تاریخ سرخ: رُزا لوکزامبورگ

exittheatre

نوشته: شیرین میرزانژاد
فیلمنامه مستند
دی ماه ۱۳۹۸

گروه تئاتر ا گزیت ‏‐شبریبررین مبریبررزانژاد رُزا لوکزامبورگ تارتحیتحخ سرخ

و اقتصاد سیاسی پرداخت.‏ او یکی از معدود زنابىنبىی بود که در آن دوران از آن دانشگاه مدرک دکبرتبررا

دریافت می کرد.‏ در سال ١٨٩٧ از رساله ی دکبرتبرری خود با عنوان ‏«توسعه صنعبىتبىی ‏لهللهھستان»‏ دفاع کرد و

سال بعد این رساله در قالب یک کتاب منتشر شد.‏ رزا در ‏همھهممان سال ها برای ‏بجنبجخستبنیبنن بار شروع به

مطالعه ی آثار آدام اسمسسممیت و کارل مارکس کرد و با پاول ا کسلرد‎١‎ ، گئورگی پلخانف‎٢‎ و الکساندرا

کولونتای‎٣‎ ارتباط نزدیکی پیدا کرد.‏ او در بدو ورود به زورتحیتحخ با لئو یوگیش آشنا شد،‏ سوسیالیست روس

جوابىنبىی که سال ها با هم رابطه ای عاشقانه داشتند و تا پایان عمر رفیق و هم رزم بافىقفىی ماندند.‏

*

من در ‏بمتبممام جهان حال و هوای خانه را دارم،‏ هر جا که ابرها باشند و پرندگان و

اشک های انسان.‏

‏‐از نامه به ماتیلده وورم،‏ ١٩١٧

از نامه به دببریبرران نو ‏بىیبىی سایت ٤

زورتحیتحخ

۵ مارس ١٨٩۶

به دببریبرران نو ‏بىیبىی سایت:‏

من مقاله ای را هم درباره ی جریان های ناسیونالیسبىتبىی در جنبش سوسیالیست ‏لهللهھستان می فرستم.‏ موضوع

‏‐چنان که امیدوارم خودتان از مقاله دریابید‐‏ قطعاً‏ به جاست.‏ تغیبریبرر در موضع سوسیالیست های

‏لهللهھستابىنبىی در آلمللممان و اتریش،‏ که پیش از این شروع شده بود،‏ به نظر من می تواند به انشعاب حزب گالیتسیا

از حزب سوسیال دموکرات اتریش منجر شود…‏

‏…بمتبممام جنبش ناسیونالیسبىتبىی که در میان سوسیالیست های ‏لهللهھستان در حال وقوع است،‏ تلاش می کند که

به خود ظاهری مارکسیسبىتبىی بدهد،‏ عمدتاً‏ از طریق جلب وا کنش های ‏همھهممدلانه ی حزب سوسیال دموکرات

آلمللممان.‏ از سوی دیگر،‏ سوسیالیست های ‏لهللهھستان به دنبال جلب ‏همھهممدلىللىی دیگر سوسیالیست های اروپای غر ‏بىببىی

هم هستند…‏

‏…ا گر تصمیم گرفتید که این مقاله را چاپ کنید،‏ هر چه زودتر چاپ شود ارزش عملی بیشبرتبرری خواهد

داشت…‏

Pavel Axelrod ١

George Plekhanov ٢

Alexandra Kollontai ٣

٧

Neue Zeit ٤

More magazines by this user
Similar magazines