Energiewende në Gjermani

globalenergiewende

Brochure of the travelling exhibition in Albanian.

Energiewende Gjermani


Energiewende Gjermani

Transformimi i sistemit energjetik të Gjermani


02 | Energiewende Gjermani

Energiewende Gjermani

Të dashura vizitore,

të dashur vizitorë,

Gëzohemi që dëshironi të mësoni për një nga projektet më të rëndësishme të së ardhmes së

Gjermanisë: "Energiewende" (Tranzicioni i sistemit të energjisë).

Ne kemi vendosur ta kthejmë të gjithë furnizimin me energji të Gjermani mënyrë

thelbësore energji nga burime të rinovueshme. Dhe këtë mënyrë jemi të përkushtuar ta

përdorim energji me efiçencë gjithnjë e më të lartë. Kjo ia vlen nga ana ekonomike dhe

këtë mënyrë Gjermania jep një kontribut thelbësor për mbrojtjen e klimës.

"Energiewende" është përgjigjja jo për pyetjen: Si mund ta bëjmë furnizimin me energji të

sigurt, me kosto efektive dhe të qëndrueshëm? Kjo është një mundësi unike për Gjermani

si vend biznesi dhe investimi, e cila do të hapë mundësi të reja biznesi, do t'i japë shtysë

inovacioneve dhe do të krijojë vende të reja pune dhe rritje ekonomike. Në të njëjtën kohë,

ne duam të bëhemi të pavarur nga nafta dhe gazi që vjen nga importi dhe dëshirojmë të

sigurojmë cilësi të lartë jetese vendin to.

© iStock/SilviaJansenx © Paul Langrock

1971

Qeveria federale miraton programin e saj të parë për mjedisin.


© dpa/Westend61/Werner Dieter

Energiewende Gjermani | 03

Përse e bëjmë këtë ekspozim? Qeveria federale flet shumë shpesh

mbarë botën për "Energiewende". Interesi është aq i madh, saqë

"Energiewende" është bërë tashmë një term që përdoret normalisht

shumë gjuhë të botës. Gëzohemi shumë për këtë fakt.

Në të njëjtën kohë shumë njerëz ja të befasuar nga dimensionet

e projektit "Energiewende" dhe nga numri i madh i aspekteve të

lidhura me të. Kjo nkupton edhe që e gjithë kjo nismë nuk mund

të arrihet brenda një dite. "Energiewende" është një proces kompleks

dhe që shtrihet disa breza, proces i cili duhet të plotësojë kërkesat

e ndryshme të shumta. Masat e nevojshme duhet të je të menduara

mirë, mënyrë që të mos cenohet as mbrojtja e klimës dhe as

mirëqenia. Prandaj gjithnjë e më shumë ka faza të cilat progresi

arrihet vetëm ngadalë. Në këtë ekspozim dëshirojmë të bëjmë të

njohura pikërisht këto detyra dhe sfida të larmishme.

"Energiewende" është e ndërthurur fort një kornizë ndërkombëtare.

Ne kërkojmë një shkëmbim intensiv me fqinjët ta evropia

dhe partnerët ndërkombëtarë, dhe kemi si synim zgjidhjet dhe

bashkëpunimet transkombëtare. Sepse për të reduktuar emetimet

globale të CO 2

, për të kufizuar ngrohjen e mëtejshme globale dhe për

të arritur një furnizim të sigurt, të qëndrueshëm dhe ekonomikisht të

përballueshëm të energjisë, kemi nevojë për zgjidhje të përbashkëta.

Transformimi i sistemit të energjisë Gjermani tregon se Gjermania

e merr seriozisht përgjegjësi e saj për botën dhe njerëzit. Ne ju

ftojmë të bashkoheni me ne ndërsa vëmë jetë "Energiewende" -

strategjia e kalimit energji e gjelbër.

Shpresojmë që ta pëlqeni këtë prezantim dhe që ai të jetë nxitës

i shkëmbimi idesh frymëzuese.

1972

Në qytetin e vogël jugor gjerman Penzberg ndërtohet një

nga banesat e para që përdor energji diellore Gjermani.


04 | Energiewende Gjermani

Efiçenca e energjisë

Kursimi i energjisë dhe

përdorimi i saj me efiçencë

Përdorimi me efiçencë i energjisë elektrike, ngrohjes dhe karburantit kursen para, rrit

siguri e furnizimit dhe mbron klimën. Gjermanisë i duhet të importojë një pjesë të madhe

të burimeve të saj të energjisë. Importet ja rritur pothuajse rreth 2/3 e kërkesës së

përgjithshme për energji, nga rreth 50% që ishin vitet '70. Kjo është arsyeja përse efiçenca

e energjisë, së bashku me zgjerimin e energjive të rinovueshme, ja shtyllat kryesore të

"Energiewende".

Ndërgjegjësimi për përdorimin me efiçencë të energjisë është rritur përgjatë dekadave të tëra

Gjermani. Një shkaktar i rëndësishëm ishte kriza e parë botërore e naftës vitin 1973. Ajo

u tregoi gjermave varësi e tyre nga burimet fosile. Për rrjedhojë, qeveria e atëhershme

federale filloi një fushatë informimi për kursimin e energjisë dhe vendosjen e një kufiri të

shpejtësisë autostrada. Që nga ajo kohë ja miratuar shumë ligje të tjera dhe ja

zbatim me sukses shumë masa për efiçencën e energjisë. Këto masa karakterizohen nga tre

elementë: financimi i synuar, informimi dhe këshillimi, si dhe objektivat e detyrueshme për

reduktimin e konsumit të energjisë.

© dpa/Jörg Carstensen © dpa/Westend61/Werner Dieter

1973

Lufta e Jom-Kippur ( tetor 1973) shkaktoi një krizë nafte mbarë botën. Gjermania miratoi

ndalimin e përdorimit të makinave katër të diela të gjithë vendin, për të kursyer energji.


Energiewende Gjermani | 05

Çfarë synon të kursejë Gjermania

Synimet e kursimit konsumin e energjisë primare

kundrejt 2008

Ekonomia rritet, konsumi i energjisë ulet

Zhvillimi i produktit të brendshëm bruto dhe konsumi i energjisë primare

1.958 14.905

2.355

14.766

2.497

14.217

3.263

13.525

-50 % -6 %

1990

2000

2010

2017

Arritur

2050 2017

Produkti i brendshëm bruto mld. €

Ø +1,4%/vit që nga 1990

Konsumi i energjisë primare Petaxhaul

Ø -0,3%/vit që nga 1990

“Më i miri është ai kilovat-orë

që nuk e përdorim.”

Angela Merkel, Kancelare Federale e Gjermani

Strategjia po funksionon: kërkesa për energji e Gjermanisë është ulur

që nga viti 1990, por nga ana tjetër produkti i brendshëm bruto është

rritur ndjeshëm. Kështu, industria gjermane konsumon mbi 10% më

pak energji sesa më parë, por ka dyfishuar prodhimin e saj ekonomik.

Falë përparimeve teknologjike familjet private dhe bizneset mund

ta përdorin energji me efiçencë më të lartë. Pajisjet moderne

shtëpiake harxhoj deri 75% më pak energji elektrike krahasuar

me të njëjtat lloje pajisjesh 15 vjet më parë. Përveç kësaj, energji

tashmë kursehet edhe nga ndryshimi i stilit të jetës së përditshme.

Për këtë arsye, dhjetë mijë konsulentë për energji ja çdo ditë

lëvizje të gjithë vendin, për t'u ilustruar qiramarrësve, pronarëve

të shtëpive ose sipërmarrësve mundësitë e kursimit me a

auditimeve të energjisë dhe për t'i informuar ata rreth programeve të

subvencionimit nga shteti.

Të gjitha shtetet atare të Bashkimit Evropian ka dakord të

reduktoj konsumimin e tyre të energjisë primare me 20% deri

vitin 2020, dhe të paktën 27% deri vitin 2030. Gjermania dëshiron

ta përgjysmojë konsumin e saj të energjisë perspektivën afatgjatë.

Kjo është pjesë e angazhimeve Marrëveshjen e Parisit për Klimën.

Rritja e ndjeshme e produktivitetit të energjisë

Vlera e përfitimit nga një gigaxhaul energji (GJ)

241,29 €

+87%

1 GJ

128,80 €

1 GJ

1990 2017

1975

Ligji për sigurimin e furnizimit me energji parashikon rezerva të

larta energjie dhe një kufizim të shpejtësisë rrugët gjermane.


06 | Energiewende Gjermani

Ngrohja

Ngrohje e këndshme,

e rinovueshme dhe efikase

Suksesi i "Energiewende" varet edhe nga fakti se do të zvogëlohet kërkesa për energji për

ngrohjen, ftohjen e ambienteve dhe përgatitjen e ujit të ngrohtë sanitar ndërtesa. Si dhe nga

pjesa që mbuloj energjitë e rinovueshme plotësimin e kërkesës së mbetur. Kjo për faktin

se ngrohja përbën më shumë se gjysmën e konsumit gjerman të energjisë. Pothuajse 2/3 e këtij

konsumi e përdorin rreth 40 milio familje private për ngrohje dhe ujë të ngrohtë.

Ulja e kërkesës për energji për ngrohje

Synimet e kursimit kërkesën totale për energji për ngrohje

ndërtesa

2152 Petaxhaul

ka harxhuar rreth 40 milio familje gjermane për ngrohje dhe ujë të ngrohtë vitin

2016

Kjo është ekuivalente me

-80% -18,3% 14% 12,9%

Arritur

Arritur

2050 2016 2020 2017

OIL

Kërkesa për energji

primare ndërtesa

(kundrejt 2008)

Pjesa e energjisë nga

burime të rinovueshme

kërkesën për ngrohje

50 miliardë

litra naftë

Gjashtëfishin

e kërkesës për energji

të aviacionit gjerman

Kërkesën për energji të

Uzbekistanit

Për këtë arsye, qeveria federale dëshiron të reduktojë me 80% deri vitin 2050 kërkesën për

energji primare për naftë dhe gaz ndërtesa. Përveç kësaj duhet përmirësuar ndjeshëm edhe

© dpa/Jacobs University Bremen © dpa

1975

Qeveria federale nisi një fushatë informimi për kursimin e energjisë.


Energiewende Gjermani | 07

efiçenca e energjisë ndërtesa, si dhe të rritet kontributi i energjive të

rinovueshme sigurimin e ngrohjes dhe ftohjes. Synimi është që 14%

e kërkesës për energji për ngrohje dhe ftohje të mbulohet nga energjitë

e rinovueshme deri vitin 2020. Gjermania po kështu zbatim edhe

synimet evropiane: Direktiva aktuale e BE-së për efiçencën e energjisë

ndërtesa përcakton që pas vitit 2021 të gjitha ndërtesat e reja

Evropë duhet të je ndërtesa me performancë "afër zero energji", që

nkupton ndërtesa me një konsum shumë të ulët energjie.

Gjermania e ka dalluar herët potencialin e kursimit që qëndron te

ndërtesat. Tashmë që prej vitit 1976 qeveria e atëhershme federale

nxorri, si pasojë të krizës së naftës, ligjin e parë për kursimin

e energjisë dhe më pas rregulloren e parë për izolimin termik të

ndërtesave për ruajtjen e ngrohtësisë. Këto rregullore ja zhvilluar

dhe lëndë djegëse fosile, si nafta ose gazi. Kërkesa për energji për

ngrohje e një familjeje mesatare gjermane është rreth 145 kWh për

metër katror sipërfaqe banimi vit, e cila përkon me rreth 14,5 litra

naftë. Ndërtesat e reja me efiçencë të lartë energjie kërkoj vetëm

1/10 e kësaj vlere. Në ndërtesat ekzistuese, kërkesa për energji primare

reduktohet me deri 80% përmjet rehabilitimit energjetik dhe

kalimit shfrytëzimin e energjive të rinovueshme. Kjo kërkon një

izolim më të mirë të zarfit të ndërtesës, rinovimin e komponentëve,

një modernizim të furnizimit me ngrohje dhe ftohje dhe teknologji

të optimizuar të kontrollit. Vetëm vitin 2015 ja investuar rreth

53 miliardë euro rehabilitimin energjetik. Qeveria federale ofron

grante dhe kredi me interes të ulët si nxitje për këto rehabilitime.

Qytetarët e Gjermanisë kursyen vitin 2016 pothuajse 500 euro

për frymë përmjet masave për efiçencën e energjisë duke i bërë ata

Sa energji konsumohet ndërtesa

Ndarja e konsumit total përfundimtar të energjisë Gjermani

Ndërtesat e reja konsumoj vetëm 1/10

Konsumi vjetor për ngrohje litër naftë për metër katror

sipërfaqe banimi për lloje të ndryshme ndërtesash

15–20 litra

Ndërtesat e vjetra të parehabilituara

36,0 %

ndërtesa

5–10 litra

Ndërtesat e vjetra të rehabilituara

7 litra

Ndërtesat e reja

28,0 %

ngrohja

4,7 %

uji i ngrohtë

2,8 %

ndriçimi

0,4 %

kondicionerët

1,5 litra

"Shtëpitë pasive"

Statusi: 2016

më tej vazhdimësi dhe ja përshtatur me përparimet teknologjike.

Që nga viti 2009, sipas ligjit për ngrohjen me energji të rinovueshme,

të gjitha banesat e reja duhet të mbuloj një pjesë minimale të

kërkesës së tyre për energji me a të energjive të rinovueshme. Kjo,

për shembull, arrihet duke mbështetur një kaldajë me gaz ose me

naftë përmjet energjisë termike diellore ose duke instaluar një

sistem ngrohjeje që përdor vetëm energji të rinovueshme, si p.sh. një

pompë nxehtësie ose kaldajë me peletë.

