وضعیت، گروه تئاتر، سیاست

exittheatre
  • No tags were found...

امین طباطبایی
کارشناسی ادبیات نمایشی، کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

از مجموعه گفت و گوهای گروه تئاتر اگزیت

بیست و پنجم آذر ماه ۱۳۹۸

رها شدن آثار و کالاهای فرهنگی از قید سفارش دهندگان و ‏مجممجخاطبابىنبىی خاص و دسبرتبررسی مردمی

به آبهنبهها هستیم.‏ می بیند که ‏همھهممانگونه که مارکس در کتاب هجدهم برومر کشف کرد،‏ سرمایه

توانابىیبىی در فرم ‏بجببجخشی به ‏بمتبممام شئونات زندگی انسان را داراست.‏

تقریباً‏ در ‏همھهممبنیبنن دوره است که شاهد شکل گبریبرری نشر خصوصی کتاب،‏ کنسرت های آزاد خارج

از عرف انقلابىببىی آن،‏ کمی بعدتر گالری های خصوصی و کمی بعدتر از آن تئاترهای خصوصی

هستیم.‏ در خصوص جشنواره ی تئاتر فجر شاهد هستیم که رویکردهای انقلابىببىی فراموش شد

و تئاتر با ایده ی سفر به غرب و گفتگو با اروپا و دعوت از گروه های تئاتری خارجی شکلش

عوض شد.‏

در این دوره تئاتر روهر آلمللممان با سرپرسبىتبىی روبروتو چولىللىی به ایران دعوت میشود،‏ با گروهی

ایرابىنبىی چند ‏بمنبممایش به صحنه میبرببررد و سپس این گروه ایرابىنبىی به آلمللممان سفر میکند.‏ از اینجا به بعد

چندبار گروه های ایرابىنبىی به دعوت چولىللىی به تئاتر روهر آلمللممان مبریبرروند و چند ‏بمنبممایش اجرا میکنند.‏

در این دوره یعبىنبىی ‏همھهممزمان با آزادی اقتصادی آثار هبرنبرری،‏ نوعی رهابىیبىی در وجهه

فرهنگی را نبریبرز در آثار ‏مجممجختلف هبرنبرری شاهد هستیم.‏ و آن رهابىیبىی کالاهای فرهنگی از

زمینه های معنا و هویت ‏بجببجخشی انقلابىببىی آن که به واسطه ی ‏بهنبههاد دین و حکومت

دیکته میشد هستیم.‏ حالا آثار هبرنبرری،‏ دست کم در ظاهر آزاد بودند که موضعی انتقادی تر

به امور بگبریبررند.‏ ‏همھهممچنبنیبنن شاهدبمیبمم که بیان هبرنبرری بسیار شخصی میشود و هبرنبررمند کم کم به

درون تنهابىیبىی خودش فرو مبریبررود و از جامعه دور تر میشود.‏ تقریباً‏ این آزادی سبب میشد

که هبرنبرر معنای عمومی و تضمبنیبنن شده ی خودش را نبریبرز از دست بدهد.‏ حالا هبرنبرر با یک

شکاف روبروست،‏ هبرنبرری که هم جنبه ی عمومی اش به واسطه ی تنهابىیبىی هبرنبررمند و دور شدنش از

جامعه،‏ به خطر افتاده است و هم جنبه ی معنای قدبمیبممی و حکومبىتبىی اش.‏ این شکاف باید با

چبریبرزی پر میشد،‏ از این رو رفته رفته،‏ دانشگاه های هبرنبرری،‏ مدرسه های ‏مجممجختلف هبرنبرری،‏

آموزشگاه ها و گروه ها و حلقه های تازه ای شکل گرفت که عمدتاً‏ مسائل تازه ای را در حوزه ی

نقد و تفسبریبرر و ‏همھهممچینبنیبنن تبیبنیبنن امور زیباشناخبىتبىی پایه گذاری کردند.‏

در این میان،‏ توجه به تکوین نقد هبرنبرری در این دوران به طور خاص اهمھهممیت دارد،‏ زیرا نقد

پدیده ای است که مشخصاً‏ از دل ‏بهنبههادهای جدید حوزه ی عمومی بورژوا پدید

می آید و به خوبىببىی در هم تنیدگی ‏بجتبجحولات اقتصادی و فرهنگی این دوران را

آشکار میکند.‏ مظهر اصلی این ‏بجتبججمع ها را میتوانید به تقلید از غرب،‏ به خصوص فرانسه و

7

More magazines by this user
Similar magazines