نقد و بررسی نمایش «پینوکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا محمودی

exittheatre
  • No tags were found...

مقتولی به نام فروپاشی


به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: یک‌‌ونیم ستاره- قابل تامل

پیش نقد:‏

باری،‏ تئاتر مهم است.‏ حداقل برای حقبریبرر و دببریبرر ‏بجتبجحریریه ی ا گزیت که در طول این سه سال که

صفحه ی نقد تئاتر در این گروه پا گرفته،‏ با ‏همھهممه سخبىتبىی ها و دشواری ها،‏ طعنه ها و کنایه ها و

سوخت و سوزهایش حبىتبىی برای هفته ای پشت نقد را خالىللىی نکرده و نتیجه ی این استمرار و

پافشاری بر اصول می دهد نقد و بررسی بیش از صد و سی ‏بمنبممایش و ترجمججممه و انتشار ده ها مقاله

ببنیبنن المللممللی در حوزه های ‏مجممجختلف تئاتر که تا کنون ‏همھهممه تولیدات به صورت رایگان در اختیار عموم

مردم و علاقمندان قرار گرفته است.‏ پس ‏همھهممیشه ‏جمحجممایت از تئاترالزاما به معنای ‏جمحجممایت از

گیشه ی آن نیست!‏ برخی مدام دم از روشن ماندن چراغ کم سوی تئاتر می زنند و ‏بمنبممی دانند

که این روشبىنبىی به گشادتر شدن جیب برخی ‏بهتبههیه کنندگان می ابجنبججامد.‏ ‏همھهممان ‏بهتبههیه کنندگابىنبىی که از

‏همھهممه ترفندها برای جذب حدا کبرثبرری ‏مجممجخاطب استفاده کرده و در این ایام خوف و خطر خیابابىنبىی،‏

دم از ‏بجتبجخفیف های ویژه می زنند.‏ راستش را ‏بجببجخواهید این گونه از تئاتر که هیچ سنخیبىتبىی با این

اجتماع و ‏بجتبجحولاتش نداشته و گاه حبىتبىی در موضع سرکوب گر نبریبرز قرار می گبریبررد پشبریبرزی برای ما

ارزش ندارد.‏ در روزگاری که مقام های کشوری و لشگری در صحبت های پوپولیسبىتبىی خود از

حق اعبرتبرراض مردم سخن به میان می آورند اما در عمل آن را نامجممجحبرتبررم می ‏سمشسممرند،‏ تئاتری را چه

به ‏جمحجممایت از گیشه تئاتر!‏ از چه می ترسید؟!‏ از این که در تارتحیتحخ بنویسند که هبرنبرر تئاتر،‏ این مبریبرراث

چندین هزارساله بشری در پایبریبرز سال ٩٨ خورشیدی در ایران برای ‏همھهممیشه چشم از دنیا فرو

بست چرا که در اوج اعبرتبرراضات مردمی در ا کبرثبرر شهرها و خیابان های ایران،‏ کسی نبود که

بلیت های ‏بجتبجخفیف دار این هبرنبرر والا را ‏بهتبههیه کرده و به ‏بمتبمماشای آثار فاخر حضرات بنشیند؟ این

تئاتری که دوستان دست وپا کرده اند بیشبرتبرر شبیه به یک عجوز ه ی پبریبرر و نابینابىیبىی می ماند که

ناله کنان در کوی و بازار به گدابىیبىی روزگار می گذراند.‏ اما این زندیق ترجمحجممی بربمنبممی انگبریبرزد چرا که

می داند کی و کجا خودش را به کوری و ناتوابىنبىی بزند.‏

‏بىپبىی نوشت:‏

مطلب فوق به وضعیت کلی این روزهای تئاتر و برخی صاحبان،‏ هبرنبررمندان و منتقدانش اشاره

داشته و الزاما ارتباط مستقیم با ‏بمنبممایش ‏«پینوکیو»‏ ندارد.‏

More magazines by this user
Similar magazines