Nga të gjitha banesat Gjermani, 70% e tyre ja mbi 35 vjeçare. Pra

ato ja ndërtuar përpara kohës së miratimit të rregullores së parë

për izolimin termik të ndërtesave. Prandaj shumë ndërtesa nuk ja

të izoluara mjaftueshëm dhe shpesh nxehen me kaldaja të vjetruara

pararojë botë.

Një vëmendje të veçantë i është kushtuar zëvendësimit të sistemeve

të vjetruara të ngrohjes dhe kalimit nga lëndët djegëse fosile

energji të rinovueshme. Ndërkohë që vitin 1975 gjysma e të

gjitha apartamenteve Gjermani ngrohej mirë me naftë, sot këto

apartamente përbëj vetëm çerekun e totalit. Nga banesat e reja

të ndërtuara nga viti 2016, 60% e tyre do të përdorin energjitë

e rinovueshme për ngrohje. Sistemet termike diellore, kaldajat

e ngrohjes me biomasë ose pompat e nxehtësisë që shfrytëzoj

ngrohtësi e ambientit, plotësoj tashmë rreth 12% të kërkesës për

ngrohje. Në mënyrë që zëvendësimi të bëhet sa më shpejt, qeveria

federale gjermane ofron incentiva që nga viti 2000 për rinovimin

e sistemeve të vjetruara të ngrohjes.

1977

Qeveria federale vendos standardet e para për efiçencën e energjisë ndërtesa

me rregulloren për izolimin termik të ndërtesave për ruajtjen e ngrohtësisë.


08 | Energiewende Gjermani

“Fillimi i fundit të epokës

së naftës është pra.”

Dieter Zetsche, Daimler AG

© dpa/Paul Zinken

1979 / 1980

Lufta ndërmjet Iranit dhe Irakut shkakton

krizën e dytë mbarëbotërore të naftës.

1984

Kompania "Enercon" zhvillon impiantet

e para eolike moderne për prodhim

tregtar të energjisë Gjermani.


Energiewende Gjermani | 09

Lëvizshmëria

Udhëtimi me energji elektrike

Makinat ja produkti më i rëndësishëm i eksportit të Gjermanisë.

Kjo industri puson më shumë se 750 000 vetë dhe është një nga

pudhësit më të mëdhenj. Në të njëjtën kohë, sektori i transportit

është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. Ai zë rreth 1/3

konsumin e energjisë përfundimtare Gjermani. Prandaj qeveria

federale po i përforcon përpjekjet e saj për të ulur konsumin.

Automjetet me "qeliza karburanti" konsiderohen si shtesë

e rëndësishme për automjetet elektrike që punoj me bateri.

Projektet për zhvillimin e teknologjive me hidrogjen dhe qeliza

karburanti do të marrin 1,65 miliardë euro financime nga shteti. Në

disa qytete të mëdha gjermane autobusë hibridë me hidrogjen ja

futur tashmë përdorim transportin publik.

Sukseset e para ja të dukshme: Për shembull, numri i kilometrave

të përshkruar çdo vit qarkullimin e mallrave dhe pasagjerëve

pothuajse është dyfishuar midis viteve 1990 - 2017, por konsumi është

rritur me vetëm 9% për të njëjtën periudhë.

Për të kursyer më shumë energji, Gjermania po zhvillon teknologji

efiçente të automjeteve dhe punon për elektrifikimin e automjeteve.

Para së gjithash autoveturat, makinat tregtare të shpërndarjes së

dërgesave brendaqytetase, si dhe mjetet e transportit publik dhe

motoçikletat duhet të kthehen automjete elektrike. Prandaj qeveria

federale përkrah zhvillimin e tregut dhe të teknologjisë me shumë

programe.

Përveç sistemeve të lëvizjes miqësore ndaj mjedisit, një rëndësi të

madhe po fitoj edhe konceptet e reja të lëvizshmërisë, si ndarja

e përbashkët e veturës, biçikletës apo e motorëve të vegjël elektrikë.

Ndarja e përbashkët e një automjeti nga disa persona lehtëson

qarkullimin rrugor dhe zvogëlon emetimet. Zgjidhjet dixhitale

i bëj shërbimet e transportit më efikase dhe ndihmoj gjithashtu

kalimin përdorimin e biçikletave. Aktualisht Gjermani ja

të regjistruar më shumë se 2,1 milio përdorues te 150 ofruesit

e Carsharing.

Në mënyrë që "Energiewende" të jetë e suksesshme edhe sektorin

e transportit, ja të nevojshme ndryshimet shumë fusha të jetës së

përditshme, të politikës dhe të ekonomisë. Prandaj ky proces kërkon

kohë, mënyrë që transporti të bëhet i qëndrueshëm pa kufizuar

të njëjtën kohë lëvizshmëri e qytetarëve.

Synimet dhe progresi i Gjermani sektorin e transportit

Rritja e efiçencës së energjisë

Sa energji nevojitet për të udhëtuar 100 kilometra?

1990

66,1 Megaxhaul

100 km

2013

35,6 Megaxhaul

100 km

Zgjerimi i elektromobilitetit

82,8

milio njerëz jetoj

Gjermani

Gjermania

2018

63,7

milio automjete ja

regjistruara Gjermani

44.419

Makina

elektrike

Elektromobiliteti

2018

Zgjerimi i elektromobilitetit deri

2022

+

236.710

Automjete hibride

1 milio

automjete

1986

Në centralin bërthamor Çernobil (Ukrai) ndodh një aksident i rëndë i reaktorit.

Themelohet Ministria Federale për Mjedisin, Mbrojtjen e Natyrës dhe Siguri

e Reaktorëve Bërthamorë.

1986

Makina e parë diellore e regjistruar udhëton

përmes Gjermanisë.


10 | Energiewende Gjermani

Energjitë e rinovueshme

Energjia nga era dhe dielli

Zgjerimi i energjive të rinovueshme, krah të efiçencës së energjisë, është shtylla qendrore

e "Energiewende". Era, dielli, energjia hidrike, biomasa dhe energjia gjeotermale ja burime

energjie ekologjike dhe që sigurohen vend. Ato e bëj Gjermani të pavarur nga lëndët

djegëse fosile dhe japin një kontribut thelbësor për mbrojtjen e klimës.

Më i avancuar është përdorimi i energjive të rinovueshme sektorin e energjisë elektrike:

Që nga viti 2014, energjitë e rinovueshme ka qe burimi më i rëndësishëm përzierjen

e energjisë elektrike Gjermani. Ato furnizoj më shumë se një të tretën e konsumit

gjerman. Dhjetë vite më parë ato plotësonin vetëm 9% të kërkesës. Themeli i këtij suksesi

është financimi i fokusuar. Ai filloi vitin 1991 me ligjin për injektimin rrjetin elektrik

të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme, i cili për herë të parë vendosi një tarifë

fikse furnizimi dhe një detyrim blerjeje, me qëllimin për ta hapur tregun për teknologjitë

e reja. Në vitin 2000, ai u pasua nga ligji për burimet e rinovueshme të energjisë (EEG) me me

tre elementë të rëndësishëm: tarifa e garantuar "feed-in" për përdorimin e teknologjive të

ndryshme, furnizimi me përparësi rrjet dhe shpërndarja e kostove shtesë të krijuara tek të

gjithë konsumatorët e energjisë elektrike, përmjet një sistemi shpërndarjeje.

© aleo solar AG/Flo Hagena

Burimet e rinovueshme ja burimi më

i rëndësishëm i energjisë përzierjen

e energjisë elektrike

Pjesa e energjive të rinovueshme konsumin bruto të

energjisë elektrike

3,4%

Era furnizon shumicën e energjisë elektrike nga

burimet e rinovueshme

Ndarja e prodhimit të përgjithshëm të energjive të rinovueshme vitin 2017

1990

6,2%

2000

17,0%

Energjia e erës

16,3 %

2010

33,3%

2017

Panelet

fotovoltaike

6,1 %

Energjia

hidrike

3,1 %

Biomasa

6,9 %

Që nga hyrja fuqi e ligjit për burimet e rinovueshme të energjisë, investimet vjetore

ja rritur mënyrë të vazhdueshme para së gjithash parqet eolike dhe impiantet

fotovoltaike, por edhe impiantet e prodhimit të energjisë elektrike me dru dhe biogaz.

Kërkesa shumë e lartë krijoi një sektor të ri ekonomik, me më shumë se 338 000 vende pune

1987

Krijohet parku i parë eolik Gjermani.

Në parkun eolik bregun perëndimor

prodhohet energji elektrike nga 30 turbina.

1990

Qeveria federale lançon një program prej

1000 çatish për promovimin e sistemeve

fotovoltaike.

1990

Gjermania Lindore

dhe Perëndimore ja

bashkuar sërish.


© dpa

Energiewende Gjermani | 11

Energjitë e rinovueshme fuqizoj prodhimin e energjisë dhe mbrojtjen e klimës

Shifrat kryesore për vitin 2017

1,7 milio

Impiantet e subvencionuara nga

EEG për prodhimin e energjisë elektrike

217 terravat-orë

Prodhimi i energjisë elektrike

Përkon pothuajse me prodhimin e përgjithshëm

të energjisë elektrike Indonezi.

179 milio to

CO 2

-ekuivalent ja evituar

Korrespondon me më shumë se dyfishin e emetimeve

të gazeve me efekt serrë nga Kili vitin 2015.

vetëm Gjermani. Dhe ajo nxiti prodhimin efikas masë të

impianteve për energjitë e rinovueshme, gjë që reduktoi ndjeshëm

çmimet e impianteve mbarë botën. Kështu, vitin 2014 një

modul paneli diellor kushtonte 75% më pak sesa 5 vite më parë.

Në vitin 2000, çdo kilovat-orë nga energjia diellore Gjermani

financohej me një konvertim rreth 50 cent euro, kurse sot ai është

mesatarisht ndërmjet 4 dhe 5 cent euro. Energjia diellore është

zhvilluar një burim të rëndësishëm të energjisë elektrike këtë

shtet, pavarësisht nga rrezatimi i moderuar i diellit Evropën

Qendrore. Impiantet fotovoltaike furnizoj sot gati 1/5 e energjisë

elektrike nga energjitë e rinovueshme.

Aktualisht, burimi më i rëndësishëm i energjisë elektrike nga

burimet e rinovueshme është energjia e erës. Energjia elektrike nga

impiantet eolike vend kushton ende mesatarisht ndërmjet 1,9 cent

dhe 2,5 cent për kilovat-orë.

Sfida për Gjermani është që të orientojë zgjerimin e mëtejshëm

të prodhimit të energjisë nga era dhe dielli mënyrë të tillë

që ato të mbeten të përballueshme dhe të kontribuoj për

siguri e furnizimit me energji. Për këtë arsye qeveria federale

ka ristrukturuar financimin për energjitë e rinovueshme për

sektorin e energjisë elektrike. Zgjerimi fokusohet teknologjitë

me kosto efektive të erës dhe diellit. Korridoret vjetore të zgjerimit

për teknologjitë individuale e bëj më të lehtë planifikimin dhe

kontrollin. Operatorët e impianteve me energji të rinovueshme

gradualisht duhet të shesin energji e tyre elektrike treg, ashtu si

të gjitha centralet e tjera të prodhimit të energjisë. Kështu ata marrin

më shumë përgjegjësi për sistemin e furnizimit me energji. Që nga

viti 2017, vlera e financimit për të gjitha impiantet me kapacitet më

të madh se 750 kW jepet përmjet thirrjeve për oferta për teknologji

specifike. Kjo ndikon rreth 80% të zgjerimit vjetor. Zgjerimi është

gjithashtu i ndryshëm rajone të ndryshme. Kudo ku ka pengesa

rrjetin elektrik, sasitë e ofertuara ja më të ulëta. Këto masa do

të bëj të mundur që historia e suksesit të energjive të rinovueshme

sektorin e energjisë elektrike të vazhdojë më tej. Si rezultat

i zvogëlimit të kostove të lidhura, ndryshimi sistemin e financimit

kontribuon gjithashtu që përfitimet ekonomike të "Energiewende" të

mund të shfrytëzohet akoma më mirë.

1990

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike

(PNNK) bën publik raportin e tij të parë mbi

gjendjen e klimës globale.

1991

Ligji për energji elektrike detyron të gjithë furnizuesit

gjerma të energjisë të blej energji elektrike të prodhuar

nga burimet e rinovueshme dhe ta injektoj atë rrjetin publik.


12 | Energiewende Gjermani

Kostot

"A nuk është 'Energiewende'

tepër e shtrenjtë për qytetarët

Gjermani?"

Jo, sepse "Energiewende" duhet të kujdeset edhe për faktin që të ardhmen energjia të mbetet

e përballueshme. Në të njëjtën kohë, "Energiewende" kujdeset vetë për vendet e pus dhe fuqi

të re ekonomike. Dy shtyllat e saj, zgjerimi i energjive të rinovueshme dhe efiçenca e energjisë,

duhet të pakësoj varësi nga importet e energjisë, të rritin siguri e furnizimit dhe të

mundësoj investime fitimprurëse Gjermani. Investimi "Energiewende" është investim

fitimprurës.

Sa shpenzon muaj një familje për energji?

Të dhënat mujore, krahasim i vitit 2003 dhe 2016

Ngrohja dhe

uji i ngrohtë

66

75

Ngrohja dhe

uji i ngrohtë

Gatimi

Ndriçimi dhe

energjia elektrike

Karburantet

10

22

78

176


224


24

40

85

Gatimi

Ndriçimi dhe

energjia elektrike

Karburantet

2003

2016

Për krahasim: Pjesa e shpenzimeve e një ekonomie familjare: 9%

Në dekadën e kaluar çmimi i naftës bruto është rritur ndjeshëm. Një pasojë: ndërsa fund

të shekullit të kaluar qytetarët shpenzonin ende më pak se 6% të shpenzimeve totale të tyre

private për energji, vitin 2016 ajo tashmë ishte rreth 7,5%.

