نقد و بررسی نمایش «لرز» به نویسندگی و کارگردانی داریوش علیزاده

exittheatre
  • No tags were found...

کوبنده به مثابه لرز


به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: دو ستاره- متوسط

می آموزد که نام غذا،‏ غذا نیست بلکه صابون است.‏ پدر،‏ مادر و دخبرتبرر مقابل چشم پسر دست به

قتل پستچی می زنند.‏ این دومبنیبنن تکان جدی پسر بعد از کالبدشکافىففىی خواهرش است.‏ پدر پیشبرتبرر

به مناسبت موفقیت رمان خود مهمابىنبىی ای ترتیب داده بود و حالا دست به پنهان کردن جسد

پستچی دارد.‏ مهمانان وی حکم جامعه ببنیبنن المللمملل را دارند و آن ها ‏(پدر،‏ مادر و خواهر)‏ تلاش

می کنند تا این قتل را از نگاه و اذهان آن ها ‏(مجممجخاطبان)‏ دور کنند.‏ در انتهای این مرحله رفبنتبنن از

دنیای خانه را به مصلحت دانسته و تلاش می کنند تا حقایقی را به پسربجببجچه بگویند.‏ این که چطور

او را در خانه ‏مجممجحبوس کرده اند و نام ‏همھهممه چبریبرز را به اشتباهی به پسر آموخته اند.‏ پسر ‏(نسل جوان)‏

که با این حقایق مواجه می شود،‏ در وا کنش ‏بجنبجخست کاملا میخکوب شده و در وا کنش بعدی

دست به کشتار اعضا خانواده خود می کند.‏ کوبندگی افشا حقایق در این صحنه به خو ‏بىببىی اجرا

شده اما ‏بجنبجحوه به قتل رسیدن اعضا خانواده به هیچ وجه.‏ این خودسانسوری و پرهبریبرز کردن از

خشونت به هیچ وجه در این صحنه روا نیست.‏ این ‏همھهممان حقی است که اتفاقا کارگردان اثر هم به

پسربجببجچه داده اما معلوم نیست به چه دلیل از ‏بمنبممایشش پرهبریبرز کرده است.‏ با این حال ‏بمنبممایش ‏«لرز»‏

منطبق با شرایط حال حاضر کشور و جوانان این مرز و بوم است.‏ جوانابىنبىی که حقایق از آن ها

گرفته شده و تاریکی نصیب شان گشته است.‏

٢٢ آذر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines