تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

مدارس روسی در مناطقی از امبرپبرراتوری روسیه بود که سا کنانش ‏لهللهھستابىنبىی،‏ آلمللممابىنبىی یا فنلاندی بودند.‏ ‏بهیبههودیان

هم به خاطر سیاست های ضدبهیبههود روسیه ی تزاری ‏بجتبجحت فشار بودند.‏ رزا در ‏همھهممان سال های ابتدابىیبىی

زندگی اش دچار نقص در ناحیه ی لگن شد و این نقص تا پایان عمرش بافىقفىی ماند.‏ با ‏همھهممه ی این ‏مجممجحدودیت ها

رزا موفق شد در سبریبرزده سالگی وارد مدرسه ای دخبرتبررانه شود که ‏لهللهھستابىنبىی ها را به ندرت در آن

می پذیرفتند و پذیرش دخبرتبرران ‏بهیبههودی از آن هم نادرتر بود.‏ در ‏همھهممان سال ها بود که رزا برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار

وارد فعالیت سیاسی شد و دیدگاه سوسیالیسبىتبىی پیدا کرد.‏ او با مارچبنیبنن کاسبرپبررسا ک‎١‎ ، انقلابىببىی سوسیالیست

‏لهللهھستابىنبىی آشنا شد و به حزب پرولتاریا پیوست.‏ چبریبرزی نگذشت که این حزب ‏بجتبجحت نظارت و آزار پلیس قرار

گرفت.‏ به دنبال تلاش اعضا برای سازماندهی اعتصاب عمومی،‏ تعدادی از رهبرببرران شان دستگبریبرر و اعدام

شدند و حزب نبریبرز منحل شد.‏ اما رزا و دیگر اعضاء بافىقفىی مانده به برگزاری جلسات شان در خفا ادامه

دادند.‏ رزا در سال ١٨٨٧ دوره ی دببریبررستان را با ‏بمنبممرات عالىللىی به پایان رساند اما به خاطر ‏«رفتار

خصومت آمبریبرز نسبت به مقامات»‏ از مدال طلا ‏مجممجحروم شد.‏

از نامه به لئو یوگیش ٢

برلبنیبنن

٣ دسامبرببرر ١٨٩٨

دیروز پیش مرینگ بودم و با این باور تاسف بار به خانه برگشتم که چاره ای ندارم جز اینکه بنشینم و

‏«اثری بزرگ»‏ را بنویسم.‏ مرینگ‎٣‎ هم درست مثل کائوتسکی‎٤‎ بلافاصله پرسید:«داری اثر مهمی

می نویسی؟»‏ و آنقدر جدی بود که احساس کردم فقط باید دست به کارش شوم.‏ کاریش ‏بمنبممی شود کرد‐‏

ظاهراً‏ من ‏سمشسممایل کسی را دارم که باید ‏«اثری بزرگ»‏ بنویسد ، و من چاره ای ندارم جز اینکه انتظار

عمومی را برآورده سازم.‏ ‏(شاید تو بتوابىنبىی به من بگو ‏بىیبىی که این اثر بزرگ را درباره ی چه باید بنویسم.)…‏

راوی:‏

شاید از رزا لوکزامبورگ جز این هم انتظار ‏بمنبممی رفت.‏ رزا در سال ‎١٨٨٩‎برای فرار از تعقیب پلیس،‏ به

کمک کاسبرپبررسا ک به شهر زورتحیتحخ در سوییس گربجیبجخت که در آن زمان مقصد بسیاری از تبعیدی ها و

مهاجران سیاسی اروپای شرفىقفىی بود.‏ در ‏همھهممان سال وارد دانشگاه زورتحیتحخ شد و به ‏بجتبجحصیل در فلسفه،‏ حقوق

Marcin Kasprzak ١

Leo Jogisches ٢

Franz Mehring ٣

٦

Karl Kautsky ٤

More magazines by this user
Similar magazines