© dpa/Philipp Dimitri © dpa/McPHOTO‘s

1992

Konferenca e OKB-së për Mjedisin dhe Zhvillimin Rio

miraton parimin udhëzues "Zhvillimi i Qëndrueshëm".


© dpa/Jens Büttner

Energiewende Gjermani | 13

Sa shpenzoj total të gjitha familjet gjermane për energji?

Të dhënat për vitin 2016 miliardë euro

106,4

miliardë

euro

35,7

11,4

19,0

40,3

Ngrohja dhe uji i ngrohtë

Gatimi

Ndriçimi dhe energjia elektrike

Karburantet

Kjo përkon me 3% të të ardhurave kombëtare bruto të Gjermanisë.

Pjesën më të madhe të faturave të energjisë për familjet private

Gjermani e zë ngrohja, uji i ngrohtë, gatimi dhe karburantet bazuar

lëndët djegëse fosile të importuara. Pas rënies së çmimit të naftës

fund të vitit 2014 që solli edhe rënien e mirëpritur të çmimit

Gjermani, çmimet e naftës u rritën sërish nga viti 2018. Në këtë

mënyrë kostot nuk mund të llogariten. Kjo sepse çmimi për lëndët

djegëse fosile dhe disponueshmëria e tyre mbetet i varur nga interesat

e ofruesve ndërkombëtarë.

E vërtetë: projekti "Energiewende" shkakton edhe kosto dytësore.

Duhen investuar miliarda, për të ndërtuar një infrastrukturë të re

energjetike dhe për të vë zbatim masat për efiçencën e energjisë.

Kështu, zgjerimi i energjive të rinovueshme ishte faktor që kontribuoi

rritjen e çmimeve mesatare të energjisë elektrike për familjet private

Gjermani vitet e fundit. Nëse vitin 2007 qytetarët ka paguar

mesatarisht rreth 21 cent euro për kilovat-orë, çmimi ditët e sotme

është rreth 29 cent euro. Në çdo kilovat-orë energji elektrike të paguar

qytetarët kontribuoj financimin e zgjerimit të burimeve të

rinovueshme përmjet të ashtuquajturës "tarifë shtesë e EEG-së". Për

vitin 2019 kjo tarifë është 6,4 cent. Ajo çfarë qytetarët paguaj vërtetë

fund varet nga ndërveprimi i faktorëve të ndryshëm të çmimit.

Kështu çmimi bursën e energjisë elektrike ka rë ndjeshëm. Kjo

është për shkak të sasive rritje të energjisë elektrike nga burimet

e rinovueshme, të cilat shiten bursat e energjisë. Të dy elementët

e çmimeve të llogaritura së bashku, tarifa shtesë e EEG-së dhe çmimi

i energjisë elektrike bursë, ja trend rës që prej katër vjetësh.

Si rezultat, edhe shpenzimet mesatare për energji elektrike për familjet

private ka mbetur të qëndrueshme për të njëjtën periudhë. Me kalimin

një sistem ankandi kostot për financimin e energjisë nga burime të

rinovueshme do të ulen dhe ekonomia familjare do të lehtësohet më tej.

Për qytetarët është gjithashtu e rëndësishme që ekonomia gjermane

të mos jetë e mbingarkuar. Kostot e larta të energjisë reflektohen

çmimet e produkteve për konsumatorët dhe ndikoj

konkurrueshmëri e kompanive gjermane. Për këtë arsye Gjermania

i ka përjashtuar pjesërisht nga tarifa shtesë e EEG-së kompanitë që

harxhoj shumë energji. Ky lehtësim është i lidhur të njëjtën kohë

me kërkesën për të investuar më shumë efiçencën e energjisë.

1994

Futet treg automjeti i parë elektrik

i prodhuar seri Evropë.

1995

Berlin zhvillohet Konferenca e parë e Kombeve të Bashkuara për

Ndryshimet Klimatike. Filloj bisedimet për reduktimin global të

emetimeve të gazeve me efekt serrë.


14 | Energiewende Gjermani

Mbrojtja e klimës

Reduktimi i gazeve

me efekt serrë

"Energiewende" është një komponent qendror i mbrojtjes së klimës. Qëllimi i përbashkët është

që të kufizohen një masë të qëndrueshme pasojat e ndryshimit të klimës për njerëzit, natyrën

dhe ekonomi. Sipas përllogaritjeve të Panelit Ndërqeveritar për ndryshimet Klimatike (PNNK)

ngrohja globale lejohet të arrijë maksimumi 2 gradë Celsius më shumë krahasim temperaturat

epokën para industriale. Prandaj atmosferë lejohet të emetohet vetëm një sasi e caktuar

e gazeve me efekt serrë. Meqë tashmë 65% e kësaj sasie gjendet atmosferë, ja të nevojshme

përpjekjet e shumta globale dhe kombëtare për të reduktuar emetimet e gazeve me efekt serrë.

Dioksidi i karbonit është ai që kontribuon më së shumti ndryshimin e klimës. Para së gjithash

ai krijohet nga djegia e lëndëve djegëse fosile. Më shumë se 1/3 e të gjitha gazeve me efekt

Gjermani dhe mbarë botën shkaktohet nga termocentralet elektrike. Për rrjedhojë, kalimi

burime neutrale për klimën, si p.sh. energjia nga burime të rinovueshme, është element qendror

për mbrojtjen e klimës.

Objektivat për klimën dhe progresi

Reduktimi i planifikuar dhe i arritur i gazeve me efekt serrë (krahasuar me 1990)

Nga krijohen gazet me efekt serrë?

Të gjitha të dhënat milio to CO 2

ekuivalent 2017

Objektivi

2030

-40% -23%

Evropa

(BE-28)

Arritur

2016

Objektivi

2030

min.

-55% -28%

Arritur

2017

Gjermania

905 milio to

...

328

91

171

39

193

72

10

Sektori i energjisë

Familjet

Transporti

Biznesi, tregtia, shërbimet

Industria

Bujqësia

Të tjera

© dpa/Luftbild Bertram © dpa/MiS

1996

Evropa vendos të liberalizojë tregjet e saj të energjisë elektrike dhe gazit, të cilët më parë ishin të

kufizuar territoret fikse kombëtare. Komisioni i BE-së bën publike strategji e tij të parë të

përbashkët evropiane për zgjerimin e energjive të rinovueshme.


© iStock/ querbeet

Energiewende Gjermani | 15

Si e ka reduktuar Gjermania emetimin e saj të gazeve me efekt serrë?

Të gjitha të dhënat milio to CO 2

ekuivalent

1250

1990

1121

1995

1046

2000

994

2005

910

2010

905

2017

Me nshkrimin e Protokollit të Kiotos vitin 1997 Gjermania

u angazhua që të reduktojë me 21% emetimet e gazeve me efekt serrë

deri vitin 2012, krahasuar me nivelet e vitit 1990. Që nga ajo kohë

Gjermania ka bërë përparime të dukshme. Në 2017, rënia e arritur

ishte tashmë 28%. Për të gjeneruar një miliardë euro, kompanitë sot

Gjermani shkaktoj sot vetëm gjysmën e gazeve me efekt serrë

krahasuar me 1990.

Deri vitin 2030 Gjermania dëshiron të rrisë ndjeshëm përpjekjet

e saj dhe të pakësojë emetimet kombëtare të gazeve serrë me të

paktën 55%. Deri vitin 2050 emetimet duhet të bien nga 80 deri

95% krahasim me nivelet e vitit 1990. Këto synime kombëtare

të reduktimit të emetimeve ja të përfshira politikën evropiane

dhe ndërkombëtare të mbrojtjes së klimës. Kryetarët e shteteve dhe të

qeverive të BE-së ka vendosur që të reduktoj me 20% emetimet

e gazeve të tyre serrë deri vitin 2020, dhe të paktën 40% deri

vitin 2030. 195 shtete mbarë botën miratuan Marrëveshjen e Parisit

dhjetor të vitit 2015. Me qëllimet e tyre për mbrojtjen e klimës ata

duan të kufizoj ngrohjen globale më pak se 2 gradë Celsius gjatë

këtij shekulli.

Instrumenti kryesor evropian për mbrojtjen e klimës është tregtimi

i kuotave të shkarkimeve të karbonit, i cili përcakton një kufi të sipërm

fiks për shkarkimet totale të ndotësve të të gjithë pjesëmarrësve. Ai

është i detyrueshëm për të gjithë shkaktarët e mëdhenj të gazeve

me efekt serrë dhe përfshin një pjesë të madhe të emetimeve të CO 2

nga sektori i energjisë dhe industrisë. Për çdo ton gaz me efekt serrë

kompanitë duhet të disponoj certifikata për sasi përkatëse. Nëse

sasia nuk mjafton, ata mund të blej certifikata e emetimit ose të

investoj teknologji miqësore ndaj klimës. Kështu emetimet CO 2

shmangen atje ku është më e volitshme. Deri vitin 2030 duhet të

emetohen 43% më pak gaze serrë të gjithë sektorët e mbuluar nga

tregtimi i kuotave të emetimeve, krahasim me vitin 2005.

Në mënyrë që Gjermania të arrijë objektivat e saj kombëtare të

reduktimit, qeveria federale ka miratuar "Programin e veprimit

për mbrojtjen e klimës 2020" dhe "Planin për mbrojtjen e klimës

2050". Programi i veprimit përmban masa të ndryshme për të rritur

efiçencën e energjisë dhe për ta bërë transportin, industri dhe

bujqësi më miqësore ndaj mjedisit. Plani për mbrojtjen e klimës

përcakton objektivat afatgjata të reduktimit të CO 2

për sektorët

e veçantë, si p.sh. sektori energjetik ose industria.

1997

Miratohet Protokolli i Kiotos për reduktimin mbarë botën të gazeve me

efekt serrë. 191 shtete e ka ratifikuar marrëveshjen që nga ajo kohë.


16 | Energiewende Gjermani

Energjia bërthamore

Heqja dorë nga

energjia bërthamore

Përdorimi i energjisë bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike ka shkaktuar

mosmarrëveshje të forta Gjermani për disa dekada. Për shumë gjerma rreziku i teknologjisë

është vështirë të vlerësohet dhe ata frikësohen për pasojat e mundshme për njeriun, natyrën

dhe mjedisin si rezultat i aksidenti reaktor. Aksidenti Çernobil Ukrai (1986), nga i cili

u ndotën edhe pjesë të Gjermanisë, i konfirmon këto frikësime. Në vitin 2000, qeveria federale

mori vendimin të tërhiqej plotësisht nga përdorimi i energjisë bërthamore për prodhimin

e energjisë elektrike dhe për të kaluar sigurimin e energjisë nga burimet e rinovueshme.

Marrëveshja e përgjithshme e lidhur me operatorët e centraleve bërthamore vendosi një kufizim

të afatit të përdorimit të objekteve ekzistuese dhe ndalimin e ndërtimit të centraleve të reja.

© dpa/Uli Deck

Në vitin 2010 ky rregull u ndryshua. Centralet ekzistuese ende funksionim do të operoj

për një kohë më të gjatë, për të shërbyer si urë derisa energjitë nga burimet e rinovueshme të

siguroj një zëvendësim të plotë të tyre. Pas aksidentit të reaktorit Fukushima, Japoni,

mars 2011 qeveria federale e tërhoqi këtë vendim.

Për shkak të rreziqeve të mëdha, centralet bërthamore ka shpenzime të larta për sigurimet

dhe mekanizmat e sigurisë. Prandaj një heqje dorë nga fuqia bërthamore është gjithashtu

kuptimplotë edhe aspektin ekonomik.

Kur do të mbyllen centralet bërthamore?

Reduktimi i planifikuar i kapacitetit të centraleve bërthamore gjermane deri fund të vitit 2022

Kapaciteti total

i centraleve bërthamore

Fukushima

43 %

Nëntor 2003

Maj 2005

Gusht 2011

57 %

Maj 2015

Dhjetor 2017

Dhjetor 2019

Dhjetor 2021

Dhjetor 2022

2000 2005 2010 2015 2020

1998

Gjermania miraton një ligj për liberalizimin

e tregut të saj të gazit dhe energjisë elektrike.

2000

Komisioni i BE-së bën publike strategji e parë të përbashkët

për energjitë e rinovueshme, efiçencën e energjisë dhe mbrojtjen

e klimës Evropë.


Energiewende Gjermani | 17

© dpa/Jens Wolf

Ku ndodhen centralet bërthamore Gjermani?

Centrale të ndaluara dhe centrale funksionim

Prodhimi më i lartë vjetor shifra

Vlera më e lartë e prodhimit vjetor të energjisë elektrike

terravat-orë

Unterweser

2011

Lingen

1997

Philippsburg 1

2011

Emsland

2022

Mühlheim-Kärlich

2001

Biblis A + B

2011

Stade

2003

Philippsburg 2

2019

Neckarwestheim 1

2011

Brunsbüttel

2011

Obrigheim

2005

Brokdorf

2021

Krümmel

2011

Grohnde

2021

Würgassen

1994

Grafenrheinfeld

2015

Neckarwestheim 2

2022

Isar 1

2011

Gundremmingen B

2017

Gundremmingen C

2021

Isar 2

2022

Rheinsberg

1990

Greifswald

1990

Viti i mbylljes së planifikuar

Viti i mbylljes

Centrale bërthamore

të ndaluara tashmë

Centrale bërthamore

funksionim

171 TWh

Të gjitha centralet

bërthamore gjermane

2001

217 TWh

Të gjitha energjitë e rinovueshme

2017

Parlamenti gjerman miratoi me shumicë të cilësuar për të përfunduar

sa më shpejt të jetë e mundur përdorimin e energjisë bërthamore për

prodhimin e energjisë elektrike. Disa centraleve bërthamore iu desh

ta përfundonin prodhimin e energjisë elektrike me hyrjen fuqi të

ligjit, dhe impiantet e mbetura do të ndërpresin gradualisht operacionet

e tyre të energjisë deri fund të vitit 2022. Gjatë kësaj kohe Gjermani

siguroj furnizim me energji elektrike ende shtatë centrale bërthamore.

