تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

رزا ‏(بجببجخش های این نامه را بازیگران ‏مجممجختلف می خوانند و هر کدام بر روی دیگری اورلپ می شود):‏

از نامه به کلارا زتکبنیبنن ١

برلبنیبنن

١١ ژانویه ١٩١٩

کلارای عزیز

امروز بالاخره نامه ی طولابىنبىی ات را دریافت کردم و بالاخره توانستم ‏بجببجخوابمنبمم و عجیب تر اینکه توانستم

جواب بدهم.‏ زندگی ای که من ‏‐همھهممگی ما‐‏ هفته هاست دار ‏بمیبمم غبریبررقابل وصف است؛ آشوب،‏ جابجببججابىیبىی

مدام آپاربمتبممان ها،‏ اخبار مداوم ‏بجببجحران ها آمیخته با کار سخت،‏ کنفرانس ها و غبریبرره و غبریبرره.‏ به معنای واقعی

کلمه فرصت نکردم که برایت بنویسم!‏ آپاربمتبممابمنبمم را هر از گاهی شب ها برای یکی دو ساعت می بینم.‏

شاید امروز این نامه را ‏بمتبممام کنم.‏ فقط ‏بمنبممی دابمنبمم از کجا شروع کنم.‏ خیلی چبریبرزها هست که برایت

بگو ‏بمیبمم…‏

‏…جنبش ما در ‏مجممججموع به خو ‏بىببىی در سرتاسر رایش پیش می رود.‏ جدابىیبىی از حزب سوسیال دموکرات

مستقل ‏(یو.اس.بىپبىی.دی)‏ به دلایل سیاسی اجتناب ناپذیر بود.‏ گرچه مردم هنوز ‏همھهممان طور هستند،‏

وضعیت به کلی تغیبریبرر کرده.‏ ‏بجببجحران های حاد سیاسی که هر دو هفته یکبار اینجا شاهدش هستیم مانع کار

سیستماتیک آموزش می شود،‏ اما در عبنیبنن حال مدرسه ای عالىللىی برای آموزش توده هاست.‏ در ‏بهنبههایت تارتحیتحخ

را باید ‏همھهممان طور که پیش می آید پذیرفت.‏ در حال حاضر نبرببرردها در برلبنیبنن ادامه دارد.‏ بسیاری از پسران

شجاع ما در عملیات کشته شدند.‏ مایر‎٢‎ ، لدبور‎٣‎ و ‏(احتمالاً‏ متاسفانه)‏ لئو‎٤‎ بازداشت شده اند.‏

هزاران بار تو را در آغوش می کشم

راوی:‏

رزا لوکزامبورگ چهار روز پس از نوشبنتبنن این نامه در تارتحیتحخ ١۵ ژانویه ١٩١٩ به ‏همھهممراه کارل لیبکنشت

دستگبریبرر شد.‏ این دستگبریبرری نقطه ی پایابىنبىی بود بر عمر کوتاه اما پرتلاطم رزا،‏ که ‏بجببجخش عمده ی آن به

فعالیت های سیاسی و پیگرد قضابىیبىی به خاطر آن گذشت.‏ رزا را می توان ‏بمنبمماینده ی اقلیت ها دانست:‏ ‏بهیبههودی

Clara Zetkin ١

Ernst Meyer ٢

Ledebour ٣

٤

Leo Jogiches ٤

More magazines by this user
Similar magazines