GOOD EVENING-BHOPAL-13-01-2020

goodevening

08

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

d´fL»fZ °fe³f dQ³f ÀfZ ´fOÞX SXWXe IYOÞXfIZY IYe

NXÔOX ÀfZ SXdUUfSX IYû ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IYû ±fûOÞXe

SXfWX°f d¸f»feÜ WXf»ffÔdIY, ³fü VfWXSXûÔ ¸fZÔ

Vfd³fUfSX SXf°f ³¹fc³f°f¸f ´ffSXf ´ffÔ¨f dOX¦fie ÀfZ

³fe¨fZ SXWXfÜ B³f¸fZÔ SXf¹fÀfZ³f, f`°fc»f, ´f¨f¸fPÞXe,

SXeUf, CX¸fdSX¹ff, MXeIY¸f¦fPÞX, V¹fû´fbSX, ³fü¦ffÔU

Vffd¸f»f WX`Ü þfdIY EIY dQ³f ´fWX»fZ 18

VfWXSXûÔ ¸fZÔ ´ffSXf ´ffÔ¨f dOX¦fie ÀfZ ³fe¨fZ ±ffÜ

B²fSX, ¸füÀf¸f U`Äffd³fIYûÔ IZY A³fbÀffSX 18

þ³fUSXe ÀfZ ´fiQZVf ¸fZÔ IYOÞXfIZY IYe NXÔOX

QûffSXf »füMXZ¦feÜ ·fû´ff»f ¸fZÔ ³¹fc³f°f¸f

°ff´f¸ff³f EIY dQ³f ¸fZÔ 3.4 dOX¦fie fPÞXIYSX 8

dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ

f°ff QZÔ dIY ´fdV¨f¸fe dUÃfû·f IZY ÀfdIiY¹f WXû³fZ IYe

UþWX ÀfZ SXfþÀ±ff³f IZY ´ffÀf DY´fSXe WXUf IZY ¨fIiYUf°f

f³ff WX`Ü BÀf UþWX ÀfZ WXUf IZY ´f`MX³fÊ ¸fZÔ fQ»ffU Af

SXWXf WX`Ü d´fL»fZ °fe³f dQ³f ÀfZ CXØfSX-´fcUeÊ fRYe»feÊ WXUfEÔ

¨f»f SXWXe ±feÔ, dþÀfÀfZ ´ffSXf ³fe¨fZ ¨f»ff ¦f¹ff ±ffÜ B²fSX,

¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ Af¦ff¸fe 24 §fÔMXZ ¸fZÔ SXeUf, VfWXOXû»f

U þf»f´fbSX ÀfÔ·ff¦f ¸fZÔ Vfe°f»fWXSX ¨f»f³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe

þfSXe IYe WX`Ü BÀfIZY A»ffUf ´fiQZVf IZY A³¹f dþ»fûÔ ¸fZÔ

Af¦ff¸fe Qû dQ³fûÔ °fIY IYûBÊ dUVfZ¿f ´fdSXU°fʳf ³fWXeÔ

WXû¦ffÜ ¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX 15 þ³fUSXe IZY ffQ

WX»IYe fcÔQfffÔQe WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü

f`°fc»f ¸fZÔ ffdSXVf : SXf¹fÀfZ³f ¸fZÔ °fe³f

dOX¦fie ´fWXbÔ¨ff ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

¸füÀf¸f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX ´fiQZVf IZY SXeUf,

WXûVfÔ¦ffffQ, þf»f´fbSX, ³fSXdÀfÔWX´fbSX, dVfU´fbSXe U

SXfþ¦fPÞX ¸fZÔ IYWXeÔ-IYWXeÔ Vfe°f»f dQ³f SXWXfÜ UWXeÔ

CX¸fdSX¹ff, f`°fc»f, dÀfU³fe U SXf¹fÀfZ³f ¸fZÔ

·fû´ff»f

Àfû¸f½ffSX, 13 ªf³f½fSXe 2020

Vfe°f»fWXSX ¨f»feÜ ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f SXeUf ÀfÔ·ff¦f

IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ IYfRYe d¦fSXfÜ UWXeÔ VfWXOXû»f, Àff¦fSX,

¦Ufd»f¹fSX U ¨fÔf»f ÀfÔ·ff¦f ¸fZÔ IYûBÊ dUVfZ¿f

´fdSXU°fʳf ¸füÀf¸f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXbAfÜ ·fû´ff»f,

¦Ufd»f¹fSX, þf»f´fbSX U ¨fÔf»f ÀfÔ·ff¦f IZY dþ»fûÔ

¸fZÔ Àff¸ff³¹f ÀfZ IY¸f, VfZ¿f ÀfÔ·ff¦f ¸fZÔ Àff¸ff³¹f ÀfZ

Ad²fIY ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

ÀffÀfZ IY¸f ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f °fe³f dOX¦fie

ÀfZd»Àf¹fÀf SXf¹fÀfZ³f ¸fZÔ dSXIYfgOXÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

f`°fc»f ¸fZÔ WX»IYe ffdSXVf ·fe WXbBÊÜ

dÀfMXe

³fü VfWXSXûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f dOX¦fie ÀfZ ³fe¨fZ SXWXf ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ÀfZ ±fûOÞXe SXfWX°f, 18 ªf³f½fSXe ÀfZ »füMZX¦fe ÀfQeÊ, SXfªf²ff³fe ¸fZÔ °ff´f¸ff³f fPÞXf

