GUIA DE ARRATIA 2017_

ArratiakoMankomunitatea
Arratiako Udalen Mankomunitatea

Udalaz gaindiko erakunde hau 1982. urtean eratu zan, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa,

Ubide eta Zeanuriko Udalen aginpidetzako zerbitzuak modu mankomunatuan eskeintzeko. Udalerri horreek

danak Arratiako natur eskualdean dagoz.

4

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

Elexalde, 49 (Igorre) Tel. 946 311 717 • Faxa 946 319 215

mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

www.arratia.net • Ordutegia: 8,00etatik-15,00etara

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA,

ZURE ZERBITZURA

I. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK

Administrazioaren gizarte-zerbitzuak jasotzeko zein gizarte-prestazioak

eskuratzeko atea da. Zerbitzu honen eginkizunak honako hauek dira:

- Prestazino eta zerbitzuen ganeko informazinoa emotea.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuei

buruzko informazioa.

- Kasuen balorazioa eta jarraipena, hala eskatzen duten kasuetan.

- Pertsonen beharrizanei erantzuteko prestazio eta/edo zerbitzu

egokietara bideratzea.

- Kasuetan esku hartzen duten beste sistema eta eragileekin

koordinatzea.

Helburua hauxe da: pertsonen ongizatea, gizarteratzea, bizi-kalitatea

eta autonomia hobetzea, zerbitzuak eskaintzen dituen jarduerak,

zerbitzuak eta prestazioak direla tarteko.

Eskaintzen diran prestazino eta zerbitzuak honeek dira:

Gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL): Helburuzko izaera

daukan laguntza ekonomikoa, urtekoa. Etxebizitza alokatzeagatiko

gastuak, hipoteka-kredituaren amortizazioa, etxebizitzaren, altzarien

edota etxetresnen mantentze-lana, konponketak eta instalazioak

ordaintzeko edota zorpetzeari eta oinarrizko beharrizanei erantzuteko

baliatzen da.

Hipoteka gastuetarako laguntza bereziak: Laguntza horiek AUMk

GLLgatik ematen dituen zenbatekoen barruan sartuko dira aurten.

Gizarteratzeko laguntza bereziak: Aldian behingo prestazio

ekonomikoa, oinarrizko premiak ordaintzeko bideratuko dena, bai eta

gizarte eta/edo lan-inklusiorako prozesutik sortuko direnak ere. Gastu

horiei aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonei

zuzenduko zaizkie.

Mendekotasunaren balorazinoa: Modu iraunkorrean pertsonek

autonomia fisikoa, sentsoriala, mentala edo intelektuala ez izatea

baloratzen da, adinagatik edo desgaitasun batengatik sortzen dena, bai

eta egunerako bizitzaren oinarrizko jarduerak egiteko beste pertsona

baten laguntza behar izatea ere.Lortutako balorazioaren arabera,

honako zerbitzu eta/edo prestazio hauek eskuratu ahal izango dituzte:

etxez etxeko laguntza zerbitzua; telelaguntza; eguneko eta gaueko

zentroaren zerbitzua; egoitzazko zerbitzu iraunkorra eta aldi baterakoa;

familia-ingurunean zaintzak egiteko prestazio ekonomikoa; eta laguntza

pertsonalerako prestazio ekonomikoa.

Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua: Zerbitzua ordainketa partekatuari

atxikita dago, eta prebentziorako, laguntzarako eta inklusiorako eskaintzen

da. Hain zuzen ere, autonomiari dagokionez mugak dituzten erabiltzaileei

laguntzeko sortu da, beren etxebizitzetan geratzeko aukera ematen dieten

eguneroko jarduerarik oinarrizkoenak egin ditzaten. Zerbitzuaren bitartez

arreta pertsonalerako laguntza eskaintzen da eta, hala badagokio, etxekoa

ere bai, ahalik eta denbora luzeenean ohiko inguruan molda daitezen.

Telelaguntza: Erabiltzaileak behar izanez gero, laguntza iraunkorra (24

ordu egunean) eskaintzen duen zerbitzu batekin berehala harremanetan

jartzeko aukera ematen du zerbitzu honek. Gailua aktibatzeko, botoia

sakatu besterik ez da egin behar, eta aktibatutakoan beharrezko laguntza

berehala eskuratzeko modua ematen dio erabiltzaileari. Zerbitzua

ordainketa partekatuari atxikita dago: 5 euro hilean.

Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzua: Gizartean

eta hezkuntzan esku hartzeko lantaldea haurrek babesgabetasunarazo

arinak edo arruntak dituzten egoeretan esku hartzeaz eta horiek

prebenitzeaz arduratzen da, baldin eta gizarte- eta hezkuntza-arloan eta

arlo psikosozialean laguntza behar bada.

Gizarte-hezkuntzako laguntza hori (banakakoa, familiakoa edo taldekoa)

familiaren etxean bertan nahiz komunitatearen ingurunean landu daiteke.

Zerbitzu honen helburu nagusia laguntzen diren adingabeen garapen

integrala bermatzea da, familia-bizitza normalizatua sustatuta.

Adikzioen Prebentzio Komunitario Arloa:

Komunitatearen prebentzio-gaitasuna sustatzea, drogamenpekotasunaren

fenomenoa agertzea ekiditeko jardueren bitartez, eta osasunarekiko

jarrera positiboak bultzatzea du helburu; hori guztia plan

bakarrean bilduta. Esku-hartze eremuak: eskola, familia, haurrak eta

gazteak, biztanleria osoa, festa giro eta aisialdia.

Harremanetarako: Arratiako Udalen Mankomunitatea

Elexalde 49 (Igorre) | 94 631 17 17

prebentzioa.arratia@bizkaia.org

Facebook: Adikzioen Prebentzioa Arratian

Ordutegia: astelehenetik barikura; 8:30-14:00.

