برنامه‌ مایلو رائو برای تئاتر اروپا

exittheatre
  • No tags were found...

موضوع فقط به تصویر کشیدن جهان نیست؛ بلکه تغییر آن است
نوشته: مت ترومن

ترجمه گروه تئاتر اگزیت (شیرین میرزانژاد)

منبع: فایننشال تایمز
۳۱ اوت ۲۰۱۸

کلاب در سال ٢٠١٢ ربوده شده و به قتل رسیده بود.‏ رسانه های بلژیک آن را جرمی

نفرت ‏مجممجحور تلقی کردند.‏

رائو بر عقیده ی دیگری است:«وقبىتبىی با دقت بیشبرتبرری نگاه می کنیم،‏ این طور نیست.‏ این طور

به نظر می رسید،‏ اما چبریبرزی پشت آن نبود.»‏ سه قاتل ‏(مرد سفیدپوست)‏ به دنبال یافبنتبنن

مشبرتبرری در خیابان بودند که جرفىففىی یکی را تور می کند.‏ ‏«اوضاع از درماندگی شان به

خشونت کشیده شد.‏ تصادفىففىی است و از این جهت،‏ برای من بسیار غم انگبریبرز.»‏

خشونبىتبىی که بر اساس شواهد صحنه ی جرم بر روی صحنه بازسازی می شود تکان دهنده

است‐‏ به یک اندازه ‏بىببىی منطق و ‏بىببىی رجمحجممانه است.‏ ‏«تکرار»‏ می پرسد که بازبمنبممابىیبىی این ها چه

معنابىیبىی دارد:‏ یک دی جی بیکار اهل لبریبرژ که نقش یکی از قاتلان را بازی کند،‏ یک بازیگر

سیاه پوست که بدن خود را تسلیم خشونت صحنه کند تا ‏مجممجخاطب ‏بمتبمماشا کند.‏ رائو توضیح

می دهد که ‏«تکرار»‏ ‏«بمنبممایشی است درباره ی تئاتر و تغیبریبرر هویت ها،‏ اما نه فقط بر روی صحنه،‏

بلکه در وجود انسان ‏‐این که چطور قربابىنبىی می شوید،‏ چطور مرتکب می شوید،‏ چطور از

نقشی که دارید فرار می کنید.»‏

در کار رائو چنان که مانیفست طرح می کند،‏ عمل بازبمنبممابىیبىی،‏ واقعیت خودش را در پیش

می گبریبررد.‏ ‏همھهممانند ‏مجممجحا کمه ی ‏بمنبممایشی اش که بازبمنبممابىیبىی در عبنیبنن حال تا حدی واقعی است،‏ ‏«تکرار»‏

هم گروهی از بازیگران حرفه ای و غبریبررحرفه ای را در ‏«اجتماعی ‏بمنبممادین از مردم که در

غبریبرر این صورت هرگز وجود نداشتند»‏ ‏جمججممع می کند.‏ ‏بمنبممایش آغازین او در ان ‏بىتبىی گنت به عنوان

مدیر هبرنبرری به نظر می رسد که به دنبال ابجنبججام ‏همھهممبنیبنن کار باشد.‏ ‏«بره های خداوند»‏ مشهورترین

اثر هبرنبرری شهر را بازآفریبىنبىی می کند،‏ تزئبنیبنن هبرنبرری ‏مجممجحراب کلیسا مربوط به قرن پانزدهم اثر

هوبرت و یان ون آیک بر صحنه ی اصلی به ‏همھهممراه سکنه ی ‏مجممجحلی به ‏بمنبممایندگی از شخصیت های

ابجنبججیلی،‏ سربازان جنگ صلیبىببىی و شهدا.‏

موضوع به این پرسش باز می گردد که تئاتر برای چیست.‏ رائو می گوید شکسپبریبرر ‏بمتبممام جهان

را به روی صحنه آورد:‏ فقبریبرر و غبىنبىی،‏ اشراف و دلقک ها،‏ ‏بمتبممام هفت گروه سبىنبىی انسان.‏ ‏«ما

دوباره به تئاتر جهابىنبىی نیاز دار ‏بمیبمم،‏ نه؟»‏ ان ‏بىتبىی گنتِ‏ رائو با گشودن درها و دعوت شهر به

داخل،‏ می خواهد این گفته را شعار خود قرار دهد.‏

More magazines by this user
Similar magazines