கற்ல கறறபின்...

1. இன்கறய ெகாதைகனப செண்மணிைள என்னும் தைகைபபில சதைகாகுபலெடு உரு்வகாககுை.

2. ைலவி குறிததை சிறபபுத சதைகாைர்ைள, செகான்சமகாழிைக்ளத திைட்டிக ைட்டுகை எழுதுை.

ப்தபாைர்கள்

• ைற்லறகாருககுச் சென்ற இைசமலைகாம் சிறபபு

• கைபசெகாருள தைன்னின் சமய்பசெகாருள ைலவி

• ைலவி ைகையிை ைற்ெ்வர் நகாளசிை

• ைற்றது கைமண்ணே்ளவு ைலைகாதைது உைை்ளவு

• ைலவியழலை அழகு

ப்பான்பமைபாழிகள்

• ைற்ற ைலவியும் செற்ற செல்வமும் ைகைசி மூச்சு்வகை பிறருககுக சைகாடுகைததைகான்.

• எடுததைகால குகற்வது செல்வம், சைகாடுததைகால ்வ்ளர்்வது ைலவி.

• ைலவி ஓர் அணிைைன். அணிந்தைகால அழகு தைரும், அணிவிததைகால சிறபபிகனத தைரும்.

129

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 129 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

இயல்

ஐந்து

கவிதைப் பேழை

குடும்ப விளக்கு

புதுகமக கருததுைக்ள இயம்பும் ்வகையில இருெதைகாம் நூற்றகாண்டில

எழுந்தைக்வலய மறுமலர்ச்சி இைககியஙைள. இயற்கைகயப

லெகாற்றுதல், தைமிழுணேர்ச்சி ஊட்ைல, பகுத்தறிவு பரபெல,

செகாதுவுடைமை பேசுதைல, விடுதைகைககுத தூண்ைல, பெண்ைலவி

பெறுதல் லெகான்ற ெகாடுசெகாருளைளில லதைகான்றிய பல்வேறு

இைககியஙைளுள குறிபபிடத்தகை ஒன்று, ெகால்வந்தைர் ெகாைதிதைகாெனின்

குடும்பவிளக்கு.

1. கைல்வி இல்ேசா் பெண்கைள்

கைளரநிலம் அந்நி லத்தில்

புல்வி்ள்ந திைேசாம் நல்ல

புதல்வர்கள் வி்ள்ல் இல்்ே

கைல்வியை உடைய பெண்கைள்

திருந்திய கைழனி அங்கே

நல்லறிவு உடைய மக்கள்

விளைவது நவில லவசாநசான்!

பசால்லும் பொருளும்:

களர்நிலம் - உவர்நிலம்,

நவிலல் – பசால்ைல்.

2. வசானூரதி செலுத்தல் வைய

மசாக்கடல் முழுது அளத்தல்

ஆனஎச செயலும் ஆண்பெண்

அனைவரககும் பெசாதுவே! இன்று

நசானிலம் ஆட வர்கள்

ஆ்ணயசால் நலிவு அடைந்து

லெசாை்சால் பெண்கைளுககு

விடுதலை லெசாைது அன்லைசா!

பசால்லும் பொருளும்:

வையம் – உலகம்;

மாக்க்டல் – பெரிய க்டல்,

3. இ்நநசாளில் பெண்கட்கு எல்ேசாம்

ஏறெடை பணியை நன்கு

பெசான்லைலெசால் ஒரு்கை யசாலும்

விடுதலை பூணும் பசய்்கை

இன்பைசாரு மலரக்கை யசாலும்

இயறறுகை! கைல்வி இல்ேசா

மின்ைசா்ள வாழ்வில் என்றும்

மின்ைசாள் என்லை உரைப்பேன்! *

130

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 130 23-03-2018 17:59:55


www.tntextbooks.in

பசால்லும் பொருளும்: இயற்றுக – செய்க;

மின்னைாலை – மின்னைலைப மொன்ைவளை;

மின்னைாள் – ஒளிரமாட்்டாள்.

