نقد و بررسی نمایش «فردای شب» به نویسندگی و کارگردانی جواد اسفندیاری

exittheatre
  • No tags were found...

پیش به سوی جاده خاکی

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

بالاخره انتظار به سررسید و اولبنیبنن اثر تولیدی ‏«رویدادهای اجرابىیبىی،‏ پژوهشی کارگاه ‏بمنبممایش»‏

‏مجممججموعه ی تئاترشهر که فراخوان آن در تابستابىنبىی که گذشت منتشر شده بود به روی صحنه آمد.‏

خب این ‏«رویدادهای اجرابىیبىی،‏ پژوهشی کارگاه ‏بمنبممایش»‏ یعبىنبىی چه؟ ما دقیقا با چه آثاری مواجه

هستیم و قرار هست این آثارچه تاثبریبرر و کارکردی در فضای تئاتری و به ویژه دانشجو ‏بىیبىی مان

بگذارد؟ امبنیبنن عظیمی مدیرارتباطات،‏ آموزش و پژوهش ‏مجممججموعه ی تئاترشهر پیشبرتبرر گفته بود که

گروه هابىیبىی که در نوبت این اجرا قرار می گبریبررند قرار هست که با جدیت،‏ پژوهش و مطالعه برای

دست یابىببىی به یک فرم اجرابىیبىی را ‏مجممجحور کار خود قرار دهند.‏ او ‏همھهممچنبنیبنن اضافه کرد که فرآیند

تولیدات مهم تر از نتیجه ای است که به عنوان یک اثر اجرابىیبىی روی صحنه می رود.‏ در واقع

شعار این پیشنهاد تازه می شود سرلوحه قرار دادن آموزش،‏ پژوهش و نگاه جوینده و علمی در

مسبریبرر تولیدات به دور از منطق سرمایه ‏مجممجحور.‏

از دور که به مساله می نگری ‏همھهممه چبریبرز گل و بلبل است و جای دوستان خالىللىی.‏ اما این دست

پیشنهادات در وضعیت کنوبىنبىی تئاتر ما چبریبرزی شبیه به انتخاب بد از بدترهاست،‏ پس باید هم

خوب به نظر برسد.‏ عرض بنده ‏بجتبجخطئه کامل این طرح نیست چرا که لنگه کفش در بیابان

غنیمت است.‏ اما ‏همھهممه ما می دانیم که این گونه پیشنهادات مانند چسب زخم است و چاره ای

اساسی بر وضعیت تئاتربجتبججر ‏بىببىی و دانشجو ‏بىیبىی نیست.‏ جناب عظیمی بزرگوار از آموزش و پژوهش

سخن گفتند،‏ درود برایشان.‏ اما به واقع کدام آموزش و پژوهش؟!‏ این آموزش و پژوهش باید

از منابعی تامبنیبنن گردند که سال هاست در دانشکده های ما خا ک خورده اند و دیگر کارابىیبىی

چندابىنبىی ندارند؟!‏ به کدام پژوهش گر ‏بهببهها داده اند؟!‏ صرفا دانشجو را به مانند فردی دیده اند که

فقط باید در دانشگاه هزینه ی ‏بجتبجحصیلاتش را ببرپبرردازد و جیب مدیران و برخی اساتید را پر کند.‏

دو روز دیگر این دانشجو که به درجه رفیع استادی رسید ‏همھهممبنیبنن کار را با دانشجویانش ‏بجنبجخواهد

کرد؟!‏ وقبىتبىی ‏همھهممچنان منابع دانشگاهی ما زیرسوال است،‏ ‏بجتبجحقیق و پژوهش دانشگاهی را چه

سود؟!‏ دانشجو را طوری بار آورده اند که فقط پژوهشی را ابجنبججام دهد که صرفا کاری به

سرابجنبججام رسانده باشد.‏ فقط کافىففىی است به یکی از ‏همھهممبنیبنن مرا کز آموزشی سر بزنید،‏ پر است از

مقالات و پژوهش هابىیبىی که هیچ کدام در به اجرا بردن یک اثر کارابىیبىی ندارند و ا گر هم داشته

باشند،‏ به دلیل پاره ای از مسائل هیچ گاه رنگ صحنه را به خود ‏بمنبممی بینند.‏ زجمخجممی که الان با آن

More magazines by this user
Similar magazines