تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

بود،‏ ا گرچه هرگز مذهبىببىی نبود:‏ اهل ‏لهللهھستان بود و او را به عنوان ‏«لهللهھستابىنبىی»‏ می شناختند،‏ ا گرچه تابعیت

آلمللممابىنبىی گرفت و خود انبرتبررناسیونالیست بود؛ هرگز ازدواج نکرد،‏ ا گرچه آشکارا روابط آزاد داشت؛ و مهم تر

از ‏همھهممه زبىنبىی بود ‏بجتبجحصیل کرده که به یکی از مهم ترین رهبرببرران جنبش جهابىنبىی پرولبرتبرری تبدیل شد.‏

‏*می خواهم بار ‏بمتبممام رتحنتحج ها و ‏بمتبممام اشک های پنهان و تلخ را بر وجدان ثروبمتبممندان بگذارم.‏

‏‐از یادداشت های دوران مدرسه

رزا:‏

از نامه به سونیا لیبکنشت ١

ورونکه ٢

٢ می ١٩١٧

‏…می دابىنبىی،‏ گاهی به نظرم می رسد که واقعاً‏ به هیچ وجه انسان نیستم،‏ بلکه پرنده یا جانوری هستم در

قالب انسان.‏ از درون،‏ احساس می کنم در یک باغ مثل ‏همھهممیبىنبىی که اینجا هست،‏ و زیادتر از آن در ‏جمچجممبرنبرزار،‏

وقبىتبىی که زنبورها میان علف ها ‏همھهممهمه می کنند،‏ بیشبرتبرر حال و هوای خانه را دارم،‏ تا وقبىتبىی که در کنگره ی

حزب هستم.‏ مطمئناً‏ این را به تو می توابمنبمم بگو ‏بمیبمم چون فوراً‏ به من شک ‏بجنبجخواهی کرد که به سوسیالبریبرزم

خیانت می کنم!‏ می دابىنبىی که علبریبررغم ‏بمتبممام این ها،‏ واقعاً‏ امیدوارم که در حال ابجنبججام وظیفه ام ‏بمببممبریبررم،‏ در

جنگی خیابابىنبىی،‏ یا در زندان.‏

اما اعماق وجود من بیشبرتبرر به چرخ ریسک ها‎٣‎ تعلق دارد تا ‏«رفقا»…‏

راوی:‏

رزا در سال ١٨٧١ در شهر زامُشچ‎٤‎ در ‏لهللهھستان به دنیا آمد.‏ ‏لهللهھستان در آن زمان میان امبرپبرراتوری های

روسیه،‏ آلمللممان و اتریش‐هنگری تقسیم شده بود و رزا در ‏بجببجخشی متولد شد و رشد کرد که ‏بجتبجحت سلطه ی

روسیه بود.‏ پدر رزا که تاجری ‏بهیبههودی بود و عقاید لیبرببررال داشت،‏ فضای آن شهر کوچک را خفقان آور

می دید و دو سال بعد از تولد رزا،‏ به ‏همھهممراه خانواده اش به ورشو نقل مکان کرد.‏ آبهنبهها در خانه به زبان های

آلمللممابىنبىی و ‏لهللهھستابىنبىی صحبت می کردند و رزا بعداً‏ زبان روسی را هم آموخت.‏ تزار روس در آن دوران

سیاست های سرکوب گرانه ای را علیه اقلیت ها اعمال می کرد.‏ از ‏جمججممله ی این سیاست ها ‏بجتبجحمیل زبان و

Sonja Liebknecht ١

Wronke ٢

٣ نوعی پرنده

٥

Zamość ٤

More magazines by this user
Similar magazines