وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

‏همھهممه چبریبرز ‏همھهممچون ویبرتبررین یک فروشگاه در کنار هم قرار گرفته است.‏ این آشبىتبىی فرهنگی اصلاً‏

خودش ویبرتبررین کالاهای جهان امروز است.‏ اصولاً‏ این آشبىتبىی فرهنگی باید باشد تا این تکه پاره

شدن جهان قابل مصرف گردد.‏ خرید و فروش شود.‏ از گبه ی ایرابىنبىی بگبریبررید تا به توبمتبمم های

افریقابىیبىی برسید.‏

حالا ایران نبریبرز کم کم باید به سرزمبنیبنن جدید سرمایه اضافه شود.‏ در دهه ی 80 یکسری قرار

داد سنگبنیبنن نفت و گاز با ایران را می بینیم.‏ اما ‏همھهممانگونه که پیشبرتبرر گفتم ، هر وصل دیگر با

بازار جهابىنبىی که یک دیل اقتصادی را دربردارد ‏همھهممزمان باید یک دیل فرهنگی نبریبرز داشته باشد:‏

در ‏بىپبىی قرارداد سنگبنیبنن نفبىتبىی میانِ‏ ایران و ایتالیا،‏ برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار در بعد از انقلاب

یک گروه تئاتر،‏ یعبىنبىی گروه تئاتر سیاها به سرپرسبىتبىی حامد ‏مجممجحمد طاهری و پس از او

آتیلا پسیابىنبىی و غبریبرره با ‏جمحجممایت صد در صد دولت ‏مجممجحمد خابمتبممی به ایتالیا،‏ جشنواره های

اوینیون،‏ تئاتر باربیکن و ... اعزام شدند.‏

در دوران اجمحجممدی نژاد این سیاست تعدیل ساختاری به اوج خودش مبریبررسد.‏ در این دوره

رهبرببرری ایران با حکم حکومبىتبىی سیاستهای اصل 44 را تغیبریبرر داد.‏ در سال 84 فرمان حرکت به

‏سمسسممت اقتصاد خصوصی صادر شد.‏ اجمحجممدی نژاد نبریبرز شروع به حذف تدربجیبججی یارانه ها کرد،‏ در

این دوره شاهد وضع مالیات بر ارزش افزوده ی کالاها هستیم،‏ ‏همھهممچنبنیبنن سهمیه بندی ببرنبرزین و

افزایش قیمت اون رو دار ‏بمیبمم

در میانه ی دهه ی 80 با تغیبریبرر در سطح ‏بمنبممایندگان پارلمللممان ایران،‏ و با بوجود آمدن و شکل

گبریبرری بوروکراسی دولبىتبىی،‏ قشری جدید از طبقاتِ‏ شهری فعال در بدنه ی پارلمللممان و حبىتبىی دولت

ایران پدید آمد.‏ این قشر جدید میابجنبججی ِ میان مردم و حا کمیت بودند.‏ این قشر دیگر

ارزش هایش را به واسطه ی سبقه ی انقلابىببىی اش در دوران انقلاب و یا ارزش های اشرافىففىی و

فئودالىللىی در تارتحیتحخ گذشته اش ‏بمنبممیگرفت.‏

این قشر که اغلب حقوقدانان،‏ پزشکان،‏ مهندسبنیبنن،‏ نویسندگان و یا هبرنبررمندان بودند بنا به کارِ‏

خود با حوزه ی دانش و یا متون سر و کار داشتند.‏ در واقع این قشر بانیان ‏بجنبجخستبنیبنن نقد و یا

فرهنگ آزاد بودند.‏

خصوصی سازی

یکی دیگر از ابعاد ‏بجتبجحولات اقتصادی در این دوران،‏ و ‏همھهممپیمابىنبىی با صندوق ببنیبنن المللممللی پول،‏

یعبىنبىی دهه ی ، 80 میل به خصوصی سازی است،‏ در نتیجه در صنعت هبرنبرر و ادبیات نبریبرز شاهدِ‏

6

More magazines by this user
Similar magazines