II. ETXEKO HONDAKINEN KUDEAKETEA ETA BILKETEA

Berezko baliabideen bitartez diseinatutako eta kudeatutako zerbitzu

nagusia da; AUMk ingurumenagaz eta jasangarritasunagaz daukan

konpromisoagaz bat datorren sensibilizazino kanpainen bitartez bultzatzen

da.

Eukiontzi motak:

- Laranjea: etxeko orioa.

- Zuria: etxetresna txikiak, ehungintzea, liburuak.

- Pilak: pilak eta metagailuak.

- Horia: ontziak.

- Urdina: papera eta kartoia.Arratiako Udalen Mankomunitatea

Esta entidad supramunicipal se creó en el año 1982 para la prestación mancomunada de servicios de

competencia municipal de los Ayuntamientos de Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa,

Ubide y Zeanuri, todos pertenecientes a la comarca natural de ARRATIA.

6

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA

Elexalde, 49 (Igorre) Tel. 946 311 717 • Faxa 946 319 215

mankomunitatea.arratia@bizkaia.org

www.arratia.net • Ordutegia: 8,00etatik-15,00etara

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA,

A TU SERVICIO

I. SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Es la puerta de entrada de la administración a los servicios y

prestaciones sociales Las funciones del servicio son las siguientes:

- Información acerca de prestaciones y servicios

- Información sobre los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de

Servicios Sociales

- Valoración y seguimiento de casos de los casos que lo requieran

- Orientación hacía prestaciones y/o servicios más adecuados para

responder a las necesidades de las personas

- Coordinación con otros sistemas y agentes implicados en casos

El objetivo es lograr el bienestar, inclusión, mejora de la calidad de

vida y autonomía de las personas, a través de acciones, servicios y

prestaciones que ofrecen

Las prestaciones y servicios que se ofrecen:

Ayudas de Emergencia Social (AES): Ayuda económica de

carácter finalista y anual Dirigida a cubrir gastos de arrendamiento de

vivienda, amortización crédito hipotecario, mantenimiento de la vivienda,

mobiliario y electrodomésticos, arreglos e instalaciones, endeudamiento

y necesidades primarias

Ayudas Especiales para gastos de hipoteca:

Estas ayudas este año desaparecen y se incluye el importe que aporta

AUM a las AES

Ayudas Especiales para la Inclusión Social (AEIS):

Prestación económica periódica, destinada a dar cobertura a

necesidades básicas y derivadas de un proceso de inclusión social y/o

laboral destinado a personas que carecen de recursos económicos

suficientes para hacer frente a dichos gastos

Valoración de Dependencia:

Se valora la falta de autonomía física, sensorial, mental o intelectual

con carácter permanente de las personas, que por su edad o discapacidad

y la necesidad de una tercera persona para realizar actividades básicas

de la vida diaria tienen

Teniendo en cuenta la valoración obtenida, pueden acceder a las

siguientes prestaciones y/o servicios: Servicio de Ayuda a Domicilio;

Teleasistencia; Servicio de Centro de Día y Noche; Servicio Residencial

Permanente y Temporal; Prestación económica para cuidados en el

entorno familiar; y prestación económica de asistencia personal

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD):

Servicio sujeto a copago, que se presta de forma preventiva, asistencial

e inclusiva, dirigido a ayudar a las personas usuarias con limitaciones en

su autonomía para llevar a cabo las actividades diarias más básicas que

le permitan permanecer en su domicilio A través de este servicio se

ofrece una ayuda de atención personal y en su caso doméstico, para

posibilitar su desenvolvimiento en su medio habitual el mayor tiempo

posible

Teleasistencia:

Servicio que posibilita a las personas usuarias, en caso necesario,

contactar de forma inmediata con un servicio especializado de atención

permanente (24 horas/día) Funciona con un dispositivo que se activa

apretando un botón, una vez activado facilita el acceso inmediato al tipo

de atención requerida Es un servicio sujeto a un copago de 5€/ mes

Servicio de Intervención Socioeducativa:

El Equipo de Intervención Socioeducativa (EISE) está dirigido a intervenir

y prevenir en aquellas situaciones de desprotección infantil moderada o

leve que precisen un apoyo socioeducativo y/o psicosocial

El apoyo socioeducativo- de carácter individual, familiar o grupal- puede

desarrollarse tanto en el domicilio familiar como en el entorno comunitario

El objetivo principal del servicio es garantizar el desarrollo integral de

los/as menores con quienes se interviene, promoviendo una vida familiar

normalizada

Área de Prevención de las Adicciones:

Tiene como objetivo general potenciar la capacidad preventiva de

la comunidad desarrollando acciones destinadas a evitar la aparición del

fenómeno de las drogodependencias, así como fomentar el desarrollo

de actitudes positivas hacia la salud, todo ello englobado dentro de

un Plan Ámbitos de intervención: escolar, familiar, infantil y juvenil,

población general, festivo y de ocio

Contacto: Mancomunidad de Arratia Elexalde 49 (Igorre) 94 631 17 17

prebentzioa arratia@bizkaia org Facebook: Adikzioen Prebentzioa Arratian

Horario: de lunes a viernes; 8:30-14:00

II. GESTIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

Es un servicio prioritario diseñado y gestionado con medios propios,

reforzado con campañas de sensibilización en consonancia con el

compromiso de AUM con el medio ambiente y la sostenibilidad

Tipos de contenedores:

- Verde-gris: resto de residuos domésticos que no se pueden reutilizar

o reciclar

- Azul: papel-cartón

- Amarillo: envases de plástico y metal

- Verde: vidrio
Tibur fotógrafo

13


14

Tibur fotógrafo
Tibur fotógrafo

Tibur fotógrafo

17


22 Tibur fotógrafo


Dima

Tibur fotógrafo | Iglesia de San Pedro apóstol

27Lemoa

Tibur fotógrafo | Ermita San Lorenzo

33ZERBITZU OROKORRAK

SERVICIOS GENERALES

Tibur fotógrafo

43OSTALARITZA, ZERBITZUAK

ETA ENPRESA GIDA

GUIA DE HOSTELERIA, SERVICIOS

Y DE EMPRESAS

53

INDUSTRIAGINTZA / ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Izena/Nombre Jarduera/Actividad Helbidea/Dirección Telefonoa Faxa Weba/Emaila