4. சமைப்பதும் வீடடு வேலை

சலிப்பின்றிச செயலும் பெண்கைள்

தமக்கே ஆம் என்று கூறல்

சரியில்்ே; ஆடவர்கள்

நமககும் அப் பணிகைள் ஏறகும்

என்பைண்ணும் நன்ைசாள் கைசாண்லெசாம் !

சமைப்பது ்சாழ்வா ? இன்ெம்

ச்மககின்ைசார சமையல் பசய்வசார!

5. உணவினை ஆக்கல் மககைடகு!

உயிரஆக்கல் அன்லைசா? வாழ்வு

பணத்திைசால் அன்று! வில்வசாள்

ெ்ையிைசால் கைசாண்ெ தன்று!

தணலினை அடுப்பில் இடடுத்

்சாழியில் சுவையை இடலை

அணித்திருந் திடைசார உள்ளத்(து)

அன்பிடை உணவசால் வசாழ்வசாம்!

பசால்லும் பொருளும்: தணல் – நெருபபு; தாழி

- சமைக்கும் கலன்; அணித்து – அருகில்.

6. சமைப்பது பெண்கை ளுககுத்

்விரககைஒணாக் கைை்ம என்றும்

சமைத்திடும் ப்சாழிலோசா, நல்ல

்சாய்மசாரகலகை தக்கது என்றும்

தமிழத்திரு நசாடு தன்னில்

இருககுலமசார சடை்ந ்ன்்ை

இமைப் லெசாதில் நீக்கவேண்டில்

பெண்கைல்வி வேண்டும் யசாண்டும்!

பசால்லும் பொருளும்: தவிர்க்கஒணா –

தவிர்க்க இயலாத; யாண்டும் – எப்பொழுதும்.

்பாைலின் ப்பாருள்

1. ைலவியறிவு இலைகாதை பெண்ைள

ெண்ெைகாதை நிலத்தைப லெகான்ற்வர்ைள.

அந்நிைததில புல முதைைகானக்வதைகான்

விக்ளயைகாம். நலை பயிர் விக்ளயகாது.

அதுலெகாை அறிவுடைய மகைள

உரு்வகாைமகாட்ைகார்ைள. ைலவிகயக கற்ற

பெண்ைள பண்பட்ட நன்செய் நிைததிகனப

லெகான்ற்வர்ைள. அவர்கள் மூலம் சிறந்தை

அறிவுடைய மகைள உரு்வகாகின்றனர் என்ெகதை

நகான் செகாலைவும் ல்வண்டுலமகா?

2. ்வகானூர்தியைச் செலுததுதல்,

உலகையும் ைைகையும் அ்ளததைல லெகான்ற

எந்தைச் செயலும் ஆண், பெண் இருெகாைருககும்

செகாது்வகானக்வ. இன்று உலகமகானது

ஆண்களின் கட்டுப்பாட்டில நலிந்து

லெகானதைகாலதைகான் பெண்களுககு விடுதைகை

பறிலெகானது.

3. இன்று பெண்களுகசைன உள்ள

ல்வகைைக்ளயும், அவர்கைளின் விடுதைகைக்கான

செயலையும் பெண்ைல்ள செய்தல் ல்வண்டும்.

மின்னல்போல் ஒளிரும் இயலபுடைய்வள

பெண்; ஆனகால ைலவியறிவு இலைகாதை பெண்

தைன் வாகாழ்வில என்றும் ஒளிரமகாட்ைகாள என்றே

நகான் செகால்வேன்.

4. சமைபெது, வீட்டு ல்வகைைக்ளச்

சலிபபில்லாமல செய்்வது லெகான்றக்வ

பெண்களுகலை உரியக்வ என்று கூறு்வது

செகாருத்தமற்றது. அக்வ நமககும் உரியக்வ

என்று ஆண்ைள ஏற்றுக்கொள்ளும் எண்ணேம்

்வைல்வண்டும். அந்தை நன்னகாக்ளக ைகாண்லெகாம்.

சமைபெது தைகாழ்ச்வன எண்ணேைகாமகா?