½f³f d½f·ff¦f IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ

BXÀf ffSX B¸ffSX°fe »fIYOÞXe AüSX

ffaÀf IYf dSXIYfOXÊ CX°´ffQ³fX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

½f³f d½f·ff¦f õXfSXf »f¦ff°ffSX ½f³fûÔ

IYe ¦fb¯f½f°°ff Àfb²ffSX³fZ IYe dQVff ¸faZ ªfû

IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ff WX`X CXÀfIZY

ÀfIYfSXf°¸fIY ³f°feªfZ ·fe Àff¸f³fZ Af³fZ

»f¦fZ W`XÜ d½f·ff¦f IYe ½ffd³fIYe Àf¸feÃff

IZY QüSXf³f ªfû °f°±f Àff¸f³fZ AfE W`X

CXÀfIZY °fWX°f Àff»f 2017-18 IYe

°fb»f³ff ¸fZÔ ½f¿fÊ 2018-19 ¸fZÔ BX¸ffSX°fe

»fIYOÞe AüSX ªf»ffDY ¨fMÐXMXûÔ ÀfdWX°f

ffaÀf IZY CX°´ffQ³f AüSX fPÞXf W`XÜ

½f³f d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ

½f³fûÔ IYe Àf¸feÃff IYe °fû ³f°feªfZ

fZWX°fSX Àff¸f³fZ AfEÜ ·fû´ff»f IZY

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ BaXQüSX ÀfdWX°f ´fiQZVf

IZY Àf·fe dªf»fûÔ IYe ½ffd³fIYe IYf¹fûÊ

IYe Àf¸feÃff IYSX°fZ WbXE BX¸ffSX°fe

»fIYOÞXe AüSX ffaÀf IZY CX°´ffQ³f IYZ

AfaIYOÞXûÔ IYû °fb»f³ff°¸fIY QÈd¿MX ÀfZ

ªfû AfaIYOZX °f`¹ffSX dIYE W`X CXÀfIYZ

¸fb°ffdfIY ½ffd³fIYe ½f¿fÊ 2017-18

IYe °fb»f³ff ¸fZÔ U¿fÊ 2018-19 ¸fZÔ

B¸ffSX°fe »fIYOÞXe IYf 56 ´fid°fVf°f,

þ»ffDY ¨f˜ûÔ IYf 30 ´fid°fVf°f AüSX

ffaÀf IYf 26 ´fid°fVf°f Ad²fIY

CX°´ffQ³f WXbAf WX`Ü Ufd³fIYe U¿fÊ

2018-19 ¸fZÔ B¸ffSX°fe »fIYOÞXe IYf

SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYOÞXfIZY IYe NXÔOX ³fZ A´f³fZ °fZUSX IYOÞXZ dIYE WXbE WX`ÔÜ BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ³¹fc³f°f¸f

°ff´f¸ff³f 5 dOX¦fie IZY ³fe¨fZ Af¹ff WX`Ü Vfd³fUfSX IYû ·f»fZ WXe SXfþ²ff³fe ¸fZÔ IYû»OX OXZ ³fWXeÔ SXWXf, »fZdIY³f dQ³f ¸fZÔ

·fe IÔY´fIÔY´fe LcMX°fe SXWXeÜ NXÔOX IYf AÔQfþf BÀfe ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY d´fL»fZ feÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ

þ³fUSXe ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¨ffSX ffSX WXe ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f 4.6 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IZY ³fe¨fZ ´fWXbÔ¨ff WX`Ü feÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ

ÀffÀfZ IY¸f °ff´f¸ff³f 2011 ¸fZÔ 2.3 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸füÀf¸f U`Äffd³fIYûÔ IYf IYWX³ff WX`

dIY A¦f»fZ EIY WXμ°fZ ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f ¸fZÔ fPÞXû°fSXe WXû¦fe, »fZdIY³f CXÀfIZY ffQ IYOÞXfIZY IYe NXÔOX dRYSX »füMX

ÀfIY°fe WX`Ü NXÔOX IYf ¹fWX QüSX »fÔff ¨f»f ÀfIY°ff WX`Ü Vfd³fUfSX IYû dQ³f·fSX Vfe°f»fWXSX þ`Àfe dÀ±fd°f SXWXeÜ

Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 22.9 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff, þû Àff¸ff³¹f ÀfZ 4.2 dOX¦fie IY¸f ±ffÜ UWXeÔ

³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ 6.1 dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf IY¸f SXWXfÜ

