نقد و بررسی نمایش «سوختن» به کارگردانی علیرضا آرا و علیرضا اولیایی

exittheatre
  • No tags were found...

پشت به استبداد یا رو به آن


به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

پیش نقد:‏

بیایید قبل از شروع نقد کمی شعاربازی کنیم،‏ بیایید قبل از آن که اباطیل بنده درباره این که

کجای ‏بمنبممایش درآمده و به فرم رسیده یا فلان نقطه از کار درخشان بوده ‏(البته زبابمنبمم لال)‏ کمی

برای خود تعیبنیبنن تکلیف کنیم.‏ بیایید بر خلاف عادت مان کمی رو و به دور از پیچ و

تاب بازی های لفاظانه و حبىتبىی دم دسبىتبىی و کلیشه ای سخن کنیم.‏ شاید این گونه گویش ما مرهمھهممی

شود بر دل زارمان که این روزها سخت گرفته است.‏

من معبىنبىی جبرببرر را می فهمم.‏ می فهمم سانسور یعبىنبىی چه.‏ با فشار از ‏سمسسممت ‏بهنبههادهای غبریبرردولبىتبىی و

فرهنگی نبریبرز آشنا هستم.‏ اما من ‏«هویت مستقل»‏ داشبنتبنن را هم می فهمم.‏ این که می فهمم در

بزنگاه های مهم سیاسی و اجتماعی نسبتم با مردثممممم کجاست و چطور و چگونه باید از آن ها

صحبت کرده و از حق آزادی بیان آن ها ‏جمحجممایت کنم.‏ رویای من این بوده و هست که نه یک

نویسنده یا کارگردان و یا بازیگر بلکه ‏مجممججموعه تئاتر کشور ما در چنبنیبنن شرایطی در کنج رخوت

و کج فهمی های مصلحت اندیشانه فرو نرفته و چشم هایش را به سوی این اجتماع و

خیابان هایش باز کند.‏ اما افسوس که رویاهای حقبریبرر ‏همھهممیشه باید داغی باشد بر دل مان.‏ این تئاتر

لاابالىللىی دیگر چگونه و با چه زبابىنبىی باید به ما بفهماند که نه تنها در خدمت هبرنبرر و فرهنگ نیست،‏

بلکه پدیده ای ست به شدت ضدمردمی و سرکوب گر.‏ کارگردابىنبىی که در این شرایط عجیب که

شکم ملت از فرط گرسنگی به کمرشان چسبیده،‏ با حقارت ‏بمتبممام ‏مجممجخاطبان را به ‏سمسسممت تئاتر نه

بلکه با ‏بجتبجخفیف های گونا گون به ‏سمسسممت گیشه می کشاند،‏ ‏همھهممان به که ‏جمحجممار طویله ی اربابانش باشد نه

چبریبرز دیگر.‏

‏بىپبىی نوشت:‏

پیش نقدی که خدمتتان تقدبمیبمم شد،‏ اشاره ای کلی دارد به وضعیت نابسامان و بلاتکلیف این

روزهای تئاتر و ا کبرثبرریت هبرنبررمندانش و این مقدمه ارتباطی مستقیم به ‏بمنبممایشی که قرار است به

نقد و بررسی اش ببرپبررداز ‏بمیبمم ندارد.‏

More magazines by this user
Similar magazines