نقد و بررسی نمایش «فردای شب» به نویسندگی و کارگردانی جواد اسفندیاری

exittheatre
  • No tags were found...

پیش به سوی جاده خاکی

به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: نیم‌ستاره- ضعیف

آبىنبىی نیست که ما انتظارش را داشتیم.‏ من می پذیرم که جناب اسفندیاری ‏بمنبممی خواهد ما را به

یک جهان آرام و ‏بىببىی دردسر دعوت کند اما کار نباید به جابىیبىی برسد که ‏مجممجخاطب موقع ابمتبممام کار در

حال جان کندن باشد.‏ اثر با وجود ‏بجتبججربه گرا بودن،‏ چنان منقبض و یک نواخت است که در

‏همھهممان دقایق ابتدابىیبىی روند خسته کردن ‏مجممجخاطب را پیش می برد و اساسا انرژی میان خود و

‏مجممجخاطب را انکار می کند.‏ گو ‏بىیبىی ‏مجممجخاطب هر چه در می زند،‏ اثر در را به رویش باز ‏بمنبممی کند و در

‏بهنبههایت چه می ماند جز کلافگی؟!‏ ‏بجتبججربه گرا بودن به معنای ‏بىببىی سرابجنبججام بودن نیست،‏ به معنای

اببرتبرر بودن نیست.‏ اثر ‏بجتبججربه گرا چبریبرزی را زیست کرده و حال در تلاش است که با ‏بجتبجحقیق و

پژوهش بر روی رفتارهای انسابىنبىی،‏ مبریبرزانسبىنبىی را خلق کند تا پلی شود برای انتقال ‏همھهممان ‏بجتبججربه ای

که زیست کرده.‏ این ‏بجتبججربه منتقل نشود،‏ طرح ‏مجممججموعه ی تئاترشهر ظفرنیابد و نتیجه ای نبریبرز دربر

‏بجنبجخواهد داشت.‏ تعداد این اجراها و گروه ها و استقبالشان از این طرح مهم نیست.‏ مهم کیفیت

هر یک از این آثاراست.‏ متاسفانه اولبنیبنن اثر از این طرح به خا کی زده،‏ امید که دیگران آن را

دوباره به جاده و مسبریبرر اصلی خود بازگردانند.‏

٢٩ آذر ١٣٩٨

More magazines by this user
Similar magazines