CX°´ffQ³f 2 »ffJ 72 WXþfSX §f³f

¸feMXSX, þ»ffDY ¨f˜ûÔ IYf 1 »ffJ

62 WXþfSX AüSX ffaÀf IYf 34 WXþfSX

dUIiY¹f BIYfBÊ CX°´ffQ³f WXbAfÜ

BÀfIYe °fb»f³ff ¸fZÔ Ufd³fIYe U¿fÊ

2017-18 ¸fZÔ 1 »ffJ 74 WXþfSX

§f³f ¸feMXSX B¸ffSX°fe »fIYOÞXe, 1 »ffJ

25 WXþfSX þ»ffDY ¨f˜Z AüSX 27

WXþfSX dUIiY¹f BIYfBÊ ffaÀf IYf

CX°´ffQ³f WXbAf ±ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX`

dIY Ufd³fIYe U¿fÊ IYe ¦f¯f³ff þb»ffBÊ

ÀfZ þc³f ¸ffWX °fIY AüSX dUQûWX³f IYe

¦f¯f³ff A¢MXcfSX ÀfZ dÀf°f¸fSX ¸ffWX

°fIY IYe þf°fe WX`Ü

d½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹ffaZ IYf

IYWX³ff W`X dIY U³f dU·ff¦f õfSXf IYf¹fûÊÔ

IYe Àf°f°f Àf¸feÃff IYSX ¦fb¯fUØff ¸fZÔ

d³f¹fÔÂf¯f SXJ³fZ ÀfZ CX°´ffQ³f ¸fZÔ UÈdð

ÀfÔ·fU WXû ÀfIYe WX`Ü

þ»ffDY IYfâ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¸fWXÔ¦fe

B¸ffSX°fe »fIYOÞXe IYe ¸ffÂff ¸fZÔ Ad²fIY

UÈdð ¦fb¯fUØff ´fi¹ffÀfûÔ IZY d»fE dIYE

¦fE IYf¹fûÊ IYe Àff±fÊIY°ff IYû

SXZJfÔdIY°f IYSX°fe WX`Ü d´fL»fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ

dÀfÔ¨ffBÊ IYe AfUV¹fIY°ff Uf»fZ AüSX

³f¢Àf»fe B»ffIYûÔ ¸fZÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ

IbYAûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY ·fe IYfRYe A¨LZ

´fdSX¯ff¸f ½f³f d½f·ff¦f IYû d¸f»fZ WX`ÔÜ

20 Àff»fûÔ ¸fZÔ °ff´f¸ff³f ¨ffSX ffSX

WXe Af¹ff 4.6 dOX¦fie IZY ³fe¨fZ

IYWXfÔ dIY°f³ff °ff´f¸ff³f

dþ»fZ ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

(dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ¸fZÔ)

SXf¹fÀfZ³f 3.5

f`°fc»f 4.5

Qd°f¹ff 4.8

´f¨f¸fPÞXe 4.8

SXeUf 4.5

CX¸fdSX¹ff 4.2

Àfe²fe 5.0

V¹fû´fbSX 5.4

³fü¦ffÔU 5.6

·fû´ff»f 8.0

feÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ þ³fUSXe

IZY ÀffÀfZ IY¸f °ff´f¸ff³f

À½ff¸fe, ¸fbýiIY E½fa ´fiIYfVfIY SXfªfe½f ²ff¸f õfSXf OXe. fe. IYf´fÊ d»f., XÀfZ¢MXSX-ERY, BÔOXdÀMѹf»f EdSX¹ff, ÀffÔUZS SXûOÞX, BÔQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ¸fbdýi°f E½fa 102-104/109-111, IZYd´fMX»f MXfg½fSX, ´fWX»fe ¸fadªf»f, 169-171-E, ´fe¹fc 4, Àfe 21 ¸ffg»f IZY ´feLZX, BaQüSX (¸f.´fi.) ÀfZ ´fiIYfdVf°fÜ RYû³f: 0731-4000244

AfSX.E³f.AfBÊ. ³fafSX - MPHIN/2000/09762 OXfIY ´faªfe¹f³f IiY¸ffaIY- MP/IDC/1550/2020-2022, ´fi²ff³f Àfa´ffQIY : SXfªfe½f ²ff¸f, À±ff³fe¹f Àfaa´ffQIY : ¸fb³fe¿f Vf¸ffXÊ *, (*Àf¸ff¨ffSX ¨f¹f³f IZY d»fE ´feAfSXfe E¢MX IZY °fWX°f dªf¸¸fZQfSX)Ü ³¹ff¹f ÃfZÂf BaQüSX SXWZX¦ffÜ

Àff»f

2001 4.1

2011 2.3

2017 4.0

2020 4.6

Àf¸f¹f

°ff´f¸ff³f

(dOX¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ¸fZÔ)

°ff´f¸ff³f

SXf°f 2.30 fþZ 8.6

ÀfbfWX 5.30 fþZ 6.0

ÀfbfWX 6.30 fþZ 5.0

ÀfbfWX 7.30 fþZ 5.0

ÀfbfWX 8.30 fþZ 9.0

ÀfbfWX 9.30 fþZ 14.0

NXÔOX fPÞX³fZ ÀfZ WXfMXÊ AMX`IYIZY ¸fSXeþ fPÞXZ, ÀfbfWX fÔQ IYSXZÔ ¸ffd³fÔʦf UfgIY

°fZþ NXÔOX IYf AÀfSX ÀffÀfZ ª¹ffQf WXfMXÊ IZY ¸fSXeþûÔ ¸fZÔ QZJf þf SXWXf WX`Ü ¸fZdOXIY»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B³f dQ³fûÔ

