نقد و بررسی نمایش «بیگانه در خانه» به نویسندگی و کارگردانی سیدمحمد مساوات

exittheatre

گذار از تئاتر و باز پیوستن به آن


به قلم مجید اصغری، منتقد گروه تئاتراگزیت
ارزش‌گذاری منتقد: چهارستاره- درخشان


ظاهر)‏ بیگانه ادامه دهد.‏ در واقع مرد شروع می کند به تسلیم شدن.‏ نکته ای که در اواسط

‏بمنبممایش توسط مؤلف وارد اثر می شود.‏

طراحی صحنه ترکیبىببىی از خانه های مدرن و کلاسیک است.‏ از ترکیب رنگ ها بگبریبررید تا مدل

تزیینات و حبىتبىی کاغذدیواری ها.‏ اما فیلم روابىنبىی هیچکا ک به یک نشانه در اثر تبدیل می شود.‏ هنوز

که هنوز است ‏بجببجحث های متعددی درباره این فیلم مطرح است که بسیاری از آن ها باز مانده و

‏همھهممچنان سوال برانگبریبرز است.‏ آیا روابىنبىی یک فیلم با الگوهای سینمای کلاسیک است یا مدرن؟

برخی منتقدان این سینما را به قبل و بعد از روابىنبىی تقسیم می کنند.‏ ‏بجتبججربه گرابىیبىی هیچکا ک ‏همھهممیشه

او را از قامت یک کارگردان با الگو و آموزه های ثابت درآورده و ‏همھهممواره در ‏بىپبىی بازتعریفی از خود

و سینمایش بوده است.‏ ‏همھهممبنیبنن امر باعث شده تا با ابزار کلاسیک دست به قتل آموزه های کلاسیک

بزند.‏ در یک سوم ابتدابىیبىی فیلمش شخصیت اصلی را به قتل می رساند و در گره گشابىیبىی درامش را

به دست فردی می دهد که از یک سوم پایابىنبىی فیلم تازه معرفىففىی شده است.‏ صحنه قتل مارین کرین

توسط نورمن ‏همھهممچنان در رده ی ‏بهببههبرتبررین سکانس های تارتحیتحخ سینماست.‏ سکانسی با نورپردازی

ا کسبرپبررسیونیسبىتبىی و کات ها و تغیبریبرربمنبمماهای سریع و موسیقی عجیب برنارد هرمن هیچ سنخیبىتبىی با جهان

کلاسیک ندارد.‏ اساسا فیلمسازان موج نو فرانسه به این علت به هیچکا ک علاقمند هستند که او

را بیشبرتبرر نزدیک به خودشان حس می کنند.‏ با ‏همھهممه این تعاببریبرر و تفاسبریبرر،‏ ‏همھهممچنان هیچکا ک در

اذهان عمومی و برخی خواص،‏ ‏بمنبممایندگی سینمای کلاسیک را برعهده دارد.‏ در ‏بمنبممایش مساوات نبریبرز

هیچکا ک و فیلمش و ‏همھهممه ی المللممان هابىیبىی که به آثار او مرتبط است کارکردی کلاسیک گونه دارد.‏

فیلم روابىنبىی اشبرتبررا کابىتبىی با ‏«بیگانه در خانه»‏ دارد که به آن می پرداز ‏بمیبمم.‏ در آن فیلم دو روایت

دنبال می شود.‏ یکی ماجرای دزدیده شدن پول ها و در ادامه جستجوی مارین کرین توسط

خواهرش.‏ در آن جا پبریبررزبىنبىی ست که نورمن نقشش را بازی می کند و در ‏بمنبممایش نبریبرز چنبنیبنن پبریبررزبىنبىی

وجود دارد.‏ پبریبررزن ‏بمنبممایش در جستجوی شوهری ست که خود دست به قتل او زده و در فیلم نبریبرز

نورمن از علاقه ی زیادی که به مادرش داشته چنبنیبنن کرده است.‏ در فیلم پول ها و دزدیدن شان

عامل یک ماجراجو ‏بىیبىی ست و در ‏بمنبممایش حلقه گمشده مرد و ‏همھهممچنبنیبنن شخصیت مارکوس ‏(شوهر

پبریبررزن).‏ در فیلم دوقطبىببىی شدن شخصیت نورمن مطرح است و در این جا دوقطبىببىی شدن انسان و

گوزن.‏ در صحنه ای که پبریبررزن صندوق را برای زن خانه می آورد تا برایش نگه دارد،‏ طنابىببىی از

درون صندوقچه ببریبررون زده است.‏ این طناب ببریبررون از صندوق اشاره به کدام اثر هیچکا ک

دارد؟ درست است،‏ فیلم ‏«طناب».‏ جالب است که ‏«طناب»‏ هیچکا ک هم فیلمی قاعده شکن

است و کاملا ضدجریان اصلی سینمای زمانه ی خویش.‏ گو ‏بىیبىی هیچکا ک را داخل چرخ گوشت

کرده اند و هر تکه اش را در گوشه ای از صحنه جای داده اند.‏ ما در قامت ‏مجممجخاطب مانند

جیمزاستوارت هستیم در فیلم ‏«پنجره عقبىببىی»‏ که تلاش دارد بفهمد که در پنجره های روبه رویش

چه اتفاقابىتبىی در حال جریان است.‏ مساوات تلاش دارد با ارجاعات گونا گون به آثار هیچکا ک،‏

More magazines by this user
Similar magazines