بسته بندی آرایشی ساخته شده با استفاده از قالب تزریق پلاستیک چیست

rezasaeeadi97
  • No tags were found...

بطری های آرایشی
یک شکل بسیار رایج از بسته بندی های آرایشی ، بطری آرایشی به عنوان یک ظرف برای انواع مختلف محصولات زیبایی استفاده می شوند. در حقیقت ، این یکی از متنوع ترین انواع بسته بندی است . از این گیاه برای توزیع محصولات زیبایی مانند پودر ، رنگ لب ، ژل ابرو استفاده شده است. این بطری ها می توانند محصولات را به خوبی نگه داشته و بسیار با دوام باشند. آنها همچنین به گونه ای طراحی شده اند که بسیار قابل حمل باشند ، بنابراین سفر با آن راحت تر می شود. این بطری ها می توانند در اندازه های مختلف عرضه شوند و به شما امکان می دهد محصولات در مقادیر مختلف توزیع شوند که این مهم در صنعت آرایشی است.
محصولات پلاستیکی دربشان از نوع خودشان نیز می باشد. اما در محصولات شیشه ای و به ویژه بسته بندی های غذایی از درب بطری چوب پنبه ای، شیشه ای یا پلاستیکی نیز برای درب محصولات می توان استفاده کرد.

انواع بسته بندی آرایشی ساخته شده با استفاده از قالب تزریق پالستیک چیست؟

صنعت لوازم آرایشی یکی از بزرگترین صنایع تولیدی جهان است.‏ این محصول با فروش طیف گسترده ای از محصوالت زیبایی و

مراقبت از آن سود بزرگی به دست می آورد.‏ این محصوالت شامل مواد آرایشی مانند پایه ریمل رژ لب برق لب چشم

سایه چشم مداد ابرو و پنکیک می باشد.‏

، خط ،

،

،

،

،

مهم است که این محصوالت آسان توزیع شوند و به راحتی توسط مصرف کننده قابل استفاده است.‏ بسته بندی های پالستیکی هر دو

ویژگی را ارائه می دهد و به صنایع امکان تولید انبوه را می دهد.‏ با توجه به این نکته در اینجا انواع مختلف بسته بندی پالستیکی

وجود دارد که با استفاده از قالب تزریق پالستیک تولید می شوند:‏

،

بطری های آرایشی

،

،

یک شکل بسیار رایج از بسته بندی های آرایشی بطری آرایشی به عنوان یک ظرف برای انواع مختلف محصوالت زیبایی استفاده

می شوند.‏ در حقیقت این یکی از متنوع ترین انواع بسته بندی است از این گیاه برای توزیع محصوالت زیبایی مانند پودر رنگ

لب ژل ابرو استفاده شده است.‏ این بطری ها می توانند محصوالت را به خوبی نگه داشته و بسیار با دوام باشند.‏ آنها همچنین به

گونه ای طراحی شده اند که بسیار قابل حمل باشند بنابراین سفر با آن راحت تر می شود.‏ این بطری ها می توانند در اندازه های

مختلف عرضه شوند و به شما امکان می دهد محصوالت در مقادیر مختلف توزیع شوند که این مهم در صنعت آرایشی است.‏

،

.

،

،

محصوالت پالستیکی دربشان از نوع خودشان نیز می باشد.‏ اما در محصوالت شیشه ای و به ویژه بسته بندی های غذایی از درب

بطری چوب پنبه ای،‏ شیشه ای یا پالستیکی نیز برای درب محصوالت می توان استفاده کرد.‏

بطری رول یا لوله

،

هنگامی که صحبت از مواد آرایشی و مراقبت شخصی می شود بطری های رول برای محصوالتی مانند دئودورانت و براق لب در

بازار بسیار محبوب هستند.‏ بیشتر انواع بطری های رول از اندازه بزرگتر هستند با این حال تولید کنندگان پالستیک اکنون قادر

به ایجاد بطری و لوله های کوچکتر هستند.‏ اینها برای محصوالتی مانند براق لب مفید است که در مقادیر زیادی استفاده نمی شوند.‏

پوکه پنکیک

،

،

فشرده سازی پودر یک قسمت بسیار متداول در اکثر کیت های زیبایی است.‏ این باعث می شود آنها در بازار خرده فروشی بسیار

محبوب شوند.‏ جمع و جور پودر با هدف حفظ آرایش شده و می تواند انواع مختلفی از محصوالت را در خود جای دهد.‏

آنها همچنین قابل شارژ هستند و آنها را به شکل قابل استفاده مجدد از بسته بندی های پالستیکی تبدیل می کنند.‏ پوکه پنکیک نیز

دارای آینه های شیشه ای کوچکی هستند که در کل فرآیند تولید است.‏

پوکه های لوله ای شکل

، طراحی

رژ لب یکی از بهترین محصوالت زیبایی در بازار است.‏ این یکی از محصوالت با توزیع گسترده در سراسر جهان است.‏ این

همچنین باعث شده است که پوکه رژلب بسیار محبوب شوند.‏ شرکت های قالب سازی در چین انبوه آنها را برای شرکت های مختلف

تولید می کنند.‏ در حالی که انواع اولیه پوکه رژ لب از فلز ساخته می شدند اما تولید آنها به طور فزاینده ای گران تر شده بود.‏ این

باعث افزایش قیمت محصول در کل شد.‏ با استفاده از پوکه های پالستیکی رژ لب شرکت های آرایشی قادر به کاهش هزینه های

تولید و تولید محصوالت بیشتر هستند.‏ از دیگر محصوالت این دسته پوکه رژلب مایع و بسته بندی خط چشم می باشد.‏

بطری اسپری

،

،

بطری پمپ مواد بسته بندی بسیار معمول مورد استفاده برای لوازم آرایشی و محصوالت مراقبت شخصی است.‏ آنها می توانند انواع

مختلفی از مایع و خامه را در مقادیر بیشتر نگه دارند و محصول بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.‏ پمپ اسپری

روی بطری اسپری به گونه ای طراحی شده اند که می توانند ضمن حفظ امنیت از محصوالت آرایشی بسیار راحت استفاده شوند.‏

،


اهنآ

یارب

یتلاوصحم

دننام

بآ

لسیم

،

تروص مرک

هیاپ

عیام

هدافتسا

یم

.دنوش

نینچمه

نیا

یرطب

اه

لباق

هدافتسا

ددجم

دنتسه

و

اهنآ

ار

هب

یشور

رایسب

رثؤم

یارب

هدافتسا

زا

تلاوصحم

یکیتسلاپ

لیدبت

یم

.دننک

عاونا

پویت

گنر و مرک

هتسب

یدنب

جیار

یرگید

هک

تعنص رد

یشیارآ

و

تشادهب

یصخش

دوجو

دراد

هلول

یاه

هدرشف

یزاس

دنتسه

.

اهنیا

شور

رایسب

یبسانم

یارب

هدافتسا

و

لمح

تلاوصحم

ییابیز

.تسا

نیا

هلول

اه

اب

هدافتسا

زا

بلاق

قیرزت

کیتسلاپ

هتخاس

هدش

و

زا

عون

یکیتسلاپ

مرن

یرت

هدافتسا

یم

دننک

هک

ماگنه

هدافتسا

لباق

هدرشف

یزاس

.تسا

اه پویت

یارب

یتلاوصحم

دننام

گنر

یم هدافتسا ردوپ مرک و

.دنوش

Similar magazines