Ato furnizoj rreth 1/8 e prodhimit kombëtar të energjisë elektrike.

Sfidat që sjell përdorimi i energjisë bërthamore demonstrohen

gjithashtu edhe nga problemi i asgjësimit të nevojshëm të mbetjeve

radioaktive. Për të mbrojtur popullatën dhe mjedisin, ato duhet të

ruhen të ndara mënyrë të sigurt nga biosfera për kohë shumë të

gjatë. Sipas mendimit të ekspertëve kjo arrihet më së miri përmjet

një depozitimi përfundimtar formacione të thella gjeologjike.

Gjermania dëshiron që mbetjet e saj radioaktive t'i asgjësojë

vendin e saj. Por kërkimi për një vendndodhje të përshtatshme për

një depozitim përfundimtar është i vështirë. Popullata vende të

mundshme ose tashmë të eksploruara ka reaguar deri tanimë

mënyrë refuzuese.

Prandaj Gjermania tashmë po përdor një qasje të re, duke i përfshirë

të gjitha pjesët e shoqërisë një proces kërkimor transparent dhe me

baza shkencore. Vendndodhja për depozitimin përfundimtar duhet

të jetë gjetur deri vitin 2031, për të ruajtur veçanti materialet

e mbetura me radioaktivitet të lartë. Ky vend duhet të ofrojë siguri

më të mirë të mundshme për një hapësirë kohore prej një milion vitesh.

Për rrjedhojë, depozitimi përfundimtar rrit edhe kostot për energji

bërthamore.

Për mbetjet me nivel të ulët dhe të mesëm radioaktiviteti Gjermania

ka miratuar tashmë një vend depozitimi për këto lloj mbetjesh. Vendi

i depozitimit "Konrad" është planifikuar të vihet funksionim

vitin 2022.

2000

Hyn fuqi ligji për burimet e rinovueshme të energjisë

(EEG). Ai do të jetë nxitësi vendimtar për zgjerimin

e energjive të rinovueshme Gjermani.

2000

Qeveria federale vendos për heqjen dorë nga energjia

bërthamore; afati maksimal i lejuar për funksionimin

e një centrali bërthamor: 32 vjet.


18 | Energiewende Gjermani

© dpa/Jens Büttner

2002

Hyn fuqi rregullorja e parë për kursimin e energjisë. Ajo përcakton

kërkesat për efiçencën e përgjithshme të energjisë për ndërtesat e reja

dhe ato ekzistuese.


Energiewende Gjermani | 19

Ekonomia dhe vlera e shtuar

"A nuk e humbin pun

e tyre shumë njerëz si rezultat

i "Energiewende"?

Investimet e mëdha impiante të reja të të

gjitha energjive nga burime të rinovueshme

Investimet vjetore impiantet e prodhimit Gjermani, miliardë €

Sa vende pune ofroj energjitë nga

burime të rinovueshme?

Vendet e pus Gjermani, 2016

160200

Energjia eolike

338600

Vende pune

105600

45200

Biomasa

Energjia diellore

4,6

2000

27,3

2010

15,1

2016

20300

Gjeotermale

7300

Hidrike

Jo, përkundrazi. "Energiewende" është diçka që ia vlen edhe nga

pikëpamja ekonomike: ajo zvogëlon ndotjen e mjedisit, emetimin

e gazeve me efekt serrë, promovon inovacionin, rrit vlerën e shtuar

Gjermani dhe shmang kostot për importin e energjisë. Në

zgjerimin e energjive burime të rinovueshme ose rehabilitimin

e ndërtesave pjesa më e madhe e ardhurave mbetet brenda vend.

Sepse detyrat që kërkoj shumë pu, si instalimi ose mirëmbajtja,

realizohen nga vetë kompanitë vendase.

Nëpërmjet zgjerimit energji nga burime të rinovueshme dhe nga

investimet efiçencën e energjisë po krijohen profile të reja pune dhe

vende pune sektorët e së ardhmes. Kështu për shembull, nga masat

e ndryshme të zbatuara për efiçencën e energjisë vetëm sektorin

e industrisë, tregtisë dhe rehabilitimit të ndërtesave ja krijuar më

shumë se 560 000 vende pune. Dhe investimet energji nga burime

të rinovueshme ka më shumë se dyfishuar numrin e punonjësve

këtë sektor brenda dhjetë vitesh.

Këto vende të reja pune po zëvendësoj pjesërisht vendet e pus

sektorët industrialë që ja shumë të varur nga lëndët djegëse fosile,

veçarisht nxjerrjen e naftës, gazit dhe qymyrit, si dhe prodhimin

e energjisë elektrike. Përveç kësaj ka ndryshime të përgjithshme

strukturore. Kështu për shembull, liberalizimi i tregjeve të energjisë

Evropë rrit konkurrencën dhe kjo kërkon më shumë efiçencë nga ana e

kompanive. Të gjithë këta faktorë së bashku çoj edhe një përshtatje

të vendeve të pus. Prandaj numri i putorëve kompanitë

sektorin e energjisë konvencionale ka rë vitet e fundit.

2003

Evropa miraton një sistem detyrues të tregtimit të

kuotave të emetimeve për gazet me efekt serrë.

2004

Sektori i energjisë nga burime të rinovueshme

puson 160 000 persona Gjermani.


20 | Energiewende Gjermani

"Energiewende" rrafshin ndërkombëtar

"Energiewende mund të

funksionojë Gjermani -

por çfarë ndodh me vendet

e dobëta nga ana ekonomike?"

© dpa/epa Business Wire

"Energiewende" nuk është luks, përkundrazi ajo mbështet një zhvillim të qëndrueshëm

dhe ekonomik të suksesshëm. Sepse "Energiewende" është një nxitës i inovacionit, i cili

i jep shtysë rritjes, mirëqenies dhe pusimit sektorët premtues të së ardhmes. Kështu

që nuk është çudi që të njëjtën kohë të gjitha vendet botë të duan ta bëj më të

qëndrueshëm sistemin e tyre energjetik.

Thuajse të gjitha vendet dëshiroj të zgjeroj energji nga burime të rinovueshme

Vende me politika për energjitë nga burime të rinovueshme

Më shumë se një mekanizëm mbështetës

Tarifa "feed-in"/pagesa premium

Kuotat më të ulëta për energjitë

e rinovueshme

Tenderët

Matje rrjet - konsumi i energjisë dhe

injektimi nga sistemet e vogla fotovoltaike,

shpesh private, kompensohen me njëri-tjetrin

Mbështetja financiare

Nuk ka politika nxitëse ose nuk disponohen

të dhëna

Çmimet për teknologjitë e rinovueshme inovative, si ato eolike dhe diellore, ka

ndjeshëm vitet e fundit mbarë botën. Përveç kësaj, kontribut të rëndësishëm ka dhë

investimet e hershme kërkim dhe zhvillim, si dhe financimi i energjive të rinovueshme për

të hyrë tregun e vendeve të ndryshme të industrializuara, veçarisht Gjermani.

Falë uljes së kostove të investimeve dhe uljes së kostove operative, energjitë nga burime

të rinovueshme disa rajone të botës ja konkurruese sot pa marrë subvencione. Për

shembull, Amerikën Veriore dhe Jugore, parqet eolike dhe impiantet e mëdha të energjisë

diellore furnizoj energji elektrike me çmim më të lirë sesa termocentralet e reja elektrike

me lëndë djegëse fosile. Vende si Kina, Brazili, Afrika e Jugut ose India ja vende lider

zgjerimin e burimeve të rinovueshme. Por megjithatë, shpërndarja e tyre është vështirësuar

pjesërisht, sepse vendet subvencionoj lëndë djegëse fosile për të mbajtur të ulët çmimet

2005

Fillon tregtia evropiane e kuotave

të shkarkimeve. Marrin pjesë të

gjitha shtetet e BE-së.

2007

BE-ja miraton një paketë për energji dhe klimën për vitin

2020, me objektiva detyruese për zgjerimin e energjive nga

burime të rinovueshme, mbrojtjen e klimës dhe efiçencën

e energjisë.

2007

Louis Palmer fillon një turne botëror me

"taksi diellore". Automjeti furnizohet vetëm

me energji diellore. Udhëtimi zgjat 18 muaj.


Energiewende Gjermani | 21

© dpa

për konsumatorin. Me rreth 325 miliardë dollarë çdo vit, këto

subvencione ja më shumë se dyfishi i subvencioneve për energjitë

nga burime të rinovueshme. Nëse këto para do të përdoreshin për

programe për përmirësimin e efiçencës së energjisë, atëherë do të

kishte dispozicion tre herë më shumë fonde.

të planifikimit dhe kohë ndërtimi më të shkurtra sesa centralet

bërthamore ose centralet me qymyr. Në këtë mënyrë ato u ofroj

shumë njerëzve aksesin e parë energji elektrike. Kjo është

gjithashtu një arsye përse shumë vende ka ngritur programe

financimi për energjitë nga burime të rinovueshme.

Ku ndodhet shumica e impianteve për botë?

Kapaciteti i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike deri vitin 2017

1 | SHBA

1 | Britania e Madhe

Biomasse

2 | Kina

3 | India

Era det

të hapur

2 | Gjermania

3 | Danimarka

1 | SHBA

1 | Kina

Gjeotermale

2 | Filipine

3 | Indonezi

Era tokë

2 | SHBA

3 | Gjermania

1 | Kina

1 | Kina

Energjia hidrike

2 | Brazili

3 | SHBA

Fotovoltaike

2 | Japonia

3 | Gjermania

Duke qe burime të brendshme, energjitë e rinovueshme zvogëloj

varësi nga importet e energjisë, si dhe nga luhatja e çmimeve të

tregut për lëndët djegëse fosile. Ato mund të japin një kontribut të

rëndësishëm plotësimin e kërkesës gjithnjë e rritje për energji

të vendeve zhvillim dhe atyre të zhvilluara, pa shkaktuar rritje të

emetimeve të gazeve me efekt serrë ose dëmtim lokal të mjedisit.

Burimet e rinovueshme ja gjithashtu alternativa më ekonomike

rajonet me infrastrukturë të pazhvilluar, ku prodhimi i energjisë

elektrike duhet të realizohet nga gjeneratorët e naftës me kosto

të lartë. Impiantet e energjisë diellore dhe parqet eolike mund të

instalohen kohë relativisht të shkurtër; atyre u nevojiten faza

Gjermania mbështet politikën energjetike të qëndrueshme,

inovative dhe të përballueshme mbarë botën; dhe ndan më tej

përvojat e saj me "Energiewende" me vendet e tjera. Kështu krijohet

një bashkëpunim i ngushtë me fqinjët evropia dhe partnerët

ndërkombëtarë. Gjermania luan një rol aktiv komitetet dhe

organizatat shumëpalëshe dhe merr pjesë një numër të madh

partneritetesh bilaterale për energji me vende si India, Kina, Afrika

e Jugut, Nigeria ose Algjeria.

2008

Gjermania fut përdorim certifikatën e performancës së energjisë ndërtesa: ajo jep

informacion për konsumin e energjisë dhe cilësi energjetike të ndërtesave.

Ligji për ngrohjen me energji të rinovueshme parashikon që një pjesë e caktuar e

energjisë për ngrohje ndërtesat e reja duhet të sigurohet nga burimet e rinovueshme.

2009

75 shtete themeloj Agjenci Ndërkombëtare

për Energjitë e Rinovueshme (IRENA).


22 | Energiewende Gjermani

Rrjeti i energjisë elektrike

Një rrjet inteligjent

© dpa/Stefan Sauer

Transformimi i sistemit energjetik ka nevojë për një infrastrukturë moderne dhe efikase.

Prandaj linjat për energji elektrike duhet të zgjerohen dhe i gjithë sistemi duhet të bëhet

më fleksibël. Kur centralet bërthamore gjermane të mbyllen, prodhimin e energjisë do të

marrin përsipër energjitë e rinovueshme veçanti veri dhe lindje të Gjermanisë. Kjo

energji nevojitet jug të vendit. Aty duhet të zëvendësohen centralet bërthamore, dhe kjo

është zona ku jetoj shumë njerëz dhe ku ja vendosur ndërmarrje të mëdha industriale.

Autostradat e reja të energjisë elektrike me teknologji veçarisht efikase do të transportoj

energji e erës nga Gjermania veriore dhe lindore drejtpërdrejt jug.

Rrjeti elektrik gjerman me gjatësi

1,8 milio kilometra

Ku do të zgjerohet rrjeti elektrik?

Linjat e reja dhe të planifikuara rrjetin gjerman të tensionit të lartë

Ende jo proces miratimi

HAMBURG

Në proces miratimi

BREMEN

Miratuar ose ndërtim

Realizuar

HANOVËR

BERLIN

Nyjë lidhëse e rrjetit

Park eolik det të hapur

Linjë lidhëse det

DORTMUND

LAJPZIG

DYSELDORF

DRESDEN

KËLN

FRANKFURT

MBI MAIN

Kjo është sa

45

herë perimetri i Tokës ekuator

SHTUTGART

NYRENBERG

MYNIH

Nxitësi i dytë i zgjerimit të rrjetit Gjermani është tregu i brendshëm evropian për energji.