ARANTZAZU

BALEA MUSIKA IDEIAK, S.L. Estudio de grabación y producción Zelaia auzoa, 23 946 316 046 946 072 445 www.baleamusika.com

COMECARAN, S A.L. Transformación del acero Bi-Vi errep., km. 23,2 - Zelaia auzoa 946 736 040 946 736 122 www.comecaran.com

ZUAZO ECHEVARRÍA, J. Transporte Zelaia auzoa, 19 946 736 291 - -

AREATZA

ASTONDOA PIROTEKNIA, S.A. Pirotecnia Irupagu auzoa, z/g 946 739 016 946 317 140 www.astondoapiroteknia.com

FONTANERÍA EGUILEOR Calefacción. Tejados. Desatascos - 619 458 869 - -

LIMPIEZAS ARRATIA, S.L. Limpiezas y mantenimiento Goikokalea, 19 946 739 661 946 317 001

PANADERÍA ZAMACONA, C.B. Panificadora Goikokalea, 5 946 739 045 -

PINTURAS ARRATIA - JABI MORATO Pintura decorativa y en general Arragoeta, 3 - 2. B 628 443 992 -

ARTEA

ACABADOS IZURZA Limpieza industrial Bildosola Industrialdea, pab. E-5 946 551 250

AIDA INGENIERÍA Fabricación armario, tabique modular Bildosola Industrialdea, pab. F-6-7

ALPINA ALMACENES DE PIEDRA NATURAL, S.L. Granito. Mármol. Pizarra Bildosola Industrialdea, pab. A-1b 946 312 209 946 312 150 www.alpinastone.com

ARBEGUI Bildosola Industrialdea, edif. K-1-2 944 575 320

ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Promoción industrial Bildosola Industrialdea, edif. E-1 946 319 051 946 736 058 arratia@industrialdea.spri.es

ALFA DECO SUBC Montaje y fabricación de subconjuntos Bildosola Industrialdea, edif. G-3

BADAYA Bildosola Industrialdea, edif. C-1

BERNAOLA ZERRATEGIA, S.L. Serrería Herriko plaza, 16 946 739 209 946 739 074 bernaolazerra@terra.s

BRINEAN S.L. Bildosola Industr., pabs. G-1 y 2

COMECARAN, S A.L. Transformación del acero Bildosola Industrialdea, Pab. F 8-9 946 736 040 946 736 122 www.comecaran.com

COMPAÑÍA INTER.DEL MUEBLE Bildosola Industrialdea, Pab. D-3

E&M COMBUSTION, S.L. Fabric. y venta de quemadores Bildosola Industr., pabs. F1-2-3 y 4 946 530 361 - www.emcombustion.es

FONDEYUR Bildosola Industr., pabs. A-3 946 317 982

FNX INDUSTRIAL Bildosola Industr., pabs. J-1

GOROSTI, S.COOP. Jardinería industrial Bildosola Industrialdea, pab. E-2 946 739 634 946 739 688 gorosti@gorostiscl.com

INDUSTRIAS GALARZA Bildosola Industrialdea, pab. D-4 944 471 812

IND. MECANIZADOS GERMANY Prototipo utillaje de precisión Bildosola Industrialdea, pab. G-4-5

IMG-BELBEN, S.L. Mecanizados de precisión CNC Bildosola Industr., pabs. G-4-5 946 310 003 946 312 437 www.imgmecanizado.com

IMPORT-EXPORT Camiones y maquinaria Bildosola Industr., pabs. A-1a

INDAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L. Instalaciones eléctricas de baja tensión Bildosola Industr., pabs. E-3 y 4 946 554 719 944 040 670 www.indarsl.es

INGENIERÍA DE METROLOGÍA, S. L. Fabric. de equipos instrumentación Sarasola auzoa, 1 946 318 006 946 739 107

LIMPIEZAS ARRATIA Bildosola Industr., pabs. E-1

MANUFACTURAS ALFE, S A. Cuchillas industriales Bildosola Industrialdea, pab. B-2 944 542 300 944 542 230 www.alfe.com

MARNORTE WATERMAKERS, S.L. Sistemas tratamiento y desalación agua Bildosola Industrialdea, pab. G-10 946 574 103 946 574 102 www.marnorte.com

MAQ. INDUST. LEMOA MIL Reparación Bildosola Industrialdea, pab. E-5

NIKARE DISTRIBUCIÓN, S.L. Suministros industriales Bildosola Industrialdea, pab. F-5 946 562 467 946 562 468 nikare@euskalnet.net

PEKOS FABRICACIÓN Bildosola Industrialdea, pab. K-3 946 711 814

PROSERTEK

Bildosola Industrialdea, pab. I

T.M.C. ESPAÑA, S.A. Transformadores secos encapsulados Bildosola Industrialdea, pab. B-1 946 312 280 946 314 524 www tmctransformers.com

BEDIA

AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS FERTOR, S.A. Aislamientos eléctricos Murtatza auzoa, z/g 946 312 005 946 314 374 www.fertor.com / fertor@fertor.com

ALQUILERES BEDIA, S.A. Asteitza auzoa, 44 946 313 697 -

APYASA, S A. Aislamientos eléctricos San Lorenzo Ind., pab 1, Murtatza 946 314 289 946 313 868 www.apyasa.com

BILBO ZINC, S.L. Recubrimientos metálicos Murtatza auzoa, 56 946 313 777 946 314 368 bilbozinc@terra.es

BIZAK, S A. Fabricante de juguetes Murtatza auzoa, z/g 946 313 679 - www.bizak.es