SXûþ 30 ÀfZ 40 ¸fSXeþ ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`ÔÜ Àf¸f¹f ´fSX CX´f¨ffSX ³f d¸f»f³fZ ÀfZ ¸fSXeþûÔ IYe WXf»f°f df¦fOÞX þf°fe WX`

AüSX CX³fIZY þf³f ´fSX f³f þf°ff WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ·fe AMX`IY fPÞX ¦f¹ff WX` BÀfIYe ¸fb£¹f UþWX ¦f»f°f

Jf³f ´ff³f IZY IYfSX¯f ¸fSXeþûÔ IYf J°fSXf fPÞX þf°ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY °fZþ NXÔOX IZY IYfSX¯f ¹fbUf ·fe

WXfMXÊ AMX`IY IZY dVfIYfSX WXû SXWX WX`ÔÜ IbYL »fû¦fûÔ IYû WXfMXÊ AMX`IY IZY »fÃf¯fûÔ AüSX f¨f³fZ IZY CX´ff¹f ´f°ff ³fWXeÔ

WXû°fZÜ A¦fSX BÀfIZY »fÃf¯f AüSX WXfMXÊ AMX`IY IZY J°fSXZ ÀfZ f¨f³fZ IZY CX´ff¹f ´f°ff WXû °fû BÀfIYf J°fSXf IYfRYe

WXQ °fIY IY¸f WXû þf°ff WX`Ü ÀfdQʹfûÔ IYe ÀfQÊ WXUf IZY IYfSX¯f ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ °fIY»feRY AüSX Jf³f-´ff³f ¸fZÔ ·fe

IY¸fe Af þf°fe WX`, dþÀfIZY IYfSX¯f WXfMXÊ AMX`IY WXû ÀfIY°ff WX`Ü

Àf¸f¹f ´fSX CX´f¨ffSX þøYSXe- OXfg. AfSXEÀf Vf¸ffÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fZdOXIY»f ¸fZÔ U°fʸff³f ¸fZÔ 30 ÀfZ ª¹ffQf ¸fSXeþ

´fid°fdQ³f ´fWXbÔ¨f SXWXZ WX`ÔÜ dU¢MXûdSX¹ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·fe Aû´feOXe ¸fZÔ 25 ¸fSXeþûÔ IYe ÀfÔ£¹ff fPÞXe WX`Ü d¨fdIY°ÀfIYûÔ

IYf IYWX³ff WX` dIY Àf¸f¹f ´fSX CX´f¨ffSX d¸f»f³fZ ´fSX CX³fIYe þf³f IYf J°fSXf IY¸f WXû þf°ff WX`Ü VfbøYAf°f ¸fZÔ

CX»MXe Af³ff, Àfe³fZ ¸fZÔ °fZþ QQÊ, WXf±fûÔ AüSX CXÔ¦fd»f¹fûÔ, IÔY²ff, ¦fQʳf AüSX ´feNX IYf QQÊ °fZþ ÀffÔÀf RcY»f³fZ ÀfZ

WXû þf°ff WX`Ü OXf¹fdfMXeþ IZY ¸fSXeþûÔ ¸fZÔ IY·fe-IY·fe ¹fWX »fÃf¯f dQJfBÊ ³fWXeÔ QZ°fZÜ BÀf °fSXWX IZY ¸fSXeþûÔ ¸fZÔ

df³ff dIYÀfe »fÃf¯f ¹ff QQÊ IZY WXe WXfMXÊ AMX`IY ´fOÞX°ff WX`Ü

´f`SXf»ffBdÀfÀf IZY fPÞX SXWXZ ¸fSXeþ- OXfg. Qe´fIY fWXSXf³fe ³fZ f°ff¹ff dIY d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ ´f`SXf»ffBdÀfÀf

IZY ¸fSXeþ fPÞXZ WX`ÔÜ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ´fWXbÔ¨fZ ¸fSXeþûÔ IYû d³f¹fd¸f°f CX´f¨ffSX dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü WXfBÊ »fOX ´fiZVfSX IZY

IYfSX¯f ´f`SXf»ffBdÀfÀf IZY AMX`IY Àff¸f³fZ Af SXWXZ WX`ÔÜ UWXeÔ SXöY IYf ±f¢IYf þ¸f³fZ IZY IYfSX¯f AMX`IY IYe

dVfIYf¹f°fZÔ fPÞXe WX`ZÔÜ

AfQVfÊ AÀ´f°ff»f f³ff³fZ IZY d»fE 19 IYSXûOÞX ÷Y´fE ÀUeIÈY°f : ´feAfBʹfc IYSXZ¦ff IYf¸f