சமைப்பவர் உணேக்வ மட்டும் ெகமபெதிலகை.

அதைற்கும் லமைகாை இன்பத்தையும்

படைககின்றகார்.

5. உணேக்வச் ெகமததுத தைரு்வது என்பது

உயிரை உரு்வகாககு்வது லெகான்றதைகாகும்.

“்வகாழ்ககை“ என்பது செகாருட்செல்வததைகாலைகா

வீரததைகாலைகா அகம்வதைன்று. அடுபபில உள்ள

ெகமககும் ைைததில சுக்வகய இட்டு,

அருகில இருந்து உள்ளதது அன்லெகாடு உணேவு

பரிமகாறுதைலிலதைகான் வாகாழ்வு நலம்பெறுகிறது.

6. ெகமககும் பணி பெண்களுககுத

தைவிர்கை முடியகாதை கடமை எனவும்

அபெணி நலை தாய்மார்கர்ைளுகலை உரியது

எனவும் தைமிழ்ததிரு நகாட்டில இருககின்ற

்வழகைததிகனக கண் இகமககும் லநைததில

நீகை ல்வண்டுமகாயின் பெண்களுககு

எபலெகாதும் ைலவி ல்வண்டும்.

131

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 131 23-03-2018 17:59:56


www.tntextbooks.in

இைக்கணக்குறிபபு

மாக்க்டல் - உரிச்பசால்பதா்டர்;

ஆக்கல் – பதாழில்பெயர்;

பொன்மனைவ்பால் – உவம உருபு;

மைர்க்லக – உவலமத்பதாலக;

வில்வாள் – உம்லமத்பதாலக;

தவிர்க்கஒைா - ஈறுபகட்்ட எதிர்மலைப

பெயபரச்சம்.

்கு்்த உறுபபிைக்கணம்

விலைவது = விலை + வ +அ + து

விலை – ெகுதி; வ – எதிர்காை இல்டநிலை;

அ – சாரிலய; து – ஒன்ைன்ொல் விலனைமுற்று

விகுதி.

சலமக்கின்ைார் = சலம + க் + கின்று + ஆர்

சலம – ெகுதி; க் – சந்தி; கின்று – நிகழ்காை

இல்டநிலை; ஆர் – ெைர்ொல் விலனைமுற்று

விகுதி.

நூல் பளி

குடும்ெ விைக்கு, குடும்ெ உைவுகள் அன்பு என்னும் நூைால் பிலைந்துள்ைலத

உைர்த்துகிைது; கற்ை பெண்ணின் குடும்ெமம ெல்கலைக்கழகமாக மிளிரும் என்ெலதக்

காட்டுகிைது; குடும்ெம் பதா்டஙகி உைகிலனைப மெணுதல்வலர தன் ெணிகலைச்

சிைபொகச் பசய்யும் பெண்ணுக்குக் கல்வி முதன்லமயானைதும் இன்றியலமயாததும்

ஆகும். இந்நூல் ஐந்து ெகுதிகைாகப ெகுக்கபெட்டுள்ைது. இரண்்டாம் ெகுதியில், விருந்மதாம்ெல்

தலைபபிலுள்ை தலைவியின் மெச்சில் இ்டம்பெற்றுள்ை கவிலதகள் ொ்டபெகுதியாக உள்ைனை.

ொரதிதாசனின் இயற்பெயர் கனைக.சுபபுரத்தினைம். இவர் ொரதியின் கவிலத மீதுபகாண்்ட ஈர்பபினைால்

ொரதிதாசன் என்று தம்பெயலர மாற்றிக் பகாண்்டார். ொண்டியன் ெரிசு, அழகின் சிரிபபு, இருண்்ட

வீடு, குடும்ெ விைக்கு, தமிழியக்கம் உள்ளிட்்டலவ இவரது ெல்டபபுகள். இவர் இயற்றிய கவிலதகள்

அலனைத்தும் ‘ொமவந்தர் ொரதிதாசன் கவிலதகள்’ என்னும் பெயரில் பதாகுக்கபெட்டுள்ைனை. இவரது

பிசிராந்லதயார் நா்டக நூலுக்குச் சாகித்திய அகாபதமி விருது வழஙகபெட்டுள்ைது.