BORDATXURI S.A. Mayoristas de hierro y acero Bº Ibarra 946 313 441

CALDERERÍA ARRATIA Fab. Mat. Eléctrico Bº Bidekoetxe 946 312 178

CARPINTERÍA MAZUSTEGUI, S.L. Escaleras de madera San Lorenzo Ind., pab. 8, Murtatza 946 313 696 946 313 696 www.escalerasmazustegui.com

CETEC Componentes de Ascensores San Lorenzo Ind., pab. 5, Murtatza 946 313 691 946 313 529

COLONIALES BARBED, S.A. Mayorista de alimentación San Lorenzo Ind., pab. 11, Murtatza 946 738 180 946 738 179 iandres@uvesco.com

CONDUNOR, S.A. Conductos de chapa Murtatza auzoa, 7 946 314 454 946 312 234 www.condunor.net

CYACSA Conformados y accesorios para cierres San Lorenzo Ind., pab. 7-8, Murtatza 946 313 501 946 313 524 www.cyacsa.com

CUBIBILBO Cubitos de hielo Pol. industrial Murtatza 946 009 034 659 825 654 www.cubibilbo.com

DEIMOS CONSULTING Consultoría Bº Elexalde 946 313 911

DESBROCES CORSI Limpiezas Bº Bidekoetxe 946 312 196

ELECTRICIDAD TELGA, S.L. Instalaciones eléctricas Murtatza auzoa, 56, trasera 946 312 104 946 312 164 www.telga.com

EMBALAJES ARÁMBURU, S.L. Embalajes industriales de madera Ugarte auzoa, 10 946 314 009 946 314 566 www.embalajesaramburu.com

EREKONDO, S.L. Carpintería integral. Ventanas. Puertas Murtatza auzoa, z/g, pab. 7 946 313 570 946 313 593 www.erekondo.com

EXLABESA Extrusión de aluminio Murtatza auzoa, 5 946 313 028 - www.exlabesa.com

FCC AMBITO Limpiezas Bº Ibarra 944 911 908

FORVASA - FORJAS UNIDAS VASCAS, S.A. Forja. Mecanizado. Tratam. superficiales Murtatza auzoa, 4 946 313 457 946 313 164 www.forvasa.com

HYDRA Murtatza auzoa 946 312 697

61


62

INCOESA Bienes de equipo eléctricos Bidekoetxe auzoa, 18 B 946 313 300 946 313 766 www.incoesa.com

INDUSTRIAS BIPLAXT, S.A. Plásticos Bi-Vi errep., km. 13,7, Murtatza 946 313 525 946 313 592 www.biplaxt.com

INDUSTRIAS BOST, S.A. Resistencias eléctricas Murtatza auzoa, 57 946 314 100 946 313 428 jon@industriasbost.e.telefonica.net

INDUVALOR Estudios de mercado Murtatza auzoa 944 316 783

LANEAN Asistencia técnica de Ingeniería Murtatza auzoa

MADERAS ANDONI ATUTXA, S.L. Maderas Murtatza auzoa, 83 946 312 198 -

MANUFACTURAS UTHER, S.A. Fabr. de útiles y herramientas especiales San Lorenzo Ind., pab. 4, Murtatza 946 313 867 946 313 921 www.uther.es

MAOR, S A. Industrias plásticas Murtatza auzoa, z/g 946 313 177 -

MARMOLERÍA GARMENDIA, S.L. Mármoles Asteitza auzoa, 14 946 313 197 -

MATRICERÍA ARRATIA, S.A. Troqueles y moldes para inyección Murtatza auzoa, z/g 946 313 533 946 313 573 www marratia.com

MAGNETISMOS BEDIA Fab. Mat. Eléctrico Bº Bidekoetxe

METALÚRGICA COMERCIAL CUHER, S.A. Productos siderúrgicos Ibarra auzoa, 21 946 313 441 946 313 476 www.cuher.es

MURTATZA PROYECTOS S.L. Murtatza auzoa 946 313 803

RECUBRIMIENTOS BIZKAIA, S.L. Recubrimientos industriales Murtatza auzoa, 5 946 313 579 946 313 579

RÓTULOS USANSOLO - ROTUSAN Rótulos San Lorenzo Ind., pab. 59, Murtatza 946 312 275 946 312 275

SOLDADURAS DE BEDIA S.L.

Pza. San Lorenzo

SUMIN. ELÉCTRICOS INDLES. ANTÓN TEIXIDÓ, S.A. Distribución de material eléctrico San Lorenzo Ind., pab. 10, Murtatza 946 314 296 946 312 258 www seitsa.com

TABLEV, S.A. Tableros alistonados de madera Bi-Vi errep., km. 13,2, Murtatza 946 313 500 946 313 534 www.tablev.es

TXENTE, S.L. Muebles de cocina y baño Murtatza auzoa, z/g 946 313 829 946 313 594 -

TXIKI DIVER Murtatza auzoa, z/g, pab. 6 - - -

DIMA

COMPOSITES QUIMIBBER, S.L. Resinas Ziarrusta Industrialdea, pab. 21 944 565 654 944 565 658 www.quimibber.com

CONSTRUCCIONES LEZATZU, S.L.L. Construcción. Estructuras de hormigón Artabe, 9 946 315 626 946 315 626

EGURLANAK AUSMENDI Ebanistería San Valentin auzoa, 4 618 461 215 946 315 692 koldo@ausmendi.com

ELECTRICIDAD IZARRA, S.L. Electricidad. Telecomunicaciones Ziarrusta Industrialdea, pab. 34 944 544 242 944 544 174 eizarra@euskalnet.net

JOSÉ BENITO BEOBIDE Elaboración y venta de miel Ilunbe auzoa, 3 615 720 598 -

ORMAURRE, S.L. Plegado. Soldadura. Montaje de chapa Ziarrusta Industr., pab. 17 a 20 946 311 577 946 315 333 www ormaurre.com

