تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

تاریخ سرخ

رُزا لوکزامبورگ

شیرین میرزانژاد

فیلمنامه مستند

دی ماه ١٣٩٨

٢

More magazines by this user
Similar magazines