þZ´fe AÀ´f°ff»f IZY MÑfg¸ff U

B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ fPÞXZÔ¦fZ fZOX

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

þZ´fe AÀ´f°ff»f IYe MÑfg¸ff EUÔ B¸fSXþZÔÀfe

¹fcd³fMX IYû ´fiQZVf IZY d»fE AfQVfÊ f³ff¹ff

þfE¦ffÜ ¹fWXfÔ ¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ IZY d»fE 100

fZOX WXûÔ¦fZÜ Àff²ffSX¯f, IY¸f ¦fÔ·feSX U ¦fÔ·feSX

¸fSXeþûÔ IZY d»fE A»f¦f-A»f¦f þû³f

f³ffE þfEÔ¦fZÜ CXÀfe d»fWXfþ ÀfZ CX³fIZY

B»ffþ IYe ÀfbdU²ffEÔ ·fe WXûÔ¦feÜ ¸fÀf»f³f,

Ad°f ¦fÔ·feSX þû³f ¸fZÔ WXSX dfÀ°fSX ´fSX

UZÔdMX»fZMXSX, ¸f»MXe ´f`SXf ¸ffg³feMXSX Àf¸fZ°f

þøYSXe CX´fIYSX¯f U ÀfbdU²ffEÔ WXûÔ¦feÜ

BÀfIZY A»ffUf AÀ´f°ff»f IYe Aû´feOXe IYf

dUÀ°ffSX ·fe dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWX IYUf¹fQ

þZ´fe AÀ´f°ff»f IZY Aû´feOXe IYû ´fiQZVf ¸fZÔ

AfQVfÊ f³ff³fZ IZY d»fE IYe þf SXWXe WX`Ü

BÀf ´fSX 19 IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ WXûÔ¦fZÜ

VffÀf³f ³fZ ¹fWX SXfdVf ÀUeIÈY°f IYSX Qe WX`Ü

Qû ÀfZ °fe³f ¸fWXe³fZ IZY ·fe°fSX IYf¸f VfbøY WXû

þfEÔ¦fZÜ

þZ´fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ MÑfg¸ff U B¸fSXþZÔÀfe ¹fcd³fMX ¸fZÔ

A·fe 10 fZOX WX`ÔÜ CX´fIYSX¯fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX dÀfRYÊ

BÊÀfeþe ¸fVfe³f U ¸f»MXe´f`SXf¸ffg³feMXSX WX`Ô, dþ³f¸fZÔ

¸fSXeþûÔ IYf fe´fe, ´f»Àf SXZMX AfdQ dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü

¦fÔ·feSX ¸fSXeþûÔ IZY d»fE A»f¦f þû³f f³fZ¦ff

ÀUfÀ±¹f ¸fÔÂfe °fb»fÀfe dÀf»ffUMX ³fZ d´fL»fZ Àff»f

þZ´fe AÀ´f°ff»f IYf QüSXf dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ

AÀ´f°ff»f IYû AfQVfÊ f³ff³fZ IZY d»fE IYWXf ±ffÜ

BÀfIZY ffQ E³fE¨fE¸f IYe °fSXRY ÀfZ MÑf¸ff EUÔ

B¸fSXþZÔÀfe U Aû´feOXe IZY dUÀ°ffSX IYf ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX

dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfZ WXSXe ÓfÔOXe d¸f»f ¦fBÊ WX`Ü

IYf¦fþûÔ ¸fZÔ dfÀ°fSX fPÞX ¦fE, ´fSX

WXIYeIY°f ¸fZÔ ³fWXeÔ

þZ´fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ´fWX»fZ 330 fZOX ±fZÜ d´fL»fZ

Àff»f 100 fZOX fPÞXf dQE ¦fE ´fSX WXIYeIY°f ¸fZÔ

Ad°fdSXöY fZOX IZY d»fWXfþ ÀfZ OXfg¢MXSX, ³fÀfÊ U A³¹f

ÀMXfRY ³fWXeÔ fPÞXfE ¦fEÜ þ¦fWX ·fe ³fWXeÔ fPÞXfBÊ ¦fBÊÜ

B¸fSXþZÔÀfe ¸fZÔ dÀfRYÊ 10 dfÀ°fSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWXfÔ

ÀfZ EIY-Qû §fÔMXZ IZY ·fe°fSX WXe ¸fSXeþûÔ IYû UfOXûÊÔ ¸fZÔ

dVfμMX IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü

d¨fdIY°ÀfIYûÔ ³fZ f¨¨fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f IZY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff EþZÔOXf

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ »ffJûÔ EZÀfZ f¨¨fZ WX`Ô, dþ³WXZÔ ¸fc»f·fc°f

ÀUfÀ±¹f ÀfbdU²ffEa ·fe ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX`aÜ B³f

f¨¨fûÔ IYe ¸fQQ IYSX³fZ AüSX fZWX°fSX ·fdU¿¹f QZ³fZ IZY

d»fE BÔdOX¹f³f EIZYOX¸fe AfgRY ´fZdOX¹ffdMÑdVf¹faÀf ³fZ

´fZdOXIYfg³f - 2020 AÔd°f¸f dQ³f ¸fZÔ BÔQüSX ¨f`´MXSX IZY

Àff±f d¸f»fIYSX ´fcSXZ QZVf IZY f¨¨fûÔ IZY ÀUfÀ±¹f IYe

QZJ·ff»f AüSX ÀfUfÊÔ¦feÔ¯f dUIYfÀf IZY d»fE EþZÔOXf

°f`¹ffSX dIY¹ff WX`, dþÀfZ Àf¸ff´f³f ÀfÂf ¸fZÔ Àf·fe IZY

Àff±f ÀffÓff dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÔdOX¹f³f EIZYOX¸fe AfgRY