PATXI LINAZA ERAIKETAK, S.L. Estructuras de madera y cubiertas Ziarrusta Industrialdea, pab. 41 609 467 317 - www.patxilinaza.com

TECNOGOURMET, S.L. Elaboración de platos preparados Ziarrusta Industrialdea, pab. 8-12 946 311 600 946 315 325 www.tecnogourmet.com

ZURTEK, S.L. Construcción en madera. Ingeniería Igorre-Dima errepidea, z/g 946 311 747 946 315 467

IGORRE

AYSPACK DEPURACIÓN, S.L Tratamiento de aguas residuales Igorreko Industrialdea, pab. B2 946 737 008 946 315 586 ayspack@ibercom.com

AKESOLO, S.A. Transportes. Neumáticos. Servicios Garbe auzoa, 29 946 736 014 - www.akesolo.com

ALINAR, S.L. Aluminio inyectado Bi-Vi errepidea, km. 22 946 315 011 946 736 113 www.aliasa.es

ANGEL NAVARRO “PITI” Construcción. Reformas. Gremios 630 638 818 -

ARALUCE, S A. Útiles para estampación San Juan auzoa, 13 946 305 900 946 305 911 araluce@gestamp.com

ARBISA, S.L. Productos químicos industriales Igorreko Industrialdea, pab. F2 946 737 021 946 315 871 www.arbisa.es

ARRATIA INFORMÁTICA, S.L. Servicios informáticos Bidebarri, 2 946 315 810 946 319 019 www arratia.com

AURREKOETXEA BILBAO, IGOR Transportes Urkizu auzoa, 78 - -

BATZ, S. COOP. Troquelería. Sistemas para automóviles Torrea, 32 / Igorreko Ind., pab. D1-2 946 305 000 946 305 020 www.batz.com

BIOK MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Materiales de construcción Igorreko Industrialdea, pab. F11-1A 946 316 065 946 316 065

BIZKOR ARGI, S.L. Cristalería. Vidrio Lehendakari Agirre etorbidea, 19 946 736 953 - www kristaldegiabizkorargi.com

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A. Neumáticos Basauntz auzoa, 24 946 737 063 946 319 214 www.bridgestone-eu.es

CAVA KOPERATIBA Piensos y suministros Garbe auzoa, 25 946 315 573 946 315 379

CONSTRUCCIONES EKIN, S.L. Construcción. Excavación. Obra civil Errukiñe, 4, behea 946 317 257 946 739 525 -

CONST. Y MINIEXC. MANUEL ALFARO, S.L. Tejados. Obra civil Lehendakari Agirre etor., 17, behea. 946 736 529 - alfaromanuel@telefonica.net

CONSTRUCCIONES ZUBILUSTU, S.A. Construcción. Promoción Garbe auzoa, 13 944 065 842 -

DECORACIÓN Y PINTURA IGORRE Decoración. Pintura Bidebarri, 1 946 736 401 - estitxuiturbelm@euskalnet.net

EXCAV. Y REP. FOREST. GARCÍA, S.L. Serv. forestales Igorreko Industri., pab. B5 946 736 083 - rafa@excgarciasl.com

FONTANERÍA TUBETO Calefacción. Energía renovable 675 702 444 - tubeto@gmail.com

FOSECO ESPAÑOLA, S A. Fundicion y siderurgia Igorreko Industrialdea, pab. E7 946 202 500 946 203 773 www.foseco.es

GARAJE FELIPE Venta y reparación de maquinaria agrícola Garbe auzoa, 2 946 736 339 -

GARBIMOBIL Limpiezas flotas y pabellones 605 075 777 - info@garbimovil.com

GARDEN IGORRE Centro de jardinería Garakoi auzoa, z/g 946 319 226 946 319 226 gardenigorre@telefonica.net

GEA IBÉRICA, S.A. Equipos refrigeración y calor San Juan auzoa, 28 946 315 000 946 315 129 www.geaibericasa.es

GRÁFICAS ARRATIA BI, S.L.L. Artes gráficas Igorreko Industrialdea, pab. A1 946 736 852 - graficasarratia@graf-arratia.euskalnet.net

GURTUBAI GARRAIOAK Transportes Santa Lutzia auzoa, 54 659 437 809 - zigorgurtubay@gmail.com

HIERROS SANCHO-HIJOS DE L. SANCHO, S.A. Ferralla. Productos siderúrgicos San Juan auzoa, 14 946 315 688 946 319 227 www.hierrossancho.com

IDELT Ingenieria, prototipos Igorreko Industr., pab. F 902 360 724 902 363 101 www.idelt.com

IKERTEK, S.L. Maquinaria Automatización procesos Igorreko Industrialdea, pab. D8-9 946 315 712 946 736 024 www.ikertek.com

ILUNBE, S A. Ingeniería energética Igorreko Industr., pab. E4 946 319 207 - www.ilunbe.com

ILUNTZE TALDEA Diseño jardines Lehendakari Aguirre 9 636 360 699 - www iluntze.com

INDUSTRIAS BAI 1996, S.L.L. Artículos en alambre Igorreko Industr., pab. F2-A 946 736 400 946 736 578 www.industriasbai.es

JD ELEKTRON Distr. automáticos Igorreko Industrialdea, pab. D8-9 946 315 712 946 736 024 www.jdelektron.com


LASKORT, S.L. Corte por láser y plegado Igorreko Industrialdea, pab. D3 946 315 679 946 315 623 laskort1@terra.es

MADERAS YURREBASO, S.A Palets. Embalajes Urkizu auzoa, 22 946 736 016 946 736 016 www.maderasyurrebaso.com

MECANIZADOS Y HUSILLOS, S.L. Cigüeñales. Mecanización Igorreko Industrialdea, pab. B2 946 319 125 946 315 586 www.meca-husillos.com

