وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

از حدود 40 سال پیش طبقه ی حا کم در غرب برای جبرببررانِ‏ سودِ‏ حاصل در حال کاهش

خود،‏ از طرفىففىی شروع کرد به پس گرفبنتبنن آن چه که طبقه ی کارگر در این کشورها بدست آورده

و از طرف دیگر کشورهای توسعه نیافته را با شدت و فشار زیاد به ادغام شدن در بازارهای

جهابىنبىی هُل داد.‏ یعبىنبىی نقش دولت را در اقتصاد این کشورها کمرنگ کرد:‏ خصوصی سازی

خدمات عمومی،‏ پایبنیبنن آوردن تعرفه های گمرکی برای ‏بجتبججارت آزادتر با حکومتهای غر ‏بىببىی و

ادغام کردن این کشورهای در حال توسعه در بازار جهابىنبىی،‏ که اصطلاحاً‏ ما آن را به سیاست

تعدیل ساختاری میشناسیم.‏ ‏همھهممگام با این طرح در ایران،‏ یعبىنبىی:‏

‏همھهممزمان با پایان جنگ و پایان پس مانده های انقلاب،‏ و یک دهه انزوا و ‏بجتبجخریب یعبىنبىی در پایان ِ

دهه ی 60 ایران وارد فاز جدیدی از اقتصاد سیاسی شد.‏ در واقع این دوره ای است که روند

ادغام در جامعه جهابىنبىی به صورت خودآ گاه در ایران آغاز شد.‏ هر چند قبل از اون هم تا

حدودی به واسطه ی خرید اسلحه و تسلیحات نظامی برای جنگ ایران با الفبای بازار جهابىنبىی

بیگانه نبودبمیبمم.‏

در پایانِ‏ دهه ی 60 ‏همھهممزمان با عوض شدن و پوست انداخبنتبنن دولت انقلابىببىی به دولت جدید،‏

حرکت ِ دولتِ‏ انقلابىببىی به ‏سمسسممت و سوی دولبىتبىی لیبرببررال و ورود به اقتصاد بازار آزاد،‏ یعبىنبىی ‏همھهممزمان با

تبدیل شدن ِ دولت انقلابىببىیِ‏ ایران به ماشبنیبنن مدرنیسم با رویکرد دولت به مدرنیسم هار،‏ که

پیوسته به دنبال توسعه و سازندگی کور است،‏ ایران وارد وضعیبىتبىی جدید شد.‏

این دوره ‏همھهممزمان است با فوت آیت الله ‏جمخجممیبىنبىی،‏ و یک اتفاق بزرگ در جهان،‏ یعبىنبىی فروپاشی

بزرگبرتبررین دولت کمونیسبىتبىی در جهان.‏ در این دوره و در ابعاد جهابىنبىی شاهد رشد و توسعه ی

صندوق ببنیبنن المللممللی پول هستیم.‏ حالا ایده ی جهابىنبىی شدن توسط بازوهای لیبرببررال آن و اقتصادی

آن یعبىنبىی صندوق ببنیبنن المللممللی پول و بانک جهابىنبىی،‏ بانک مرکزی اروپا و امریکا در حال بلعیدن

جهان بود.‏ کم کم سیاست تعدیل ساختاری،‏ اصلاحات اجباری،‏ از نبریبرروی کار بگبریبررد تا

مناسبات فرهنگی،‏ و دیکته ی آبهنبهها به کل جهان،‏ ایران نبریبرز ‏بمتبممایل پیدا میکند تا دروازه اش را به

روی اقتصاد جهابىنبىی بگشاید.‏

پس اولبنیبنن تغیبریبررات ساختاری در سال 69 برای رفبنتبنن به ‏سمسسممت بازار آزاد شروع شد.‏ ‏همھهممزمان با

این اتفاقات در ایران نبریبرز تقریباً‏ شاهدبمیبمم که تکنوکرات ها روی کار می آیند.‏ در زمان رفسنجابىنبىی:‏

ما شاهد تقویت بازار بورس،‏ خصوصی سازی،‏ مقررات زدابىیبىی،‏ سرمایه گذاری خارجی و ابجیبججاد

مناطق آزاد هستیم.‏

4

More magazines by this user
Similar magazines