´fedOX¹ffdMÑdVf¹f³f IZY ³fZVf³f»f ´fiZdÀfOXZÔMX OXfg. fIbY»f

´ffSXeJ ³fZ IYWXf WX¸ffSXe ³fZVf³f»f ffgOXe ³fZ °f¹f dIY¹ff

WX` BÀf Àff»f WX¸f A´f³fZ Àf·fe ¨f`´MXÀfÊ IYû EIY-EIY

¦ffÔU ¦fûQ »fZ³fZ IZY d»fE IYWXZÔ¦fZ AüSX B³f ¦ffaU IZY

f¨¨fûÔ IYû fZWX°fSX ÀUÀ±f ÀfbdU²ff d¸f»fZ ¹fWX CXÀf

¨fZ´MXSX IYe dªf¸¸fZQfSXe WXû¦feÜ A¨Lf IY¸f IYSX³fZ

Uf»fZ ¨fZ´MXSX IYû B³fÀfZÔdMXU, ¸f`OX»f AüSX I`YVf ´fifBÀf

ÀfZ ³fUfþf þfE¦ff dþÀfÀfZ UZ BÀf SXfdVf ÀfZ Af¦fZ ·fe

BadOX¹f³f EIZYOX¸fe AfgRY ´fZdOX¹ffdMÑXdVf¹f³Àf ¦ffa½fûÔ IYû ¦fûQ »fZ¦fe

d³fSXÔ°fSX B³f ¦ffaUûa IZY f¨¨fûÔ IYf ²¹ff³f SXJZaÜ

Ófb¦¦fe fdÀ°f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ¨f»fZ¦ff Ad·f¹ff³f

OXfg.´ffSXeJ ³fZ f°ff¹ff BÀfIZY A»ffUf dOXdÀMÑIY

fifÔ¨f ¸fZafSX, CX³fIZY ´fiZdÀfOXZÔMX AüSX ÀfIiYZMXSXe ÀfZ ·fe

CX³fIZY EdSX¹ff IYe ·fe 10 ÀfOÞXIZYa ¦fûQ »fZ³fZ IZY d»fE

IYWXZÔ¦fZÜ B³f ÀfOÞXIYûa ´fSX Ófb¦¦fe-Ófû´fOÞXe ¸fZÔ SXWX³fZ

Uf»fZ f¨¨fûÔ IYû IY´fOÞXZ, ¨f´´f»fZÔ AüSX A³¹f þøYSXe

Àff¸ff³f dQ¹ff þfE¦ff AüSX B³fIYe ÀUfÀ±¹f

Àf¸fÀ¹ffEÔ QcSX IYSX MXeIYfIYSX¯f ·fe WXû¦ffÜ B³WXZÔ WX¸f

CX³fIZY WXe ÃfZÂf IZY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ¸fZÔ BIYÿf IYSX WXSX

¸fWXe³fZ fZdÀfIY WXfBþe³f dÀfJfEÔ¦fZÜ ÀffRY ÀfRYfBÊ

IYe Ed¢MXdUMXe IYû WXSX ¸fWXe³fZ QûWXSXf¹ff þfE¦ff

°ffdIY B³f¸fZÔ ÀfRYfBÊ IYe AfQ°f f³f þfEÜ

f¨¨fûÔ ¸fZÔ MXefe IYû ´fcSXe °fSXWX J°¸f IYSX³fZ IYe

IYûdVfVf-IYfg³RiYZÔÀf IZY ¨feRY Afg¦fZʳffBdþÔ¦f

ÀfZIiYZMXSXe OXfg Ue´fe ¦fûÀUf¸fe ³fZ f°ff¹ff ÀfSXIYfSX õfSXf

´fWX»fZ f¨¨fûÔ ¸fZÔ MXefe IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ IZY d»fE

IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ff¹ff þf°ff ±ff ´fSX Af BÀfZ fQ»fIYSX

MXйfcfSXIbY»fûdÀfÀf Ed»fd¸f³fZVf³f ´fiû¦fif¸f IYSX dQ¹ff

¦f¹ff WX`Ü ¹ffd³f Af ÀfSXIYfSX f¨¨fûÔ ¸fZÔ MXefe IYe

fe¸ffSXe IYû ´fcSXe °fSXWX Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE IYf¸f

IYSX SXWXe WX`Ü

BÀfIZY d»fE WXSX ÃfZÂf ÀfZ Àfed³f¹fSX OXfg¢MXÀfÊ IYû

MXeAûMXe ¹ffd³f MÑZd³fÔ¦f AfgRY MÑZ³fÀfÊ ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ fb»ffIYSX