MEST, S.A. Mecanización CNC Igorreko Industr., pab. C1-2 946 315 500 946 319 178 scomercial@mest.es

MONDAR 2003, S.L. Calderería. Montajes Igorreko Industrialdea, pab. D10 946 319 869 946 319 867 www.mondar2003.com

NEGARRA, S.A. Termos. Chimeneas metálicas Urkizu auzoa, 30-58 946 311 850 946 311 851 www negarra.com

OITSA Montajes manuales Igorreko Industrialdea, pab. 5A 946 316 075 - agurgotzo@oitsa.e telefonica.net

OLABARRIC, S. A. Construcción. Edificaciones. Excavación Elexalde, 32 - 1. B 946 319 013 - olabarric@olabarricsa.e telefonica.net

ORMAZÁBAL Y CÍA., S. A. Centros de transformación Basauntz auzoa, 2-E 946 305 100 946 305 101 www.ormazabal.com

PATXI LINAZA ERAIKETAK Estructuras de madera 609 467 317 - www.patxilinaza.com

PINTURAS IZQUIERDO Pinturas 606 654 018 -

RECREATIVOS GUBI, S.L. Máquinas recreativas. Taller Garbe auzoa, 13, behea 649 869 536 -

SIERRAS Y DERIVADOS, S.L. Herramientas para corte Igorreko Industrialdea, pab. B4 946 315 588 - www.sierrasyderivados.com

SISUBI-SIERRAS Y SUMIN. BILBAO, S.L. Fabricación de sierras Igorreko Industrialdea, pab. B3 946 737 195 946 736 901 www.sisubi.com

SUÑA ERAIKETAK, S.L. Excavaciones. Construcciones Igorreko Industrialdea, pab. E2 946 736 829 - sunaeraiketak@euskalnet.net

TAPALUM 2006, S.L Tapas de registro de aluminio Urkizu auzoa, 54 946 319 228 944 342 731 www tapalum.com

TALLERES ESTARTA, S.A Intercambiadores Igorreko Ind., pab. A4-5, E5 946 315 429 - talleresestarta@talleresestarta.com

TECNICHAPA, S.A. Componentes de chapa Basauntz auzoa, 2 946 305 161 946 305 162 www.tecnichapa.com

TRANSPORTES JOSÉ LUIS PÉREZ Transportes Garbe auzoa, 24 946 315 606 -

UBITE Materiales de construcción Igorreko Industrialdea, pab. 11F - 1A 946 316 065 - ubitemat@ubitesl.com

WALTER PACK, S.L. Plásticos termoconformados Igorreko Industr., pab. C3-4, F6-7 946 311 711 946 315 563 www.walterpack.com

LEMOA

ADS-IMG I+D+I Accionamientos Zubieta poligonoa 2 A 946 313 521 www.grupobrinean.com brinean@grupobrinean.com

AFILADOS LEMOA, S.L. Afilados. Reparación de sierras Bolunburu auzoa, Herrikoa pol., 6 946 314 241 - afiladoslemoa@eukalnet.net

AITOR ARMADA CARPINTERIA ARTESANA Carpinteria Estaziñoa auzoa, 17 -

ATK Mantenimientos Ctra. N-240 605 721 775 -

ALDETU, S.A. Transformación y mecanización de tubos Bolunburu auzoa, 14-A y 17-A 946 313 126 - www.aldetu com aldetu@aldetu.com

ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A. Montajes y mecaniz. mandos eléctricos Zubieta poligonoa, 15-C 946 313 521 www.alfadecosubconjuntos.com

ALKIZABAL, S.L. Venta y alquiler de maquinaria Bolunburu pol., Amorebieta errep. 946 314 406 - www alkizabal com zabal@alkizabal net

ANDEGI EMPRESA CONSTRUCTORA Construcciones Estazinoa, 17, pab. 7 946 310 066 andegi@andegi.com

ARCANOR Explotación de canteras Bº Apario 944 872 233 -

BASKOD Bacalao Pil-pil Arraibi auzoa, 6 659 142 350 www.bacalaopilpil com pilpil@bacalaopilpil.com

BEER & EDARIAK, S.L. Distribución de bebidas Mendieta auz., 22-C, Mendieta pol. 659 482 839 - beeredariak@gmail.com

BILBOGRES BERRIA Materiales de construcción Mendieta poligonoa, pab. 2, parc. 3 946 313 481 www bilbogresberria.com info@bilbogresberria.com

BOMBAS IDEAL Venta y reparación de bombas Mendieta poligonoa, 22-G 946 314 501 www.bombasideal.com bilbao@bombas-ideal.com

BOROA LOGISTICS, S.L. Operador logístico Pozueta poligonoa, 10-K 946 312 323 www.boroalogistics.com info@boroalogistics.com

BR OUTSOURCING Accionamientos. Logística Zubieta poligonoa, 2, parc. A 946 313 521 www.grupobrinean.com brinean@grupobrinean.com

CALDERERÍA CALBRI, S.L. Fabricación y reparación de calderas Mendieta poligonoa, 24-A 946 313 700 - calbri1990@hotmail.com

CALDERERÍA HERRERÍA MIG Calderería La flecha poligonoa, 7 946 312 620 - caldereriamig@gmail.com

CARPINTERIA AIZTI, S.L. Carpint. en gral. Cubiertas de madera Errekalde auzoa, 26 946 314 298 - mazkuenaga@gmail.com

CARPINTERÍA ZUBIATE Carpintería Zubieta poligonoa E nave 1 946 312 385 - carpinteriazubiate@hotmail.com

CARROCERÍAS EL GALLO, S.A. Construcción de carrocerías Mendieta auzoa, 3 946 314 270 - javier carroceriaselgallo@hotmail.com

