برنامه‌ مایلو رائو برای تئاتر اروپا

exittheatre
  • No tags were found...

موضوع فقط به تصویر کشیدن جهان نیست؛ بلکه تغییر آن است
نوشته: مت ترومن

ترجمه گروه تئاتر اگزیت (شیرین میرزانژاد)

منبع: فایننشال تایمز
۳۱ اوت ۲۰۱۸

‏«مونیخ کامرشپیله»‏ Kammerspiele) (Munich پس از تغیبریبرر خروجی اش از آثار

کلاسیک به آثار اجرابىیبىی صراحتاً‏ سیاسی با اعبرتبرراض روبرو شد.‏

رائو متوجه ریسک ها هست،‏ اما مصمم است و به تناقضات تئاترهابىیبىی که ‏بمنبمماینده ی تغیبریبرر

اجتماعی هستند اما در عبنیبنن حال به ‏«ساختاری که این امر را غبریبررممممممکن می سازد»‏ چنگ

زده اند،‏ اشاره می کند.‏ اصلاح ‏همھهممیشه با مقاومت روبرو می شود.‏ رائو خاطرنشان می کند که

‏«به ‏همھهممبنیبنن علت است که جهان آلمللممابىنبىی زبان ا کنون نگاهش را به گنت دوخته است.‏ آیا کارگر

خواهد بود؟ آیا ‏بجنبجخواهد بود؟»‏

ا گر رائو در جابىیبىی که دیگران به تقلا افتاده اند موفق شود،‏ موفقیتش نتیجه ی رادیکالیسم

بیشبرتبرر خواهد بود،‏ نه کمبرتبرر.‏ رائو در کنار تولیدات خانگی،‏ در حال برنامه ریزی برای

هبرنبررمندان مستقل است و می خواهد ان ‏بىتبىی گنت بیشبرتبرر در ‏همھهمماهنگی با کار عملی آنان باشد.‏

رائو با پوشش هر دو ‏بجببجخش از طریق کار با ‏«موسسه ی ببنیبنن المللممللی قتل سیاسی»‏ خودش و

چندین تئاتر شهر مهم،‏ مزایای هر دو سیستم را می بیند.‏ او می گوید:«زمان تلفیق فرا

رسیده است.»‏

رائو ‏همھهممیشه تئاتر را با یک وجه کمپیبىنبىی تولید کرده است.‏ برای مثال،‏ تریبیونال کنگو در

ژوئن سال ٢٠١۵ در بوکاوو در ‏جمججممهوری دموکراتیک کنگو دادگاهی شبیه سازی شده را بر

روی صحنه برگزار کرد تا درباره ی تاثبریبرر صنعت معادن بر مردم کنگو حکم صادر کند.‏ این

دادگاه روند مقتضی را طی کرد:‏ وکلای واقعی،‏ هیئت منصفه ی متخصص و قاضی.‏ دادگاه

کیفرخواسبىتبىی را علیه دولت مطرح کرد که به طور غبریبررمستقیم منجر به استعفای دو وزیر

شد.‏ دو سال پیش از آن در مسکو ‏مجممجحا کمه ی دیگری به سابقه ی روسیه در رابطه ی آزادی

بیان پرداخته بود.‏ رائو می گوید:«این ‏مجممجحا کمات عمل واقعی عدالت را اجرا یا ‏مجممججسم

می کنند.»‏

رائو معتقد است که مسئولیبىتبىی دوگانه دارد:‏ توصیف جهان و ‏بهببههبود آن.‏ مانیفست گنت تلاش

می کند که این دو را به هم پیوند دهد.‏ در ماه مه [٢٠١٨] کمپابىنبىی رائو ‏بمنبممایش ‏«تکرار»‏ La)

(Reprise را افتتاح کرد،‏ ‏بجنبجخستبنیبنن اثری که اصول مانیفست را ‏مجممجحقق می کرد.‏ این ‏بمنبممایش که

آغازی بود بر پروژه ای با عنوان تارتحیتحخ تئاتر Théâtre) (Histoire(s) du و اصول اساسی

تئاتر را چنان زیر سوال می برد که ژان لوک گدار با سینما کرد،‏ قتلی در شهر لبریبرژ را بازسازی

می کند.‏ احسان جرفىففىی Jarfi) ،(Ihsane مرد ‏همھهممجنسگرای مغر ‏بىببىی تبار هنگام خروج از یک

More magazines by this user
Similar magazines