تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

تقدبمیبمم به جانباختگان راه آزادی

سپاسگزارم از خابمنبمم نسبرتبررن موسوی و آقای ا کبرببرر معصوم بیگی به خاطر راهنمابىیبىی و کمک ‏بىببىی دریغ شان که

منابع مورد استفاده ی این اثر را در اختیارم گذاشتند.‏

شبریبررین مبریبررزانژاد

٣

More magazines by this user
Similar magazines