கற்ல கறறபின்...

1. ெடைஙகைள் ஆள்வதும் சடைஙகைள் பசய்வதும்

ெசாரினில் பெண்கைள் நைத்் வ்நல்சாம்

மங்கையரசாய்ப் பிைப்ெ்றலகை நல்ே மசா்வம்

பசய்திைல் லவண்டுமம்மசா….

பெண்எனில் லெ்் என்ை எண்ணம்

இ்ந் நசாடடில் இருககும் வ்ரககும்

உருப்ெைல் என்ெது சரிப்ெைசாது

- ெசாரதி

- கைவிமணி

- ெசாலவ்ந்ர

இக்வ லெகான்ற செண்கமகயப லெகாற்றும் ைவிகதை அடிைக்ளத திைட்டுை.

2. ஆணுககும் ெகமயல செய்யத சதைரிந்திருபெதைன் ெயன் குறிதது ்வகுபெகறயில ைைந்துகையகாடி

அதைன் ைருததுைக்ளத சதைகாகுகை.

132

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 132 23-03-2018 17:59:56


www.tntextbooks.in

இயல்

ஐந்து

கவிதைப் பேழை

சிறுபஞமூலம்

மனிதை ்வகாழ்க்வச் செழுமையாக்குெக்வ அறப பண்புைல்ள.

ைகாைந்லதைகாறும் தைமிழில அறக கருததுைக்ளக கூறும் இைககியஙைள

லதைகான்றி்வருகின்றன. அ்வற்றுள ஒன்றுதைகான் சிறுபஞ்சமூலம்

என்னும் நூல. ்வயதுககும் அறிவுககும் சில நேரஙைளில சதைகாைர்பு

இருபெதிலகை. ெகாதைகனககு ்வயது ஒரு தடகையிலகை.

அறிவுடையபார் ்தபாவமை உணர்வர்

பூவசாது கைசாய்ககும் மரம் உள; நன்று அறிவார்,

மூவசாது மூத்தவர, நூல் வல்லார்; ்சாவசா,

விதையசா்ம நசாறுவ வித்துஉள; லம்்ககு

உரையசா்ம செல்லும் உணரவு*. (ெசா. எண்: 22)

்பாைலின் ப்பாருள்

பூக்காமலே சில மரஙைள ைகாய்பெதுண்டு.

இதைப் லெகாைல்வ நன்மை, தீகமைக்ள

நன்குணேர்ந்தை்வர், ்வயதில இக்ளய்வைகாை

இருந்தைகாலும், அ்வர் மூததை்வலைகாடு வைத்து

எண்ணத் தைகை்வலை ஆவாகார். பாத்தி அகமதது

விகதை விகதைக்காமலே, தைகாலன முளைத்து

்வ்ளரும் விதைகைளும் உள்ளன. அகதைப

லெகாைல்வ லமகதையரும் பிறர் உணேர்ததைகாமல

எகதையும் தைகாலம உணேர்ந்து கொகாள்வர்.

அணி: ெகாைலில எடுததுக்காட்டு

உ்வகமயணி பயின்று ்வந்துள்ளது.

சபால்லும் ப்பாருளும்

மூவாது - முதுமை அல்டயாமல்; நாறுவ

- முளைபெ, தாவா - பக்டாதிருத்தல்

இலக்கணக் குறிபபு

அறிவார், வல்லார்- விலனையாைலையும்

பெயர்கள்

விதையாமை, உரையாமை – எதிர்மறைத்

பதாழிற்பெயர்கள்

தாவா - ஈறுபகட்்ட எதிர்மறைப பெயரெச்சம்

பகு்்த உறுபபிைக்கணம்

உரையாமை = உரை + ய் + ஆ + மை

உரை – பகுதி; ய் – சந்தி (உ்டம்ெடுமெய்)