Në mënyrë që energjia elektrike të transmetohet pa pengesa të gjithë Evropën dhe të bëhet

më e lirë për konsumatorët, Evropa ka nevojë për një infrastrukturë të fortë brenda dhe përtej

kufijve të saj. Operatorët evropia të sistemeve të transmetimit paraqesin çdo dy vjet një plan të

përbashkët për zhvillimin e rrjetit. Të gjitha projektet gjermane ja të përfshira këtë plan.

Operatorët përgjegjës të rrjetit kryej një vlerësim të vetin, me një parashikim për 10 deri

20 vjet, se për çfarë linjash elektro-energjetike ka nevojë Gjermania. Propozimet e tyre

shqyrtohen nga një autoritet shtetëror, Agjencia Federale e Rrjetit, një proces me shumë

faza me pjesëmarrje intensive të publikut. Ajo përdor qasjen e dialogut për të përcaktuar se cila

zgjidhje i plotëson më së miri nevojat e njerëzve, mjedisit dhe ekonomisë.

2009

Ligji për zgjerimin e linjave të transmetimit të energjisë (ENLAG)

përshpejton miratimin e linjave të reja të tensionit të lartë.

2010

Qeveria federale miraton një koncept për energji me një strategji

afatgjatë për furnizimin me energji të Gjermanisë deri vitin 2050.


Energiewende Gjermani | 23

© dpa/euroluftbild.de/Hans Blossey

Energiewende është projekti i Gjermani

për të dërguar njeriun ”.

Frank-Walter Steinmeier, President Federal

Edhe rrjeti i shpërndarjes duhet të jetë gjithashtu i përshtatshëm për

"Energiewende". Në fillim ishte menduar vetëm për shpërndarjen e mirë

të energjisë elektrike te konsumatorët. Funksiononte si një rrugë me

një drejtim. Sot, pothuajse të gjitha sistemet diellore dhe shumë turbina

me erë injektoj energji elektrike rrjetin e shpërndarjes. Ajo që

nuk konsumohet vend rrjedh drejtim të kundërt. Përveç kësaj,

prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme luhatet për shkak

të kushteve të motit. Kur dielli ndriçon, sistemet diellore gjeneroj

shumë energji elektrike, kur ka re, fuqia e tyre bie me shpejtësi. Në

mënyrë që rrjetet e shpërndarjes të mbeten të qëndrueshme, madje

edhe me prodhime të pasigurta, ato duhet të zhvillohen më tej rrjete

inteligjente. Në një "Smart Grid" të tillë, të gjithë aktorët komunikoj

me njëri-tjetrin: nga prodhimi tek transmetimi, magazinimi dhe

shpërndarja deri te përdoruesi i fundit. Kështu prodhimi dhe konsumi

i energjisë elektrike mund të koordinohen më mirë me njëri-tjetrin dhe

të përshtaten një kohë të shkurtër.

Si funksionon një Smart Grid?

Paraqitje e thjeshtuar e aktorëve, infrastrukturës dhe kanaleve të komunikimit

Rrjeti i transmetimit,

rrjeti i shpërndarjes

Kontrolli dhe komunikimi

Matësi inteligjent

Prodhimi i energjisë elektrike

burimet konvencionale dhe të rinovueshme

Konsumatorët

privatë, industria, tregtia

Tregu

furnizimet, shërbimet,

tregtimi i energjisë

Transiti

vendet fqinje të BE-së

Lëvizshmëria

autovetura, transporti

publik

Ruajtja

bateri, sistemet e ruajtjes

2010

E-ja miraton një direktivë për performancën e energjisë për

ndërtesat. Mbas vitit 2021 të gjitha ndërtimet e reja duhet të je

ndërtesa me performancë "afër zero energji".

2010

Agjencia Gjermane e Energjisë publikon një studim për zgjerimin

e nevojshëm të rrjetit të energjisë elektrike për një pjesë rreth 40%

të energjisë nga burimet e rinovueshme Gjermani.


24 | Energiewende Gjermani

Siguria e furnizimit

"A nuk mund të sigurohet

furnizimi me kaq shumë

energji elektrike nga era

dhe dielli?"

© dpa/Moravic Jakub

Gjermat mund të je të qetë pasi e ka të siguruar furnizimin me energji elektrike edhe

të ardhmen. Furnizimi me energji elektrike Gjermani është ndër më të mirët botë. Në

8760 orë të një viti, energjia elektrike ndërpritet mesatarisht vetëm 12,8 minuta. Në fakt, kjo

vlerë është përmirësuar gjatë viteve të fundit, pavarësisht kontributit rritje nga energjia e

erës dhe ajo diellore.

Ndërprerjet e energjisë Gjermani ja shumë të rralla

Kohëzgjatja mesatare e ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike minuta, 2013

10,0 Luksemburg

11,3 Danimarkë

12,8 Gjermani (2016)

15,0 Zvicër

15,3 Gjermani (2013)

23,0 Holandë

68,1 Francë

70,8 Suedi

254,9 Poloni

360,0 Maltë

Ndërprerjet e energjisë ja të rralla për shkak të luhatjeve prodhimin e energjisë. Në

shumicën e rasteve ato shkaktohen nga shkaqe të jashtme ose gabime njerëzore. Ky ishte

gjithashtu rasti ndërprerjen e fundit më të gjatë pjesë të Gjermanisë më 4 ntor 2006.

Shkaku për ndërprerjen e energjisë për disa orë ishte shkëputja e planifikuar e një linje

elektrike. Kjo çoi një mbingarkesë të linjave të tjera dhe një reaksion zinxhir rrjetin

elektrik evropian. Si rezultat i kësaj ngjarjeje, mekanizmat e sigurisë Gjermani dhe

vendet fqinje evropiane ja përmirësuar më tej.

Për shembull, për të shmangur mungesat, Gjermania ka ngritur një rezervë fikse me centrale

elektrike shtesë. Ato ja të rëndësishme veçarisht muajt e dimrit. Sepse këtë periudhë

të vitit konsumi është tepër i lartë dhe impiantet e prodhimit të energjisë nga era Gjermani

prodhoj pjesën dërrmuese të energjisë elektrike. Nëse rrjetet e energjisë elektrike ka

ngarkesë tepër të lartë, sepse qarkullon shumë energji nga veriu për jug, atëherë këto

centrale elektrike rezervë plotësoj kërkesën jug.

2011

Një aksident i rëndë ndodhi një central bërthamor Fukushima, Japoni.

Gjermania vendos të përshpejtojë heqjen dorë nga përdorimi i energjisë bërthamore për

prodhimin e energjisë deri vitin 2022. Tetë impiante të vjetra u mbyllën menjëherë.

2011

Komisioni i BE-së publikon "Udhërrëfyesi për Energji

2050" me një strategji afatgjatë për mbrojtjen e klimës

dhe furnizimin me energji Evropë.


Energiewende Gjermani | 25

© dpa/euroluftbild.de/Hans Blossey

Energjitë nga burime të rinovueshme furnizoj, orë të caktuara,

një pjesë deri mbi 60% të furnizimit me energji elektrike Gjermani.

Këto vlera do të rriten më tej vitet e ardhshme. Këtu energjitë

nga burimet e ndryshme të rinovueshme plotësoj njëra-tjetrën.

Projektet pilot ka treguar se mund të kombinohet prodhimi nga

impiantet e ndryshme dhe së bashku ato të siguroj një furnizim

shumë më të besueshëm me energji elektrike. Në fazat e "qetësisë

së errët", kur as dielli nuk ndriçon dhe as era nuk fryn, centralet

elektrike fleksibël konvencionale plotësoj boshllëkun. Para së

gjithash, termocentralet me gaz ja të përshtatshme për këtë qëllim,

por edhe hidrocentralet me rezervuar me pompim dhe impiantet

bioenergjetike mund të furnizoj gjithashtu shpejt energji elektrike.

Në perspektivën afatmesme dhe afatgjatë, periudha të tilla duhet të

kapërcehen edhe përmjet depozitimit të energjisë.

Një rol të rëndësishëm luaj vetë konsumatorët e energjisë. Ata mund

të marrin stimuj për të konsumuar energji elektrike kur ka shumë

më tepër dispozicion, si p.sh. gjatë periudhave me erë të fortë.

Konsumatorët e mëdhenj siç ja fabrikat apo magazinat frigoriferike

mund të lehtësoj dukshëm sistemin e përgjithshëm.

Detyra e madhe është riorganizimi i tregut të energjisë elektrike. Për

këtë qëllim Gjermania ka nisur një proces reformash dhe ka zbatuar

hapat e parë. Një shenjë e rëndësishme dalluese është fleksibiliteti.

Të gjithë aktorët tregun e energjisë elektrike duhet të reagoj sa

më mirë të jetë e mundur ndaj luhatjeve të prodhimit të energjisë

elektrike nga era dhe dielli. Në të njëjtën kohë, rrjetet ka nevojë për

konkurrencë midis mundësive të ndryshme të balancimit, mënyrë

që të mbaj të ulëta kostot e përgjithshme.

Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, rritja e përbashkët e tregjeve

rajonale deri më tani të ndara të energjisë elektrike Evropë dhe

zgjerimi ndërkufitar i rrjeteve çoj një stabilitet dhe fleksibilitet

më të madh edhe Gjermani.

Si luhatet prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme?

Prodhimi i energjisë elektrike nga të gjitha burimet e energjisë dhe konsumi i të energjisë elektrike Gjermani gjatë vitit 2017

100 GW

Prodhimi dhe konsumi i energjisë elektrike

80 GW

60 GW

40 GW

20 GW

0 GW

Janar 17 Shkurt 17 Mars 17 Prill 17 Maj 17 Qershor 17 Korrik 17 Gusht 17 Shtator 17 Tetor 17 Nëntor 17 Dhjetor 17 Janar 18

Central elektrik konvencional

Impiant diellor Era tokë Era det të hapur Energjia hidrike Biomasa

Konsumi i energjisë

2012

Protokolli i Kiotos zgjatet deri vitin 2020

Konferencën për Klimën Doha.

2013

Gjermania miraton ligjin e parë federal të planifikimit

të kërkesave për zgjerimin e nevojshëm të rrjetit të

transmetimit të energjisë elektrike.


26 | Energiewende Gjermani

Ruajtja

Energjia për

rezervë

© dpa/Hannibal Hanschke

Në vitin 2050, 80% e energjisë elektrike do të vij nga burime të rinovueshme, kryesisht nga

energjia e erës dhe sistemet fotovoltaike. Kur papritmas Gjermani as dielli nuk ndriçon dhe

as era nuk fryn, nevojitet një sistem energjetik që mund të përshtatet shpejt dhe me fleksibilitet

situata të tilla. Një mundësi ja depozituesit e energjisë. Në periudhat me shumë erë dhe

diell ato mund të marrin energji. Në varësi nga nevojat tuaja, ato mund të furnizoj energji

edhe kohë pa erë, errësirë dhe qiellit të mbuluar nga retë.

Ruajtja e energjisë shtëpi: bateritë

Kombinimi i një sistemi fotovoltaik dhe baterisë për konsum

vetjak dhe injektim rrjet

Përdorimi i rezervuarëve natyrorë:

Liqenet me pompim

Ndërtimi i një sistemi me liqen me pompim

Sistemi fotovoltaik

Rezervuari i sipërm

Motori/

Gjeneratori

Transformatori

1.

2.

Ruajtja bateri

Konsumi vetjak:

përdorimi direkt i energjisë

nga dielli ose bateria

Injektimi rrjet

i energjisë së tepërt

Depozitimi i energjisë

Energjia elektrike (e tepërt) vë

lëvizje turbin, uji pompohet

rezervuarin e sipërm

Pompa turbina

100 000 depozitues bateri funksion Kapcitet 9,2 GW funksionim, 4,5 GW ndërtim

1.

2.

Rezervuari

i poshtëm

Dhënia e energjisë së ruajtur

Uji rrjedh poshtë, vë lëvizje turbin,

turbina prodhon energji dhe e injekton rrjet

Ekzistoj shumë zgjidhje për depozitimin e energjisë: Depozitimi afatshkurtër, siç ja

bateritë, kondensatorët ose bateritë me volan mund të marrin dhe të japin energji elektrike

disa herë brenda një dite. Por ato ofroj vetëm një kapacitet të kufizuar.

Për të ruajtur energji elektrike për një periudhë më të gjatë kohore, Gjermani përdoren

veçanti hidrocentralet me rezervuar me pompim. Një kapacitet rreth 9 GWh nga

hidrocentralet me rezervuar me pompim është aktualisht i lidhur rrjetin gjerman, ku një

pjesë e impianteve gjenden Luksemburg dhe Austri. Kështu, Gjermania ka kapacitetin

më të madh Bashkimin Evropian, por mund ta zgjerojë këtë vetëm mënyrë të kufizuar.

Prandaj, ekziston një bashkëpunim intensiv me vendet që ka kapacitete të mëdha

depozitimi. Mbi të gjithë, këto vende ja Austria, Zvicra dhe Norvegjia.

Një alternativë tjetër për ruajtjen afatgjatë të energjisë ja depozitat e ajrit të ngjeshur. Këtu,

energjia e tepërt përdoret për të ngjeshur ajrin rezervuarët ntokësorë, siç ja zgavrat e

2013

Makina e parë e zhvilluar plotësisht

nga e para me motor të pastër elektrik

prodhohet seri Gjermani.

2013

Vihet pu impianti i parë botë

i konvertimit të energjisë elektrike gaz

Gjermani, i nivelit industrial.

2014

Gjermania reformon ligjin për burimet

e rinovueshme të energjisë. Për herë të parë

ajo përmban objektiva vjetore të zgjerimit dhe

përshpejton integrimin e tregut.