MÑZd³fÔ¦f Qe þfE¦fe AüSX dRYSX ¹fZ OXfg¢MXÀfÊ A´f³fZ ÃfZÂf

10 ÀfÔþeU³fe d¢»fd³fIY IYû

¦fûQ »fZ¦ff BÔQüSX ¨f`´MXSX

IYfg³RiYZÔÀf IZY Àf¸ff´f³f ÀfÂf ¸fZÔ IYfg³RiYZÔÀf IZY ¨feRY

IYû-Afg¦fZ³ffÊBdþÔ¦f ¨fZ¹fSX´fÀfʳf OXfg VfSXQ ±fûSXf ³fZ

IYWXf dIY BÔQüSX ¨f`´MXSX ÀfSXIYfSX õfSXf ¸fbμ°f ¸fZÔ

¨f»ffE þf³fZ Uf»fZ ÀfÔþeU³fe ¹ff ¸fûWX»»ff

d¢»fd³fIY IYû ¦fûQ »fZÔ¦fZ AüSX ¨f`´MXSX ÀfZ þbOÞXZ

OXfg¢MXÀfÊ ¹fWXfh A»f¦f-A»f¦f dQ³f A´f³fe ÀfZUfEÔ

¸fbμ°f ¸fZÔ QZÔ¦fZÜ BÀfIZY Àff±f WXe ¨f`´MXSX IZY Àfed³f¹fSX

OXfg¢MXÀfÊ IYe EIY IYd¸fMXe ´fiQZVf ¸fZÔ dVfVfb ¸fÈ°¹fbQSX

IYû IY¸f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹fûÔ

IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ ·fe SXWXZ¦fe °ffdIY UZ fZWX°fSX U IYfSX¦fSX