ஆ – எதிர்மறை இல்டநிலை

மை – பதாழிற்பெயர் விகுதி

காய்க்கும் = காய் + க் + க் + உம்

காய் – பகுதி; க் – சந்தி; க் – எதிர்கால

இல்டநிலை; உம் – பெயரெச்ச விகுதி

133

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 133 23-03-2018 17:59:56


www.tntextbooks.in

நூல் பளி

தமிழில் சஙக இைக்கியஙகலைத் பதா்டர்ந்து நீதிநூல்கள் மதான்றினை. அலவ ெதிபனைண்

கீழ்க்கைக்கு எனைத் பதாகுக்கபெட்டுள்ைனை. அவற்றுள் ஒன்று சிறுெஞ்சமூைம். ஐந்து

சிறிய மவர்கள் என்ெது இதன் பொருள். அலவ கண்்டஙகத்திரி, சிறுவழுதுலை,

சிறுமல்லி, பெருமல்லி, பநருஞ்சி ஆகியனை. இவமவர்கைால் ஆனை மருந்து உ்டலின்

மநாலயப மொக்குகின்ைது. அதுமொைச் சிறுெஞ்சமூைப ொ்டல்களில் உள்ை ஐந்லதந்து கருத்துகள்

மக்களின் அறியாலமலயப மொக்கி நல்வழிபெடுத்துவனைவாய் அலமந்துள்ைனை. இபொ்டல்கள் நன்லம

தருவனை, தீலம தருவனை, நலகபபுக்கு உரியனை என்னும் வலகயில் வாழ்வியல் உண்லமகலை

எடுத்துக்காட்டுகின்ைனை.

சிறுெஞ்சமூைத்தின் ஆசிரியர் காரியாசான், மதுலரத் தமிழாசிரியர் மாக்காயனைாரின் மாைாக்கர். காரி

என்ெது இயற்பெயர். ஆசான் என்ெது பதாழிலின் அடிபெல்டயில் அலமந்தபெயர். மாக்காரியாசான்

என்று ொயிரச் பசய்யுள் இவலரச் சிைபபிக்கிைது.

ப்தரிந்து ப்தளிவபாம்

பா்தலனக்கு யது ்தலையன்று

10 வயதிற்குள்ைாகமவ பசாற்பொழிவு நிகழ்த்தவும், ொ்டவும் ஆற்ைல் பெற்ைவர் வள்ைைார்.

11ஆவது வயதிமைமய அரசலவயில் கவிலத எழுதி ‘ொரதி’ என்னும் ெட்்டம் பெற்ைவர் ொரதியார்.

15ஆவது வயதிமைமய பிபரஞ்சு இைக்கியக் கழகத்துக்குத் தமது கவிலதகலை எழுதியனுபபியவர்

விக்்டர் ஹியூமகா.

16ஆவது வயதிமைமய தமது தந்லதயின் மொர்ப ெல்டயில் தைெதியானைவர் மாவீரன் அபைக்சாண்்டர்.

17ஆவது வயதிமைமய லெசா நகரச் சாய்ந்த மகாபுரத்தின் விைக்கு ஊசைாடுவது குறித்து ஆராய்ந்தவர்

விஞ்ஞானி கலீலிமயா.

ப்தரியுமைபா?

சிறுெஞ்சமூைத்தின் ொ்டலில் ஐந்து கருத்துகள் இ்டம்பெற்றுள்ைனை. அது மொை, ஒரு

ொ்டலில் மூன்று, ஆறு கருத்துகலைக் பகாண்்ட அைநூல்கள் ெதிபனைண்கீழ்க்கைக்கு

வரிலசயில் அலமந்துள்ைனை. அந்நூல்கலைப ெற்றி உஙகளுக்குத் பதரியுமா?

கற்ல கறறபின்...

1. பூகைகாமலை ைகாய்ககும் மைஙைள, விகதைகைகாமலை முக்ளககும் விகதைைள

எக்வசயனக லைட்ைறிந்து ்வகுபெகறயில கூறுை.

2. மூ்வகாது மூததை்வர், ைகாணேகாது ைண்ை்வர்

இக்வ லெகாை நயம் அகமந்தை சதைகாைர்ைக்ள உரு்வகாககுை.

