برنامه‌ مایلو رائو برای تئاتر اروپا

exittheatre
  • No tags were found...

موضوع فقط به تصویر کشیدن جهان نیست؛ بلکه تغییر آن است
نوشته: مت ترومن

ترجمه گروه تئاتر اگزیت (شیرین میرزانژاد)

منبع: فایننشال تایمز
۳۱ اوت ۲۰۱۸

مایلو رائو مدیر هبرنبرری جدید تئاتر ان ‏بىتبىی گنت (NTGent) در بلژیک،‏ در افتتاح برنامه ی

خود برای این تئاتر در ماه مه [٢٠١٨] از ‏«مانیفست برای گنت»‏ خود روبمنبممابىیبىی کرد ‏‐ده

فرمابىنبىی که تعیبنیبنن می کند ‏بمنبممایش ها چگونه ساخته خواهند شد.‏ یک چهارم زمان ‏بمتبممرین ها باید

به دور از ‏مجممجحل تئاتر بگذرد.‏ گروه بازیگران دست کم دو بازیگر غبریبررحرفه ای را در بر

خواهد گرفت.‏ ‏(«حیوانات به حساب ‏بمنبممی آیند،‏ ولىللىی از آبهنبهها استقبال می شود.»)‏ هر صحنه ای باید

در پشت یک ون جا بگبریبررد.‏ هر ‏بمنبممایشی حداقل در سه کشور تور اجرا خواهد داشت؛ در

هر سال یکی از آبهنبهها به مناطق جنگی یا مورد منازعه بدون زیرساخت فرهنگی می رود.‏

آثار کلاسیک ‏ممممممنوع هستند،‏ مگر اینکه ٨٠ درصد مبنتبنن حذف شده باشد،‏ تا اطمینان حاصل

شود که تئاتر به حال حاضر می پردازد.‏ این مانیفست اعلام می کند که ‏«موضوع فقط به

تصویر کشیدن جهان نیست؛ بلکه تغیبریبرر آن است.»‏

رائو،‏ هبرنبررمند سوئیسی ۴١ ساله می خواهد به کلی شیوه ی کاری تئاترش را تغیبریبرر دهد ‏‐ا گر

‏بجنبجخواهد شیوه ی کاری تئاتر اروپابىیبىی را به طور کلی تغیبریبرر دهد.‏ از دید او،‏ مدل استاتس تئاتر

(Stadtstheate) اروپا،‏ یعبىنبىی سازمان هابىیبىی با کمپابىنبىی های بازیگری خانگی که تولیدات

تئاتری را در رپرتوار اجرا می کنند،‏ دیگر کارابىیبىی سابق را ندارند.‏ او می گوید ‏«همھهممه ی آبهنبهها

‏همھهممان مشکلات ساختاری را دارند.‏ آبهنبهها فقط آثار کلاسیک را دوباره و دوباره اقتباس

می کنند،‏ با آنسامبل هابىیبىی که متشکل از مردان سفیدپوست مسن و زنان سفیدپوست جوان

هستند.»‏

به طور خلاصه،‏ رائو معتقد است که تئاترهای شهرهای اروپا ابجنبجحصاری و ‏بجنبجخبه گرا هستند ‐

ناهمھهمماهنگ با شهرهای چندفرهنگی و طبقابىتبىی که ‏بمنبمماینده اش هستند.‏ او می خواهد ‏«چبریبرزی

بازتر»‏ ابجیبججاد کند.‏

از ببنیبنن بردن سیستمی که به مدبىتبىی چنبنیبنن طولابىنبىی جا افتاده است کار ساده ای نیست.‏ در

برلبنیبنن،‏ کریس درکان Dercon) (Chris در طول یک سال به خاطر برنامه ی

چالش برانگبریبرز مدرنبریبرزه کردن که رپرتوار ‏«فولکس بونه»‏ (Volksbühne) را اصلاح

می کرد به اجبار از آبجنبججا خارج شد.‏ ‏«ماتیاس لیلینتال»‏ Lilienthal) (Matthias در

More magazines by this user
Similar magazines