تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

‏«هر چه سرمایه ببریبررجمحجممانه تر به نابودی اقشار دیگر سرمایه داری در خانه و جهان ببریبرروبىنبىی ببرپبرردازد،‏ هر چه

استاندارد زندگی کارگران را به طور کلی پایبنیبنن تر آورد،‏ تغیبریبررات روز به روز تارتحیتحخ سرمایه هم بزرگ تر

خواهد بود.‏ تبدیل به رشته ای از فجایع و تشنج های سیاسی و اجتماعی خواهد شد و ‏بجتبجحت این شرایط،‏ با

‏بجببجحران ها و فجایع دوره ای متناوب،‏ انباشت سرمایه دیگر ادامه ‏بجنبجخواهد یافت.‏

هدف سوسیالبریبرزم انباشت سرمایه نیست،‏ بلکه برآوردن خواسته های بشریت زجمحجممت کش به وسیله ی

گسبرتبررش نبریبرروهای مولد در سراسر جهان است.‏ این است که ما سوسیالبریبرزم را بنا به ماهیتش نظام اقتصادی

متوازن و فرا گبریبرر می دانیم.»‏

‏‐انباشت سرمایه،‏ ١٩١٣

‏*مهم تر از ‏همھهممه اینکه باید اطمینان حاصل کنید که مطبوعات سلاحی تبریبرز شده است که

تاریکی را از ذهن مردم بریده می سازد.‏ توده ها می بایست صدای خودشان را به گوش ها

برسانند تا کشبىتبىی حزب را به پیش برانند.‏ پس از آن است که می توانیم با اطمینان با آینده

روبرو شو ‏بمیبمم.‏ تار ‏تحیتحخ کار خود را خواهد کرد.‏ مطمبنئبنن شوید که ‏سمشسمما هم کار خود را

می کنید.‏

رزا لوکزامبورگ

اعتصاب توده ای سیاسی،‏ ١٩١٣

رزا:‏

از نامه به کلارا زتکبنیبنن

٢٠ مارس ١٩٠٧

‏…از زمان بازگشتم از روسیه،‏ اینجا احساس انزوا می کنم.‏ حقارت و تردیدی که بر حزب مان حا کم

است را ببریبررجمحجممانه تر و دردنا ک تر از ‏همھهممیشه احساس می کنم.‏ اما به اندازه ی تو از آن عصبابىنبىی ‏بمنبممی شوم،‏

چون برابمیبمم روشن شده است که نه مردم و نه چبریبرزها تغیبریبرر ‏بمنبممی کنند تا زمابىنبىی که کل وضعیت تغیبریبرر

نکند…‏

‏…وضعیت ساده است:‏ آ گوست ‏[ببل]‏ و بیشبرتبرر از او ‏همھهممه ی آبهنبههای دیگر خود را بدون هیچ ملاحظه ای به

پارلمللممانتاریسم سبرپبررده اند.‏ هر وقت حوادث به سو ‏بىیبىی می رود که از مرزهای پارلمللممانتاریسم گذر می کند،‏

سردرگم می شوند.‏ نه،‏ از سردرگم هم بدتر،‏ چون به دنبال این می روند که ‏همھهممه چبریبرز را به ‏مجممججاری

پارلمللممابىنبىی بازگردانند.‏ برای ‏همھهممبنیبنن است که به هر فرد یا جنبشی که از آن فراتر می رود،‏ به عنوان ‏«دسمشسممن

١٤

More magazines by this user
Similar magazines