Energiewende Gjermani | 27

© Paul Langrock

kubeve kripore. Nëse nevojitet, ajri i ngjeshur përdoret për të vë

lëvizje një gjenerator dhe për të prodhuar kështu energji elektrike.

Një koncept edhe më premtues për ruajtjen afatgjatë të energjisë është

shndërrimi i energjisë elektrike gaz (power-to-gas). Këtu energjia

elektrike nga burimet e rinovueshme konvertohet hidrogjen ose gaz

natyror sintetik përmjet procesit të elektrolizës. Avantazhet: hidrogjeni

ose gazi natyror mund të ruhet, të përdoret direkt ose të injektohet

rrjetin e gazit natyror. Ato mund të transportohen lehtë dhe të përdoren

mënyrë fleksibël. Centralet elektrike mund t'i kthej ato sërish

energji elektrike dhe ngrohjes, sipas nevojës, dhe konsumatori fundor

mund të gatuajë, të ngrohet ose të furnizojë automjetin e tij me to.

Për këtë arsye, qeveria federale promovon kërkimin dhe zhvillimin

mënyrë që të ulë kostot e ruajtjes së energjisë, pasi ato ja aktualisht

shumë të larta. Që nga viti 2011 ekziston iniciativa e financimit

"Ruajtja". Përveç kësaj, që nga viti 2013 qeveria federale ka mbështetur

sisteme të vogla të decentralizuar të depozitimit të energjisë të lidhura

me impiantet fotovoltaike. Një fushë e re e përdorimit të baterive

është përdorimi i tyre për balancimin e shpejtë të disbalancave të

vogla rrjetin e energjisë. Kjo do të thotë se edhe makinat elektrike

që nuk përdoren mund të kontribuoj stabilitetin e furnizimit me

energji elektrike. Futja treg e sistemeve të tilla të baterive do t'i japë

shtysë kërkimit dhe inovacionit dhe do të zvogëlojë kostot.

Në vitet e ardhshme kërkesa për ruajtjen e energjisë do të rritet,

veçarisht për instalimin automjete elektrike. Kostot e ulëta të

sistemit për të gjitha teknologjitë e depozitimit rrjetin e energjisë

mund të priten vetëm afat të gjatë, kur energjitë nga burimet e

rinovueshme të zë pjesë shumë të lartë të prodhimit të energjive.

Në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme, është më ekonomik

përqendrimi masa të tjera, për shembull siç është zgjerimi i rrjeteve

të energjisë elektrike ose kontrolli i synuar i prodhimit dhe konsumit

për përdorim me efiçencë të energjisë.

Shndërrimi i energjisë elektrike gaz

Parimi i funksionimit të elektrolizës dhe metanizimit, si dhe përdorimet e mundshme

Prodhimi i tepërt i energjisë

nga burimet e rinovueshme

ELEKTROLIZA

Metanizimi

H 2 (hidrogjen)

CH 4 (metan)

H 2 (hidrogjen)

H 2 (hidrogjen)

Rrjeti i gazit natyror

Sistemet e ruajtjes së gazit

Përdorimi industrial

Lëvizshmëria

Prodhimi i energjisë

elektrike

Furnizimi me ngrohje

15 projekte pilot funksionim, 6 ndërtim dhe përgatitje

2014

BE-ja miraton objektivat për energji dhe klimën për vitin

2030: Reduktimi i gazeve me efekt serrë me 40%, pjesa

e energjisë nga burimet e rinovueshme të paktën 27% dhe ulja

e konsumit të energjisë të paktën 27%.

2014

Gjermania miraton Planin Kombëtar të Veprimit për Efiçencën e Energjisë dhe lançon

"Programin e Veprimit për Mbrojtjen e Klimës 2020". Me një pjesë prej 27,4%

konsumin e energjisë elektrike, energjitë nga burime të rinovueshme ja për herë të

parë burimi më i rëndësishëm i energjisë Gjermani.


28 | Energiewende Gjermani

Qytetarët dhe "Energiewende"

"Po çfarë përfitoj qytetarët

nga "Energiewende?"

"Energiewende" mund të jetë e suksesshme vetëm atëherë kur ajo mbështetet nga popullata.

Dhe kjo varet kryesisht nga fakti që energjia të jetë e përballueshme për konsumatorët privatë.

Sidoqoftë, qytetarët mund të përfitoj drejtpërdrejt nga ristrukturimi i furnizimit me energji.

Kështu, shumë njerëz kërkoj këshillim se ku mund të kursej më shumë energji shtëpi.

Kur zëvendësoni një sistem të vjetër ngrohjeje ose kur rinovoni shtëpi tuaj, ju përdorni

kredi me interes të ulët dhe subvencione shtetërore. Nëse dëshironi të merrni me qira një

apartament të ri, ju merrni automatikisht informacion rreth konsumit të energjisë dhe

kostove të lidhura me të. Dhe qoftë se dëshironi të blini një lavatriçe të re, një kompjuter ose

llambë, mund të shihni një etiketë se çfarë efiçence energjie ka produkti përkatës.

Sa impiante ja dorë të qytetarëve?

Pjesa e kapacitetit të instaluar e energjive të rinovueshme prodhimin e energjisë elektrike sipas grupeve të prosisë

42%

Qytetarët

(Pronar individ, kompani energjie

publike, pjesëmarrja e qytetarëve)

16%

Furnizuesit e energjisë

41%

Investitorët

(Investitorët institucionalë dhe strategjikë)

© dpa/Westend61/Tom Chance © dpa/Bodo Marks

2015

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike

mblidhet Paris. 195 vende marrin vendimin ta kufizoj

ngrohjen globale një maksimum prej 2 gradë Celsius.

2016

Më 4 ntor hyn fuqi Marrëveshja e Parisit për klimën.

Gjermania ristrukturon financimin për energjitë nga burime të

rinovueshme: Nga 2017 ka tenderë për të gjitha teknologjitë.


dpa/Marc Ollivier

Energiewende Gjermani | 29

Publiku është gjithashtu aktiv biznesin tradicional të energjisë.

Energji elektrike dhe ngrohje nuk prodhoj më vetëm furnizuesit

e vegjël apo të mëdhenj të energjisë, por vetë qytetarët. Ata posedoj

impiante diellore, investoj parqet eolike ose operoj impiante

të biogazit. Nga mbi 1,5 milio panele fotovoltaike Gjermani,

shumica e tyre ja të instaluara çatitë e shtëpive me një familje.

Publiku kontribuon financiarisht gati gjysmën e të gjitha turbinave

të erës Gjermani. Në fushën e bioenergjisë, pothuajse gjysma e të

gjitha investimeve është kryer nga fermerët.

Kushdo që nuk ka mundësi të ndërtojë i vetëm një impiant energjie me

burim të rinovueshëm ose ta financojë i vetëm atë, mund të bashkojë

forcat me të tjerët. Kështu, ka rreth 850 kooperativa energjetike me mbi

180 000 atarë që investoj së bashku projektet e "Energiewende".

Qytetarët tashmë mund të investoj me shuma që filloj nga 100 euro.

Përveç kësaj, qytetarët mund të tho fjalën e tyre mënyra të

ndryshme hartimin konkret të "Energiewende". Ata mund të

shprehin shqetësimet dhe dëshirat e tyre kur, për shembull, rajonin

e tyre planifikohet të ngrihet një park i ri eolik. Përfshirja e tyre

është veçarisht intensive diskutimet për linjat e planifikuara të

transmetimit të energjisë, të cilat supozohet të transportoj sasi të

mëdha të energjisë elektrike kryq e tërthor Gjermanisë. Këtu qytetarët

mund të ftohen që gjatë përcaktimit të nevojave për zgjerim të rrjetit

dhe të paraqesin pikëpamjet e tyre. Të gjithë hapat e mëtejshëm

të planifikimit deri vendimin për korridorin konkret të linjës

zhvillohen me pjesëmarrjen e publikut. Përveç kësaj, qytetarët marrin

informacione të detajuara për projektet e linjave të transmetimit nga

Agjencia Federale e Rrjetit të Energjisë dhe operatorët e rrjetit përpara

fillimit të procedurave zyrtare.

Këto aktivitete plotësohen nga iniciativa "Dialog me publikun për

rrjetin e energjisë elektrike". Me zyrat për publikun dhe ofertat për

dialog, kjo iniciativë është drejtpërdrejt e pranishme rajonet ku

ja planifikuar projektet e zgjerimit, dhe ofron persona të caktuar

kontakti për të gjitha çështjet që ka të bëj me zgjerimin e rrjetit.

Nëpërmjet këtij diskutimi të hershëm, projektet e energjisë mund të

zbatohen më mirë dhe pranimi i tyre të rritet.

Si mund të përfitoj qytetarët shtëpi nga "Energiewende"?

Mundësitë për efiçencën e energjisë dhe përdorimi i energjive nga burime të rinovueshme, shembullin e një shtëpie me

një familje, e ndërtuar vitet '70

-13% energji

Izolimi i çatisë

60–70% e nevojës vetjake (energjia elektrike)

Sistemi fotovoltaik me depozitim bateri

-10% energji

Veshja me xham të trefishtë

-22% energji

Izolimi i fasadës

-80% energji

Ndriçimi LED vend

të llambave halogjene

-5% energji

Izolimi i tavanit të bodrumit

-15% energji

Modernizimi i impiantit të ngrohjes

100% e nevojës vetjake (ngrohja)

Pompa e nxehtësisë për ngrohje dhe ujë të ngrohtë

2018

Këshilli dhe Parlamenti i Bashkimit Evropian bien dakord mbi një rregullore

për një sistem menaxhimi për të mbështetur zgjerimin dhe përdorimin

e energjisë së rinovueshme BE.


30 | Energiewende Gjermani

Fjalorth

Bateri

Bateritë ja depozitues kimikë për ngarkesa

elektrike. Kur një qark elektrik lidhet me to, ato

shkarkoj energji e tyre dhe fillon të rrjedhë

energjia elektrik. Bateritë e rikarikueshme, të

tilla si ato të përdorura makinat elektrike

dhe telefonat celularë, quhen akumulatorë

ose ndryshe bateri. Bateritë e rikarikueshme

gjej përdorim edhe lidhje me energjitë

nga burime të rinovueshme, p.sh. sistemet

fotovoltaike. Këtu ato quhen sisteme

depozitimi bateri. Bateritë mund të mbartin

vetëm një sasi të kufizuar ngarkese elektrike, që

përcaktohet nga kapaciteti i tyre (që matet me

amper-orë - Ah).

Bateri ruajtëse me volant

Bateritë ruajtëse me volant mund të marrin

energji elektrike të tepërt me afat të shkurtër

nga rrjeti. Këtu energjia elektrike ruhet

mekanikisht. Një elektromotor vë lëvizje

një volant. Energjia elektrike shndërrohet

energji rrotulluese. Për ta rifituar këtë, rrota vë

lëvizje rast nevoje elektromotorin. Njësoj

si bateritë, edhe volantët ja të përshtatshëm

për një konstruksion modular. Parimi bazë

teknik është i njohur që nga koha e mesjetës,

edhe pse atë kohë jo kombinim me

energji elektrike. Volantët para së gjithash

ja të përshtatshëm për të filluar prodhimin

afatshkurtër kohë piku, për t'u injektuar

sërish shpejt rrjet.

Carsharing

Te Carsharing disa përdorues ndaj një

automjet. Si rregull, ata bëhen klientë të një

kompanie që zotëron automjetet. Nëse atyre

u nevojitet një automjet, mund ta marrin me

qira. Në dallim nga kompanitë tradicionale

të makinave me qira, te "Carsharing" është

i mundur edhe një përdorim dhe rezervim

shumë afatshkurtër, për shembull, 30 minuta.

Shumë bashki dhe komuna u ka lejuar vende

parkimi të privilegjuara kompanive që ofroj

Carsharing. Ata mund të lejoj gjithashtu

lëvizjen e automjeteve të Carsharing korsitë

e autobusëve.

Central elektrik rezervë

Centralet elektrikë rezervë përdoren kur

shfaqen vështirësi të papritura të furnizimit me

energji elektrike. Meqese ato duhet të vihen

pu dhe të mbyllen shpejt, termocentralet

me gaz ja veçarisht të përshtatshme për

këtë qëllim.

CO 2

ekuivalent

CO 2

ekuivalent është një shifër krahasuese për

ndikimet e një lidhjeje kimike efektin serrë,

zakonisht për një periudhë prej 100 vjetësh.

Nga kjo, dioksidi i karbonit (CO 2

) ka vlerën një.

Nëse një material ka një CO 2

ekuivalent prej 25,

atëherë emetimi i një kilogrami të këtij materiali

është 25 herë më i dëmshëm sesa emetimi i një

kilogrami CO 2

. E rëndësishme: CO 2

ekuivalent

nuk tregon asgjë për kontributin real të një

lidhjeje kimike ndryshimet klimatike.

Depozitë e ajrit të ngjeshur

Në një depozitë të ajrit të ngjeshur, energjia

elektrike përdoret për të ruajtur ajrin n

presion një sistem shpellash ntokësore.

Ajri i ngjeshur mund të kalojë përmes një

turbine, sipas nevojës, dhe të gjenerojë energji

elektrike. Deri tani teknologjia nuk është

përdorur. Megjithatë, konsiderohet si opsion

për të depozituar tepricat e energjisë elektrike

të prodhuara nga burimet e rinovueshme. Si

formacione të sigurta për depozitimin vlej

kubetë e zbrazëta dhe hermetike të kripës.

Instalimi paraqet disa sfida gjeologjike që

duhen kapërcyer. Sepse se më pas sistemi

rezulton të jetë i paqëndrueshëm, nuk ka asnjë

mënyrë për ta stabilizuar atë. Gjithashtu është

e rëndësishme që gjendja e tensionit të masës

shkëmbore përreth të mos ndikohet.