ÀUÀ±¹f ¹fûþ³ffEÔ f³ff IYSX »ff¦fc IYSX ´ffEÔÜ

¸fZÔ QcÀfSXZ OXfg¢MXÀfÊ IYû MÑZd³fÔ¦f QZÔ¦fZÜ BÔQüSX IZY OXfg¢MXÀfÊ

IZY d»fE 1 RYSXUSXe ÀfZ °fe³f °fe³f IYf MÑZd³fÔ¦f ´fiû¦fif¸f

VfbøY WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü

BÀf °fSXWX WXû¦ff dUÀ°ffSX

¸füþcQf MÑfg¸ff EUÔ B¸fSXþZÔÀfe »ffgIY IYf ³ff»fZ

IYe °fSXRY dUÀ°ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ ¹fWXfÔ 100

dfÀ°fSX IZY UfOXÊ IZY A»ffUf B¸fSXþZÔÀfe OXfg¢MXSXûÔ U

³fdÀfÔʦf ÀMXfRY IZY IYÃf WXûÔ¦fZÜ

100 dfÀ°fSX IZY UfOXÊ ¸fZÔ MÑf¸ff (¨fûMX) IZY

¸fSXeþûÔ IZY d»fE A»f¦f U B¸fSXþZÔÀfe ¸fSXeþûÔ IZY

d»fE A»f¦f UfOXÊ WXûÔ¦fZÜ

A·fe BÀf ·fU³f ¸fZÔ ·fc°f»f IZY DY´fSX EIY

¸fÔdþ»f WX`Ü BÀfIZY DY´fSX EIY AüSX ¸fÔdþ»f

f³ffIYSX Aû´feOXe IYÃf f³ffE þfEÔ¦fZÜ

B¸fSXþZÔÀfe ¸fSXeþûÔ IYe þfÔ¨f IZY d»fE »f`f ·fe

·fc°f»f ´fSX WXû¦feÜ ÀfeMXe ÀI`Y³f AüSX E¢ÀfSXZ ´fWX»fZ

ÀfZ ¹fWXfÔ ´fSX WX`Ü BÀf °fSXWX MÑfg¸ff U B¸fSXþZÔÀfe

¸fSXeþûÔ IYû ´fcSXe ÀfbdU²ffEÔ EIY þ¦fWX ´fSX d¸f»f

þfEÔ¦feÜ

³ff»fZ IZY QcÀfSXe °fSXRY Jf»fe ´fOÞXe þ¸fe³f

´fSX ´ffIYÊ f³ff¹ff þfE¦ffÜ

¹fWX »ffgIY f³f³fZ IZY ffQ QUf ffÔMX³fZ IZY

d»fE dJOÞXdIY¹ffÔ ·fe fPÞXfBÊ þfEÔ¦feÜ

þZ´fe AÀ´f°ff»f IYe B¸fSXþZÔÀfe IYû

AfQVfÊ f³ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf ´fSX 19

IYSXûOÞX ÷Y´fE J¨fÊ dIYE þfEÔ¦fZÜ dfÀ°fSX

fPÞXf³fZ IZY Àff±f WXe Aû´feOXe IYÃf ·fe fPÞXfE

þfEÔ¦fZÜ

- ÀfÔþ¹f ³fZ¸ff, IÔYÀf»MXZÔMX, E³fE¨fE¸f

¸fIYSX ÀfaIiYfd°f IYf Af¦ffªf

Vfb·f ÀfaIY»´f Àf¸fcWX IYf

ÀffdWdX°¹fIY ¸fa¨f ÀfZ

¦fbOX BX½fd³fa¦f, BaQüS

Vfb·f ÀfaIY»´f Àf¸fcWX õXfSXf ¸fIYSX

ÀfaIiYfd°f IYf Af¦ffªf ¸f²fbSX°ff AüSX

³f½fe³f SX¨f³ff°¸fIY IYf¹fûÊa IZY Àff±f

dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸fcWX ³fZ EIY

ÀffaÀIÈYd°fIY AüSX ÀffdWXd°¹fIY

IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûªf³f IYSX

ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ IYû ¸fa¨f ´fiQf³f IYSX³fZ

IZY Àff±f WXe CX³fIYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff Ü

Vfb·f ÀfaIY»´f Àf¸fcWX õXfSXf

Af¹ffZdªf°f dIYE ¦fE ÀffdWXd°¹fIY

IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ ³fZ

A´f³fe SX¨f³ffAûÔ IYe Vff³fQfSX

´fiÀ°fbd°f QeÜ BXÀf QüSXf³f Àf¸fcWX IZY

ÀfQÀ¹fûÔ AüSX ÀffdWX°¹fIYfSXûÔ ³fZ

·ffSX°fe¹f ·ff¿ff AüSX ³fZ´ff»fe ·ff¿ff

IYf d¸fßf¯f IYSX°fZ WbXE IYd½f°ff ´ffNX

SX¨f³ffEa ´fiÀ°fb°f IYe dªfÀfZ CX´fdÀ±f°f

ªf³fÀf¸fbQf¹f ³fZ £fbf ÀfSXfWXfÜ Àf¸fcWX

IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ OXfa. ÀfbSXZJf ·ffSX°fe

,¨fZ°f³ff ·ffMXe ,Vfû·ff d°fUfSXe,

³fed°f Ad¦³fWXûÂfe, CX¿ff ¦füSX, UÔQ³ff

QbfZ, ÀUfd°f dÀfÔWX, ¸f³fûSX¸ff þûVfe,

À¸fÈd°f ßfeUfÀ°fU ,´fid°f·ff

ßfeUfÀ°fU , ÀfÔIY»´f, Aa¨f»ff

¦fb~f , ´fc³f¸f Vf¸ffÊ, ÀfSX»ff ¸fSXfNXZ,

³fZWXSXf ¸fSXfNXZ, ³fZWXf ,¨füWXf³f,

A»fIYf þ`³f ³fZ A´f³fe SX¨f³ffAûÔ

ÀfZ ¸fIYSX-ÀfÔIiYfÔd°f IYf Af¦ffþ

dIY¹ffÜ

IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f ¦ffÔ²fe þÔ¹f°fe

AüSX WXdSXUÔVfSXf¹f f¨¨f³f IYe

þÔ¹f°fe ´fSX Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY

´fb÷YÀIYfSûÔ IYf d½f°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dUV½f RYûMXû¦fifRYe dQ½fÀf IYf ´fi±f¸f

´fb÷YÀfIYfSX ¨fZ°f³ff ·ffMXe IYû dQ¹ff

¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Àfa¨ff»f³f ³f¸fi°ff

fbÔQZ»ff ³fZ dIY¹ff AüSX Af·ffSX OXfg.

Àfbd³f°ff ßfe½ffÀ°f½f ³fZ ¸ff³ffÜ ´fifSaX·f ¸fZÔ

Ad°fd±f¹fûÔ IYf À½ff¦f°f WX»Qe-IbYIbaY¸f

ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ

Af EIY »ffJ ÷Y´fE ¸fZÔ

IYSX ÀfIZYÔ¦fZ ³fE IYfg»fZþ

Jû»f³fZ AfUZQ³f

¦fbOX BX½fd³fa¦f, ·fû´ff»f

CX¨¨f dVfÃff dU·ff¦f ³fZ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2020-21 ¸fZÔ ´fifBUZMX

IYfg»fZþ Jû»f³fZ IZY d»fE ¸ff¦fÊQdVfÊIYf þfSXe IYSX Qe WX`Ü ³fE

d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f Af AfUZQ³f IZY d»fE EIY »ffJ ÷Y´fE IYe

RYeÀf QZ³fe WXû¦feÜ þfdIY Af °fIY ¦fif¸fe¯f AüSX VfWXSXe ÃfZÂfûÔ IZY

A³fbÀffSX A»f¦f A»f¦f À»f`f ¸fZÔ 2 »ffJ 75 WXþfSX ÷Y´fE ÀfZ

»fZIYSX ÀffPÞXZ LWX »ffJ ÷Y´fE °fIY IYe AfUZQ³f RYeÀf ¨fbIYf³fe

WXû°fe ±feÜ »fZdIY³f BÀf Àff»f ÀfZ dU·ff¦f ³fZ Àf·fe IZY d»fE EIY

Àf¸ff³f IYSX°fZ WXbE RYeÀf IY¸f IYSX Qe WX`Ü RYeÀf AfUZQ³f IZY Àff±f

Afg³f»ffB³f þ¸ff IYSX³fe WXû¦feÜ þfdIY ´fcUÊ ÀfZ ÀfÔ¨ffd»f°f IYû ´fid°f

dU¿f¹f IZY A³fbÀffSX IZY EIY WXþfSX ÷Y´fE IYe d³fSXÔ°fSX°ff IYe RYeÀf

þ¸ff IYSX AfUZQ³f IYSX³ff WXû¦ffÜ d³fSXÔ°fSX°ff IZY d»fE AfUZQ³f ³fWXeÔ

IYSX³fZ ´fSX IYfg»fZþ IYe ¸ff³¹f°ff d³fSXÀ°f IYSX Qe þfE¦feÜ

More magazines by this user
Similar magazines