CEMENTOS LEMONA, S A. Cementos Arraibi auzoa, 40 944 872 255 - www lemona.com

CONFO-LAR Sistemas de descanso Pol.Mendieta, Nave 8 946 313 677

CONSTRUCCIONES AMURIZA, S.L. Construcciones. Obras y contratas Mendieta poligonoa, 26-C 946 314 310 - www.construccionesamuriza.com

CONSTRUC. EDU (NAHILAN ERAIKUN 06, S.L.) Reformas. Coordinación de gremios Estaziñoa auzoa, 17, pab. 3 656 790 723 946 313 206 www.construccionesedu.com

CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. Obra civil. Edificación La Flecha poligonoa, 16 946 313 975 www construccionesmorga.com morgasl@morgasl.com

COSENTINO Mármoles. Granitos. Silestone Zubieta poligonoa, 12 946 313 954 - www.cosentino.es

CUBILAN 75, S.L.U. Estructuras de madera. Cubiertas de teja Juan B. Eguskiza Meabe, 2 bajo 653 736 696 - cubilan@gmail.com

DESGÜACES BOLUMBURU, S.L. Desguace y reciclado de vehiculos Bolunburu poligonoa, 19-E 946 312 310 - www.desguacesbolumburusl.com

EKIN Tecnología de brochado y laminado Bº Zubiate 946 731 112 -

ELEKTROARGI ELEKTRIZITATEA Instalac. Eléctricas. Telecomunicaciones 647 405 115 -

ERREKA GARRAIOAK Transportes Arantxe auzoa, 12 699 974 316 - kepaerreka@telefonica.net

EUSKALMUSHING Venta de productos para animales Mendieta auzoa, 19 946 410 116 -

FCC

Vertedero

F.M. COCIMAHE, S.L. Muebles de cocina y baño a medida Mendieta poligonoa, 19 946 313 562 - cocimahe@telefonica.net

FONTANERÍA J. M. IRAZABAL

GALDARE 19.99, S.L. Producción audiovisual Zubieta poligonoa, 17-C 946 315 733 www.galdare.com galdare@galdare.com

GORARTE, S.L. Maq. de elevación y limpieza Mendieta poligonoa, 7 946 314 594 www.gorarte.net gorarte@gorarte.net

GRUPO BRINEAN Accionamientos eléct. y fabric. mecánic Zubieta auzoa 946 313 505 www.grupobrinean.com brinean@ grupobrinean.com

HIERROS BARRIONUEVO Compra-venta de maquinaria Zubieta auzoa, 3 616 945 670 - patxi.barrionuevo@pacelma.es

HORMIGONES LEMONA, S.A. Hormigón Arraibi auzoa, 40 944 872 255 -

IBAPLAS, S.L. Transf. de plasticos y matriceria La Flecha poligonoa, 16 B-I 946 313 515 - ibaplas@ibaplas.com

ILUNIÓN Lavandería Industrial Pozueta poligonoa, 16-F 946 308 768 - lavanderia.euskalduna@ilunion.com

63


64

IMPRENTA BIKAIN Artes Graficas Mendieta poligonoa, 21-C 946 312 037 - gbikain@gbikain.com

INAPA ESPAÑA, S A. Distribución papel artes graficas La Flecha poligonoa, 16 B-I 946 308 152 - www inapa.es

INNOVATION ENGINEERING SYSTEMS Centro especial de empleo Zubieta auzoa, 18 946 554 719 -

IÑAKI CORTAZAR Fontanería Intzuntza auzoa, 23-B 946 314 000 -

IZKAN COMPONENTES Componentes Bolunburu - La Flecha Pab. 19 - B 674 115 507 - izkandar@izkan.es

JARKATZA MEDIA, S.L. Producción audiovisual Zubieta poligonoa, 17-B 649 685 809 www.jarkatzamedia com jarkatza@jarkatzamedia.com

JOAME, S.L. Almacen siderúrgicos Mendieta poligonoa, 26-D 946 314 151 www.joamesl.com joame@joamesl.com

KEIA NORTE, S.L Ahumados Zubieta poligonoa, 17-F 946 314 555 - www.keia.es keia@keia.es

KEIMA 944 792 255

KEPA ATUTXA Maderas Estazinoa auzoa, 18 946 313 263 - mksa@euskalnet.net

KIRLAN KIROL LANAK Gestión instalaciones deportivas Bolunburu auzoa, 1 652 771 028 - 652 771 029 www.kirlan com kirlanzulu@hotmail com

LASER 3D 2001, S.L. Corte por láser en 2 y 3 dimensiones Mendieta poligonoa, 23-E 946 313 475 - www.laser3d.net info@laser3d.net

LASERNORTE, S.A. Calderería. Corte. Plegado Bolunburu poligonoa, 19 946 312 199 www.lasernorte.com laser@lasernorte.com

LAU TEILATU S.L. Madera y construcción Lemorieta, 14 657 795 064

LAZETX, S.L. Construcciones modulares La Flecha poligonoa, 16 C-D-G-H 946 313 809 - lazetx@euskalnet.net

LEANDRO GÓMEZ, S.L. Excavac. O. P. Repoblaciones forestales La Flecha poligonoa, Herrikoa 946 312 328 - Igomez@leandrogomez.com

LEKUN CAUCHO PLÁSTICOS, S.L. Piezas de caucho. Elastomeros Pozueta poligonoa, pab. 11-A 946 314 610 - www.lekun.es lekun@lekun.es

LIMPIEZAS INDUSTRIALES MORGA, S.L. Limpiezas industriales La Flecha poligonoa, 16 946 313 975 www.limpiezasmorga.com morgasl@morgasl.com

LOS CHOPOS Armarios empotrados y librerias Pozueta poligona, 6 946 313 444 www.armariosloschopos.com info@armariosloschopos com

LURBARRI Relleno de tierras 685 711 193 600 572 246

MARKINA CALOR INDUSTRIAL, S.L.L. Aparellaje electrico de baja tensión La Flecha poligonoa, 16-J 946 313 425 www.malibi.es malibicomercial@euskalnet.net