Efiçenca e energjisë

Efiçenca e energjisë tregon nivelin

e performancës lidhje me energji

e përdorur ose sa energji duhet përdorur

për të arritur një rezultat të caktuar. Sa më

e lartë të jetë efiçenca e energjisë, aq më pak

energji nevojitet për të arritur rezultatin. Për

shembull, një ndërtesë me efiçencë të lartë

energjie kërkon më pak energji për ngrohje

ose ftohje se një ndërtesë strukturore identike

me efiçencë më të ulët energjetike. Prodhimi

industrial dhe transporti ja zona të tjera ku

efiçenca e energjisë po bëhet gjithnjë e më

e rëndësishme. Për kompanitë, masat për

efiçencën e energjisë ja interesante se

ato kursej më shumë para sesa kostoja

e zbatimit. Edhe konsumatorët privatë mund

të kontribuoj kursimin e energjisë duke

përdorur pajisje me efiçencë të veçantë

energjie. Në shumë vende, frigoriferët,

televizorët, lavatriçet etj. ja të pajisura me

një etiketë të konsumit të energjisë, me a

të cilave mund të identifikohet shpejt se çfarë

efiçence energjie ka pajisja.

Energjitë e rinovueshme

Energjitë nga burime të rinovueshme

përfshij energji e erës, energji diellore

(fotovoltaike, termike diellore), gjeotermale,


Energiewende Gjermani | 31

biomasën, energji hidrike dhe tidale. Në

rastin e hidrocentralit, është bërë pjesërisht

një dallim: Hidrocentralet e vegjël llogariten

shumë statistika te burimet e rinovueshme,

kurse hidrocentralet e mëdha me kapacitet

të instaluar prej 50 MW e lart shpesh nuk

konsiderohen.

Në kontrast me burimet konvencionale të

energjisë si qymyri, nafta, gazi dhe energjia

bërthamore, energjitë nga burime të

rinovueshme nuk konsumoj lëndë të para

të gatshme prodhimin e energjisë. Një

përjashtim përbën biomasa. Ajo konsiderohet

vetëm si neutrale ndaj klimës, se nuk

përpunon më shumë lëndë të para se sa do të

gjeneroheshin të njëjtën periudhë.

Energjia gjeotermale është gjithmo

kritikë. Ndërhyrjet gjeologjike mund të

shkaktoj tërmete, ndër të tjera, ose të bëj

që toka të ngrihet aq lart sa ndërtesat të bëhen

të pabanueshme.

Energjia primare/konsumi i energjisë primare

Energjia primare është shuma e energjisë

ekzistuese që disponohet nga burimet

e energjisë si qymyri, nafta, dielli ose era. Në

konvertimin deri energji përfundimtare

(shih Energji përfundimtare) ndodhin humbje,

niveli i të cilave varet nga burimi fillestar

i energjisë, për shembull, gjatë prodhimit dhe

transportit të energjisë. Prandaj, konsumi

i energjisë primare është gjithmo më i lartë

se konsumi i energjisë përfundimtare.

Gaze serrë

Gazet me efekt serrë ndryshoj atmosferën

mënyrë të tillë që rrezet e diellit të pasqyruara

nga sipërfaqja e tokës nuk kthehen hapësirë,

por reflektohen atmosferë dhe hidhen

përsëri Tokë. Prandaj ato ka kontribut

vendimtar për ngrohjen e tokës. Ky efekt

i ngjan principit të një serre, ku toka ngrohet.

Gazi më i njohur me efekt serrë është dioksidi

i karbonit, që para së gjithash krijohet nga

djegia e materialeve fosile si nafta, gazi dhe

qymyri. Gaze të tjera me efekt serrë ja për

shembull metani dhe klorofluorokarbonet

(FCKW).

Kooperativat energjetike

Kooperativat, siç i njohim sot Gjermani, ja

një ide e krijuar nga shekulli i 19-të. Friedrich

Wilhelm Raiffeisen dhe Hermann Schulze-

Delitzsch themeluan kooperativat e para

gjermane të njëjtën kohë. Disa persona

me interesa të njëjta ekonomike bashkohen

dhe kështu fitoj fuqi më të madhe treg,

për shembull formën e një kooperative

blerëse. Kjo formë e veçantë e sipërmarrjes

Gjermani rregullohet me a të një ligji

të veçantë. Në furnizimin e energjisë këto

kooperativa ekzistoj prej shumë kohësh.

Në fillim të elektrifikimit Gjermani, rajonet

rurale veçanti nuk mundën të ecnin me të

njëjtin ritëm me qytetet e mëdha dhe kështu

themeluan kooperativa energjetike me qëllim

që të siguronin vetë furnizimin me energji

elektrike. Disa nga këto kooperativa energjetike

ekzistoj edhe sot. Si pjesë e "Energiewende",

modeli i kooperativës po përjeton një rilindje.

Shumica e atyre që ja të përfshirë ja

individë privatë, të cilët financoj, për

shembull, ndërtimin e impianteve diellore apo

eolike.

Kondensatorët

Kondensatorët mund të ruaj energji me afat

të shkurtër. Një kondensator përbëhet nga dy

komponentë, për shembull sferat metalike

ose pllakat metalike. Një komponent është

i ngarkuar pozitivisht, dhe tjetri negativisht.

Nëse të dy këto lidhen, rrjedh rrymë elektrike

derisa ngarkesat të barazohen.

Konsumi i energjisë përfundimtare

Energji përfundimtare nkupton atë pjesë të

energjisë që arrin aktualisht te konsumatori.

Faktorët, si humbjet linja ose humbjet për

shkak të shkallës së efiçencës së centraleve

elektrike përjashtohen nga kjo shifër. Nëse

konsumatori vetë sjell humbje, për shembull

për shkak të nxehtësisë së gjeneruar nga një

pajisje rrjeti, ato përfshihen konsumin

e energjisë përfundimtar.

Konsumi bruto i energjisë elektrike

Për të përcaktuar konsumin bruto të energjisë

elektrike të një vendi, energjia elektrike e

gjeneruar një vend i shtohet importit të

energjisë elektrike nga jashtë. Nga kjo shumë

zbritet sasia e eksportuar e energjisë.

Energjia elektrike e prodhuar vend

+ importet e energjisë elektrike

- eksportet e energjisë elektrike

----------------------------------------------

= Konsumi bruto i energjisë elektrike


32 | Energiewende Gjermani

Konvertimi energji elektrike gaz

(elektroliza, metanizimi)

Konvertimi energji elektrike gaz është

një teknologji që mund të kursejë energji

elektrike të tepërt afat të gjatë. Nga energjia

elektrike gjenerohet një gaz një proces

me dy faza, i cili mund të ruhet depozitat

e gazit dhe mund të shpërndahet rrjetin

e gazit. Në hapin e parë, energjia elektrike

përdoret për shpërbërjen e ujit oksigjen dhe

hidrogjen përmjet elektrolizës. Hidrogjeni

i prodhuar mund të ushqejë drejtpërdrejt sasi

të kufizuara rrjetin e gazit ose një hap të

dytë (metanizimi) mund të shndërrohet një

gaz tjetër. Gjatë metanizimit, nga hidrogjeni

krijohet metan dhe ujë, pasi shtohet dioksid

karboni. Metani është komponenti kryesor

i gazit natyror dhe mund të injektohet pa

problem rrjetin e gazit.

Korridor zgjerimi

Korridoret e zgjerimit ndihmoj që zhvillimi

i burimeve të rinovueshme të energjisë të jetë

më i parashikueshëm, që integrimi rrjetin

e energjisë elektrike të menaxhohet më mirë

dhe që kostot shtesë për konsumatorët të

mbeten të përballueshme. Për çdo teknologji

të energjive nga burime të rinovueshme, ligji

për energji nga burime të rinovueshme

përcakton një korridor të veçantë të synuar.

Nëse kapaciteti i ri i instaluar tejkalon kufirin

e sipërm një vit, vitin e ardhshëm aplikohen

norma më të ulëta subvencionimi. Nëse është

ndërtuar më pak se sa parashikohet nga

korridori, tarifat e mbështetjes ulen edhe më

shumë ose eliminohen plotësisht.

Liqenet me pompim

Liqenet me pompim ose hidrocentralet

me liqenet me pompim ja një teknologji

e provuar për ruajtjen e energjisë. Energjia

elektrike e tepërt nga rrjeti përdoret për të

pompuar ujin një rezervuar që ndodhet

më lart. Nëse nevojitet energji shtesë, mund

të shkarkohet uji dhe të vihet lëvizje një

turbi që gjeneron energji elektrike.

Mbetje radioaktive

Mbetjet radioaktive gjenerohen ndër të tjera

përdorimin e energjisë bërthamore për

prodhimin e energjisë elektrike. Për këtë, këto

materiale radioaktive ndahen shufra lënde

djegëse substanca të tjera. Këto nuk mund

të përdoren më tej pas një pike të përcaktuar,

por megjithatë ja përsëri radioaktive.

Këto ja fillimisht izotopet e elementeve të

uraniumit, plutoniumit, neptuniumit, jodit,

cezionit, stronciumit, americitit, kobaltit dhe

të tjerë. Me kalimin e kohës substanca të

mëtejshme radioaktive prodhohen pasi kaloj

për seri e shpërbërjes. Këto mbetje duhet

të ruhen për një hapësirë të gjatë kohore, për

të parandaluar dëmtimet për njerëzit dhe

natyrën. Mbetjet me radioaktivitet të lartë

duhet të ruhen të sigurta për të paktën një

milio vjet. Mbetjet radioaktive të mesme

kërkoj më pak masa mbrojtëse, mbetjet

radioaktive me nivel të ulët pothuajse asnjë

masë mbrojtëse. Por edhe ato duhet të ruhen

me afat të gjatë dhe të sigurta.

Ngrohje me peletë

Peletat e drurit ja sfera ose shkopinj të

vegjël të prodhuara nga tallash i presuar. Ata

digjen soba/kaldaja të veçanta. Për shkak

të ngjeshjes, ato ka një densitet të lartë

të energjisë, por kërkoj më pak hapësirë

ruajtjeje sesa, për shembull, drutë e zjarrit.

Sistemet e ngrohjes me peletë ja neutrale

ndaj klimës, meqë djegia çliron vetëm aq

dioksid karboni saç ka pasur më parë bimë.

Pompa e nxehtësisë

Pompat e nxehtësisë marrin energji termike

nga mjedisi, për shembull nga shtresat e

thella të tokës. Kjo ngrohtësi përdoret për të

prodhuar ujin e ngrohtë ose për të ngrohur

ndërtesat. Energjia elektrike e nevojshme për

këtë mund të fitohet përmjet energjive të

rinovueshme. Të njëtin parim funksionimi ka

edhe frigoriferi, që fakt brendësi ftoh,

por që nga jashtë lëshon ngrohtësi.

Produktivitet i energjisë

Produktiviteti i energjisë tregon vlerën

ekonomike (pjesa e produktit të brendshëm

bruto) që arrihet për njësi të energjisë së

përdorur. Në lidhje me një ekonomi kombëtare,

energjia primare është ajo që përdoret si bazë

për llogaritjen.

Protokolli i Kiotos

Në vitin 1997, shtetet atare të Konventës

Kuadër të Kombeve të Bashkuara për

Ndryshimet Klimatike (KKKBNK) Kioto të

Japonisë ra dakord për vlerat e synuara për

reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt

deri vitin 2012. Viti krahasues është gjendja

vitin 1990. Marrëveshjen e ka ratifikuar

më shumë se 190 shtete. Në konferencën

e Kombeve të Bashkuara për Klimën Doha

u miratua një periudhë e dytë angazhimi

deri vitin 2020. Protokolli i Kiotos është

pararendës i Marrëveshjes së Parisit dhjetor

2015, të cilën tani 196 vende të KKKBNK

dakord të kufizoj ngrohjen globale

më pak se 2 gradë Celsius.

Shtëpi me performancë "afër zero energji"

Shtëpi me performancë "afër zero energji"

quhen ato ndërtesa që harxhoj veçarisht

shumë pak energji. Në Bashkimin Evropian të

gjitha ndërtesat e reja duhet të plotësoj një

standard me të njëjtin emër pas vitit 2021. Për

institucionet publike direktiva vlen pas vitit

2019. Në Gjermani, kërkesa për energji primare

të shtëpive të tilla nuk duhet të kalojë 40 kWh

për metër katror vit.


Energiewende Gjermani | 33

Qeliza karburanti

Qelizat e karburantit ja centrale energjie

miniaturë që konvertoj energji kimike

energji elektrike dhe këtë mënyrë

gjeneroj rrymë elektrike. Ato përdoren, për

shembull, për motorin e një automjeti elektrik

ose rajone pa një rrjet elektrik. Shpesh

si lëndë të para nevojiten vetëm hidrogjeni

dhe oksigjeni. Në këtë formë të prodhimit të

energjisë nuk ka gaze që dëmtoj klimën, por

vetëm avujt e ujit. Hidrogjeni i nevojshëm për

gjenerimin e energjisë mund të prodhohet me

energji elektrike nga burimet e rinovueshme

(shih "Konvertimi energji elektrike gaz"). Por

ka edhe qeliza karburanti që përdorin burime

të tjera, të tilla si metanoli.

Qetësi e errët

Fazat të cilat sistemet e energjisë nga

era dhe sistemet fotovoltaike nuk mund të

furnizoj energji elektrike njihen si "qetësi

e errët". Rastet ekstreme ja netët me hë

re të cilat fryn erë dhe qielli është i mbuluar

nga retë. Në faza të tilla duhet të ndërhyj

burimet e tjera të energjisë ose energjitë

e ruajtura më parë, për të plotësuar kërkesën

për energji elektrike.