134

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 134 23-03-2018 17:59:56


www.tntextbooks.in

இயல்

ஐந்து

விரிபானம்

வீட்டிற்கபார் புத்தகபாலை

“நகான் இன்னும் ்வகாசிக்காதை நலை புததைைம் ஒன்றை ்வகாஙகி்வந்து

என்னைச் சந்திப்பவனே என் தலகைசிறந்தை நண்பன்” என்ெகார் ஆபிைைகாம்

லிஙைன். மனிதைகன விைஙகிடமிருந்து ல்வறுபடுதது்வது சிரிபபு

மட்டுமன்று, சிந்திபெதும்தைகான். சிந்தைகனகயத தூண்டு்வது ைற்றல

மட்டுமன்று, நூலைளும்தைகான். உைைசமஙகும் பயணேம் செலலும்

பட்டறிக்வ நூலுலகம் தைருகிறது. நலை நண்ெகனப லெகான்ற நூலையும்,

நலை நூலைப லெகான்ற நண்பனையும் லதைடிப பெறல்வண்டும். இகெகயப

லெகான்லற இதையத்தைப பண்படுதது்வன நூலைல்ள. ஆதைலின் வீட்டிற்கோகார் புததைைெகாகை என்றும்

லதைக்வ.

உலகிலே எஙலைனும் ஓரிைததில ஏலதைகா

ஓர் ைகாைணேத்தால் நேரிடும் ஏலதைகா ஓர் ெம்ெ்வம்,

உலகின் மற்ற ெகாைஙைக்ளப ெகாதிககும்

நகாட்ைளில நகாம் வாகாழ்கிலறகாம். உைைத தொடகாைர்பு

அதிகரிததுவிட்ட, ்வ்ளர்ந்துசைகாண்லை லெகாகும்

நகாட்ைளிலே நகாம் வாகாழ்கிலறகாம்.

நகாட்டுநிலை, உலகநிலைககு ஏற்ப

்வ்ளர்ந்தைகாை ல்வண்டும். இதைற்கு வீட்டுநிலை

மகாற ல்வண்டும். வீட்டிற்லைகார் புததைைெகாகை

என்ற இலட்சியம், நகாட்டுகலைகார் நலைநிலை

ஏற்படச் செய்ய ல்வண்டும் என்ற திட்ைததுககு

அடிபெகை. மலை கண்டு, நதி கண்டு, மகாநிதி

கண்டு அலை, ஒரு நகாட்கை உலகம் மதிபெது

அந்தை நகாட்டு மகைளின் மன்வ்ளத்தைக ைண்லை.

மகாநிலம் மதிககும் மன்வ்ளம் ல்வண்டும்.

எழுத்தறி்வற்ற்வர் ஏராள்ளம் இந்நகாட்டில.

இது பெருஙலைடு. ைலவி பெற்ற்வர்ைள

அகன்வருககுமகா்வது மன்வ்ளம் இருககிறதைகா?

135

9th_Tamil_Pages 122-277.indd 135 23-03-2018 17:59:57


www.tntextbooks.in

அ்வர்ைளின் வீடுை்ளகா்வது நகாட்டுககுச்

சிறபெளிககும் நற்ெண்புைள செழிககும்

ெண்கணேை்ளகாை, நகாட்டுககு ்வலிவும்

்வனபபும் லதைடிததைரும் ைருததுைள மைரும்

லெகாகையகாை உள்ளன்வகா என்றகால,

இலகை என்று செருமூச்சுைன் கூறிததைகான்

ஆைல்வண்டும். உள்ளகதை மகறகைகாதிருகை

ல்வண்டுமகானகால, நகாட்டுநிகை ைண்டு உைைம்

மதிகைல்வண்டுமகானகால, இந்தைச் சூழ்நிகை

மகாறியகாை ல்வண்டும்.

வீட்டிற்லைகார் புததைைெகாகை என்ற

இைட்சியதகதை நகைமுகறத திட்ைமகாககி,

ெற்றுச் சிைமபெட்ைகால, நமது நகாட்டிலை

நிச்ெயமகாை மன்வ்ளதகதைப செறமுடியும்.