MARMOLERÍA LANDETA Y RODRÍGUEZ, S.L. Encimeras de cocina y baño. Obras Zubieta poligonoa, 21-A 946 312 322 -

MARMOLERÍA LEMONA, S.L. Cantería. Mármoles. Granito Estazinoa auzoa, 11 946 313 782 www marmolerialemona.com oficinas@marmolerialemona com

MECANIZADOS JULZA, S.L. Mecanización Bolunburu poligonoa, 19-I 946 314 512 - alumetalsl@terra.es

METALÚRGICA ZORNOTZA, S.L. Calderería. Curvado. Const. metal. La Flecha poligonoa, Herrikoa 946 314 648 - mzornotza@telefonica.net

MONTAJES MAE, S.L. Tuberias y montajes Bolunburu poligonoa, 5 946 313 062 - correo@maesl.net

MORTEROS BIZKOR Urkizu auzoa 944 872 400 -

MUEBLES EL ALMACÉN DE LEMONA Muebles Mendieta poligonoa, 1 946 309 166 - www.muebleslemona.net

MUTECSA Bolunburu poligonoa, 19-L 944 407 875 -

OKETA 2000, S.L. Construcciones Estazinoa auzoa, 17 946 311 897 - oketa2000@telefonica.net

ORMAURRE, S.L. Plegado. Soldadura. Montaje de chapa Mendieta auz., 24-B, Mendieta pol. 946 312 195 -

PANADERÍA LEMONA, S.A. Fábrica de pan y repostería Mendieta poligonoa, 22-B 946 313 294 - administracionlemona@plemona.es

PASTEDOR Comercial de Alimentación Pozueta poligonoa, 11-F 946 312 151 -

PERCU, S.L. Curvado perfiles. Transf. metálicos Mendieta poligonoa, 24-C 946 313 319 www.percusa.com joseramon@percusa.com

PERSIANAS Y CIERRES, J.B. Fabricac. Reparac. Mantenimiento Zubieta auzoa, 12, pab. C 944 217 510 - persianasjb@telefonica.net

PESA BIZKAIA, S.A. Transportes La Flecha poligonoa, 14-B 944 169 479 - www pesabizkaia.net

PREFABRICADOS LEMONA, S.A. Prefabricados de hormigón Zubieta poligonoa, 14 946 312 010 www.prefabricados-lemona.com

RAILTEK Ingenieria Industrial Bolunburu poligonoa, 19 946 312 336 -

REFORMAS L.M.G. Baños. Cocinas Intzuntza auzoa, 6 659 626 258 -

RESIDUOS PLASTICOS DEL NORTE Fabricación de plástico Arraibi auzoa 946 31 32 89 -

SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN P. I. Mendieta 946 312 074 -

SUMINISTROS INDUSTRIALES TRESNAK, S.L. Suministros industriales Arraibi auzoa, 14 946 313 020 www tresnaklemoa net tresnak@euskalnet net

TALLERES GARITZE, C.B. Cuchillas y recambios segadoras Mendieta poligonoa, 17 946 313 246 www.euskalnet.net/garitze garitze@euskalnet.net

TALLERES ZIC, S.A.L. Fondos para calderas y depósitos Mendieta auzoa, 5 946 313 101 www.zicsal.com comercial@zicsal.e telefonica.net

TAVER-INSTACLACK Camaras frigoríficas La Flecha poligonoa, C-H 946 313 146 www.taver.es norte@taver.es

THYSSENKRUPP PLASTIC IBERICA, S.L Distribución plásticos técnicos Mendieta poligona, 3, nave 4 946 312 069 www.tkpi-thyssenkrupp.com bilbao@tkpi.es

TRADE RECYCLING Plásticos reciclados Zubiate auzoa, 3 946 744 005 -

TRANSPORTES MEJIAS Transportes Lehendakari Agirre etorbidea, 1 659 234 006 - mejiasrafa@hotmail.com

TRANSPORTES URIBE E HIJOS, S.L Transporte mercancias. Agencia La Flecha poligonoa, 16-K 946 314 615 - transuribe@hotmail.com

UXAMA Fachadas Zubieta auzoa, 3 944 573 737 - www.uxama.com uxama@uxama.com

VENDOMAT INTERNATIONAL, S.A Distrib. maquinas y prod. vending Pozueta poligonoa, 11-G-H-I 946 313 541 www.vendomat.es info@vendomat.es

WOLCO, S.L Herramientas de corte y metal duro Estazinoa auzoa, 18 946 313 025 www.wolco.es wolco@wolco.es

ZEANURI

ALTUNOSTE GAZTAITEGIA Elaboración de queso Altunoste auzoa 946 338 161 946 338 161

ARITZ IBARROLA Jardinería, Poda en altura Otzemendi 615 757 039 - aritz.ibarrola@gmail.com

AUZOLAN ALTZUSTE, S.L. Horticultura Altzusta auzoa, 96 946 317 060 -

BEINTXA ERAIKUNTZAK Construcción Elizondo, 8 630 927 576 -

IPIÑABURU GAZTAITEGIA Elaboración de queso Ipiñaburu auzoa, 44 615 721 279 -

LUXBI, S.L. Instalaciones eléctricas Altzusta auzoa, 1 946 739 012 946 739 012 luxbi.sl@euskalnet.net

MARGOIZA INDUSKETAK, S.L. Excavaciones Uribe auzoa, z/g 607 272 424 610 271 128 944 332 228 www.margoiza.com

TALLERES EMEN, S.L. Taller mecánico Ctra. General, km. 27 946 317 240 946 739 035 -

TUTULU LANAK Construcciones Undurraga auzoa, 1 658 750 271 -

URUCHURTU ECHEVARRÍA, JOSÉ ANTONIO Carpintería Arregia auzoa, z/g 946 739 326 -

More magazines by this user
Similar magazines