28.12.2019 Views

Menu - Koliba u sv. Krištofa

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAŇAJKOVÉ JEDLÁ

podávame v čase do 11°° hod.

(uvedená hmotnosť je v hotovom stave)

140 g Pečená šunka s vajcom 3,30 €

A-3

140 g Pečená slanina s vajcom 3,30 €

A-3

140 g (3 ks) Praženica s cibuľkou 2,90 €

A-3

120 g Pečená klobása 3,50 €

A-10 horčica, chren, baranie rohy

Bystrické grilované rebierko

Šampión Banskobystrickej Grilliády 2011

Šampión Banskobystrickej Grilliády 2013

Najobľúbenejšia reštaurácia

PREDJEDLÁ

(uvedená hmotnosť je v hotovom stave)

130 g Syrová chuťovka 3,90 €

A-7 niva, encián, údený oštiepok, tvrdý syr

75 g Šmirkas / Bryndzová pomazánka 2,90 €

A-7

130 g (2 ks) Chlieb s masťou a cibuľou 1,20 €

A-1

100 g Opekaný oštiepok s brusnic. džemom 2,90 €

A-1,7

120 g Ďumbierske pečienky 3,90 €

A-10 hydinová pečeň na cibuľke a zázvore, 2 ks hrianok

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!