நமது முன் ெந்தைதியகார்ைளுககு இருந்தைகதைவிை,

அதிைமகான ்வெதிைள நமககு உள்ளன.

அ்வர்ைளின் ைகாைம் அைவியில

ஆற்லறகாைததில ெர்ணேெகாகைககுப ெகைததில

ஆைமைததைடியில சிறு்வர்ைள அமர்ந்திருகை,

குரு ைகாகைக ைைன்ைக்ள முடிததுகசைகாண்டு

்வந்து, ெகாைஙைக்ளச் செகாலலிததைரும் முகற

இருந்தை ைகாைம்; ஏடும் எழுததைகாணியும் இருந்தை

ைகாைம். இபலெகாதுள்ளது உைகை நமது

வீட்டுககு அகழதது்வந்து ைகாட்ைககூடிய

ைகாைம். ெகாமை மகைள ெகாைகாளும் ைகாைம்;

மன்வ்ளதகதை அதிைபெடுததும் மகார்கைம் முன்பு

இருந்தைகதைவிை அதிைம் உள்ள ைகாைம்.

இலதைகா நகான் லெசுகிலறன். நீஙைள

லைட்கிறீர்ைள. இகைலய ெைபெை கமலைள.

இந்தை ஒலி லைட்ெது அறிவின் துகணேசைகாண்டு.

ப்தரியுமைபா?

2009ஆம் ஆண்டு

நடுவண் அரசு அண்ைா

நிலனைவாக அவர் உருவம்

பொறிக்கபெட்்ட ஐந்து ரூொய்

நாையத்லத பவளியிட்்டது.

2010ஆம் ஆண்டு அண்ைா நூற்ைாண்டு

நிலைவல்டந்தலத நிலனைவுெடுத்தும்

வண்ைம் தமிழ்நாடு அரசு அண்ைா

நூற்ைாண்டு நூைகத்லத உருவாக்கியது.

விஞ்்கானி ஆககித தைந்தை ெகாதைனம் நமககுக

கிகைததிருககிறது. இவ்வதிெயச் ெகாதைனஙைள

இலைகாதிருந்தை நகாட்ைள நமது முன்லனகார்ைள

ைகாைம். இவ்வ்ளவு ்வெதிைள நமககிருககிறது.

ஏன், மன்வ்ளம் இவ்வ்ளவு குகற்வகாை

இருககிறது? வீடுைளிலை, மன்வ்ளதகதை

அதிைரிகைல்வகா, ெகாதுைகாகைல்வகா, நகாம்

முயற்சி செய்்வதிலகை, ்வழி்வகை லதைடிக

சைகாள்வதிலகை.

வீடுைளில லமக, நகாற்ைகாலி, லெகாெகாகைள

இருககும். பீலைகாகைள இருககும். அக்வைளில

ச்வளளித தைகாம்ெகா்ளமும், விதைவிதைமகான

்வட்டிலைளும், ென்னீர்ச்செம்பும் இருககும்.

பிததைக்ளப ெகாததிைஙைள இருககும். உகைைள

சிறு ைகை அ்ளவுககு இருககும். மருந்து

்வகைைள சிறு க்வததியெகாகை அ்ளவுககு

இருககும். அபெடிபெட்ை ்வெதியுள்ள

வீடுைளிலையுஙகூை புததைைெகாகை இைகாது.

வீட்டிற்லைகார் புததைைெகாகை நிச்ெயம்

ல்வண்டும். ்வகாழ்ககையில அடிபெகைத

லதைக்வைளுககு அடுததை இைம், அைஙைகாைப

செகாருளைளுககும் லெகாை லெகாககியப

செகாருளைளுககும் தைைபெடும் நிகைமகாறி,

புததைைெகாகைககு அந்தை இைம் தைைபெைல்வண்டும்.

உணேவு, உகை, அடிபெகைத லதைக்வ அந்தைத

லதைக்வகயப