Rehabilitim i ndërtesës

Në një rehabilitim energjetik të ndërtesës

eliminohen pikat e dobëta të cilat humbet më

shumë energji sesa është e nevojshme nisur nga

stadi aktual i teknologjisë. Marrja e masave të

mundshme për përmirësimin ja, për shembull,

izolimi i mureve dhe çatisë ose dritaret e reja me

izolim për ngrohjen. Një hap i mëtejshëm është

modernizimi i impiantit të ngrohjes.

Rrjeti inteligjent (Smart Grid)

Një Smart Grid është një rrjet furnizimi,

të cilin të gjithë komponentët komunikoj

me njëri-tjetrin, nga prodhuesi përmjet

linjave deri te konsumatori. Kjo garantohet

përmjet transmetimit të të dhënave dixhitale

të automatizuara. Komunikimi i shpejtë

ndihmon, për të shmangur pengesat dhe

mbiprodhimin e energjisë elektrike dhe për të

rakorduar furnizimin e energjisë për nevojat

e të gjithë pjesëmarrësve. Veçarisht injektimi

i çrregullt rrjet i energjisë elektrike nga

burimet e rinovueshme kërkon zgjidhje të tilla.

Në të njëjtën kohë Smart Grid lejon kontrollin

e nevojës përmjet modeleve fleksibël të

çmimit të energjisë elektrike.

Rrjet i energjisë elektrike - rrjet i tensionit të

lartë - rrjet i shpërndarjes

Rrjeti i energjisë elektrike është rruga

e transportit për energji elektrike. Në

Gjermani dhe shumë vende të tjera rrjeti i

energjisë elektrike përbëhet nga katër nivele, të

cilat punoj me tensione të larta të ndryshme:

Tensioni më i lartë (220 ose 380 kV), tensioni

i lartë (60kV deri 220 kV), tensioni i mesëm

(6 deri 60 kV) dhe tensioni i ulët (230 ose

400 V). Rrjeti i tensionit të ulët u shërben

konsumatorëve dhe familjeve private. Rrjetet

e tensionit më të lartë punoj pothuajse me

tension mijëra volt, dhe ato transportoj sasi

të mëdha energjie distanca të gjata. Me

tensionin e lartë energjia shpërndahet më tej

rrjetet e tensionit të mesëm ose të ulët. Rrjetet

e tensionit të mesëm shpërndaj më tej

energji, por furnizoj edhe konsumatorët

e mëdhenj si industri dhe spitalet. Familjet

private e marrin energji e tyre nga rrjeti i

tensionit të ulët.

Tarifë shtesë e EEG-së/

sistem i shpërndarjes së tarifave

Të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike

Gjermani financoj kostot shtesë për

energji elektrike nga burimet e rinovueshme

përputhje me ligjin për energji nga burimet

e rinovueshme (EEG), përmjet një tarife shtesë

të vendosur mbi çmimin e energjisë elektrike.

Niveli i kësaj tarife shtesë llogaritet nga

diferenca midis pagesës së kryer për operatorët

dhe të ardhurave nga tregtimi i energjisë

elektrike bursën e energjisë. Kompanitë me

kërkesë shumë të lartë për energji nuk duhet të

paguaj të plotë tarifën shtesë.

Tarifa feed-in

Ligji për energji nga burimet e rinovueshme

u garanton për një periudhë të caktuar

kohore operatorëve të impianteve energjetike

nga era ose dielli një tarifë minimale për

energji elektrike të prodhuar. Vendimtar

për nivelin e tarifës është viti i vënies

operim. Tarifa zvogëlohet nga viti vit,

pasi përparimet teknologjike dhe përdorimi

më i gjerë i teknologjive vazhdoj të ulin

kostot e investimeve. Në Gjermani, procedura

e thirrjes për ofertë (shih Thirrje për ofertë)

do të zëvendësojë vitet e ardhshme tarifat

e mëparshme fikse të injektimit rrjet.

Thirrje për ofertë

Që nga viti 2017 tarifat e mbështetjes për

projektet e parqeve të reja eolike ose të

impianteve të mëdha me panele fotovoltaike

përcaktohen me a të thirrjeve për ofertë.

Njoftimet për disa projekte dalin të njëjtën

kohë dhe palët e interesuara japin një ofertë


34 | Energiewende Gjermani

për projektet përkatëse për të përcaktuar

vlerën e shpërblimit fillestar. Kështu,

vend të një shpërblimi të përcaktuar me

ligj, përcaktohet një çmim i drejtë tregu për

energji elektrike nga burimet e rinovueshme.

Për të testuar dhe për të optimizuar procesin,

vitin 2015 kishte tri raunde ofertash për

projekte të mëdha fotovoltaike.

Tregtia e emetimeve

Emetimet e CO 2

ka një vlerë tregu Evropë.

Industria e energjisë dhe pjesët e mëdha të

industrisë duhet të disponoj certifikata

çdo ton gaz me efekt serrë që ata lëshoj.

Nëse keni shumë pak, ata duhet t'i blej këto

bursat e specializuara. Nëse ata kursej

emetime, ata mund të shesin certifikatat

e tepërta. Meqese sasia totale e certifikatave

dispozicion zvogëlohet nga viti vit,

kompanitë ka një nxitje për të investuar

masa për kursimin e energjisë ose për të

përdorur energjitë e tjera, të cilat dëmtoj

pak klimën.

Tregu i brendshëm evropian

Shtetet atare të Bashkimit Evropian formoj

një treg të brendshëm. Ky treg i brendshëm

garanton lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve,

kapitalit dhe, me kufizime, edhe lëvizjen e lirë

të njerëzve përtej kufijve shtetërorë. Për mallrat

dhe shërbimet, për shembull, gjatë kalimit të

kufirit nuk përcaktohet asnjë tarifë doganore

ose tarifa të tjera. Edhe energjia elektrike,

gazi dhe nafta kaloj nga vendi vend.

Megjithatë, infrastruktura ekzistuese për linjat

e energjisë elektrike dhe tubacionet e gazit nuk

është e mjaftueshme për të siguruar një treg të

brendshëm evropian funksional për energji.

Ekziston gjithashtu nevoja për një rregullim

uniform dhe ndërkufitar. Sidoqoftë, të dyja

këto duhet të arrihen vitet e ardhshme, për

të siguruar çmime të balancuara të energjisë

elektrike BE dhe për të rritur siguri

e furnizimit.


Lista e referencave

AG Energiebilanzen e.V. (2017):

Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2016.

Agora Energiewende (2017): Agorameter –

Stromerzeugung und Stromverbrauch.

Auswärtiges Amt (2015): Rede von Frank-

Walter Steinmeier zur Eröffnung des Berlin

Energy Transition Dialogue 2015.

BMWi und BMBF: Energiespeicher –

Forschung für die Energiewende.

Bundesamt für Strahlenschutz (2016):

Kernkraftwerke in Deutschland:

Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,

Bau und Reaktorsicherheit (2015):

Atomenergie – Strahlenschutz.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz

und nukleare Sicherheit (2018): Klimaschutz

in Zahlen.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2014): Die Energie der Zukunft.

Erster Fortschrittsbericht zur Energiewende.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2014): Zweiter Monitoring-Bericht

„Energie der Zukunft“.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2015): Die Energie der Zukunft.

Fünfter Monitoringbericht zur Energiewende.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2015): Eckpunkte Energieeffizienz.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2015): Erneuerbare Energien

in Zahlen. Nationale und Internationale

Entwicklung im Jahr 2014.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2015): EU-Energieeffizienz-Richtlinie.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2016): Bruttobeschäftigung durch

erneuerbare Energien in Deutschland und

verringerte fossile Brennstoffimporte durch

erneuerbare Energien und Energieffizienz.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2016): Energiedaten: Gesamtausgabe.

Stand November 2016.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2016): Erneuerbare Energien auf

einen Blick.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2017): Energieeffizienz zahlt sich für

deutsche Haushalte aus.

Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (2018): Energie der Zukunft – Sechster

Monitoringbericht zur Energiewende.

Bundesnetzagentur (2015): EEG-Fördersätze

für PV-Anlagen. Degressions- und

Vergütungssätze Oktober bis Dezember 2015.

Bundesnetzagentur (2017): EEG in Zahlen.

Bundesnetzagentur; Bundeskartellamt (2016):

Monitoringbericht 2016.

Bundesregierung (2015): Die Automobilindustrie:

eine Schlüsselindustrie unseres

Landes.

Bundesverband CarSharing (2018):

Aktuelle Zahlen und Daten zum CarSharing in

Deutschland.

Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft (2014): Stromnetzlänge

entspricht 45facher Erdumrundung.

Bundesverband der Energie- und

Wasserwirtschaft e.V. (2016): BDEW zum

Strompreis der Haushalte. Strompreisanalyse

Mai 2016.

Council of European Energy Regulators (2015):

CEER Benchmarking Report 5.2 on the

Continuity of Electricity Supply – Data update.

BSW-Solar (2018): Meilenstein der Energie -

wende: 100.000ster Solarstromspeicher

installiert.

Deutsche Energie Agentur GmbH (2012):

Der dena-Gebäudereport 2012. Statistiken

und Analysen zur Energieeffizienz im

Gebäudebestand.

Deutsche Energie Agentur GmbH (2018):

Der dena-Gebäudereport 2018. Statistiken

und Analysen zur Energieeffizienz im

Gebäudebestand.

Deutsche Energie-Agentur (2013): Power to

Gas. Eine innovative Systemlösung auf dem Weg

zur Marktreife.

Deutsche Energie-Agentur (2015):

Pilotprojekte im Überblick.

Deutscher Bundestag (2011): Novelle des

Atomenergiegesetzes 2011.

DGRV – Deutscher Genossenschafts- und

Raiffeisenverband e.V. (2014): Energiegenossenschaften.

Ergebnisse der Umfrage

des DGRV und seiner Mitgliedsverbände.

EnBW (2015): Pumpspeicherkraftwerk Forbach

– So funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk.

Energy Information Administration (2018):

International Energy Statistics.

entsoe (2014): 10-year Network Development

Plan 2014.

European Environment Agency (2016):

Annual Euro pean Union greenhouse gas

inventory 1990-2014.


36 | Energiewende Gjermani

Filzek, D., Göbel, T., Hofmann, L. et al. (2014):

Kombikraftwerk 2 Abschlussbericht.

GWS (2013) Gesamtwirtschaftliche Effekte

energie- und klimapolitischer Maßnahmen der

Jahre 1995 bis 2012.

Heinrich-Böll-Stiftung (2018):

Energieatlas 2018.

IEA (2016): World Energy Outlook 2016

Summary, November 2016.

Intergovernmental Panel on Climate Change

(2014): Climate Change 2014. Synthesis Report.

International Renewable Energy Agency

(2015): Renewable Power Generation Costs

in 2014.

IRENA (2015): Renewable power generation

cost in 2014.

KfW (2015): Energieeffizient bauen und

sanieren. KfW-Infografik.

Kraftfahrt-Bundesamt (2018): Fahrzeugbestand

in Deutschland.

Merkel, A. (2015): Rede von Bundeskanzlerin

Merkel zum Neujahrsempfang des Bundesverbands

Erneuerbare Energie e.V. (BEE) am

14. Januar 2015.

Ratgeber Geld sparen (2015):

Kühlschrank A+++ Ratgeber und Vergleich.

Stand November 2015.

REN21 (2017): Renewables 2017. Global Status

Report. 2017.

Statistische Ämter des Bundes und der Länder

(2014): Gebiet und Bevölkerung – Haushalte.

Statistisches Bundesamt (2017):

Bevölkerungsstand.

Statistisches Bundesamt (2018):

Bruttoinlandsprodukt 2017 für Deutschland.

Statistisches Bundesamt (2015): Preise.

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

(Inlandsabsatz) Preise für leichtes Heizöl,

schweres Heizöl, Motorenbenzin und

Dieselkraftstoff. Lange Reihen.

Statistisches Bundesamt (2015): Umsätze

in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft

2013 um 1,6% gesunken.

Statistisches Bundesamt: Umweltökonomische

Gesamtrechnungen, Werte für 2015 unter

https://www.destatis.de/

trend:reseach Institut für Trend- und

Marktforschung, Leuphana Universität

Lüneburg (2013): Definition und Marktanalyse

von Bürgerenergie in Deutschland.

Umweltbundesamt (2015):

Emissionsberichterstattung Treibhausgase

Emissionsentwicklung 1990-2013 –

Treibhausgase.

Umweltbundesamt (2015): Nationale

Trendtabellen für die deutsche

Berichterstattung atmosphärischer Emissionen

1990-2013.

Umweltbundesamt (2015): Presseinfo

14/2015: UBA-Emissionsdaten 2014 zeigen

Trendwende beim Klimaschutz.

Umweltbundesamt (2016): Treibhausgas-

Emissionen in Deutschland.

Umweltbundesamt (2016): UBA-Emissionsdaten

für 2015 zeigen Notwendigkeit für

konsequente Umsetzung des Aktionsprogramms

Klimaschutz 2020.

Umweltbundesamt/Arbeitsgemeinschaft

Energiebilanzen (2018):

Indikator Energieverbrauch.

Zetsche, D. (2009): Rede auf dem World

Mobility Forum in Stuttgart, Januar 2009.


© dpa/Catrinus Van Der Veen

Dëftuesi i botimit

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1

10117 Berlin

Tel.: +49 30 1817-0

www.diplo.de

Redaktimi/dizajni

Edelman.ergo GmbH, Berlin

Diamond media GmbH, Neunkirchen-Seelscheid

More magazines by this user
Similar magazines