وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

حالا معادله ی هبرنبرر،‏ فرهنگ و یا به قول آدورنو صنعت فرهنگی در کجای این

تعدیل سازی قرار میگرد:‏ یکی از پیش شرطهای مشاوران اقتصادی در خصوص سیاست

ادغام و تعدیل ساختاری،‏ ‏همھهممراهی مردم در این چرخه و دگردیسی است.‏ مشاوران

اقتصادی ‏همھهممواره بر این تا کید دارند که دولتها برای این تعدیل سازی باید ‏همھهممراهی مردم را

داشته باشند،‏ یا به قولىللىی از پشتوانه ی مردمی برای این تعدیل سازبهیبههای سود ببرببررند.‏ اما چگونه

دولتهابىیبىی که قرار است،‏ سیاست های سنگبنیبنن اقتصادی را در یک کشور بکار بیاندازند،‏ از ‏جمحجممایت

مردمی برخوردار شوند؟ چگونه می توان هم دولت به مردم فشار بیاورد و هم ‏جمحجممایت شود؟

یکی از این راه ها،‏ شکل گبریبرری حکومت های پوپولیسبىتبىی است که در دوران اجمحجممدی نژاد شاهد

آن بودبمیبمم،‏ اما عرصه ی دیگر که موضوع ‏بجببجحث ما هست،‏ عرصه ی فرهنگ و هبرنبرر است.‏

یکی از این عرصه ها،‏ که به خو ‏بىببىی میتواند توده ها را سازماندهی کند،‏ ‏همھهممبنیبنن قلمرو هبرنبرر است،‏

قلمرو فرهنگی است که قرار است پشتیبابىنبىی مردمی برای دولتها فراهم بیاورد.‏ در عمل هم

میبینیم که در دهه ی 80 چگونه وضعیت هبرنبرر و فرهنگ به وضعیت سیاست و دولتِ‏ وقت

نزدیک میشود.‏ عملاً‏ در این دوران هبرنبرر تبدیل به بازوی حکومت میشود و کمربند تعدیل

ساختاری تنگبرتبرر و تنگبرتبرر میگردد.‏

‏همھهممزمان در میانه ی دهه ی 80 لیبرببررال ها با در اختیار گرفبنتبننِ‏ ریاست قوه ی ‏مجممججریه و ا کبرثبرریت

پارلمللممان،‏ قدرت و جان تازه ای گرفته اند.‏ در این دوران روابط با غرب و به خصوص اروپا وارد

فاز جدیدی شد.‏ درهای ایران به روی کمپابىنبىی ها و شرکت های غر ‏بىببىی تا حدودی باز شد.‏ در این

دوره چند قرارداد کلان نفبىتبىی در دوران ریاست ‏جمججممهوری ‏مجممجحمد خابمتبممی با ایتالیا و فرانسه بسته

میشود.‏ هر چند این داد و ستد اقتصادی هیچگاه به مفهوم غر ‏بىببىی و سرمایه ‏مجممجحورانه پیور و

خالص رو به خودش نگرفت،‏ اما کم کم با حضور اقتصادی ایران در عرصه ی ببنیبنن المللممللی،‏ هبرنبرر

ایران نبریبرز وارد عصر جدیدی شد.‏ پس حالا علاوه بر یک دیل نفبىتبىی باب یک دیل فرهنگی هم

باز میشود.‏ با ‏بجنبجخل طلای کن عباس کیارستمی حالا ایران راهش را نبریبرز دوشادوش با ورود به

اقتصاد دروازه های جهابىنبىی،‏ به بازار هبرنبرری غرب نبریبرز باز کرد.‏ پس حالا علاوه بر یک دیل نفبىتبىی باب

یک دیل فرهنگی نبریبرز باز میشود.‏

با فروپاشی کمونیسم شوروی،‏ رشد بازار جهابىنبىی،‏ آشبىتبىی فرهنگی،‏ حالا با دنیابىیبىی روبرو هستیم

که شبیه به یک سالاد شده است،‏ قرار است عناصر ‏مجممجخلوطی را به خود راه دهد،‏ بدون این که

این مواد با یکدیگر قاطی شوند.‏ در واقع شاهد تلفیق نیستیم،‏ بلکه ‏همھهممه چبریبرز از هم سوا است.‏

5

More magazines by this user
Similar magazines